Ebaseaduslik sisseränne – karistused tööandjatele

KOKKUVÕTE:

ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavad karistused ja meetmed – direktiiv 2009/52/EÜ

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Võitluseks ebaseadusliku sisserände vastu peavad ELi riigid keelama ebaseaduslikult ELis viibivate kolmandate riikide kodanike töölevõtmise.

Direktiiviga sätestatakse eeskirjad karistuste ja muude meetmete kohta, mida kohaldatakse kogu ELis tööandjatele, kelle kohta on selgunud, et nad on seda keeldu rikkunud.

Seda direktiivi ei kohaldata kõikides ELi riikides, sest Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik (1) on selle kohaldamisest loobunud.

PÕHIPUNKTID

Tööandjate kohustused

Tööandjad peavad

Samuti võivad ELi riigid:

Karistused

ELi riigid peavad tagama, et neid eeskirju rikkunud tööandja suhtes kohaldatakse tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi, milleks on muuhulgas:

Samuti peavad ELi riigid:

Kuriteod

Teadlikku keelu rikkumist käsitletakse kuriteona, kui tööandja:

Kaebused ja kontrollkäigud

Ebaseaduslikult töötavatel kolmandate riikide kodanikel peab olema võimalik esitada kaebusi oma tööandjate kohta kas otse või kolmandate isikute kaudu. ELi riigid on kohustatud korrapärase riskianalüüsi põhjal kontrollima, kas tööandjad on võtnud tööle kõnealuseid ebaseaduslikke sisserändajaid.

Rakendamine

Direktiivi rakendamise kohta 2014. aastal koostatud aruande kaks põhilist järeldust on järgmised:

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse 20. juulist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 20. juuliks 2011.

TAUST

Ebaseaduslik ränne – ELi poliitika

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/52/EÜ, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded (ELT L 168, 30.6.2009, lk 24–32)

Direktiivi 2009/52/EÜ parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule 18. juuni 2009. aasta direktiivi 2009/52/EÜ (millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded) kohaldamise kohta (COM(2014) 286 final, 22.5.2014)

Viimati muudetud: 21.03.2016(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).