15.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 99/6


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/578 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2016 година

за създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 281 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 280 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза (наричан по-долу „Кодексът“) се предвижда Комисията да изготви работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи (наричана по-долу „Работната програма“). Първата работна програма бе приета с Решение за изпълнение 2014/255/ЕС на Комисията (2). Необходимо е програмата да бъде актуализирана. Поради големия брой промени, които трябва да бъдат направени в Решение за изпълнение 2014/255/ЕС, и с цел постигане на по-голяма яснота, е целесъобразно посоченото решение да се замени и отмени.

(2)

Работната програма е особено важна за установяване на преходните мерки, свързани с електронните системи, и определянето на срокове за въвеждането на системите, които все още не са в действие към датата на прилагане на Кодекса — 1 май 2016 г. Следователно Работната програма е необходима, за да се установят преходните периоди, свързани с електронните системи, които са описани в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (3), Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията (4) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (5).

(3)

В Кодекса се предвижда всеки обмен на информация между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхраняването на такава информация, да се извършват, като се използват средства за електронна обработка на данни, а информационните и комуникационните системи да предлагат еднакви функционални възможности на икономическите оператори във всички държави членки. Следователно в Работната програма следва да бъде изложен подробен план за въвеждането на електронните системи, за да се гарантира правилното прилагане на Кодекса.

(4)

Съответно, Работната програма следва да съдържа списък с електронните системи, които следва да бъдат подготвени и разработени от държавите членки (наричани по-долу „националните системи“) или в тясно сътрудничество от държавите членки и Комисията (наричани по-долу „трансевропейските системи“), с цел Кодексът да станe приложим на практика. Този списък следва да се основава на съществуващия документ за планиране за всички митнически проекти, свързани с информационните технологии (ИТ), наречен „многогодишен стратегически план“, който се съставя в съответствие с Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) и по-специално член 4 и член 8, параграф 2 от него. Към електронните системи, посочени в Работната програма, следва да се прилага еднакъв подход към управлението на проекти и те трябва да бъдат подготвени и разработени съгласно многогодишния стратегически план.

(5)

В Работната програма следва да бъдат определени електронните системи, както и съответното правно основание, ключовите етапи и предвидените дати за влизане в действие. Датите, посочени като „начални дати на въвеждане“ следва да бъдат най-ранните дати, на които държавите членки са в състояние да въведат в действие новата електронна система. Освен това в Работната програма следва да бъдат определени „крайните дати за въвеждането“ като най-късните дати, към които всички държави членки и всички икономически оператори трябва да са започнали да използват новата или подобрената електронна система, както се изисква в Кодекса. Тези периоди са необходими за изпълнението на фазата на въвеждане на системата на равнището на Съюза. Продължителността на периодите следва да отчита нуждите, свързани с въвеждането на всяка система.

(6)

Сроковете за въвеждане на трансевропейските системи следва да бъдат установени чрез определяне на конкретни дати или, когато е необходимо, на периоди. Тези периоди не следва да превишават необходимото за осъществяване на миграцията от настоящата система, използвана от държавите членки и икономическите оператори, към новата система. Държавите членки следва да имат право да решат кога точно — в рамките на тези периоди — да започнат и приключат миграцията на собствените си системи, а икономическите оператори следва да имат право да решат кога точно — в рамките на тези периоди — да използват и да се свържат към новите системи. Крайната дата, определена от всяка държава членка, следва да представлява крайната дата на валидност на периода, свързан с преходните правила за съответните електронни системи, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

(7)

Сроковете за въвеждането и миграцията на националните системи следва да се определят в съответствие с националните планове за проектите и миграцията на държавите членки, тъй като тези системи действат в специфична национална информационнотехнологична среда и специфични национални обстоятелства. Крайната дата, определена от всяка държава членка, следва да представлява крайната дата на преходния период, свързан със съответните електронни системи, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447. От съображения за прозрачност и в съответствие с член 56, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 държавите членки следва да представят националните си планове на Комисията и тя следва да ги публикува на уебсайта Europa. Освен това държавите членки следва да гарантират своевременно предаване на икономическите оператори на техническата информация, необходима, за да им се даде възможност да актуализират, при необходимост, своите собствени системи и да се присъединят към новите или подобрените системи, и да прилагат новите правила и изисквания по отношение на данните, като същевременно прилагат препоръките, направени от държавите членки в техните национални ръководства за добри практики в ИТ.

