EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0578

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 av den 11 april 2016 om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex

C/2016/2057

EUT L 99, 15.4.2016, p. 6–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2020; upphävd genom 32019D2151

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/578/oj

15.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 99/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/578

av den 11 april 2016

om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artikel 281, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 280 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (nedan kallad kodexen) fastställs att kommissionen ska upprätta ett arbetsprogram för utveckling och införande av elektroniska system (nedan kallat arbetsprogrammet). Det första arbetsprogrammet antogs genom kommissionens genomförandebeslut 2014/255/EU (2). Det är nödvändigt att uppdatera programmet. Med tanke på det stora antal ändringar som måste göras i genomförandebeslut 2014/255/EU och av tydlighetsskäl är det lämpligt att ersätta och upphäva det beslutet.

(2)

Arbetsprogrammet är särskilt viktigt för att fastställa övergångsbestämmelser avseende de elektroniska systemen samt tidsfrister för införandet av de system som ännu inte är i drift den dag från och med vilken kodexen ska tillämpas, dvs. den 1 maj 2016. Det är därför nödvändigt att i arbetsprogrammet fastställa övergångsperioderna för de elektroniska system som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (3), kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 (4) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (5).

(3)

I kodexen anges att alla utbyten av uppgifter mellan tullmyndigheter och mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheter samt lagring av dessa uppgifter måste ske med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik och att systemen för informations- och kommunikationsteknik måste erbjuda de ekonomiska aktörerna samma möjligheter i alla medlemsstaterna. I arbetsprogrammet bör det därför läggas fram en omfattande plan för genomförandet av de elektroniska systemen i syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av kodexen.

(4)

I enlighet med detta bör arbetsprogrammet innehålla en förteckning över de elektroniska system som bör utformas och utvecklas av medlemsstaterna (nedan kallade nationella system), och av medlemsstaterna i samarbete med kommissionen (nedan kallade transeuropeiska system), för att kodexen ska kunna börja tillämpas i praktiken. Förteckningen bör bygga på det befintliga planeringsdokumentet för alla it-relaterade tullprojekt, nedan kallat den fleråriga strategiska planen, som upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut 70/2008/EG (6), särskilt artiklarna 4 och 8.2. De elektroniska system som avses i arbetsprogrammet bör omfattas av samma projektledningsmetod och bör utformas och utvecklas i enlighet med den fleråriga strategiska planen.

(5)

I arbetsprogrammet bör de elektroniska systemen samt deras rättsliga grund, viktigaste etappmål och planerade startdatum fastställas. De datum som anges som ”startdatum för införande” bör vara de tidigaste datum från och med vilka medlemsstaterna kan ta det nya elektroniska systemet i drift. Dessutom bör det i arbetsprogrammet fastställas ”slutdatum för införande”, som är de datum då alla medlemsstater och alla ekonomiska aktörer senast ska börja använda de nya eller uppgraderade elektroniska system som krävs enligt kodexen. Dessa tidsfönster är nödvändiga för att fullfölja införandet av systemet på unionsnivå. Längden på tidsfönstren bör ta hänsyn till behoven i samband med införandet av vart och ett av systemen.

(6)

Tidsfristerna för införandet av transeuropeiska system bör fastställas antingen genom specifika datum eller vid behov genom tidsfönster. Dessa tidsfönster bör begränsas till vad som är nödvändigt för migrationen från det system som för närvarande används av medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna till det nya systemet. Medlemsstaterna bör tillåtas att inom dessa tidsfönster besluta när migrationen av de egna systemen ska börja och sluta och när de ekonomiska aktörerna ska börja använda och ansluta till de nya systemen. Det slutdatum som fastställs av varje medlemsstat bör vara slutdatumet för giltighetsperioden för de övergångsregler för de berörda elektroniska systemen som anges i delegerad förordning (EU) 2015/2446, delegerad förordning (EU) 2016/341 och genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

(7)

