EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0578

A Bizottság (EU) 2016/578 végrehajtási határozata (2016. április 11.) az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó munkaprogram létrehozásáról

C/2016/2057

HL L 99., 2016.4.15, p. 6–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2020; hatályon kívül helyezte: 32019D2151

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/578/oj

15.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 99/6


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/578 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. április 11.)

az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó munkaprogram létrehozásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 281. cikkére,

mivel:

(1)

Az Uniós Vámkódex (a továbbiakban: Vámkódex) létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet 280. cikke értelmében a Bizottság munkaprogramot készít az elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozóan (a továbbiakban: munkaprogram). Az első munkaprogram a 2014/255/EU bizottsági végrehajtási határozattal (2) került elfogadásra. Ezt a programot naprakésszé kell tenni. Az egyértelműség érdekében, és mivel a 2014/255/EU végrehajtási határozatot számos ponton módosítani kell, helyénvaló azt hatályon kívül helyezni és új jogszabállyal felváltani.

(2)

A munkaprogram különösen az elektronikus rendszerekhez kapcsolódó átmeneti intézkedések megállapítása és azon rendszerek telepítése határidejének rögzítése szempontjából fontos, amelyek a Vámkódex alkalmazása kezdetének napján, 2016. május 1-jén még nem működőképesek. Ezért a munkaprogram szükséges az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (3), az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (4), és az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendeletben (5) előírt elektronikus rendszerekkel kapcsolatos átmeneti időszakok meghatározásához.

(3)

A Vámkódex előírja, hogy a vámhatóságok között, illetve a gazdálkodók és a vámhatóságok között zajló minden információcserének és az ilyen adatok tárolásának elektronikus adatfeldolgozási eljárás igénybevételével kell történnie, valamint hogy az informatikai és kommunikációs rendszereknek minden egyes tagállamban ugyanazokat a lehetőségeket kell biztosítaniuk a gazdálkodók számára. A Vámkódex megfelelő alkalmazása érdekében ezért a munkaprogramban átfogó tervet kell megállapítani az elektronikus rendszerek bevezetésére vonatkozóan.

(4)

Ennek megfelelően a Vámkódex gyakorlati alkalmazhatósága céljából a munkaprogramnak tartalmaznia kell a tagállamok által előkészítendő és kifejlesztendő elektronikus rendszerek (nemzeti rendszerek), és a tagállamok és a Bizottság által együttműködésben előkészítendő és kifejlesztendő elektronikus rendszerek (transzeurópai rendszerek) jegyzékét. Ennek a jegyzéknek az összes információs technológiai vámprojektet érintő meglévő tervezési dokumentumon, a 70/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (6) és különösen annak 4. cikke és 8. cikkének (2) bekezdése alapján készülő ún. többéves stratégiai terven (multi-annual strategic plan, a továbbiakban: MASP) kell alapulnia. A munkaprogramban említett elektronikus rendszereknek ugyanazt a projektirányítási megközelítést kell követniük, továbbá előkészítésüknek és kifejlesztésüknek a MASP-ban megállapítottak szerint kell történnie.

(5)

A munkaprogramnak meg kell határoznia az elektronikus rendszereket, valamint a kapcsolódó jogalapokat, a főbb mérföldköveket és a működés megkezdésének előirányozott időpontját. „A telepítés kezdő dátumaiként” meghatározott dátumok azok a legkorábbi dátumok, amelyeken a tagállamok meg tudják kezdeni az új elektronikus rendszer működtetését. A munkaprogramnak ezenfelül meg kell határoznia „a telepítés záró dátumait” mint azon legkésőbbi dátumokat, amikorra az összes tagállam és az összes gazdálkodó megkezdi az új vagy korszerűsített elektronikus rendszer használatát, ahogy azt a Vámkódex előírja. Ezek a nyitva álló időtartamok szükségesek a rendszer telepítésének uniós szintű végrehajtásához. A nyitva álló időtartamok hosszát az egyes rendszerek telepítési szükségleteinek a figyelembevételével kell meghatározni.

(6)

A transzeurópai rendszerek telepítésének határidőit vagy meghatározott dátumokhoz kell kötni, vagy – amennyiben szükséges – nyitva álló időtartamok szerint kell meghatározni. Az említett nyitva álló időtartamokat a tagállamok és a gazdálkodók által használt jelenlegi rendszernek az új rendszerbe való migrálásához szükségesre kell korlátozni. A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy meghatározzák, az adott nyitva álló időtartamokon belül mikor kezdik meg és fejezik be saját rendszereik migrálását, és a gazdálkodóknak mikortól kell megkezdeniük az új rendszerek használatát, és rácsatlakozniuk azokra. Az egyes tagállamok által meghatározott záró dátum egyben a szükséges elektronikus rendszerekre vonatkozó, az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletben, az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendeletben és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletben megállapított átmeneti szabályokkal kapcsolatosan meghatározott időszak záró dátuma.

