EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0578

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/578 оd 11. travnja 2016. o uspostavi programa rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije

C/2016/2057

SL L 99, 15.4.2016, p. 6–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2020; stavljeno izvan snage 32019D2151

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/578/oj

15.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 99/6


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/578

оd 11. travnja 2016.

o uspostavi programa rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 281.,

budući da:

(1)

Člankom 280. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (dalje u tekstu: „Zakonik”) predviđa se da Komisija mora izraditi program rada u pogledu razvoja i primjene elektroničkih sustava (dalje u tekstu: „program rada”). Prvi program rada donesen je Provedbenom odlukom Komisije 2014/255/EU (2). Taj je program potrebno ažurirati. Imajući u vidu da je potreban niz promjena Provedbene odluke 2014/255/EU i radi jasnoće primjereno je zamijeniti tu Odluku i staviti je izvan snage.

(2)

Program rada posebno je važan za utvrđivanje prijelaznih mjera povezanih s elektroničkim sustavima i rokovima za uvođenje sustava koji nisu operativni na datum primjene Zakonika, to jest 1. svibnja 2016. Stoga je program rada potreban radi utvrđivanja prijelaznih razdoblja povezanih s elektroničkim sustavima navedenima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/2446 (3), Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/341 (4) i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/2447 (5).

(3)

Zakonikom je predviđeno da se sva razmjena informacija među carinskim tijelima te između gospodarskih subjekata i carinskih tijela, kao i pohrana tih informacija obavlja tehnikama elektroničke obrade podataka te da informacijski i komunikacijski sustavi trebaju nuditi jednake mogućnosti gospodarskim subjektima u svim državama članicama. Stoga bi se programom rada trebao utvrditi opsežan plan za primjenu elektroničkih sustava radi osiguravanja ispravne primjene Zakonika.

(4)

U skladu s time program rada trebao bi sadržavati popis elektroničkih sustava koje bi trebale osmisliti i razviti države članice („nacionalni sustavi”) ili države članice u suradnji s Komisijom („transeuropski sustavi”) kako bi se Zakonik mogao primjenjivati u praksi. Taj bi se popis trebao temeljiti na postojećem dokumentu o planiranju koji je povezan sa svim projektima informacijskih tehnologija u području carine, poznatom kao višegodišnji strateški plan te koji je sastavljen u skladu s Odlukom br. 70/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6), a posebno s njezinim člankom 4. i člankom 8. stavkom 2. Za elektroničke sustave iz programa rada trebao bi vrijediti isti pristup upravljanja projektima i trebali bi biti osmišljeni i razvijeni kako je određeno višegodišnjim strateškim planom.

(5)

Programom rada trebalo bi utvrditi elektroničke sustave i povezane pravne osnove, ključne točke i predviđene datume za početak primjene. Datumi koji se nazivaju „datumi početka uvođenja” trebali bi biti najraniji datumi od kojih bi države članice mogle započeti s primjenom novog elektroničkog sustava. Osim toga, programom rada trebalo bi definirati „datume završetka uvođenja” kao najkasnije datume do kojih sve države članice i svi gospodarski subjekti moraju početi s uporabom novih ili moderniziranih elektroničkih sustava, kako je propisano Zakonikom. Ta su razdoblja nužna za provedbu uvođenja sustava na razini Unije. Trajanje tih razdoblja trebalo bi odražavati potrebe uvođenja svakog pojedinačnog sustava.

(6)

Rokove za uvođenje transeuropskih sustava trebalo bi utvrditi točnim datumima ili, prema potrebi, razdobljima uvođenja. Ta bi razdoblja trebalo ograničiti na vrijeme potrebno za migraciju s postojećeg sustava koji upotrebljavaju države članice i gospodarski subjekti na novi sustav. Državama članicama trebalo bi dopustiti da odluče u kojem će trenutku tijekom tih razdoblja početi i završiti migraciju svojih sustava te kad bi gospodarski subjekti trebali upotrebljavati i spojiti se na nove sustave. Datum završetka koji utvrđuje svaka država članica trebao bi biti datum isteka valjanosti razdoblja za prijelazna pravila o odgovarajućim elektroničkim sustavima, kako je utvrđeno u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341 i Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447.