Tidsfristerna för införande och migration av de nationella systemen bör fastställas i enlighet med medlemsstaternas nationella projekt- och migrationsplaner, eftersom dessa system omfattas av specifika nationella it-miljöer och omständigheter. Det slutdatum som fastställs av varje medlemsstat bör vara slutdatumet för den övergångsperiod för de berörda elektroniska systemen som anges i delegerad förordning (EU) 2015/2446, delegerad förordning (EU) 2016/341 och genomförandeförordning (EU) 2015/2447. Av öppenhetsskäl, och i enlighet med artikel 56.2 i delegerad förordning (EU) 2016/341, bör medlemsstaterna lägga fram sin nationella planering för kommissionen, och kommissionen bör offentliggöra planeringen på webbplatsen Europa. Medlemsstaterna bör dessutom se till att överföra nödvändig teknisk information i tid till de ekonomiska aktörerna, så att dessa vid behov kan uppdatera sina egna system, ansluta till de nya eller uppgraderade systemen och tillämpa de nya bestämmelserna och uppgiftskraven, och samtidigt tillämpa de rekommendationer som lämnats av medlemsstaterna i deras nationella riktlinjer för god it-praxis.

(8)

De elektroniska system som avses i arbetsprogrammet bör väljas ut med hänsyn till deras förväntade effekter när det gäller de prioriteringar som fastställs i kodexen. En av de viktigaste prioriteringarna i detta sammanhang är att kunna erbjuda de ekonomiska aktörerna ett stort urval av elektroniska tulltjänster i hela unionens tullområde. De elektroniska systemen bör dessutom vara inriktade på att öka effektiviteten i och harmoniseringen av tullförfaranden i hela unionen. Ordningsföljden och tidsplanen för införandet av systemen i arbetsprogrammet bör baseras på praktiska och projektledningsrelaterade överväganden, såsom spridning av insatser och resurser, sammankoppling mellan projekten, de särskilda förutsättningarna för varje system samt projektets mognadsgrad. Utvecklingen av de elektroniska systemen bör organiseras i olika etapper i arbetsprogrammet. Med hänsyn till det stora antalet system och gränssnitt som ska utvecklas, installeras och underhållas och de höga kostnader som krävs för att fullt ut genomföra arbetsprogrammet senast år 2020, bör en nära uppföljning och övervakning säkerställas.

(9)

Eftersom de elektroniska system som avses i artikel 16.1 i kodexen ska utvecklas, införas och underhållas av medlemsstaterna i samarbete med kommissionen, bör kommissionen och medlemsstaterna samarbeta för att se till att utarbetandet och genomförandet av de elektroniska systemen förvaltas i enlighet med arbetsprogrammet och att lämpliga åtgärder vidtas för att planera, utforma, utveckla och införa systemen i god tid och på ett samordnat sätt.

(10)

För att säkerställa synkronisering mellan arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen bör arbetsprogrammet uppdateras samtidigt som den fleråriga strategiska planen och anpassas till denna. Vid framtida uppdateringar av arbetsprogrammet kommer det att bli nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt de årliga framsteg som gjorts när det gäller att uppfylla de överenskomna målen, med tanke på den höga ambitionsnivån och graden av komplexitet i de elektroniska system som ska slutföras under 2019 och 2020 och den planerade koncentrationen av arbete under åren 2019 och 2020.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Arbetsprogrammet

Ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex (nedan kallat arbetsprogrammet), vilket återfinns i bilagan, antas härmed.

Artikel 2

Genomförande

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska samarbeta om genomförandet av arbetsprogrammet.

2.   Medlemsstaterna ska utveckla och införa de berörda elektroniska systemen före slutdatumen för de relevanta tidsfönster som fastställs i arbetsprogrammet.

3.   De projekt som anges i arbetsprogrammet och utarbetandet och genomförandet av de relaterade elektroniska systemen ska förvaltas på ett sätt som är förenligt med arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen.

4.   Kommissionen ska förbinda sig att sträva efter samförstånd och enighet med medlemsstaterna om projektens omfattning och om utformningen av, kraven på och strukturen i de elektroniska systemen inför inledandet av projekten i arbetsprogrammet. När så är lämpligt ska kommissionen även samråda med och ta hänsyn till synpunkter från de ekonomiska aktörerna.

Artikel 3

Uppdateringar

1.   Arbetsprogrammet ska regelbundet uppdateras i syfte att sörja för anpassningar och justeringar för att följa den senaste utvecklingen i genomförandet av förordning (EU) nr 952/2013, och i syfte att beakta de faktiska framsteg som gjorts i utarbetandet och utvecklingen av de elektroniska systemen, särskilt när det gäller tillgång till gemensamt överenskomna specifikationer och idrifttagandet av de elektroniska systemen.