(8)

Електронните системи, посочени в Работната програма, следва да бъдат избрани с оглед на очакваното им въздействие по отношение на приоритетите, определени в Кодекса. Един от основните приоритети в тази връзка е да се осигурят условия за предоставяне на икономическите оператори на широк диапазон от електронни митнически услуги на цялата митническа територия на Съюза. Освен това електронните системи следва да са насочени към засилване на ефикасността, ефективността и хармонизирането на митническите процедури в целия Съюз. Редът и графикът за въвеждането на системите, включени в Работната програма, следва да се основава на практически съображения и съображения относно управлението на проекта, като например разпределението на усилията и ресурсите, взаимовръзката между проектите, специфичните условия на всяка система и зрелостта на проекта. С Работната програма следва да се организира разработването на електронните системи на различни етапи. С оглед на значителния брой на системите и интерфейсите, които трябва да бъдат разработени, въведени и поддържани, и високите разходи за цялостно изпълнение на Работната програма до 2020 г., следва да бъде гарантирано стриктно проследяване и мониторинг.

(9)

Тъй като електронните системи, посочени в член 16, параграф 1 от Кодекса, трябва да бъдат разработени, въведени и поддържани от държавите членки в сътрудничество с Комисията, Комисията и държавите членки следва да работят съвместно, за да гарантират, че подготовката и внедряването на електронните системи се управляват в съответствие с Работната програма и че са взети необходимите мерки за координирано и навременно планиране, проектиране, разработване и въвеждане на посочените системи.

(10)

С цел да се осигури синхронизиране между Работната програма и многогодишния стратегически план, Работната програма следва да се актуализира едновременно с многогодишния стратегически план и да бъде приведена в съответствие с него. При бъдещи актуализации на Работната програма ще бъде необходимо да се отделя специално внимание на ежегодния напредък в постигането на договорените цели, предвид факта, че завършването на електронните системи през 2019 и 2020 г., както и планираната понастоящем концентрация на работа през 2019 и 2020 г., са амбициозни и изпълнени с предизвикателства задачи.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Работна програма

Приема се работната програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (наричана по-долу „Работната програма“), която се съдържа в приложението.

Член 2

Изпълнение

1.   Комисията и държавите членки си сътрудничат при изпълнението на Работната програма.

2.   Държавите членки разработват и въвеждат съответните електронни системи до крайните дати на съответните периоди за въвеждане, определени в Работната програма.

3.   Проектите, посочени в Работната програма, и подготовката и въвеждането на свързаните с тях електронни системи се управляват в съответствие с Работната програма и многогодишния стратегически план.

4.   Комисията се заема с постигането на общо разбиране и съгласие с държавите членки относно обхвата на проекта, замисъла, изискванията и структурата на електронните системи, за да стартира проектите от Работната програма. Когато е приложимо, Комисията също така се консултира с икономическите оператори и и взема предвид становищата им.

Член 3

Актуализации

1.   Работната програма се актуализира редовно, за да се гарантират съгласуваност и корекции, отчитащи последните развития в прилагането на Регламент (ЕС) № 952/2013, и за да се вземе под внимание действителният напредък в подготовката и разработването на електронните системи, и по-специално що се отнася до наличието на общо съгласувани спецификации и осъществяването на въвеждане в действие на електронните системи.

2.   С цел да се осигури синхронизиране между Работната програма и многогодишния стратегически план, Работната програма се актуализира поне веднъж годишно.

Член 4

Разпространение на информация и управление

1.   Комисията и държавите членки споделят информацията относно планирането и напредъка по внедряването на всяка от системите.

2.   Най-късно шест месеца преди планираната дата на въвеждане на дадена информационнотехнологична система държавите членки представят на Комисията националните си планове за проектите и миграцията. Плановете включват следните сведения:

датата на публикуване на техническите спецификации за външна комуникация на електронната система,

периодът на изпитване за съответствие с икономическите оператори,

датите на въвеждане на електронната система, включително привеждането в действие, и периода, по време на който икономическите оператори могат да мигрират, ако е приложимо.

3.   Държавите членки информират Комисията за всяка актуализация на националните планове за проектите и миграцията.