(7)

Rokove za uvođenje i migraciju nacionalnih sustava trebalo bi utvrditi u skladu s nacionalnim projektnim planovima i planovima migracija država članica, imajući u vidu da ti sustavi pripadaju specifičnim nacionalnim okruženjima i okolnostima u području informacijske tehnologije. Datum završetka koji utvrđuje svaka država članica trebao bi biti datum isteka prijelaznog razdoblja za odgovarajuće elektroničke sustave utvrđenog u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341 i Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447. Radi transparentnosti i u skladu s člankom 56. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) 2016/341 države članice trebaju dostaviti svoje nacionalne planove Komisiji i Komisija treba objaviti te planove na internetskoj stranici Europa. Osim toga, države članice trebale bi osigurati da se gospodarskim subjektima pravodobno prenesu tehničke informacije koje su im nužne kako bi, prema potrebi, ažurirali svoje sustave i spojili se na nove ili modernizirane sustave te primijenili nova pravila i podatkovne zahtjeve, istodobno primjenjujući preporuke država članica navedene u nacionalnim smjernicama za dobre prakse u području informacijskih tehnologija.

(8)

Elektronički sustavi iz programa rada trebali bi se odabrati s obzirom na njihov očekivani učinak u smislu prioriteta utvrđenih u Zakoniku. Jedan je od glavnih prioriteta u tom pogledu ponuditi gospodarskim subjektima širok spektar elektroničkih carinskih usluga na cijelom carinskom području Unije. Osim toga, elektroničkim bi se sustavima trebalo pridonijeti učinkovitosti, djelotvornosti i usklađenosti carinskih postupaka diljem Unije. Redoslijed i raspored uvođenja sustava obuhvaćenih programom rada trebali bi se temeljiti na praktičnim pitanjima i pitanjima povezanima s upravljanjem projektima poput raspoređivanja aktivnosti i resursa, međusobne povezanosti projekata, posebnih preduvjeta za pojedinačne sustave i zrelosti projekta. Programom rada trebalo bi organizirati razvoj elektroničkih sustava u različitim fazama. Imajući u vidu znatan broj sustava i sučelja koje je potrebno razviti, primijeniti i održavati, kao i visoke troškove potpune provedbe programa rada do 2020., trebalo bi osigurati blisko praćenje i nadzor.

(9)

Budući da države članice u suradnji s Komisijom razvijaju, uvode i održavaju elektroničke sustave iz članka 16. stavka 1. Zakonika, Komisija i države članice trebale bi zajednički osigurati pripremanje i primjenu elektroničkih sustava u skladu s programom rada te donošenje odgovarajućih mjera za usklađeno i pravodobno planiranje, osmišljavanje, razvoj i uvođenje sustava.

(10)

Kako bi se osigurala vremenska usklađenost programa rada i višegodišnjeg strateškog plana, program rada trebalo bi ažurirati istodobno s ažuriranjem višegodišnjeg strateškog plana i usklađivati program rada s višegodišnjim strateškim planom. Pri utvrđivanju daljnjeg ažuriranja programa rada potrebno je obratiti posebnu pozornost na godišnji napredak u ispunjavanju dogovorenih ciljeva, imajući u vidu ambicioznost i zahtjevnost svojstava elektroničkih sustava koje je potrebno dovršiti u 2019. i 2020. godini, kao i trenutačno planiranu koncentraciju radova u 2019. i 2020.

(11)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Program rada

Donosi se program rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije (dalje u tekstu: „program rada”) kako je utvrđeno u Prilogu.

Članak 2.

Provedba

1.   Komisija i države članice surađuju u provedbi programa rada.

2.   Države članice razvijaju i uvode odgovarajuće elektroničke sustave do datuma završetka relevantnih razdoblja uvođenja, utvrđenih u programu rada.

3.   Projekti utvrđeni programom rada, kao i priprema i primjena odgovarajućih elektroničkih sustava provode se dosljedno programu rada i višegodišnjem strateškom planu.

4.   Komisija djeluje na postizanju dogovora s državama članicama u pogledu područja primjene projekta, osmišljavanja, zahtjeva i arhitekture elektroničkih sustava kako bi se započelo s provedbom projekata iz programa rada. Prema potrebi, Komisija se savjetuje s gospodarskim subjektima i uzima u obzir njihova stajališta.

Članak 3.

Ažuriranje

1.   Program rada redovito se ažurira kako bi se osigurala usklađenost i prilagodba s najnovijim kretanjima u provedbi Uredbe (EU) br. 952/2013 te kako bi se u obzir uzeo stvarni napredak u području pripreme i razvoja elektroničkih sustava, a posebno u pogledu raspoloživosti zajednički dogovorenih specifikacija i početka primjene elektroničkih sustava.

2.   Kako bi se osigurala vremenska usklađenost programa rada i višegodišnjeg strateškog plana, program rada ažurira se barem jednom godišnje.

Članak 4.

Izvješćivanje i upravljanje

1.   Komisija i države članice razmjenjuju informacije o planiranju i napretku provedbe pojedinačnih sustava.

2.   Najkasnije šest mjeseci prije planiranog datuma uvođenja određenog informatičkog sustava države članice Komisiji dostavljaju nacionalne projektne planove i planove migracija. Ti planovi moraju sadržavati sljedeće podatke:

datum objave tehničkih specifikacija za vanjsku komunikaciju elektroničkog sustava,

razdoblje ispitivanja usklađenosti s gospodarskim subjektima,

datume uvođenja elektroničkog sustava, uključujući početak primjene i, prema potrebi, razdoblje tijekom kojega gospodarski subjekti smiju provesti migracije.

