EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0073

Kommissionens delegerede direktiv 2014/73/EU af 13. marts 2014 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår en undtagelse for bly i platinerede platinelektroder (PPE), der anvendes til målinger af ledningsevne EØS-relevant tekst

EUT L 148 af 20.5.2014, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/73/oj

20.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 148/80


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV 2014/73/EU

af 13. marts 2014

om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår en undtagelse for bly i platinerede platinelektroder (PPE), der anvendes til målinger af ledningsevne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN har —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2011/65/EU forbyder anvendelse af bly i elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning.

(2)

Platinerede platinelektroder (PPE) er platinelektroder, som er overfladebehandlet med et tyndt lag sort platin. Elektroderne anvendes, når der skal gennemføres målinger af ledningsevne i et bredt måleområde eller under stærkt sure eller basiske betingelser. Både substituering og eliminering af bly i PPE eller substituering af PPE med andre typer elektroder er ikke videnskabeligt og teknisk gennemførligt under disse betingelser.

(3)

Brugen af bly i PPE til målinger af ledningsevne i et bredt måleområde eller til måling af ledningsevne under stærkt sure eller basiske betingelser bør derfor undtages fra forbuddet frem til den 31. december 2018. Denne overgangsperiode er nødvendig til undersøgelser og vil sandsynligvis ikke have negative konsekvenser for innovationen.

(4)

Direktiv 2011/65/EU bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag IV til direktiv 2011/65/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den sidste dag i den sjette måned efter dets ikrafttræden. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag IV til direktiv 2011/65/EU indsættes følgende punkt 37:

»37.

Bly i platinerede platinelektroder (PPE), der anvendes til målinger af ledningsevne, hvor mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

a)

målinger i et bredt måleområde med et ledningsevneinterval på mere end én størrelsesorden (f.eks. et interval mellem 0,1 mS/m og 5 mS/m) i laboratorieanvendelser for ukendte koncentrationer

b)

målinger af opløsninger, hvor der kræves en nøjagtighed på +/– 1 % af prøveintervallet, og hvor elektrodens korrosionsbestandighed er påkrævet for en hvilken som helst af følgende opløsninger:

i)

opløsninger med en surhedsgrad < pH 1

ii)

opløsninger med en alkalinitet > pH 13

iii)

ætsende opløsninger, som indeholder halogengas

c)

målinger af ledningsevne over 100 mS/m, som skal udføres med bærbare instrumenter.

Udløber den 31. december 2018.«


Top