(7)

A nemzeti rendszerek telepítésének és migrálásának határidőit a tagállamok nemzeti projekt- és migrálási terveivel összhangban kell meghatározni, mivel ezek a rendszerek a sajátos nemzeti informatikai környezetbe és körülmények közé illeszkednek. Az egyes tagállamok által meghatározott záró dátum egyben a szükséges elektronikus rendszerekkel kapcsolatos, az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletben, az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendeletben és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletben meghatározott átmeneti időszak záró dátuma. Az átláthatóság érdekében és a (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelet 56. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok benyújtják nemzeti terveiket a Bizottságnak, a Bizottság pedig ezeket a terveket közzéteszi az Europa honlapon. Ezenfelül a tagállamok biztosítják azon technikai információk gazdálkodókkal való, megfelelő időben történő közlését, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a gazdálkodók korszerűsítsék saját rendszereiket, amennyiben ez szükséges, rácsatlakozzanak az új vagy korszerűsített rendszerekre, és alkalmazzák az új szabályokat és adatkövetelményeket, a tagállamok által a bevált informatikai gyakorlatokra vonatkozó nemzeti útmutatókba foglalt ajánlások betartásával.

(8)

A munkaprogramban említett elektronikus rendszerek kiválasztását a Vámkódexben meghatározott prioritások szempontjából várt hatásuk alapján kell elvégezni. E tekintetben az egyik legjelentősebb prioritás az, hogy széles körű elektronikus vámügyi szolgáltatásokat lehessen nyújtani a gazdálkodók számára az Unió teljes vámterületén. Továbbá az elektronikus rendszereknek elő kell mozdítaniuk a vámügyi folyamatok eredményességét, hatékonyságát és összehangolását az Unió területén. A munkaprogramban szereplő rendszerek telepítésének sorrendje és menetrendje szempontjából gyakorlati és projektirányítási megfontolásokat kell figyelembe venni, így az erőfeszítések és az erőforrások elosztását, a projektek közötti összekapcsolódást, az egyes rendszerek konkrét előfeltételeit és a projekt kidolgozottságát. A munkaprogramnak több szakaszra bontva kell megszerveznie az elektronikus rendszerek kifejlesztését. A kifejlesztendő, telepítendő és fenntartandó rendszerek és interfészek jelentős számára, valamint a munkaprogram 2020-ra történő teljes végrehajtásának magas költségére tekintettel biztosítani kell a szigorú nyomon követést és ellenőrzést.

(9)

Mivel a Vámkódex 16. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus rendszereket – a Bizottsággal együttműködve – a tagállamoknak kell kifejleszteniük, telepíteniük és fenntartaniuk, a Bizottságnak és a tagállamoknak együtt kell működniük annak érdekében, hogy az elektronikus rendszerek előkészítésének és megvalósításának irányítása a munkaprogrammal összhangban történjen, és hogy megfelelő intézkedések szülessenek az összehangolt módon és időben azonosított rendszerek tervezését, tervét, kifejlesztését és telepítését illetően.

(10)

A munkaprogram és a MASP közötti egyidejűség biztosítása érdekében a munkaprogram frissítését a MASP-éval egy időben kell elvégezni és azt a MASP-hoz kell igazítani. A munkaprogram jövőbeli frissítéseinek megállapításakor szükséges lesz különös figyelmet fordítani a megállapított célkitűzések teljesítésében évente elért haladásra, tekintve a 2019 és 2020 folyamán véglegesítendő elektronikus rendszerek jelentős kihívásokkal járó és nagyra törő tervét, valamint a jelenleg 2019-re és 2020-ra tervezett intenzív munkálatokat.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A munkaprogram

Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó, e határozat mellékletében ismertetett munkaprogram (a továbbiakban: munkaprogram) elfogadásra kerül.

2. cikk

Végrehajtás

(1)   A Bizottság és a tagállamok együttműködnek a munkaprogram végrehajtásában.

(2)   A tagállamok a munkaprogramban az adott telepítésre nyitva álló időtartam záró dátumáig kifejlesztik és telepítik a megfelelő elektronikus rendszereket.

(3)   A munkaprogramban meghatározott projekteket és a kapcsolódó elektronikus rendszerek előkészítését és bevezetését a munkaprogrammal és a többéves stratégiai tervvel (a továbbiakban: MASP) összhangban álló módon kell kezelni.

(4)   A Bizottság a munkaprogramban szereplő projektek kezdeményezése érdekében egyetértés és egyezség kialakítására törekszik a tagállamokkal a projekt hatókörét, a tervezést, az elektronikus rendszerek követelményeit és szerkezetét illetően. A Bizottság adott esetben egyeztet a gazdálkodókkal is, és figyelembe veszi véleményüket.

3. cikk

Frissítések

(1)   A munkaprogramot rendszeresen frissíteni kell a 952/2013/EU rendelet végrehajtásának legutolsó fejleményein alapuló összehangolás és kiigazítás céljából, továbbá az elektronikus rendszerek előkészítése és kifejlesztése terén tett tényleges előrelépés figyelembevétele érdekében, mindenekelőtt a közösen megállapított előírások rendelkezésre állása és az elektronikus rendszerek működőképessé válása függvényében.

(2)   A munkaprogram és a MASP közötti egyidejűség biztosítása érdekében a munkaprogramot legalább évente frissíteni kell.

4. cikk

Kommunikáció és irányítás

(1)   A Bizottság és a tagállamok megosztják egymással az egyes rendszerek bevezetésének tervezésére és előrehaladására vonatkozó információkat.

