EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0578

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/578 (2016. gada 11. aprīlis), ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu

C/2016/2057

OJ L 99, 15.4.2016, p. 6–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2020; Atcelts ar 32019D2151

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/578/oj

15.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/578

(2016. gada 11. aprīlis),

ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 281. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības muitas kodeksu (turpmāk “Muitas kodekss”), 280. pantā noteikts, ka Komisijai jāsagatavo darba programma, kas attiecas uz elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu (turpmāk “darba programma”). Pirmā darba programma tika pieņemta ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/255/ES (2). Minēto programmu nepieciešams atjaunināt. Ņemot vērā Īstenošanas lēmumā 2014/255/ES izdarāmo labojumu apjomu un skaidrības labad minēto lēmumu ir lietderīgi aizstāt un atcelt.

(2)

Darba programma ir it īpaši svarīga to pārejas pasākumu noteikšanā, kas saistīti ar elektroniskajām sistēmām, un to sistēmu ieviešanas laikposma noteikšanā, kas līdz Kodeksa piemērošanas sākuma datumam, proti, 2016. gada 1. maijam, vēl nav darba kārtībā. Tādējādi darba programma ir nepieciešama, lai noteiktu pārejas laikposmus, kas attiecas uz Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446 (3), Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/341 (4) un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (5) paredzētajām elektroniskajām sistēmām.

(3)

Kodeksā paredzēts, ka visa informācijas apmaiņa starp muitas dienestiem un starp uzņēmējiem un muitas dienestiem, kā arī šādas informācijas glabāšana tiek veikta, izmantojot elektroniskas datu apstrādes metodes, un ka informācijas un saziņas sistēmām jāpiedāvā vienādas iespējas uzņēmējiem visās dalībvalstīs. Tādēļ darba programmā būtu jāietver detalizēts plāns, kā īstenot elektroniskās sistēmas, lai nodrošinātu Kodeksa pareizu piemērošanu.

(4)

Tādēļ darba programmā būtu jāiekļauj saraksts ar tām elektroniskajām sistēmām, kuras būtu jāsagatavo un jāizstrādā dalībvalstīm (“valstu sistēmas”) vai dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju (“transeiropas sistēmas”), lai Kodekss būtu praktiski piemērojams. Minētais saraksts būtu jāveido, pamatojoties uz esošo plānošanas dokumentu saistībā ar visiem muitas jomas IT projektiem, tā dēvēto daudzgadu stratēģisko plānu (“DGSP”), kas ir sagatavots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam Nr. 70/2008/EK (6) un jo īpaši tā 4. pantam un 8. panta 2. punktam. Uz darba programmā minētajām elektroniskajām sistēmām būtu jāattiecina vienāda projektu pārvaldības pieeja, un tās būtu jāsagatavo un jāizstrādā, kā noteikts DGSP.

(5)

Darba programmā būtu jānosauc elektroniskās sistēmas, kā arī attiecīgais juridiskais pamats, galvenie atskaites punkti un ekspluatācijas sākšanas paredzamie datumi. Norādītie “ieviešanas sākuma datumi” būtu jāsaprot kā agrākie datumi, no kuriem dalībvalstis spēj uzsākt jaunās elektroniskās sistēmas ekspluatāciju. Turklāt darba programmā būtu jānosaka “ieviešanas beigu datumi”, proti, visvēlākie datumi, līdz kuriem visas dalībvalstis un visi uzņēmēji sāk izmantot jauno vai jaunināto elektronisko sistēmu atbilstoši prasībām Kodeksā. Šie laikposmi ir nepieciešami sistēmas ieviešanas īstenošanai Savienības līmenī. Nosakot laikposmu ilgumu, būtu jāņem vērā katras sistēmas ieviešanas specifika.

(6)

Transeiropas sistēmu ieviešanas laikposmi būtu jānosaka, paredzot konkrētus datumus vai attiecīgā gadījumā paredzot laikposmu sākuma un beigu datumus. Minētie sākuma un beigu datumi būtu jāierobežo tādā ilgumā, kas nepieciešams migrācijai no esošās sistēmas, ko izmanto dalībvalstis un uzņēmēji, uz jauno sistēmu. Minēto laikposmu ietvaros dalībvalstīm būtu jādod iespēja pašām lemt par savu sistēmu migrācijas procesa sākumu un beigām un uzņēmējiem – par jauno sistēmu lietošanu un savienojumu ar tām. Beigu datumam, kuru nosaka katra dalībvalsts, būtu jābūt attiecīgo elektronisko sistēmu pārejas perioda noteikumu spēkā esības beigu datumam, kas noteikts Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, Deleģētajā regulā (ES) 2016/341, un Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447.

