EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2470

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/8878

OJ L 351, 30.12.2017, p. 72–201 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj

30.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 351/72


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2470

оd 20. prosinca 2017.

o utvrđivanju Unijina popisa nove hrane u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (1), a posebno njezin članak 8.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2015/2283 utvrđena su pravila o stavljanju na tržište i uporabi nove hrane u Uniji.

(2)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija utvrđuje Unijin popis nove hrane koja je odobrena ili za koju je podnesena obavijest na temelju Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(3)

Unijin popis nove hrane primjenjuje se ne dovodeći u pitanje druge odredbe utvrđene sektorskim zakonodavstvom.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Unijin popis odobrene nove hrane

Utvrđuje se Unijin popis nove hrane odobrene za stavljanje na tržište u Uniji u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/2283 te se navodi u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 327, 11.12.2015., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14.2.1997., str. 1.).


PRILOG

UNIJIN POPIS NOVE HRANE

Sadržaj popisa

1.

Popis Unije sastoji se od tablica 1. i 2.

2.

U tablici 1. navedena je odobrena nova hrana i ona sadržava sljedeće informacije:

Stupac 1.

:

Odobrena nova hrana

Stupac 2.

:

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati. Taj je stupac dodatno podijeljen na dva dijela: Određena kategorija hrane i Najveće dopuštene količine

Stupac 3.

:

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Stupac 4.

:

Ostali zahtjevi

3.

U tablici 2. navedene su specifikacije nove hrane i ona sadržava sljedeće informacije:

Stupac 1.

:

Odobrena nova hrana

Stupac 2.

:

Specifikacije

Tablica 1.: Odobrena nova hrana

Odobrena nova hrana

Uvjeti pod kojima se nova hrana može upotrebljavati

Dodatni posebni zahtjevi za označivanje proizvoda

Ostali zahtjevi

N-acetil-D-neuraminska kiselina

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „N-acetil-D-neuraminska kiselina”

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju N-acetil-D-neuraminsku kiselinu navodi se izjava da se taj dodatak prehrani ne bi smio davati dojenčadi, maloj djeci i djeci mlađoj od 10 godina ako konzumiraju majčino mlijeko ili drugu hranu kojoj je dodana N-acetil-D-neuraminska kiselina unutar istog razdoblja od 24 sata.

 

Početna i prijelazna hrana za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 (1)

0,05 g/L rekonstituirane hrane

Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana namijenjena dojenčadi i maloj djeci kako je definirana Uredbom (EU) br. 609/2013

0,05 g/kg za krutu hranu

Hrana za posebne medicinske potrebe za dojenčad i malu djecu kako je definirana Uredbom (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama dojenčadi i male djece kojima su proizvodi namijenjeni, ali u svakom slučaju ne veća od najvećih dopuštenih količina za kategoriju navedenu u tablici koja odgovara proizvodima.

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti kako je definirana Uredbom (EU) br. 609/2013

0,2 g/L (piće)

1,7 g/kg (pločice)

Hrana pri čijem se označivanju navodi izjava o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u skladu sa zahtjevima Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014 (2)

1,25 g/kg

Nearomatizirani pasterizirani i sterilizirani (uključujući UHT) proizvodi na bazi mlijeka

0,05 g/L

Nearomatizirani fermentirani proizvodi na bazi mlijeka, toplinski obrađeni nakon fermentacije, aromatizirani fermentirani mliječni proizvodi uključujući toplinski obrađene proizvode

0,05 g/L (pića)

0,4 g/kg (kruta hrana)

Mliječni analozi, uključujući bjelila za pića

0,05 g/L (pića)

0,25 g/kg (kruta hrana)

Žitne pločice

0,5 g/kg

Stolna sladila

8,3 g/kg

Pića na bazi voća i povrća

0,05 g/L

Aromatizirana pića

0,05 g/L

Kava, čaj, biljne i voćne infuzije, cikorija; ekstrakti čaja, biljnih i voćnih infuzija i cikorije; pripravci čaja, biljni i voćni pripravci te pripravci žitarica za infuzije

0,2 g/kg

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ (3)

300 mg dnevno za opću populaciju stariju od 10 godina

55 mg dnevno za dojenčad

130 mg dnevno za malu djecu

250 mg dnevno za djecu u dobi od 3 do 10 godina

Sušeno voćno meso biljke Adansonia digitata (baobab)

Nije određeno

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „sušeno voćno meso baobaba”

 

Ekstrakti iz staničnih kultura biljke Ajuga reptans

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

 

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

U skladu s uobičajenom upotrebom u dodacima prehrani sličnog ekstrakta dobivenog od nadzemnih cvatućih dijelova biljke Ajuga reptans

L-alanil-L-glutamin

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

 

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

 

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 osim hrane za dojenčad i malu djecu

Ulje od algi dobiveno od mikroalge Ulkenia sp.

Određena kategorija hrane

Najveća dopuštena količina DHK-a

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ulje dobiveno od mikroalge Ulkenia sp.”

 

Pekarski proizvodi (kruh, pecivo i slatki keksi)

200 mg/100 g

Žitne pločice

500 mg/100 g

Bezalkoholna pića (uključujući pića na bazi mlijeka)

60 mg/100 ml

Ulje sjemenki biljke Allanblackia

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ulje sjemenki biljke Allanblackia

 

Žuti masni namazi i namazi na bazi vrhnja

20 g/100 g

Ekstrakt lista biljke Aloe macroclada Baker

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

 

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

U skladu s uobičajenom upotrebom u dodacima prehrani sličnog gela dobivenog od biljke Aloe vera (L.) Burm.

Ulje od antarktičkog krila dobiveno od vrste Euphausia superba

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene razine DHK-a i EPK-a ukupno

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „ekstrakt lipida dobiven iz raka vrste antarktički kril (Euphausia superba)”

 

Mliječni proizvodi, osim mliječnih napitaka

200 mg/100 g ili za sireve 600 mg/100 g

Mliječni analozi, osim napitaka

200 mg/100 g ili za analoge sireva 600 mg/100 g

Bezalkoholna pića

Mliječni napitci

Napitci na bazi mliječnih analoga

80 mg/100 ml

Mazive masti i preljevi

600 mg/100 g

Masti za kuhanje

360 mg/100 ml

Žitarice za doručak

500 mg/100 g

Pekarski proizvodi (kruh, pecivo i slatki keksi)

200 mg/100 g

Hranjive pločice/žitne pločice

500 mg/100 g

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

3 000 mg dnevno za opću populaciju

450 mg dnevno za trudnice i dojilje

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 i zamjene za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

250 mg po obroku

Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana namijenjena dojenčadi i maloj djeci obuhvaćena Uredbom (EU) br. 609/2013

200 mg/100 ml

Hrana namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima

Hrana pri čijem se označivanju navodi izjava o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u skladu sa zahtjevima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014

Ulje od antarktičkog krila bogato fosfolipidima dobiveno od vrste Euphausia superba

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene razine DHK-a i EPK-a ukupno

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „ekstrakt lipida dobiven iz raka vrste antarktički kril (Euphausia superba)”

 

Mliječni proizvodi, osim mliječnih napitaka

200 mg/100 g ili za sireve 600 mg/100 g

Mliječni analozi, osim napitaka

200 mg/100 g ili za analoge sireva 600 mg/100 g

Bezalkoholna pića

Mliječni napitci

Napitci na bazi mliječnih analoga

80 mg/100 ml

Mazive masti i preljevi

600 mg/100 g

Masti za kuhanje

360 mg/100 ml

Žitarice za doručak

500 mg/100 g

Pekarski proizvodi (kruh, pecivo i slatki keksi)

200 mg/100 g

Hranjive pločice/žitne pločice

500 mg/100 g

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

3 000 mg dnevno za opću populaciju

450 mg dnevno za trudnice i dojilje

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 i zamjene za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

250 mg po obroku

Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana namijenjena dojenčadi i maloj djeci obuhvaćena Uredbom (EU) br. 609/2013

200 mg/100 ml

Hrana namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima

Hrana pri čijem se označivanju navodi izjava o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u skladu sa zahtjevima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014

Ulje bogato arahidonskom kiselinom dobiveno od gljive Mortierella alpina

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „ulje dobiveno od gljive Mortierella alpina” ili „ulje gljive Mortierella alpina

 

Početna i prijelazna hrana za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s Uredbom (EU) br. 609/2013

Hrana za posebne medicinske potrebe za prijevremeno rođenu djecu u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s Uredbom (EU) br. 609/2013

Arganovo ulje dobiveno od biljke Argania spinosa

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Arganovo ulje”, a ako ga se upotrebljava kao začin, navodi se „Biljno ulje isključivo za začinjavanje”

 

Kao začin

Nije određeno

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

U skladu s uobičajenom upotrebom biljnih ulja za prehrambene svrhe

Oleorezin bogat astaksantinom dobiven iz alge Haematococcus pluvialis

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Astaksantin”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

40 – 80 mg oleorezina dnevno, što odgovara ≤ 8 mg astaksantina dnevno

Sjemenke bosiljka (Ocimum basilicum)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

 

 

Voćni sokovi i pića od mješavine voća/povrća

3 g/200 ml ako se dodaju cijele sjemenke bosiljka (Ocimum basilicum)

Ekstrakt fermentiranog crnog zrna soje

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ekstrakt fermentiranog crnog zrna (soje)” ili „Ekstrakt fermentirane soje”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

4,5 g dnevno

Goveđi laktoferin

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Laktoferin dobiven iz kravljeg mlijeka”

 

Početna i prijelazna hrana za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 (spremna za piće)

100 mg/100 ml

Hrana na bazi mlijeka namijenjena maloj djeci (spremna za jelo/piće)

200 mg/100 g

Prerađena hrana od žitarica (kruta)

670 mg/100 g

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

Ovisno o potrebama pojedinca, do 3 g dnevno

Pića na bazi mlijeka

200 mg/100 g

Pripravci u prahu za pripremu napitaka na bazi mlijeka (spremni za piće)

330 mg/100 g

Pića na bazi fermentiranog mlijeka (uključujući pića na bazi jogurta)

50 mg/100 g

Bezalkoholna pića

120 mg/100 g

Proizvodi na bazi jogurta

80 mg/100 g

Proizvodi na bazi sira

2 000 mg/100 g

Sladoled

130 mg/100 g

Kolači i fino pecivo

1 000 mg/100 g

Bomboni

750 mg/100 g

Žvakaća guma

3 000 mg/100 g

Ulje od sjemenki biljke Buglossoides arvensis

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine stearidonske kiseline (STK)

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Rafinirano ulje od biljke Buglossoides

 

Mliječni proizvodi i zamjenski proizvodi

250 mg/100 g

75 mg/100 g za pića

Sir i proizvodi od sira

750 mg/100 g

Maslac i ostale emulzije masti i ulja, uključujući namaze (koji nisu za kuhanje ili prženje)

750 mg/100 g

Žitarice za doručak

625 mg/100 g

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ, osim dodataka prehrani za dojenčad i malu djecu

500 mg dnevno

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013, osim hrane za posebne medicinske potrebe za dojenčad i malu djecu

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 i zamjene za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

250 mg po obroku

Ulje dobiveno od račića Calanus finmarchicus

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ulje dobiveno od račića Calanus finmarchicus

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

2,3 g dnevno

Baza za žvakaću gumu (monometoksipolietilen glikol)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Baza za žvakaću gumu (uključuje 1,3-butadien, 2-metil-homopolimer maleirane estere s polietilen glikol mono-Me eterom)” ili „Baza za žvakaću gumu (uključuje CAS br.: 1246080-53-4)”

 

Žvakaća guma

8 %

Baza za žvakaću gumu (kopolimer metil vinil etera i anhidrida maleinske kiseline)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Baza za žvakaću gumu (uključuje kopolimer metil vinil etera i anhidrida maleinske kiseline)” ili „Baza za žvakaću gumu (uključuje CAS br.: 9011-16-9)”

 

Žvakaća guma

2 %

Ulje od sjemenki biljke chia (Salvia hispanica)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ulje od sjemenki biljke chia (Salvia hispanica)”

 

Masti i ulja

10 %

Čisto ulje sjemenki biljke chia

2 g dnevno

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

2 g dnevno

Sjemenke biljke chia (Salvia hispanica)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ulje od sjemenki biljke chia (Salvia hispanica)”

2.

Pretpakirane sjemenke biljke chia (Salvia hispanica) potrebno je dodatno označiti kako bi se potrošača obavijestilo da dnevni unos iznosi najviše 15 g.

 

Krušni proizvodi

5 % (cijele ili mljevene sjemenke biljke chia)

Pečeni proizvodi

10 % cijelih sjemenki biljke chia

Žitarice za doručak

10 % cijelih sjemenki biljke chia

Mješavine voća, orašastih plodova i sjemenki

10 % cijelih sjemenki biljke chia

Voćni sokovi i pića od mješavine voća/povrća

15 g dnevno ako se dodaju cijele, gnječene ili mljevene sjemenke biljke chia

Unaprijed pakirane sjemenke biljke chia

15 g cijelih sjemenki biljke chia dnevno

Voćni namazi

1 % cijelih sjemenki biljke chia

Jogurt

1,3 g cijelih sjemenki biljke chia u 100 g jogurta ili 4,3 g cijelih sjemenki biljke chia u 330 g jogurta (porcija)

Sterilizirana jela spremna za konzumaciju na bazi zrna žitarica, zrna pseudožitarica i/ili mahunarki

5 % cijelih sjemenki biljke chia

Hitin-glukan iz gljive Aspergillus niger

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Hitin-glukan iz gljive Aspergillus niger

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

5 g dnevno

Kompleks hitin-glukana dobiven iz gljive Fomes fomentarius

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Hitin-glukan dobiven iz gljive Fomes fomentarius

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

5 g dnevno

Ekstrakt hitozana dobiven iz gljive Agaricus bisporus i gljive Aspergillus niger

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ekstrakt hitozana dobiven iz gljive Agaricus bisporus” ili „Ekstrakt hitozana dobiven iz gljive Aspergillus niger

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

U skladu s uobičajenom upotrebom hitozana dobivenog od rakova u dodacima prehrani

Kondroitin sulfat

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Kondroitin sulfat dobiven mikrobnom fermentacijom i sulfatiranjem”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ (kapsule, tablete ili prah) namijenjeni odraslima, isključujući trudnice i dojilje

1 200 mg dnevno

Kromov pikolinat

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine ukupnog sadržaja kroma

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Kromov pikolinat”

 

Hrana obuhvaćena Uredbom (EU) br. 609/2013

250 μg dnevno

Hrana obogaćena u skladu s Uredbom (EZ) br. 1925/2006 (4)

Bilje Cistus incanus L. Pandalis

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Bilje Cistus incanus L. Pandalis”

 

Biljne infuzije

Predviđeni dnevni unos: 3 g bilja dnevno (2 šalice dnevno)

Citikolin

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Citikolin”

2.

Pri označivanju hrane koja sadržava citikolin navodi se izjava da proizvod nije namijenjen za upotrebu kod djece

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

500 mg dnevno

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

250 mg po porciji i najveća dopuštena razina konzumacije od 1 000 mg dnevno

Clostridium butyricum

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)” ili „Clostridium butyricum (CBM 588)”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

1,35 × 108 CFU dnevno

Ekstrakt odmašćenog kakaa u prahu

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Potrošače se upozorava da ne konzumiraju više od 600 mg polifenola dnevno, što odgovara 1,1 g ekstrakta odmašćenog kakaa u prahu dnevno

 

Hranjive pločice

1 g dnevno i 300 mg polifenola odgovara najviše 550 mg ekstrakta odmašćenog kakaa u prahu u jednoj porciji hrane (ili dodatka prehrani)

Pića na bazi mlijeka

Sva druga hrana (uključujući dodatke prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ) u koju se uspješno uključuju funkcionalni sastojci i koja je obično namijenjena potrošnji odraslih osoba koje brinu o svojem zdravlju.

Ekstrakt kakaa sa smanjenim udjelom masti

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Potrošače se upozorava da ne konzumiraju više od 600 mg flavanola iz kakaa dnevno

 

Hrana koja sadržava dodatke prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

730 mg po porciji i oko 1,2 g dnevno

Ulje od sjemenki biljke korijandra Coriandrum sativum

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ulje od sjemenki korijandra”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

600 mg dnevno

Sušeno voće biljke Crataegus pinnatifida

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Sušeno voće biljke Crataegus pinnatifida

 

Biljne infuzije

U skladu s uobičajenom upotrebom biljke Crataegus pinnatifida za prehrambene svrhe

Džemovi i želei u skladu s Direktivom 2001/113/EZ (5)

Kompoti

α-ciklodekstrin

Nije određeno

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „alfa-ciklodekstrin” ili „α-ciklodekstrin”

 

γ-ciklodekstrin

Nije određeno

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „gama-ciklodekstrin” ili „γ-ciklodekstrin”

 

Pripravak dekstrana proizveden iz bakterije Leuconostoc mesenteroides

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Dekstran”

 

Pekarski proizvodi

5 %

Ulje od diacilglicerola biljnog podrijetla

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ulje od diacilglicerola biljnog podrijetla (najmanje 80 % diaciglicerola)”

 

Ulje za kuhanje

 

Masni namazi

Preljevi za salate

Majoneza

Zamjena za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti (u obliku pića)

Pekarski proizvodi

Proizvodi srodni jogurtu

Dihidrokapsiat (DHC)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Dihidrokapsiat”

2.

Na dodacima prehrani koji sadržavaju sintetski dihidrokapsiat navodi se oznaka „nije namijenjeno djeci mlađoj od 4,5 godina”

 

Žitne pločice

9 mg/100 g

Keksi, kolači i krekeri

9 mg/100 g

Grickalice na bazi riže

12 mg/100 g

Gazirana pića, pića za razrjeđivanje, pića na bazi voćnog soka

1,5 mg/100 ml

Pića na bazi povrća

2 mg/100 ml

Pića na bazi kave, pića na bazi čaja

1,5 mg/100 ml

Aromatizirana voda – negazirana

1 mg/100 ml

Prethodno kuhane zobene pahuljice

2,5 mg/100 g

Druge žitarice

4,5 mg/100 g

Sladoled, mliječni deserti

4 mg/100 g

Mješavine za puding (spremne za jelo)

2 mg/100 g

Proizvodi na bazi jogurta

2 mg/100 g

Čokoladne slastice

7,5 mg/100 g

Tvrdi bomboni

27 mg/100 g

Žvakaća guma bez šećera

115 mg/100 g

Bjelilo/zamjena za vrhnje

40 mg/100 g

Sladila

200 mg/100 g

Juha (spremna za jelo)

1,1 mg/100 g

Preljev za salatu

16 mg/100 g

Biljne bjelančevine

5 mg/100 g

Gotova jela

3 mg po obroku

Zamjene za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

3 mg po obroku

Zamjena za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti (u obliku pića)

1 mg/100 ml

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

3 mg po unosu

9 mg dnevno

Mješavine u prahu za pripremu bezalkoholnih pića

14,5 mg/kg odgovara 1,5 mg/100 ml

Sušeni ekstrakt biljke Lippia citriodora iz staničnih kultura

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Sušeni ekstrakt biljke Lippia citriodora iz staničnih kultura HTN®Vb”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

U skladu s uobičajenom upotrebom u dodacima prehrani sličnog ekstrakta dobivenog od listova biljke Lippia citriodora

Ekstrakti iz staničnih kultura biljke Echinacea angustifolia

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

 

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

U skladu s uobičajenom upotrebom u dodacima prehrani sličnog ekstrakta dobivenog od korijena biljke Echinacea angustifolia

Ulje od biljke Echium plantagineum

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine stearidonske kiseline (STK)

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Rafinirano ulje od biljke Echium

 

Proizvodi na bazi mlijeka i tekući proizvodi od jogurta u pakiranju za jednu dozu

250 mg/100 g; 75 mg/100 g za pića

Pripravci od sira

750 mg/100 g

Mazive masti i preljevi

750 mg/100 g

Žitarice za doručak

625 mg/100 g

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

500 mg dnevno

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 i zamjene za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

250 mg po obroku

Epigalokatehin galat kao pročišćeni ekstrakt dobiven iz listova zelenog čaja (Camellia sinensis)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju navodi se izjava da potrošači ne smiju konzumirati više od 300 mg ekstrakta dnevno

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

150 mg ekstrakta u jednoj porciji hrane ili dodatka prehrani

Hrana obogaćena u skladu s Uredbom (EZ) br. 1925/2006

L-ergotionein

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „L-ergotionein”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

30 mg dnevno za opću populaciju (isključujući trudnice i dojilje)

20 mg dnevno za djecu stariju od tri godine

Natrijev željezov EDTA

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine (izražene kao bezvodni EDTA)

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Natrijev željezov EDTA”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

18 mg dnevno za djecu

75 mg dnevno za odrasle

Hrana obuhvaćena Uredbom (EU) br. 609/2013

12 mg/100 g

Hrana obogaćena u skladu s Uredbom (EZ) br. 1925/2006

Željezov amonijev fosfat

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Željezov amonijev fosfat”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

Upotrebljavati u skladu s Direktivom 2002/46/EZ, Uredbom (EU) br. 609/2013 i/ili Uredbom (EZ) br. 1925/2006

Hrana obuhvaćena Uredbom (EU) br. 609/2013

Hrana obogaćena u skladu s Uredbom (EZ) br. 1925/2006

Riblji peptidi dobiveni od ribe Sardinops sagax

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine proizvoda ribljeg peptida

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Riblji (Sardinops sagax) peptidi”

 

Hrana na bazi jogurta, pića na bazi jogurta, fermentirani mliječni proizvodi i mlijeko u prahu

0,48 g/100 g (spremno za jelo/piće)

Aromatizirana voda i pića na bazi povrća

0,3 g/100 g (spremno za piće)

Žitarice za doručak

2 g/100 g

Juhe, gulaši i juha u prahu

0,3 g/100 g (spremno za jelo)

Flavonoidi iz biljke Glycyrrhiza glabra

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene razine flavonoida iz biljke Glycyrrhiza glabra

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Flavonoidi iz biljke Glycyrrhiza glabra L.”

2.

Pri označivanju hrane kojoj je proizvod dodan kao sastojak u obliku nove hrane navodi se sljedeća izjava:

(a)

proizvod ne smiju konzumirati trudnice, dojilje, djeca i mlađi adolescenti; i

(b)

osobe koje uzimaju lijekove na recept smiju konzumirati proizvod samo pod liječničkim nadzorom;

(c)

smije se konzumirati najviše 120 mg flavonoida dnevno.

3.

Količina flavonoida u konačnom proizvodu navodi se pri označivanju hrane koja ga sadržava.

Pića koja sadržavaju flavonoid pakiraju se za krajnjeg korisnika u pojedinačnim porcijama.

Pića na bazi mlijeka

120 mg dnevno

Pića na bazi jogurta

Pića na bazi voća ili povrća

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

120 mg dnevno

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

120 mg dnevno

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

120 mg dnevno

Ekstrakt fukoidana iz morske alge Fucus vesiculosus

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ekstrakt fukoidana iz morske alge Fucus vesiculosus”.

 

Hrana koja sadržava dodatke prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ za opću populaciju

250 mg dnevno

Ekstrakt fukoidana iz morske alge Undaria pinnatifida

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ekstrakt fukoidana iz morske alge Undaria pinnatifida

 

Hrana koja sadržava dodatke prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ za opću populaciju

250 mg dnevno

2′-fukozil laktoza

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „2′-fukozil laktoza”.

2.

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju 2′-fukozil laktozu navodi se izjava da dodatke prehrani ne bi trebalo upotrebljavati ako se istog dana upotrebljava druga hrana s dodanom 2′-fukozil laktozom.

3.

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju 2′-fukozil laktozu namijenjenih maloj djeci navodi se izjava da dodatke prehrani ne bi trebalo upotrebljavati ako se istog dana upotrebljava majčino mlijeko ili druga hrana s dodanom 2′-fukozil laktozom.