4.   Комисията публикува националните планове за проектите и миграцията на своя уебсайт.

5.   Държавите членки предоставят своевременно на икономическите оператори техническите спецификации, свързани с външната комуникация на националната електронна система.

Член 5

Отмяна

1.   Решение за изпълнение 2014/255/ЕС се отменя.

2.   Позоваванията на отмененото решение се смятат за позовавания на настоящото решение.

Член 6

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 април 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение 2014/255/ЕС на Комисията от 29 април 2014 г. за създаване на работна програма за Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 134, 7.5.2014 г., стр. 46).

(3)  Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (ОВ L 69, 15.3.2016 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

(6)  Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията (ОВ L 23, 26.1.2008 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза

I.   ВЪВЕДЕНИЕ В РАБОТНАТА ПРОГРАМА

1.

Работната програма предоставя инструмент за подкрепа на прилагането на Кодекса, свързан с разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в него.

2.

Целта на Работната програма е и да се посочат периодите, през които следва да се прилагат преходните мерки до въвеждането на новите или подобрените електронни системи, както е посочено в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

3.

„Ключовият момент“ като целева дата на техническите спецификации е датата, на която е предоставена стабилна версия на техническите спецификации. За националните системи или компоненти тази дата ще бъде съобщена в рамките на публикуваните национални планове за проектите.

4.

В Работната програма се определят следните „дати на въвеждане“ на трансевропейските и националните системи:

а)

началната дата на периода на въвеждане за електронните системи е най-ранната дата, на която електронната система е въведена в действие;

б)

крайната дата на периода на въвеждането на електронните системи е

най-късната дата, до която системите трябва да бъдат въведени в действие от всички държави членки и да се използват от всички икономически оператори, както и

крайната дата на валидност на преходния период.

За целите на буква б) датата ще бъде същата като началната дата, в случай че не е предвиден реален период (за въвеждането или миграцията).

5.

За чисто национални системи или специфични национални компоненти на по-широк проект на Съюза държавите членки могат да определят „датите на въвеждане“, както и началната и крайната дата на период на въвеждане в съответствие с националните си планове за проектите.

Следните национални системи или специфични национални компоненти са обхванати от първа алинея:

а)

Митнически кодекс на Съюза: автоматизирана система за износ (AES), компонент 2 (подобряване на националните системи за износ) (част II, точка 10);

б)

Митнически кодекс на Съюза: специални режими (при внос/при износ — SP IMP/SP EXP) (точка 12 от част II);

в)

Митнически кодекс на Съюза: уведомление за пристигане, уведомление за представяне, временно складиране (част II, точка 13);

г)

Митнически кодекс на Съюза: подобряване на националните системи за вноса (част II, точка 14);

д)

Митнически кодекс на Съюза: управление на обезпечението — компонент 2 (част II, точка 16).

6.

За трансевропейските системи с реален период на въвеждане без единна дата на прилагане държавите членки може да започнат въвеждането на подходяща дата в рамките на този период и могат да предвидят срок в рамките на този период на въвеждане за мигрирането на икономическите оператори, когато такъв срок се счита за уместен. Началната и крайната дата се съобщават на Комисията. Трябва да се предвиди внимателно разглеждане на аспектите от общата област.

Следните трансевропейски системи са обхванати от първа алинея:

а)

Митнически кодекс на Съюза: доказателство за съюзен статус (част II, точка 8),

б)

Митнически кодекс на Съюза: подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS) (част II, точка 9);

в)

Митнически кодекс на Съюза: автоматизирана система за износ (AES), компонент 1 (част II, точка 10).

7.

С оглед на изпълнението на Работната програма Комисията и държавите членки ще трябва да управляват внимателно една сложна съвкупност от зависимости, променливи и допускания. Принципите, установени в многогодишния стратегически план, ще бъдат използвани за управление на планирането.