(7)

Valstu sistēmu ieviešanas un migrācijas laikposmi būtu jānosaka saskaņā ar valstu projektu un migrācijas plāniem, jo minētās sistēmas ir daļa no specifiskas nacionālās IT vides ar konkrētu specifiku. Beigu datumam, kuru nosaka katra dalībvalsts, būtu jābūt attiecīgo elektronisko sistēmu pārejas perioda beigu datumam, kas noteikts Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, Deleģētajā regulā (ES) 2016/341, un Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447. Pārredzamības labad un atbilstoši Deleģētās regulas (ES) 2016/341 56. panta 2. punktam dalībvalstīm būtu jāiesniedz savi valstu plānošanas dokumenti Komisijai, un Komisijai tie būtu jāpublicē tīmekļa vietnē europa. Turklāt dalībvalstīm būtu uzņēmējiem savlaicīgi jāsniedz tehniskā informācija, kas nepieciešama, lai tie attiecīgā gadījumā varētu jaunināt savas sistēmas un izveidot savienojumu ar jaunajām vai jauninātajām sistēmām, un piemērot jaunos noteikumus un datu prasības, piemērojot savās valsts labas IT prakses vadlīnijās sniegtos ieteikumus.

(8)

Darba programmā minētās elektroniskās sistēmas būtu jāizvēlas, vadoties pēc to paredzamās ietekmes uz Muitas kodeksā definētajām prioritātēm. Viena no galvenajām prioritātēm šajā ziņā ir iespēja uzņēmējiem visā Savienības teritorijā piedāvāt plašu elektronisku muitas pakalpojumu klāstu. Turklāt elektroniskajām sistēmām būtu jāsekmē muitas procesu efektivitāte, racionālums un saskaņošana Savienībā. Darba programmā ietverto sistēmu ieviešanas secībā un laika grafikā būtu jāvadās pēc praktiskiem un ar projektu pārvaldību saistītiem apsvērumiem, piemēram, darba apjoma un resursu sadale, projektu savstarpējā saikne, katras sistēmas īpašie priekšnoteikumi un projekta gatavības stadija. Darba programmā būtu jāparedz elektronisko sistēmu izstrādes organizēšana pa dažādiem posmiem. Ņemot vērā sistēmu un saskarņu, kas jāizstrādā, jāievieš un jāuztur, ievērojamo skaitu un lielās izmaksas, kas saistītas ar darba programmas pilnīgu īstenošanu līdz 2020. gadam, būtu jānodrošina rūpīga sekošana norisēm un pārraudzība.

(9)

Tā kā Muitas kodeksa 16. panta 1. punktā minētās elektroniskās sistēmas ir jāizstrādā, jāievieš un jāuztur dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju, Komisijai un dalībvalstīm būtu jāiegulda kopīgs darbs, lai nodrošinātu to, ka elektronisko sistēmu sagatavošana un īstenošana tiek pārvaldīta atbilstoši darba programmai un ka tiek veikti attiecīgi pasākumi, lai koordinēti un savlaicīgi plānotu, projektētu, izstrādātu un ieviestu paredzētās sistēmas.

(10)

Lai nodrošinātu darba programmas un DGSP sinhroniskumu, darba programma būtu jāatjaunina vienlaikus ar DGSP un jāpielāgo DGSP. Nosakot darba programmas turpmākos atjauninājumus, būs nepieciešams pievērst īpašu uzmanību katru gadu paveiktajam saskaņoto mērķu panākšanā, ņemot vērā elektronisko sistēmu, kas jāpabeidz līdz 2019. un 2020. gadam vērienīgo un sarežģīto būtību, kā arī 2019. un 2020. gadam paredzētā darba lielo apjomu.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Darba programma

Ar šo pieņem darba programmu, kas attiecas uz Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu (turpmāk “darba programma”) un kas izklāstīta pielikumā.

2. pants

Īstenošana

1.   Komisija un dalībvalstis sadarbojas darba programmas īstenošanā.

2.   Dalībvalstis izstrādā un ievieš attiecīgās elektroniskās sistēmas līdz darba programmā noteikto ieviešanas laikposmu beigu datumiem.

3.   Darba programmā norādīto projektu un ar tiem saistīto elektronisko sistēmu sagatavošanas un īstenošanas pārvaldības veids ir saderīgs ar darba programmu un daudzgadu stratēģisko plānu (“DGSP”).

4.   Komisija cenšas ar dalībvalstīm panākt kopīgu izpratni un vienošanos par projekta darbības jomu, elektronisko sistēmu projektu, prasībām un arhitektūru, lai varētu sākt darba programmas projektus. Turklāt attiecīgā gadījumā Komisija apspriežas ar uzņēmējiem un ņem vēro to viedokli.

3. pants

Atjaunināšana

1.   Darba programma tiek regulāri atjaunināta, lai nodrošinātu tās vienādošanu un pielāgošanu jaunākajām norisēm Regulas (ES) Nr. 952/2013 īstenošanā un ņemtu vērā faktisko veikumu elektronisko sistēmu sagatavošanā un izstrādē, it īpaši saistībā ar saskaņotu specifikāciju pieejamību un elektronisko sistēmu nodošanas ekspluatācijā realizēšanu.