 

Nearomatizirani pasterizirani i sterilizirani (uključujući UHT) proizvodi na bazi mlijeka

1,2 g/l

Nearomatizirani fermentirani proizvodi na bazi mlijeka

1,2 g/l za pića

19,2 g/kg za proizvode osim pića

Aromatizirani fermentirani proizvodi na bazi mlijeka, uključujući toplinski obrađene proizvode

1,2 g/l za pića

19,2 g/kg za proizvode osim pića

Mliječni analozi, uključujući bjelila za pića

1,2 g/l za pića

12 g/kg za proizvode osim pića

400 g/kg za bjelilo

Žitne pločice

12 g/kg

Stolna sladila

200 g/kg

Početna hrana za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

1,2 g/l samostalno ili u kombinaciji s 0,6 g/l lakto-N-neotetraoze u omjeru 2:1 u konačnom proizvodu spremnom za upotrebu koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema u skladu s uputama proizvođača

Prijelazna hrana za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

1,2 g/l samostalno ili u kombinaciji s 0,6 g/l lakto-N-neotetraoze u omjeru 2:1 u konačnom proizvodu spremnom za upotrebu koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema u skladu s uputama proizvođača

Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana namijenjena dojenčadi i maloj djeci u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

12 g/kg za proizvode osim pića

1,2 g/l za tekući prehrambeni proizvod koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema u skladu s uputama proizvođača

Mliječni napitci i slični proizvodi namijenjeni maloj djeci

1,2 g/l za mliječne napitke i slične proizvode dodano samostalno ili u kombinaciji s lakto-N-neotetraozom, u koncentraciji 0,6 g/l, u omjeru 2:1 u konačnom proizvodu spremnom za upotrebu koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema u skladu s uputama proizvođača

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

4,8 g/l za pića

40 g/kg za pločice

Kruh i tjestenina pri čijem se označivanju navodi izjava o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u skladu sa zahtjevima Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014

60 g/kg

Aromatizirana pića

1,2 g/l

Kava, čaj (osim crnog čaja), biljne i voćne infuzije, cikorija; ekstrakti čaja, biljnih i voćnih infuzija i cikorije; pripravci čaja, biljni i voćni pripravci te pripravci žitarica za infuzije, mješavine i instant-mješavine tih proizvoda

9,6 g/l – najveća dopuštena količina odnosi se na proizvode koji su spremni za upotrebu

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ, osim dodataka prehrani za dojenčad

3,0 g dnevno za opću populaciju

1,2 g dnevno za malu djecu

Galaktooligosaharid

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine (izražene kao omjer: kg galaktooligosaharida / kg konačne hrane)

 

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

0,333

Mlijeko

0,020

Mliječni napitci

0,030

Zamjena za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti (u obliku pića)

0,020

Napitci na bazi mliječnih analoga

0,020

Jogurt

0,033

Deserti na bazi mliječnih proizvoda

0,043

Smrznuti deserti na bazi mliječnih proizvoda

0,043

Voćna pića i energetska pića

0,021

Pića koja su zamjena za hranu za dojenčad

0,012

Sok za bebe

0,025

Piće na bazi jogurta za bebe

0,024

Desert za bebe

0,027

Grickalice za bebe

0,143

Žitarice za bebe

0,027

Pića namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima

0,013

Sok

0,021

Nadjevi za voćnu pitu

0,059

Voćni proizvodi

0,125

Pločice

0,125

Žitarice

0,125

Početna i prijelazna hrana za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

0,008

D-glukozamin HCl:

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

 

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

U skladu s uobičajenom upotrebom glukozamina iz školjkaša

Hrana obuhvaćena Uredbom (EU) br. 609/2013

Mliječni napitci i slični proizvodi namijenjeni maloj djeci

Zamjena za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

Hrana namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima

Hrana pri čijem se označivanju navodi izjava o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u skladu sa zahtjevima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014

Glukozamin sulfat KCl

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

 

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

U skladu s uobičajenom upotrebom glukozamina iz školjkaša

Glukozamin sulfat NaCl

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

 

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

U skladu s uobičajenom upotrebom glukozamina iz školjkaša

Guar guma

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Guar guma”

2.

Na oznaci svake hrane koja sadržava guar gumu posebno treba na vidljiv način navesti moguće rizike od probavnih smetnji povezane s izlaganjem djece mlađe od osam godina guar gumi.

Na primjer, „Prekomjerna upotreba ovih proizvoda može izazvati probavne smetnje, posebno kod djece mlađe od osam godina”.

3.

U slučaju proizvoda pakiranih u dva odjeljka, pri čemu jedan sadržava mliječni proizvod, a drugi proizvod od žitarica, u uputama za upotrebu mora se jasno navesti da je prije konzumacije potrebno pomiješati proizvod od žitarica s mliječnim proizvodom, kako bi se uzeo u obzir mogući rizik od gastrointestinalne opstrukcije.

 

Svježi mliječni proizvodi kao što su jogurt, proizvodi od fermentiranog mlijeka, svježi sirevi i drugi deserti na bazi mliječnih proizvoda.

1,5 g/100 g

Tekuća hrana na bazi voća ili povrća („smoothie”)

1,8 g/100 g

Kompoti na bazi voća ili povrća

3,25 g/100 g

Žitarice u kombinaciji s mliječnim proizvodom u pakiranju s dva odjeljka

10 g/100 g u žitaricama

Sastojak se ne nalazi u pratećem mliječnom proizvodu

1 g/100 g u proizvodu kad je spreman za konzumaciju

Toplinski obrađeni mliječni proizvodi fermentirani bakterijom Bacteroides xylanisolvens

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

 

 

Fermentirani mliječni proizvodi (u tekućem i polutekućem obliku te u obliku praha osušenog raspršivanjem)

 

Hidroksitirozol

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju dodatka prehrani koji sadržava novu hranu navodi se „Hidroksitirozol”.

Pri označivanju prehrambenih proizvoda koji sadržavaju hidroksitirozol navode se sljedeće izjave:

(a)

„Ovaj prehrambeni proizvod ne bi smjela konzumirati djeca mlađa od tri godine, trudnice i dojilje;

(b)

Ovaj prehrambeni proizvod ne bi se smio upotrebljavati za kuhanje, pečenje ili prženje”.

 

Riblja i biljna ulja (osim maslinovih ulja i ulja komine maslina kako su definirana u dijelu VIII. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013 (6) koja se kao takva stavljaju na tržište

0,215 g/kg

Mazive masti kako su definirane u dijelu VII. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013 koje se kao takve stavljaju na tržište

0,175 g/kg

Protein za formiranje leda tip III HPLC 12

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Protein za formiranje leda”

 

Smrznuti deserti

0,01 %

Vodeni ekstrakti dobiveni od sušenih listova biljke Ilex guayusa

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ekstrakti dobiveni od sušenih listova biljke Ilex guayusa

 

Biljne infuzije

U skladu s uobičajenom upotrebom u biljnim infuzijama i dodacima prehrani sličnog vodenog ekstrakta dobivenog od sušenih listova biljke Ilex paraguariensis

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

Izomalto-oligosaharid

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Izomalto-oligosaharid”.

2.

Na hrani koja sadržava taj novi sastojak mora se navesti da je „izvor glukoze”.

 

Negazirana pića smanjene energetske vrijednosti

6,5 %

Energetska pića

5,0 %

Hrana namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima (uključujući izotonične napitke)

6,5 %

Voćni sokovi

5 %

Prerađeno povrće i sokovi od povrća

5 %

Druga negazirana pića

5 %

Žitne pločice

10 %

Kolačići i keksi

20 %

Žitne pločice za doručak

25 %

Tvrdi bomboni

97 %

Meki bomboni/čokoladne pločice

25 %

Zamjena za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti (u obliku pločica ili na bazi mlijeka)

20 %

Izomaltuloza

Nije određeno

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Izomaltuloza”.

2.

Pri označivanju nove hrane navodi se i naznaka da je „izomaltuloza izvor glukoze i fruktoze”.

 

Laktitol

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju novu hranu navodi se „Laktitol”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ (kapsule ili tablete) namijenjeni odraslima

20 g dnevno

Lakto-N-neotetraoza

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Lakto-N-neotetraoza”.

2.

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju lakto-N-neotetraozu navodi se izjava da dodatke prehrani ne bi trebalo upotrebljavati ako se istog dana upotrebljava druga hrana s dodanom lakto-N-neotetraozom.

3.

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju lakto-N-neotetraozu namijenjenima maloj djeci navodi se izjava da dodatke prehrani ne bi trebalo upotrebljavati ako se istog dana upotrebljava majčino mlijeko ili druga hrana s dodanom lakto-N-neotetraozom.

 

Nearomatizirani pasterizirani i sterilizirani (uključujući UHT) proizvodi na bazi mlijeka

0,6 g/l

Nearomatizirani fermentirani proizvodi na bazi mlijeka

0,6 g/l za pića

9,6 g/kg za proizvode osim pića

Aromatizirani fermentirani proizvodi na bazi mlijeka, uključujući toplinski obrađene proizvode

0,6 g/l za pića

9,6 g/kg za proizvode osim pića

Mliječni analozi, uključujući bjelila za pića

0,6 g/l za pića

6 g/kg za proizvode osim pića

200 g/kg za bjelilo

Žitne pločice

6 g/kg

Stolna sladila

100 g/kg

Početna hrana za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

0,6 g/l u kombinaciji s 1,2 g/l 2′-fukozil laktoze u omjeru 1:2 u konačnom proizvodu spremnom za upotrebu, koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema u skladu s uputama proizvođača

Prijelazna hrana za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

0,6 g/l u kombinaciji s 1,2 g/l 2′-fukozil laktoze u omjeru 1: 2 za tekući prehrambeni proizvod koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema u skladu s uputama proizvođača

Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana namijenjena dojenčadi i maloj djeci u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

6 g/kg za proizvode osim pića

0,6 g/l za tekući prehrambeni proizvod koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema u skladu s uputama proizvođača

Mliječni napitci i slični proizvodi namijenjeni maloj djeci

0,6 g/l za mliječne napitke i slične proizvode dodano samostalno ili u kombinaciji s 2′-fukozil-laktozom, u koncentracijama do 1,2 g/l, u omjeru 1:2 u konačnom proizvodu spremnom za upotrebu, koji se kao takav stavlja na tržište ili se priprema u skladu s uputama proizvođača

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

2,4 g/l za pića

20 g/kg za pločice

Kruh i tjestenina pri čijem se označivanju navodi izjava o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u skladu sa zahtjevima Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014.

30 g/kg

Aromatizirana pića

0,6 g/l

Kava, čaj (osim crnog čaja), biljne i voćne infuzije, cikorija; ekstrakti čaja, biljnih i voćnih infuzija i cikorije; pripravci čaja, biljni i voćni pripravci te pripravci žitarica za infuzije, mješavine i instant-mješavine tih proizvoda

4,8 g/l – najveća dopuštena količina odnosi se na proizvode koji su spremni za upotrebu

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ, osim dodataka prehrani za dojenčad

1,5 g dnevno za opću populaciju

0,6 g dnevno za malu djecu

Ekstrakt lista lucerne dobiven iz biljke Medicago sativa

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Bjelančevine lucerne Medicago sativa” ili „Bjelančevine alfalfe Medicago sativa”.

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

10 g dnevno

Likopen

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Likopen”

 

Pića na bazi voća/povrća (uključujući koncentrate)

2,5 mg/100 g

Pića namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima

2,5 mg/100 g

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 i zamjene za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

8 mg po obroku

Žitarice za doručak

5 mg/100 g

Masti i preljevi

10 mg/100 g

Juhe osim juhe od rajčice

1 mg/100 g

Kruh (uključujući hrskavi kruh)

3 mg/100 g

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

15 mg dnevno

Likopen iz gljive Blakeslea trispora

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Likopen”

 

Pića na bazi voća/povrća (uključujući koncentrate)

2,5 mg/100 g

Pića namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima

2,5 mg/100 g

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 i zamjene za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

8 mg po obroku

Žitarice za doručak

5 mg/100 g

Masti i preljevi

10 mg/100 g

Juhe osim juhe od rajčice

1 mg/100 g

Kruh (uključujući hrskavi kruh)

3 mg/100 g

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

15 mg dnevno

Likopen iz rajčica

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Likopen”

 

Pića na bazi voća/povrća (uključujući koncentrate)

2,5 mg/100 g

Pića namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima

2,5 mg/100 g

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 i zamjene za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

8 mg po obroku

Žitarice za doručak

5 mg/100 g

Masti i preljevi

10 mg/100 g

Juhe osim juhe od rajčice

1 mg/100 g

Kruh (uključujući hrskavi kruh)

3 mg/100 g

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Oleorezin likopena iz rajčice

Određena kategorija hrane

Najveća dopuštena količina likopena

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Oleorezin likopena iz rajčice”

 

Pića na bazi voća/povrća (uključujući koncentrate)

2,5 mg/100 g

Pića namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima

2,5 mg/100 g

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti obuhvaćena Uredbom (EU) br. 609/2013 i zamjene za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

8 mg po obroku

Žitarice za doručak

5 mg/100 g

Masti i preljevi

10 mg/100 g

Juhe osim juhe od rajčice

1 mg/100 g

Kruh (uključujući hrskavi kruh)

3 mg/100 g

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Magnezij citrat malat

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Magnezij citrat malat”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

 

Ekstrakt kore stabla magnolije

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ekstrakt kore stabla magnolije”

 

Bomboni od mentola (slastičarski proizvodi)

0,2 % radi osvježivanja daha Na temelju najveće razine koja se može unijeti u proizvod od 0,2 % i najveće veličine žvakaće gume/bombona od mentola od 1,5 g, žvakaća guma ili bombon od mentola ne smije sadržavati više od 3 mg ekstrakta kore stabla magnolije.

Žvakaća guma

Ulje od kukuruznih klica bogato neosapunjivim tvarima

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ekstrakt ulja od kukuruznih klica”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

2 g dnevno

Žvakaća guma

2 %

Metil-celuloza

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Metil-celuloza”

Upotreba metil-celuloze nije dopuštena u hrani koja je posebno pripravljena za malu djecu

Smrznuti deserti

2 %

Aromatizirana pića

Aromatizirani ili nearomatizirani fermentirani mliječni proizvodi

Hladni deserti (mliječni proizvodi, masti, voćni proizvodi, žitarice, proizvodi na bazi jaja)

Voćni pripravci (pulpa, kaša ili kompoti)

Juhe i mesne juhe

(6S)-5-metiltetrahidrofolna kiselina, sol glukozamina

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „(6S)-5-metiltetrahidrofolna kiselina, sol glukozamina” ili „5MTHF-glukozamin”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ kao izvor folata

 

 

 

Monometilsilanetriol (organski silikon)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine silikona

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju novu hranu navodi se „Organski silikon (monometilsilanetriol)”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ (u tekućem obliku)

10,40 mg dnevno

Ekstrakt micelija iz gljive šitake (Lentinula edodes)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „ekstrakt iz gljive Lentinula edodes” ili „Ekstrakt iz gljive šitake”

 

Krušni proizvodi

2 ml/100 g

Osvježavajuća pića

0,5 ml/100 ml

Gotova jela

2,5 ml po obroku

Hrana na bazi jogurta

1,5 ml/100 ml

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

2,5 ml u dnevnoj dozi

Sok biljke noni (Morinda citrifolia)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Sok biljke noni” ili „Sok biljke Morinda citrifolia

 

Pasterizirani napitci na bazi voća i voćnog nektara

30 ml u jednoj porciji (do 100 % soka biljke noni)

ili

20 ml dvaput dnevno, ne više od 40 ml dnevno

Sok biljke noni (Morinda citrifolia) u prahu

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

6,6 g dnevno (odgovara 30 ml soka biljke noni)

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Sok biljke noni u prahu” ili „Sok biljke Morinda citrifolia u prahu”

 

Voćna kaša i koncentrat biljke noni (Morinda citrifolia)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se:

 

za voćnu kašu:

„Voćna kaša biljke Morinda citrifolia” ili „Voćna kaša biljke noni”

 

za voćni koncentrat:

„Voćni koncentrat biljke Morinda citrifolia” ili „Voćni koncentrat biljke noni”

 

 

Voćna kaša

Bomboni/slastice

45 g/100 g

Žitne pločice

53 g/100 g

Mješavine za hranjive napitke u prahu (suhe tvari)

53 g/100 g

Pića s dodanim ugljičnim dioksidom

11 g/100 g

Sladoled i sorbet

31 g/100 g

Jogurt

12 g/100 g

Keksi

53 g/100 g

Peciva, torte i kolači

53 g/100 g

Žitarice za doručak (cjelovite)

88 g/100 g

Džemovi i želei u skladu s Direktivom 2001/113/EZ

133 g/100 g

Na temelju količine prije prerade za proizvodnju konačnog proizvoda od 100 g

Slatki namazi, punjenja i glazure

31 g/100 g

Slani umaci, ukiseljeni proizvodi, umaci od mesa i začini

88 g/100 g

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

26 g dnevno

 

Voćni koncentrat

Bomboni/slastice

10 g/100 g

Žitne pločice

12 g/100 g

Mješavine za hranjive napitke u prahu (suhe tvari)

12 g/100 g

Pića s dodanim ugljičnim dioksidom

3 g/100 g

Sladoled i sorbet

7 g/100 g

Jogurt

3 g/100 g

Keksi

12 g/100 g

Peciva, torte i kolači

12 g/100 g

Žitarice za doručak (cjelovite)

20 g/100 g

Džemovi i želei u skladu s Direktivom 2001/113/EZ

30 g/100 g

Slatki namazi, punjenja i glazure

7 g/100 g

Slani umaci, ukiseljeni proizvodi, umaci od mesa i začini

20 g/100 g

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

6 g dnevno

Listovi biljke noni (Morinda citrifolia)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Listovi biljke noni” ili „Listovi biljke Morinda citrifolia

2.

Potrošaču se mora napomenuti da je za čašu pripravka potrebno upotrijebiti najviše 1 g sušenih i preprženih listova biljke Morinda citrifolia.

 

Za pripravke

Za čašu pripravka koji će se konzumirati upotrebljava se najviše 1 g sušenih i preprženih listova biljke Morinda citrifolia

Biljka noni (Morinda citrifolia) u prahu

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Biljka Morinda citrifolia u prahu” ili „Biljka noni u prahu”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

2,4 g dnevno

Mikroalga Odontella aurita

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Mikroalga Odontella aurita

 

Aromatizirana tjestenina

1,5 %

Riblje juhe

1 %

Terine od ribe

0,5 %

Pripravci mesnih juha

1 %

Krekeri

1,5 %

Smrznuta panirana riba

1,5 %

Ulje obogaćeno fitosterolima/fitostanolima

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine fitosterola/fitostanola

U skladu s točkom 5. Priloga III. Uredbi (EU) br. 1169/2011

 

Mazive masti u smislu točaka B i C Dodatka II. dijelu VII. Priloga VII. Uredbi Vijeća (EU) br. 1308/2013, isključujući ulja za kuhanje i prženje te namaze na bazi maslaca ili neke druge životinjske masti

1.

Proizvodi koji sadržavaju predmetnu novu hranu pakiraju se tako da ih se može jednostavno razdijeliti u porcije koje sadržavaju ili najviše 3 g (ako se konzumira jedna porcija dnevno) ili najviše 1 g (ako se konzumiraju tri porcije dnevno) dodanih fitosterola/fitostanola.

2.

Količina fitosterola/fitostanola koja se dodaje spremniku za piće ne smije iznositi više od 3 g.

3.

Preljevi za salatu, majoneza i ljuti umaci pakiraju se u pojedinačne porcije.

Proizvodi na bazi mlijeka, kao što su proizvodi na bazi djelomično obranog i obranog mlijeka, uz mogućnost dodatka voća i/ili žitarica, proizvodi na bazi fermentiranog mlijeka kao što su proizvodi na bazi jogurta i sira (sadržaj masti ≤ 12 g u 100 g), pri čemu je možda smanjen udio mliječne masti, a masti ili bjelančevine djelomično su ili u potpunosti zamijenjene biljnom mašću ili bjelančevinama

Napitci od soje

Preljevi za salatu, majoneza i ljuti umaci

Ulje ekstrahirano iz lignji

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine DHK-a i EPK-a ukupno

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ulje od lignje”

 

Mliječni proizvodi, osim pića na bazi mlijeka

200 mg/100 g ili za sireve 600 mg/100 g

Mliječni analozi, osim napitaka

200 mg/100 g ili za analoge sireva 600 mg/100 g

Mazive masti i preljevi

600 mg/100 g

Žitarice za doručak

500 mg/100 g

Pekarski proizvodi (kruh i peciva)

200 mg/100 g

Žitne pločice

500 mg/100 g

Bezalkoholna pića (uključujući pića na bazi mlijeka)

60 mg/100 ml

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

3 000 mg dnevno za opću populaciju

450 mg dnevno za trudnice i dojilje

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima je proizvod namijenjen

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 i zamjene za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

200 mg po obroku

Pasterizirani pripravci na bazi voća proizvedeni visokotlačnom obradom

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Tekst „pasterizirano visokotlačnom pasterizacijom” navodi se uz ime pripravaka na bazi voća i na svakom proizvodu u kojima se oni upotrebljavaju

 

Vrste voća:

ananas, banana, borovnica, breskva, dinja, grejp, grožđe, jabuka, jagoda, kokos, kruška, kupina, malina, mandarina, mango, marelica, rabarbara, smokva, suha šljiva, trešnja

 

Fosfatirani kukuruzni škrob

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Fosfatirani kukuruzni škrob”

 

Pečeni pekarski proizvodi

15 %

Tjestenina

Žitarice za doručak

Žitne pločice

Fosfatidilserin iz ribljih fosfolipida

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine fosfatidilserina

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Riblji fosfatidilserin”

 

Pića na bazi jogurta

50 mg/100 ml

Prašci na bazi mlijeka u prahu

3 500 mg/100 g (odgovara 40 mg/100 ml proizvoda spremnog za piće)

Hrana na bazi jogurta

80 mg/100 g

Žitne pločice

350 mg/100 g

Slastice na bazi čokolade

200 mg/100 g

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s Uredbom (EU) br. 609/2013

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

300 mg dnevno

Fosfatidilserin iz sojinih fosfolipida

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine fosfatidilserina

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Fosfatidilserin iz soje”

 

Pića na bazi jogurta

50 mg/100 ml

Prašci na bazi mlijeka u prahu

3,5 g/100 g (odgovara 40 mg/100 ml proizvoda spremnog za piće)

Hrana na bazi jogurta

80 mg/100 g

Žitne pločice

350 mg/100 g

Slastice na bazi čokolade

200 mg/100 g

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s Uredbom (EU) br. 609/2013

Proizvod fosfolipida koji sadržava jednaku količinu fosfatidilserina i fosfatidne kiseline

Određena kategorija hrane

Najveća dopuštena količina fosfatidilserina

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Fosfatidilserin i fosfatna kiselina iz soje”

Proizvod nije namijenjen za prodaju trudnicama i dojiljama

Žitarice za doručak

80 mg/100 g

Žitne pločice

350 mg/100 g

Hrana na bazi jogurta

80 mg/100 g

Proizvodi slični jogurtu na bazi soje

80 mg/100 g

Napitci na bazi jogurta

50 mg/100 g

Napitci slični jogurtu na bazi soje

50 mg/100 g

Prašci na bazi mlijeka u prahu

3,5 g/100 g (odgovara 40 mg/100 ml proizvoda spremnog za piće)

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

800 mg dnevno

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s Uredbom (EU) br. 609/2013

Fosfolipidi iz žumanjaka

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

 

 

Nije određeno

Fitoglikogen

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Fitoglikogen”

 

Prerađena hrana

25 %

Fitosteroli/fitostanoli

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

U skladu s točkom 5. Priloga III. Uredbi (EU) br. 1169/2011

 

Pića na bazi riže

1.

Pakiraju se tako da ih se može jednostavno razdijeliti u porcije koje sadržavaju ili najviše 3 g (ako se konzumira jedna porcija dnevno) ili najviše 1 g (ako se konzumiraju tri porcije dnevno) dodanih fitosterola/fitostanola.

Količina fitosterola/fitostanola koja se dodaje spremniku za piće ne smije iznositi više od 3 g.

Preljevi za salatu, majoneza i ljuti umaci pakiraju se u pojedinačne porcije

Raženi kruh od brašna koje sadržava ≥ 50 % raži (integralno raženo brašno, cijela ili napukla zrna raži i pahuljice raži) i ≤ 30 % pšenice te ≤ 4 % dodanog šećera, bez dodane masti.

Preljevi za salatu, majoneza i ljuti umaci

Napitak od soje

Proizvodi u tipu mlijeka, kao što su proizvodi u tipu djelomično obranog i obranog mlijeka, uz mogućnost dodanog voća i/ili žitarica, u kojima je možda smanjen sadržaj mliječne masti ili u kojima su mliječna mast i/ili bjelančevine djelomično ili u potpunosti zamijenjene biljnom masti i/ili bjelančevinama.

Proizvodi na bazi fermentiranog mlijeka, kao što su jogurt i proizvodi u tipu sira (sadržaj masti < 12 g/100 g), u kojima je možda smanjen sadržaj mliječne masti ili u kojima su mliječna mast i/ili bjelančevine djelomično ili u potpunosti zamijenjene biljnom masti i/ili bjelančevinama

Mazive masti u smislu točaka B i C Dodatka II. dijelu VII. Priloga VII. Uredbi Vijeća (EU) br. 1308/2007, isključujući ulja za kuhanje i prženje te namaze na bazi maslaca ili neke druge životinjske masti

Ulje od koštica šljive

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

 

 

Za prženje i kao začin

U skladu s uobičajenom upotrebom biljnih ulja za prehrambene svrhe

Krumpirove bjelančevine (koagulirane) i hidrolizati

Nije određeno

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Krumpirove bjelančevine”

 

Prolil oligopeptidaza (enzimski pripravak)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Prolil oligopeptidaza”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ za opću odraslu populaciju

120 PPU dnevno (2,7 g enzimskog pripravka dnevno) (2 × 106 PPI dnevno)

PPU – Prolyl Peptidase Units ili Proline Protease Units

PPI – Protease Picomole International

Ekstrakt bjelančevina iz svinjskih bubrega

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

 

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

Tri kapsule dnevno, što odgovara 12,6 mg ekstrakta iz svinjskih bubrega dnevno

Sadržaj diamin oksidaze (DAO): 0,9 mg dnevno (3 kapsule sa sadržajem DAO-a od 0,3 mg po kapsuli)

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

Ulje od uljane repice bogato neosapunjivim tvarima

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ekstrakt ulja od uljane repice”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

Preporučen je dnevni unos od 1,5 g po porciji

Bjelančevine iz sjemenki uljane repice

Kao izvor biljnih bjelančevina u hrani osim u početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad

 

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Bjelančevine iz sjemenki uljane repice”.

