EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0578

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 af 11. april 2016 om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen

C/2016/2057

OJ L 99, 15.4.2016, p. 6–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2020; ophævet ved 32019D2151 . Latest consolidated version: 15/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/578/oj

15.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/578

af 11. april 2016

om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 281, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 280 i forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (i det følgende benævnt »kodeksen«) skal Kommissionen udarbejde et arbejdsprogram vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer (i det følgende benævnt »arbejdsprogrammet«). Det første arbejdsprogram blev vedtaget ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU (2). Det er nødvendigt at ajourføre arbejdsprogrammet. I betragtning af antallet af nødvendige ændringer til gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU og for klarhedens skyld er det hensigtsmæssigt at erstatte og ophæve afgørelsen.

(2)

Arbejdsprogrammet er især vigtigt for fastlæggelsen af de overgangsforanstaltninger, der vedrører de elektroniske systemer og tidsfristen for indførelsen af de systemer, der på tidspunktet for anvendelsen af kodeksen, dvs. den 1. maj 2016, endnu ikke er idriftsat. Arbejdsprogrammet er således nødvendigt for at fastlægge overgangsperioderne for de elektroniske systemer, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (3), Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 (4) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (5).

(3)

Ifølge kodeksen skal al udveksling af oplysninger mellem toldmyndigheder og mellem økonomiske operatører og toldmyndigheder samt lagring af disse oplysninger foregå elektronisk, og informations- og kommunikationssystemer skal give de økonomiske operatører de samme muligheder i alle medlemsstaterne. I arbejdsprogrammet bør der derfor fastlægges en omfattende plan for implementeringen af de elektroniske systemer for at sikre en korrekt anvendelse af kodeksen.

(4)

Følgelig bør arbejdsprogrammet inkludere en liste over de elektroniske systemer, der bør forberedes og udvikles af medlemsstaterne (»nationale systemer«) eller af medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen (»transeuropæiske systemer«), således at kodeksen kan anvendes i praksis. Denne liste bør baseres på det eksisterende planlægningsdokument, der vedrører alle it-relaterede toldprojekter, den såkaldte flerårige strategiplan, som er opstillet i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 70/2008/EF (6), særlig artikel 4 og artikel 8, stk. 2. De elektroniske systemer, der er omhandlet i arbejdsprogrammet, bør underlægges samme projektstyringstilgang og forberedes og udvikles, som det er fastsat i den flerårige strategiplan.

(5)

I arbejdsprogrammet bør de elektroniske systemer såvel som det hertil knyttede retsgrundlag, vigtige milepæle og planlagte datoer for starten på ibrugtagningen præciseres. De datoer, der refereres til som »startdatoer for indførelse«, bør være de tidligst mulige datoer, fra hvilke medlemsstaterne kan begynde at anvende det nye elektroniske system. Derudover bør der i arbejdsprogrammet angives »slutdatoer for indførelse« som de senest mulige datoer, fra hvilke medlemsstaterne og alle økonomiske operatører begynder at anvende det nye eller opgraderede elektroniske system, som påkrævet i henhold til kodeksen. Disse tidsintervaller er nødvendige for at indføre systemet på EU-plan. Når tidsintervallernes varighed fastsættes, bør behov i forbindelse med hvert systems indførelse tages i betragtning.

(6)

Tidsfristerne for indførelsen af de transeuropæiske systemer bør fastsættes med enten specifikke datoer eller, hvor det er nødvendigt, tidsintervaller. Tidsintervallerne bør afgrænses til den periode, der er nødvendig for at overgå fra det nuværende system, medlemsstaterne og de økonomiske operatører anvender, til det nye system. Medlemsstaterne bør inden for tidsintervallerne have mulighed for at træffe afgørelse om, hvornår migreringen af deres egne systemer skal påbegyndes og færdiggøres, og hvornår de økonomiske operatører skal kunne anvende og tilkoble sig de nye systemer. Den slutdato, der er fastsat af den enkelte medlemsstat, bør stemme overens med slutdatoen for gyldighedsperioden for overgangsreglerne for de pågældende elektroniske systemer, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447.