2.   Lai nodrošinātu darba programmas un DGSP sinhroniskumu, darba programmu atjaunina vismaz reizi gadā.

4. pants

Saziņa un pārvaldība

1.   Komisija un dalībvalstis apmainās ar informāciju par plānošanu un katras sistēmas īstenošanas gaitu.

2.   Vēlākais sešus mēnešus pirms konkrētās IT sistēmas plānotā ieviešanas datuma dalībvalstis iesniedz Komisijai valstu projektu un migrācijas plānus. Minētajos plānos norāda šādu informāciju:

tehnisko specifikāciju, kas attiecas uz elektroniskās sistēmas ārējo saziņu, publicēšanas datums,

atbilstības testēšanas laikposms uzņēmējiem,

elektroniskās sistēmas ieviešanas datumi, tai skaitā ekspluatācijas sākuma datums, un attiecīgā gadījumā laikposms, kura laikā uzņēmējiem ir ļauts veikt migrāciju.

3.   Dalībvalstis informē Komisiju par jebkādiem jauninājumiem valstu projektu un migrācijas plānos.

4.   Komisija valstu projektu un migrācijas plānus publicē savā tīmekļa vietnē.

5.   Dalībvalstis savlaicīgi dara pieejamas uzņēmējiem tehniskās specifikācijas, kas saistītas ar valsts elektroniskās sistēmas ārējo saziņu.

5. pants

Atcelšana

1.   Īstenošanas lēmumu 2014/255/ES atceļ.

2.   Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 11. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 29. aprīļa Īstenošanas lēmums 2014/255/ES, ar ko nosaka darba programmu attiecībā uz Savienības muitas kodeksu (OV L 134, 7.5.2014., 46. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (OV L 69, 15.3.2016., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Lēmums Nr. 70/2008/EK par elektronisku muitas un tirdzniecības vidi (OV L 23, 26.1.2008., 21. lpp.).


PIELIKUMS

Darba programma par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu

I.   DARBA PROGRAMMAS IEVADS

1.

Darba programma sniedz Kodeksa piemērošanai nepieciešamu palīginstrumentu saistībā ar tajā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu.

2.

Darba programmas mērķis ir arī noteikt periodus, kuru laikā ir piemērojami pārejas pasākumi līdz brīdim, kad tiks ieviestas jaunās vai jauninātās elektroniskās sistēmas, kā paredzēts Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, Deleģētajā regulā (ES) 2016/341 un Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447.

3.

Ar jēdzienu “galvenais atskaites punkts” jeb tehnisko specifikāciju termiņš saprot datumu, kurā tiek darīta pieejama tehnisko specifikāciju stabila versija. Attiecībā uz valstu sistēmām vai to komponentiem šis datums tiks ietverts valstu projektu plānošanas publikācijā.

4.

Darba programma paredz šādus transeiropas un valstu sistēmu “ieviešanas datumus”:

a)

elektronisko sistēmu ieviešanas laikposma sākuma datums, ko saprot kā elektroniskās sistēmas ekspluatācijas sākšanas agrāko iespējamo datumu;

b)

elektronisko sistēmu ieviešanas laikposma beigu datums, ko saprot kā:

vēlāko datumu, līdz kuram sistēmām ir jābūt ekspluatācijā visās dalībvalstīs un visu uzņēmēju lietošanā, kā arī

pārejas perioda spēkā esības beigu datumu.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkiem datums atbildīs sākuma datumam gadījumā, ja nav paredzēts faktisks (ieviešanas vai migrācijas) laikposms.

5.

Izteiktām valstu sistēmām vai plašāka Savienības projekta specifiskiem valstu komponentiem lēmumu par “ieviešanas datumiem”, kā arī ieviešanas laikposma sākuma un beigu datumu var pieņemt dalībvalstis, vadoties pēc savu valstu projektu plānošanas.

Pirmā daļa attiecas uz šādām valstu sistēmām vai specifiskiem valstu komponentiem:

a)

SMK projekta “AES” 2. komponents (valstu eksporta sistēmu jaunināšana) (II daļas 10. punkts);

b)

SMK projekts “Īpašās procedūras” (SP IMP/SP EXP) (II daļas 12. punkts);

c)

SMK projekts “Ierašanās paziņojums, uzrādīšanas paziņojums un pagaidu uzglabāšana” (II daļas 13. punkts);

d)

SMK projekts ““Valstu importa sistēmu jaunināšana” (II daļas 14. punkts);

e)

SMK projekts “Galvojumu pārvaldība” (GUM) – 2. komponents (II daļas 16. punkts).

6.