2.   För att säkerställa synkronisering mellan arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen ska arbetsprogrammet uppdateras minst en gång om året.

Artikel 4

Kommunikation och styrning

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska utbyta information om planeringen och genomförandet av vart och ett av systemen.

2.   Sex månader före det planerade datumet för införandet av ett visst it-system ska medlemsstaterna lämna in nationella projekt- och migrationsplaner. Planerna ska innehålla följande uppgifter:

Datum för offentliggörandet av de tekniska specifikationerna för det elektroniska systemets externa kommunikation.

Perioden för överensstämmelseprov med ekonomiska aktörer.

Datum för införande av det elektroniska systemet, inbegripet idrifttagande och, i förekommande fall, den period under vilken de ekonomiska aktörerna får utföra migrationen.

3.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla uppdateringar av nationella projekt- och migrationsplaner.

4.   Kommissionen ska offentliggöra de nationella projekt- och migrationsplanerna på sin webbplats.

5.   Medlemsstaterna ska i tid göra de tekniska specifikationerna för det nationella elektroniska systemets externa kommunikation tillgängliga för de ekonomiska aktörerna.

Artikel 5

Upphävande

1.   Genomförandebeslut 2014/255/EU ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 april 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/255/EU av den 29 april 2014 om fastställande av arbetsprogrammet för unionens tullkodex (EUT L 134, 7.5.2014, s. 46).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69, 15.3.2016, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(6)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln (EUT L 23, 26.1.2008, s. 21).


BILAGA

Arbetsprogrammet för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex

I.   INLEDNING TILL ARBETSPROGRAMMET

1.

Arbetsprogrammet är ett redskap till stöd för tillämpningen av kodexen med avseende på utvecklingen och införandet av de elektroniska system som avses i kodexen.

2.

Syftet med arbetsprogrammet är också att ange perioder under vilka övergångsbestämmelser gäller fram till införandet av de nya eller uppgraderade elektroniska system som avses i delegerad förordning (EU) 2015/2446, delegerad förordning (EU) 2016/341 och genomförandeförordning (EU) 2015/2447.

3.

Det viktigaste etappmålet i form av måldatum för de tekniska specifikationerna ska förstås som det datum då en stabil version av de tekniska specifikationerna görs tillgänglig. För nationella system eller komponenter kommer detta datum att meddelas inom ramen för den offentliggjorda nationella projektplaneringen.

4.

I arbetsprogrammet fastställs följande ”datum för införande” av de transeuropeiska och de nationella systemen:

a)

Startdatum för tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen, vilket ska förstås som det tidigaste datumet för idrifttagande av det elektroniska systemet.

b)

Slutdatum för tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen, vilket ska förstås som

det senaste datum då systemen måste vara i drift i alla medlemsstater och användas av alla ekonomiska aktörer, och

slutdatum för övergångsperioden.

Vid tillämpning av punkt b ska datumet vara detsamma som startdatumet om inget tidsfönster (för införande eller migration) planeras.

5.

För helt nationella system eller särskilda nationella komponenter i ett större EU-projekt får medlemsstaterna besluta om ”datum för införande” samt om startdatum och slutdatum för tidsfönstret för införande i enlighet med deras nationella projektplanering.

Följande nationella system eller särskilda nationella komponenter omfattas av första stycket:

a)

Det automatiserade exportsystemet enligt kodexen (AES) – komponent 2 (uppgradering av nationella exportsystem) (punkt 10 i del II).

b)

Särskilda förfaranden enligt kodexen (SP IMP/SP EXP) (punkt 12 i del II).

c)

Anmälan av ankomst, anmälan av uppvisande och tillfällig lagring enligt kodexen (punkt 13 i del II).

d)

Uppgradering av nationella importsystem enligt kodexen (punkt 14 i del II).

e)

Säkerhetsförvaltning enligt kodexen (GUM) – komponent 2 (punkt 16 i del II).

6.