(2)   Legkésőbb egy adott informatikai rendszer telepítésének tervezett dátuma előtt hat hónappal a tagállamok benyújtják a Bizottságnak a nemzeti projekt- és migrálási terveket. A terveknek tartalmazniuk kell a következőket:

az elektronikus rendszer külső kommunikációja céljából meghatározott technikai specifikáció közzétételének dátuma,

a megfelelőségi tesztek gazdálkodókkal való elvégzésének időszaka,

az elektronikus rendszer telepítésének dátumai, ideértve a működés kezdetét és adott esetben azt az időszakot, amelynek során a gazdálkodók elvégezhetik a migrálást.

(3)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a nemzeti projekt- és migrálási tervek valamennyi frissítéséről.

(4)   A nemzeti projekt- és migrálási terveket a Bizottság közzéteszi a weboldalán.

(5)   A tagállamok a gazdálkodók számára időben hozzáférhetővé teszik a nemzeti elektronikus rendszer külső kommunikációjával kapcsolatos technikai specifikációkat.

5. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A 2014/255/EU végrehajtási határozat hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat erre a határozatra történő hivatkozásoknak kell tekinteni.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. április 29-i 2014/255/EU végrehajtási határozata az Uniós Vámkódex munkaprogramjának létrehozásáról (HL L 134., 2014.5.7., 46. o.).

(3)  A Bizottság 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2015. december 17-i (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 69., 2016.3.15., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2015. november 24-i (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. január 15-i 70/2008/EK határozata a papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről (HL L 23., 2008.1.26., 21. o.).


MELLÉKLET

Az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó munkaprogram

I.   A MUNKAPROGRAM BEMUTATÁSA

1.

A munkaprogram olyan eszközt biztosít, amely támogatja a Vámkódexnek az abban előírt elektronikus rendszerek kifejlesztése és telepítése tekintetében történő alkalmazását.

2.

A munkaprogramnak célja az is, hogy meghatározza, mely időszakokban kell alkalmazni az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletben, az (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendeletben és az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletben említett új vagy korszerűsített elektronikus rendszerek telepítéséig alkalmazandó átmeneti szabályokat.

3.

A technikai specifikáció céldátumára vonatkozó „főbb mérföldkő” alatt azt a dátumot kell érteni, amikorra rendelkezésre áll a technikai specifikáció stabil változata. A nemzeti rendszerek vagy összetevők esetében ez a dátum a közzétett nemzeti projekttervek részeként kerül közlésre.

4.

A munkaprogram a következő „telepítési dátumokat” határozza meg a transzeurópai és nemzeti rendszerekre vonatkozóan:

a)

az elektronikus rendszerek telepítésére nyitva álló időtartam kezdő dátuma, amely alatt az elektronikus rendszer működése megkezdésének legkorábbi dátumát kell érteni;

b)

az elektronikus rendszerek telepítésére rendelkezésre álló időszak záró dátuma, amely alatt a következőket kell érteni:

az az utolsó nap, ameddig valamennyi tagállamnak meg kell kezdenie a rendszerek működtetését és azokat valamennyi gazdálkodónak használnia kell, valamint

az átmeneti időszak záró dátuma.

Amennyiben nem kerül meghatározásra tényleges időkeret (a telepítésre vagy migrálásra vonatkozóan), a b) pont alkalmazásában a dátum megegyezik a kezdő dátummal.

5.

A kizárólag nemzeti rendszerek vagy egy szélesebb uniós projekt sajátos nemzeti összetevői esetében a tagállamok határozhatják meg – a nemzeti projektterveknek megfelelően – a „telepítés dátumát” és a telepítésre nyitva álló időtartam kezdő és záró dátumát.

Az első bekezdés a következő nemzeti rendszerekre vagy sajátos nemzeti összetevőkre vonatkozik:

a)

Uniós Vámkódex – AES, 2. összetevő (nemzeti kiviteli rendszerek korszerűsítése) (a II. rész 10. pontja);

b)

Uniós Vámkódex – Különleges eljárások (behozatali irányú különleges eljárás/kiviteli irányú különleges eljárás) (a II. rész 12. pontja);

c)

Uniós Vámkódex – Érkezési értesítés, vám elé állításról szóló értesítés, átmeneti megőrzés (a II. rész 13. pontja);

d)

Uniós Vámkódex – Nemzeti importrendszerek korszerűsítése (a II. rész 14. pontja);

e)

Uniós Vámkódex – Biztosítékkezelés (GUM) – 2. összetevő (a II. rész 16. pontja).

6.

Azon transzeurópai rendszerek esetében, amelyekre ténylegesen egy telepítésre nyitva álló időtartam került meghatározásra pontos bevezetési dátum nélkül, a tagállamok egy ezen időtartamon belüli megfelelő napon kezdhetik meg a telepítést, és nyitva hagyhatnak egy időszakot a gazdálkodóknak arra, hogy a telepítésre nyitva álló időtartamon belül elvégezzék a migrálást, amennyiben megfelelőnek tartanak egy ilyen időszakot. A kezdő és a záró dátumot közölni kell a Bizottsággal. Meg kell fontolni a közös domainnel kapcsolatos vonatkozások alapos vizsgálatát.