Transeiropas sistēmām ar faktisku ieviešanas laikposmu bez konkrēta īstenošanas datuma dalībvalstis var sākt ieviešanu piemērotā datumā šā laikposma ietvaros un šā laikposma ietvaros var piešķirt uzņēmējiem laiku migrācijas veikšanai, ja šāda laika piešķiršana uzskatāma par nepieciešamu. Sākuma un beigu datumus paziņo Komisijai. Jāņem vērā aspekti saistībā ar rūpīgu kopīgā domēna izvērtējumu.

Pirmā daļa attiecas uz šādām transeiropas sistēmām:

a)

SMK projekts “Savienības statusa apliecinājums (PoUS)” II daļas 8. punkts);

b)

SMK projekts “NCTS jaunināšana” (II daļas 9. punkts);

c)

SMK projekts “AES” (1. komponents) (II daļas 10. punkts).

7.

Lai īstenotu darba programmu, Komisijai un dalībvalstīm būs rūpīgi jārisina sarežģītie jautājumi saistībā ar atkarīgajiem, mainīgajiem un pieņēmumiem. DGSP izklāstītie principi tiks izmantoti plānošanas pārvaldībā.

Projektu īstenošana tiks veikta vairākos posmos: izstrādes, izveides, testēšanas, migrācijas un ekspluatācijas. Komisijas un dalībvalstu atbildības apmērs šajos dažādajos posmos ir atkarīgs no sistēmu un to komponentu vai pakalpojumu veida un arhitektūras, kā aprakstīts DGSP detalizētajos projektu dokumentos. Attiecīgā gadījumā Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm noteiks kopīgas tehniskās specifikācijas, ko dalībvalstis pēc tam pārskatīs tā, lai tās būtu pieejamas 24 mēnešus pirms plānotā elektroniskās sistēmas ieviešanas termiņa. Tehniskās specifikācijas, ko valstu līmenī sagatavos attiecībā uz valstu sistēmām vai valstu komponentiem, ir jādara pieejamas savlaicīgi, vismaz attiecībā uz tiem komponentiem, kas skar ārējo saziņu ar uzņēmējiem, lai dotu iespēju uzņēmējiem atbilstoši plānot un pielāgot savas sistēmas un saskarnes.

Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā Komisija piedalīsies sistēmu izstrādē un ieviešanā atbilstoši noteiktajai sistēmu arhitektūrai un specifikācijām. Pasākumus veiks, ievērojot darba programmā noteiktos atskaites punktus un datumus. Komisija un dalībvalstis sadarbosies arī ar uzņēmējiem un citām ieinteresētajām personām.

Uzņēmējiem būs jāveic visas nepieciešamās darbības, lai varētu izmantot sistēmas, kad tās būs ieviestas un vēlākais – no beigu datumiem, kas noteikti šajā programmā vai ko attiecīgā gadījumā noteikušas dalībvalstis kā daļu no valsts plāna.

II.   AR ELEKTRONISKO SISTĒMU IZSTRĀDI UN IEVIEŠANU SAISTĪTIE PROJEKTI

A.   Pilns saraksts

“SMK projekti un attiecīgās elektroniskās sistēmas”

Ar elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu saistītie projekti, kas nepieciešami Kodeksa piemērošanai

Juridiskais pamats

Galvenais atskaites punkts

Elektronisko sistēmu ieviešanas datumi

 

 

 

Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma sākuma datums (1)

Elektroniskās sistēmas ieviešanas laikposma beigu datums (2)

=

Pārejas perioda beigu datums

1.   SMK projekts “Reģistrētā eksportētāja sistēma” (REX)

Šā projekta mērķis ir darīt pieejamu atjauninātu informāciju par reģistrētiem eksportētājiem, kuri veic uzņēmējdarbību VPS valstīs un kuri eksportē preces uz Savienību. Sistēma būs transeiropas un, lai atbalstītu eksportu uz VPS valstīm, tajā tiks ietverti arī dati par ES uzņēmējiem. Vajadzīgie dati tiks pakāpeniski iekļauti sistēmā līdz 2017. gada 31. decembrim.

6. panta 1. punkts, 16. un 64. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C1 2015 (2015. g. 1. cet.)

1.1.2017.

1.1.2017.

2.   SMK projekts “Saistoša izziņa par tarifu” (SIT)

Šā projekta mērķis ir veikt pastāvošās transeiropas ESIT-3 sistēmas un sistēmas “Surveillance 2” (Uzraudzība 2) jaunināšanu, lai nodrošinātu:

a)

sistēmas “ESIT-3” pielāgošanu SMK prasībām;

b)

uzraudzības veikšanai nepieciešamo datu kopas paplašināšana;

c)

SIT obligātā lietojuma pārraudzību;

d)

SIT paplašinātā lietojuma pārraudzību un pārvaldību.

Projekts tiks īstenots divos posmos.