3.   Države članice izvještavaju Komisiju o svim ažuriranjima nacionalnih projektnih planova i planova migracija.

4.   Komisija objavljuje nacionalne projektne planove i planove migracija na svojoj internetskoj stranici.

5.   Države članice gospodarskim subjektima pravodobno stavljaju na raspolaganje tehničke specifikacije o vanjskoj komunikaciji nacionalnih elektroničkih sustava.

Članak 5.

Stavljanje izvan snage

1.   Provedbena odluka 2014/255/EU stavlja se izvan snage.

2.   Upućivanja na Odluku stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Odluku.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/255/EU оd 29. travnja 2014. o donošenju programa rada za Carinski zakonik Unije (SL L 134, 7.5.2014., str. 46.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446, (SL L 69, 15.3.2016., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).

(6)  Odluka br. 70/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o okruženju bez papira za carinu i trgovinu (SL L 23, 26.1.2008., str. 21.).


PRILOG

Program rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije

I.   UVOD U PROGRAM RADA

1.

Svrha je programa rada osigurati instrument za potporu primjene Zakonika u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava predviđenih tim Zakonikom.

2.

Osim toga, svrha je programa rada utvrđivanje razdoblja tijekom kojih se primjenjuju prijelazne mjere do uvođenja novih ili nadograđenih elektroničkih sustava, kako je navedeno u Delegiranoj uredbi (EU) 2015/2446, Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341 i Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2447.

3.

„Ključna točka” u smislu predviđenog datuma za tehničke specifikacije znači datum od kojeg će na raspolaganju biti stabilna verzija tehničkih specifikacija. Za nacionalne sustave ili sastavnice taj će se datum dostaviti u okviru objavljenih nacionalnih projektnih planova.

4.

Programom rada utvrđuju se sljedeći „datumi uvođenja” transeuropskih sustava i nacionalnih sustava:

(a)

datum početka razdoblja uvođenja za elektroničke sustave, što znači najraniji datum za početak primjene elektroničkog sustava;

(b)

datum završetka razdoblja uvođenja za elektroničke sustave, što znači:

najkasniji datum do kojeg sustave moraju početi primjenjivati sve države članice te upotrebljavati svi gospodarski subjekti, kao i

datum isteka valjanosti prijelaznog razdoblja.

Za potrebe točke (b) taj je datum istovjetan datumu početka ako nije predviđeno stvarno razdoblje uvođenja ili migracije.

5.

Za isključivo nacionalne sustave ili posebne nacionalne sastavnice šireg projekta Unije države članice mogu u skladu sa svojim nacionalnim projektnim planiranjem donijeti odluku o „datumima uvođenja”, kao i datumu početka i završetka razdoblja uvođenja.

Prvim stavkom obuhvaćeni su sljedeći nacionalni sustavi ili posebne nacionalne sastavnice:

(a)

2. sastavnica automatiziranog sustava izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (modernizacija nacionalnih sustava izvoza) (točka 10. dijela II.);

(b)

posebni postupci u okviru Carinskog zakonika Unije (posebni postupci uvoza (SP IMP) i posebni postupci izvoza (SP EXP)) (točka 12. dijela II.);

(c)

obavijest o dolasku, obavijest o podnošenju carini i privremeni smještaj u okviru Carinskog zakonika Unije (točka 13. dijela II.);

(d)

modernizacija nacionalnih sustava uvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (točka 14. dijela II.);

(e)

upravljanje osiguranjima u okviru Carinskog zakonika Unije – 2. sastavnica (točka 16. dijela II.).

6.

Za transeuropske sustave sa stvarnim razdobljem uvođenja, bez jedinstvenog datuma provedbe, države članice mogu početi s primjenom na primjereni datum tijekom razdoblja uvođenja i gospodarskim subjektima odobriti razdoblje migracije tijekom tog razdoblja, ako se takvo razdoblje smatra primjerenim. Datumi početka i završetka dostavljaju se Komisiji. Potrebno je razmotriti pomno ispitivanje aspekata zajedničke domene.

Prvim stavkom obuhvaćeni su sljedeći transeuropski sustavi:

(a)

dokaz o statusu iz Unije u okviru Carinskog zakonika Unije (točka 8. dijela II.);

(b)

modernizacija novog kompjutoriziranog provoznog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije (točka 9. dijela II.);

(c)

1. sastavnica automatiziranog sustava izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (točka 10. dijela II.).