(7)

Tidsfristerne for de nationale systemers indførelse og migrering bør fastsættes i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale projekt- og migreringsplaner, eftersom systemerne er underlagt særlige nationale it-miljøer og -forhold. Den slutdato, der er fastlagt af den enkelte medlemsstat, bør udgøre slutdatoen for overgangsperioden for de pågældende elektroniske systemer, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447. Af hensyn til gennemsigtighed og i henhold til artikel 56, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 bør medlemsstaterne forelægge deres nationale planlægning for Kommissionen, som bør offentliggøre den på Europa-websitet. Derudover bør medlemsstaterne sikre, at de tekniske oplysninger, de økonomiske operatører har brug for til, hvor det er nødvendigt, at opdatere deres egne systemer, tilkoble sig de nye eller opgraderede systemer og anvende de nye regler og datakrav under anvendelse af de anbefalinger, medlemsstaterne har fremsat i deres nationale retningslinjer for god it-praksis, overføres til de økonomiske operatører på rettidig vis.

(8)

De i arbejdsprogrammet omhandlede elektroniske systemer bør vælges ud fra deres forventede indvirkning, hvad angår de prioriteter, der er angivet i kodeksen. En af hovedprioriteterne i denne sammenhæng er at kunne tilbyde økonomiske operatører en bred vifte af elektroniske toldtjenester i hele EU's toldområde. Endvidere bør formålet med de elektroniske systemer være at styrke toldprocessernes nyttevirkning og effektivitet og harmonisere dem i hele EU. Rækkefølgen af og tidsplanen for indførelsen af de systemer, der er omhandlet i arbejdsprogrammet, bør baseres på praktiske og projektstyringsmæssige overvejelser, såsom spredning af indsats og midler, sammenkobling af projekter, specifikke forudsætninger i hvert system og projektmodenhed. Arbejdsprogrammet bør opdele indførelsen af de elektroniske systemer i forskellige faser. I betragtning af det betydelige antal systemer og grænseflader, der skal udvikles, indføres og vedligeholdes, og de høje omkostninger, der er forbundet med at gennemføre arbejdsprogrammet fuldt ud inden 2020, bør der sikres en nøje opfølgning og overvågning.

(9)

Eftersom de elektroniske systemer, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, i kodeksen, skal udvikles, indføres og vedligeholdes af medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen, bør Kommissionen og medlemsstaterne arbejde sammen om at sikre, at forberedelsen og implementeringen af de elektroniske systemer forvaltes i overensstemmelse med arbejdsprogrammet, og at der træffes passende foranstaltninger til at planlægge, udforme, udvikle og indføre de pågældende systemer på koordineret og rettidig vis.

(10)

For at sikre synkroni mellem arbejdsprogrammet og den flerårige strategiplan bør arbejdsprogrammet ajourføres samtidig med strategiplanen og afstemmes med den. I betragtning af de elektroniske systemers ambitiøse og udfordrende beskaffenhed og planlagte færdiggørelse i 2019 og 2020 samt den i øjeblikket planlagte koncentration af arbejdsmængden i 2019 og 2020 er det for at foretage fremtidige ajourføringer af arbejdsprogrammet nødvendigt at være særlig opmærksom på, hvilke fremskridt, der gøres årligt for at nå de fastsatte mål.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Arbejdsprogrammet

Arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen (i det følgende benævnt »arbejdsprogrammet«), som fastsat i bilaget vedtages.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder om gennemførelsen af arbejdsprogrammet.

2.   Medlemsstaterne udvikler og indfører de pågældende elektroniske systemer inden slutdatoerne i de pågældende tidsintervaller for indførelse, som er fastsat i arbejdsprogrammet.

3.   De projekter, der er angivet i arbejdsprogrammet, og forberedelsen og implementeringen af de hertil knyttede elektroniske systemer forvaltes i overensstemmelse med arbejdsprogrammet og den flerårige strategiplan.

4.   Kommissionen påtager sig at finde en fælles forståelse og enighed med medlemsstaterne om de elektroniske systemers projektomfang, udformning, krav og arkitektur med henblik på at indlede projekterne i arbejdsprogrammet. Kommissionen rådfører sig også med de økonomiske operatører og tager deres synspunkter med i sine overvejelser, hvor det er relevant.

Artikel 3

Ajourføringer

1.   Arbejdsprogrammet ajourføres regelmæssigt for at sikre tilpasning til og justering efter den seneste udvikling i gennemførelsen af forordning (EU) nr. 952/2013 og for at tage hensyn til de egentlige fremskridt, der gøres med forberedelsen og udviklingen af de elektroniske systemer, navnlig hvad angår tilgængeligheden af fælles aftalte specifikationer og ibrugtagningen af de elektroniske systemer.

