EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1491

A Bizottság (EU) 2022/1491 rendelete (2022. szeptember 8.) az 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 17 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2022/6286

OJ L 234, 9.9.2022, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; közvetve hatályon kívül helyezte: 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1491/oj

2022.9.9.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1491 RENDELETE

(2022. szeptember 8.)

az 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 17 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1126/2008/EK bizottsági rendelettel (2) elfogadásra kerültek egyes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzetközi számviteli standardok és értelmezések.

(2)

2021. november 19-én a Bizottság az (EU) 2021/2036 bizottsági rendelettel (3) elfogadta a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által 2017 májusában kibocsátott és 2020 júniusában módosított új IFRS 17 Biztosítási szerződések nemzetközi pénzügyi beszámolási standardot. Ezt a standardot 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. A korábbi alkalmazás megengedett.

(3)

2021. december 9-én az IASB közzétette az IFRS 17 standard további módosítását. Az IFRS 17 standard áttérési követelményeinek módosítása lehetővé teszi a társaságok számára, hogy az IFRS 17 és az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard első alkalmazásakor kiküszöböljék az előző beszámolási időszak összehasonlító információi közötti egyszeri besorolási különbségeket.

(4)

Az e módosítással bevezetett opcionális besorolási felülírás lehetővé teszi a társaságok számára, hogy növeljék az IFRS 17 és az IFRS 9 standard első alkalmazásakor bemutatott összehasonlító információk hasznosságát. A hatókör azokra a biztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó pénzügyi eszközökre terjed ki, amelyeket eddig nem állapítottak meg újra az IFRS 9 standard tekintetében.

(5)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoporttal folytatott konzultációt követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az IFRS 17 Biztosítási szerződések standard módosítása megfelel az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított elfogadási kritériumoknak.

(6)

Az 1126/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Számviteli Szabályozó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1126/2008/EK rendelet mellékletében az IFRS 17 Biztosítási szerződések nemzetközi pénzügyi beszámolási standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A társaságok az 1. cikkben említett módosítást csak az IFRS 17 Biztosítási szerződések és az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard első alkalmazásakor alkalmazhatják.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  A Bizottság 1126/2008/EK rendelete (2008. november 3.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (HL L 320., 2008.11.29., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/2036 rendelete (2021. november 19.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 17 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról (HL L 416., 2021.11.23., 3. o.).


MELLÉKLET

Az IFRS 17 és IFRS 9 standard első alkalmazása – Összehasonlító információk

Az IFRS 17 standard módosítása

Az IFRS 17 Biztosítási szerződések standard módosítása

A standard kiegészül a C2A, C28A–C28E, C33A bekezdéssel és a C28A bekezdés előtti címmel. Az áttekinthetőség kedvéért ezeket a bekezdéseket nem emeltük ki.

C. függelék

Hatálybalépés napja és átmenet

...

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

...

C2A.

A 2021 decemberében kibocsátott „Az IFRS 17 és IFRS 9 standard első alkalmazásaÖsszehasonlító információk” kiegészül a C28A–C28E. és C33A. bekezdéssel. Annak a gazdálkodó egységnek, amely a C28A–C28E. és C33A. bekezdés alkalmazása mellett dönt, ezeket az IFRS 17 standard első alkalmazásakor kell alkalmaznia.

ÁTTÉRÉS

...

Összehasonlító információk

...

Az IFRS 17 és az IFRS 9 standardot egyidejűleg először alkalmazó gazdálkodó egységek

C28A.

Az IFRS 17 standardot és az IFRS 9 standardot egyidejűleg először alkalmazó gazdálkodó egység akkor alkalmazhatja a C28B–C28E. bekezdést (besorolási felülírást) a pénzügyi eszközre vonatkozó összehasonlító információk bemutatása céljából, ha az adott pénzügyi eszközre vonatkozó összehasonlító információkat nem állapították meg újra az IFRS 9 standard tekintetében. A pénzügyi eszközre vonatkozó összehasonlító információkat az IFRS 9 esetében nem kell újra megállapítani, ha a gazdálkodó egység úgy dönt, hogy nem állapítja meg újra a korábbi időszakokat (lásd az IFRS 9 standard 7.2.15. bekezdését), vagy ha a gazdálkodó egység újra megállapítja a korábbi időszakokat, de a pénzügyi eszközt az említett korábbi időszakokban már kivezette (lásd az IFRS 9 standard 7.2.1. bekezdését).