För transeuropeiska system med ett faktiskt tidsfönster för införande utan ett enda genomförandedatum får medlemsstaterna inleda införandet vid ett lämpligt datum inom detta tidsfönster och bevilja de ekonomiska aktörerna en tidsperiod för att migrera inom detta tidsfönster, där en sådan tidsperiod bedöms vara lämplig. Start- och slutdatum ska meddelas kommissionen. En noggrann granskning av de gemensamma domänaspekterna måste övervägas.

Följande transeuropeiska system omfattas av första stycket:

a)

Systemet för bevis för unionsstatus enligt kodexen (PoUS) (punkt 8 i del II).

b)

Uppgradering av det nya datoriserade transiteringssystemet enligt kodexen (NCTS) (punkt 9 i del II).

c)

Det automatiserade transportsystemet enligt kodexen (AES) – komponent 1 (punkt 10 i del II).

7.

För att kunna genomföra arbetsprogrammet måste kommissionen och medlemsstaterna noga hantera komplexiteten i fråga om beroendeförhållanden, variabler och antaganden. De principer som anges i den fleråriga strategiska planen kommer att användas för att hantera planeringen.

Projekten kommer att genomföras i olika etapper från utarbetande via konstruktion, provning och migration till slutlig drift. Kommissionens och medlemsstaternas roll i dessa olika etapper kommer att bero på särdragen och strukturen i systemen och deras komponenter eller tjänster, såsom de beskrivs i de detaljerade projektdokumenten i den fleråriga strategiska planen. När så är lämpligt kommer gemensamma tekniska specifikationer att fastställas av kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna och med förbehåll för gemensam översyn, i syfte att de ska vara tillgängliga 24 månader före måldatumet för införande av det elektroniska systemet. Tekniska specifikationer som utarbetats för de nationella systemen eller komponenterna måste, åtminstone i fråga om de delar som rör extern kommunikation med ekonomiska aktörer, göras tillgängliga i tid för att göra det möjligt för de ekonomiska aktörerna att planera och anpassa sina system och gränssnitt.

Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall kommissionen, kommer att delta i utvecklingen och införandet av systemen i enlighet med den fastställda systemstrukturen och specifikationerna. Verksamheten kommer att genomföras med avseende på de viktigaste etappmål och de datum som anges i arbetsprogrammet. Kommissionen och medlemsstaterna kommer också att samarbeta med de ekonomiska aktörerna och andra intressenter.

De ekonomiska aktörerna kommer att behöva vidta nödvändiga åtgärder för att kunna använda sig av systemen när de väl är på plats och senast vid de slutdatum som anges i detta arbetsprogram eller, i förekommande fall, som fastställts av medlemsstaterna inom ramen för deras nationella planer.

II.   FÖRTECKNING ÖVER PROJEKT SOM RÖR UTVECKLINGEN OCH INFÖRANDET AV ELEKTRONISKA SYSTEM

A.   Fullständig förteckning

Projekt och relaterade elektroniska system enligt unionens tullkodex

Förteckning över projekt som rör utvecklingen och införandet av de elektroniska system som krävs för tillämpningen av kodexen

Rättslig grund

Viktigaste etappmål

Datum för införande av de elektroniska systemen

 

 

 

Startdatum för tidsfönster för införande av det elektroniska systemet (1)

Slutdatum för tidsfönster för införande av det elektroniska systemet (2)

=

Slutdatum för övergångsperioden

1.   Systemet för registrerade exportörer (REX)

Syftet med projektet är att tillhandahålla aktuell information om registrerade exportörer som är etablerade i länder som omfattas av allmänna preferenssystemet (GSP) och som exporterar varor till unionen. Systemet kommer att vara ett transeuropeiskt system och kommer också att omfatta uppgifter om ekonomiska aktörer i EU i syfte att stödja exporten till länder som omfattas av GSP. De nödvändiga uppgifterna kommer att föras in i systemet gradvis fram till den 31 december 2017.

Artiklarna 6.1, 16 och 64 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 1:a kvartalet 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   Bindande klassificeringsbesked (BTI)

Syftet med projektet är att uppgradera Europeiska informationssystemet för bindande klassificeringsbesked EBTI-3 och övervakningssystemet Surveillance 2 i syfte att säkerställa

a)

anpassning av EBTI 3-systemet till kraven i kodexen,

b)

utvidgning av de deklarationsuppgifter som krävs för övervakningen,

c)

övervakning av obligatorisk användning av bindande klassificeringsbesked,

d)

övervakning och förvaltning av utvidgad användning av bindande klassificeringsbesked.