Az első bekezdés a következő transzeurópai rendszerekre vonatkozik:

a)

Uniós Vámkódex – Az uniós státus igazolása (PoUS) (a II. rész 8. pontja);

b)

Uniós Vámkódex – Az NCTS korszerűsítése (a II. rész 9. pontja);

c)

Uniós Vámkódex – AES (1. összetevő) (a II. rész 10. pontja).

7.

A munkaprogram végrehajtása érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak nagy odafigyeléssel kell kezelniük az összefüggések, a változók és az előfeltételek komplexitását. A tervezés irányítása terén a MASP-ban meghatározott elvek kerülnek alkalmazásra.

A projektek bevezetése a kidolgozástól az elkészítésig, a tesztelésig, a migrálásig és a végleges működésig különböző szakaszokban történik. A Bizottság és a tagállamok által e különböző szakaszokban betöltött szerep a rendszereknek és azok összetevőinek vagy szolgáltatásainak a MASP-ban szereplő részletes projektleírásokban megadott jellegén és szerkezetén fog alapulni. A Bizottság adott esetben – a tagállamokkal szoros együttműködésben és tagállami felülvizsgálat mellett – közös technikai specifikációkat fog meghatározni azért, hogy azok 24 hónappal az elektronikus rendszer telepítésének céldátumát megelőzően rendelkezésre álljanak. A nemzeti rendszerekhez vagy összetevőkhöz nemzeti szinten kidolgozott technikai specifikációkat – legalább a gazdálkodókkal folytatott külső kommunikációhoz kapcsolódó részek tekintetében – kellő időben rendelkezésre kell bocsátani, hogy a gazdálkodók azoknak megfelelően tervezhessék meg és alakíthassák át a rendszereiket és interfészeiket.

A tagállamok és adott esetben a Bizottság bekapcsolódnak a rendszerek meghatározott szerkezetnek és specifikációknak megfelelő kifejlesztésébe és telepítésébe. A tevékenységek végrehajtása a munkaprogramban meghatározott mérföldkövek és dátumok mentén történik. A Bizottság és a tagállamok együtt fognak működni a gazdálkodókkal és más érdekeltekkel is.

A gazdálkodóknak meg kell tenniük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy legkésőbb az e munkaprogramban meghatározott záró dátumok vagy adott esetben a tagállamok által a nemzeti tervük keretében meghatározott záró dátumok szerinti naptól kezdve képesek legyenek használni a bevezetett rendszereket.

II.   AZ ELEKTRONIKUS RENDSZEREK KIFEJLESZTÉSÉHEZ ÉS TELEPÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK JEGYZÉKE

A.   Teljes jegyzék

„Uniós Vámkódex szerinti projektek és a kapcsolódó elektronikus rendszerek”

A Vámkódex alkalmazásához szükséges elektronikus rendszerek kifejlesztéséhez és telepítéséhez kapcsolódó projektek jegyzéke

Jogalap

Főbb mérföldkő

Az elektronikus rendszerek telepítésének dátuma

 

 

 

Az elektronikus rendszer telepítésére nyitva álló időtartam kezdő dátuma (1)

Az elektronikus rendszer telepítésére nyitva álló időtartam záró dátuma (2)

=

Az átmeneti időszak záró dátuma

1.   Uniós Vámkódex – Regisztrált exportőri rendszer (REX)

A projekt célja aktualizált információ rendelkezésre bocsátása a GSP-országokban letelepedett, az Unióba áruexportot folytató regisztrált exportőrökkel kapcsolatban. A rendszer transzeurópai lesz, és a GSP-országokba irányuló exporttevékenységek támogatása céljából uniós gazdálkodókkal kapcsolatos adatok is szerepelni fognak benne. A szükséges adatok fokozatosan kerülnek feltöltésre a rendszerbe 2017. december 31-ig.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 16. és 64. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= 2015 1. negyedéve

2017.1.1.

2017.1.1.

2.   Uniós Vámkódex – Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás (KTF)

A projekt célja a meglévő transzeurópai EKTF-3 rendszer és a Felügyelet 2 rendszer korszerűsítése a következők érdekében:

a)

az EKTF-3 rendszernek az Uniós Vámkódex követelményeihez történő igazítása,

b)

a felügyelet körében megkövetelt árunyilatkozat-adatok körének kiterjesztése;

c)

a kötelező KTF-használat nyomon követése;

d)

a KTF további felhasználhatóságának nyomon követése és kezelése.

A projekt végrehajtása két szakaszban történik.

Az első szakaszban először is – 2017. március 1-jétől kezdődően fokozatosan, az e táblázat 10. és 14. pontjában említett projektek végrehajtásáig (de legkésőbb 2020. december 31-ig) – kiépülnek az árunyilatkozatok Vámkódexben előírt adatkészletének fogadásához szükséges funkciók (ez az 1. lépés), ezután pedig az árunyilatkozatok újonnan előírt adatkészlete és a vámhatósági határozatokra vonatkozó folyamathoz való hozzáigazítás alapján sor kerül a KTF-használat ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésére (ez a 2. lépés).

A második szakaszban bevezetésre kerül a KTF-kérelem és a KTF-határozat elektronikus formája, és a gazdálkodók számára elérhetővé válik egy uniós szinten összehangolt gazdasági szereplői interfész, amelyen keresztül elektronikus úton nyújthatják be a KTF-kérelmet, illetve kaphatják meg a KTF-határozatot.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése és 16., 22., 23., 26., 27., 28., 33. és 34. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= 2016 2. negyedéve

(1. szakasz)

2017.3.1.

