Laiton maahanmuutto – työnantajiin kohdistettavat seuraamukset

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/52/EY – Maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavista seuraamuksista ja toimenpiteistä

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vaaditaan EU-maita kieltämään EU:ssa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työhönotto laittoman maahanmuuton torjumiseksi.

Siinä säädetään seuraamuksia ja muita toimenpiteitä koskevista EU:n laajuisista vähimmäisvaatimuksista, joita voidaan soveltaa tätä kieltoa rikkoviin työnantajiin.

Direktiiviä ei sovelleta kaikkiin EU-maihin – Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta (1) eivät ole osallistuneet direktiivin hyväksymiseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Työnantajien velvollisuudet

Työnantajien on

EU-maat voivat myös

Seuraamukset

EU-maiden on varmistettava, että työnantajille määrätään näiden sääntöjen rikkomisesta tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset, mukaan lukien

EU-maiden on myös

Rikokset

Tahallista kiellon rikkomista pidetään rangaistavana tekona, kun työnantaja

Kantelut ja tarkastukset

Laittomasti työskennelleillä kolmansien maiden kansalaisilla on oltava mahdollisuus tehdä kantelu työnantajiaan vastaan joko suoraan tai kolmansien osapuolten välityksellä. EU-maiden on toteutettava säännöllisiin riskinarviointeihin perustuvia tarkastuksia sen varalta, että työnantajat työllistävät laittomia maahanmuuttajia.

Täytäntöönpano

Direktiivin soveltamista koskevan vuonna 2014 julkaistun raportin kaksi tärkeintä havaintoa olivat seuraavat:

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 20. heinäkuuta 2009 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 20. heinäkuuta 2011.

TAUSTAA

Laiton maahanmuutto – EU:n politiikka.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24–32)

Direktiiviin 2009/52/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle maassa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun direktiivin 2009/52/EY soveltamisesta (COM(2014)0286 final, 22.5.2014)

Viimeisin päivitys: 21.03.2016(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).