Projektet kommer att genomföras i två etapper.

Den första etappen ska för det första tillhandahålla funktionen att ta emot den deklarationsdatauppsättning som krävs enligt kodexen (dvs. steg 1) från och med den 1 mars 2017 gradvis fram till genomförandet av de projekt som förtecknas i punkterna 10 och 14 (senast den 31 december 2020), och för det andra uppfylla skyldigheten att kontrollera användningen av bindande klassificeringsbesked på grundval av den deklarationsdatauppsättning som nu krävs och anpassning till processen för tullbeslut (dvs. steg 2).

Under den andra etappen kommer den elektroniska versionen av ansökningar och beslut om bindande klassificeringsbesked att genomföras, vilket kommer att ge de ekonomiska aktörerna ett EU-harmoniserat gränssnitt för att lämna in ansökningar om bindande klassificeringsbesked och ta emot beslut om bindande klassificeringsbesked på elektronisk väg.

Artiklarna 6.1, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 och 34 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2016

(etapp 1)

1.3.2017

(etapp 1 – steg 1)

1.3.2017

(etapp 1 – steg 1)

1.10.2017

(etapp 1 – steg 2)

1.10.2017

(etapp 1 – steg 2)

Måldatum för tekniska specifikationer

= 3:e kvartalet 2016

(etapp 2)

1.10.2018

(etapp 2)

1.10.2018

(etapp 2)

3.   Systemet för tullbeslut

Syftet med projektet är att harmonisera processerna i samband med ansökningar om tullbeslut, beslutsfattande och handläggning av beslut genom standardisering och elektronisk handläggning av ansökningar och besluts-/tillståndsuppgifter i hela unionen. Projektet avser nationella beslut och beslut som omfattar flera medlemsstater i enlighet med kodexen och kommer att omfatta systemkomponenter som utvecklas centralt på unionsnivå samt integration med nationella komponenter om medlemsstaterna väljer detta. Detta transeuropeiska system kommer att underlätta samråd under beslutsprocessen och hanteringen av tillståndsprocessen.

Detta transeuropeiska system består av en EU-portal för näringsidkare, ett förvaltningssystem för tullbeslut och ett kundreferenssystem.

Artiklarna 6.1, 16, 22, 23, 26, 27 och 28 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 4:e kvartalet 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Direkt tillgång för näringsidkare till de europeiska informationssystemen (enhetlig användaradministration och digital signatur)

Syftet med projektet är att tillhandahålla fungerande lösningar för att kunna erbjuda näringsidkare direkt och EU-harmoniserad tillgång som en tjänst som ska integreras i de elektroniska tullsystemen i överensstämmelse med de enskilda projekten inom ramen för kodexen. Enhetlig användaradministration och digital signatur kommer att integreras i de berörda systemens portaler och omfattar stöd för identifiering, tillgång och användaradministration som uppfyller nödvändiga säkerhetskrav.

Det första införandet planeras samtidigt som systemet för tullbeslut.

Därefter kommer detta tekniska redskap för autentisering och användaradministration att göras tillgängligt för användning i andra projekt inom ramen för kodexen, t.ex. systemet för bindande klassificeringsbesked, det uppgraderade systemet för godkända ekonomiska aktörer och systemet för bevis för unionsstatus, samt möjligtvis även systemet för informationsblad för särskilda förfaranden. Datum för införande: se de olika projekten.

Artiklarna 6.1 och 16 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 4:e kvartalet 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   Godkända ekonomiska aktörer (AEO) – uppgradering

Syftet med projektet är att förbättra affärsprocesserna i samband med ansökningar och intyg om status som godkänd ekonomisk aktör med beaktande av ändringarna av bestämmelserna i kodexen.

Under den första etappen syftar projektet till att genomföra de viktigaste förbättringarna av systemet för godkända ekonomiska aktörer för att harmonisera förfarandet för tullbeslut.