2.

Na svoj hrani koja sadržava „bjelančevine iz sjemenki uljane repice” navodi se izjava da taj sastojak može prouzročiti alergijsku reakciju kod potrošača koji su alergični na gorušicu i proizvode od gorušice. Prema potrebi ta se izjava nalazi u neposrednoj blizini popisa sastojaka.

 

Trans-resveratrol

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju novu hranu navodi se „Trans-resveratrol”

2.

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju trans-resveratrol navodi se izjava da bi ljudi koji uzimaju lijekove proizvod trebali konzumirati samo pod liječničkim nadzorom.

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ za odraslu populaciju (kapsule ili tablete)

150 mg dnevno

Trans-resveratrol (mikrobni izvor)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju novu hranu navodi se „Trans-resveratrol”

2.

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju trans-resveratrol navodi se izjava da bi ljudi koji uzimaju lijekove proizvod trebali konzumirati samo pod liječničkim nadzorom.

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

U skladu s uobičajenom upotrebom u dodacima prehrani resveratrola ekstrahiranog iz japanskog dvornika (Fallopia japonica)

Ekstrakt iz pijetlove krijeste

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ekstrakt iz pijetlove krijeste” ili „Ekstrakt iz pijevčeve krijeste”

 

Mliječni napitci

40 mg/100 g ili mg/100 ml

Fermentirani mliječni napitci

80 mg/100 g ili mg/100 ml

Proizvodi srodni jogurtu

65 mg/100 g ili mg/100 ml

Fromage frais

110 mg/100 g ili mg/100 ml

Ulje od biljke sacha inchi (Plukenetia volubilis)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ulje od biljke sacha inchi (Plukenetia volubilis)

 

Kao za laneno ulje

U skladu s uobičajenom upotrebom lanenog ulja za prehrambene svrhe

Salatrimi

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „mast smanjene energetske vrijednosti (salatrimi)”.

2.

Navodi se izjava da konzumacija u prekomjernoj količini može dovesti do gastrointestinalnih tegoba.

3.

Navodi se izjava da proizvodi nisu namijenjeni djeci.

 

Pekarski proizvodi i slastice

 

Ulje od mikroalge Schizochytrium sp. bogato DHK-om i EPK-om

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine DHK-a i EPK-a ukupno:

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ulje od mikroalge Schizochytrium sp. bogato DHK-om i EPK-om”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ (kapsule, tablete ili prah) namijenjeni odraslima, isključujući trudnice i dojilje

3 000 mg dnevno

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ za trudnice i dojilje

450 mg dnevno

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 i zamjene za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

250 mg po obroku

Mliječni napitci i slični proizvodi namijenjeni maloj djeci

200 mg/100 g

Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana namijenjena dojenčadi i maloj djeci u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

Hrana namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima

Hrana pri čijem se označivanju navodi izjava o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u skladu sa zahtjevima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014

Pekarski proizvodi (kruh, pecivo i slatki keksi)

200 mg/100 g

Žitarice za doručak

500 mg/100 g

Masti za kuhanje

360 mg/100 g

Mliječni analozi, osim napitaka

600 mg/100 g za sir; 200 mg/100 g za proizvode od soje i imitacije mlijeka (isključujući napitke)

Mliječni proizvodi, osim mliječnih napitaka

600 mg/100 g za sir; 200 mg/100 g za proizvode od mlijeka (uključujući proizvode od mlijeka, fromage frais i jogurta; isključujući napitke)

Bezalkoholna pića (uključujući mliječne analoge i mliječne napitke)

80 mg/100 g

Žitne/hranjive pločice

500 mg/100 g

Mazive masti i preljevi

600 mg/100 g

Ulje od mikroalge Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine DHK-a

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ulje dobiveno od mikroalge Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)”

 

Mliječni proizvodi, osim mliječnih napitaka

200 mg/100 g ili za sireve 600 mg/100 g

Mliječni analozi, osim napitaka

200 mg/100 g ili za analoge sireva 600 mg/100 g

Mazive masti i preljevi

600 mg/100 g

Žitarice za doručak

500 mg/100 g

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

250 mg DHK dnevno za opću populaciju

450 mg DHK dnevno za trudnice i dojilje

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 i zamjene za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

250 mg po obroku

Mliječni napitci i slični proizvodi namijenjeni maloj djeci

200 mg/100 g

Hrana namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima

Hrana pri čijem se označivanju navodi izjava o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u skladu sa zahtjevima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Pekarski proizvodi (kruh, pecivo i slatki keksi)

200 mg/100 g

Žitne pločice

500 mg/100 g

Masti za kuhanje

360 mg/100 g

Bezalkoholna pića (uključujući mliječne analoge i mliječne napitke)

80 mg/100 ml

Početna i prijelazna hrana za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s Uredbom (EU) br. 609/2013

Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana namijenjena dojenčadi i maloj djeci u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

200 mg/100 g

Ulje od mikroalge Schizochytrium sp.

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine DHK-a

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ulje dobiveno od mikroalge Schizochytrium sp.”

 

Mliječni proizvodi, osim mliječnih napitaka

200 mg/100 g ili za sireve 600 mg/100 g

Mliječni analozi, osim napitaka

200 mg/100 g ili za analoge sireva 600 mg/100 g

Mazive masti i preljevi

600 mg/100 g

Žitarice za doručak

500 mg/100 g

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

250 mg DHK dnevno za opću populaciju

450 mg DHK dnevno za trudnice i dojilje

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 i zamjene za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

250 mg po obroku

Mliječni napitci i slični proizvodi namijenjeni maloj djeci

200 mg/100 g

Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana namijenjena dojenčadi i maloj djeci u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

Hrana namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima

Hrana pri čijem se označivanju navodi izjava o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u skladu sa zahtjevima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Pekarski proizvodi (kruh, pecivo i slatki keksi)

200 mg/100 g

Žitne pločice

500 mg/100 g

Masti za kuhanje

360 mg/100 g

Bezalkoholna pića (uključujući mliječne analoge i mliječne napitke)

80 mg/100 ml

Ulje od mikroalge Schizochytrium sp. (T18)

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine DHK-a

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ulje dobiveno od mikroalge Schizochytrium sp.”

 

Mliječni proizvodi, osim mliječnih napitaka

200 mg/100 g ili za sireve 600 mg/100 g

Mliječni analozi, osim napitaka

200 mg/100 g ili za analoge sireva 600 mg/100 g

Mazive masti i preljevi

600 mg/100 g

Žitarice za doručak

500 mg/100 g

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

250 mg DHK dnevno za opću populaciju

450 mg DHK dnevno za trudnice i dojilje

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013 i zamjene za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

250 mg po obroku

Mliječni napitci i slični proizvodi namijenjeni maloj djeci

200 mg/100 g

Hrana namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima

Hrana pri čijem se označivanju navodi izjava o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u skladu sa zahtjevima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014

Hrana za posebne medicinske potrebe u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Pekarski proizvodi (kruh, pecivo i slatki keksi)

200 mg/100 g

Žitne pločice

500 mg/100 g

Masti za kuhanje

360 mg/100 g

Bezalkoholna pića (uključujući mliječne analoge i mliječne napitke)

80 mg/100 ml

Početna i prijelazna hrana za dojenčad u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

U skladu s Uredbom (EU) br. 609/2013

Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana namijenjena dojenčadi i maloj djeci u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

200 mg/100 g

Ekstrakt fermentirane soje

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ekstrakt fermentirane soje”.

2.

Pri označivanju dodataka prehrani koji sadržavaju ekstrakt fermentirane soje navodi se izjava da bi osobe koje uzimaju lijekove proizvod trebale konzumirati samo pod liječničkim nadzorom.

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ (kapsule, tablete ili prah) namijenjeni odrasloj populaciji, isključujući trudnice i dojilje

100 mg dnevno

Ekstrakt iz pšeničnih klica (Triticum aestivum) bogat spermidinom

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju dodataka koji sadržavaju novu hranu navodi se „ekstrakt iz pšeničnih klica bogat spermidinom”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ (kapsule ili tablete) namijenjeni odrasloj populaciji

Odgovara količini od najviše 6 mg spermidina dnevno

Sucromalt

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Sucromalt”.

2.

Pri označivanju nove hrane navodi se i naznaka da je taj proizvod izvor glukoze i fruktoze.

 

Nije određeno

Vlakna šećerne trske

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

 

 

Kruh

8 %

Pekarski proizvodi

5 %

Proizvodi od mesa i mišićnog tkiva

3 %

Začini

3 %

Ribani sirevi

2 %

Hrana za posebne režime prehrane

5 %

Umaci

2 %

Pića

5 %

Ekstrakt suncokretova ulja

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ekstrakt suncokretova ulja”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

1,1 g dnevno

Sušene mikroalge Tetraselmis chuii

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Sušene mikroalge Tetraselmis chuii” ili „Sušene mikroalge T. chuii

Na dodacima prehrani koji sadržavaju sušene mikroalge Tetraselmis chuii navodi se sljedeća izjava: „Sadržava zanemarive količine joda”

 

Umaci

20 % ili 250 mg dnevno

Posebne soli

1 %

Začin

250 mg dnevno

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

250 mg dnevno

Therapon barcoo/ Scortum

Upotreba kojoj je namijenjen ista je kao ona za lososa, a to je priprema kulinarskih proizvoda i jela od ribe, uključujući kuhane, sirove, dimljene i pečene proizvode od ribe

 

 

D-tagatoza

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „D-tagatoza”.

2.

Pri označivanju svih proizvoda u kojima je razina D-tagatoze viša od 15 g po porciji i na svim pićima koja sadržavaju više od 1 % D-tagatoze (pri konzumaciji) navodi se izjava da „konzumacija u prekomjernoj količini može prouzročiti laksativni učinak”.

 

Nije određeno

Ekstrakt bogat taksifolinom

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ekstrakt bogat taksifolinom”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ namijenjeni općoj populaciji, isključujući dojenčad, malu djecu, djecu i adolescente mlađe od 14 godina

100 mg dnevno

Trehaloza

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

1.

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Trehaloza”, kao i na oznaci samog proizvoda ili na popisu sastojaka hrane koja je sadržava.

2.

Pri označivanju nove hrane navodi se i naznaka da je „trehaloza izvor glukoze”.

 

Nije određeno

Gljive (Agaricus bisporus) tretirane UV zračenjem

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine vitamina D2

 

 

Gljive (Agaricus bisporus)

10 μg vitamina D2/100 g svježe mase

1.

Na oznaci hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Tretirano UV zračenjem”

2.

Na oznaci nove hrane ili hrane koja sadržava tu novu hranu navodi se „kontrolirani tretman svjetlom upotrijebljen je radi povećanja razina vitamina D” ili „tretman UV zračenjem upotrijebljen je radi povećanja razina vitamina D2”.

 

Pekarski kvasac (Saccharomyces cerevisiae) tretiran UV zračenjem

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine vitamina D2

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Kvasac s vitaminom D” ili „Kvasac s vitaminom D2

 

Kruh i pecivo od dizanog tijesta

5 μg vitamina D2/100 g

Fini pekarski proizvodi od dizanog tijesta

5 μg vitamina D2/100 g

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

5 μg vitamina D2 dnevno

Kruh tretiran UV zračenjem

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine vitamina D2

Uz oznaku nove hrane navodi se i „sadržava vitamin D dobiven UV zračenjem”

 

Kruh i pecivo od dizanog tijesta (bez posipa)

3 μg vitamina D2/100 g

Mlijeko tretirano UV zračenjem

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine vitamina D3

1.

Uz oznaku nove hrane navodi se i „tretirano UV zračenjem”

2.

Ako mlijeko tretirano UV zračenjem sadržava količinu vitamina D koja se smatra značajnom u skladu s točkom 2. dijela A Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća, oznaci se dodaje „sadržava vitamin D koji je proizvod tretmana UV zračenjem” ili „mlijeko koje sadržava vitamin D nastao zbog tretmana UV zračenjem”.

 

Pasterizirano punomasno mlijeko u smislu Uredbe (EU) br. 1308/2013 spremno za konzumaciju

5–32 μg/kg za opću populaciju osim dojenčadi

Pasterizirano djelomično obrano mlijeko u smislu Uredbe (EU) br. 1308/2013 spremno za konzumaciju

1-15 μg/kg za opću populaciju osim dojenčadi

Vitamin K2 (menakinon)

Upotrebljavati u skladu s Direktivom 2002/46/EZ, Uredbom (EU) br. 609/2013 i/ili Uredbom (EZ) br. 1925/2006

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Menakinon” ili „Vitamin K2

Ekstrakt pšeničnih mekinja

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Ekstrakt pšeničnih mekinja”

„Ekstrakt pšeničnih mekinja” ne smije se stavljati na tržište kao dodatak prehrani ili sastojak dodatka prehrani. Ne smije ga se ni dodavati početnoj hrani za dojenčad.

Pivo i nadomjesci

0,4 g/100 g

Žitarice spremne za jelo

9 g/100 g

Mliječni proizvodi

2,4 g/100 g

Sokovi od voća i povrća

0,6 g/100 g

Osvježavajuća pića

0,6 g/100 g

Mesni pripravci

2 g/100 g

Beta-glukani iz kvasca

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine čistih beta-glukana iz kvasca (Saccharomyces cervisiae)

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Beta-glukani iz kvasca Saccharomyces cerevisiae

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ, osim dodataka prehrani za dojenčad i malu djecu

1,275 g dnevno za djecu stariju od 12 godina i opću odraslu populaciju

0,675 g dnevno za djecu mlađu od 12 godina

Zamjena za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti u smislu Uredbe (EU) br. 609/2013

1,275 g dnevno

Hrana za posebne medicinske potrebe kako je definirana u Uredbi (EU) br. 609/2013, osim hrane za posebne medicinske potrebe za dojenčad i malu djecu

1,275 g dnevno

Pića na bazi sokova od voća i/ili povrća, uključujući sokove od koncentrata i dehidrirane sokove

1,3 g/kg

Pića s voćnom aromom

0,8 g/kg

Prah za pripremu pića od kakaa

38,3 g/kg (prah)

Druga pića

0,8 g/kg (spremno za piće)

7 g/kg (prah)

Žitne pločice

6 g/kg

Žitarice za doručak

15,3 g/kg

Instantne cjelovite žitarice i žitarice bogate vlaknima za doručak (topli obrok)

1,5 g/kg

Keksi

6,7 g/kg

Krekeri

6,7 g/kg

Pića na bazi mlijeka

3,8 g/kg

Fermentirani mliječni proizvodi

3,8 g/kg

Zamjenski mliječni proizvodi

3,8 g/kg

Mlijeko u prahu

25,5 g/kg

Juhe i mješavine za juhu

0,9 g/kg (spremno za jelo)

1,8 g/kg (kondenzirano)

6,3 g/kg (prah)

Čokolada i slastice

4 g/kg

Proteinske pločice i prašci

19,1 g/kg

Džem, marmelada i ostali voćni namazi

11,3 g/kg

Zeaksantin

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „sintetski zeaksantin”

 

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ

2 mg dnevno

Cinkov-L-pidolat

Određena kategorija hrane

Najveće dopuštene količine

Pri označivanju hrane koja sadržava novu hranu navodi se „Cinkov-L-pidolat”

 

Hrana obuhvaćena Uredbom (EU) br. 609/2013

3 g dnevno

Napitci na bazi mlijeka i slični proizvodi namijenjeni maloj djeci

Zamjena za jedan ili više obroka pri redukcijskoj dijeti

Hrana namijenjena osobama s povećanom tjelesnom aktivnošću, posebno sportašima

Hrana pri čijem se označivanju navodi izjava o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u skladu sa zahtjevima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ


Tablica 2.: Specifikacije

Odobrena nova hrana

Specifikacija

N-acetil-D-neuraminska kiselina

Opis:

N-acetil-D-neuraminska kiselina bijeli je do sivkastobijeli kristalni prah

Definicija:

Kemijski naziv:

Kemijski nazivi prema IUPAC-u:

 

N-acetil-D-neuraminska kiselina (dihidrat)

 

5-acetamido-3,5-dideoksi-D-glicero-D-galakto-non-2-ulopiranosonska kiselina (dihidrat),

Istoznačnice:

Sijalinska kiselina (dihidrat)

Kemijska formula:

C11H19NO9 (kiselina)

C11H23NO11 (C11H19NO9 * 2H2O) (dihidrat)

Molekulska masa:

309,3 Da (kiselina)

345,3 (309,3 + 36,0) (dihidrat)

CAS br.:

131-48-6 (slobodna kiselina)

50795-27-2 (dihidrat)

Specifikacije:

Opis: bijeli do sivkastobijeli kristalni prah

pH (20 °C, 5 %-tna otopina): 1,7 – 2,5

N-acetil-D-neuraminska kiselina (dihidrat): > 97,0 %

Voda (dihidrat: 10,4 %) ≤ 12,5 % (m/m)

Sulfatni pepeo: < 0,2 % (m/m)

Octena kiselina (kao slobodna kiselina i/ili natrijev acetat) < 0,5 % (m/m)

Teški metali

Željezo: < 20,0 mg/kg

Olovo: < 0,1 mg/kg

Ostaci bjelančevina: < 0,01 % (m/m)

Ostaci otapala:

2-propanol: < 0,1 % (m/m)

Aceton: < 0,1 % (m/m)

Etil acetat: < 0,1 % (m/m)

Mikrobiološki kriteriji:

Salmonella: nije prisutna u 25 g

Aerobni mezofili ukupno: < 500 CFU/g

Enterobakterije: nije prisutna u 10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: nije prisutna u 10 g

Listeria monocytogenes: nije prisutna u 25 g

Bacillus cereus: < 50 CFU/g

Kvasci: < 10 CFU/g

Plijesni: < 10 CFU/g

Ostaci endotoksina: < 10 EU/mg

CFU: jedinice koje tvore kolonije; EU: jedinice endotoksina.

Sušeno voćno meso biljke Adansonia digitata (baobab)

Opis/definicija:

Plodovi baobaba (Adansonia digitata) beru se sa stabala. Razbija se tvrda kora i meso se odvaja od sjemenki i kore. Zatim ga se melje, razdvaja u grubo i sitno mljevene dijelove (veličina čestica od 3 do 600 μ) te pakira.

Uobičajeni hranjivi sastojci:

Vlaga (gubitak pri sušenju) (g/100 g): 4,5–13,7

Bjelančevine (g/100 g): 1,8–9,3

Masti (g/100 g): 0–1,6

Ukupni ugljikohidrati (g/100 g): 76,3–89,5

Ukupno šećeri (kao glukoza): 15,2–36,5

Natrij (mg/100 g) 0,1–25,2

Analitičke specifikacije:

Strane tvari: najviše 0,2 %

Vlaga (gubitak pri sušenju) (g/100 g): 4,5–13,7

Pepeo (g/100 g): 3,8–6,6

Ekstrakti iz staničnih kultura biljke Ajuga reptans

Opis/definicija:

Vodeno-alkoholni ekstrakt iz kultura tkiva biljke Ajuga reptans L. u osnovi su istovjetni ekstraktima iz nadzemnih cvatućih dijelova biljke Ajuga reptans koji se dobivaju iz uobičajenih kultura.

L-alanil-L-glutamin

Opis/definicija:

L-alanil-L-glutamin proizvodi se fermentacijom s pomoću genetički modificiranog soja bakterije Escherichia coli. Tijekom procesa fermentacije sastojak se izlučuje u uzgojni medij od kojeg se potom odvaja i pročišćava do koncentracije od > 98 %.

Izgled: bijeli kristalni prah

Čistoća: > 98 %

Infracrvena spektroskopija: usklađenost s odgovarajućom normom

Izgled otopine: bezbojna i bistra

Analiza (na temelju suhe tvari) 98 – 102 %

Srodne tvari (pojedinačno): ≤ 0,2 %

Ostatak nakon spaljivanja: ≤ 0,1 %

Gubitak pri sušenju: ≤ 0,5 %

Optička rotacija: +9,0 do +11,0 °

pH (1 %; H2O): 5,0 – 6,0

Amonij (NH4): ≤ 0,020 %

Klorid (Cl): ≤ 0,020 %

Sulfat (SO4): ≤ 0,020 %

Mikrobiološki kriteriji:

Escherichia coli: Odsutnost/g

Ulje od algi dobiveno od mikroalge Ulkenia sp.

Opis/definicija:

Ulje od mikroalge Ulkenia sp.

Kiselinski broj: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroksidni broj (PV): ≤ 5,0 meq/kg ulja

Vlaga i hlapljive tvari: ≤ 0,05 %

Neosapunjive tvari: ≤ 4,5 %

Transmasne kiseline: ≤ 1,0 %

Sadržaj DHK-a: ≥ 32 %

Ulje od sjemenki biljke Allanblackia

Opis/definicija:

Ulje od sjemenki biljke Allanblackia dobiva se iz sjemenki vrsta: A. floribunda (istoznačna s A. parviflora) i A. stuhlmannii.

Sastav masnih kiselina:

Laurinska kiselina (C12:0): < 1,0 %

Miristinska kiselina (C14:0): < 1,0 %

Palmitinska kiselina (C16:0): < 2,0 %

Palmitoleinska kiselina (C16:1): < 1,0 %

Stearinska kiselina (C18:0): 45 – 58 %

Oleinska kiselina (C18:1): 40 – 51 %

Linolna kiselina (C18:2): < 1,0 %

γ-linolenska kiselina (C18:3): < 1,0 %

Arahinska kiselina (C20:0): < 1,0 %

Slobodne masne kiseline: najviše 0,1 %

Svojstva:

Transmasne kiseline: najviše 0,5 %

Peroksidni broj: najviše 0,8 meq/kg

Jodni broj: < 46 g/100 g

Neosapunjive tvari: najviše 1,0 %

Saponifikacijski broj: 185–198 mg KOH/g

Ekstrakt lista biljke Aloe macroclada Baker

Opis/definicija:

Ekstrakt od gela u prahu dobiven od listova biljke Aloe macroclada Baker, koji je u osnovi istovjetan gelu dobivenom od listova biljke Aloe vera L. Burm.

Pepeo: 25 %

Dijetetska vlakna: 28,6 %

Masti: 2,7 %

Vlaga: 4,7 %

Polisaharidi: 9,5 %

Bjelančevine: 1,63 %

Glukoza: 8,9 %

Ulje od antarktičkog krila dobiveno od vrste Euphasia superba

Opis/definicija:

Kako bi se proizveo ekstrakt lipida iz antarktičkog krila (Euphausia superba), duboko smrznuti drobljeni kril ili sušeno brašno krila podvrgavaju se ekstrakciji lipida s pomoću odobrenog ekstrakcijskog otapala (u okviru Direktive 2009/32/EZ). Bjelančevine i ostaci antarktičkog krila uklanjanju se iz ekstrakta lipida filtracijom. Ekstrakcijska otapala i ostatak vode uklanjaju se isparavanjem.

Saponifikacijski broj: ≤ 230 mg KOH/g

Peroksidni broj (PV): ≤ 3 meq O2/kg ulja

Vlaga i hlapljive tvari: ≤ 3 % ili 0,6 izraženo kao aktivnost vode pri 25 °C

Fosfolipidi: 35 – 50 %

Transmasne kiseline: ≤ 1 %

EPK (eikozapentaenska kiselina): ≥ 9 %

DHK (dokosaheksaenska kiselina): ≥ 5 %

Ulje od antarktičkog krila bogato fosfolipidima dobiveno od vrste Euphasia superba

Opis/definicija:

Ulje bogato fosfolipidima proizvodi se od antarktičkog krila (Euphasia superba) višestrukim ispiranjem u otapalu, uz primjenu odobrenih otapala (u okviru Direktive 2009/32/EZ) radi povećanja sadržaja fosfolipida u ulju. Otapala se uklanjaju iz konačnog proizvoda isparavanjem.