Pirmajā posmā, pirmkārt, tiks nodrošināta funkcionālitāte SMK paredzētās deklarācijas datukopas saņemšanai (proti, 1. daļa) no 2017. gada 1. marta pakāpeniski līdz šīs programmas 10. un 14. punktā minēto projektu īstenošanai (un vēlākais līdz 2020. gada 31. decembrim), un, otrkārt, tiks izpildīts pienākums nodrošināt SIT lietojuma kontroli, pamatojoties uz jaunajām prasībām atbilstošo deklarācijas datukopu un muitas lēmumu procesa pielāgošanu (proti, 2. daļa).

Otrajā posmā tiks īstenota SIT pieteikuma un lēmuma elektroniska versija, un uzņēmējiem tiks nodrošināta ES uzņēmēja vienota saskarne, kurā iesniegt SIT pieteikumu un elektroniski saņemt SIT lēmumu.

6. panta 1. punkts, 16., 22., 23., 26., 27., 28., 33. un 34. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C2 2016

(1. posms)

1.3.2017.

(1. posms – 1. daļa)

1.3.2017.

(1. posms – 1. daļa)

1.10.2017.

(1. posms – 2. daļa)

1.10.2017.

(1. posms – 2. daļa)

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C3 2016

(2. posms)

1.10.2018.

(2. posms)

1.10.2018.

(2. posms)

3.   SMK projekts “Muitas lēmumi”

Šā projekta mērķis ir saskaņot procesus, kas saistīti ar muitas lēmuma pieteikumu, pieņemšanu un pārvaldību, izmantojot standartizāciju un pieprasījumu un lēmumu/atļauju datu elektronisku pārvaldību Savienībā. Projekts attiecas uz valsts un vairāku dalībvalstu lēmumiem, kas paredzēti Kodeksā, un aptvers sistēmu komponentus, kas izstrādāti centralizēti Savienības līmenī un aptver integrāciju ar valstu komponentiem, ja dalībvalstis to ir izvēlējušās. Šī transeiropas sistēma vienkāršos apspriešanos lēmumu pieņemšanas periodā un atļauju izdošanas procesa pārvaldību.

Transeiropas sistēma sastāv no ES uzņēmēja portāla, muitas lēmumu pārvaldības sistēmas un lietotāja atskaites sistēmas.

6. panta 1. punkts, 16., 22., 23., 26., 27. un 28. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C4 2015

2.10.2017.

2.10.2017.

4.   Uzņēmēja tieša piekļuve Eiropas informācijas sistēmām (Vienota lietotāju pārvaldība un digitālais paraksts)

Šā projekta mērķis ir sniegt tādus darba risinājumus, kas uzņēmējiem pakalpojuma veidā nodrošina tiešu un visā ES saskaņotu piekļuvi lietotāja un sistēmas saskarnēm un kas ir integrējami muitas elektroniskajās sistēmās, kā noteikts konkrētajos SMK projektos. Vienota lietotāju pārvaldība un digitālais paraksts tiks integrēti attiecīgo sistēmu portālos un ietver atbalstu identifikācijai, piekļuvei un lietotāju pārvaldībai atbilstoši drošības politikas prasībām.

Pirmā ieviešana ir paredzēta kopā ar SMK Muitas lēmumu sistēmu.

Pēc tam šis tehniskais autentifikācijas un lietotāju pārvaldības iespējotājs tiks darīts pieejams izmantošanai citos SMK projektos, piemēram, SMK SIT, SMK AEO jaunināšana, SMK Savienības statusa apliecinājuma sistēma un, iespējams, arī SMK Informācijas lapas (INF) īpašo procedūru sistēmai. Sk. dažādos projektus un ieviešanas datumus.

6. panta 1. punkts un 16. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C4 2015

2.10.2017.

2.10.2017.

5.   SMK projekts “Atzītā uzņēmēja (AEO) sistēmas jaunināšana”

Šā projekta mērķis ir uzlabot darījumdarbības procesus, kas saistīti ar AEO pieteikumiem un atļaujām, ņemot vērā izmaiņas SMK tiesību normās.

Pirmajā projekta posmā plānots īstenot galvenos AEO sistēmas uzlabojumus, lai pielāgotos muitas lēmumu pieņemšanas procedūrai.

Otrajā projekta posmā tiks īstenota AEO pieteikuma un lēmuma elektroniska versija, un uzņēmējiem tiks nodrošināta vienota ES saskarne, kurā iesniegt AEO pieteikumu un elektroniski saņemt AEO lēmumu.

6. panta 1. punkts, 16., 22., 23., 26., 27., 28., 38. un 39. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C1 2016

1.3.2018.

(1. posms)

1.3.2018.

(1. posms)

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C3 2017

1.10.2019.

(2. posms)

1.10.2019.

(2. posms)

6.   SMK projekts “Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmas jaunināšana (EORI 2)”

Šā projekta mērķis ir nelieli jauninājumi pastāvošajā transeiropas EORI sistēmā, kura ļauj reģistrēt un identificēt Savienības uzņēmējus un trešo valstu uzņēmējus, kā arī citas citas personas, kas darbojas muitas jomā Savienībā.