2.   For at sikre synkroni mellem arbejdsprogrammet og den flerårige strategiplan ajourføres arbejdsprogrammet mindst hvert år.

Artikel 4

Kommunikation og forvaltning

1.   Kommissionen og medlemsstaterne udveksler oplysninger om planlægning og fremskridt i implementeringen af hvert system.

2.   Senest seks måneder inden et givent it-systems planlagte indførelsesdato forelægger medlemsstaterne deres nationale projekt- og migreringsplaner for Kommissionen. Disse planer skal indeholde følgende oplysninger:

datoen for offentliggørelsen af de tekniske specifikationer til det elektroniske systems eksterne kommunikation

perioden for overensstemmelsesafprøvning med økonomiske operatører

datoerne for indførelse af det elektroniske system, herunder påbegyndelsen af drift og, hvis det er relevant, perioden inden for hvilken de økonomiske operatører må udføre migreringen.

3.   Medlemsstaterne oplyser Kommissionen om alle ændringer i de nationale projekt- og migreringsplaner.

4.   Kommissionen offentliggør de nationale projekt- og migreringsplaner på sit website.

5.   Medlemsstaterne gør de tekniske specifikationer vedrørende det elektroniske systems eksterne kommunikation tilgængelige for de økonomiske operatører på rettidig vis.

Artikel 5

Ophævelse

1.   Gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU ophæves.

2.   Henvisninger til den ophævede afgørelse gælder som henvisninger til nærværende afgørelse.

Artikel 6

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/255/EU af 29. april 2014 om fastlæggelse af arbejdsprogrammet for EU-toldkodeksen (EUT L 134 af 7.5.2014, s. 46).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler for visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de elektroniske systemer endnu ikke er idriftsat, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 af 15.3.2016, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF af 15. januar 2008 om papirløse rammer for told og handel (EUT L 23 af 26.1.2008, s. 21).


BILAG

Arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen

I.   INDLEDNING TIL ARBEJDSPROGRAMMET

1.

Arbejdsprogrammet er et instrument til at støtte anvendelsen af kodeksen i forbindelse med udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i programmet.

2.

Formålet med arbejdsprogrammet er også at fastsætte perioder, i hvilke overgangsforanstaltningerne kan anvendes, indtil de nye eller opgraderede elektroniske systemer, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 og gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, indføres.

3.

Den »vigtige milepæl« i form af måldatoen for de tekniske specifikationer forstås som den dato, hvor en stabil udgave af de tekniske specifikationer gøres tilgængelig. For så vidt angår de nationale systemer eller komponenter formidles datoen som en del af den offentliggjorte nationale projektplanlægning.

4.

I arbejdsprogrammet fastsættes følgende datoer som »indførelsesdatoer« for de transeuropæiske og nationale systemer:

a)

startdatoen for tidsintervallet for indførelsen af de elektroniske systemer, forstået som den tidligst mulige dato fra hvilken det elektroniske system kan tages i brug

b)

slutdatoen for tidsintervallet for indførelsen af de elektroniske systemer, forstået som

den seneste dato fra hvilken systemerne skal være taget i brug af alle medlemsstaterne og anvendes af alle økonomiske operatører, samt

sidste dato i overgangsperioden.

I punkt b) vil datoen være den samme som startdatoen, såfremt der ikke planlægges noget tidsinterval (for indførelse eller migrering).

5.

Med hensyn til systemer, der udelukkende er nationale, eller særlige nationale komponenter i et større EU-projekt kan medlemsstaterne fastsætte »indførelsesdatoerne« samt start- og slutdatoerne for et tidsinterval for indførelse i overensstemmelse med deres nationale projektplanlægning.

Følgende nationale systemer eller særlige nationale komponenter er omfattet af første afsnit:

a)

AES-kodekssystem, komponent 2 (opgradering til nationalt eksportsystem) (punkt 10 i del II)

b)

Kodekssystem til særlige procedurer (SP IMP/SP EXP) (punkt 12 i del II)

c)

Kodekssystem til ankomstmeddelelse, frembydelsesmeddelelse og midlertidig opbevaring (punkt 13 i del II)

d)

Opgradering til de nationale importkodekssystemer (punkt 14 i del II)

e)

Kodekssystem til forvaltning af sikkerhedsstillelse (GUM) — komponent 2 (punkt 16 i del II).

