EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1144

2008 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1144/2008, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedą dėl Kroatijos (Tekstas svarbus EEE)

OL L 308, 2008 11 19, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; panaikino 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1144/oj

19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1144/2008

2008 m. lapkričio 18 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedą dėl Kroatijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 92/65/EEB (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies a punktą ir 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 998/2003 nustatomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi nekomercinio gyvūnų augintinių judėjimui, ir tokio judėjimo patikrų taisyklės.

(2)

Šie reikalavimai skiriasi atsižvelgiant į tai, ar gyvūnai augintiniai vežami iš vienos valstybės narės į kitą, ar iš trečiųjų šalių į valstybes nares. Be to, skiriasi vežimo iš minėto reglamento II priedo B dalies 2 skirsnyje išvardytų trečiųjų šalių ir iš priedo C dalyje išvardytų trečiųjų šalių reikalavimai.

(3)

Trečiosios šalys, nekomerciniam gyvūnų augintinių judėjimui taikančios bent lygiavertes Bendrijos taisyklėms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 998/2003 III skyriuje, taisykles yra išvardytos to reglamento II priedo B dalies 2 skirsnyje. Šiose taisyklėse numatyta galimybė toms trečiosioms šalims vietoj sertifikato naudoti pasą, kuris atitinka Komisijos sprendimu 2003/803/EB (2) nustatytą pavyzdį.

(4)

Nekomerciniam gyvūnų augintinių judėjimui iš šių trečiųjų šalių į Bendriją taikomos tokios pačios taisyklės, kaip ir gyvūnų judėjimui iš vienos valstybės narės į kitą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II skyriuje.

(5)

Į Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedo C dalies sąrašą įtrauktos trečiosios šalys ir teritorijos, kuriose pasiutligės atvejų nenustatyta, ir trečiosios šalys ir teritorijos, įskaitant Kroatiją, kuriose keliama pasiutligės patekimo į Bendriją dėl gyvūnų vežimo iš tų trečiųjų šalių ir teritorijų rizika nėra didesnė už vežimo iš vienos valstybės narės į kitą riziką.

(6)

Kroatija pateikė prašymą įtraukti ją į Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedo B dalies 2 skirsnį, siekdama supaprastinti gyvūnų augintinių judėjimą tarp Kroatijos ir ES.

(7)

Atsižvelgiant į Kroatijos pateiktą informaciją apie jos nacionalinius teisės aktus, nustatyta, kad Kroatija nekomerciniam gyvūnų augintinių judėjimui taiko bent lygiavertes Bendrijos taisyklėms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 998/2003 III skyriuje, taisykles.

(8)

Todėl tikslinga Kroatiją išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedo C dalies sąrašo ir ją įtraukti į to priedo B dalies 2 skirsnio sąrašą.

(9)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 998/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

B dalies 2 skirsnyje tarp Šveicarijai ir Islandijai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„HR Kroatija“.

2)

C dalyje išbraukiamas šis įrašas:

„HR Kroatija“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1.

(2)  OL L 312, 2003 11 27, p. 1.


Top