7.

Komisija i države članice morat će radi provedbe programa rada u obzir uzeti složenost koja se odnosi na međuovisnosti, varijable i pretpostavke. Načela iz višegodišnjeg strateškog plana primjenjivat će se na upravljanje planiranjem.

Projekti će se provoditi u različitim fazama, to jest fazama razvoja, izrade, testiranja, migracije i primjene. Uloga Komisije i država članica u tim će različitim fazama ovisiti o prirodi i arhitekturi sustava te njegovim sastavnicama ili uslugama, kako je opisano u detaljnim sažecima projekata višegodišnjeg strateškog plana. Komisija prema potrebi utvrđuje zajedničke tehničke specifikacije u bliskoj suradnji s državama članicama koje prethodno provode njihovo preispitivanje, kako bi ih se stavilo na raspolaganje 24 mjeseca prije predviđenog datuma uvođenja elektroničkog sustava. Tehničke specifikacije utvrđene na nacionalnoj razini za nacionalne sustave ili sastavnice moraju biti pravodobno dostupne, barem kad je riječ o dijelovima koji se odnose na vanjsku komunikaciju s gospodarskim subjektima, kako bi gospodarski subjekti na odgovarajući način mogli planirati i prilagoditi svoje sustave i sučelja.

Države članice surađivat će u razvoju i uvođenju sustava u skladu s utvrđenom arhitekturom i specifikacijama sustava, a prema potrebi u istim aktivnostima surađivat će i s Komisijom. Te će se aktivnosti provoditi u skladu s ključnim točkama i datumima utvrđenim u programu rada. Osim toga, Komisija i države članice surađivat će i s gospodarskim subjektima i ostalim dionicima.

Najkasnije do datuma završetka utvrđenih u ovom programu rada ili, ako je primjenjivo, utvrđenih u nacionalnim planovima država članica, gospodarski subjekti moraju poduzeti mjere potrebne za omogućivanje upotrebe sustava nakon njihove uspostave.

II.   POPIS PROJEKATA POVEZANIH S RAZVOJEM I UVOĐENJEM ELEKTRONIČKIH SUSTAVA

A.   Potpuni popis

„Projekti u okviru Carinskog zakonika Unije i povezani elektronički sustavi”

Popis projekata povezanih s razvojem i uvođenjem elektroničkih sustava potrebnih za primjenu Zakonika

Pravna osnova

Ključna točka

Datumi uvođenja elektroničkih sustava

 

 

 

Datum početka razdoblja uvođenja elektroničkog sustava (1)

Datum završetka razdoblja uvođenja elektroničkog sustava (2)

=

Datum završetka prijelaznog razdoblja

1.   Sustav registriranih izvoznika u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je projekta staviti na raspolaganje najnovije informacije o registriranim izvoznicima koji izvoze robu u Uniju i imaju poslovni nastan u zemljama korisnicama općeg sustava povlastica. Sustav će se uspostaviti kao transeuropski sustav i uključivat će podatke o gospodarskim subjektima u EU-u radi potpore izvozu u zemlje korisnice općeg sustava povlastica. Traženi podaci postupno će se unositi u sustav do 31. prosinca 2017.

Članak 6. stavak 1. i članci 16. i 64. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= prvo tromjesečje 2015.

1.1.2017.

1.1.2017.

2.   Obvezujuće tarifne informacije u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je projekta modernizacija postojećeg transeuropskog EBTI-3 sustava i Surveillance 2 sustava kako bi se osiguralo sljedeće:

(a)

usklađivanje europskog sustava obveznih tarifnih informacija (EBTI-3) sa zahtjevima Carinskog zakonika Unije;

(b)

proširenje podataka nužnih u okviru nadzora;

(c)

praćenje obvezne upotrebe obvezujućih tarifnih informacija;

(d)

praćenje proširene upotrebe obvezujućih tarifnih informacija i upravljanje tom upotrebom.

Projekt će se provoditi u dvije faze.

U prvoj će se fazi najprije postupno od 1. ožujka 2017. uvoditi primanje skupa podataka traženih u okviru Carinskog zakonika Unije (1. korak) do provedbe projekata navedenih u točkama 10. i 14. ovog Priloga (a najkasnije do 31. prosinca 2020.) te zatim ispuniti obveze kontrole primjene obvezujućih tarifnih informacija na temelju novog traženog skupa podataka deklaracije i provesti usklađivanje s postupkom donošenja carinskih odluka (2. korak).

U drugoj će se fazi primijeniti elektronički obrazac za zahtjeve i odluke o obvezujućim tarifnim informacijama te svim gospodarskim subjektima pružiti sučelje za gospodarske subjekte usklađeno na razini EU-a kojim se elektroničkim putem podnose zahtjevi za obvezujuće tarifne informacije i primaju odluke o tim zahtjevima.