Проектите ще бъдат разгърнати на различни етапи от разработването през изграждането, изпитването и миграцията до окончателното въвеждане в действие. Ролята на Комисията и на държавите членки на тези различни етапи ще зависи от естеството и структурата на системите и техните компоненти или услуги, както е описано в подробните проектни фишове на многогодишния стратегически план. Когато е уместно, Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, определя общите технически спецификации, които, след преразглеждане от държавите членки, трябва да са налице 24 месеца преди определената целевата дата на въвеждане на електронната система. Техническите спецификации, изготвяни на национално равнище за националните системи или компоненти, трябва да бъдат своевременно предоставени, най-малко по отношение на частите, свързани с външната комуникация с икономическите оператори, за да се даде възможност на икономическите оператори да планират и съответно адаптират своите системи и интерфейси.

Държавите членки и, когато е необходимо, Комисията ще участват в разработването и въвеждането на системите, в съответствие с определената структура на системата и спецификациите. Дейностите ще бъдат съобразени с ключовите моменти и дати, посочени в Работната програма. Комисията и държавите членки ще си сътрудничат и с икономическите оператори и с други заинтересовани страни.

Икономическите оператори ще трябва да предприемат необходимите мерки, за да бъдат в състояние да използват системите след въвеждането им и не по-късно от крайните дати, определени в настоящата Работна програма, или, когато е приложимо, определени от държавите членки като част от националния им план.

II.   СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С РАЗРАБОТВАНЕТО И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ

А.   Пълен списък

Проекти по Митническия кодекс на Съюза и свързаните с тях електронни системи

Списък на проектите, свързани с разработването и въвеждането на електронните системи, изисквани за прилагането на Кодекса

Правно основание

Ключов момент

Дати на въвеждането на електронните системи

 

 

 

Начална дата на периода на въвеждане на електронната система (1)

Крайна дата на периода на въвеждане на електронната система (2)

=

Крайна дата на преходния период

1.   Митнически кодекс на Съюза: система за регистрирани износители (REX)

Целта на проекта е да се предостави актуална информация за регистрираните износители, установени в страни по ОСП, изнасящи стоки за Съюза. Системата ще бъде трансевропейска и ще включва също така данни за икономическите оператори в ЕС с цел подпомагане на износа за страни по ОСП. Изискваните данни ще бъдат включени в системата постепенно до 31 декември 2017 г.

Член 6, параграф 1 и членове 16 и 64 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= първото тримесечие на 2015 г.

1.1.2017 г.

1.1.2017 г.

2.   Митнически кодекс на Съюза: обвързваща тарифна информация (ОТИ)

Целта на проекта е да осигури подобряване на съществуващата трансевропейска система EОТИ-3 и на системата Наблюдение 2, за да се гарантира:

а)

привеждане в съответствие на системата EОТИ-3 с изискванията на Митническия кодекс на Съюза,

б)

по-широк обхват на изискваните данни от декларацията за целите на наблюдението;

в)

мониторинг на задължителното използване на ОТИ,

г)

мониторинг и управление на по-широкото използване на ОТИ.

Проектът ще се изпълнява на два етапа.

Първият етап, на първо място, осигурява възможността да се получава наборът от данни от декларацията, изисквани по Митническия кодекс на Съюза (т.е. стъпка 1), от 1 март 2017 г. постепенно до изпълнението на проектите, изброени в точки 10 и 14 от настоящата програма, (и най-късно до 31 декември 2020 г.), и, на второ място, да се изпълни задължението за контрол на използването на ОТИ въз основа на новоизисквания набор от данни от декларацията и привеждане в съответствие с процеса за вземане на митнически решения (т.е. стъпка 2).

На втория етап ще се въведе електронният формуляр за заявление и решение ОТИ, а на икономическите оператори ще се предостави хармонизиран на равнището на ЕС интерфейс за търговци за електронно подаване на заявление ОТИ и електронно получаване на решение ОТИ.

Член 6, параграф 1 и членове 16, 22, 23 26, 27, 28, 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= второто тримесечие на 2016 г.

(етап 1)

1.3.2017 г.

(етап 1 — стъпка 1)

1.3.2017 г.

(етап 1 — стъпка 1)

1.10.2017 г.

(етап 1 — стъпка 2)

1.10.2017 г.

(етап 1 — стъпка 2)

Целева дата на техническите спецификации

= третото тримесечие на 2016 г.

(етап 2)

1.10.2018 г.

(етап 2)

1.10.2018 г.

