EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ulovlig indvandring — sanktioner over for arbejdsgivere

Ulovlig indvandring — sanktioner over for arbejdsgivere

RESUMÉ AF:

Sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold — direktiv 2009/52/EF

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

For at modvirke ulovlig indvandring kræves det i direktivet, at EU-landene forbyder ansættelse af ikke-EU-borgere, der opholder sig ulovligt i EU.

Det fastsætter minimumsregler gældende i hele EU om sanktioner og andre foranstaltninger, der kan anvendes over for arbejdsgivere, som findes at have overtrådt dette forbud.

Dette direktiv gælder ikke for alle EU-lande — Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige (1) har valgt det fra.

HOVEDPUNKTER

Arbejdsgivernes forpligtelser

Arbejdsgivere skal:

 • kræve, at ikke-EU-borgere fremlægger en opholdstilladelse eller anden tilladelse, inden de påbegynder beskæftigelsen
 • opbevare kopier af opholdstilladelsen eller anden tilladelse, så længe beskæftigelsen varer, i tilfælde af inspektion fra de nationale myndigheders side
 • underrette myndighederne inden for den frist, som EU-landet fastsætter, når de ansætter en ikke-EU-borger.

EU-landene kan også:

 • anvende en forenklet underretningsprocedure, hvis arbejdsgiveren er en fysisk person, og beskæftigelsen vedrører et privat formål
 • beslutte ikke at kræve underretning i tilfælde, hvor ikke-EU-borgeren har status som fastboende udlænding.

Sanktioner

EU-landene skal sikre, at arbejdsgivere, der tilsidesætter disse regler, pålægges effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner, herunder:

 • bøder for hver enkelt ulovligt beskæftiget ikke-EU-borger
 • betaling for, at disse statsborgere tilbagesendes til deres oprindelsesland.

EU-landene skal også:

 • sikre, at arbejdsgiverne hæfter for efterbetalinger, f.eks. tilgodehavende løn og sociale bidrag
 • indføre systemer, der gør det muligt for ulovligt beskæftigede ikke-EU-borgere at kræve al udestående løn fra deres arbejdsgivere
 • sikre, at arbejdsgiverne også — i givet fald — pålægges andre sanktioner, f.eks.:
  • at miste retten til visse eller alle offentlige ydelser (herunder EU-finansiering) i op til fem år
  • at skulle tilbagebetale ydelser modtaget i 12 måneder forud for opdagelsen af den ulovlige beskæftigelse
  • at blive udelukket fra deltagelse i offentlige kontrakter i op til fem år
  • midlertidig eller permanent lukning af deres virksomhed.

Strafbare handlinger

En forsætlig overtrædelse udgør en strafbar handling, når arbejdsgiveren:

 • konsekvent undlader at overholde reglerne
 • beskæftiger et betydeligt antal ikke-EU-borgere med ulovligt ophold
 • beskæftiger de pågældende under særligt udnyttende arbejdsforhold
 • beskæftiger ofre for menneskehandel
 • ulovligt beskæftiger mindreårige.

Klager og inspektioner

Ulovligt beskæftigede ikke-EU-borgere skal kunne indgive klager over deres arbejdsgivere, enten direkte eller gennem tredjeparter. EU-landene er forpligtet til at foretage inspektioner baseret på regelmæssige risikovurderinger med henblik på at kontrollere, om arbejdsgiverne beskæftiger sådanne ulovlige indvandrere.

Gennemførelse

To vigtige resultater af en rapport fra 2014 om anvendelsen af direktivet var, at:

 • der er forskelle i strengheden af straffen i forskellige EU-lande
 • der er plads til forbedringer på alle områder vedrørende beskyttelse af illegale migranter.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 20. juli 2009. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 20. juli 2011.

BAGGRUND

Ulovlig migration — EU-politik.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24-32)

Rettelser, som følger af direktiv 2009/52/EF, er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (COM (2014) 286 final af 22.5.2014)

seneste ajourføring 21.03.2016(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.

Top