EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0073

Dyrektywa delegowana Komisji 2014/73/UE z dnia 13 marca 2014 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w elektrodach z platyny platynizowanej wykorzystywanych do pomiarów przewodności właściwej Tekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 148 z 20.5.2014, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/73/oj

20.5.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/80


DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI 2014/73/UE

z dnia 13 marca 2014 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w elektrodach z platyny platynizowanej wykorzystywanych do pomiarów przewodności właściwej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2011/65/UE wprowadza zakaz stosowania ołowiu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzanym do obrotu.

(2)

Elektrody z platyny platynizowanej są elektrodami platynowymi pokrytymi cienką warstwą czerni platynowej. Elektrody te wykorzystuje się do pomiarów przewodności właściwej w szerokim zakresie lub do pomiarów przewodności właściwej w warunkach silnie kwasowych lub silnie zasadowych. Zarówno zastąpienie czy wyeliminowanie ołowiu w elektrodach z platyny platynizowanej, jak i zastąpienie takich elektrod innymi typami elektrod jest w tych warunkach naukowo i technicznie niewykonalne.

(3)

Należy zatem wyłączyć z zakazu ołów w elektrodach z platyny platynizowanej do pomiarów przewodności właściwej w szerokim zakresie lub do pomiarów przewodności właściwej w warunkach silnie kwasowych lub silnie zasadowych do dnia 31 grudnia 2018 r. Ten okres przejściowy jest niezbędny do celów badań naukowych i jest mało prawdopodobne, by spowodował niekorzystne skutki dla innowacji.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku IV do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do ostatniego dnia sześciomiesięcznego okresu od jej wejścia w życie. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do dyrektywy 2011/65/UE dodaje się pkt 37 w brzmieniu:

„37.

Ołów w elektrodach z platyny platynizowanej wykorzystywanych do pomiarów przewodności właściwej, jeżeli zastosowanie ma co najmniej jeden z następujących warunków:

a)

pomiary w szerokim zakresie przy zakresie przewodności właściwej obejmującym więcej niż jeden rząd wielkości (np. zakres między 0,1 mS/m i 5 mS/m) w zastosowaniach laboratoryjnych dla nieznanych stężeń;

b)

pomiary roztworów, w przypadku gdy wymagana jest dokładność +/–1 % zakresu próbki i elektrody o wysokiej odporności na korozję w odniesieniu do:

(i)

roztworów o kwasowości < pH 1;

(ii)

roztworów o zasadowości > pH 13;

(iii)

roztworów powodujących korozję zawierających gaz halogenowy;

c)

pomiary przewodności właściwej powyżej 100 mS/m, które muszą być przeprowadzane przy użyciu przyrządów przenośnych.

Wygasa dnia 31 grudnia 2018 r.”.


Top