Članak 6. stavak 1. i članci 16., 22., 23., 26., 27., 28., 33. i 34. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= drugo tromjesečje 2016.

(1. faza)

1.3.2017.

(1. faza – 1. korak)

1.3.2017.

(1. faza – 1. korak)

1.10.2017.

(1. faza – 2. korak)

1.10.2017.

(1. faza – 2. korak)

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= treće tromjesečje 2016.

(2. faza)

1.10.2018.

(2. faza)

1.10.2018.

(2. faza)

3.   Carinske odluke u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je projekta uskladiti postupke povezane sa zahtjevima za carinske odluke, donošenjem odluka i upravljanjem odlukama s pomoću normizacije i elektroničkog upravljanja podacima o zahtjevima i odlukama/odobrenjima diljem Unije. Projekt se odnosi na nacionalne i multilateralne odluke država članica definirane Zakonikom i obuhvaća sastavnice sustava koje se razvijaju na središnjoj razini Unije te uključuje integriranje s nacionalnim sastavnicama, ako se države članice na to odluče. Tim će se transeuropskim sustavom olakšati savjetovanje tijekom razdoblja donošenja odluke i upravljanje postupkom odobrenja.

Taj transeuropski sustav čine EU-ov portal za gospodarske subjekte, sustav upravljanja carinskim odlukama i sustav referentnih podataka o korisnicima.

Članak 6. stavak 1. i članci 16., 22., 23., 26., 27., i 28. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= četvrto tromjesečje 2015.

2.10.2017.

2.10.2017.

4.   Izravan pristup gospodarskih subjekata u europske informacijske sustave (jedinstveno upravljanje korisnicima i digitalni potpis)

Cilj je ovog projekta osigurati praktična rješenja kojima bi se gospodarskim subjektima omogućio izravan pristup usklađen na razini EU-a u obliku usluge za sučelja korisnika i sustava koja će se integrirati u elektroničke carinske sustave definirane u konkretnim projektima u okviru Carinskog zakonika Unije. Jedinstveno upravljanje korisnicima i digitalni potpis bit će integrirani u portale navedenih sustava i uključuju podršku u pogledu identiteta, pristupa i upravljanja korisnicima u skladu s potrebnim sigurnosnim politikama.

Prvo uvođenje predviđeno je zajedno sa sustavom za carinske odluke u okviru Carinskog zakonika Unije.

Nakon toga, to tehničko sredstvo za ovjeru i upravljanje korisnicima bit će dostupno za uporabu u ostalim projektima u okviru Carinskog zakonika Unije, poput projekata obvezujućih tarifnih informacija, modernizacije sustava ovlaštenih gospodarskih subjekata, sustava dokaza o statusu iz Unije, a moguće i sustava informativnih obrazaca za posebne postupke. Za datume uvođenja vidjeti različite projekte.

Članak 6. stavak 1. i članak 16. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= četvrto tromjesečje 2015.

2.10.2017.

2.10.2017.

5.   Modernizacija sustava ovlaštenih gospodarskih subjekata (AEO) u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je projekta unaprijediti poslovne procese povezane sa zahtjevima i odobrenjima u pogledu ovlaštenih gospodarskih subjekata, uzimajući u obzir promjene zakonskih odredaba Carinskog zakonika Unije.

U prvoj fazi cilj je projekta provedba znatnih poboljšanja sustava ovlaštenih gospodarskih subjekata radi usklađivanja postupka donošenja carinskih odluka.

U drugoj će se fazi projekta primijeniti elektronički obrazac za zahtjeve i odluke o ovlaštenim gospodarskim subjektima te svim gospodarskim subjektima pružiti sučelje usklađeno na razini EU-a kojim se elektroničkim putem podnose zahtjevi za ovlaštene gospodarske subjekte i primaju odluke o tim zahtjevima.

Članak 6. stavak 1. i članci 16., 22., 23., 26., 27., 28., 38. i 39. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= prvo tromjesečje 2016.

1.3.2018.

(1. faza)

1.3.2018.

(1. faza)

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= treće tromjesečje 2017.

1.10.2019.

(2. faza)

1.10.2019.

(2. faza)

6.   Modernizacija sustava registracije i identifikacije gospodarskih subjekata (EORI 2) u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je ovog projekta manja modernizacija postojećeg transeuropskog EORI sustava kojim se omogućuju registracija i identifikacija gospodarskih subjekata Unije te subjekata iz trećih zemalja i osoba koje nisu gospodarski subjekti, a čije se djelovanje tiče carinskih pitanja u Uniji.

Članak 6. stavak 1. i članak 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= drugo tromjesečje 2016.

1.3.2018.

1.3.2018.

