EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0073

2014 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotoji direktyva 2014/73/ES, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl švino naudojimo laidumui matuoti skirtuose platinuotosios platinos elektroduose išimčių Tekstas svarbus EEE

OJ L 148, 20.5.2014, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/73/oj

20.5.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 148/80


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/73/ES

2014 m. kovo 13 d.

kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl švino naudojimo laidumui matuoti skirtuose platinuotosios platinos elektroduose išimčių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES draudžiama šviną naudoti rinkai teikiamoje elektros ir elektronikos įrangoje;

(2)

platinuotosios platinos elektrodai (PPE) – tai platinos elektrodai, padengti plonu platinos juodžių sluoksniu. Tokie elektrodai naudojami plataus spektro laidumo matavimams arba laidumo matavimams labai rūgščioje arba šarminėje terpėje. Esamomis sąlygomis šviną PPE pakeisti kita medžiaga arba jo iš viso nenaudoti, taip pat pačius PPE pakeisti kitais elektrodais yra moksliškai ir techniškai neįmanoma;

(3)

todėl iki 2018 m. gruodžio 31 d. turėtų būti taikoma švino naudojimo plataus spektro laidumo matavimams arba laidumo matavimams labai rūgščioje arba šarminėje terpėje, išimtis. Šis pereinamasis laikotarpis reikalingas moksliniams tyrimams atlikti ir neturėtų turėti neigiamo poveikio inovacijoms;

(4)

todėl Direktyvą 2011/65/ES reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES IV priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jos įsigaliojimo. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.


PRIEDAS

Į Direktyvos 2011/65/ES IV priedą įrašomas toks 37 punktas:

„37.

Švinas platinuotosios platinos elektroduose, skirtuose laidumui matuoti, jei tenkinama bent viena iš toliau nurodytų sąlygų:

a)

laboratorijose matuojant nežinomas koncentracijas atliekami plataus spektro matavimai, kai laidumo intervalas apima daugiau kaip 1 dydžio eilę (pvz., jo intervalas yra tarp 0,1 mS/m ir 5 mS/m);

b)

matuojant tirpalus, kai reikalingas +/- 1 % bandinio srities tikslumas ir didelis elektrodo atsparumas korozijai kuriuo nors iš šių atvejų:

i)

tirpalo rūgštingumas yra < pH 1;

ii)

tirpalo šarmingumas yra > pH 13;

iii)

matuojami koroziniai tirpalai, kuriuose yra halogenų dujų.

c)

matuojant daugiau kaip 100 mS/m laidumą, kuris turi būti matuojamas kilnojamaisiais instrumentais.

Nustoja galioti 2018 m. gruodžio 31 d.“


Top