EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nelegali imigracija: sankcijos darbdaviams

Nelegali imigracija: sankcijos darbdaviams

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/52/EB, kuria numatomos sankcijos ir priemonės nelegaliai esančių ES nepriklausančių šalių piliečių darbdaviams

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Siekiant kovoti su nelegalia imigracija, šia direktyva reikalaujama, kad ES šalys draustų nelegaliai ES esančių ES nepriklausančių šalių piliečių darbą.

Ja nustatomos būtiniausios ES masto taisyklės dėl sankcijų ir kitų priemonių, kurios gali būti taikomos šį draudimą pažeidusiems darbdaviams.

Ši direktyva taikoma visoms ES šalims, išskyrus Daniją, Airiją ir Jungtinę Karalystę (1).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Darbdavių pareigos

Darbdaviai turi:

 • reikalauti, kad ES nepriklausančių šalių piliečiai prieš įdarbinimą darbdaviui pateiktų galiojantį leidimą gyventi arba kitą leidimą būti šalyje;
 • darbo trukmės laikotarpiu saugoti leidimo gyventi arba kito leidimo būti šalyje kopijas, kad nacionalinės institucijos galėtų jas patikrinti;
 • per kiekvienos ES šalies nustatytą laikotarpį pranešti institucijoms apie ES nepriklausančių šalių piliečių įdarbinimą.

ES šalys taip pat gali:

 • naudoti supaprastintą pranešimo procedūrą, jeigu darbdavys yra fizinis asmuo, kuris įdarbina ES nepriklausančios šalies pilietį savo asmeniniais tikslais;
 • nuspręsti nereikalauti pranešimo, jei ES nepriklausančios šalies piliečiui buvo suteiktas ilgalaikio gyventojo statusas.

Sankcijos

ES šalys privalo užtikrinti, kad už taisyklių pažeidimus darbdaviams būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, įskaitant:

 • baudas už kiekvieną nelegaliai dirbantį ES nepriklausančios šalies pilietį;
 • šių piliečių grąžinimo į jų kilmės šalį išlaidų padengimą.

ES šalys taip pat privalo:

 • užtikrinti, kad darbdaviai būtų atsakingi už nesumokėtas skolas, kaip antai nesumokėtą darbo užmokestį ir socialinio draudimo įmokas;
 • įdiegti sistemas, leidžiančias nelegaliai įdarbintiems ES nepriklausančių šalių piliečiams reikalauti iš darbdavių nesumokėto darbo užmokesčio;
 • užtikrinti, kad prireikus darbdaviams taip pat būtų taikomos kitos sankcijos, kaip antai:
  • atimama teisė gauti tam tikras arba visas viešąsias išmokas (įskaitant ES finansavimą) laikotarpiu iki penkerių metų;
  • reikalaujama sugrąžinti bet kokias išmokas, suteiktas per 12 mėnesių laikotarpį iki neteisėto darbo nustatymo;
  • atimama teisė dalyvauti vykdant viešojo pirkimo sutartis laikotarpiu iki penkerių metų;
  • laikinai arba visam laikui uždaryti jų įmones.

Nusikaltimai

Tyčinis pažeidimas yra laikomas nusikaltimu, jeigu darbdavys:

 • nuolat kartoja pažeidimus;
 • įdarbina didelį skaičių nelegaliai šalyje esančių ES nepriklausančių šalių piliečių;
 • įdarbina tokius žmones visų pirma išnaudojimo sąlygomis;
 • įdarbina prekybos žmonėmis aukas;
 • neteisėtai įdarbina nepilnamečius.

Skundai ir patikrinimai

Nelegaliai įdarbinti ES nepriklausančių šalių piliečiai privalo turėti galimybę tiesiogiai arba per trečiąsias šalis pateikti skundus savo darbdavių atžvilgiu. Reikalaujama, kad ES šalys atliktų patikrinimus, paremtus reguliariu rizikos vertinimu, kad patikrintų, ar darbdaviai įdarbina tokius nelegalius imigrantus.

Įgyvendinimas

Dvi pagrindinės 2014 m. ataskaitos išvados dėl direktyvos taikymo buvo šios:

 • egzistuoja baudžiamųjų sankcijų griežtumo skirtumai atskirose ES šalyse;
 • reikėtų toliau tobulinti nelegalių migrantų apsaugą visose srityse.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. liepos 20 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2011 m. liepos 20 d.

KONTEKSTAS

Nelegali migracija: ES politika

DOKUMENTAS

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai (OL L 168, 2009 6 30, p. 24–32)

Direktyvos 2009/52/EB pataisos buvo įterptos į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2009 m. birželio 18 d. Direktyvos 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai, taikymo (COM(2014) 286 final, 2014 5 22)

paskutinis atnaujinimas 21.03.2016(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).

Top