Saponifikacijski broj: ≤ 230 mg KOH/g

Peroksidni broj (PV): ≤ 3 meq O2/kg ulja

Oksidacijska stabilnost: Za sve prehrambene proizvode koji sadržavaju ulje bogato fosfolipidima dobiveno od vrste Euphausia superba trebala bi se dokazati oksidacijska stabilnost na temelju odgovarajuće metodologije ispitivanja priznate na nacionalnoj/međunarodnoj razini (npr. AOAC)

Vlaga i hlapljive tvari: ≤ 3 % ili 0,6 izraženo kao aktivnost vode pri 25 °C

Fosfolipidi: ≥ 60 %

Transmasne kiseline: ≤ 1 %

EPK (eikozapentaenska kiselina): ≥ 9 %

DHK (dokosaheksaenska kiselina) ≥ 5 %

Ulje bogato arahidonskom kiselinom dobiveno od gljive Mortierella alpina

Opis/definicija:

Bistro žuto ulje bogato arahidonskom kiselinom dobiva se fermentacijom genetski nemodificiranim sortama IS-4, I49-N18 i FJRK-MA01 gljive Mortierella alpina uz primjenu odgovarajuće tekućine. Ulje se zatim ekstrahira iz biomase i pročišćava.

Arahidonska kiselina: ≥ 40 % ukupnog masenog udjela masnih kiselina

Slobodne masne kiseline: ≤ 0,45 % ukupnog sadržaja masnih kiselina

Transmasne kiseline: ≤ 0,5 % ukupnog sadržaja masnih kiselina

Neosapunjive tvari: ≤ 1,5 %

Peroksidni broj: ≤ 5 meq/kg

Anisidinski broj: ≤ 20

Kiselinski broj: ≤ 1,0 KOH/g

Vlaga: ≤ 0,5 %

Arganovo ulje dobiveno od biljke Argania spinosa

Opis/definicija:

Arganovo ulje dobiva se hladnim prešanjem sjemenki sličnih bademima iz plodova biljke Argania spinosa (L.) Skeels. Sjemenke se prije prešanja mogu prepržiti, ali ne smije ih se dovesti u izravan dodir s plamenom.

Sastav:

Palmitinska kiselina (C16:0): 12 – 15 %

Stearinska kiselina (C18:0): 5 – 7 %

Oleinska kiselina (C18:1): 43 – 50 %

Linolna kiselina (C18:2): 29 – 36 %

Neosapunjive tvari: 0,3 – 2 %

Ukupni steroli: 100 – 500 mg/100 g

Ukupni tokoferoli: 16–90 mg/100 g

Oleinska kiselost: 0,2 – 1,5 %

Peroksidni broj: < 10 meq O2/kg

Oleorezin bogat astaksantinom dobiven iz alge Haematococcus pluvialis

Opis/definicija:

Astaksantin je karotenoid koji proizvodi alga Haematococcus pluvialis. Postoje različite metode uzgoja te alge. Mogu se upotrebljavati zatvoreni sustavi izloženi sunčevoj svjetlosti ili naizmjenično otvoreni ribnjaci sa strogo kontroliranim izvorom svjetlosti. Stanice alge sakupljaju se i suše, oleorezin se ekstrahira primjenom superkritičnog CO2 ili otapala (etil-acetata). Astaksantin se razrjeđuje i standardizira do 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % ili 20 % upotrebom maslinovog ulja, suncokretovog ulja ili MCT-a (trigliceridi srednjeg lanca).

Sastav oleorezina:

Masti: 42,2 ± 99 %

Bjelančevine: 0,3 – 4,4 %

Ugljikohidrati: 0 – 52,8 %

Vlakna: < 1,0 %

Pepeo: 0,0 – 4,2 %

Specifikacija karotenoida m/m %

Ukupno astaksantina: 2,9 – 11,1 %

9-cis-astaksantin: 0,3 – 17,3 %

13-cis-astaksantin: 0,2 – 7,0 %

Monoesteri astaksantina: 79,8 – 91,5 %

Diesteri astaksantina: 0,16 – 19,0 %

β-karoten: 0,01 – 0,3 %

Lutein: 0 – 1,8 %

Kantaksantin: 0 – 1,30 %

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan udio aerobnih bakterija: < 3 000 CFU/g

Kvasci i plijesni: < 100 CFU/g

Koliformi: < 10 CFU/g

E. coli: negativno

Salmonella: negativno

Staphylococcus: negativno

Sjemenke bosiljka (Ocimum basilicum)

Opis/definicija:

Bosiljak (Ocimum basilicum L.) pripada porodici „Lamiaceae” u redu „Lamiales”. Sjemenke se nakon berbe mehanički čiste. Uklanjaju se cvjetovi, listovi i drugi dijelovi biljke. Najvišu razinu čistoće bosiljka potrebno je osigurati filtriranjem (optičkim, mehaničkim). Postupak proizvodnje voćnih sokova i pića od mješavine voća/povrća koji sadržavaju sjemenke bosiljka (Ocimum basilicum L.) uključuje korake prethodne hidratacije sjemenki i pasterizacije. Uspostavljene su mikrobiološke kontrole i sustavi praćenja.

Suha tvar: 94,1 %

Bjelančevine: 20,7 %

Masti: 24,4 %

Ugljikohidrati: 1,7 %

40,5 % dijetetskih vlakana (metoda: AOAC 958.29)

Pepeo: 6,78 %

Ekstrakt fermentiranog crnog zrna soje

Opis/definicija:

Ekstrakt fermentiranog crnog zrna soje (ekstrakt tochija) sitan je prah svjetlosmeđe boje bogat bjelančevinama koji se dobiva ekstrakcijom vode iz malih zrna soje (Glycine max (L.) Merr.) fermentiranih s pomoću gljive Aspergillus oryzae. Ekstrakt sadržava inhibitor α-glukozidaze.

Svojstva:

Masti: ≤ 1,0 %

Bjelančevine: ≥ 55 %

Voda: ≤ 7,0 %

Pepeo: ≤ 10 %

Ugljikohidrati: ≥ 20 %

Aktivnost inhibitora α-glukozidaze: IC50 najmanje 0,025 mg/ml

Sojin izoflavon: ≤ 0,3 g/100 g

Goveđi laktoferin

Opis/definicija:

Goveđi laktoferin bjelančevina je koja se prirodno nalazi u kravljem mlijeku. Riječ je o glikoproteinu od otprilike 77 kDa koji na sebe veže željezo i koji se sastoji od jednog polipeptidnog lanca sa 689 aminokiselina.

Postupak proizvodnje: Goveđi laktoferin dobiva se izolacijom iz obranog mlijeka ili sirne sirutke izmjenom iona i naknadnim koracima ultrafiltriranja. Naposljetku se suši smrzavanjem ili raspršivanjem, a velike se čestice prosijavaju. Riječ je o bezmirisnom prahu svjetloružičaste boje.

Fizičko-kemijska svojstva goveđeg laktoferina:

Vlaga: < 4,5 %

Pepeo: < 1,5 %

Arsen: < 2,0 mg/kg

Željezo: < 350 mg/kg

Bjelančevine: > 93 %

od čega goveđi laktoferin: > 95 %

od čega druge bjelančevine: < 5,0 %

pH (2 %-tna otopina, 20 °C): 5,2–7,2

Topljivost (2 %-tna otopina, 20 °C): potpuna

Ulje od sjemenki biljke Buglossoides arvensis

Opis/definicija:

Rafinirano ulje od biljke Buglossoides ekstrahira se iz sjemenki biljke Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.

Alfa-linolenska kiselina: ≥ 35 % m/m ukupnih masnih kiselina

Stearidonska kiselina: ≥ 15 % m/m ukupnih masnih kiselina

Linolna kiselina: ≥ 8,0 % m/m ukupnih masnih kiselina

Transmasne kiseline: ≤ 2,0 % m/m ukupnih masnih kiselina

Kiselinski broj: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroksidni broj: ≤ 5,0 meq O2/kg

Sadržaj neosapunjivih tvari: ≤ 2,0 %

Sadržaj bjelančevina (ukupno dušika): ≤ 10 μg/ml

Pirolizidinski alkaloidi: ne mogu se utvrditi ispod granice od 4,0 μg/kg

Ulje od račića Calanus finmarchicus

Opis/definicija:

Nova hrana slabo je viskozno ulje rubin-crvene boje i blagog mirisa školjkaša, dobiveno od račića (morskog zooplanktona) Calanus finmarchicus. Sastojak uglavnom sadržava estere voska (> 85 %) s manjim količinama triglicerida i drugih neutralnih lipida.

Specifikacije:

Voda: < 1,0 %

Esteri voska: > 85 %

Ukupne masne kiseline: > 46 %

Eikozapentaenska kiselina (EPK): > 3,0 %

Dokosaheksaenska kiselina (DHK): > 4,0 %

Ukupni masni alkoholi: > 28 %

C20:1 n-9 masni alkohol: > 9,0 %

C22:1 n-11 masni alkohol: > 12 %

Transmasne kiseline: < 1,0 %

esteri astaksantina: < 0,1 %

Peroksidni broj: < 3,0 meq. O2/kg

Baza za žvakaću gumu (monometoksipolietilen glikol)

Opis/definicija:

Sastojak koji je nova hrana sintetski je polimer (broj patenta: WO2006016179). Sastoji se od razgranatih polimera monometoksipolietilen glikola (MPEG) spojenih na poliizopren anhidrid maleinske kiseline (PIP-g-MA) i nereagirani MPEG (manje od 35 % masenog udjela).

Bijele do sivobijele boje.

CAS br.: 1246080-53-4

Svojstva:

Vlaga: < 5,0 %

Aluminij: < 3,0 mg/kg

Litij: < 0,5 mg/kg

Nikal: < 0,5 mg/kg

Ostatak anhidrida: < 15 μmol/g

Indeks polidisperznosti: < 1,4

Izopren: < 0,05 mg/kg

Etilen-oksid: < 0,2 mg/kg

Slobodni anhidrid maleinske kiseline: < 0,1 %

Ukupno oligomera (manje od 1 000 Daltona): ≤ 50 mg/kg

Etilen glikol: < 200 mg/kg

Dietilen glikol: < 30 mg/kg

Monoetilen glikol metil eter: < 3,0 mg/kg

Dietilen glikol metil eter: < 4,0 mg/kg

Trietilen glikol metil eter: < 7,0 mg/kg

1,4-dioksan: < 2,0 mg/kg

Formaldehid: < 10 mg/kg

Baza za žvakaću gumu (kopolimer metil vinil etera i anhidrida maleinske kiseline)

Opis/definicija:

Kopolimer metil vinil etera i anhidrida maleinske kiseline bezvodni je kopolimer metil vinil etera i anhidrida maleinske kiseline.

Sipki bijeli do sivobijeli prah

CAS br.: 9011-16-9

Čistoća:

Analizirana vrijednost: Najmanje 99,5 % u suhoj tvari

Specifična viskoznost (1 % MEK): 2–10

Ostatak metil vinil etera: ≤ 150 ppm

Ostatak anhidrida maleinske kiseline: ≤ 250 ppm

Acetaldehid: ≤ 500 ppm

Metanol: ≤ 500 ppm

Dilauroil peroksid: ≤ 15 ppm

Ukupno teških metala: ≤ 10 ppm

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih kolonija: ≤ 500 CFU/g

Plijesan/kvasac: ≤ 500 CFU/g

Escherichia coli: Negativan test

Salmonella: Negativan test

Staphylococcus aureus: Negativan test

Pseudomonas aeruginosa: Negativan test

Ulje od sjemenki biljke chia (Salvia hispanica)

Opis/definicija:

Ulje od sjemenki biljke chia proizvodi se hladnim prešanjem sjemenki biljke chia (Salvia hispanica L.) čistoće 99,9 %. Pritom se ne upotrebljavaju otapala, a nakon prešanja ulje se čuva u spremnicima za dekantiranje te se podvrgava postupku filtracije radi uklanjanja nečistoća. Može ga se proizvoditi i ekstrakcijom s pomoću superkritičnog CO2.

Postupak proizvodnje:

Proizvodi se hladnim prešanjem. Pritom se ne upotrebljavaju otapala, a nakon prešanja ulje se čuva u spremnicima za dekantiranje te se podvrgava postupku filtracije radi uklanjanja nečistoća.

Kiselost, izražena kao oleinska kiselina: ≤ 2,0 %

Peroksidni broj: ≤ 10 meq/kg

Netopljive nečistoće: ≤ 0,05 %

Alfa linolenska kiselina: ≥ 60 %

Linolna kiselina: 15 – 20 %

Sjemenke biljke chia (Salvia hispanica)

Opis/definicija:

Biljka chia (Salvia hispanica L.) ljetna je zeljasta jednogodišnja biljka iz porodice Labiatae. Sjemenke se nakon berbe mehanički čiste. Uklanjaju se cvjetovi, listovi i drugi dijelovi biljke.

Suha tvar: 90 – 97 %

Bjelančevine: 15 – 26 %

Masti: 18 – 39 %

Ugljikohidrati (*): 18 – 43 %

Sirova vlaknina (**): 18 – 43 %

Pepeo: 3 – 7 %

(*)

U ugljikohidrate se uključuje i vrijednost vlakana (EU: ugljikohidrati su dostupni = šećer + škrob)

(**)

Sirova vlaknina dio je vlakana koji se uglavnom sastoji od neprobavljive celuloze, pentozana i lignina

Postupak proizvodnje:

Postupak proizvodnje voćnih sokova i mješavina voćnih sokova koji sadržavaju sjemenke biljke chia uključuje korake prethodne hidratacije sjemenki i pasterizacije. Uspostavljene su mikrobiološke kontrole i sustavi praćenja.

Hitin-glukan iz gljive Aspergillus niger

Opis/definicija:

Hitin-glukan dobiva se iz micelija gljive Aspergillus niger, a riječ je o žućkastom sipkom prahu bez mirisa. Sadržava 90 % ili više suhe tvari.

Hitin-glukan uglavnom čine dva polisaharida:

hitin, koji se sastoji od ponavljajućih jedinica N-acetil-D-glukozamina (CAS br.: 1398-61-4),

beta-(1,3)-glukan, koji se sastoji od ponavljajućih jedinica D-glukoze (CAS br.: 9041-22-9).

Gubitak pri sušenju: ≤ 10 %

Hitin-glukan: ≥ 90 %

Omjer hitina i glukana: 30:70 do 60:40

Pepeo: ≤ 3,0 %

Lipidi: ≤ 1,0 %

Bjelančevine: ≤ 6,0 %

Kompleks hitin-glukana dobiven iz gljive Fomes fomentarius

Opis/definicija:

Kompleks hitin-glukana dobiva se iz staničnih stijenki mesnatih dijelova gljive Fomes fomentarius. Sastavljen je uglavnom od dvaju polisaharida:

hitina, koji se sastoji od ponavljajućih jedinica N-acetil-D-glukozamina (CAS br.: 1398-61-4);

Beta-(1,3)(1,6)-D-glukana, koji se sastoji od ponavljajućih jedinica D-glukoze (CAS br.: 9041-22-9).

Postupak proizvodnje ima nekoliko koraka, uključujući: čišćenje, smanjenje veličine i mljevenje, omekšavanje u vodi i zagrijavanje u lužnatoj otopini, pranje, sušenje. Tijekom proizvodnog postupka ne primjenjuje se hidroliza.

Izgled: Smeđi prah bez mirisa i okusa

Čistoća:

Vlaga: ≤ 15 %

Pepeo: ≤ 3,0 %

Hitin-glukan: ≥ 90 %

Omjer hitina i glukana: 70:20

Ukupni ugljikohidrati isključujući glukane: ≤ 0,1 %

Bjelančevine: ≤ 2,0 %

Lipidi: ≤ 1,0 %

Melanini: ≤ 8,3 %

Aditivi: nema ih

pH: 6,7 – 7,5

Teški metali:

Olovo (ppm): ≤ 1,00

Kadmij (ppm): ≤ 1,00

Živa (ppm): ≤ 0,03

Arsen (ppm): ≤ 0,20

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan udio mezofilnih bakterija: ≤ 103 /g

Kvasci i plijesni: ≤ 103 /g

Koliformi pri 30 °C: ≤ 103 /g

E. coli: ≤ 10/g

Salmonella i druge patogene bakterije: Odsutnost/25 g

Ekstrakt hitozana iz gljive Agaricus bisporus i gljive Aspergillus niger

Opis/definicija:

Ekstrakt hitozana (koji se sastoji uglavnom od poli(D-glukozamina)) dobiva se iz stručaka gljive Agaricus bisporus ili iz micelija gljive Aspergillus niger.

Patentirani postupak proizvodnje ima nekoliko koraka, uključujući: ekstrakciju i deacetilaciju (hidrolizu) u lužnatom mediju, solubilizaciju u kiselom mediju, taloženje u lužnatom mediju, pranje i sušenje.

Istoznačnica: Poli(D-glukozamin)

CAS br. hitozana: 9012-76-4

Formula hitozana: (C6H11NO4)n

Izgled: sitan sipki prah

Izgled: sivobijela do smećkaste

Miris: bez mirisa

Čistoća:

Sadržaj hitozana (% m/m suhe tvari): 85

Sadržaj glukana (% m/m suhe tvari): ≤ 15

Gubitak pri sušenju (% m/m suhe tvari): ≤ 10

Viskoznost (1 % u 1 %-tnoj octenoj kiselini): 1 – 15

Stupanj acetilacije (u % mol/mokra masa): 0 – 30

Viskoznost (1 % u 1 %-tnoj octenoj kiselini) (mPa.s): 1 – 14 za hitozan iz gljive Aspergillus niger, 12 – 25 za hitin iz gljive Agaricus bisporus

Pepeo (% mase suhe tvari): ≤ 3,0

Bjelančevine (% mase suhe tvari): ≤ 2,0

Veličina čestice: > 100 nm

Gustoća nakon protresanja (g/cm3): 0,7-1,0

Sposobnost vezanja masti 800 × 9 m/mokra masa): prolaz

Teški metali:

Živa (ppm): ≤ 0,1

Olovo (ppm): ≤ 1,0

Arsen (ppm): ≤ 1,0

Kadmij (ppm): ≤ 0,5

Mikrobiološki kriteriji:

Broj aerobnih bakterija (CFU/g): ≤ 103

Količina kvasca i plijesni (CFU/g): ≤ 103

Escherichia coli (CFU/g): ≤ 10

Enterobacteriaceae (CFU/g): ≤ 10

Salmonella: Odsutnost/25 g

Listeria monocytogenes: Odsutnost/25 g

Kondroitin sulfat:

Opis/definicija:

Kondroitin sulfat (natrijeva sol) biosintetski je proizvod. Dobiva se kemijskim sulfatiranjem kondroitina dobivenog fermentacijom bakterije Escherichia coli O5:K4:H4 soj U1-41 (ATCC 24502).

Kondroitin sulfat (natrijeva sol) (% suhe tvari): 95 – 105

MWw (srednja masa) (kDa): 5 – 12

MWw (srednji broj) (kDa): 4 – 11

Disperznost (wh/w0.05): ≤ 0,7

Uzorak sulfatiranja (ΔDi-6S) (%): ≤ 85

Gubitak pri sušenju (%) (105 °C do konstantne mase): ≤ 10,0

Ostatak nakon spaljivanja (% suhe tvari): 20 – 30

Bjelančevine (% suhe tvari): ≤ 0,5

Endotoksini (EU/mg): ≤ 100

Ukupno organskih nečistoća (mg/kg): ≤ 50

Kromov pikolinat

Opis/definicija:

Kromov pikolinat crvenkasti je sipki prah, slabo topljiv u vodi pri pH vrijednosti od 7. Ta je sol topljiva i u polarnim organskim otapalima.

Kemijski naziv: tris(2piridinkarboksilato-N,O)krom(III) ili 2-piridinkarboksilna kiselina kromova(III) sol

CAS br.: 14639-25-9

Kemijska formula: Cr(C6H4NO2)3

Kemijska svojstva:

Kromov pikolinat: ≥ 95 %

Krom (III): 12 – 13 %

Krom (VI): nije utvrđen

Voda: ≤ 4,0 %

Bilje Cistus incanus L. Pandalis

Opis:

Bilje Cistus incanus L. Pandalis; vrste iz porodice Cistaceae, autohtone u sredozemnoj regiji, na poluotoku Chalkidiki

Sastav:

Vlaga: 9 – 10 g/100 g bilja

Bjelančevine: 6,1 g/100 g bilja

Masti: 1,6 g/100 g bilja

Ugljikohidrati: 50,1 g/100 g bilja

Vlakna: 27,1 g/100 g bilja

Minerali: 4,4 g/100 g bilja

 

Natrij: 0,18 g

Kalij: 0,75 g

Magnezij: 0,24 g

Kalcij: 1,0 g

Željezo: 65 mg

Vitamin B1: 3,0 μg

Vitamin B2: 30 μg

Vitamin B6: 54 μg

Vitamin C: 28 mg

Vitamin A: manje od 0,1 mg

Vitamin E: 40 – 50 mg

Alfa-tokoferol: 20 – 50 mg

Beta-tokoferoli i gama-tokoferoli 2 – 15 mg

Delta-tokoferol: 0,1 – 2 mg

Citikolin

Citikolin (sintetički)

Opis/definicija:

Citikolin se sastoji od citozina, riboze, pirofosfata i kolina.

Bijeli kristalni prah

Kemijski naziv: Kolin citidin 5'-pirofosfat, Citidin 5`-(trihidrogen difosfat) P`-[2-(trimetilamonij)etil]ester unutarnja sol

Kemijska formula: C14H26N4O11P2

Molekulska masa: 488,32 g/mol

CAS br.: 987-78-0

pH (uzorak otopine od 1 %): 2,5–3,5

Čistoća:

Analizirana vrijednost: ≥ 98 % suhe tvari

Gubitak pri sušenju (4 sata na 100 °C): ≤ 5,0 %

Amonij: ≤ 0,05 %

Arsen: Najviše 2 ppm

Slobodne fosforne kiseline: ≤ 0,1 %

5′-citidilna kiselina: ≤ 1,0 %

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj živih mikroorganizama: ≤ 103 CFU/g

Kvasci i plijesni: ≤ 102 CFU/g

Escherichia coli: nije prisutna u 1 g

Citikolin (mikrobni izvor)

Opis/definicija:

Proizvodi se fermentacijom s pomoću genetski modificiranog soja bakterije E. coli (BCT19/p40k)

Specifikacija citikolina iz mikrobnog izvora ista je kao ona za odobreni sintetički citikolin.

Clostridium butyricum

Opis/definicija:

Clostridium butyricum (CBM 588) jest gram-pozitivna, obvezno anaerobna, nepatogena, genetski nemodificirana bakterija koja stvara spore. Depozitni broj FERM BP-2789

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih bakterija: ≤ 103 CFU/g

Escherichia coli: Nisu utvrđeni u 1 g

Staphylococcus aureus: Nisu utvrđeni u 1 g

Pseudomonas aeruginosa: Nisu utvrđeni u 1 g

Kvasci i plijesni: ≤ 102 CFU/g

Ekstrakt odmašćenog kakaa u prahu

Ekstrakt kakaa (Theobroma cacao L.)

Izgled: tamnosmeđi prah bez vidljivih nečistoća

Fizička i kemijska svojstva:

Sadržaj polifenola: najmanje 55,0 % GAE

Sadržaj teobromina: najviše 10,0 %

Sadržaj pepela: najviše 5,0 %

Sadržaj vlage: najviše 8,0 %

Nasipna gustoća: 0,40–0,55 g/cm3

pH: 5,0-6,5

Ostaci otapala: najviše 500 ppm

Ekstrakt kakaa sa smanjenim udjelom masti

Ekstrakt kakaa (Theobroma cacao L.) sa smanjenim udjelom masti

Izgled: tamnocrveni do ljubičasti prah

Koncentrat ekstrakta kakaa: najmanje 99 %

Silicijev dioksid (tehnološka pomoć): Najviše 1,0 %

Flavanoli iz kakaa: najmanje 300 mg/g

(–) Epikatehin: najmanje 45 mg/g

Gubitak pri sušenju: najviše 5,0 %

Ulje od sjemenki biljke korijandra (Coriandrum sativum)

Opis/definicija:

Ulje od sjemenki korijandra ulje je koje sadržava gliceride masnih kiselina, a proizvodi se od sjemenki biljke korijandra (Coriandrum sativum L.)

Žućkaste boje i blagog okusa.

CAS br.: 8008-52-4

Sastav masnih kiselina:

Palmitinska kiselina (C16:0): 2 – 5 %

Stearinska kiselina (C18:0): < 1,5 %

Petroselinska kiselina (cis-C18:1(n-12)): 60 – 75 %

Oleinska kiselina (cis-C18:1 (n-9)): 8 – 15 %

Linolna kiselina (C18:2): 12 – 19 %

α-linolenska kiselina (C18:3): < 1,0 %

Transmasne kiseline: ≤ 1,0 %

Čistoća:

Indeks refrakcije (20 °C): 1,466–1,474

Kiselinski broj: ≤ 2,5 mg KOH/g

Peroksidni broj: ≤ 5,0 meq/kg

Jodni broj: 88-110 jedinice

Saponifikacijski broj: 186-200 mg KOH/g

Neosapunjive tvari: ≤ 15 g/kg

Sušeno voće biljke Crataegus pinnatifida

Opis/definicija:

Sušeno voće vrste Crataegus pinnatifida iz porodice Rosaceae autohtone u sjevernoj Kini i Koreji.