6. panta 1. punkts un 9. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C2 2016

1.3.2018.

1.3.2018.

7.   SMK projekts “Surveillance 3

Šā projekta mērķis ir veikt sistēmas “Surveillance 2+” jaunināšanu, lai to pielāgotu tādām SMK prasībām kā standartizēta informācijas apmaiņa, kurā izmanto elektroniskas datu apstrādes metodes, un tādu piemērotu funkcionalitāšu izveide, kas nepieciešamas no dalībvalstīm saņemtās uzraudzības pilnās datu kopas apstrādei un analizēšanai.

Tādēļ tajā ietvers plašākas datizraces iespējas un ziņošanas funkcionalitātes, kas būs pieejamas Komisijai un dalībvalstīm.

6. panta 1. punkts, 16. pants un 56. panta 5. punkts Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C3 2016

1.10.2018.

1.10.2018.

8.   SMK projekts “Savienības statusa apliecinājums” (PoUS)

Šā projekta mērķis ir izveidot jaunu transeiropas sistēmu šādu elektronisku Savienības statusa apliecinājumu glabāšanai, pārvaldībai un izguvei: T2L/F un muitas preču manifests (ko izdevis neatzīts izdevējs).

6. panta 1. punkts, 16. un 153. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C1 2017

1.03.2019.

1.10.2019.

9.   SMK projekts “Jaunās datorizētās tranzīta kontroles sistēmas (NCTS) jaunināšana”

Šā projekta mērķis ir pielāgot esošo transeiropas NCTS sistēmu tādām jaunām SMK prasībām kā “atgadījumu ceļā” reģistrēšana un informācijas apmaiņas pielāgošana SMK datu prasībām un saskarņu ar citām sistēmām jaunināšana un izstrāde.

6. panta 1. punkts, 16. pants un 226. līdz 236. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C3 2017

1.10.2019.

02.03.2020.

10.   SMK projekts “Automatizēta eksporta kontroles sistēma” (AES)

Šā projekta mērķis it īstenot SMK prasības attiecībā uz eksportu un izvešanu.

 

1. komponents – “Transeiropas AES”. Šā projekta mērķis ir sīkāk izstrādāt pastāvošo transeiropas eksporta kontroles sistēmu, lai ieviestu tās pilnīgu versiju, kas aptvers darījumdarbības prasības attiecībā uz procesiem un datiem, kuri paredzēti SMK, tostarp vienkāršotās procedūras, sūtījumu izvešana pa daļām un eksporta centralizēta muitošana. To paredzēts attiecināt arī uz vienotu saskarņu izstrādi ar Datorizēto akcīzes preču pārvietošanas sistēmu (EMCS) un NCTS. AES sistēma ļaus pilnībā automatizēt eksporta procedūras un izvešanas formalitātes. AES būs ietvertas centralizēti izstrādātas un valstu līmenī izstrādātas daļas.

 

2. komponents – Valstu eksporta sistēmu jaunināšana. Turklāt atsevišķas valstu sistēmas, kas nav daļa no AES, bet ir cieši saistītas ar to, ir jājaunina, ņemot vērā konkrētus valstu elementus saistībā ar eksporta un/vai izvešanas formalitātēm. Ciktāl minētie elementi neskar kopējo AES domēnu, tos var ietvert šajā komponentā.

6. panta 1. punkts, 16. pants, 179. pants un 263. līdz 276. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C3 2017

(1. komp.)

1.10.2019.

(1. komp.)

2.3.2020.

(1. komp.)

Tehnisko specifikāciju termiņš

= nosaka dalībvalstis

(2. komp.)

1.3.2017.

(2. komp.)

2.3.2020.

(2. komp.)

11.   SMK projekts “Informācijas lapas (INF) īpašajām procedūrām”

Šā projekta mērķis ir izstrādāt jaunu transeiropas sistēmu INF datu pārvaldības procesu atbalstam un racionalizēšanai un elektroniskai INF datu apstrādei īpašo procedūru jomā.

6. panta 1. punkts, 16. pants, 215. pants, 237. līdz 242. pants un 250. līdz 262. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C1 2018

02.03.2020.

02.03.2020.

12.   SMK projekts “Īpašās procedūras”

Šā projekta mērķis ir paātrināt, vienkāršot un saskaņot īpašās procedūras visā Savienībā, darot pieejamus kopējus darījumdarbības procesu modeļus. Valstu sistēmās tiks īstenotas visas SMK pieprasītās izmaiņas attiecībā uz uzglabāšanu muitas noliktavā, galapatēriņu, pagaidu ievešanu, ievešanu pārstrādei un izvešanu pārstrādei.

Projekts tiks īstenots divās daļās.

 

1. komponents – “Valstu SP EXP”. Sniedz nepieciešamos valstu elektroniskos risinājumus ar eksportu saistītajām īpašo procedūru darbībām.

