EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0804

2006/804/EK: A Bizottság határozata ( 2006. november 23. ) a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról (az értesítés a C(2006) 5599. számú dokumentummal történt)

HL L 329., 2006.11.25, p. 64–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
HL L 338M., 2008.12.17, p. 619–623 (MT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017; hatályon kívül helyezte: 32017D1483

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/804/oj

25.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 329/64


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. november 23.)

a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról

(az értesítés a C(2006) 5599. számú dokumentummal történt)

(2006/804/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra („Rádióspektrum-határozat”) (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A kis hatótávolságú eszközök egy típusát jelentő rádiófrekvenciás azonosítási (RFID) technológia jelentős potenciális gazdasági és társadalmi hasznot kínál Európa számára. Különböző RFID alkalmazások lehetségesek, mint pl. automatikus árucikk-azonosítás, tárgyak nyomon követése, biztonsági- és riasztórendszerek, hulladékkezelés, közelségérzékelők, lopásgátló rendszerek, helymeghatározó rendszerek, kézi eszközökre történő adatátvitel és vezeték nélküli vezérlőrendszerek. A deciméteres (UHF) frekvenciasávú RFID eszközök EK-n belüli fejlesztése hozzájárul az információs társadalom fejlesztéséhez és az innováció előmozdításához.

(2)

Az UHF RFID eszközök számára szolgáló rádióspektrum elérhetőségére vonatkozó harmonizált feltételek és jogbiztonság szükséges ahhoz, hogy az UHF RFID eszközöket vagy RFID szolgáltatásokat magukban foglaló termékazonosítás Európa-szerte működni tudjon. A működő belső piac a méretgazdaságosság és határokon átnyúló felhasználás támogatásával segíti elő az RFID technológia sikeres és gyors elterjedését.

(3)

E határozat azokra az RFID eszközökre korlátozódik, ahol az azonosítandó tételekhez rögzített eszközök nem rendelkeznek önálló energiaforrással a rádiójelek adásához, és kizárólag az olvasóberendezések által rájuk kisugárzott energia újrafelhasználásával képesek jeladásra. Így az ilyen eszközök tipikusan csak korlátozott mértékben képesek más frekvenciafelhasználóknak zavarást okozni. Ezért az említett eszközök más, engedélyezéshez kötött vagy nem kötött szolgálatokkal tudnak osztozni a frekvenciasávokon káros zavarás okozása nélkül, és együtt tudnak létezni más kis hatótávolságú eszközökkel. Használatukat ezért nem kell a 2002/20/EK engedélyezési irányelv (2) szerinti egyedi engedélyezéshez kötni. Ezenkívül a Nemzetközi Távközlési Egyesület Rádiószabályzatában meghatározott rádiótávközlési szolgálatok elsőbbséget élveznek az említett RFID eszközökkel szemben, és nem kell gondoskodniuk az RFID eszközök zavarás elleni védelméről, valamint az RFID rendszerek nem okozhatnak zavarást ezeknek a rádiótávközlési szolgálatoknak. Mivel így az RFID eszközök felhasználói számára nem lehet zavarás elleni védelmet nyújtani, az RFID eszközök gyártóinak felelőssége, hogy azokat védjék a rádiótávközlési szolgálatoktól, illetve a vonatkozó közösségi vagy nemzeti szabályozásnak megfelelően működő más kis hatótávolságú eszközöktől eredő káros zavarástól. A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (az R&TTE irányelv) (3) alapján a gyártóknak kell gondoskodniuk arról, hogy az RFID eszközök hatékonyan használják a rádiófrekvencia-tartományt, a többi kis hatótávolságú eszköznek okozott káros zavarás nélkül.

(4)

2004. március 11-én a Bizottság a rádióspektrum-határozat 4. cikkének (2) bekezdése alapján megbízást (4) adott a CEPT számára a kis hatótávolságú eszközök, köztük az RFID eszközök frekvenciahasználatának harmonizációja érdekében. A megbízásra adott válaszként a CEPT 2004. november 15-i jelentésében (5) meghatározta az Európai Közösségben a kis hatótávolságú eszközökre vonatkozó, már meglévő önkéntes harmonizációs intézkedéseket, és kijelentette, hogy a tagállamok részéről nagyobb kötelező erővel bíró elkötelezettségre van szükség a CEPT-ben, különösen az RFID eszközök által használt UHF tartomány tekintetében elért frekvenciaharmonizáció jogi stabilitásának biztosítása érdekében.

(5)

A CEPT által az RFID eszközök által használt, harmonizációra javasolt az 1999/5/EK szerint elfogadott EN 302 208 harmonizált szabvány vonatkozik. Ez a szabvány írja le megfelelő zavarcsillapítási szint biztosítását célzó, az adást megelőző vételfigyelési (listen-before-talk) technikát, amivel elkerülhető, hogy a sáv más használóinak káros zavarást okozzanak. E szabvány vagy más vonatkozó harmonizált szabványok alkalmazása esetén vélelmezhető az R&TTE irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés.