Under den andra etappen av projektet kommer den elektroniska versionen av ansökningar och beslut om status som godkänd ekonomisk aktör att genomföras, vilket kommer att ge de ekonomiska aktörerna ett EU-harmoniserat gränssnitt för att lämna in ansökningar om status som godkänd ekonomisk aktör och för att ta emot beslut om status som godkänd ekonomisk aktör på elektronisk väg.

Artiklarna 6.1, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 och 39 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 1:a kvartalet 2016

1.3.2018

(etapp 1)

1.3.2018

(etapp 1)

Måldatum för tekniska specifikationer

= 3:e kvartalet 2017

1.10.2019

(etapp 2)

1.10.2019

(etapp 2)

6.   Uppgradering av systemet för registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori 2)

Detta projekt syftar till att göra en mindre uppgradering av det befintliga transeuropeiska Eori-systemet som möjliggör registrering och identifiering av ekonomiska aktörer i unionen och tredjelandsaktörer samt andra personer än ekonomiska aktörer som är verksamma i tullfrågor i unionen.

Artiklarna 6.1 och 9 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2016

1.3.2018

1.3.2018

7.   Övervakningssystemet Surveillance 3

Syftet med projektet är att uppgradera övervakningssystemet Surveillance 2+ för att säkerställa anpassningen till kraven i kodexen, t.ex. avseende det standardiserade informationsutbytet genom elektronisk databehandlingsteknik och inrättandet av adekvata funktioner för bearbetning och analys av den fullständiga uppsättningen övervakningsuppgifter som erhållits från medlemsstaterna.

Därför kommer projektet att omfatta ytterligare datautvinningskapacitet och rapporteringsfunktioner som ska göras tillgängliga för kommissionen och medlemsstaterna.

Artiklarna 6.1, 16 och 56.5 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 3:e kvartalet 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   Bevis för unionsstatus (PoUS)

Projektet syftar till att skapa ett nytt transeuropeiskt system för att lagra, hantera och hämta dokument om följande elektroniska bevis för tullstatus som unionsvaror: T2L/F och manifestet för tulländamål (utfärdat av en icke godkänd utfärdare).

Artiklarna 6.1, 16 och 153 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 1:a kvartalet 2017

1.3.2019

1.10.2019

9.   Uppgradering av det nya transeuropeiska datoriserade transiteringssystemet (NCTS)

Syftet med projektet är att anpassa det befintliga transeuropeiska nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS) till de nya kraven i kodexen, t.ex. avseende registreringen av händelser under befordran och anpassning av informationsutbytet till uppgiftskraven i kodexen och uppgraderingen och utvecklingen av gränssnitt till andra system.

Artiklarna 6.1, 16 och 226–236 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 3:e kvartalet 2017

1.10.2019

2.3.2020

10.   Det automatiserade exportsystemet (AES)

Projektet syftar till att genomföra kodexens krav för export och utförsel.

 

Komponent 1 – ”transeuropeiskt AES”: Syftet med projektet är att vidareutveckla det befintliga transeuropeiska systemet för exportkontroll för att genomföra ett fullständigt automatiserat exportsystem som ska täcka affärskraven för processer och uppgifter enligt kodexen, bland annat avseende förenklade förfaranden, uppdelning av utförselsändningar och centraliserad klarering för export. Det ska även omfatta utvecklingen av harmoniserade gränssnitt till systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS) och det nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS). Det automatiserade exportsystemet kommer i sig att möjliggöra fullständigt automatiserade exportförfaranden och utförselformaliteter. Systemet omfattar både delar som ska utarbetas centralt och delar som ska utarbetas nationellt.

 

Komponent 2 – ”uppgradering av nationella exportsystem”: Dessutom ska separata nationella system som inte omfattas av det automatiserade transportsystemet men är nära kopplade till det uppgraderas för särskilda nationella delar med anknytning till export- och/eller utförselformaliteter. I den mån dessa delar inte har någon inverkan på det gemensamma området för det automatiserade transportsystemet kan de omfattas av denna komponent.