6.

For så vidt angår transeuropæiske systemer med et egentligt tidsinterval for indførelse uden nogen dato for implementering, må medlemsstaterne påbegynde indførelsen på en passende dato inden for tidsintervallet og lade de økonomiske operatører migrere inden for en bestemt periode inden for tidsintervallet for indførelse, hvis en sådan periode findes passende. Start- og slutdatoerne formidles til Kommissionen. Der tages hensyn til nøje undersøgelse af de fælles domæneforhold.

Følgende transeuropæiske systemer er omfattet af første afsnit:

a)

Kodekssystem til bevis for EU-status (PoUS) (punkt 8 i del II)

b)

Opgradering til NCTS-kodekssystemet (punkt 9 i del II)

c)

AES-kodekssystem (komponent 1) (punkt 10 i del II).

7.

Med hensyn til gennemførelsen af arbejdsprogrammet skal Kommissionen og medlemsstaterne omhyggeligt forvalte kompleksiteten, hvad angår afhængigheder, variabler og antagelser. De principper, der er opstillet i den flerårige strategiplan, bruges i forvaltningen af planlægningen.

Projekterne udrulles i forskellige faser fra udarbejdelse til opbygning, afprøvning og migrering til endelig ibrugtagning. Kommissionens og medlemsstaternes rolle i de forskellige faser afhænger af systemernes art og arkitektur samt komponenter eller tjenester, som beskrevet i de detaljerede projektblade i den flerårige strategiplan. Hvis det er hensigtsmæssigt, fastlægger Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne fælles tekniske specifikationer, der kan tages op til revision med medlemsstaterne, således at de kan foreligge 24 måneder inden måldatoen for indførelsen af det elektroniske system. Tekniske specifikationer, der er fastlagt på nationalt plan til nationale systemer eller komponenter, eller som minimum de dele, der vedrører den eksterne kommunikation med de økonomiske operatører, gøres tilgængelige på rettidig vis, så de økonomiske operatører har mulighed for at planlægge og tilpasse deres systemer og grænseflader i overensstemmelse hermed.

Medlemsstaterne og, i det omfang det er hensigtsmæssigt, Kommissionen tager del i udviklingen og indførelsen af systemerne i overensstemmelse med de angivne systemarkitekturer og -specifikationer. Aktiviteterne afpasses efter de milepæle og datoer, der er anført i arbejdsprogrammet. Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder også med de økonomiske operatører og andre interessenter.

De økonomiske operatører skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at kunne anvende systemerne, når disse er færdiggjorte og senest fra slutdatoerne, der er angivet i arbejdsprogrammet, eller, hvis det er relevant, angivet af medlemsstaterne som en del af deres nationale plan.

II.   LISTE OVER PROJEKTER VEDRØRENDE UDVIKLINGEN OG INDFØRELSEN AF ELEKTRONISKE SYSTEMER

A.   Fuldstændig liste

»Kodeksprojekter og hertil knyttede elektroniske systemer«

Liste over projekter vedrørende udviklingen og indførelsen af elektroniske systemer, der kræves til anvendelse af kodeksen

Retsgrundlag

Vigtig milepæl

Indførelsesdatoer for de elektroniske systemer

 

 

 

Startdato for tidsintervallet for indførelse af det elektroniske system (1)

Slutdato for tidsintervallet for indførelse af det elektroniske system (2)

=

Slutdato for overgangsperioden

1.   Kodekssystem med registrerede eksportører (REX)

Formålet med projektet er at gøre ajourførte oplysninger om registrerede eksportører, der er etableret i præferenceberettigede lande, og som eksporterer varer til EU, tilgængelige. Systemet er et transeuropæisk system og omfatter også data om økonomiske operatører i EU med henblik på at støtte eksport til præferenceberettigede lande. Dataene indsættes løbende i systemet frem til den 31. december 2017.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16 og 64 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q1 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   Kodekssystem til bindende tarifoplysninger (BTO)

Formålet med projektet er at opgradere det eksisterende transeuropæiske EBTI-3-system og Tilsyn 2-systemet for at sikre følgende:

a)

tilpasning af EBTI-3-systemet til kodekskravene

b)

udvidelse af de anmeldelsesdata, der kræves inden for overvågningsrammerne

c)

overvågning af den obligatoriske brug af BTO

d)

overvågning og forvaltning af udvidet brug af BTO.