7.   Sustav Surveillance 3 u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je ovog projekta modernizacija sustava Surveillance 2+ radi osiguravanja njegove usklađenosti sa zahtjevima Carinskog zakonika Unije, poput standardne razmjene informacija tehnikama elektroničke obrade podataka i utvrđivanja odgovarajućih funkcija potrebnih za obradu i analizu skupa podataka o nadzoru dobivenih od država članica.

Stoga će uključivati daljnje kapacitete za izdvajanje podataka i funkcije izvještavanja koji će se staviti na raspolaganje Komisiji i državama članicama.

Članak 6. stavak 1., članak 16. i članak 56. stavak 5. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= treće tromjesečje 2016.

1.10.2018.

1.10.2018.

8.   Dokaz o statusu iz Unije u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je projekta stvaranje novog transeuropskog informacijskog sustava za pohranu, rukovanje i povlačenje sljedećih elektroničkih dokaza o statusu iz Unije: T2L/F i carinski robni manifest (kojeg nije izdao ovlašteni izdavatelj).

Članak 6. stavak 1. i članci 16. i 153. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= prvo tromjesečje 2017.

1.3.2019.

1.10.2019.

9.   Modernizacija novog kompjutoriziranog provoznog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je ovog projekta uskladiti postojeći transeuropski kompjutorizirani provozni sustav s novim zahtjevima Carinskog zakonika Unije poput bilježenja događaja „u transportu” i usklađivanja razmjene informacija s podatkovnim zahtjevima Carinskog zakonika Unije te modernizacija i razvoj sučelja s ostalim sustavima.

Članak 6. stavak 1., članak 16. i članci 226. – 236. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= treće tromjesečje 2017.

1.10.2019.

2.3.2020.

10.   Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je ovog projekta provedba zahtjeva Carinskog zakonika Unije za izvoz i izlaz.

 

1. sastavnica – „Transeuropski automatizirani sustav izvoza”: Cilj je projekta daljnji razvoj postojećeg transeuropskog sustava kontrole izvoza radi primjene potpuno automatiziranog sustava izvoza kojim bi se obuhvatili zahtjevi poduzeća za postupke i podatke uvedene Carinskim zakonikom Unije, što među ostalim uključuje opseg pojednostavnjenih postupaka, razdvojene izlazne pošiljke i centralizirano carinjenje za izvoz. Predviđeno je i pokrivanje razvoja sučelja usklađenih sa sustavom kontrole kretanja trošarinskih proizvoda i novim kompjutoriziranim provoznim sustavom. Automatiziranim sustavom izvoza omogućit će se potpuna automatizacija izvoznih postupaka i izlaznih formalnosti. Automatizirani sustav izvoza obuhvaća dijelove koji se razvijaju na središnjoj razini i nacionalnoj razini.

 

2. sastavnica – „Modernizacija nacionalnih sustava izvoza”: Osim toga, zasebni nacionalni sustavi koji nisu obuhvaćeni automatiziranim sustavom izvoza, ali su s njime usko povezani, moderniziraju se dosljedno specifičnim nacionalnim elementima povezanima s izvoznim i/ili izlaznim formalnostima. Ti elementi mogu biti obuhvaćeni ovom sastavnicom u mjeri u kojoj ne utječu na zajedničke aspekte za automatizirani sustav izvoza.

Članak 6. stavak 1., članak 16., 179. i članci 263. – 276. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= treće tromjesečje 2017.

(1. sastavnica)

1.10.2019.

(1. sastavnica)

2.3.2020.

(1. sastavnica)

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= utvrđuju države članice

(za 2. sastavnicu)

1.3.2017.

(2. sastavnica)

2.3.2020.

(2. sastavnica)

11.   Informativni obrasci za posebne postupke u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je ovog projekta razvoj novog transeuropskog sustava za pružanje potpore i pojednostavnjenje postupaka upravljanja podacima iz informativnih obrazaca i elektroničke obrade podataka iz informativnih obrazaca u području posebnih postupaka.

Članak 6. stavak 1., članak 16., 215., članci 237. – 242. i 250. – 262. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= prvo tromjesečje 2018.

2.3.2020.

2.3.2020.

12.   Posebni postupci u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je ovog projekta ubrzati, olakšati i uskladiti posebne postupke u cijeloj Uniji osiguravanjem zajedničkih modela poslovnih procesa. U nacionalnim sustavima provest će se sve promjene uvedene Carinskim zakonikom Unije u vezi s carinskim skladištenjem, glavnom namjenom, privremenim uvozom, unutarnjom i vanjskom proizvodnjom.

Projekt će se provoditi u dvije faze.

 

1. sastavnica – „Nacionalni SP EXP”: pružanje traženih nacionalnih elektroničkih rješenja za mjere u okviru posebnih postupaka izvoza.