 

2. komponents – “Valstu SP IMP”. Sniedz nepieciešamos valstu elektroniskos risinājumus ar importu saistītajām īpašo procedūru darbībām.

Šo projektu īstenošana notiks, īstenojot darba programmas 10. un 14. punktā minētos projektus.

6. panta 1. punkts, 16. pants, 215. pants, 237. līdz 242. pants un 250. līdz 262. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= nosaka dalībvalstis (1. un 2. komponentam)

1.3.2017.

(1. komp.)

2.3.2020.

(1. komp.)

Nosaka dalībvalstis un ietver valsts plānā

(2. komp.)

Nosaka dalībvalstis un ietver valsts plānā

(2. komp.)

13.   SMK projekts “Ierašanās paziņojums, uzrādīšanas paziņojums un pagaidu uzglabāšana”

Šā projekta mērķis ir noteikt procesus saistībā ar Transportlīdzekļa ierašanās paziņojumu, preču uzrādīšanu (Uzrādīšanas paziņojumu) un pagaidu uzglabāšanas deklarāciju atbilstoši aprakstam SMK un nodrošināt to saskaņošanu dalībvalstīs attiecībā uz datu apmaiņu starp uzņēmējiem un muitu.

Projekts aptver automatizācijas procesu valstu līmenī.

6. panta 1. punkts, 16. pants un 133. līdz 152. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= nosaka dalībvalstis

Nosaka dalībvalstis un ietver valsts plānā

Nosaka dalībvalstis un ietver valsts plānā

14.   SMK projekts “Valstu importa sistēmu jaunināšana”

Projekta mērķis ir īstenot visus procesus un datu prasības, kas paredzētas SMK attiecībā uz importa domēnu (un kas nav aptvertas nevienā citā šīs darba programmas projektā). Tas galvenokārt attiecas uz izmaiņām procedūrā “Laišana brīvā apgrozībā” (standarta procedūra + vienkāršojumi), bet aptver arī ietekmi, ko izraisa citu sistēmu migrācija. Projekts attiecas uz valstu importa domēnu, kas aptver valstu muitas deklarāciju apstrādes sistēmas, kā arī citas sistēmas, piemēram, valstu uzskaitvedības un maksājumu sistēmas.

6. panta 1. punkts, 16. panta 1. punkts un 53., 56., 77. līdz 80. pants, 83. līdz 87., 101. līdz 105., 108. līdz 109., 158. līdz 187., 194. līdz 195. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= nosaka dalībvalstis

Nosaka dalībvalstis un ietver valsts plānā

Nosaka dalībvalstis un ietver valsts plānā

15.   SMK projekts “Importa centralizēta muitošana (CCI)”

Šā projekta mērķis ir radīt iespēju precēm piemērot muitas procedūru, izmantojot centralizētu muitošanu, tādējādi ļaujot uzņēmējiem centralizēt darījumdarbību no muitas viedokļa. Muitas deklarācijas nofromēšana un preču faktiskā izlaišana iesaistītajām muitas iestādēm savstarpēji būtu jākoordionē. Tas attiecas uz transeiropas sistēmu ar centralizētiem un valstu līmeņa komponentiem.

6. panta 1. punkts, 16. un 179. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C2 2018

1.10.2020.

Realizēšanas plānu nosaka un ietver CCI projekta dokumentācijā

16.   SMK projekts “Galvojumu pārvaldība” (GUM)

Šā projekta mērķis ir nodrošināt dažādu galvojumu veidu efektīvu un racionālu pārvaldību.

 

1. komponents – “GUM”. Šī transeiropas sistēma aptvers tādu vispārējo galvojumu pārvaldību, kurus var izmantot vairāk nekā vienā dalībvalstī, un atsauces summas pārraudzību katrai muitas deklarācijai, papilddeklarācijai vai attiecīgās informācijas pārraudzību par datiem, kas nepieciešami faktiskā muitas parāda summu iegrāmatošanai attiecībā uz visām muitas procedūrām, kas noteiktas Savienības muitas kodeksā, izņemot tranzītu, kuru apstrādā NCTS projekta ietvaros.

 

2. komponents – “Valstu galvojumu pārvaldība”. Jājaunina arī valstu līmenī pastāvošās elektroniskās sistēmas, kuras paredzētas vienā dalībvalstī derīgu galvojumu pārvaldībai.

6. panta 1. punkts, 16. pants un 89. līdz 100. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

= C2 2018

(1. komp.)

1.10.2020.

(1. komp.)

1.10.2020.

(1. komp.)

Tehnisko specifikāciju termiņš

= nosaka dalībvalstis

(2. komp.)

Nosaka dalībvalstis un ietver valsts plānā

(2. komp.)

Nosaka dalībvalstis un ietver valsts plānā

(2. komp.)