(6)

Az e határozat szerinti harmonizáció nem zárja ki, hogy a tagállamok indokolt esetben a rádióspektrum-határozat 4. cikkének (5) bekezdése szerinti átmeneti időszakot vagy rádióspektrum-megosztási intézkedéseket alkalmazzanak.

(7)

A frekvenciahasználatra a közösségi jog a közegészségügy védelmével kapcsolatos követelményei vonatkoznak, különösen a 2004/40/EK irányelv (6) és az 1999/519/EK ajánlás (7). A rádióberendezések esetében az egészségvédelmet a berendezések R&TTE irányelv szerinti alapvető követelményeknek való megfelelése biztosítja.

(8)

A technológia gyors változásával új UHF RFID és hasonló eszközök jelennek meg, amelyek a spektrumharmonizációs feltételek naprakésszé tételét követelik meg, figyelembe annak gazdasági hasznait, valamint az ipar és a felhasználók által támasztott követelményeket. Ezért e határozatot a piac és a technológia terén bekövetkező új fejleményekre reagálva naprakésszé kell tenni. Amennyiben a felülvizsgálat szükségessé teszi e határozat kiigazítását, a változtatásokról a rádióspektrum-határozatban a végrehajtási intézkedések elfogadásáról szóló eljárást követve határoznak. A naprakésszé tétel magában foglalhatja átmeneti időszakok előírását a már kialakult helyzet kezelése érdekében.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a rádióspektrum-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő RFID eszközök számára történő hozzáférhetőségére és hatékony használatára vonatkozó feltételek harmonizálását szolgálja.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1.

„RFID eszköz”: többek között árucikkek rádiórendszer használatával történő nyomon követésére és azonosítására szolgáló eszköz, amely egyrészről az árucikkekre rögzített passzív eszközökből (címkék), másrészről a címkék aktiválására és a róluk történő adatgyűjtésre szolgáló adóvevő egységekből (olvasók) áll;

2.

„káros zavarástól mentes és nem védett jelleg”: egy rádiótávközlési szolgálatnak sem okozható káros zavarás, továbbá nem igényelhető ezen eszközök védelme rádiótávközlési szolgálatok által keltett káros zavarásokkal szemben.

3. cikk

(1)   A tagállamok a határozat hatályba lépésétől számított hat hónapon belül, az e határozat mellékletében meghatározott specifikus feltételekkel, nem kizárólagos, interferenciamentes és nem védett jelleggel kijelölik, és elérhetővé teszik az RFID eszközök számára azonosított frekvenciasávokat.

(2)   Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok a rádióspektrum-határozat 4. cikkének (5) bekezdése szerinti átmeneti időszakot és/vagy rádióspektrum-megosztási intézkedéseket igényelhetnek.

(3)   Ez a határozat nem sérti a tagállamok jogait arra nézve, hogy a frekvenciasávok használatát az e határozat mellékletében meghatározottaknál kevésbé szigorú feltételekkel lehetővé tegyék.

4. cikk

A tagállamok ellenőrzik a meghatározott frekvenciasávok használatát, és megállapításaikat jelentik a Bizottság számára a határozat megfelelő időben történő felülvizsgálatának lehetővé tétele érdekében.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 23-án.

a Bizottság részéről

Viviane REDING

a Bizottság tagja


(1)  HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

(2)  HL L 108., 2002.4.24., 21. o.

(3)  HL L 91., 1999.4.7., 10. o.

(4)  Megbízás a CEPT számára a kis hatótávolságú eszközök által használt frekvenciasávok további harmonizációjára.

(5)  Az ECC záró jelentése az EB által a CEPT-nek a rádiófrekvenciás azonosító eszközök által használt rádióspektrum harmonizálása tárgyában adott megbízásról.

(6)  HL L 159., 2004.4.30., 1. o.

(7)  HL L 199., 1999.7.30., 59. o.


MELLÉKLET

UHF frekvenciasáv

Specifikus feltételek

Maximális teljesítmény/térerősség

Csatornaosztás

A részsáv: 865–865,6 MHz

100 mW e.r.p.

200 kHz

B részsáv: 865,6–867,6 MHz

2 W e.r.p.

200 kHz

C részsáv: 867,6–868 MHz

500 mW e.r.p.

200 kHz

A csatornák sávközépi frekvenciái: 864,9 MHz + (0,2 MHz × csatorna sorszám).

Az egyes részsávokban elérhető csatornák sorszámai a következők:

 

A részsáv: 1–3. csatorna;

 

B részsáv: 4–13. csatorna;

 

C részsáv: 14–15. csatorna.

Megjegyzés: Ugyanaz a berendezés több részsávban is üzemelhet.


Top