Imigrația ilegală – sancțiuni pentru angajatori

SINTEZĂ PRIVIND:

Sancțiuni și măsuri la adresa angajatorilor de resortisanți ai unor țări din afara UE aflați în situație de ședere ilegală – Directiva 2009/52/CE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Pentru a combate imigrația ilegală, directiva le solicită țărilor Uniunii Europene (UE) să interzică angajarea de resortisanți ai unor țări din afara UE aflați în situație de ședere ilegală în UE.

Actul stabilește norme minime la nivelul UE privind sancțiunile și alte măsuri care li se pot aplica angajatorilor găsiți vinovați de încălcarea acestei interdicții.

Această directivă nu se aplică tuturor țărilor UE – Danemarca, Irlanda și Regatul Unit (1) au optat să nu pună în aplicare directiva.

ASPECTE-CHEIE

Obligațiile angajatorilor

Angajatorii trebuie:

De asemenea, țările UE pot:

Sancțiuni

Țările UE trebuie să se asigure că angajatorii care încalcă aceste norme fac obiectul unor sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare, inclusiv:

De asemenea, țările UE trebuie:

Infracțiuni

O încălcare intenționată constituie o infracțiune dacă angajatorul:

Contestații și inspecții

Resortisanții din afara UE angajați ilegal trebuie să poată depune plângeri împotriva angajatorilor lor, fie direct, fie prin intermediul unor părți terțe. Țările UE trebuie să efectueze inspecții pe baza unor evaluări periodice ale riscurilor, pentru a verifica dacă angajatorii angajează asemenea imigranți ilegali.

Punerea în aplicare

Două constatări principale ale unui raport din 2014 privind aplicarea directivei au fost că:

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 20 iulie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 20 iulie 2011.

CONTEXT

Migrația ilegală – politica UE

ACT

Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168, 30.6.2009, pp. 24-32)

Corecturile aduse Directivei 2009/52/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind aplicarea Directivei 2009/52/CE din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală [COM(2014) 286 final din 22.5.2014]

Data ultimei actualizări: 21.03.2016(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).