Projektet gennemføres i to faser.

I den første fase oprettes for det første en funktion til pr. 1. marts 2017 gradvist at kunne modtage det under kodeksen påkrævede anmeldelsesdatasæt (dvs. trin 1), indtil projekterne anført under punkt 10 og 14 er gennemført (og senest den 31. december 2020), og for det andet opfyldes kravet om kontrol af brugen af BTO på baggrund af det nyligt påkrævede anmeldelsesdatasæt og afstemning med toldafgørelsesprocessen (dvs. trin 2).

I den anden fase implementeres den elektroniske formular til BTO-ansøgninger og -afgørelser, og der oprettes en EU-harmoniseret handelsgrænseflade, som de økonomiske operatører kan benytte til elektronisk at indgive BTO-ansøgninger og modtage BTO-afgørelser.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 og 34 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q2 2016

(fase 1)

1.3.2017

(fase 1 — trin 1)

1.3.2017

(fase 1 — trin 1)

1.10.2017

(fase 1 — trin 2)

1.10.2017

(fase 1 — trin 2)

Måldato for tekniske specifikationer

= Q3 2016

(fase 2)

1.10.2018

(fase 2)

1.10.2018

(fase 2)

3.   Kodekssystem til toldafgørelser

Formålet med projektet er at harmonisere de processer, der vedrører ansøgning om en toldafgørelse, beslutningstagning og forvaltning af afgørelsen, ved at standardisere og benytte elektronisk forvaltning af data for ansøgninger og afgørelser/tilladelser i hele EU. Projektet vedrører afgørelser truffet af en eller flere medlemsstater, og som er beskrevet i kodeksen, og omfatter systemkomponenter, der er udviklet centralt på EU-plan, og integration med nationale komponenter, hvor medlemsstaterne har valgt det. Det transeuropæiske system gør det lettere at foretage høringer i løbet af beslutningstagningsperioden og forvalte bevillingsprocessen.

Det transeuropæiske system består af en portal for EU-virksomheder, et system til forvaltning af toldafgørelser og et kundereferencesystem.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, 22, 23, 26, 27 og 28 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q4 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Direkte adgang for virksomheder til de europæiske informationssystemer (ensartet brugerforvaltning & digital signatur)

Formålet med projektet er at finde fungerende løsninger til, hvordan virksomheder kan få en direkte og EU-harmoniseret adgang til brugergrænseflader, der skal integreres i de elektroniske toldsystemer, som fastlagt i de specifikke kodeksprojekter. Den ensartede brugerforvaltning og digitale signatur integreres i de pågældende systemportaler og omfatter understøttelse af identitets-, adgangs- og brugerforvaltning i overensstemmelse med de nødvendige sikkerhedspolitikker.

Den første indførelse planlægges sammen med kodekssystemet til toldafgørelser.

Herefter gøres den tekniske aktiveringsanordning til autentificering og brugerforvaltning tilgængelig for anvendelse i andre kodeksprojekter, såsom BTO-kodekssystemet, opgraderingen til AEO-kodekssystemet, kodekssystemet til bevis for EU-status og muligvis også kodeksoplysningsskemaerne (INF) til systemet til særlige procedurer. Se de forskellige projekters indførelsesdatoer.

Artikel 6, stk. 1, og artikel 16 i forordning (EF) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q4 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   Opgradering til kodekssystemet med autoriserede økonomiske operatører (AEO)

Formålet med projektet er at forbedre forretningsprocesserne vedrørende AEO-ansøgninger og -bevillinger under hensyntagen til ændringer i kodeksens bestemmelser.

I projektets første fase indføres de største forbedringer til AEO-systemet under hensyntagen til toldafgørelsesproceduren.