Sastav:

Suha tvar: 80 %

Ugljikohidrati: 55 g/kg svježe mase

Fruktoza: 26,5 – 29,3 g/100 g

Glukoza: 25,5 – 28,1 g/100 g

Vitamin C: 29,1 mg/100 g svježe mase

Natrij: 2,9 g/100 g svježe mase

Kompoti su proizvodi koji se dobivaju termičkom obradom jestivog dijela jedne vrste voća ili više njih, cijelog ili u komadima, neovisno o tome je li procijeđeno, bez velike koncentracije. Mogu se upotrebljavati šećeri, voda, jabukovača, začini i limunov sok.

α-ciklodekstrin

Opis/definicija:

Nereducirajući ciklički saharid koji se sastoji od šest α-1,4-vezanih jedinica D-glukopiranozila nastalih iz djelovanja ciklodekstrin glukoziltransferaze (CGTaza, EC 2.4.1.19) na hidrolizirani škrob. Obnavljanje i pročišćavanje α-ciklodekstrina može se izvršiti s pomoću jednog od sljedećih postupaka: taloženje kompleksa α-ciklodekstrina s 1-dekanolom, otapanje u vodi pri povišenoj temperaturi i ponovno taloženje, stripiranje kompleksirajućeg sredstva parom te kristalizacija α-ciklodekstrina iz otopine; ili kromatografija uz izmjenu iona ili gel-filtraciju nakon čega slijedi kristalizacija α-ciklodekstrina iz pročišćene matične tekućine, ili metode membranskog odvajanja kao što su ultrafiltriranje i povratna osmoza: Opis: Bijela ili gotovo bijela kristalna krutina, gotovo bez mirisa

Istoznačnice: α-ciklodekstrin, α-dekstrin, cikloheksaamiloza, ciklomaltoheksoza, α-cikloamilaza

Kemijski naziv: cikloheksaamiloza

CAS br.: 10016-20-3

Kemijska formula: (C6H10O5)6

Masa formule: 972,85

Analiza: ≥ 98 % (na temelju suhe tvari)

Identifikacija:

Raspon tališta: Razgrađuje se na temperaturi višoj od 278 °C

Topljivost: lako topljiv u vodi; vrlo slabo topljiv u etanolu

Specifična rotacija: [α]D 25: između + 145 ° i + 151 ° (1 %-tna otopina)

Kromatografija: vrijeme zadržavanja za glavni vrh na tekućem kromatogramu uzorka odgovara vremenu zadržavanja za α-ciklodekstrin u referentnom kromatogramu α-ciklodekstrina (koji je dostupan pri Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, München, Njemačka ili Wacker Biochem Group, Adrian, MI, SAD) pri uvjetima opisanima u odjeljku METODA ANALIZE

Čistoća:

Voda: ≤ 11 % (metoda Karla Fischera)

Ostatak kompleksnog spoja: ≤ 20 mg/kg

(1-dekanol)

Reducirajuće tvari: ≤ 0,5 % (kao glukoza)

Sulfatni pepeo: ≤ 0,1 %

Olovo: ≤ 0,5 mg/kg

Metoda analize:

Utvrditi tekućinskom kromatografijom uz primjenu sljedećih uvjeta:

 

Otopina uzorka: precizno izmjeriti oko 100 mg testnog uzorka u odmjernoj tikvici od 10 ml i dodati 8 ml deionizirane vode. Potpuno otopiti uzorak uz upotrebu ultrazvučne kupelji (10–15 min) i razrijediti pročišćenom deioniziranom vodom do oznake. Filtrirati kroz filtar od 0,45 mikrometara.

 

Referentna otopina: precizno izmjeriti oko 100 mg α-ciklodekstrina u odmjernoj tikvici od 10 ml i dodati 8 ml deionizirane vode. Potpuno otopiti uzorak uz upotrebu ultrazvučne kupelji i razrijediti pročišćenom deioniziranom vodom do oznake.

Kromatografija: tekućinski kromatograf opremljen detektorom indeksa refrakcije i ugrađenim snimačem.

Kolona i pakiranje: nukleozil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Njemačka) ili slično

Duljina: 250 mm

Promjer: 4 mm

Temperatura: 40 °C

Mobilna faza: acetonitril/voda (67/33 v/v)

Brzina protoka: 2,0 ml/min

Volumen za ubrizgavanje: 10 μl

Postupak: ubrizgati otopinu uzorka u kromatograf, snimiti kromatogram i izmjeriti područje glavnog vrha α-ciklodekstrina. Izračunati postotak α-ciklodekstrina u testnom uzorku kako slijedi:

% α-ciklodekstrin (na temelju suhe tvari) = 100 × (AS/AR) (WR/WS)

pri čemu su:

AS i AR područja vrhova izazvanih α-ciklodekstrinom za otopinu uzorka odnosno referentnu otopinu. WS i WR su mase (u mg) testnog uzorka odnosno referentnog α-ciklodekstrina nakon korekcije u odnosu na sadržaj vode.

γ-ciklodekstrin

Opis/definicija:

Nereducirajući ciklički saharid koji se sastoji od osam α-1,4-vezanih jedinica D-glukopiranozila nastalih iz djelovanja ciklodekstrin glukoziltransferaze (CGTaza, EC 2.4.1.19) na hidrolizirani škrob. Obnavljanje i pročišćavanje γ-ciklodekstrina može se izvršiti taloženjem kompleksa γ-ciklodekstrina s 8-cikloheksadecen-1-onom, otapanjem kompleksa s vodom i n-dekanom, stripiranjem vodene faze parom i obnavljanjem gama-ciklodekstrina iz otopine kristalizacijom.

Bijela ili gotovo bijela kristalna krutina, gotovo bez mirisa

Istoznačnice: γ-ciklodekstrin, γ-dekstrin, ciklooktaamiloza, ciklomaltooktaoza, γ-cikloamilaza

Kemijski naziv: ciklooktaamiloza

CAS broj: 17465-86-0

Kemijska formula: (C6H10O5)8

Analiza: ≥ 98 % (na temelju suhe tvari)

Identifikacija:

Raspon tališta: razgrađuje se na temperaturi višoj od 285 °C

Topljivost: lako topljiv u vodi; vrlo slabo topljiv u etanolu

Specifična rotacija: [α]D 25: Između + 174 ° i + 180 ° (1 %-tna otopina)

Čistoća:

Voda: ≤ 11 %

Ostatak kompleksnog spoja (8-cikloheksadecen-1-on (CHDC)): ≤ 4 mg/kg

Ostatak otapala (n-dekan): ≤ 6 mg/kg

Reducirajuće tvari: ≤ 0,5 % (kao glukoza)

Sulfatni pepeo: ≤ 0,1 %

Pripravak dekstrana proizveden iz bakterije Leuconostoc mesenteroides

1.

U obliku praha:

Ugljikohidrati: 60 % s: (dekstranom: 50 %, manitolom: 0,5 %, fruktozom: 0,3 %, leukrozom: 9,2 %)

Bjelančevine: 6,5 %

Lipidi: 0,5 %

Mliječna kiselina: 10 %

Etanol: u tragovima

Pepeo: 13 %

Vlaga: 10 %

2.

Tekuće stanje:

Ugljikohidrati: 12 % s: (dekstranom: 6,9 %, manitolom: 1,1 %, fruktozom: 1,9 %, leukrozom: 2,2 %)

Bjelančevine: 2,0 %

Lipidi: 0,1 %

Mliječna kiselina: 2,0 %

Etanol: 0,5 %

Pepeo: 3,4 %

Vlaga: 80 %

Ulje od diacilglicerola biljnog podrijetla

Opis/definicija:

Proizvodi se od glicerola i masnih kiselina dobivenih od jestivih biljnih ulja, posebno iz ulja soje (Glycine max) ili ulja uljane repice (Brassica campestris, Brassica napus), uz upotrebu posebnog enzima.

Distribucija acilglicerola:

Diacilgliceroli (DAG): ≥ 80 %

1,3-diacilglicerola (1,3-DAG): ≥ 50 %

Triacilgliceroli (TAG): ≤ 20 %

Monoacilgliceroli (MAG): ≤ 5,0 %

Sastav masnih kiselina (MAG, DAG, TAG):

Oleinska kiselina (C18:1): 20 – 65 %

Linolna kiselina (C18:2): 15 – 65 %

Linolenska kiselina (C18:3): ≤ 15 %

Zasićene masne kiseline: ≤ 10 %

Ostalo:

Kiselinski broj: ≤ 0,5 mg KOH/g

Vlaga i hlapljive tvari: ≤ 0,1 %

Peroksidni broj: ≤ 1,0 meq/kg

Neosapunjive tvari: ≤ 2,0 %

Transmasne kiseline ≤ 1,0 %

MAG = monoacilgliceroli, DAG = diacilgliceroli, TAG = triacilgliceroli

Dihidrokapsiat (DHC)

Opis/definicija:

Dihidrokapsiat se sintetizira esterifikacijom s enzimskim katalizatorom vanilil alkohola i 8-metilnonanoične kiseline. Nakon esterifikacije, dihidrokapsiat se ekstrahira s n-heksanom.

Viskozna bezbojna ili žuta tekućina.

Kemijska formula: C18H28O4

CAS br.: 205687-03-2

Fizičko-kemijska svojstva:

Dihidrokapsiat: > 94 %

8-metilnonanoična kiselina: < 6,0 %

Vanilil alkohol: < 1,0 %

Druge tvari povezane sa sintezom: < 2,0 %

Sušeni ekstrakt biljke Lippia citriodora iz staničnih kultura

Opis/definicija: Sušeni ekstrakt iz staničnih kultura HTN®Vb biljke Lippia citriodora (Palau) Kunth.

Ekstrakti iz staničnih kultura biljke Echinacea angustifolia

Ekstrakt korijena biljke Echinacea angustifolia koji se dobiva iz kulture tkiva biljke u osnovi je istovjetan ekstraktu iz korijena biljke Echinacea angustifolia koji se dobiva miješanjem etanola i vode pri titraciji do 4 % ehinakozida.

Ulje od biljke Echium plantagineum

Opis/definicija:

Ulje od biljke Echium blijedožuti je proizvod dobiven rafiniranjem ulja ekstrahiranog iz sjemenki biljke Echium plantagineum L. Stearidonska kiselina: ≥ 10 % m/m ukupnih masnih kiselina

Transmasne kiseline: ≤ 2,0 % (m/m ukupnih masnih kiselina)

Kiselinski broj: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroksidni broj: ≤ 5,0 meq O2/kg

Sadržaj neosapunjivih tvari: ≤ 2,0 %

Sadržaj bjelančevina (ukupno dušika): ≤ 20 μg/ml

Pirolizidinski alkaloidi: Ne mogu se utvrditi ispod granice od 4,0 μg/kg

Epigalokatehin galat kao pročišćeni ekstrakt dobiven iz listova zelenog čaja (Camellia sinensis)

Opis/definicija:

Vrlo pročišćen ekstrakt iz listova zelenog čaja (Camellia sinensis (L.) Kuntze) u obliku sitnog, sivobijelog do svjetloružičastog praha. Sastavljen je od najmanje 90 % epigalokatehnin galata (EGCG), a temperatura tališta mu je između 210 i 215 °C.

Izgled: prah sivobijele do svjetloružičaste boje

Kemijski naziv: polifenol (-) epigalokatehin 3-galat

Istoznačnice: epigalokatehin galat (EDCG)

CAS br.: 989-51-5

INCI naziv: epigalokatehin galat

Molekulska masa: 458,4 g/mol

Gubitak pri sušenju: najviše 5,0 %

Teški metali:

Arsen: najviše 3,0 ppm

Olovo: najviše 5,0 ppm

Analiza:

najmanje 94 % EGCG-a (na suhom materijalu)

najviše 0,1 % kofeina

Topljivost: EGCG prilično je topljiv u vodi, etanolu, metanolu i acetonu

L-ergotionein

Definicija

Kemijski naziv (IUPAC): (2S)-3-(2-tiokso-2,3-dihidro-1H-imidazol-4-il)-2-(trimetilamonij)-propanoat

Kemijska formula: C9H15N3O2S

Molekulska masa: 229,3 Da

CAS br.: 497-30-3

Parametar

Specifikacija

Metoda

Izgled

Bijeli prah

Vizualna

optička rotacija

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a)

polarimetrija

Kemijska čistoća

≥ 99,5 %

≥ 99,0 %

HPLC [Eur. Ph. 2.2.29]

1H-NMR

Identifikacija

u skladu sa strukturom

1H-NMR

C: 47,14 ± 0,4 %

H: 6,59 ± 0,4 %

N: 18,32 ± 0,4 %

elementarna analiza

Ukupni ostaci otapala

(metanol, etil acetat, izopropanol, etanol)

[Eur. Ph. 01/2008:50400]

< 1 000 ppm

plinska kromatografija

[Eur. Ph. 01/2008:20424]

Gubitak pri sušenju

interni standard < 0,5 %

[Eur. Ph. 01/2008:20232]

Nečistoće

< 0,8 %

HPLC/GPC ili 1H-NMR

Teški metali b) c)

olovo

< 3,0 ppm

ICP/AES

(Pb, Cd)

atomska fluorescencija (Hg)

kadmij

< 1,0 ppm

živa

< 0,1 ppm

Mikrobiološke specifikacije b)

ukupan broj aerobnih bakterija (TVAC)

≤ 1 × 103 CFU/g

[Eur. Ph. 01/2011:50104]

ukupan broj kolonija kvasaca i plijesni (TYMC)

≤ 1 × 102 CFU/g

Escherichia coli

nije prisutna u 1 g

Eur. Ph.: Europska farmakopeja; 1H-NMR: protonska nuklearna magnetska rezonancija; HPLC: tekućinska kromatografija visokog učinka; GPC: gel permeacijska kromatografija; ICP/AES: atomska emisijska spektroskopija s induktivno spregnutom plazmom; CFU: jedinice koje tvore kolonije.

(a)

Lit. [α]D = (+) 126,6° (c = 1, H2O)

(b)

Analize provedene na svakoj seriji

(c)

Najveće dopuštene količine u skladu s Uredbom (EZ) br. 1881/2006

Natrijev željezov EDTA

Opis/definicija:

Natrijev željezov EDTA (etilendiamintetraoctena kiselina) sipki je prah bez mirisa, žute do smeđe boje, s kemijskom čistoćom većom od 99 % (m/m). Lako topljiv u vodi.

Kemijska formula: C10H12FeN2NaO8 · 3H2O

Kemijska svojstva:

pH otopine od 1 %: 3,5 – 5,5

Željezo: 12,5 – 13,5 %

Natrij: 5,5 %

Voda: 12,8 %

Organska tvar (CHNO): 68,4 %

EDTA: 65,5 – 70,5 %

Tvari netopljive u vodi: ≤ 0,1 %

Nitrilotrioctena kiselina: ≤ 0,1 %

Željezov amonijev fosfat

Opis/definicija:

Željezov amonijev fosfat sitni je prah sivozelene boje, gotovo netopljiv u vodi, ali topljiv u razrijeđenim mineralnim kiselinama.

CAS br.: 10101-60-7

Kemijska formula: FeNH4PO4

Kemijska svojstva:

pH 5 %-tne suspenzije u vodi: 6,8–7,8

Željezo (ukupno): ≥ 28 %

Željezo (II): 22 – 30 % (m/m)

Željezo (III): ≤ 7,0 % (m/m)

Amonijak: 5 – 9 % (m/m)

Voda: ≤ 3,0 %

Riblji peptidi dobiveni od ribe Sardinops sagax

Opis/definicija:

Taj je sastojak nove hrane mješavina peptida dobivena hidrolizom mišićnog tkiva riba (Sardinops sagax) uz katalizator alkalnu proteazu, naknadnom izolacijom frakcije peptida kolonskom kromatografijom, koncentriranjem pod vakuumom te sušenjem raspršivanjem.

Žućkastobijeli prah

Peptidi (*) (kratkolančani peptidi, dipeptidi i tripeptidi molekularne mase manje od 2 kDa): ≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptid): 0,1–0,16 g/100 g

Pepeo: ≤ 10 g/100 g

Vlaga: ≤ 8 g/100 g

(*)

Kjeldahlova metoda

Flavonoidi iz biljke Glycyrrhiza glabra

Opis/definicija:

Flavonoid je ekstrakt dobiven iz korijena ili podloge biljke Glycyrrhiza glabra ekstrakcijom etanolom te nakon toga daljnjom ekstrakcijom tog etanolskog ekstrakta srednjolančanim trigliceridima. Riječ je o tamnosmeđoj tekućini koja sadržava 2,5 % do 3,5 % glabridina.

Vlaga: < 0,5 %

Pepeo: < 0,1 %

Peroksidni broj: < 0,5 meq/kg

Glabridin: 2,5–3,5 % masti

Glicirizinska kiselina: < 0,005 %

Masti, uključujući tvari polifenolnog tipa: ≥ 99 %

Bjelančevine: < 0,1 %

Ugljikohidrati: ne može se utvrditi

Ekstrakt fukoidana iz morske alge Fucus vesiculosus

Opis/definicija:

Fukoidan iz morske alge Fucus vesiculosus dobiva se vodenom ekstrakcijom u kiseloj otopini i postupcima filtriranja bez upotrebe organskih otapala. Dobiveni ekstrakt koncentrira se i suši kako bi se dobio ekstrakt fukoidana sa sljedećim specifikacijama:

 

prah sivobijele do smeđe boje

 

Miris i okus: Blag miris i okus

 

Vlaga: < 10 % (105 °C, dva sata)

 

pH vrijednost: 4,0 – 7,0 (1 % suspenzija pri 25 °C)

Teški metali:

Arsen (neorganski): < 1,0 ppm

Kadmij: < 3,0 ppm

Olovo: < 2,0 ppm

Živa: < 1,0 ppm

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih mikroorganizama: < 10 000 CFU/g

Broj kvasaca i plijesni: < 100 CFU/g

Broj enterobakterija: Odsutnost/g

Escherichia coli: Odsutnost/g

Salmonella: Odsutnost/10 g

Staphylococcus aureus: Odsutnost/g

Sastav dvaju dopuštenih vrsta ekstrakta na temelju razine fukoidana:

 

Ekstrakt 1:

 

Fukoidan: 75 – 95 %

 

Alginat: 2,0 – 5,5 %

 

Polifloroglucinol: 0,5 – 15 %

 

Manitol: 1 – 5 %

 

Prirodne soli/slobodni minerali: 0,5 – 2,5 %

 

Drugi ugljikohidrati: 0,5 – 1,0 %

 

Bjelančevine: 2,0 – 2,5 %

 

Ekstrakt 2:

 

Fukoidan: 60 – 65 %

 

Alginat: 3,0 – 6,0 %

 

Polifloroglucinol: 20 – 30 %

 

Manitol: < 1,0 %

 

Prirodne soli/slobodni minerali: 0,5-2,0 %

 

Drugi ugljikohidrati: 0,5-2,0 %

 

Bjelančevine: 2,0-2,5 %

Ekstrakt fukoidana iz morske alge Undaria pinnatifida

Opis/definicija:

Fukoidan iz morske alge Undaria pinnatifida dobiva se vodenom ekstrakcijom u kiseloj otopini i postupcima filtriranja bez upotrebe organskih otapala. Dobiveni ekstrakt koncentrira se i suši kako bi se dobio ekstrakt fukoidana sa sljedećim specifikacijama:

 

prah sivobijele do smeđe boje

 

Miris i okus: Blag miris i okus

 

Vlaga: < 10 % (105 °C, dva sata)

 

pH vrijednost: 4,0 – 7,0 (1 % suspenzija pri 25 °C)

Teški metali:

Arsen (neorganski): < 1,0 ppm

Kadmij: < 3,0 ppm

Olovo: < 2,0 ppm

Živa: < 1,0 ppm

Mikrobiologija:

Ukupan broj aerobnih mikroorganizama: < 10 000 CFU/g

Broj kvasaca i plijesni: < 100 CFU/g

Broj enterobakterija: Odsutnost/g

Escherichia coli: Odsutnost/g

Salmonella: Odsutnost/10 g

Staphylococcus aureus: Odsutnost/g

Sastav dvaju dopuštenih vrsta ekstrakta na temelju razine fukoidana:

 

Ekstrakt 1:

 

Fukoidan: 75 – 95 %

 

Alginat: 2,0 – 6,5 %

 

Polifloroglucinol: 0,5 – 3,0 %

 

Manitol: 1 – 10 %

 

Prirodne soli/slobodni minerali: 0,5 – 1,0 %

 

Drugi ugljikohidrati: 0,5 – 2,0 %

 

Bjelančevine: 2,0 – 2,5 %

 

Ekstrakt 2:

 

Fukoidan: 50 – 55 %

 

Alginat: 2,0 – 4,0 %

 

Polifloroglucinol: 1,0 – 3,0 %

 

Manitol: 25 – 35 %

 

Prirodne soli/slobodni minerali: 8 – 10 %

 

Drugi ugljikohidrati: 0,5 – 2,0 %

 

Bjelančevine: 1,0 – 1,5 %

2′-fukozil laktoza

(sintetička)

Definicija:

Kemijski naziv: α-l-fukopiranozil-(1→2)-β-d-galaktopiranozil-(1→4)-d-glukopiranoza

Kemijska formula: C18H32O15

CAS br.: 41263-94-9

Molekulska masa: 488,44 g/mol

Opis:

2′-fukozil laktoza prah je bijele do sivobijele boje koji se proizvodi postupkom kemijske sinteze i izolira kristalizacijom.

Čistoća:

2′-fukozil laktoza: ≥ 95 %

D-laktoza: ≤ 1,0 m/m %

L-fukoza: ≤ 1,0 m/m %

Izomeri difukozil-d-laktoze: ≤ 1,0 m/m %

2′-fukozil-d-laktuloza: ≤ 0,6 m/m %

pH (20 °C, 5 %-tna otopina): 3,2–7,0

Voda (%): ≤ 9,0 %

Sulfatni pepeo: ≤ 0,2 %

Octena kiselina: ≤ 0,3 %

Ostaci otapala (metanol, 2-propanol, metil acetat, aceton): ≤ 50,0 mg/kg pojedinačno, ≤ 200,0 mg/kg zajedno)

Ostaci bjelančevina: ≤ 0,01 %

Teški metali

Paladij: ≤ 0,1 mg/kg

Nikal: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija: ≤ 500 CFU/g

Kvasci i plijesni: ≤ 10 CFU/g

Ostaci endotoksina: ≤ 10 EU/mg

2′-fukozil laktoza

(mikrobni izvor)

Definicija:

Kemijski naziv: α-L-fukopiranozil-(1→2)-β-D-galaktopiranozil-(1→4)-D-glukopiranoza

Kemijska formula: C18H32O15

CAS br.: 41263-94-9

Molekulska masa: 488,44 g/mol

Izvor:

Genetski modificirani soj bakterije Escherichia coli (K-12)

Izvor:

Genetski modificirani soj bakterije Escherichia coli (BL21)

Opis:

2′-fukozil laktoza kristalni je prah bijele do sivobijele boje koji se proizvodi mikrobiološkim procesom. 2′-fukozil laktoza izolira se kristalizacijom

Čistoća:

2′-fukozil laktoza: ≥ 94 %

D-laktoza: ≤ 3,0 %

L-fukoza: ≤ 1,0

Difukozil-D-laktoza: ≤ 1,0 %

2′-fukozil-D-laktuloza: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, 5 %-tna otopina): 3,2-5,0

Voda: ≤ 5,0 %

Sulfatni pepeo: ≤ 1,5 %

Octena kiselina: ≤ 1,0 %

Ostaci bjelančevina: ≤ 0,01 %

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija: ≤ 500 CFU/g

Kvasci: ≤ 10 CFU/g

Plijesni: ≤ 100 CFU/g

Endotoksini: ≤ 10 EU/mg

Opis:

2′-fukozil laktoza prah je bijele do sivobijele boje, a vodena otopina njegova tekućeg koncentrata (45 % ± 5 % m/v) bezbojna je ili blago žućkasta bistra vodena otopina. 2′-fukozil laktoza proizvodi se mikrobiološkim procesom. 2′-fukozil laktoza izolira se postupkom sušenja raspršivanjem.

Čistoća:

2′-fukozil laktoza: ≥ 90 %

Laktoza: ≤ 5,0 %

Fukoza: ≤ 3,0 %

3′-fukozil laktoza: ≤ 5,0 %

Fukosilgalaktoza: ≤ 3,0 %

Difukosilaktoza: ≤ 5,0 %

Glukoza: ≤ 3,0 %

Galaktoza: ≤ 3,0 %

Voda: ≤ 9,0 % (prah)

Sulfatni pepeo: ≤ 0,5 % (prah i tekućina)

Ostaci bjelančevina: ≤ 0,01 % (prah i tekućina)

Teški metali

Olovo: ≤ 0,02 mg/kg (prah i tekućina);

Arsen: ≤ 0,2 mg/kg (prah i tekućina)

Kadmij: ≤ 0,1 mg/kg (prah i tekućina)

Živa: ≤ 0,5 mg/kg (prah i tekućina)

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj živih mikroorganizama: ≤ 104 CFU/g (mikrob. prah), ≤ 5 000 CFU/g (tekućina)

Kvasci i plijesni: ≤ 100 CFU/g (prah) ≤ 50 CFU/g (tekućina)

Enterobakterije/koliformi: nisu prisutne u 11 g (prah i tekućina)

Salmonella: negativno/100 g (prah), negativno/200 ml (tekućina)

Cronobacter: negativno/100 g (prah), negativno/200 ml (tekućina)

Endotoksini: ≤ 100 EU/mg (prah), ≤ 100 EU/ml (tekućina)

Aflatoksin M1: ≤ 0,025 μg/kg (prah i tekućina)

Galaktooligosaharid

Opis/definicija:

Galaktooligosaharid proizvodi se od laktoze enzimskim procesom s pomoću β-galaktozidaze iz Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum i Bacillus circulans.