(1. szakasz – 1. lépés)

2017.3.1.

(1. szakasz – 1. lépés)

2017.10.1.

(1. szakasz – 2. lépés)

2017.10.1.

(1. szakasz – 2. lépés)

A technikai specifikáció céldátuma

= 2016 3. negyedéve

(2. szakasz)

2018.10.1.

(2. szakasz)

2018.10.1.

(2. szakasz)

3.   Uniós Vámkódex – Vámhatósági határozatok

A projekt célja az Európai Unió egészében összehangolni a vámhatósági határozat iránti kérelemre, a határozathozatalra és a határozatok kezelésére vonatkozó folyamatokat a kérelemmel és a határozattal/engedélyezéssel kapcsolatos adatoknak az egységesítése és elektronikus kezelése révén. A projekt a Vámkódexben meghatározott nemzeti és több tagállamot érintő határozatokhoz kapcsolódik, és részét képezik központilag, uniós szinten kifejlesztett rendszerösszetevők, illetve a nemzeti összetevőkkel való integráció is, amennyiben a tagállamok ilyenek használatát választják. Ez a transzeurópai rendszer meg fogja könnyíteni a határozathozatali időszakban folytatott egyeztetéseket és az engedélyezési folyamat kezelését.

A transzeurópai rendszer egy gazdasági szereplőknek szóló uniós portálból, egy vámhatósági határozatokat kezelő rendszerből és egy ügyfélreferencia-rendszerből áll.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése és 16., 22., 23., 26., 27. és 28. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= 2015 4. negyedéve

2017.10.2.

2017.10.2.

4.   A gazdasági szereplők közvetlen hozzáférése az európai információs rendszerekhez (felhasználók egységes kezelése és digitális aláírás)

E projekt célja az, hogy működő módszereket biztosítson a Vámkódex szerinti konkrét projektekben meghatározott elektronikus vámrendszerekbe beépítendő felhasználói interfészek által szolgáltatásként nyújtott közvetlen és uniós szinten összehangolt gazdasági szereplői hozzáférésre vonatkozóan. A felhasználók egységes kezelése és a digitális aláírás, amelyek beépítésre kerülnek az érintett rendszerek portáljaiba, magukba foglalják a szükséges biztonsági politikáknak megfelelő azonosítással, hozzáféréssel és felhasználókezeléssel kapcsolatos támogatást.

Az első telepítésre a tervek szerint az „Uniós Vámkódex – Vámhatósági határozatok” rendszerrel együtt kerül sor.

Ez a hitelesítést és felhasználókezelést lehetővé tevő technikai megoldás ezután elérhetővé fog válni a Vámkódexhez kapcsolódó más projektekben való felhasználásra is; ilyen projekt például az „Uniós Vámkódex – KTF”, az „Uniós Vámkódex – Az AEO-rendszer korszerűsítése”, az „Uniós Vámkódex – Az uniós státus igazolása” rendszer és potenciálisan az „Uniós Vámkódex – Adatlapok (INF) különleges eljárásokhoz” rendszer is. A telepítés dátumait lásd az egyes projekteknél.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése és 16. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= 2015 4. negyedéve

2017.10.2.

2017.10.2.

5.   Uniós Vámkódex – Az engedélyezett gazdálkodók (AEO) rendszerének korszerűsítése

A projekt célja az AEO-kérelmekkel és -engedélyekkel összefüggő üzleti folyamatok javítása, figyelemmel az Uniós Vámkódex jogi rendelkezéseinek változásaira.

Az első szakaszban a projekt célja az AEO-rendszer fontosabb fejlesztéseinek bevezetése, tekintettel a vámhatósági határozathozatali eljárással való összehangolásra.

A második szakaszban a projekt bevezeti az AEO-kérelem és határozat elektronikus formáját, és a gazdálkodók számára elérhetővé tesz egy uniós szinten összehangolt interfészt, amelyen keresztül elektronikus úton nyújthatják be az AEO-kérelmet, illetve kaphatják meg az AEO-határozatot.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése és 16., 22., 23., 26., 27., 28., 38. és 39. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= 2016 1. negyedéve

2018.3.1.

(1. szakasz)

2018.3.1.

(1. szakasz)

A technikai specifikáció céldátuma

= 2017 3. negyedéve

2019.10.1.

(2. szakasz)

2019.10.1.

(2. szakasz)

6.   Uniós Vámkódex – A gazdálkodók nyilvántartási és azonosító rendszerének korszerűsítése (EORI 2)

A projekt célja a meglévő, az uniós gazdálkodók és az Unióban vámügyek terén aktív harmadik országbeli gazdasági szereplők és gazdálkodónak nem minősülő személyek nyilvántartását és azonosítását lehetővé tevő transzeurópai EORI-rendszer kisebb jelentőségű korszerűsítése.

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése és 9. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= 2016 2. negyedéve

2018.3.1.

2018.3.1.