17.   SMK projekts “Importa kontroles sistēmas jaunināšana” (ICS 2)

Šā projekta mērķis ir uzlabot piegādes ķēdes drošību un drošumu visiem pārvadājumu veidiem, it īpaši gaisa kravām, uzlabojot ievešanas kopsavilkuma deklarācijas un ar to saistītās riska un kontroles informācijas (ENS + aprites cikls) datu kvalitāti, datu reģistrāciju, datu pieejamību un datu koplietošanu.

Turklāt šis projekts vienkāršos sadarbību starp dalībvalstīm riska izvērtēšanas procesā. Tā rezultāts būs pastāvošā transeiropas ICS sistēma ar pilnīgi jaunu arhitektūru.

6. panta 1. punkts, 16., 46. pants un 127. līdz 132. pants Regulā (ES) Nr. 952/2013

Tehnisko specifikāciju termiņš

=C2 2018

1.10.2020.

Realizēšanas plānu nosaka un ietver ICS2 projekta dokumentācijā

B.   Kopsavilkums

Ar elektroniskajām sistēmām saistītie SMK projekti

Ieviešanas datumi/ieviešanas laikposmi

2016 (pirmais pusgads)

2016 (otrais pusgads)

2017 (pirmais pusgads)

2017 (otrais pusgads)

2018 (pirmais pusgads)

2018 (otrais pusgads)

2019 (pirmais pusgads)

2019 (otrais pusgads)

2020 (pirmais pusgads)

2020 (otrais pusgads)

1.

SMK projekts “Reģistrētā eksportētāja sistēma” (REX)

1.1.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SMK projekts “Saistošas izziņas par tarifu sistēma (SIT)”

1.3.2017. (1. posms – 1. daļa)

1.10.2017. (1. posms – 2. daļa)

1.10.2018. (2. posms)

 

 

(1. posms – 1. daļa)

(1. posms – 2. daļa)

 

2. posms

 

 

 

 

3.

SMK projekts “Muitas lēmumi”

2.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Uzņēmēja tieša piekļuve Eiropas informācijas sistēmām (Vienota lietotāju pārvaldība un digitālais paraksts)

2.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SMK projekts “Atzītā uzņēmēja sistēmas (AEO) jaunināšana”

1.3.2018. (1. posms)

1.10.2019. (2. posms)

 

 

 

 

1. posms

 

 

2. posms

 

 

6.

SMK projekts “Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmas jaunināšana (EORI 2)”

1.3.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

SMK projekts “Surveillance 3

1.10.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

SMK projekts “Savienības statusa apliecinājums” (PoUS)

1.3.2019. – 1.10.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SMK projekts “Jaunās datorizētās tranzīta kontroles sistēmas (NCTS) jaunināšana”

1.10.2019. – 2.3.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

SMK projekts “Automatizēta eksporta kontroles sistēma(AES)”

(1. komp.): transeiropas AES

1.10.2019. – 2.3.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

SMK projekts “Automatizēta eksporta kontroles sistēma(AES)”

(2. komp.): valstu eksporta sistēmu jaunināšana

1.3.2017. – 2.3.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

SMK projekts “Informācijas lapas (INF) īpašajām procedūrām”

2.3.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

SMK projekts “Īpašās procedūras” –

(1. komp.): Valstu SP EXP

valstu plānošana

1.3.2017. – 2.3.2020. - sk. arī 10. projektu

 

 

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

 

12.

SMK projekts “Īpašās procedūras” –

(2. komp.): Valstu SP IMP

valstu plānošana attiecībā uz SP IMP - sk. arī 14. projektu

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

13.

SMK projekts “Ierašanās paziņojums, uzrādīšanas paziņojums un pagaidu uzglabāšana”

valstu plānošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

SMK projekts “Valstu importa sistēmu jaunināšana”

valstu plānošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

SMK projekts “Importa centralizēta muitošana (CCI)”

1.10.2020. – realizēšanas plāns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

SMK projekts “Galvojumu pārvaldība” (GUM) –

(1. komp.): transeiropas GUM

1.10.2020. – 1.10.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

SMK projekts “Galvojumu pārvaldības sistēma” (GUM) –

(2. komp.): galvojumu pārvaldība valsts līmenī

valstu plānošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

SMK projekts “Importa kontroles sistēmas jaunināšana” (ICS 2)

1.10.2020. – realizēšanas plāns

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Šis elektronisko sistēmu ieviešanas laikposma sākuma datums atbilst visagrākajam datumam, kad dalībvalstis sāk ekspluatāciju.

(2)  Šis elektronisko sistēmu ieviešanas laikposma beigu datums atbilst visvēlākajam datumam, līdz kuram sistēmai jābūt pilnībā ieviestai, un vēlākajam datumam, līdz kuram jāpabeidz visu uzņēmēju migrācija; attiecīgā gadījumā šo datumu nosaka dalībvalstis un tas atbilst pārejas perioda spēkā esības beigu datumam. Šis datums ir ne vēlāk kā 2020. gada 31. decembris.


Top