GOS: najmanje 46 % suhe tvari (DM)

Laktoza: najviše 40 % DM

Glukoza: najviše 22 % DM

Galaktoza: najmanje 0,8 % DM

Pepeo: najviše 4,0 % DM

Bjelančevine: najviše 4,5 % DM

Nitrit: najviše 2 mg/kg

Glukozamin HCl iz gljive Aspergillus niger i genetski modificiranog soja bakterije E. Coli K12

Bijeli kristalni prah bez mirisa

Molekulska formula: C6H13NO5·HCl

Relativna molekulska masa: 215,63 g/mol

D-glukozamin HCl 98,0–102,0 % referentnog standarda (HPLC)

Specifična rotacija + 70,0° do + 73,0°

Glukozamin HCl iz gljive Aspergillus niger i genetski modificiranog soja bakterije E. Coli K12

Bijeli kristalni prah bez mirisa

Molekulska formula: (C6H14NO5)2SO4 ·2KCl

Relativna molekulska masa: 605,52 g/mol

D-glukozamin sulfat 2KCl 98,0–102,0 % referentnog standarda (HPLC)

Specifična rotacija + 50,0 ° do + 52,0 °

Glukozamin NaCl iz gljive Aspergillus niger i genetski modificiranog soja bakterije E. Coli K12

Bijeli kristalni prah bez mirisa

Molekulska formula: (C6H14NO5)2SO4 ·2NACL

Relativna molekulska masa: 573,31 g/mol

D-glukozamin HCl: 98–102 % referentnog standarda (HPLC)

Specifična optička rotacija: + 52 ° do + 54 °

Guar guma

Opis/definicija:

Prirodna guar guma mljeveni je endosperm sjemenki prirodnih sojeva guar gume Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (porodica Leguminosae). Sastoji se od polisaharida velike molekulske mase koje uglavnom čine jedinice galaktopiranoze i manopiranoze povezane glikozidnim vezama i koje se može kemijski opisati kao galaktomanan (sadržaj galaktomanana najmanje 75 %).

Izgled: prah bijele do žućkaste boje

Molekulska masa: od 50 000 do 8 000 000 Daltona

CAS broj: 9000-30-0

EINECS broj: 232-536-8

Čistoća: Kako je propisano Uredbom Komisije (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (7) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/175 od 5. veljače 2015. o utvrđivanju posebnih uvjeta za uvoz guar gume podrijetlom ili poslane iz Indije zbog rizika kontaminacije pentaklorofenolom i dioksinima (8).

Fizičko-kemijska svojstva:

 

Prah

Rok trajanja: dvije godine

Boja: bijela

Miris: blagi

Prosječan promjer čestica: 60–70 μm

Vlaga: najviše 15 %

Viskoznost (*) nakon jednog sata –

Viskoznost (*) nakon dva sata: najmanje 3 600 mPa.s

Viskoznost (*) nakon 24 sata: najmanje 4 000 mPa.s

Topljivost: topljiva u vrućoj i hladnoj vodi

pH u 10 g/L, pri 25 °C – 6 do 7,5

 

Pahuljice

Korisni vijek trajanja: jedna godina

Boja: bijela/sivobijela bez crnih točkica ili s neznatnim brojem crnih točkica

Miris: blagi

Prosječan promjer čestica: 1–10 mm

Vlaga: Najviše 15 %

Viskoznost (*) nakon jednog sata: najmanje 3 000 mPa.s

Viskoznost (*) nakon 2 sata —

Viskoznost (*) nakon 24 sata —

Topljivost – topljiva u vrućoj i hladnoj vodi

pH u 10 g/L, pri 25 °C – 5 do 7,5

(*)

Viskoznost se mjeri u sljedećim uvjetima: 1 %, 25 °C, 20 rpm

Toplinski obrađeni mliječni proizvodi fermentirani bakterijom Bacteroides xylanisolvens

Opis/definicija:

U proizvodnji toplinski obrađenih fermentiranih mliječnih proizvoda kao starter kultura upotrebljava se bakterija Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964).

Djelomično obrano mlijeko (između 1,5 % i 1,8 % masti) ili obrano mlijeko (0,5 % masti ili manje) pasterizira se ili obrađuje ultravisokom temperaturom prije započinjanja fermentacije bakterijom Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Nastali fermentirani mliječni proizvod homogenizira se i potom toplinski obrađuje kako bi se inaktivirala bakterija Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Konačni proizvod ne sadržava žive stanice bakterije Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) (*).

(*)

Kako je izmijenjeno normom DIN EN ISO 21528-2.

Hidroksitirozol

Opis/definicija:

Hidroksitirozol je blijedožuta viskozna tekućina koja se dobiva kemijskom sintezom

Molekulska formula: C8H10O3

Molekulska masa: 154,6 g/mol

CAS br.: 10597-60-1

Vlaga ≤ 0,4 %

Miris: Karakterističan

Okus: Gorkast

Topljivost (voda) (%): Miješa se s vodom

pH: 3,5 – 4,5

Indeks refrakcije: 1,571 – 1,575

Čistoća:

Hidroksitirozol: ≥ 99 %

Octena kiselina: ≤ 0,4 %

Hidroksitirozol acetat: ≤ 0,3 %

Suma homovanilijske kiseline, izohomovanilijske kiseline i 3-metoksi-4hidroksifenilglikola: ≤ 0,3 %

Teški metali

Olovo: ≤ 0,03 mg/kg

Kadmij: ≤ 0,01 mg/kg

Živa: ≤ 0,01 mg/kg

Ostaci otapala

Etil acetat: ≤ 25,0 mg/kg

Izopropanol: ≤ 2,50 mg/kg

Metanol: ≤ 2,00 mg/kg

Tetrahidrofuran: ≤ 0,01 mg/kg

Protein za formiranje leda tip III HPLC 12

Opis/definicija:

Pripravak proteina za formiranje leda (ISP) svjetlosmeđa je tekućina koja se proizvodi dubinskom fermentacijom genetski modificiranog soja pekarskog kvasca prehrambene kvalitete (Saccharomyces cerevisiae) pri čemu je sintetski gen za ISP umetnut u genom kvasca. Bjelančevina se istiskuje i izlučuje u uzgojni medij gdje se odvaja od stanica kvasca mikrofiltriranjem te koncentrira ultrafiltriranjem. Zbog toga se stanice kvasca ne prenose u pripravak ISP-a kao takve ni u nekom izmijenjenom obliku. Pripravak ISP-a sastoji se od izvornog ISP-a, glikoliziranog ISP-a te bjelančevina i peptida iz kvasca i šećera, kao i kiselina i soli koje se obično nalaze u hrani. Koncentrat se stabilizira puferom od 10 mM limunske kiseline.

Analiza: ≥ 5 g/l aktivnog ISP-a

pH: 2,5 – 3,5

Pepeo: ≤ 2,0 %

DNK: ne može se utvrditi

Vodeni ekstrakt dobiven od sušenih listova biljke Ilex guayusa

Opis/definicija:

Tamnosmeđa tekućina. Vodeni ekstrakti dobiveni od sušenih listova biljke Ilex guayusa

Sastav:

Bjelančevine: < 0,1 g/100 ml

Masti: < 0,1 g/100 ml

Ugljikohidrati: 0,2 – 0,3 g/100 g

Ukupni šećeri: < 0,2 g/100 ml

Kofein: 19,8 – 57,7 mg/100 g

Teobromin: 0,14 – 2,0 mg/100 g

Klorogenske kiseline: 9,9 – 72,4 mg/100 g

Izomalto-oligosaharid

Prah:

Topljivost (voda) (%): > 99

Glukoza (% suhe tvari): ≤ 5,0

Izomaltoza + DP3 do DP9 (% suhe tvari): ≥ 90

Vlažnost (%) ≤ 4,0

Sulfatni pepeo (g/100 g): ≤ 0,3

Teški metali:

Olovo (mg/kg) ≤ 0,5

Arsen (mg/kg) ≤ 0,5

Sirup:

Osušene krute tvari (g/100 g): > 75

Glukoza (% na temelju suhe tvari): ≤ 5,0

Izomaltoza + DP3 do DP9 (% suhe tvari): ≥ 90

pH: 4–6

Sulfatni pepeo (g/100 g): ≤ 0,3

Teški metali:

Olovo (mg/kg) ≤ 0,5

Arsen (mg/kg) ≤ 0,5

Izomaltuloza

Opis/definicija:

Reducirajući disaharid čiju jednu polovinu čini glukoza, a drugu fruktoza i povezane su alfa-1,6-glikozidnom vezom. Dobiva se enzimskim procesom iz saharoze. Komercijalni je proizvod monohidrat. Izgled: bijeli ili gotovo bijeli kristali gotovo bez mirisa, slatkog okusa

Kemijski naziv: 6-O-α-D-glukopiranozil-D-fruktofuranoza, monohidrat

CAS br.: 13718-94-0

Kemijska formula: C12H22O11 · H2O

Strukturna formula

Image

Masa formule: 360,3 (monohidrat)

Čistoća:

Analiza: ≥ 98 % na temelju suhe tvari

Gubitak pri sušenju: ≤ 6,5 % (60 °C, pet sati)

Teški metali:

Olovo: ≤ 0,1 mg/kg

Utvrditi primjenom tehnike atomske apsorpcije prikladne za određenu razinu. Odabir veličine čestica i metode pripreme uzorka može se temeljiti na načelima metode opisane u FNP 5 (*), „Instrumentalne metode”

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) (Dokument o hrani i prehrani 5, rev. 2. – Vodič o specifikacijama za općenite obavijesti, općenite analitičke tehnike, identifikacijska ispitivanja, testne otopine i druge referentne materijale (JECFA)), 1991., 322 stranice, engleski jezik, ISBN 92-5-102991-1.

Laktitol

Opis/definicija:

Kristalni prah ili bezbojna otopina dobivena katalitičkom hidrogenacijom laktoze. Kristalni produkti javljaju se u bezvodnom, monohidratnom i dihidratnom obliku. Nikal se upotrebljava kao katalizator.

Kemijski naziv: 4-O-β-D-galaktopiranozil-D-glucitol

Kemijska formula: C12H24O11

Molekulska masa: 344,31 g/mol

CAS br.: 585-86-4

Čistoća:

Topljivost (u vodi): vrlo topljiv u vodi

Specifična rotacija [α] D20 = + 13 ° do + 16 °

Analiza: ≥ 95 % d.b (d.b – izraženo na temelju mase suhe tvari)

Voda: ≤ 10,5 %

Ostali polioli: ≤ 2,5 % d.b

Reducirajući šećeri: ≤ 0,2 % d.b

Kloridi: ≤ 100 mg/kg suhe tvari

Sulfati: ≤ 200 mg/kg suhe tvari

Sulfatni pepeo: ≤ 0,1 % d.b

Nikal: ≤ 2,0 mg/kg suhe tvari

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg suhe tvari

Olovo: ≤ 1,0 mg/kg suhe tvari

Lakto-N-neotetraoza

(sintetička)

Definicija:

Kemijski naziv: β-d-Galaktopiranozil-(1→4)-2-acetamido-2-deoksi-β-d-glukopiranozil-(1→3)-β-d-galaktopiranozil-(1→4)- d-glukopiranoza

Kemijska formula: C26H45NO21

CAS br.: 13007-32-4

Molekulska masa: 707,63 g/mol

Opis:

Lakto-N-neotetraoza bijeli je do sivobijeli prah. Proizvodi se postupkom kemijske sinteze i izolira kristalizacijom.

Čistoća:

Analiza (bez vode): ≥ 96 %

D-laktoza: ≤ 1,0 %

Lakto-N-trioza II: ≤ 0,3 %

Izomer fruktoze lakto-N-neotetraoze: ≤ 0,6 %

pH (20 °C, 5 %-tna otopina): 5,0-7,0

Voda: ≤ 9,0 %

Sulfatni pepeo: ≤ 0,4 %

Octena kiselina: ≤ 0,3 %

Ostaci otapala (metanol, 2-propanol, metil acetat, aceton): ≤ 50 mg/kg pojedinačno, ≤ 200 mg/kg zajedno

Ostaci bjelančevina: ≤ 0,01 %

Paladij: ≤ 0,1 mg/kg

Nikal: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija: ≤ 500 CFU/g

Kvasci: ≤ 10 CFU/g

Plijesni: ≤ 10 CFU/g

Ostaci endotoksina: ≤ 10 EU/mg

Lakto-N-neotetraoza

(mikrobni izvor)

Definicija:

Kemijski naziv: β-d-Galaktopiranozil-(1→4)-2-acetamido-2-deoksi-β-d-glukopiranozil-(1→3)-β-d-galaktopiranozil-(1→4)- d-glukopiranoza

Kemijska formula: C26H45NO21

CAS br.: 13007-32-4

Molekulska masa: 707,63 g/mol

Izvor:

Genetski modificirani soj bakterije Escherichia coli (K-12)

Opis:

Lakto-N-neotetraoza kristalni je prah bijele do sivobijele boje koji se proizvodi mikrobiološkim procesom. Lakto-N-neotetraoza izolira se kristalizacijom.

Čistoća:

Analiza (bez vode): ≥ 92 %

D-laktoza: ≤ 3,0 %

Lakto-N-trioza II: ≤ 3,0 %

para-lakto-N-neoheksaoza: ≤ 3,0 %

Izomer fruktoze lakto-N-neotetraoze: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, 5 %-tna otopina): 4,0–7,0

Voda: ≤ 9,0 %

Sulfatni pepeo: ≤ 0,4 %

Ostaci otapala (metanol): ≤ 100 mg/kg

Ostaci bjelančevina: ≤ 0,01 %

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija: ≤ 500 CFU/g

Kvasci: ≤ 10 CFU/g

Plijesni: ≤ 10 CFU/g

Ostaci endotoksina: ≤ 10 EU/mg

Ekstrakt lista lucerne dobiven iz biljke Medicago sativa

Opis/definicija:

Lucerna (Medicago sativa L.) obrađuje se u roku od dva sata od berbe. Sjecka se i drobi. Provlačenjem kroz prešu za ulje od lucerne se dobivaju vlaknasti ostaci i prešani sok (10 % suhe tvari). Suha tvar tog soka sadržava oko 35 % sirovog proteina. Prešani sok (pH 5,8–6,2) neutralizira se. Prethodnim zagrijavanjem i ubrizgavanjem pare omogućuje se koagulacija bjelančevina povezanih s pigmentima karotenoida i klorofila. Talog bjelančevina odvaja se centrifugiranjem, a zatim suši. Nakon što mu se doda askorbinska kiselina, koncentrat bjelančevina lucerne granulira se i pohranjuje u inertnom plinu ili hladnom spremištu.

Sastav:

Bjelančevine: 45 – 60 %

Masti: 9 – 11 %

Slobodni ugljikohidrati (topljiva vlakna): 1 – 2 %

Polisaharidi (netopljiva vlakna): 11 – 15 %

uključujući celulozu: 2 – 3 %

Minerali: 8 – 13 %

Saponini: ≤ 1,4 %

Izoflavoni: ≤ 350 mg/kg

Kumestrol: ≤ 100 mg/kg

Fitati: ≤ 200 mg/kg

L-kanavanin ≤ 4,5 mg/kg

Likopen

Opis/definicija:

Sintetski likopen proizvodi se Wittigovom kondenzacijom sintetskih posrednika koji se obično upotrebljavaju za proizvodnju drugih karotenoida koji se upotrebljavaju u hrani. Sintetski likopen sastoji se od ≥ 96 % likopena i manjih količina drugih povezanih komponenata karotenoida. Likopen je prisutan u obliku praha u odgovarajućoj matrici ili u obliku uljne disperzije. Boja je tamnocrvena ili crvenoljubičasta. Mora se osigurati antioksidacijska zaštita.

Kemijski naziv: Likopen

CAS br.: 502-65-8 (all-trans likopen)

Kemijska formula: C40H56

Masa formule: 536,85 Da

Likopen iz gljive Blakeslea trispora

Opis/definicija:

Pročišćeni likopen iz gljive Blakeslea trispora sastoji se od ≥ 95 % likopena i ≤ 5 % drugih karotenoida. Prisutan je ili u obliku praha u odgovarajućoj matrici ili u obliku uljne disperzije. Boja je tamnocrvena ili crvenoljubičasta. Mora se osigurati antioksidacijska zaštita.

Kemijski naziv: Likopen

CAS br.: 502-65-8 (all-trans likopen)

Kemijska formula: C40H56

Masa formule: 536,85 Da

Likopen iz rajčica

Opis/definicija:

Pročišćeni likopen iz rajčice (Lycopersicon esculantum L.) sastoji se od ≥ 95 % likopena i ≤ 5 % drugih karotenoida. Prisutan je ili u obliku praha u odgovarajućoj matrici ili u obliku uljne disperzije. Boja je tamnocrvena ili crvenoljubičasta. Mora se osigurati antioksidacijska zaštita.

Kemijski naziv: Likopen

CAS br.: 502-65-8 (all-trans likopen)

Kemijska formula: C40H56

Masa formule: 536,85 Da

Oleorezin likopena iz rajčice

Opis/definicija:

Oleorezin likopena iz rajčice dobiva se iz zrelih rajčica (Lycopersicon esculentum Mill.) ekstrakcijom s pomoću otapala, uz naknadno uklanjanje otapala. Riječ je o crvenoj do tamnosmeđoj viskoznoj, bistroj tekućini.

Ukupno likopen: 5 – 15 %

Od toga trans-likopen: 90 – 95 %

Ukupno karotenoidi (izračunani kao likopen): 6,5 – 16,5 %

Drugi karotenoidi: 1,75 %

(Fitoen/fitofluen/β-karoten): (0,5 – 0,75/0,4 – 0,65/0,2 – 0,35 %)

Ukupni tokoferoli: 1,5 – 3,0 %

Neosapunjive tvari: 13 – 20 %

Ukupne masne kiseline: 60 – 75 %

Voda (Karl Fischer): ≤ 0,5 %

Magnezij citrat malat

Opis/definicija:

Magnezij citrat malat amorfni je prah žućkastobijele boje.

Kemijska formula: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2

Kemijski naziv: Pentamagnezij di-(2-hidroksibutandioat)-di-(2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat)

CAS br.: 1259381-40-2

Molekulska masa: 763,99 Daltona (bezvodno)

Topljivost: lako topljiv u vodi (oko 20 g u 100 ml)

Opis fizičkog stanja: amorfni prah

Analiza magnezija: 12,0 – 15,0 %

Gubitak pri sušenju (4 sata na 120 °C): ≤ 15 %

Boja (u krutom stanju) bijela do žućkastobijela

Boja (20 % vodene otopine): bez boje do žućkasta

Izgled (20 % vodene otopine): bistra otopina

pH (20 % vodene otopine): otprilike 6,0

Nečistoće:

Klorid: ≤ 0,05 %

Sulfat: ≤ 0,05 %

Arsen: ≤ 3,0 ppm

Olovo: ≤ 2,0 ppm

Kadmij: ≤ 1 ppm

Živa: ≤ 0,1 ppm

Ekstrakt kore stabla magnolije

Opis/definicija:

Ekstrakt kore stabla magnolije dobiva se od kore biljke Magnolia officinalis L. i proizvodi s pomoću superkritičnog ugljikova dioksida. Koru se pere i suši u pećnici radi smanjenja sadržaja vlage, a zatim je se drobi i ekstrahira s pomoću superkritičnog ugljikova dioksida. Ekstrakt se otapa u etanolu medicinske kvalitete i ponovno se kristalizira kako bi se dobio ekstrakt kore stabla magnolije.

Ekstrakt kore stabla magnolije uglavnom se sastoji od dvaju fenolskih spojeva, magnolola i honokiola.

Izgled: svjetlosmeđi prah

Čistoća:

Magnolol: ≥ 85,2 %

Honokiol: ≥ 0,5 %

Magnolol i honokiol: ≥ 94 %

Ukupno eudezmola: ≤ 2 %

Vlaga: 0,50 %

Teški metali:

Arsen (ppm): ≤ 0,5

Olovo (ppm): ≤ 0,5

Metil eugenol (ppm): ≤ 10

Turbokurarin (ppm): ≤ 2,0

Ukupno alkaloid (ppm): ≤ 100

Ulje od kukuruznih klica bogato neosapunjivim tvarima

Opis/definicija:

Ulje od kukuruznih klica bogato neosapunjivim tvarima proizvodi se vakuumskom destilacijom i razlikuje se od rafiniranog ulja kukuruznih klica po koncentraciji neosapunjive frakcije (1,2 g u rafiniranom ulju kukuruznih klica odnosno 10 g u „ulju kukuruznih klica bogatom neosapunjivim tvarima”).

Čistoća:

Neosapunjive tvari: > 9,0 g/100 g

Tokoferoli: ≥ 1,3 g/100 g

α-tokoferol (%): 10–25 %

β-tokoferol (%): < 3,0 %

γ-tokoferol (%): 68 – 89 %

δ-tokoferol (%): < 7,0 %

Steroli, triterpenski alkoholi, metilsteroli: > 6,5 g/100 g

Masne kiseline u trigliceridima:

palmitinska kiselina: 10,0 – 20,0 %

stearinska kiselina: < 3,3 %

oleinska kiselina: 20,0 – 42,2 %

linolna kiselina: 34,0 – 65,6 %

linoleinska kiselina: < 2,0 %

Kiselinski broj: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroksidni broj: ≤ 10 meq O2/kg

Teški metali:

Željezo (Fe): < 1 500 μg/kg

Bakar (Cu): < 100 μg/kg

Nečistoće:

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH), benzo(a)piren: < 2 μg/kg

Obrada aktivnim ugljenom obvezna je kako bi se osiguralo da se policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) ne obogaćuju tijekom proizvodnje „ulja kukuruznih klica bogatog neosapunjivim tvarima”

Metil-celuloza

Opis/definicija:

Metilna celuloza jest celuloza dobivena izravno od prirodnih sojeva vlaknastog biljnog materijala i djelomično eterificirana metilnim skupinama.

Kemijski naziv: Metil eter celuloze

Kemijska formula: Polimeri sadržavaju supstituirane jedinice anhidroglukoze sljedeće opće formule:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) gdje svaki od R1, R2, R3 može biti jedno od sljedećeg:

H

CH3 ili

CH2CH3

Molekulska masa: Makromolekule: od oko 20 000 (n oko 100) do oko 380 000 g/mol (n oko 2 000 )

Analiza: Sadržava najmanje 25 % i najviše 33 % metoksilnih skupina (–OCH3) i najviše 5 % hidroksietoksilnih skupina (–OCH2CH2OH)

Slabo higroskopni bijeli, svjetložućkasti ili sivkasti, zrnati ili vlaknasti prah bez mirisa i okusa

Topljivost: bubri u vodi, stvarajući bistru do opalescentnu, viskoznu, koloidnu otopinu. Netopljiv u etanolu, eteru i kloroformu. Topljiv u ledenoj octenoj kiselini.

Čistoća:

Gubitak pri sušenju: ≤ 10 % (105 °C, tri sata)

Sulfatni pepeo: ≤ 1,5 % utvrđeno pri 800 ± 25 °C

pH: ≥ 5,0 i ≤ 8,0 (1 % koloidne otopine)

Teški metali:

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg

Olovo: ≤ 2,0 mg/kg

Živa: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmij: ≤ 1,0 mg/kg

(6S)-5-metiltetrahidrofolna kiselina, sol glukozamina

Opis/definicija:

Kemijski naziv: N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-heksahidro-5-metil-4-okso-6-pteridinil]metil]amino]benzoil]-L-glutaminska kiselina, sol glukozamina

Kemijska formula: C32H51N9O16

Molekulska masa: 817,80 g/mol (bezvodna)

CAS br.: 1181972-37-1

Izgled: prah kremaste do svjetlosmeđe boje

Čistoća:

Dijastereoizomerna čistoća: najmanje 99 % (6S)-5-metiltetrahidrofolne kiseline

Sadržaj glukozamina: 34 – 46 % u suhoj tvari

Sadržaj 5-metiltetrahidrofolne kiseline: 54 – 59 % u suhoj tvari

Voda: ≤ 8,0 %

Teški metali:

Olovo: ≤ 2,0 ppm

Kadmij: ≤ 1,0 ppm

Živa: ≤ 0,1 ppm

Arsen: ≤ 2,0 ppm

Bor: ≤ 10 ppm

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih mikroorganizama: ≤ 100 CFU/g

Kvasci i plijesni: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: nije prisutna u 10 g

Monometilsilanetriol (organski silikon)

Opis/definicija:

Kemijski naziv: Silanetriol, 1-metil-

Kemijska formula: CH6O3Si

Molekulska masa: 94,14 g/mol

CAS br.: 2445-53-6

Čistoća:

Pripravak organskog silicija (monometilsilanetriol) (vodena otopina):

Kiselost (pH): 6,4–6,8

Silicij: 100 – 150 mg Si/l

Teški metali:

Olovo: ≤ 1,0 μg/l

Živa: ≤ 1,0 μg/l

Kadmij: ≤ 1,0 μg/l

Arsen: ≤ 3,0 μg/l

Otapala:

Metanol: ≤ 5,0 mg/kg (ostaci)

Ekstrakt micelija iz gljive šitake (Lentinula edodes)

Opis/definicija:

Taj je sastojak nove hrane sterilni vodeni ekstrakt dobiven iz micelija gljive Lentinula edodes kultiviran dubinskom fermentacijom. Riječ je o svjetlosmeđoj, blago mutnoj tekućini.