7.   Uniós Vámkódex – Felügyelet 3

A projekt célja a Felügyelet 2+ rendszerének korszerűsítése az Uniós Vámkódex követelményeihez, így az elektronikus adatfeldolgozási eljárás útján történő standard információcseréhez való igazodásának, valamint a tagállamoktól szerzett teljes felügyeleti adatkészlet feldolgozásához és elemzéséhez szükséges megfelelő funkciók létrehozásának érdekében.

Ezért a projekt további, a Bizottság és a tagállamok számára biztosítandó adatbányászati kapacitásokat és jelentéstételi funkciókat fog tartalmazni.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 16. cikke és 56. cikkének (5) bekezdése

A technikai specifikáció céldátuma

= 2016 3. negyedéve

2018.10.1.

2018.10.1.

8.   Uniós Vámkódex – Az uniós státus igazolása (PoUS)

A projekt célja, hogy egy új, transzeurópai rendszert hozzon létre az uniós státus igazolására vonatkozó következő elektronikus dokumentumok tárolása, kezelése és lekérdezése céljából: T2L/F és a vámárumanifeszt (amelyet nem engedélyes kibocsátó állított ki)

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 16. és 153. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= 2017 1. negyedéve

2019.3.1.

2019.10.1.

9.   Uniós Vámkódex – Az új számítógépesített árutovábbítási rendszer (NCTS) korszerűsítése

E projekt célja, hogy hozzáigazítsa a jelenlegi transzeurópai NCTS rendszert az Uniós Vámkódex szerinti új követelményekhez, mint amilyen a szállítás közben történt események regisztrálása, az információcserének az Uniós Vámkódex adatkövetelményeihez való igazítása, valamint a más rendszerekhez kapcsolódó interfészek korszerűsítése és kifejlesztése.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 16. és 226–236. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= 2017 3. negyedéve

2019.10.1.

2020.3.2.

10.   Uniós Vámkódex – Automatizált kiviteli rendszer (AES)

E projekt célja a Vámkódex kivitelre és kiléptetésre vonatkozó követelményeinek végrehajtása.

 

1. összetevő – „Transzeurópai automatizált kiviteli rendszer” A projekt célja a jelenlegi transzeurópai exportellenőrzési rendszer továbbfejlesztése egy olyan, teljes körű automatizált kiviteli rendszer bevezetése érdekében, amely lefedné az Uniós Vámkódex által a folyamatokra és adatokra előírt üzleti követelményeket, többek között az egyszerűsített eljárásokat, a megosztottan kilépő szállítmányokat és a kivitelre vonatkozó központi vámkezelést. A projekt a tervek szerint keretet biztosít összehangolt interfészek kialakításának is a jövedékitermék-szállítási és -felügyeleti rendszerrel (EMCS) és az NCTS-sel. Ezáltal az automatizált kiviteli rendszer lehetővé fogja tenni a kiviteli eljárások és a kiléptetési alakiságok teljes körű automatizálását. Az automatizált kiviteli rendszernek központilag és nemzeti szinten kifejlesztendő részei is vannak.

 

2. összetevő – „A nemzeti kiviteli rendszerek korszerűsítése”: A fentieken túl az automatizált kiviteli rendszernek részét nem képező, de ahhoz szorosan kapcsolódó külön nemzeti rendszereket is korszerűsíteni kell a kiviteli és/vagy kilépési alakiságokhoz kapcsolódó sajátos nemzeti elemek kapcsán. Ezek az elemek abban az esetben érthetők bele ennek az összetevőnek a körébe, ha nincsenek kihatással az automatizált kiviteli rendszerre vonatkozó közös domainre.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 16., 179. és 263–276. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= 2017 3. negyedéve

(1. összetevő)

2019.10.1.

(1. összetevő)

2020.3.2.

(1. összetevő)

A technikai specifikáció céldátuma

= a tagállam határozza meg

(2. összetevő)

2017.3.1.

(2. összetevő)

2020.3.2.

(2. összetevő)

11.   Uniós Vámkódex – Adatlapok (INF) különleges eljárásokhoz

E projekt célja új transzeurópai rendszer létrehozása az INF adatkezelési folyamatok, valamint az INF-adatok elektronikus adatkezelésének különleges eljárások területén történő támogatása és egyszerűsítése érdekében.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 16., 215., 237–242. és 250–262. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= 2018 1. negyedéve

2020.3.2.

2020.3.2.

12.   Uniós Vámkódex – Különleges eljárások

E projekt célja a különleges eljárások Unión belüli felgyorsítása, előmozdítása és összehangolása közös üzleti folyamati modellek biztosítása révén. A nemzeti rendszerek végrehajtják a vámraktározásra, a meghatározott célra történő felhasználásra, az ideiglenes behozatalra, valamint az aktív és passzív feldolgozásra vonatkozóan az Uniós Vámkódexben előírt összes változást.

A projekt végrehajtása két részben történik.

 

1. összetevő – „Kiviteli irányú nemzeti különleges eljárások”: a kivitelhez kapcsolódó különleges eljárások körében végzett tevékenységekhez szükséges nemzeti elektronikus megoldások biztosítása.

 

2. összetevő – „Behozatali irányú nemzeti különleges eljárások”: a behozatalhoz kapcsolódó különleges eljárások körében végzett tevékenységekhez szükséges nemzeti elektronikus megoldások biztosítása.