C28B.

A besorolási felülírást a pénzügyi eszközre alkalmazó gazdálkodó egységnek az összehasonlító információkat úgy kell bemutatnia, mintha az IFRS 9 standard besorolási és értékelési követelményeit alkalmazták volna az adott pénzügyi eszközre. A gazdálkodó egységnek az áttérés időpontjában rendelkezésre álló észszerű és alátámasztható információkat (lásd a C2. bekezdés (b) pontját) kell felhasználnia annak meghatározására, hogy a gazdálkodó egység várhatóan hogyan fogja besorolni és értékelni a pénzügyi eszközt az IFRS 9 standard első alkalmazásakor (például a gazdálkodó egység felhasználhatja az IFRS 9 standard első alkalmazásának előkészítéséhez elvégzett előzetes értékeléseket).

C28C.

A besorolási felülírás pénzügyi eszközre történő alkalmazásakor a gazdálkodó egységnek nem kell alkalmaznia az IFRS 9 standard 5.5. szakaszában foglalt értékvesztési követelményeket. Ha a C28B. bekezdés alkalmazásával meghatározott besorolás alapján a pénzügyi eszköz az IFRS 9 standard 5.5. szakaszában foglalt értékvesztési követelmények hatálya alá tartozna, de a gazdálkodó egység a besorolási felülírás alkalmazásakor nem alkalmazza ezeket a követelményeket, a gazdálkodó egységnek az előző időszakban elismert összeget az értékvesztéssel kapcsolatban továbbra is az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés standarddal összhangban kell bemutatnia. Ellenkező esetben az ilyen összegeket vissza kell írni.

C28D.

A pénzügyi eszköz korábbi könyv szerinti értéke és az áttérés időpontjában érvényes könyv szerinti érték közötti, a C28B–C28C. bekezdés alkalmazásából eredő bármely különbséget az áttérés időpontjában a nyitó felhalmozott eredményben (vagy adott esetben a saját tőke más komponensében) kell megjeleníteni.

C28E.

A C28B–C28D. bekezdést alkalmazó gazdálkodó egység:

a)

köteles közzétenni azon kvalitatív információkat, amelyek lehetővé teszik a pénzügyi kimutatások felhasználói számára a következők megértését:

i.

a besorolási felülírás alkalmazásának mértékét (például azt, hogy azt az összehasonlító időszakban kivezetett összes pénzügyi eszközre alkalmazta-e),

ii.

azt, hogy alkalmazta-e az IFRS 9 standard 5.5. szakaszában foglalt értékvesztési követelményeket, és ha igen, milyen mértékben (lásd a C28C. bekezdést),

b)

csak az említett bekezdéseket alkalmazza az IFRS 17 standardra való áttérés időpontja és az IFRS 17 standard első alkalmazásának időpontja közötti beszámolási időszakokra vonatkozó összehasonlító információkra (lásd a C2. és a C25. bekezdést), valamint

c)

az IFRS 9 első alkalmazásának időpontjában alkalmazza az IFRS 9 standard áttérési követelményeit (lásd az IFRS 9 standard 7.2. szakaszát).

...

C33A.

Az áttérés időpontja és az IFRS 17 standard első alkalmazásának időpontja között kivezetett pénzügyi eszközök esetében a gazdálkodó egység alkalmazhatja az összehasonlító információk bemutatására a C28B–C28E. bekezdést (besorolási felülírás) úgy, mintha az adott eszközre a C29. bekezdést alkalmazták volna. Az ilyen gazdálkodó egységnek úgy kell módosítania a C28B–C28E. bekezdés előírásait, hogy a besorolási felülírás a gazdálkodó egység azon várakozásán alapuljon, hogy az IFRS 17. első alkalmazásának időpontjában hogyan jelölik meg a pénzügyi eszközt a C29. bekezdést alkalmazva.


Top