(етап 2)

3.   Митнически кодекс на Съюза: митнически решения

Проектът има за цел хармонизиране на процесите, свързани с подаването на заявление за митническо решение, вземането на решения и управлението на решенията чрез стандартизация и електронно управление на данните за заявления и решения/разрешения в целия Съюз. Проектът е свързан с национални решения и решения на няколко държави членки, определени от Кодекса, и ще обхваща системните компоненти, разработени централно на равнището на Съюза, и ще включва интеграция с националните компоненти, когато държавите членки са избрали тази възможност. Тази трансевропейска система ще улесни консултациите по време на периода на вземането на решения и управлението на процеса за издаване на разрешения.

Тази трансевропейска система се състои от портал на търговците в ЕС, система за управление на митническите решения и информационна система за клиентите.

Член 6, параграф 1, членове 16, 22, 23 26, 27 и 28 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= четвъртото тримесечие на 2015 г.

2.10.2017 г.

2.10.2017 г.

4.   Пряк достъп за търговците до европейските информационни системи (единно управление на потребителите и цифров подпис)

Целта на проекта е да се осигурят действително приложими решения за пряк и хармонизиран на равнището на ЕС достъп за търговците, като услуга, предназначена за интерфейсите потребители/системи, която следва да се включи в електронните митнически системи, определени в специалните проекти по Митническия кодекс на Съюза. Единното управление на потребителите и цифровият подпис ще бъдат интегрирани в порталите на съответните системи и включват подкрепа за управлението на самоличността, достъпа и потребителите в съответствие с необходимите политики за сигурност.

Предвижда се първото въвеждане да се осъществи заедно с въвеждането на системата за митнически решения в рамките на Митническия кодекс на Съюза.

След това този технически инструмент за проверка и управление на потребителите ще се предостави за ползване в други проекти по Митническия кодекс на Съюза, като проектите ОТИ по Кодекса, подобряване на ОИО по Кодекса, системата „Митнически кодекс на Съюза: доказателство за съюзен статус“ и евентуално системата „Митнически кодекс на Съюза: информационни листове за специални режими“. Вж. различните проекти за датите на въвеждане.

Член 6, параграф 1 и член 16 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= четвъртото тримесечие на 2015 г.

2.10.2017 г.

2.10.2017 г.

5.   Митнически кодекс на Съюза: одобрени икономически оператори (ОИО) — подобряване

Проектът е насочен към подобряването на оперативните процеси, свързани със заявленията и разрешенията за ОИО, като се вземат под внимание промените в правните разпоредби на Митническия кодекс на Съюза.

На първия етап целта на проекта е да се внедрят основните подобрения на системата ОИО с оглед на нейното хармонизиране с процедурата за вземане на митнически решения.

На втория етап от проекта ще се въведе електронният формуляр за заявление и решение за ОИО, а на икономическите оператори ще се предостави хармонизиран на равнището на ЕС интерфейс за електронно подаване на заявление за ОИО и електронно получаване на решение за ОИО.

Член 6, параграф 1 и членове 16, 22, 23 26, 27, 28, 38 и 39 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= първото тримесечие на 2016 г.

1.3.2018 г.

(етап 1)

1.3.2018 г.

(етап 1)

Целева дата на техническите спецификации

= третото тримесечие на 2017 г.

1.10.2019 г.

(етап 2)

1.10.2019 г.

(етап 2)

6.   Митнически кодекс на Съюза: подобряване на системата за регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI 2)

Този проект има за цел да предложи несъществено подобряване на съществуващата трансевропейска система EORI, която дава възможност за регистрация и идентификация на икономическите оператори от Съюза и операторите от трети държави и лицата, различни от икономически оператори, които извършват свързана с митниците дейност в Съюза.

Член 6, параграф 1 и член 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митническия кодекс на Съюза

Целева дата на техническите спецификации

= второто тримесечие на 2016 г.

1.3.2018 г.

1.3.2018 г.

7.   Митнически кодекс на Съюза: Наблюдение 3

Този проект има за цел да осигури подобряване на системата Наблюдение 2+, за да гарантира нейното привеждане в съответствие с изискванията на Митническия кодекс на Съюза, като стандартния обмен на информация чрез средства за електронна обработка на данни и въвеждане на подходящи функции, необходими за обработване и анализиране на пълния набор от данни от наблюдение, получени от държавите членки.

Поради това проектът ще включи нови възможности за извличане на данни и функции за предоставяне на информация, които ще бъдат предоставени на Комисията и държавите членки.