E projektek végrehajtása az e táblázat 10. és 14. pontjában említett projektek útján történik.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 16., 215., 237–242. és 250–262. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= a tagállam határozza meg (az 1. és a 2. összetevőre vonatkozóan)

2017.3.1.

(1. összetevő)

2020.3.2.

(1. összetevő)

A tagállam határozza meg a nemzeti terv keretében

(2. összetevő)

A tagállam határozza meg a nemzeti terv keretében

(2. összetevő)

13.   Uniós Vámkódex – Érkezési értesítés, vám elé állításról szóló értesítés, átmeneti megőrzés

E projekt célja az Uniós Vámkódexben leírt, a szállítóeszköz érkezésére vonatkozó értesítéssel, az áruk vám elé állításával (vám elé állításról szóló értesítéssel) és az átmeneti megőrzési árunyilatkozattal kapcsolatos folyamatok meghatározása, valamint e téren a tagállamokban a gazdasági szereplők és a vámhatóságok közötti adatcserét illető harmonizáció elérésének támogatása.

A projekt a folyamatok nemzeti szintű automatizálására vonatkozik.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 16. és 133–152. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= a tagállam határozza meg

A tagállam határozza meg a nemzeti terv keretében

A tagállam határozza meg a nemzeti terv keretében

14.   Uniós Vámkódex – A nemzeti importrendszerek korszerűsítése

A projekt célja az Uniós Vámkódexből eredő valamennyi olyan eljárási és adatkövetelmény végrehajtása, amelyek a behozatal területéhez kapcsolódnak (és amelyek nem képezik a munkaprogramban meghatározott valamely másik projekt tárgyát). A projekt elsősorban a „szabad forgalomba bocsátás” eljárásának (normál eljárás + egyszerűsítések) módosításaihoz kapcsolódik, de lefedi az egyéb rendszermigrálásokból eredő hatásokat is. A projekt a behozatalok nemzeti területéhez kapcsolódik, amelybe beletartoznak a vám-árunyilatkozatok feldolgozásának nemzeti rendszerei és más rendszerek is, például a nemzeti számviteli és fizetési rendszerek.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 53., 56., 77–80., 83–87., 101–105., 108–109., 158–187. és 194-195. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= a tagállam határozza meg

A tagállam határozza meg a nemzeti terv keretében

A tagállam határozza meg a nemzeti terv keretében

15.   Uniós Vámkódex – Behozatalra vonatkozó központi vámkezelés (CCI)

E projekt célja annak lehetővé tétele, hogy az árukat központi vámkezelés keretében vonják vámeljárás alá, és így a gazdálkodók vámügyi szempontból központosíthassák üzleti tevékenységüket. A vám-árunyilatkozat feldolgozását és az áruk fizikai átengedését összhangba kell hozni az érintett vámhivatalok között. A projekt központilag és nemzeti szinten kidolgozott összetevőket is tartalmazó transzeurópai rendszerre vonatkozik.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 16. és 179. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= 2018 2. negyedéve

2020.10.1.

A bevezetési terv a CCI-projektre vonatkozó projektdokumentáció részeként kerül meghatározásra.

16.   Uniós Vámkódex – Biztosítékkezelés (GUM)

E projekt célja a különböző típusú biztosítékok eredményes és hatékony kezelésének biztosítása.

 

1. összetevő – „GUM”: A transzeurópai rendszer a következőkre terjed ki: az egynél több tagállamban használható összkezesség kezelése, valamint a referenciaösszeg nyomon követése az egyes vám-árunyilatkozatokat, kiegészítő árunyilatkozatokat vagy a meglévő vámtartozás könyvelésbe vételéhez szükséges adatokkal kapcsolatos megfelelő tájékoztatást illetően, az Uniós Vámkódexben előírt összes vámeljárás vonatkozásában, kivéve az árutovábbítást, amely az NCTS-projekt részét képezi.

 

2. összetevő – „Nemzeti biztosítékkezelés”: Emellett korszerűsítésre kerülnek az egy tagállamban érvényes biztosítékok kezelésére szolgáló, nemzeti szinten meglévő elektronikus rendszerek is.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 16. és 89–100. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= 2018 2. negyedéve

(1. összetevő)

2020.10.1.

(1. összetevő)

2020.10.1.

(1. összetevő)

A technikai specifikáció céldátuma

= a tagállam határozza meg

(2. összetevő)

A tagállam határozza meg a nemzeti terv keretében

(2. összetevő)

A tagállam határozza meg a nemzeti terv keretében

(2. összetevő)

17.   Uniós Vámkódex – Az import-ellenőrzési rendszer korszerűsítése (ICS 2)

E projekt célja az ellátási lánc biztonságának és védelmének a megerősítése valamennyi fuvarozási mód esetében, de különösen a légi fuvarozást illetően, az adatminőségnek, az adatnyilvántartásnak, az adatok elérhetőségének és az adatmegosztásnak a belépési gyűjtő árunyilatkozat és a kapcsolódó kockázati és ellenőrzési információk (a belépési gyűjtő árunyilatkozat teljes életciklusa) tekintetében történő javítása révén.

A projekt meg fogja könnyíteni a kockázatelemzési folyamat során folytatott, tagállamok közötti együttműködést is. A projekt eredményeképpen teljesen megváltozik a jelenlegi transzeurópai ICS rendszer felépítése.

