EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Olaglig invandring – sanktioner för arbetsgivare

Olaglig invandring – sanktioner för arbetsgivare

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt – direktiv 2009/52/EG

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

För att bekämpa olaglig invandring förbjuds i detta direktiv anställning av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU.

I direktivet fastställs EU-omfattande minimistandarder för sanktioner och andra åtgärder som kan tillämpas gentemot arbetsgivare som överträder detta förbud.

Detta direktiv gäller inte alla EU-länder – Danmark, Irland och Storbritannien (1) har valt att avstå.

VIKTIGA PUNKTER

Arbetsgivarnas skyldigheter

Arbetsgivare måste

 • kräva att tredjelandsmedborgare innehar och uppvisar ett uppehållstillstånd eller en annan handling som ger dem rätt till vistelse innan anställningen påbörjas,
 • behålla en kopia av tillståndet eller annan handling så länge anställningen varar i händelse av inspektion utförda av nationella myndigheter,
 • underrätta myndigheterna inom den period som fastställts av EU-landet när de anställer en tredjelandsmedborgare.

EU-länderna kan också

 • besluta att använda ett förenklat förfarande för underrättelse om arbetsgivaren är en fysisk person som anställer en tredjelandsmedborgare för privata syften,
 • besluta att underrättelse inte är nödvändigt om tredjelandsmedborgaren har beviljats ställning som varaktigt bosatt.

Sanktioner

EU-länderna måste se till att arbetsgivare som bryter mot dessa regler blir föremål för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, inbegripet

 • böter för varje olagligt anställd tredjelandsmedborgare,
 • betalning för dessa medborgares återvändande till sina ursprungsländer.

EU-länderna måste också

 • säkerställa att arbetsgivarna ansvarar för efterhandsutbetalningar, såsom innestående löner och sociala avgifter,
 • inrätta system för att tillåta olagligt anställda tredjelandsmedborgare att kräva eventuell innestående lön från sina arbetsgivare,
 • säkerställa att arbetsgivare – i förekommande fall – även ska omfattas av sanktioner, såsom
  • att förlora sin rätt till en del av eller alla offentliga förmåner (inbegripet EU-bidrag) i upp till fem år,
  • att återbetala eventuella förmåner mottagna under de tolv månaderna innan den olagliga anställningen upptäcktes,
  • att förhindras från att delta i offentlig upphandling i upp till fem år,
  • tillfällig eller permanent stängning av sin verksamhet.

Brott

En avsiktlig överträdelse utgör ett brott när arbetsgivaren

 • fortsätter överträdelsen,
 • anställer ett betydande antal tredjelandsmedborgare som vistas olagligt,
 • anställer sådana personer i särskilt exploaterande arbetsförhållanden,
 • anställer offer för människohandel,
 • olagligt anställer minderåriga.

Klagomål och inspektioner

Olagligt anställda tredjelandsmedborgare måste kunna inge klagomål mot sina arbetsgivare, antingen direkt eller genom tredje parter. EU-länderna är skyldiga att utföra inspektioner på grundval av riskbedömningar för att kontrollera om arbetsgivare anställer sådana illegala invandrare.

Genomförande

Två huvudsakliga resultat av en rapport från 2014 om tillämpningen av direktivet var att

 • det finns skillnader i straffens stränghet i olika EU-länder,
 • det finns utrymme för förbättringar på alla områden som rör skydd för irreguljära migranter.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller från och med den 20 juli 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 20 juli 2011.

BAKGRUND

Irreguljär migration – EU:s politik.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24–32)

Rättelser av direktiv 2009/52/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (COM(2014) 286 final, 22.5.2014)

Senast ändrat 21.03.2016(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).

Top