Член 6, параграф 1, член 16 и член 56, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= третото тримесечие на 2016 г.

1.10.2018 г.

1.10.2018 г.

8.   Митнически кодекс на Съюза: доказателство за съюзен статус

Проектът цели създаването на нова трансевропейска система за съхранение, управление и извличане на следните електронни документи, доказващи съюзния статус: T2L/F и митническия манифест за стоките (издадени от различен от одобрен съставител).

Член 6, параграф 1 и членове 16 и 153 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= първото тримесечие на 2017 г.

1.3.2019 г.

1.10.2019 г.

9.   Митнически кодекс на Съюза: подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS)

Целта на този проект е съществуващата трансевропейска NCTS да бъде приведена в съответствие с изискванията на новия Митнически кодекс на Съюза, като регистриране на събития „по маршрута“ и привеждане в съответствие на обмена на информация с изискванията за данните на Митнически кодекс на Съюза и подобряване и разработване на интерфейсите с други системи.

Член 6, параграф 1, член 16 и членове 226—236 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= третото тримесечие на 2017 г.

1.10.2019 г.

2.3.2020 г.

10.   Митнически кодекс на Съюза: автоматизирана система за износ (AES)

Този проект има за цел изпълнението на изискванията на Митническия кодекс на Съюза за износа и напускането.

 

Компонент 1 — „Трансевропейска AES“: Целта на проекта е да се разработи допълнително съществуващата трансевропейска система за контрол на износа, за да бъде въведена цялата AES, която ще обхваща бизнес изискванията за процеси и данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза, наред с другото — обхвата на опростените процедури, разделянето на доставки при напускане и централизираното митническо оформяне на износа. Предвижда се той да обхване и разработването на интерфейси, хармонизирани със системата за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) и системата NCTS. Със своите функции AES ще позволи пълна автоматизация на процедурите при износ и формалностите при напускане. AES обхваща части, които ще бъдат разработени на централно и национално равнище.

 

Компонент 2 — Подобряване на националните системи за износ: В допълнение, без да са част от обхвата на AES, но тясно свързани, отделните национални системи трябва да бъдат подобрени по отношение на специфични национални елементи, свързани с формалностите при износ и/или напускане. Доколкото тези елементи не оказват влияние върху общата област за AES, те могат да бъдат обхванати по този компонент.

Член 6, параграф 1, членове 16, 179 и 263—276 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= третото тримесечие на 2017 г.

(компонент 1)

1.10.2019 г.

(компонент 1)

2.3.2020 г.

(компонент 1)

Целева дата на техническите спецификации

= определя се от ДЧ

(компонент 2)

1.3.2017 г.

(компонент 2)

2.3.2020 г.

(компонент 2)

11.   Митнически кодекс на Съюза: информационни листове (INF) за специални режими

Целта на този проект е да развие нова трансевропейска система, която да подкрепи и опрости процеса на управление на данните от информационните листове и за електронната обработка на данните от информационните листове в областта на специалните режими.

Член 6, параграф 1, членове 16, 215, 237—242 и 250—262 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= първото тримесечие на 2018 г.

2.3.2020 г.

2.3.2020 г.

12.   Митнически кодекс на Съюза: специални режими

Целта на този проект е да се ускорят, улеснят и хармонизират специалните режими в целия Съюз чрез осигуряването на общи модели за оперативните процеси. Националните системи ще отразят всички промени в Митническия кодекс на Съюза, които се изискват за митническо складиране, специфична употреба, временен внос, активно и пасивно усъвършенстване.

Проектът ще се изпълнява на два етапа.

 

Компонент 1 — „Национален специален режим при износ (SP EXP)“: предоставя необходимите национални електронни решения за дейности по специален режим, свързани с износа.

 

Компонент 2 — „Национален специален режим при внос (SP IMP)“: предоставя необходимите национални електронни решения за дейности по специален режим, свързани с вноса.

Изпълнението на тези проекти ще се извърши чрез проектите, изброени в точки 10 и 14 от настоящата програма.

Член 6, параграф 1, членове 16, 215, 237—242 и 250—262 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= определя се от ДЧ (за компоненти 1 и 2)

1.3.2017 г.

(компонент 1)

2.3.2020 г.