A 952/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 16., 46. és 127–132. cikke

A technikai specifikáció céldátuma

= 2018 2. negyedéve

2020.10.1.

A bevezetési terv az ICS2 projektre vonatkozó projektdokumentáció részeként kerül meghatározásra.

B.   A jegyzék áttekintése

Az elektronikus rendszerekhez kapcsolódó, Uniós Vámkódex szerinti projektek

Telepítés dátuma/A telepítésre nyitva álló időtartam

2016 1. féléve

2016 2. féléve

2017 1. féléve

2017 2. féléve

2018 1. féléve

2018 2. féléve

2019 1. féléve

2019 2. féléve

2020 1. féléve

2020 2. féléve

1.

Uniós Vámkódex – Regisztrált exportőri rendszer (REX)

2017.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Uniós Vámkódex – A kötelező érvényű tarifális felvilágosítás rendszere (KTF)

2017.3.1. (1. szakasz – 1. lépés)

2017.10.1. (1. szakasz – 2. lépés)

2018.10.1. (2. szakasz)

 

 

1. szakasz (1. lépés)

1. szakasz (2. lépés)

 

2. szakasz

 

 

 

 

3.

Uniós Vámkódex – Vámhatósági határozatok

2017.10.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

A gazdasági szereplők közvetlen hozzáférése az európai információs rendszerekhez (felhasználók egységes kezelése és digitális aláírás)

2017.10.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Uniós Vámkódex – Az engedélyezett gazdálkodók (AEO) rendszerének korszerűsítése

2018.3.1. (1. szakasz)

2019.10.1. (2. szakasz)

 

 

 

 

1. szakasz

 

 

2. szakasz

 

 

6.

Uniós Vámkódex – A gazdálkodók nyilvántartási és azonosító rendszerének korszerűsítése (EORI 2)

2018.3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Uniós Vámkódex – Felügyelet 3

2018.10.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Uniós Vámkódex – Az uniós státus igazolása (PoUS)

2019.3.1.–2019.10.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Uniós Vámkódex – Az új számítógépesített árutovábbítási rendszer (NCTS) korszerűsítése

2019.10.1.–2020.3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Uniós Vámkódex – Automatizált kiviteli rendszer (AES) –

1. összetevő: Transzeurópai automatizált kiviteli rendszer

2019.10.1.–2020.3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Uniós Vámkódex – Automatizált kiviteli rendszer (AES) –

2. összetevő: A nemzeti kiviteli rendszerek korszerűsítése

2017.3.1.–2020.3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Uniós Vámkódex – Adatlapok (INF) különleges eljárásokhoz

2020.3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Uniós Vámkódex – Különleges eljárások –

1. összetevő: Kiviteli irányú nemzeti különleges eljárások

nemzeti tervezés

2017.3.1.–2020.3.2. – lásd a 10. projektet is

 

 

kiviteli irányú különleges eljárás

kiviteli irányú különleges eljárás

kiviteli irányú különleges eljárás

kiviteli irányú különleges eljárás

kiviteli irányú különleges eljárás

kiviteli irányú különleges eljárás

kiviteli irányú különleges eljárás

 

12.

Uniós Vámkódex – Különleges eljárások –

2. összetevő: Behozatali irányú nemzeti különleges eljárások

a behozatali irányú különleges eljárásokra vonatkozó nemzeti tervezés – lásd a 14. projektet is

behozatali irányú különleges eljárás

behozatali irányú különleges eljárás

behozatali irányú különleges eljárás

behozatali irányú különleges eljárás

behozatali irányú különleges eljárás

behozatali irányú különleges eljárás

behozatali irányú különleges eljárás

behozatali irányú különleges eljárás

behozatali irányú különleges eljárás

behozatali irányú különleges eljárás

13.

Uniós Vámkódex – Érkezési értesítés, vám elé állításról szóló értesítés, átmeneti megőrzés

nemzeti tervezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Uniós Vámkódex – A nemzeti importrendszerek korszerűsítése

nemzeti tervezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Uniós Vámkódex – Behozatalra vonatkozó központi vámkezelés (CCI)

2020.10.1. – bevezetési terv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Uniós Vámkódex – Biztosítékkezelés (GUM) –

1. összetevő: Transzeurópai GUM

2020.10.1.–2020.10.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Uniós Vámkódex – Biztosítékkezelési rendszer (GUM) –

2. összetevő: Nemzeti biztosítékkezelés

nemzeti tervezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Uniós Vámkódex – Az import-ellenőrzési rendszer korszerűsítése (ICS 2)

2020.10.1. – bevezetési terv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Az elektronikus rendszerek telepítésére nyitva álló időtartam kezdő dátuma megegyezik annak a legkorábbi napnak a dátumával, amelyen a tagállamok megkezdhetik a működtetést.

(2)  Az elektronikus rendszerek telepítésére nyitva álló időtartam záró dátuma megegyezik annak a legkésőbbi napnak a dátumával, amikorra a rendszer telepítésének be kell fejeződnie, és amikorra valamennyi gazdálkodónak el kell végeznie a migrálást; a dátumot adott esetben a tagállamok állapítják meg, és az megegyezik az átmeneti időszak záró dátumával. Ez a dátum nem lehet későbbi, mint 2020. december 31.


Top