EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0073

Kommissionens delegerade direktiv 2014/73/EU av den 13 mars 2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i platinerade platinaelektroder som används för mätningar av ledningsförmåga Text av betydelse för EES

OJ L 148, 20.5.2014, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/73/oj

20.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/80


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/73/EU

av den 13 mars 2014

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i platinerade platinaelektroder som används för mätningar av ledningsförmåga

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU är det förbjudet att använda bly i elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden.

(2)

Platinerade platinaelektroder är platinaelektroder täckta med ett tunt lager av platinasvart. Dessa elektroder används när det krävs breda mätningar av ledningsförmåga eller vid mätning av ledningsförmåga under starkt sura eller alkaliska förhållanden. Det är vetenskapligt och tekniskt ogenomförbart både att substituera och ta bort bly i platinerade platinaelektroder samt att ersätta platinerade platinaelektroder med andra typer av elektroder under dessa förhållanden.

(3)

Användning av bly i platinerade platinaelektroder vid breda mätningar av ledningsförmåga eller vid mätning av ledningsförmåga under starkt sura eller alkaliska förhållanden bör följaktligen undantas från förbudet till och med den 31 december 2018. Denna övergångsperiod är nödvändig för forskningsändamål och påverkar förmodligen inte innovationer negativt.

(4)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den sista dagen i den sjätte månaden efter det att det har trätt i kraft. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.


BILAGA

I bilaga IV till direktiv 2011/65/EU ska följande punkt 37 läggas till:

”37.

Bly i platinerade platinaelektroder som används för mätningar av ledningsförmåga när minst ett av följande villkor är tillämpligt:

a)

Breda mätningar där räckvidden av ledningsförmågan täcker mer än en storleksordning (t.ex. räckvidd mellan 0,1 mS/m och 5 mS/m) i laboratorieanvändningar för mätning av okända koncentrationer.

b)

Mätningar av lösningar där det krävs en mätnoggrannhet på +/– 1 % av provintervallet och en hög korrosionsbeständighet hos elektroden för något av följande:

i)

lösningar med surhetsgraden < pH 1,

ii)

lösningar med alkalitetsgraden > pH 13,

iii)

korrosionslösningar som innehåller halogengas.

c)

Mätningar av ledningsförmåga på över 100 mS/m som måste genomföras med bärbara instrument.

Upphör att gälla den 31 december 2018.”


Top