I projektets anden fase implementeres den elektroniske formular til BTO-ansøgninger og -afgørelser, og der oprettes en EU-harmoniseret grænseflade, som de økonomiske operatører kan benytte til elektronisk at indgive BTO-ansøgninger og modtage BTO-afgørelser.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 og 39 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q1 2016

1.3.2018

(fase 1)

1.3.2018

(fase 1)

Måldato for tekniske specifikationer

= Q3 2017

1.10.2019

(fase 2)

1.10.2019

(fase 2)

6.   Opgradering til kodekssystemet til registrering og identificering af økonomiske operatører (EORI 2)

Formålet med projektet er en mindre opgradering af det eksisterende transeuropæiske EORI-system, der muliggør registrering og identificering af økonomiske operatører fra EU og tredjelande samt andre personer end økonomiske operatører, som er aktive i toldsager i EU.

Artikel 6, stk. 1, og artikel 9 i forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen

Måldato for tekniske specifikationer

= Q2 2016

1.3.2018

1.3.2018

7.   Tilsyn 3-kodekssystemet

Formålet med projektet er at opgradere Tilsyn 2+-systemet for at sikre dets tilpasning til kravene i kodeksen, såsom standardudveksling af oplysninger ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker og fastlæggelse af passende funktioner, som er nødvendige for at kunne behandle og analysere alle tilsynsdata, som kommer fra medlemsstaterne.

Projektet omfatter derfor yderligere dataminingkapaciteter og indberetningsfunktioner, som skal gøres tilgængelige for Kommissionen og medlemsstaterne.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16 og 56, stk. 5, i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q3 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   Kodekssystem til bevis for EU-status (PoUS)

Formålet med projektet er at skabe et nyt transeuropæisk system til at lagre, forvalte og genfinde følgende elektroniske beviser for EU-status: T2L/F og toldvaremanifestet (udstedt af en ikke-autoriseret udsteder).

Artikel 6, stk. 1, artikel 16 og 153 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q1 2017

1.3.2019

1.10.2019

9.   Opgradering til det nye EDB-baserede kodekssystem til forsendelse (NCTS)

Formålet med projektet er at tilpasse det eksisterende transeuropæiske NCTS-system til de nye kodekskrav, såsom registrering af hændelser under transport og tilpasning af informationsudveksling til datakravene i kodeksen og opgradering og udvikling af grænseflader med andre systemer.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16 og 226-236, i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q3 2017

1.10.2019

2.3.2020

10.   Kodekssystem til automatiseret eksport (AES)

Formålet med projektet er at implementere kodekskravene til eksport og udpassage.

 

Komponent 1 — »Transeuropæisk AES«: Formålet med projektet er at videreudvikle det eksisterende transeuropæiske eksportkontrolsystem for at implementere AES-systemet fuldt ud, således at det dækker erhvervslivets krav til processer og data, som er affødt af kodeksen, blandt andet dækningen af forenklede procedurer, opsplittede udførselsforsendelser og centraliseret toldbehandling ved eksport. Det er også meningen, at projektet skal omfatte udviklingen af harmoniserede grænseflader med systemet til verifikation af punktafgiftspligtige varers omsætning (EMCS) og NCTS-systemet. Dermed vil der med AES-systemet kunne opnås fuldstændig automatisering af eksportprocedurer og udførselsformaliteter. AES-systemet omfatter dele, der skal udvikles centralt og nationalt.

 

Komponent 2 — »Opgradering til de nationale eksportsystemer«: Derudover skal separate nationale systemer, selv om de ikke er en del af AES-systemet, men tæt knyttede hertil, opgraderes til særlige nationale elementer vedrørende eksport og/eller udpassageformaliteter. For så vidt disse elementer ikke har nogen indflydelse på det fælles domæne for AES-systemet, kan de inkluderes under denne komponent.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, 179 og 263-276, i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q3 2017

(komponent 1)

1.10.2019

(komponent 1)

2.3.2020

(komponent 1)

Måldato for tekniske specifikationer

= fastsættes af medlemsstaterne

(komponent 2)

1.3.2017

(komponent 2)

2.3.2020

komponent 2)

11.   Kodeksoplysningsskemaer (INF) til særlige procedurer

Formålet med projektet er at udvikle et nyt transeuropæisk system til at støtte og strømline processerne for INF-dataforvaltning og elektronisk behandling af INF-data inden for særlige procedurer.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, 215, 237-242 og 250-262 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q1 2018

2.3.2020

2.3.2020

12.   Kodekssystem til særlige procedurer

Formålet med projektet er at fremskynde, fremme og harmonisere særlige procedurer i hele EU ved at sørge for fælles modeller for forretningsprocesser. De nationale systemer gennemfører alle påkrævede kodeksændringer for toldoplag, anvendelsesformål, midlertidig import, aktiv forædling og passiv forædling.