(компонент 1)

Определя се от държавите членки като част от националния план

(компонент 2)

Определя се от държавите членки като част от националния план

(компонент 2)

13.   Митнически кодекс на Съюза: уведомление за пристигане, уведомление за представяне и временно складиране

Целта на този проект е да се определят процесите за уведомление за пристигането на транспортното средство, представянето на стоките (уведомление за представяне) и декларацията за временно складиране, както е описано в Митническия кодекс на Съюза, и да се подкрепи хармонизацията в това отношение във всички държави членки по отношение на обмена на данни между търговците и митниците.

Проектът обхваща автоматизацията на процесите на национално равнище.

Член 6, параграф 1, член 16 и членове 133—152 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= определя се от ДЧ

Определя се от държавите членки като част от националния план

Определя се от държавите членки като част от националния план

14.   Митнически кодекс на Съюза: подобряване на националните системи за внос

Проектът е насочен към прилагане на всички изисквания за процедурите и данните, произтичащи от Митническия кодекс на Съюза, които се отнасят до областта на вноса (и които не са обхванати от някой от другите проекти, определени в Работната програма). Това се отнася главно за промените по отношение на режима „допускане за свободно обращение“ (стандартни + опростени процедури), но обхваща също така въздействието, оказвано от други миграции на системи. Този проект се отнася до националните области на вноса, обхващащи националните системи за обработка на митнически декларации, както и други системи, като например националните счетоводни системи и платежни системи.

Член 6, параграф 1, член 16, параграф 1 и членове 53, 56, 77—80, 83—87, 101—105, 108—109, 158—187, 194—195 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= определя се от ДЧ

Определя се от държавите членки като част от националния план

Определя се от държавите членки като част от националния план

15.   Митнически кодекс на Съюза: централизирано оформяне на вноса

Този проект има за цел да даде възможност стоки да бъдат поставени под митнически режим с използване на централизирано оформяне, което да позволи на икономическите оператори да централизират дейността си от митническа гледна точка. Обработката на митническите декларации и физическото вдигане на стоките следва да бъдат координирани между съответните митнически учреждения. Това се отнася до трансевропейската система, съдържаща компоненти, разработени на централно и национално равнище.

Член 6, параграф 1 и членове 16 и 179 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= второто тримесечие на 2018 г.

1.10.2020 г.

План за въвеждане на подобренията, които трябва да бъдат определени като част от проектната документация при централизирано оформяне на вноса

16.   Митнически кодекс на Съюза: управление на обезпеченията

Този проект има за цел да гарантира ефективното и ефикасно управление на различните видове обезпечения.

 

Компонент 1 — Управление на обезпеченията: Трансевропейската система ще обхваща управлението на общите обезпечения, които може да бъдат използвани в повече от една държава членка, и мониторинга на референтната сума за всяка митническа декларация, допълнителна декларация или подходяща информация за необходимите данни за вписване в отчетността за съществуващите митнически задължения за всички митнически режими, както е предвидено в Митническия кодекс на Съюза, с изключение на транзита, който се обработва в рамките на проекта NCTS.

 

Компонент 2 — Национално управление на обезпеченията: Освен това електронните системи, съществуващи на национално равнище за управление на обезпеченията, валидни в една държава членка, трябва да бъдат подобрени.

Член 6, параграф 1, членове 16 и 89—100 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= второто тримесечие на 2018 г.

(компонент 1)

1.10.2020 г.

(компонент 1)

1.10.2020 г.

(компонент 1)

Целева дата на техническите спецификации

= определя се от ДЧ

(компонент 2)

Определя се от държавите членки като част от националния план

(компонент 2)

Определя се от държавите членки като част от националния план

(компонент 2)

17.   Митнически кодекс на Съюза: подобряване на системата за контрол на вноса (СКВ 2)

Целта на този проект е да се засили безопасността и сигурността на веригата на доставки за всички видове транспорт и особено при въздушни товарни превози, посредством подобряване на качеството на данните, регистрирането на данни, наличността на данни и споделянето на данни по отношение на обобщената декларация за въвеждане и свързаните с тях рискове и контрол на информацията (ОДВ+ жизнен цикъл).