Artiklarna 6.1, 16, 179 och 263–276 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 3:e kvartalet 2017

(komponent 1)

1.10.2019

(komponent 1)

2.3.2020

(komponent 1)

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska fastställas av medlemsstaterna

(komponent 2)

1.3.2017

(komponent 2)

2.3.2020

(komponent 2)

11.   Informationsblad för särskilda förfaranden

Syftet med projektet är att utveckla ett nytt transeuropeiskt system för att stödja och rationalisera processerna för hantering av uppgifter i informationsblad och för elektronisk hantering av uppgifter i informationsblad i samband med särskilda förfaranden.

Artiklarna 6.1, 16, 215, 237–242 och 250–262 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 1:a kvartalet 2018

2.3.2020

2.3.2020

12.   Särskilda förfaranden

Syftet med projektet är att påskynda, underlätta och harmonisera särskilda förfaranden i hela unionen genom att tillhandahålla gemensamma affärsprocessmodeller. Avsikten är att genomföra alla ändringar i kodexen som krävs för lagring i tullager, slutanvändning, tillfällig införsel samt aktiv och passiv förädling.

Projektet kommer att genomföras i två delar.

 

Komponent 1 – nationell SP EXP: tillhandahålla de nödvändiga nationella elektroniska lösningarna för exportrelaterade särskilda förfaranden.

 

Komponent 2 – nationell SP IMP: tillhandahålla de nödvändiga nationella elektroniska lösningarna för importrelaterade särskilda förfaranden.

Genomförandet av dessa projekt kommer att ske genom de projekt som förtecknas i punkterna 10 och 14.

Artiklarna 6.1, 16, 215, 237–242 och 250–262 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska fastställas av medlemsstaterna (för komponent 1 och 2)

1.3.2017

(komponent 1)

2.3.2020

(komponent 1)

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

(komponent 2)

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

(komponent 2)

13.   Anmälan av ankomst, anmälan av uppvisande och tillfällig lagring

Syftet med projektet är att definiera processerna för anmälan av transportmedlets ankomst, anmälan av varornas ankomst (anmälan av uppvisande) och deklarationen för tillfällig lagring i enlighet med kodexen och att stödja harmonisering av dessa i alla medlemsstater med avseende på informationsutbyte mellan näringslivet och tullen.

Projektet omfattar automatisering av processer på nationell nivå.

Artiklarna 6.1, 16 och 133–152 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska fastställas av medlemsstaterna

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

14.   Uppgradering av nationella importsystem

Målet för projektet är att genomföra alla process- och datakrav som följer av kodexen och som avser import (och som inte omfattas av något av de andra projekt som definieras i arbetsprogrammet). Den hänför sig huvudsakligen till ändringar för förfarandet för ”övergång till fri omsättning” (standardförfarande + förenklingar), men omfattar även de effekter som härrör från andra systemmigrationer. Detta projekt avser nationell import och omfattar de nationella systemen för behandling av tulldeklarationer och andra system såsom nationella redovisnings- och betalningssystem.

Artiklarna 6.1, 16.1, 53, 56, 77–80, 83–87, 101–105, 108–109, 158–187 och 194–195 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska fastställas av medlemsstaterna

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

15.   Centraliserad tullklarering för import (CCI)

Syftet med projektet är att möjliggöra att varor hänförs till tullförfaranden genom centraliserad klarering, vilket ger de ekonomiska aktörerna möjlighet att centralisera sin verksamhet i tullhänseende. Behandlingen av tulldeklarationen och det fysiska frigörandet av varorna bör samordnas mellan de berörda tullkontoren. Det rör sig om ett transeuropeiskt system som innehåller komponenter som utvecklats centralt och nationellt.

Artiklarna 6.1, 16 och 179 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2018

1.10.2020

Genomförandeplanen ska fastställas i projektdokumentationen för systemet för centraliserad tullklarering för import

16.   Säkerhetsförvaltning (Guarantee Management – GUM)

Syftet med projektet är att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig förvaltning av de olika typerna av säkerheter.

 

Komponent 1 – ”säkerhetsförvaltning”: Detta transeuropeiska system kommer att omfatta förvaltningen av samlade säkerheter som kan användas i mer än en medlemsstat, övervakning av referensbeloppet för varje tulldeklaration eller kompletterande deklaration samt lämplig information om de upplysningar som behövs för bokföringen av befintliga tullskulder för alla tullförfaranden som föreskrivs i unionens tullkodex (utom för transitering, som ingår i NCTS-projektet).

