EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ebaseaduslik sisseränne – karistused tööandjatele

Ebaseaduslik sisseränne – karistused tööandjatele

KOKKUVÕTE:

ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavad karistused ja meetmed – direktiiv 2009/52/EÜ

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Võitluseks ebaseadusliku sisserände vastu peavad ELi riigid keelama ebaseaduslikult ELis viibivate kolmandate riikide kodanike töölevõtmise.

Direktiiviga sätestatakse eeskirjad karistuste ja muude meetmete kohta, mida kohaldatakse kogu ELis tööandjatele, kelle kohta on selgunud, et nad on seda keeldu rikkunud.

Seda direktiivi ei kohaldata kõikides ELi riikides, sest Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik (1) on selle kohaldamisest loobunud.

PÕHIPUNKTID

Tööandjate kohustused

Tööandjad peavad

 • nõudma, et kolmanda riigi kodanik esitaks enne tööleasumist elamisloa või muu riigis viibimise loa;
 • töötamise ajal säilitama koopiat elamisloast või muust loast, juhuks kui siseriiklikud ametiasutused seda kontrollivad;
 • teavitama kolmanda riigi kodaniku töölevõtmisest kõnealuse ELi riigi määratud ametiasutust ettenähtud tähtaja jooksul.

Samuti võivad ELi riigid:

 • näha ette lihtsustatud teavitamise korra, kui tööandja on füüsiline isik ja töötatakse tema isiklikuks tarbeks;
 • sätestada, et teavitamine ei ole vajalik, kui töötaja on saanud pikaajalise elaniku staatuse.

Karistused

ELi riigid peavad tagama, et neid eeskirju rikkunud tööandja suhtes kohaldatakse tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi, milleks on muuhulgas:

 • trahvid vastavalt ebaseaduslikult töötavate kolmanda riigi kodanike arvule;
 • ebaseaduslikult töötava kolmanda riigi kodaniku tagasisaatmise eest tasumine.

Samuti peavad ELi riigid:

 • tagama, et tööandjad on kohustatud maksma maksmata jäänud tasud, nagu töötasu ja sotsiaalkindlustusmaksed;
 • nägema ette süsteemid, kuidas saavad ebaseaduslikult töötanud kolmanda riigi kodanikud nõuda oma tööandjalt maksmata jäänud töötasusid;
 • tagama, et tööandjate suhtes kohaldatakse vajaduse korral ka muid järgmist laadi meetmeid:
  • kõigi või osa riiklike hüvitiste, sealhulgas ELi rahaliste vahendite saamise õigusest ilmajätmine kuni viieks aastaks;
  • kohustus maksta tagasi hüvitised, mis on saadud kuni 12 kuu jooksul enne ebaseadusliku töötamise avastamist;
  • riigihankemenetlustes osalemise õigusest ilmajätmine kuni viieks aastaks;
  • äritegevuse loa ajutine või alaline tühistamine.

Kuriteod

Teadlikku keelu rikkumist käsitletakse kuriteona, kui tööandja:

 • jätkab eeskirjade rikkumist;
 • võttis tööle märkimisväärse arvu ebaseaduslikult riigis viibivaid kolmandate riikide kodanikke;
 • kõnealuste isikute töö toimus eriti orjastavates tingimustes;
 • võttis tööle inimkaubanduse ohvreid;
 • võttis ebaseaduslikult tööle alaealisi.

Kaebused ja kontrollkäigud

Ebaseaduslikult töötavatel kolmandate riikide kodanikel peab olema võimalik esitada kaebusi oma tööandjate kohta kas otse või kolmandate isikute kaudu. ELi riigid on kohustatud korrapärase riskianalüüsi põhjal kontrollima, kas tööandjad on võtnud tööle kõnealuseid ebaseaduslikke sisserändajaid.

Rakendamine

Direktiivi rakendamise kohta 2014. aastal koostatud aruande kaks põhilist järeldust on järgmised:

 • erinevate ELi riikide sätestatud karistuste raskusaste on erinev;
 • arenguruumi on kõikides valdkondades, mis seonduvad kaitse pakkumisega ebaseaduslikele rändajatele.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse 20. juulist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 20. juuliks 2011.

TAUST

Ebaseaduslik ränne – ELi poliitika

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/52/EÜ, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded (ELT L 168, 30.6.2009, lk 24–32)

Direktiivi 2009/52/EÜ parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule 18. juuni 2009. aasta direktiivi 2009/52/EÜ (millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded) kohaldamise kohta (COM(2014) 286 final, 22.5.2014)

Viimati muudetud: 21.03.2016(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).

Top