Projektet gennemføres i to faser.

 

Komponent 1 — »Særlig national procedure — eksport«: leverer de påkrævede nationale elektroniske løsninger til eksportrelaterede aktiviteter i forbindelse med særlige procedurer.

 

Komponent 2 — »Særlig national procedure — import«: leverer de påkrævede nationale elektroniske løsninger til importrelaterede aktiviteter i forbindelse med særlige procedurer.

Gennemførelsen af disse projekter vil ske gennem projekterne anført under punkt 10 og 14.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, 215, 237-242 og 250-262 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= fastsættes af medlemsstaterne (ved komponent 1 og 2)

1.3.2017

(komponent 1)

2.3.2020

(komponent 1)

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

(komponent 2)

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

(komponent 2)

13.   Kodekssystem til underretning om ankomst, meddelelse om frembydelse og midlertidig oplagring

Formålet med projektet er at få fastlagt procedurerne for underretning om ankomst for transportmidlet, frembydelse af varer (meddelelse om frembydelse) og angivelse til midlertidig oplagring som beskrevet i kodeksen og at støtte harmonisering i denne henseende i alle medlemsstaterne for så vidt angår dataudveksling mellem virksomheder og toldvæsen.

Projektet omfatter automatisering af processer på nationalt plan.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16 og 133-152, i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= fastsættes af medlemsstaterne

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

14.   Opgradering til de nationale kodekssystemer til import

Formålet med projektet er at gennemføre alle krav til processer og data, der følger af kodeksen, og som vedrører importdomænet (og som ikke er omfattet af et af de andre projekter, der er omhandlet i arbejdsprogrammet). Projektet vedrører hovedsageligt ændringerne i proceduren for »overgang til fri omsætning« (standardprocedure + forenklinger), men omfatter også virkningerne fra andre systemovergange. Projektet vedrører det nationale importdomæne, der omfatter nationale toldangivelsesprocessystemer samt andre systemer, såsom nationale bogførings- og betalingssystemer.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, stk. 1, og artikel 53, 56, 77-80, 83-87, 101-105, 108-109, 158-187, 194-195 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= fastlægges af medlemsstaterne

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

15.   Kodekssystem til centraliseret toldbehandling for import (CCI)

Formålet med projektet er at give mulighed for at henføre varer under toldprocedurer ved hjælp af centraliseret toldbehandling, således at økonomiske operatører kan centralisere deres aktiviteter ud fra et toldmæssigt synspunkt. Behandlingen af toldangivelser og den fysiske frigivelse af varer bør koordineres mellem de berørte toldkontorer. Projektet vedrører et transeuropæisk system, der består af komponenter udviklet centralt og nationalt.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16 og 179 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q2 2018

1.10.2020

Udrulningsplan, der fastlægges som en del af CCI-projektdokumentationen

16.   Kodekssystem til forvaltning af sikkerhedsstillelse (GUM)

Formålet med projektet er at sikre en effektiv forvaltning af de forskellige typer sikkerhedsstillelser.

 

Komponent 1 — »GUM«: Det transeuropæiske system omfatter forvaltningen af de omfattende sikkerhedsstillelser, som kan anvendes i mere end en medlemsstat, og overvågningen af referencebeløbet for hver enkelt toldangivelse, supplerende angivelse eller passende information om, hvilke oplysninger der skal være i bogføringen over eksisterende toldskyld for alle toldprocedurer som fastsat i kodeksen, undtagen forsendelse, som udgør en del af NCTS-projektet.

 

Komponent 2 — »National forvaltning af sikkerhedsstillelse«: Derudover skal eksisterende nationale elektroniske systemer til forvaltning af sikkerhedsstillelser, der er gyldige i en medlemsstat, opgraderes.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16 og artikel 89-100 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q2 2018

(komponent 1)

1.10.2020

(komponent 1)

1.10.2020

(komponent 1)

Måldato for tekniske specifikationer

= fastsættes af medlemsstaterne

(komponent 2)

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

(komponent 2)

Fastsættes af medlemsstaterne som en del af den nationale plan

(komponent 2)

17.   Opgradering til kodekssystemet til importkontrol (ICS 2)

Formålet med projektet er at styrke sikkerheden i forsyningskæden for alle transportformer og særlig luftfragt ved at forbedre datakvaliteten, dataregistreringen, datatilgængeligheden og datadelingen for så vidt angår summarisk indgangsangivelse og hertil relateret risiko- og kontrolinformation (ENS+ lifecycle).

