20.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 148/80


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА 2014/73/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2014 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в платинирани платинени електроди, използвани за измервания на проводимостта

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2011/65/ЕС забранява употребата на олово в електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара.

(2)

Платинираните платинени електроди (ППЕ) са платинени електроди, покрити с тънък слой от черна платина. Тези електроди се използват, когато са необходими широк спектър измервания на проводимостта или за измерване на проводимостта в силно киселинни или алкални условия. Както заместването или премахването на оловото в ППЕ, така и заместването на ППЕ с други видове електроди са научно и технически неприложими при тези условия.

(3)

Поради това употребата на олово в ППЕ за широк спектър измервания на проводимостта или за измерване на проводимостта в силно кисела или алкална среда следва да бъде освободена от забраната до 31 декември 2018 г. Този преходен период е необходим за изследователска работа и е малко вероятно да има неблагоприятни последици за иновациите.

(4)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение IV към Директива 2011/65/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от последния ден на шестия месец след нейното влизане в сила. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

При приемането им от държавите членки тези разпоредби съдържат позоваване на настоящата директива или са съпроводени от такова позоваване при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 март 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение IV към Директива 2011/65/ЕС се създава следната точка 37:

„37.

Олово в платинирани платинени електроди, използвани за измерване на проводимостта, когато се прилага най-малко едно от следните условия:

а)

широк спектър измервания, като обхватът на проводимостта покрива диапазон с разлика, по-голяма от 1 порядък (напр. обхват между 0,1 mS/m и 5 mS/m) в лабораторни приложения за неизвестни концентрации;

б)

измервания на разтвори, при които се изисква точност от ± 1 % от диапазона на пробата и висока устойчивост на корозия на електрода за някой от следните случаи:

i)

разтвори с киселинност < pH 1;

ii)

разтвори с алкалност > pH 13;

iii)

корозионно действащи разтвори, съдържащи халогенен газ;

в)

измервания на проводимости над 100 mS/m, които трябва да бъдат извършени с преносими инструменти.

Изтича на 31 декември 2018 г.“