Lentinan je β-(1-3) β-(1-6)-D-glukan molekulske mase od oko 5 × 105 Daltona, sa stupnjem grananja od 2/5 i trostruko spiralnom tercijarnom strukturom.

Čistoća/sastav ekstrakta micelija gljive Lentinula edodes:

Vlaga: 98 %

Suha tvar: 2 %

Slobodna glukoza: < 20 mg/ml

Ukupno bjelančevine (*): < 0,1 mg/ml

Dijelovi koji sadržavaju N (**) < 10 mg/ml

Lentinan: 0,8–1,2 mg/ml

(*)

Bradfordova metoda

(**)

Kjeldahlova metoda

Sok biljke noni (Morinda citrifolia)

Opis/definicija:

Plodovi biljke noni (plodovi biljke Morinda citrifolia L.) prešaju se. Tako dobiveni sok pasterizira se. Može se provesti dodatni korak fermentacije prije ili nakon prešanja.

Rubiadin: ≤ 10 μg/kg

Lucidin: ≤ 10 μg/kg

Sok biljke noni (Morinda citrifolia) u prahu

Opis/definicija:

Sjemenke i kora plodova biljke Morinda citrifolia odvajaju se. Dobiveno meso filtrira se kako bi se sok odvojio od mesa. Dobiveni sok suši se na jedan od dvaju načina:

 

atomizacijom s pomoću kukuruznih maltodekstrina, mješavina se dobiva održavanjem stalne brzine ulaza soka i maltodekstrina

 

ili dehidracijom s pomoću zeolita ili sušenjem i naknadnim miješanjem s pomoćnom tvari. Tako se omogućuje početno sušenje soka te njegovo miješanje s maltodekstrinima (upotrebljava se ista količina kao u slučaju atomizacije).

Voćna kaša i koncentrat biljke noni (Morinda citrifolia)

Opis/definicija:

Plodovi biljke Morinda citrifolia beru se ručno. Sjemenke i koža mogu se mehanički odvojiti od plodova od kojih se radi kaša. Kaša se nakon pasterizacije pakira u sterilne spremnike i skladišti u hladnim uvjetima.

Koncentrat biljke Morinda citrifolia priprema se od kaše biljke M. citrifolia tako da je se obradi s pomoću pektolitičkih enzima (jedan do dva sata na 50–60 °C). Zatim se kaša zagrijava kako bi se inaktivirale pektinaze te je se odmah rashlađuje. Sok se odvaja dekantacijskom centrifugom. Zatim se sok prikuplja i pasterizira prije no što ga se koncentrira u vakuumskom otparivaču s vrijednosti od 6 do 8 brixa na 49 do 51 brixa u konačnom koncentratu.

Sastav:

 

Kaša:

Vlaga: 89 – 93 %

Bjelančevine: < 0,6 g/100 g

Masti: ≤ 0,4 g/100 g

Pepeo: < 1,0 g/100 g

Ukupni ugljikohidrati: 5–10 g/100 g

Fruktoza: 0,5–3,82 g/100 g

Glukoza: 0,5–3,14 g/100 g

Dijetetska vlakna: < 0,5–3 g/100 g

5,15-dimetilmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

Lucidin (*): ne može se utvrditi

Alizarin (*): ne može se utvrditi

Rubiadin (*): ne može se utvrditi

 

Koncentrat:

Vlaga: 48 – 53 %

Bjelančevine: 3 – 3,5 g/100 g

Masti: < 0,04 g/100 g

Pepeo: 4,5 – 5,0 g/100 g

Ukupni ugljikohidrati: 37–45 g/100 g

Fruktoza: 9–11 g/100 g

Glukoza: 9–11 g/100 g

Dijetetska vlakna: 1,5 – 5,0 g/100 g

5,15-dimetilmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

(*)

S pomoću metode HPLC-UV koja je razvijena i provjerena za analizu antrakinona u kaši i koncentratu biljke Morinda citrifolia. Granice otkrivanja: 2,5 ng/ml (5,15 dimetilmorindola); 50,0 ng/ml (lucidin); 6,3 ng/ml (alizarin) i 62,5 ng/ml (rubiadin).

Listovi biljke noni (Morinda citrifolia)

Opis/definicija:

Listove biljke Morinda citrifolia nakon rezanja se podvrgava sušenju i prženju. Veličina čestica proizvoda kreće se od slomljenih listova do grubog i sitnog praha. Zelenosmeđe je do smeđe boje.

Čistoća/sastav:

Vlaga: < 5,2 %

Bjelančevine: 17 – 20 %

Ugljikohidrati: 55 – 65 %

Pepeo: 10 – 13 %

Masti: 4 – 9 %

Oksalna kiselina: < 0,14 %

Taninska kiselina: < 2,7 %

5,15-dimetilmorindol: < 47 mg/kg

Rubiadin: ne može se utvrditi, ≤ 10 μg/kg

Lucidin: ne može se utvrditi, ≤ 10 μg/kg

Biljka noni (Morinda citrifolia) u prahu

Opis/definicija:

Prah plodova biljke noni proizvodi se od kaše plodova biljke noni (Morinda citrifolia L.) njezinim sušenjem smrzavanjem. Od plodova se napravi kaša i uklone se sjemenke. Nakon sušenja smrzavanjem, pri čemu se iz plodova biljke noni uklanja voda, preostala kaša melje se u prah i stavlja u kapsule.

Čistoća/sastav

Vlaga: 5,3 – 9 %

Bjelančevine: 3,8–4,8 g/100 g

Masti: 1–2 g/100 g

Pepeo: 4,6–5,7 g/100 g

Ukupni ugljikohidrati: 80–85 g/100 g

Fruktoza: 20,4–22,5 g/100 g

Glukoza: 22–25 g/100 g

Dijetetska vlakna: 15,4–24,5 g/100 g

5,15-dimetilmorindol (*): ≤ 2,0 μg/ml

(*)

S pomoću metode HPLC-UV koja je razvijena i provjerena za analizu antrakinona u biljci Morinda citrifolia u prahu. Granice otkrivanja: 2,5 ng/ml (5,15 dimetilmorindola)

Mikroalga Odontella aurita

Silicij: 3,3 %

Kristalni silicijev dioksid: najviše 0,1 – 0,3 % kao nečistoća

Ulje obogaćeno fitosterolima/fitostanolima

Opis/definicija:

Ulje obogaćeno fitosterolima/fitostanolima sastoji se od frakcije ulja i frakcije fitosterola.

Distribucija acilglicerola:

Slobodne masne kiseline (izražene kao oleinska kiselina): ≤ 2,0 %

Monoacilgliceroli (MAG): ≤ 10 %

Diacilgliceroli (DAG): ≤ 25 %

Triacilgliceroli (TAG): preostali udio

Frakcija fitosterola:

β-sitosterol: ≤ 80 %

β-sitostanol: ≤ 15 %

kampesterol: ≤ 40 %

kampestanol: ≤ 5,0 %

stigmasterol: ≤ 30 %

brasikasterol ≤ 3,0 %

drugi steroli/stanoli: ≤ 3,0 %

Ostalo:

Vlaga i hlapljive tvari: ≤ 0,5 %

Peroksidni broj: < 5,0 meq/kg

Transmasne kiseline: ≤ 1 %

Kontaminacija/čistoća (GC-FID ili istovjetna metoda) fitosterola/fitostanola:

fitosteroli i fitostanoli ekstrahirani iz izvora osim biljnih ulja koji su prikladni za upotrebu u hrani ne smiju sadržavati kontaminante, što se najbolje osigurava čistoćom većom od 99 %.

Ulje ekstrahirano iz lignji

Kiselinski broj: ≤ 0,5 KOH/g ulja

Peroksidni broj: ≤ 5 meq O2/kg ulja

Vrijednost p-anisidina ≤ 20

Testiranje hladnoćom pri 0 °C ≤ 3 sata

Vlaga: ≤ 0,1 % (m/m)

Neosapunjive tvari: ≤ 5,0 %

Transmasne kiseline: ≤ 1,0 %

Dokozaheksaenska kiselina: ≥ 20 %

Eikozapentaenska kiselina: ≥ 10 %

Pasterizirani pripravci na bazi voća proizvedeni visokotlačnom obradom

Parametar

Cilj

Napomene

skladištenje voća prije obrade pri visokom

najmanje 15 dana na temperaturi od –20 °C

voće se bere i skladišti u skladu s dobrim/higijenskim poljoprivrednim i proizvodnim praksama

dodano voće

40 % do 60 % odmrznutog voća

voće se homogenizira i dodaje drugim sastojcima

pH

3,2 do 4,2

 

° Brix

7 do 42

osigurava se dodavanjem šećera

aw

< 0,95

osigurava se dodavanjem šećera

završno skladištenje

najviše 60 dana na temperaturi od najviše +5 °C

odgovara režimu skladištenja proizvoda prerađenih konvencionalnim metodama

Fosfatirani kukuruzni škrob

Opis/definicija:

Fosfatirani kukuruzni škrob (fosfatirani diškrobni fosfat) kemijski je modificirani rezistentni škrob dobiven iz škroba s visokim udjelom amiloze kombiniranjem kemijskih postupaka kako bi se dobile poprečne fosfatne veze između ostataka ugljikohidrata i esterificiranih hidroksilnih skupina.

Taj je sastojak nove hrane bijeli ili gotovo bijeli prah.

CAS br.: 11120-02-8

Kemijska formula: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = broj glukoznih jedinica, x, y = stupnjevi supstitucije

Kemijska svojstva fosfatiranog diškrobnog fosfata:

 

Gubitak pri sušenju: 10 – 14 %

 

pH: 4,5–7,5

 

Dijetetska vlakna: ≥ 70 %

 

Škrob: 7 – 14 %

 

Bjelančevine: ≤ 0,8 %

 

Lipidi: ≤ 0,8 %

 

Ostatak vezanog fosfora: ≤ 0,4 % (kao fosfor) „škrob s visokim udjelom amiloze” kao izvor

Fosfatidilserin iz ribljih fosfolipida

Opis/definicija:

Sastojak nove hrane prah je žute do smeđe boje. Fosfatidilserin se dobiva iz ribljih fosfolipida enzimskom transfosforilacijom aminokiselinom L-serin.

Specifikacija proizvoda fosfatidilserina proizvedenog od ribljih fosfolipida:

Vlaga: < 5,0 %

Fosfolipidi: ≥ 75 %

Fosfatidilserin: ≥ 35 %

Gliceridi: < 4,0 %

Slobodni L-serin: < 1,0 %

Tokoferoli: < 0,5 % 1 (*)

Peroksidni broj: < 5,0 meq O2/kg

(*)

Tokoferoli mogu se dodati kao antioksidanti u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1129/2011

Fosfatidilserin iz sojinih fosfolipida

Opis/definicija:

Taj je sastojak nove hrane sivobijeli ili svjetložuti prah. Dostupan je i u tekućem stanju, bistre smeđe do narančaste boje. Kad je u tekućem stanju sadržava srednjolančane trigliceride (MCT) koji imaju funkciju nosača. Sadržava niže razine fosfatidilserina jer uključuje znatne količine ulja (MCT-i).

Fosfatidilserin iz sojinih fosfolipida dobiva se enzimskom transfosforilacijom sojinog lecitina s visokim udjelom fosfatidilkolina s pomoću aminokiseline L-serin. Fosfatidilserin se sastoji od glicerofostatne strukture povezane fosfodiesterskom vezom s dvjema masnim kiselinama i L-serinom.

Svojstva fosfatidilserina iz sojinih fosfolipida:

 

Prah:

Vlaga: < 2,0 %

Fosfolipidi: ≥ 85 %

Fosfatidilserin: ≥ 61 %

Gliceridi: < 2,0 %

Slobodni L-serin: < 1,0 %

Tokoferoli: < 0,3 %

Fitosteroli: < 0,2 %

 

Tekuće stanje:

Vlaga: < 2,0 %

Fosfolipidi: ≥ 25 %

Fosfatidilserin: ≥ 20 %

Gliceridi: nije primjenjivo

Slobodni L-serin: < 1,0 %

Tokoferoli: < 0,3 %

Fitosteroli: < 0,2 %

Proizvod fosfolipida koji sadržava jednaku količinu fosfatidilserina i fosfatidne kiseline

Opis/definicija:

Proizvod se proizvodi enzimskom pretvorbom sojinog lecitina. Proizvod fosfolipida čine fosfatidilserin i fosfatidna kiselina u obliku vrlo koncentriranog žutosmeđeg praha.

Specifikacija proizvoda:

Vlaga: ≤ 2,0 %

Ukupno fosfolipidi: ≥ 70 %

Fosfatidilserin: ≥ 20 %

Fosfatidna kiselina: ≥ 20 %

Gliceridi: ≤ 1,0 %

Slobodni L-serin: ≤ 1,0 %

Tokoferoli: ≤ 0,3 %

Fitosteroli: ≤ 2,0 %

Upotrebljava se najviše 1,0 % silicijeva dioksida.

Fosfolipidi iz žumanjaka

85 % i 100 % čistih fosfolipida iz žumanjaka

Fitoglikogen

Opis:

Bijeli do sivobijeli prah polisaharida, bez mirisa, boje i okusa, dobiven od genetski nemodificiranog slatkog kukuruza tradicionalnim tehnikama za preradu hrane

Definicija:

Polimer glukoze (C6H12O6)n s linearno povezanim α(1 – 4) glikozidnim vezama, koje se dijele svakih 8 do 12 glukoznih jedinica (1 – 6) glikozidnim vezama

Specifikacije:

Ugljikohidrati: 97 %

Šećeri: 0,5 %

Vlakna: 0,8 %

Masti: 0,2 %

Bjelančevine: 0,6 %

Fitosteroli/fitostanoli

Opis/definicija:

Fitosteroli i fitostanoli jesu steroli i stanoli koji se ekstrahiraju iz biljaka i mogu se javiti kao slobodni steroli i stanoli ili kao njihovi oblici esterificirani masnim kiselinama prehrambene kvalitete.

Sastav (na temelju metode GC-FID ili istovjetne metode):

 

β-sitosterol: < 81 %

 

β-sitostanol: < 35 %

 

kampesterol: < 40 %

 

kampestanol: < 15 %

 

stigmasterol: < 30 %

 

brasikasterol: < 3,0 %

 

drugi steroli/stanoli: < 3,0 %

Kontaminacija/čistoća (na temelju metode GC-FID ili istovjetne metode):

Fitosteroli i fitostanoli ekstrahirani iz izvora osim biljnih ulja koji su prikladni za upotrebu u hrani ne smiju sadržavati kontaminante, što se najbolje osigurava čistoćom fitosterola/fitostanola većom od 99 %.

Ulje od koštica šljive

Opis/definicija:

Ulje od koštica šljive biljno je ulje dobiveno hladnim prešanjem koštica šljive (Prunus domestica).

Sastav:

Oleinska kiselina (C18:1): 68 %

Linolna kiselina (C18:2): 23 %

γ-tokoferol: 80 % ukupnih tokoferola

β-sitosterol: 80 – 90 % ukupnih sterola

Triolein: 40 – 55 % ukupnih triglicerida

Cijanovodična kiselina: najviše 5 mg/kg ulja

Krumpirove bjelančevine (koagulirane) i hidrolizati

Suha tvar: ≥ 800 mg/g

Bjelančevine (N*6,25): ≥ 600 mg/g (suhe tvari)

Pepeo: ≤ 400 mg/g (suhe tvari)

Glikoalkaloid (ukupno): ≤ 150 mg/kg

Lizinoalanin (ukupno): ≤ 500 mg/kg

Lizinoalanin (slobodan): ≤ 10 mg/kg

Prolil oligopeptidaza (enzimski pripravak)

Specifikacija enzima:

Sustavno ime: prolil oligopeptidaza

Istoznačnice: prolil endopeptidaza, endopeptidaza specifična za prolin, endoprolilpeptidaza

Molekulska masa: 66 kDa

Broj Komisije za enzime: EC 3.4.21.26

CAS broj: 72162-84-6

Izvor: Genetski modificirani soj gljive Aspergillus niger (GEP-44)

Opis: Prolil oligopeptidaza dostupna je kao enzimski pripravak koji sadržava oko 30 % maltodekstrina.

Specifikacije enzimskog pripravka od prolil oligopeptidaze:

Aktivnost:

> 580 000 PPI (*)/g (> 34,8 PPU (**)/g)

Izgled: mikrogranule

Boja: Sivobijele do žućkastonarančaste boje. Boja može varirati od serije do serije

Suha tvar: > 94 %

Gluten: < 20 ppm

Teški metali:

Olovo: ≤ 1,0 mg/kg

Arsen: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmij: ≤ 0,5 mg/kg

Živa: ≤ 0,1 mg/kg

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih kolonija: ≤ 103 CFU/g

Ukupno kvasci i plijesni: ≤ 102 CFU/g

Sulfitreducirajući anaerobni organizmi: ≤ 30 CFU/g

Enterobacteriaceae: < 10 CFU/g

Salmonella: nije prisutna u 25 g

Escherichia coli: nije prisutna u 25 g

Staphylococcus aureus: nije prisutna u 10 g

Pseudomonas aeruginosa: nije prisutna u 10 g

Listeria monocytogenes: nije prisutna u 25 g

Antimikrobna aktivnost: nije prisutna

Mikotoksini: ispod granice detekcije: aflatoksin B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), ukupno aflatoksina (< 2,0 μg/kg), okratoksin A (< 0,20 μg/kg), T-2 toksin (< 5 μg/kg), zearalenon (< 2,5 μg/kg), fumonizin B1 i B2 (< 2,5 μg/kg)

(*)

PPI – Protease Picomole International

(**)

PPU – Prolyl Peptidase Units ili Proline Protease Units

Ekstrakt bjelančevina iz svinjskih bubrega

Opis/definicija:

Ekstrakt bjelančevina dobiva se iz homogeniziranih svinjskih bubrega kombinacijom taloženja soli i centrifugiranja pri velikoj brzini. Dobiveni talog sadržava bjelančevine sa 7 % enzima diamin oksidaze (nomenklatura enzima E.C. 1.4.3.22) i ponovno se suspendira u sustavu s fiziološkim puferom. Dobiveni ekstrakt svinjskih bubrega stavlja se u želučanootporne kapsule kako bi mogao doći do aktivnih dijelova probavnog sustava.

Osnovni proizvod:

 

Specifikacija: ekstrakt bjelančevina iz svinjskih bubrega s prirodnim sastojkom diamin oksidazom (DAO):

 

Fizičko stanje: tekućina

 

Boja: smećkasta

 

Izgled: blago mutna otopina

 

pH vrijednost: 6,4–6,8

 

Enzimska aktivnost: > 2 677 kHDU DAO/ml (DAO REA (analiza DAO-a radio ekstrakcijom))

Mikrobiološki kriteriji:

 

Brachyspira spp.: negativno (PCR u stvarnom vremenu)

 

Listeria monocytogenes: negativno (PCR u stvarnom vremenu)

 

Staphylococcus aureus: < 100 CFU/g

 

Influenza A: negativno (obrnuta transkripcija PCR-a u stvarnom vremenu)

 

Escherichia coli: < 10 CFU/g

 

Ukupan broj aerobnih mikroorganizama: < 105 CFU/g

 

Broj kvasaca i plijesni: < 105 CFU/g

 

Salmonella: Odsutnost/10 g

 

Enterobakterije otporne na žučnu kiselinu: < 104 CFU/g

Konačni proizvod:

Specifikacija za ekstrakt bjelančevina iz svinjskih bubrega s prirodnim sastojkom DAO (E.C. 1.4.3.22) u obliku želučanootpornih kapsula:

Fizičko stanje: krutina

Boja: žutosiva

Izgled: mikropeleti

Enzimska aktivnost: 110–220 kHDU DAO/g peleta (DAO REA (analiza DAO-a radio ekstrakcijom))

Stabilnost kiseline 15 min 0,1 M HCl, zatim 60 min borat pH=9,0 > 68 kHDU DAO/g peleta (DAO REA (analiza DAO-a radio ekstrakcijom))

Vlažnost: < 10 %

Staphylococcus aureus: < 100 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Ukupan broj aerobnih mikroorganizama: < 104 CFU/g

Kvasac i plijesni ukupno: < 103 CFU/g

Salmonella: Odsutnost/10 g

Enterobakterije otporne na žučnu kiselinu: < 102 CFU/g

Ulje od uljane repice bogato neosapunjivim tvarima

Opis/definicija:

„Ulje od uljane repice bogato neosapunjivim tvarima” proizvodi se vakuumskom destilacijom i razlikuje se od rafiniranog ulja uljane repice po koncentraciji neosapunjive frakcije (1 g u rafiniranom ulju uljane repice odnosno 9 g u „ulju od uljane repice bogatom neosapunjivim tvarima”). Dolazi do manjeg smanjenja triglicerida koji sadržavaju mononezasićene i polinezasićene masne kiseline.

Čistoća:

Neosapunjive tvari: > 7,0 g/100 g

Tokoferoli: > 0,8 g/100 g

α-tokoferol (%): 30 – 50 %

γ-tokoferol (%): 50 – 70 %

δ-tokoferol (%): < 6,0 %

Steroli, triterpenski alkoholi, metilsteroli: > 5,0 g/100 g

Masne kiseline u trigliceridima:

palmitinska kiselina: 3 – 8 %

stearinska kiselina: 0,8 – 2,5 %

oleinska kiselina: 50 – 70 %

linolna kiselina: 15 – 28 %

linoleinska kiselina: 6 – 14 %

eruka kiselina: < 2,0 %

Kiselinski broj: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroksidni broj: ≤ 10 meq O2/kg

Teški metali:

Željezo (Fe): < 1 000 μg/kg

Bakar (Cu): < 100 μg/kg

Nečistoće:

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH), benzo(a)piren: < 2 μg/kg

Obrada aktivnim ugljenom obvezna je kako bi se osiguralo da se policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) ne obogaćuju tijekom proizvodnje „ulja uljane repice bogatog neosapunjivim tvarima”

Bjelančevine iz sjemenki uljane repice

Definicija:

Bjelančevine iz sjemenki uljane repice čine vodeni ekstrakt bogat bjelančevinama iz prešane pogače uljane repice dobivene od genetski nemodificiranih Brassica napus L. i Brassica rapa L.

Opis:

bijeli do sivobijeli prah osušen raspršivanjem

Ukupno bjelančevine: ≥ 90 %

Topljive bjelančevine: ≥ 85 %

Vlaga: ≤ 7,0 %

Ugljikohidrati: ≤ 7,0 %

Masti: ≤ 2,0 %

Pepeo: ≤ 4,0 %

Vlakna: ≤ 0,5 %

Ukupno glukozinolati: ≤ 1 mmol/kg

Čistoća:

Ukupno fitati: ≤ 1,5 %

Olovo: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiološki kriteriji:

Broj kvasaca i plijesni: ≤ 100 CFU/g

Broj aerobnih bakterija: ≤ 10 000 CFU/g

Broj koliformnih bakterija: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: nije prisutna u 10 g

Salmonella: nije prisutna u 25 g

Trans-resveratrol

Opis/definicija:

Sintetički trans-resveratrol kristal sivobijele je do bež boje.