 

Komponent 2 – ”nationell säkerhetsförvaltning”: Dessutom ska befintliga elektroniska system på nationell nivå för att hantera säkerheter som är giltiga i en medlemsstat uppgraderas.

Artiklarna 6.1, 16 och 89–100 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2018

(komponent 1)

1.10.2020

(komponent 1)

1.10.2020

(komponent 1)

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska fastställas av medlemsstaterna

(komponent 2)

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

(komponent 2)

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

(komponent 2)

17.   Uppgradering av importkontrollsystemet (ICS 2)

Syftet med projektet är att öka säkerheten och skyddet i leveranskedjan för alla transportsätt, särskilt flygfrakt, genom att förbättra uppgifternas kvalitet och registrering samt tillgången till data och datadelning för den summariska införseldeklarationen och tillhörande risk- och kontrollinformation (ENS + lifecycle).

Projektet kommer även att underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna i samband med riskanalys. Det kommer att leda till en helt ny struktur för det befintliga transeuropeiska importkontrollsystemet.

Artiklarna 6.1, 16, 46 och 127–132 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2018

1.10.2020

Genomförandeplanen ska definieras som del av projektdokumentationen för ICS2

B.   Översikt över förteckningen

Projekt enligt tullkodexen som rör elektroniska system

Datum för införande/tidsfönster för införande

S1 2016

S2 2016

S1 2017

S2 2017

S1 2018

S2 2018

S1 2019

S2 2019

S1 2020

S2 2020

1.

Systemet för registrerade exportörer (REX)

1.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Systemet för bindande klassificeringsbesked (BTI)

1.3.2017 (etapp 1 – steg 1)

1.10.2017 (etapp 1 – steg 2)

1.10.2018 (etapp 2)

 

 

Etapp 1 (steg 1)

Etapp 1 (steg 2)

 

Etapp 2

 

 

 

 

3.

Systemet för tullbeslut

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Direkt tillgång för näringsidkare till de europeiska informationssystemen (enhetlig användaradministration och digital signatur)

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Uppgradering av systemet för godkända ekonomiska aktörer (AEO)

1.3.2018 (etapp 1)

1.10.2019 (etapp 2)

 

 

 

 

Etapp 1

 

 

Etapp 2

 

 

6.

Uppgradering av systemet för registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori 2)

1.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Övervakningssystemet Surveillance 3

1.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bevis för unionsstatus (PoUS)

1.3.2019–1.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Uppgradering av det nya transeuropeiska datoriserade transiteringssystemet (NCTS)

1.10.2019–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Det automatiserade exportsystemet (AES) –

komponent 1: transeuropeiskt AES

1.10.2019–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Det automatiserade exportsystemet (AES) –

komponent 2: uppgradering av nationella exportsystem

1.3.2017–2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Informationsblad för särskilda förfaranden

2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Särskilda förfaranden –

komponent 1: särskilt nationellt förfarande – export (SP EXP)

nationell planering

1.3.2017–2.3.2020 – se även projekt 10

 

 

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

 

12.

Särskilda förfaranden –

komponent 2: särskilt nationellt förfarande – import (SP IMP)

nationell planering för SP IMP – se även projekt 14

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

13.

Anmälan av ankomst, anmälan av uppvisande och tillfällig lagring

nationell planering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Uppgradering av nationella importsystem

nationell planering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Centraliserad tullklarering för import (CCI)

1.10.2020 – plan för genomförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Säkerhetsförvaltning (GUM) –

komponent 1: transeuropeiskt system för säkerhetsförvaltning

1.10.2020–1.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

System för säkerhetsförvaltning –

komponent 2: nationell säkerhetsförvaltning

nationell planering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Uppgradering av importkontrollsystemet (ICS 2)

1.10.2020 – plan för genomförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Den första dagen i tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen motsvarar det tidigaste datumet för idrifttagande i medlemsstaterna.

(2)  Den sista dagen i tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen motsvarar det senaste datum då systemet ska vara helt infört och alla ekonomiska aktörer ska ha migrerat. I förekommande fall ska datumet fastställas av medlemsstaterna och motsvara slutdatum för övergångsperioden. Detta datum får inte vara senare än den 31 december 2020.


Top