Проектът също така ще улесни сътрудничеството между държавите членки в процеса на анализа на риска. Това ще доведе до изцяло нова структура на съществуващата трансевропейска система за контрол на вноса.

Член 6, параграф 1, членове 16, 46 и 127—132 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Целева дата на техническите спецификации

= второто тримесечие на 2018 г.

1.10.2020 г.

План за въвеждане на подобренията, които трябва да бъдат определени като част от проектната документация за СКВ2

Б.   Преглед на списъка

Митнически кодекс на Съюза: проекти, свързани с електронните системи

Дати за въвеждане/Периоди за въвеждане

1-ва половина на 2016 г.

2-ра половина на 2016 г.

1-ва половина на 2017 г.

2-ра половина на 2017 г.

1-ва половина на 2018 г.

2-ра половина на 2018 г.

1-ва половина на 2019 г.

2-ра половина на 2019 г.

1-ва половина на 2020 г.

2-ра половина на 2020 г.

1.

Митнически кодекс на Съюза: система за регистрирани износители (REX)

1.1.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Митнически кодекс на Съюза: система за обвързваща тарифна информация (ОТИ)

1.3.2017 г. (етап 1 — стъпка 1)

1.10.2017 г. (етап 1 — стъпка 2)

1.10.2018 г. (етап 2)

 

 

Етап 1 (стъпка 1)

Етап 1 (стъпка 2)

 

Етап 2

 

 

 

 

3.

Митнически кодекс на Съюза: митнически решения

2.10.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Пряк достъп за търговците до европейските информационни системи (единно управление на потребителите и цифров подпис)

2.10.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Митнически кодекс на Съюза: подобряване на системата на одобрените икономически оператори (ОИО)

1.3.2018 г. (етап 1)

1.10.2019 г. (етап 2)

 

 

 

 

Етап 1

 

 

Етап 2

 

 

6.

Митнически кодекс на Съюза: подобряване на системата за регистрация и идентификация на икономическите оператори (EORI 2)

1.3.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Митнически кодекс на Съюза: Наблюдение 3

1.10.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Митнически кодекс на Съюза: доказателство за съюзен статус

1.3.2019 г.—1.10.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Митнически кодекс на Съюза: подобряване на новата компютризирана система за транзит (NCTS)

1.10.2019 г.—2.3.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Митнически кодекс на Съюза: автоматизирана система за износ (AES) —

компонент 1: трансевропейска AES

1.10.2019 г.—2.3.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Митнически кодекс на Съюза: автоматизирана система за износ (AES) —

компонент 2: подобряване на националните системи за износ

1.3.2017 г.—2.3.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Митнически кодекс на Съюза: информационни листове (INF) за специални режими

2.3.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Митнически кодекс на Съюза: специални режими —

компонент 1: национални специални режими при износ (SP EXP)

национално планиране

1.3.2017 г.—2.3.2020 г. — вж. също проект 10

 

 

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

 

12.

Митнически кодекс на Съюза: специални режими —

компонент 2: национални специални режими при внос (SP IMP)

национално планиране за специални режими при внос (SP IMP) — вж. също проект 14

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

13.

Митнически кодекс на Съюза: уведомление за пристигане, уведомление за представяне и временно складиране

национално планиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Митнически кодекс на Съюза: подобряване на националните системи за внос

национално планиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Митнически кодекс на Съюза: централизирано оформяне на вноса

1.10.2020 г. — план за въвеждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Митнически кодекс на Съюза: управление на обезпечението —

компонент 1: трансевропейско управление на обезпечението

1.10.2020 г.—1.10.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Митнически кодекс на Съюза: система за управление на обезпеченията —

компонент 2: национално управление на обезпеченията

национално планиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Митнически кодекс на Съюза: подобряване на системата за контрол на вноса (СКВ 2)

1.10.2020 г. — план за въвеждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Тази дата представлява началото на периода на въвеждането на електронните системи и е най-ранната дата, на която държавите членки въвеждат в действие системите.

(2)  Тази дата представлява краят на периода на въвеждането на електронните системи и е най-късната дата, до която системите следва да бъдат изцяло въведени, и най-късната дата, до която всички икономически оператори следва да мигрират; когато е приложимо, датата ще се определя от държавите членки и е крайната дата на валидност на преходния период. Въпросната дата не може да бъде по-късна от 31 декември 2020 г.