 

2. sastavnica – „Nacionalni SP IMP”: pružanje traženih nacionalnih elektroničkih rješenja za mjere u okviru posebnih postupaka uvoza.

Ti će projekti biti provedeni u okviru projekata iz točaka 10. i 14.

Članak 6. stavak 1., članak 16., 215., članci 237. – 242. i 250. – 262. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= utvrđuju države članice (za 1. i 2. sastavnicu)

1.3.2017.

(1. sastavnica)

2.3.2020.

(1. sastavnica)

Utvrđuju države članice u okviru nacionalnog plana

(2. sastavnica)

Utvrđuju države članice u okviru nacionalnog plana

(2. sastavnica)

13.   Obavijest o dolasku, obavijest o podnošenju carini i privremeni smještaj u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je ovog projekta utvrditi postupke za obavijest o dolasku prijevoznih sredstava, podnošenje robe (obavijest o podnošenju carini), privremeni smještaj i deklaraciju o privremenom smještaju, kako je opisano u Carinskom zakoniku Unije, te pružiti potporu usklađivanju među državama članicama u pogledu razmjene informacija između trgovaca i carine.

Projektom je obuhvaćena automatizacija postupaka na nacionalnoj razini.

Članak 6. stavak 1., članak 16. i članci 133. – 152. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= utvrđuju države članice

Utvrđuju države članice u okviru nacionalnog plana

Utvrđuju države članice u okviru nacionalnog plana

14.   Modernizacija nacionalnih sustava uvoza u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je projekta provedba svih zahtjeva za postupke i podatke iz Carinskog zakonika Unije koji se odnose na uvoz (a koji nisu obuhvaćeni nekim od ostalih projekata utvrđenih u programu rada). Uglavnom se odnose na promjene postupka „puštanja u slobodni promet” (standardni postupak + pojednostavnjenja), ali obuhvaća i učinak ostalih migracija sustava. Ovaj projekt odnosi se na nacionalno područje uvoza i obuhvaća nacionalni sustav obrade carinskih deklaracija te ostale sustave poput nacionalnih računovodstvenih i platnih sustava.

Članak 6. stavak 1., članak 16. stavak 1., članci 53., 56. i 77. – 80., 83. – 87., 101. – 105., 108. – 109., 158. – 187., 194. – 195. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= utvrđuju države članice

Utvrđuju države članice u okviru nacionalnog plana

Utvrđuju države članice u okviru nacionalnog plana

15.   Centralizirano carinjenje za uvoz u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je ovog projekta omogućiti stavljanje robe u carinski postupak uporabom centraliziranog carinjenja, čime se gospodarskim subjektima omogućuje centraliziranje poslovanja s carinskog stajališta. Obrada carinske deklaracije i puštanje robe trebali bi biti usklađeni među povezanim carinskim upravama. Projekt se odnosi na transeuropski sustav čije se sastavnice razvijaju na središnjoj i nacionalnoj razini.

Članak 6. stavak 1. i članci 16. i 179. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= drugo tromjesečje 2018.

1.10.2020.

Plan razvoja utvrđuje se u okviru dokumentacije projekta centraliziranog carinjenja za uvoz

16.   Upravljanje osiguranjima u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je ovog projekta osigurati djelotvorno i učinkovito upravljanje različitim vrstama osiguranja.

 

1. sastavnica – „Upravljanje osiguranjima”: transeuropski će sustav obuhvatiti upravljanje zajedničkim osiguranjima koja se mogu upotrebljavati u više država članica, kao i praćenje referentnog iznosa za svaku carinsku deklaraciju, dopunsku deklaraciju ili odgovarajuće informacije o detaljima potrebnima za knjiženje postojećih carinskih dugova za sve carinske postupke, kako je predviđeno Carinskim zakonikom Unije, osim za provoz, kojim se upravlja u okviru projekta kompjutoriziranog provoznog sustava.

 

2. sastavnica – „Nacionalno upravljanje osiguranjima”: osim toga, modernizirat će se elektronički sustavi koji postoje na nacionalnoj razini radi upravljanja osiguranjima koja su valjana u jednoj državi članici.

Članak 6. stavak 1., članak 16. i članci 89. – 100. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= drugo tromjesečje 2018.

(1. sastavnica)

1.10.2020.

(1. sastavnica)

1.10.2020.

(1. sastavnica)

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= utvrđuju države članice

(za 2. sastavnicu)

Utvrđuju države članice u okviru nacionalnog plana

(2. sastavnica)

Utvrđuju države članice u okviru nacionalnog plana

(2. sastavnica)

17.   Modernizacija sustava kontrole uvoza (ICS 2) u okviru Carinskog zakonika Unije

Cilj je ovog projekta osnažiti sigurnost i zaštitu opskrbnog lanca za sve načine prijevoza, a posebno u zračnom prijevozu, poboljšanjem kvalitete, arhiviranja, dostupnosti i razmjene podataka koji se odnose na ulaznu skraćenu deklaraciju i s time povezane rizike i kontrolu podataka (ulazna skraćena deklaracija + odgovarajući postupak).