Projektet fremmer også samarbejdet mellem medlemsstaterne i forbindelse med risikoanalyse. Projektet fører til en helt ny arkitektur til det eksisterende transeuropæiske ICS-system.

Artikel 6, stk. 1, artikel 16, 46 og 127-132 i forordning (EU) nr. 952/2013

Måldato for tekniske specifikationer

= Q2 2018

1.10.2020

Udrulningsplan, der fastlægges som en del af ICS2-projektdokumentationen

B.   Oversigt over listen

Kodeksprojekter vedrørende elektroniske systemer

Indførelsesdatoer/Tidsintervaller for indførelse

S1 2016

S2 2016

S1 2017

S2 2017

S1 2018

S2 2018

S1 2019

S2 2019

S1 2020

S2 2020

1.

Kodekssystem med registrerede eksportører (REX)

1.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kodekssystem til bindende tarifoplysninger (BTO)

1.3.2017 (fase 1 — trin 1)

1.10.2017 (fase 1 — trin 2)

1.10.2018 (fase 2)

 

 

Fase 1 (trin 1)

Fase 1 (trin 2)

 

Fase 2

 

 

 

 

3.

Kodekssystem til toldafgørelser

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Direkte adgang for virksomheder til de europæiske informationssystemer (ensartet brugerforvaltning & digital signatur)

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Opgradering til kodekssystemet med autoriserede økonomiske operatører (AEO)

1.3.2018 (fase 1)

1.10.2019 (fase 2)

 

 

 

 

Fase 1

 

 

Fase 2

 

 

6.

Opgradering til kodekssystemet til registrering og identificering af økonomiske operatører (EORI 2)

1.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Tilsyn 3-kodekssystemet

1.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Kodekssystem til bevis for EU-status (PoUS)

1.3.2019 — 1.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Opgradering til det nye EDB-baserede kodekssystem til forsendelse (NCTS)

1.10.2019 — 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Kodekssystem til automatiseret eksport (AES) —

Komponent 1: Transeuropæisk AES

1.10.2019 — 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Kodekssystem til automatiseret eksport (AES) —

Komponent 2: Opgradering til de nationale eksportsystemer

1.3.2017 — 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Kodeksoplysningsskemaer (INF) til særlige procedurer

2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kodekssystem til særlige procedurer —

Komponent 1: Særlig national procedure — eksport (SP EXP)

national planlægning

1.3.2017-2.3.2020 — se også projekt 10

 

 

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

 

12.

Kodekssystem til særlige procedurer —

Komponent 2: Særlig national procedure — import (SP IMP)

national planlægning for særlige procedurer — import se også projekt 14

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

13.

Kodekssystem til underretning om ankomst, meddelelse om frembydelse og midlertidig oplagring

national planlægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Opgradering til de nationale kodekssystemer til import

national planlægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Kodekssystem til centraliseret toldbehandling for import (CCI)

1.10.2020 — udrulningsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Kodekssystem til forvaltning af sikkerhedsstillelse (GUM) —

Komponent 1: Transeuropæisk GUM

1.10.2020 — 1.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Kodekssystem til forvaltning af sikkerhedsstillelse (GUM) —

Komponent 2: National forvaltning af sikkerhedsstillelse

national planlægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Opgradering til kodekssystemet til importkontrol (ICS 2)

1.10.2020 — udrulningsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Den dato, hvor tidsintervallet for indførelse af de elektroniske systemer indledes, er den tidligst mulige dato, fra hvilken medlemsstaterne kan tage systemerne i brug.

(2)  Den dato, hvor tidsintervallet for indførelse af de elektroniske systemer ophører, er den senest mulige dato, fra hvilken systemet bør være indført fuldt ud, og den senest mulige dato, fra hvilken alle økonomiske operatører bør have fuldført overgangen. Hvis det er relevant, fastsættes datoen af medlemsstaterne. Datoen er også den sidste gyldige dato i overgangsperioden. Datoen fastsættes til ikke senere end den 31. december 2020.


Top