EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:148:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 148, 20 май 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 148

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
20 май 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 522/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подробните правила за принципите за подбор и управление на иновативните действия в сферата на устойчивото градско развитие, които ще бъдат подкрепяни по линия на Европейския фонд за регионално развитие

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 523/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на това, какво представлява близкото съответствие между стойността на покрити облигации на институцията и стойността на активите на институцията ( 1 )

4

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 524/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя каква информация си предоставят взаимно компетентните органи на държавата членка по произход и компетентните органи на приемащата държава членка ( 1 )

6

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 525/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за определяне на понятието „пазар“ ( 1 )

15

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 526/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на използвания като приближение спред и на критерия за ограничен брой по-малки портфейли за риска във връзка с корекцията на кредитната оценка ( 1 )

17

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 527/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на класовете инструменти, които правилно отразяват кредитното качество на институцията като действащо предприятие и са подходящи за използване за целите на променливите възнаграждения ( 1 )

21

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за риска по опции, различен от делта риска, при стандартизирания подход за пазарен риск ( 1 )

29

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 529/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за оценяване на степента на същественост на разширяването на обхвата и изменянето на вътрешнорейтинговия подход и на усъвършенствания подход за измерване ( 1 )

36

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 530/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за по-конкретно определяне на значимите експозиции и праговете за вътрешните подходи към специфичните рискове в търговския портфейл ( 1 )

50

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 531/2014 на Комисията от 12 март 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива

52

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 532/2014 на Комисията от 13 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

54

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 533/2014 на Комисията от 19 май 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

70

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива 2014/69/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата на олово в керамиката на диелектрика на кондензатори с номинално напрежение до 125 ~V или до 250 –V, използвани в промишлени контролни и регулиращи прибори ( 1 )

72

 

*

Делегирана директива 2014/70/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в микроканални плочи (МКП) ( 1 )

74

 

*

Делегирана директива 2014/71/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в припой в интерфейс от разположени един върху друг елементи с голяма повърхност ( 1 )

76

 

*

Делегирана директива 2014/72/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в припой и покрития за клеми за електрически и електронни компоненти и покрития за печатни платки, използвани в модулите на запалването и други електрически и електронни системи за управление на двигатели ( 1 )

78

 

*

Делегирана директива 2014/73/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в платинирани платинени електроди, използвани за измервания на проводимостта ( 1 )

80

 

*

Делегирана директива 2014/74/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в различни от C-press съвместимите щифтови конекторни системи за промишлени прибори за контрол и управление ( 1 )

82

 

*

Делегирана директива 2014/75/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за живак във флуоресцентни лампи със студен катод (ФЛСК) за течнокристални екрани с подсветка, който не превишава 5 mg на лампа, използвани в промишлените прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2017 г. ( 1 )

84

 

*

Делегирана директива 2014/76/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за живак в ръчно изработени светещи газоразрядни тръби (РСГТ), използвани за светлинни надписи, декоративно или архитектурно и специализирано осветление, и творби на изкуството от светлина ( 1 )

86

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/291/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 16 май 2014 година за предоставяне на поисканата от Нидерландия дерогация в съответствие с Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер С(2014) 3103)

88

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/292/ЕС

 

*

Решение № 2/2014 на Съвместния комитет ЕС-Швейцария от 13 май 2014 година за изменение на Протокол № 3 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

95

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top