Osim toga, projektom će se olakšati suradnja među državama članicama u postupcima analize rizika. To će dovesti do potpuno nove arhitekture postojećeg transeuropskog sustava kontrole uvoza.

Članak 6. stavak 1., članak 16., 46. i članci 127. – 132. Uredbe (EU) br. 952/2013

Predviđeni datum za tehničke specifikacije

= drugo tromjesečje 2018.

1.10.2020.

Plan razvoja utvrđuje se u okviru dokumentacije projekta sustava kontrole uvoza (ICS2)

B.   Pregled popisa

Projekti povezani s elektroničkim sustavima u okviru CZU-a

Datumi uvođenja/Razdoblja uvođenja

K1 2016.

K2 2016.

K1 2017.

K2 2017.

K1 2018.

K2 2018.

K1 2019.

K2 2019.

K1 2020.

K2 2020.

1.

Sustav registriranih izvoznika u okviru Carinskog zakonika Unije

1.1.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Obvezujuće tarifne informacije u okviru Carinskog zakonika Unije

1.3.2017. (1. faza – 1. korak)

1.10.2017. (1. faza – 2. korak)

1.10.2018. (2. faza)

 

 

1. faza (1. korak)

1. faza (2. korak)

 

2. faza

 

 

 

 

3.

Carinske odluke u okviru Carinskog zakonika Unije

2.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Izravan pristup gospodarskih subjekata u europske informacijske sustave (jedinstveno upravljanje korisnicima i digitalni potpis)

2.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Modernizacija sustava ovlaštenih gospodarskih subjekata (AEO) u okviru Carinskog zakonika Unije

1.3.2018. (1. faza)

1.10.2019. (2. faza)

 

 

 

 

1. faza

 

 

2. faza

 

 

6.

Modernizacija sustava registracije i identifikacije gospodarskih subjekata (EORI 2) u okviru Carinskog zakonika Unije

1.3.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Sustav Surveillance 3 u okviru Carinskog zakonika Unije

1.10.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dokaz o statusu iz Unije u okviru Carinskog zakonika Unije

1.3.2019. – 1.10.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Modernizacija novog kompjutoriziranog provoznog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije

1.10.2019. – 2.3.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije –

1. sastavnica: transeuropski automatizirani sustav izvoza

1.10.2019. – 2.3.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije –

2. sastavnica: modernizacija nacionalnih sustava izvoza

1.3.2017. – 2.3.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Informativni obrasci za posebne postupke u okviru Carinskog zakonika Unije

2.3.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Posebni postupci u okviru Carinskog zakonika Unije –

1. sastavnica: nacionalni SP EXP

nacionalno planiranje

1.3.2017. – 2.3.2020. – vidjeti i projekt 10.

 

 

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

 

12.

Posebni postupci u okviru Carinskog zakonika Unije –

2. sastavnica: nacionalni SP IMP

nacionalno planiranje za SP IMP – vidjeti i projekt 14.

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

13.

Obavijest o dolasku, obavijest o podnošenju carini i privremeni smještaj u okviru Carinskog zakonika Unije

nacionalno planiranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Modernizacija nacionalnih sustava uvoza u okviru Carinskog zakonika Unije

nacionalno planiranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Centralizirano carinjenje za uvoz u okviru Carinskog zakonika Unije

1.10.2020.– plan razvoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Upravljanje osiguranjima u okviru Carinskog zakonika Unije –

1. sastavnica: transeuropsko upravljanje osiguranjima

1.10.2020. – 1.10.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Sustav upravljanja osiguranjima u okviru Carinskog zakonika Unije –

2. sastavnica: nacionalno upravljanje osiguranjima

nacionalno planiranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Modernizacija sustava kontrole uvoza (ICS 2) u okviru Carinskog zakonika Unije

1.10.2020.– plan razvoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Taj datum početka razdoblja uvođenja elektroničkih sustava istovjetan je najranijem datumu početka primjene za države članice.

(2)  Taj datum završetka razdoblja uvođenja elektroničkih sustava istovjetan je najkasnijem datumu potpunog uvođenja sustava i najkasnijem datumu do kojeg bi svi gospodarski subjekti trebali završiti migraciju; ako je primjenjivo, taj će datum utvrditi države članice i istovjetan je datumu isteka valjanosti prijelaznog razdoblja. Taj datum ne smije biti kasniji od 31. prosinca 2020.


Top