Kemijski naziv: 5-[(E)-2-(4-hidroksifenil)etenil]benzen-1,3-diol

Kemijska formula: C14H12O3

Molekulska masa: 228,25 Da

CAS br.: 501-36-0

Čistoća:

Trans-resveratrol: ≥ 98 % – 99 %

Ukupni nusproizvodi (srodne tvari): ≤ 0,5 %

Pojedinačne srodne tvari: ≤ 0,1 %

Sulfatni pepeo: ≤ 0,1 %

Gubitak pri sušenju: ≤ 0,5 %

Teški metali:

Olovo: ≤ 1,0 ppm

Živa: ≤ 0,1 ppm

Arsen: ≤ 1,0 ppm

Nečistoće:

Diizopropilamin: ≤ 50 mg/kg

Mikrobni izvor: genetski modificirani soj kvasca Saccharomyces cerevisiae

Izgled: prah sivobijele do blago žute boje

Veličina čestice: 100 % manje od 62,23 μm

Sadržaj trans-resveratrola: najmanje 98 % (m/m) (na temelju mase suhe tvari)

Pepeo: najviše 0,5 % (m/m)

Vlaga: najviše 3 % (m/m)

Ekstrakt iz pijetlove krijeste

Opis/definicija:

Ekstrakt iz pijetlove kreste dobiva se od vrste Gallus gallus enzimskom hidrolizom pijetlove kreste te naknadnim postupcima filtracije, koncentracije i taloženja. Glavni sastojci ekstrakta iz pijetlove kreste jesu glikozaminoglikani, hijaluronska kiselina, kondroitin sulfat A i dermatan sulfat (kondroitin sulfat B). Bijeli ili gotovo bijeli higroskopni prah.

Hijaluronska kiselina: 60 – 80 %

Kondroitin sulfat A: ≤ 5,0 %

Dermatan sulfat (kondroitin sulfat B): ≤ 25 %

pH: 5,0 – 8,5

Čistoća:

Kloridi: ≤ 1,0 %

Dušik: ≤ 8,0 %

Gubitak pri sušenju: (šest sati na 105 °C): ≤ 10 %

Teški metali:

Živa: ≤ 0,1 mg/kg

Arsen: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmij: ≤ 1,0 mg/kg

Krom: ≤ 10 mg/kg

Olovo: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih bakterija: ≤ 102 CFU/g

Escherichia coli: nije prisutna u 1 g

Salmonella: nije prisutna u 1 g

Staphylococcus aureus: nije prisutna u 1 g

Pseudomonas aeruginosa: nije prisutna u 1 g

Ulje od biljke sacha inchi (Plukenetia volubilis)

Opis/definicija:

Ulje od biljke sacha inchi potpuno je hladno prešano biljno ulje koje se dobiva od sjemenki biljke Plukenetia volubiis L., a riječ je o ulju koje je na sobnoj temperaturi prozirno, fluidno (tekuće) i sjajno. Voćnog je okusa koji blago podsjeća na zeleno povrće, bez nepoželjnih aroma.

Izgled, bistrina, sjaj, boja: tekućina koja je na sobnoj temperaturi bistra, sjajne žutozlatne boje

Miris i okus: okus voća i povrća bez neprihvatljivih aroma ili mirisa

Čistoća:

Voda i hlapljive tvari: < 0,2 g/100 g

Nečistoće topljive u heksanu: < 0,05 g/100 g

Oleinska kiselost: < 2,0 g/100 g

Peroksidni broj: < 15 meq O2/kg

Transmasne kiseline: < 1,0 g/100 g

Ukupne nezasićene masne kiseline: > 90 %

Omega 3 alfa linolenska kiselina (ALK): > 45 %

Zasićene masne kiseline: < 10 %

Bez transmasnih kiselina (< 0,5 %)

Bez eruka kiseline (< 0,2 %)

Više od 50 % trilinolenin i dilinolenin triglicerida

Sastav i razina fitosterola

Bez kolesterola (< 5,0 mg/100 g)

Salatrimi

Opis/definicija:

Salatrim je međunarodno priznata kratica za kratkolančane i dugolančane molekule acil triglicerida. Salatrim se priprema neenzimskom interesterifikacijom triacetina, tripropionina, tributrina ili njihovih mješavina s hidrogeniranim uljem uljane repice canola, soje, pamukova ulja ili suncokretova ulja. Opis: bistra tekućina blage boje jantara, svijetla voštana kruta tvar na sobnoj temperaturi. Ne sadržava čestice niti ima neuobičajen ili užegao miris.

Distribucija glicerol estera:

 

Triacilgliceroli: > 87 %

 

Diacilgliceroli: ≤ 10 %

 

Monoacilgliceroli: ≤ 2,0 %

Sastav masnih kiselina:

 

MOLE % LCFA (dugolančane masne kiseline): 33 – 70 %

 

MOLE % SCFA (kratkolančane masne kiseline): 30 – 67 %

 

Zasićene dugolančane masne kiseline: < 70 % masenog udjela

 

Transmasne kiseline: ≤ 1,0 %

 

Slobodne masne kiseline kao oleinska kiselina: ≤ 0,5 %

Profil triacilglicerola:

 

Triesteri (kratkolančani/dugolančani od 0,5 do 2,0): ≥ 90 %

 

Triesteri (kratkolančani/dugolančani = 0): ≤ 10 %

Neosapunjive tvari: ≤ 1,0 %

Vlaga: ≤ 0,3 %

Pepeo: ≤ 0,1 %

Boja: ≤ 3,5 crvena (prema ljestvici Lovibond)

Peroksidni broj: ≤ 2,0 meq/kg

Ulje od mikroalge Schizochytrium sp. bogato DHK-om i EPA-om

Kiselinski broj: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroksidni broj: ≤ 5,0 meq/kg ulja

Oksidacijska stabilnost: Za sve prehrambene proizvode koji sadržavaju ulje bogato DHK-om i EPK-om dobiveno od mikroalge Schizochytrium sp. trebala bi se dokazati oksidacijska stabilnost na temelju odgovarajuće metodologije ispitivanja priznate na nacionalnoj/međunarodnoj razini (npr. AOAC)

Vlaga i hlapljive tvari: ≤ 0,05 %

Neosapunjive tvari: ≤ 4,5 %

Transmasne kiseline: ≤ 1 %

Sadržaj DHK-a: ≥ 22,5 %

Sadržaj EPK-a: ≥ 10 %

Ulje od mikroalge Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Peroksidni broj: ≤ 5,0 meq/kg ulja

Neosapunjive tvari: ≤ 3,5 %

Transmasne kiseline: ≤ 2,0 %

Slobodne masne kiseline: ≤ 0,4 %

Dokozapentaenska kiselina (DPK) n-6: ≤ 7,5 %

Sadržaj DHK-a: ≥ 35 %

Ulje od mikroalge Schizochytrium sp.

Kiselinski broj: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroksidni broj (PV): ≤ 5,0 meq/kg ulja

Vlaga i hlapljive tvari: ≤ 0,05 %

Neosapunjive tvari: ≤ 4,5 %

Transmasne kiseline: ≤ 1,0 %

Sadržaj DHK-a: ≥ 32,0 %

Ulje od mikroalge Schizochytrium sp. (T18)

Kiselinski broj: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroksidni broj: ≤ 5,0 meq/kg ulja

Vlaga i hlapljive tvari: ≤ 0,05 %

Neosapunjive tvari: ≤ 3,5 %

Transmasne kiseline: ≤ 2,0 %

Slobodne masne kiseline: ≤ 0,4 %

Sadržaj DHK-a: ≥ 35 %

Ekstrakt fermentirane soje

Opis/definicija:

Ekstrakt fermentirane soje prah je mliječnobijele boje bez mirisa. Sastav mu je 30 % prah ekstrakta fermentirane soje i 70 % otpornog dekstrina (kao nosač) iz kukuruznog škroba, koji se dodaje tijekom prerade. Vitamin K2 uklanja se tijekom proizvodnje.

Ekstrakt fermentirane soje sadržava natokinazu izoliranu iz nattoa, prehrambenog proizvoda dobivenog fermentacijom soje koja nije genetski modificirana (Glycine max (L.)) s odabranim sojem Bacillus subtilis var. natto.

Aktivnost natokinaze: 20 000 – 28 000 FU/g (*)

Identitet: može se potvrditi

Uvjet: bez neugodnog okusa i mirisa

Gubitak pri sušenju: ≤ 10 %

Vitamin K2: ≤ 0,1 mg/kg

Teški metali:

Olovo: ≤ 5,0 mg/kg

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj aerobnih bakterija: ≤ 10 3 CFU (3)/g

Kvasci i plijesan: ≤ 102 CFU/g

Koliformi: ≤ 30 CFU/g

Bakterije kod kojih se stvaraju spore: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: Odsutnost/25 g

Salmonella: Odsutnost/25 g

Listeria: Odsutnost/25 g

(*)

Metoda analize kako je opisuju Takaoka i sur. (2010.).

Ekstrakt iz pšeničnih klica (Triticum aestivum) bogat spermidinom

Opis/definicija:

Ekstrakt iz pšeničnih klica bogat spermidinom dobiva se iz nefermetiranih neproklijanih klica pšenice (Triticum aestivum) kruto-tekućom ekstrakcijom usmjereno prvenstveno, ali ne isključivo, na poliamine.

Spermidin: 0,8 – 2,4 mg/g

Spermin: 0,4 – 1,2 mg/g

Spermidin triklorid < 0,1 μg/g

Putrescin: < 0,3 mg/g

Kadaverin: < 0,1 μg/g

Mikotoksini:

Aflatoksini (ukupno): < 0,4 μg/kg

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan udio aerobnih bakterija: < 10 000 CFU/g

Kvasci i plijesni: < 100 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Salmonella: Odsutnost/25 g

Listeria monocytogenes: Odsutnost/25 g

Sucromalt

Opis/definicija:

Sucromalt je složena mješavina saharida koja se proizvodi enzimskom reakcijom saharoze i hidrolizata škroba. U tom se procesu jedinice glukoze vežu sa saharidima iz hidrolizata škroba s pomoću enzima koji proizvodi bakterija Leuconostoc citreum ili s pomoću rekombinantnog soja proizvodnog organizma Bacillus licheniformis. Oligosaharidi koji tako nastaju sadržavaju α-(1→6) i α-(l→3) glikozidne spojeve. Konačni je proizvod sirup koji uz te oligosaharide sadržava uglavnom fruktozu, ali i disaharidnu leukrozu i druge disaharide.

Ukupno krute tvari: 75 – 80 %

Vlaga: 20 – 25 %

Sulfataza: najviše 0,05 %

pH: 3,5 – 6,0

Vodljivost < 200 (30 %)

Dušik < 10 ppm

Fruktoza: 35 – 45 % d.w.

Leukroza: 7 – 15 % d.w.

Drugi disaharidi: najviše 3 %

Viši saharidi: 40 – 60 % d.w.

Vlakna šećerne trske

Opis/definicija:

Vlakna šećerne trske dobivaju se iz suhe stanične stijenke ili vlaknastog ostatka nakon istiskivanja ili ekstrakcije šećernog soka iz šećerne trske genotipa Saccharum. Sastoji se uglavnom od celuloze ili hemiceluloze.

Postupak proizvodnje ima nekoliko koraka, uključujući: drobljenje, lužnatu digestiju, uklanjanje lignina i drugih neceluloznih sastavnih dijelova, izbjeljivanje pročišćenih vlakana, kiselo pranje i neutralizaciju.

Vlaga: ≤ 7,0 %

Pepeo: ≤ 0,3 %

Ukupno dijetetskih vlakana (AOAC) na temelju mase suhe tvari (sve netopljivo): ≥ 95 %

od čega: hemiceluloza (20 – 25 %) i celuloza (70 – 75 %)

silicijev dioksid (ppm): ≤ 200

Bjelančevine: 0,0 %

Masti: u tragovima

pH: 4 – 7

Teški metali:

Živa (ppm): ≤ 0,1

Olovo (ppm): ≤ 1,0

Arsen (ppm): ≤ 1,0

Kadmij (ppm): ≤ 0,1

Mikrobiološki kriteriji:

Kvasci i plijesni (CFU/g): ≤ 1 000

Salmonella: nije prisutan

Listeria monocytogenes: nije prisutan

Ekstrakt suncokretova ulja

Opis/definicija:

Ekstrakt suncokreta dobiva se koncentracijskim faktorom neosapunjive frakcije rafiniranog suncokretova ulja ekstrahiranog iz sjemenki suncokreta (Helianthus Annuus L) koji iznosi 10.

Sastav:

Oleinska kiselina (C18:1): 20 %

Linolna kiselina (C18:2): 70 %

Neosapunjive tvari: 8,0 %

Fitosteroli: 5,5 %

Tokoferoli: 1,1 %

Sušene mikroalge Tetraselmis chuii

Opis/definicija:

Sušeni proizvod dobiva se od morske mikroalge Tetraselmis chuii, iz porodice Chlorodendraceae, koja se uzgaja u sterilnoj morskoj vodi u zatvorenim fotobioreaktorima izoliranima od vanjskog zraka.

Čistoća/sastav:

Utvrđeno na temelju nuklearnog markera rDNK 18 S (niz analiziran na najmanje 1 600 baznih parova) u bazi podataka Nacionalnog centra za biotehnološke informacije (NCBI): najmanje 99,9 %

Vlažnost: ≤ 7,0 %

Bjelančevine: 35 – 40 %

Pepeo: 14 – 16 %

Ugljikohidrati: 30 – 32 %

Vlakna: 2 – 3 %

Masti: 5 – 8 %

Zasićene masne kiseline: 29 – 31 % ukupnih masnih kiselina

Mononezasićene masne kiseline: 21 – 24 % ukupnih masnih kiselina

Polinezasićene masne kiseline: 44 – 49 % ukupnih masnih kiselina

Jod: ≤ 15 mg/kg

Therapon barcoo/Scortum

Opis/definicija:

Scortum/Therapon barcoo vrsta je ribe iz porodice Terapontidae. Riječ je o endemskoj slatkovodnoj vrsti iz Australije koja se sad uzgaja u ribnjacima.

Taksonomska identifikacija. Razred: Actinopterygii > red: Perciformes > porodica: Terapontidae > rod: Therapon ili Scortum Barcoo

Sastav ribljeg mesa:

 

Bjelančevine (%) 18 – 25

 

Vlažnost (%) 65 – 75

 

Pepeo (%): 0,5 – 2,0

 

Energetska vrijednost (KJ/kg): 6 000 – 11 500

 

Ugljikohidrati (%): 0,0

 

Masti (%): 5 – 15

Masne kiseline (mg masne kiseline/g filea)

 

Σ PUFA n-3: 1,2 – 20,0

 

Σ PUFA n-6: 0,3 – 2,0

 

PUFA n-3/n-6: 1,5 – 15,0

 

Ukupno omega 3 kiseline: 1,6 – 40,0

 

Ukupno omega 6 kiseline: 2,6 – 10,0

D-tagatoza

Opis/definicija:

Tagatoza se proizvodi izomerizacijom galaktoze kemijskom ili enzimskom pretvorbom ili epimerizacijom fruktoze enzimskom pretvorbom. Riječ je o jednostupanjskim pretvorbama.

Izgled: bijeli ili gotovo bijeli kristali

Kemijski naziv: D-tagatoza

Istoznačnica: D-likso-heksuloza

CAS broj: 87-81-0

Kemijska formula: C6H12O6

Masa formule: 180,16 (g/mol)

Čistoća:

Analiza: ≥ 98 % na temelju mase suhe tvari

Gubitak pri sušenju: ≤ 0,5 % (102 °C, dva sata)

Specifična rotacija: [α]20D: –4 do –5,6 ° (1 % vodene otopine) (*)

Raspon tališta: 133 – 137 °C

Teški metali:

Olovo: ≤ 1,0 mg/kg

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) (Dokument o hrani i prehrani 5, rev. 2. – Vodič o specifikacijama za općenite obavijesti, općenite analitičke tehnike, identifikacijska ispitivanja, testne otopine i druge referentne materijale (JECFA)), 1991., 307 stranica; engleski jezik – ISBN 92-5-102991-1

(**)

Utvrditi primjenom tehnike atomske apsorpcije prikladne za određenu razinu. Odabir veličine čestica i metode pripreme uzorka može se temeljiti na načelima metode opisane u FNP 5. „Instrumentalne metode” (*).

Ekstrakt bogat taksifolinom

Opis:

ekstrakt bogat taksifolinom dobiven iz dahurskog ariša (Larix gmelinii (Rupr.)) prah je bijele do bljedožute boje koji se kristalizira iz vrućih vodenih otopina.

Definicija:

Kemijski naziv: [(2R,3R)-2-(3,4 dihidroksifenil)-3,5,7-trihidroksi-2,3-dihidrokromen-4-on, poznat i pod nazivom (+) trans (2R,3R)- dihidrokvercetin]

Kemijska formula: C15H12O7

Molekulska masa: 304,25 Da

CAS br.: 480-18-2

Specifikacije:

 

Fizički parametar

Vlaga: ≤ 10 %

 

Analiza spoja

Taksifolin (m/m): ≥ 90,0 % mase suhe tvari

Teški metali, pesticidi

Olovo: ≤ 0,5 mg/kg

Arsen: ≤ 0,02 mg/kg

Kadmij: ≤ 0,5 mg/kg

Živa: ≤ 0,1 mg/kg

Diklorodifeniltrikloretan (DDT): ≤ 0,05 mg/kg

Ostaci otapala

Etanol: < 5 000 mg/kg

Mikrobiološki kriteriji

Ukupni broj mikroorganizama (UBM): ≤ 104 CFU/g

Enterobakterije: ≤ 100/g

Kvasci i plijesan: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: Odsutnost/1 g

Salmonella: Odsutnost/10 g

Staphylococcus aureus: Odsutnost/1 g

Pseudomonas: Odsutnost/1 g

Uobičajeni raspon komponenti ekstrakta bogatog taksifolinom (u suhoj tvari)

Komponenta ekstrakta

Udio, raspon koji se obično bilježi (%)

Taksifolin

90–93

Aromadendrin

2,5–3,5

Eriodiktiol

0,1–0,3

Kvercetin

0,3–0,5

Naringenin

0,2–0,3

Kemferol

0,01–0,1

Pinocembrin

0,05–0,12

Neidentificirani flavonoidi

1–3

Voda (*)

1,5

(*)

Taksifolin je kristal u hidriranom obliku i tijekom postupka sušenja zbog čega udio kristalizacijske vode iznosi 1,5 %.

Trehaloza

Opis/definicija:

Nereducirajući disaharid koji se sastoji od dviju polovica glukoze povezanih alfa-1,1-glikozidnom vezom. Dobiva se enzimskim procesom u više koraka iz tekućeg škroba. Komercijalni je proizvod dihidrat. Bijeli ili gotovo bijeli kristali gotovo bez mirisa, slatkog okusa

Istoznačnice: α,α-trehaloza

Kemijski naziv: α-D-glukopiranozil-α-D-glukopiranozid, dihidrat

CAS br.: 6138-23-4 (dihidrat)

Kemijska formula: C12H22O11 · 2H2O (dihidrat)

Masa formule: 378,33 (dihidrat)

Analiza: ≥ 98 % na temelju suhe tvari

Utvrditi primjenom tehnike atomske apsorpcije prikladne za određenu razinu. Odabir veličine čestica i metode pripreme uzorka može se temeljiti na načelima metode opisane u FNP 5 (*), „Instrumentalne metode”

Metoda analize:

Načelo: trehaloza se identificira tekućom kromatografijom i kvantificira usporedbom s referentnim standardom koji sadržava standardnu trehalozu

Priprema otopine uzorka: precizno izmjeriti oko 3 g suhog uzorka u odmjernoj tikvici od 100 ml i dodati oko 80 ml pročišćene deionizirane vode. Potpuno otopiti uzorak i razrijediti ga do oznake pročišćenom deioniziranom vodom. Filtrirati kroz filtar od 0,45 mikrona.

Priprema standardne otopine: otopiti precizno izmjerenu količinu suhe standardne referentne trehaloze u vodi da bi se dobila otopina poznate koncentracije od oko 30 mg trehaloze po mililitru

Oprema: uređaj za tekućinsku kromatografiju opremljen detektorom indeksa refrakcije i ugrađenim snimačem

Uvjeti:

 

Kolona: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) ili istovjetna

dužina: 300 mm

promjer: 10 mm

temperatura: 50 °C

 

Mobilna faza: voda

 

brzina protoka: 0,4 ml/min

 

Volumen za ubrizgavanje: 8 μl

 

Postupak: u kromatograf odvojeno ubrizgati jednake volumene otopine uzorka i standardne otopine.

Snimiti kromatogram i izmjeriti veličinu odgovora vršne vrijednosti trehaloze.

Izračunati količinu (u mg) trehaloze u 1 ml otopine uzorka s pomoću sljedeće formule:

% trehaloze = 100 × (RU/RS) (WS/WU)

pri čemu je:

RS

=

vršna vrijednost trehaloze u standardnom pripravku

RU

=

vršna vrijednost trehaloze u pripravku uzorka

WS

=

masa u mg trehaloze u standardnom pripravku

WU

=

masa suhog uzorka u mg

Svojstva:

Identifikacija:

 

Topljivost: lako topljiv u vodi, vrlo slabo topljiv u etanolu

 

Specifična rotacija: [α]D20 + 199 ° (5 % vodene otopine))

 

Talište: 97 °C (dihidrat)

Čistoća:

Gubitak pri sušenju: ≤ 1,5 % (60 °C, pet sati)

Ukupan pepeo: ≤ 0,05 %

Teški metali:

Olovo: ≤ 1,0 mg/kg

Gljive (Agaricus bisporus) tretirane UV zračenjem

Opis/definicija:

Komercijalno uzgojene gljive Agaricus bisporus na koje se nakon berbe primjenjuje tretman UV svjetlom.

UV zračenje: postupak zračenja ultraljubičastim svjetlom unutar raspona valnih duljina od 200 do 800 nm.

Vitamin D2:

Kemijski naziv: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Istoznačnica: ergokalciferol

CAS br.: 50-14-6

Molekulska masa: 396,65 g/mol

Sadržaj:

Vitamin D2 u konačnom proizvodu: 5–10 μg/100 g svježe mase pri isteku roka trajanja

Pekarski kvasac (Saccharomyces cerevisiae) tretiran UV zračenjem

Opis/definicija:

Pekarski kvasac (Saccharomyces cerevisiae) podvrgava se ultraljubičastom zračenju kako bi se potaknulo pretvaranje ergosterola u vitamin D2 (ergokalciferol). Sadržaj vitamina D2 u koncentratu kvasca varira od 1 800 000 do 3 500 000 IU vitamina D/100 g (450–875 μg/g).

Sipka zrnca boje kože

Vitamin D2:

Kemijski naziv: (5Z,7E,22E)-3S,-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Istoznačnica: ergokalciferol

CAS br.: 50-14-6

Molekulska masa: 396,65 g/mol

Mikrobiološki kriteriji za koncentrat kvasca:

Koliformi: ≤ 10 3/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: nije prisutna u 25 g

Kruh tretiran UV zračenjem

Opis/definicija:

Kruh tretiran UV zračenjem čine dizani kruh i pecivo (bez posipa) tretiran ultraljubičastim zračenjem nakon pečenja radi pretvaranja ergosterola u vitamin D2 (ergokalciferol).

UV zračenje: postupak zračenja ultraljubičastom svjetlošću unutar raspona valnih duljina od 240 do 315 nm tijekom najviše pet sekundi s dozom zračenja od 10 do 50 mJ/cm2.

Vitamin D2:

Kemijski naziv: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Istoznačnica: Ergokalciferol

CAS br.: 50-14-6

Molekulska masa: 396,65 g/mol

Sadržaj:

Vitamin D2 (ergokalciferol) u konačnom proizvodu: 0,75 – 3 μg/100 g (*)

Kvasac u tijestu: 1 – 5 g/100 g (**)

(*)

EN 12821, 2009., Europska norma.

(**)

Izračun za recept.

Mlijeko tretirano UV zračenjem

Opis/definicija:

Mlijeko tretirano UV zračenjem kravlje je mlijeko (punomasno i djelomično obrano) na koje je primijenjen tretman ultraljubičastim (UV) zračenjem s pomoću turbulentnog strujanja nakon pasterizacije. Tretman pasteriziranog mlijeka UV zračenjem izaziva povećanje koncentracija vitamina D3 (kolekalciferol) pretvaranjem 7-dehidrokolesterola u vitamin D3.

UV zračenje: postupak zračenja ultraljubičastom svjetlošću unutar raspona valnih duljina od 200 do 310 nm dozom zračenja od 1 045 J/l

Vitamin D3:

Kemijski naziv: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,3a,5,6,7-heksahidro-1H-inden-4-iliden]etiliden]-4-metilidencikloheksan-1-ol

Istoznačnica: kolekalciferol

CAS br.: 67-97-0

Molekulska masa: 384,6377 g/mol

Sadržaj:

Vitamin D3 u konačnom proizvodu:

Punomasno mlijeko (*): 0,5 – 3,2 μg/100 g (**)

Djelomično obrano mlijeko (*): 0,1–1,5 μg/100 g (**)

(*)

Kako je definirano Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(**)

HPLC

Vitamin K2 (menakinon)

Ta se nova hrana proizvodi posebnim odobrenim sintetskim ili mikrobiološkim procesom.

Specifikacija sintetičkog vitamina K2 (menakinon-7)

Kemijski naziv: (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-heptametil-2,6,10,14,18,22,26-oktakozaheptenil)-3-metil-1,4-naftalenedion

CAS broj: 2124-57-4

Molekulska formula: C46H64O2

Molekulska masa: 649 g/mol

Izgled: žuti prah

Čistoća: najviše 6,0 % cis-izomer, najviše 2,0 % drugih nečistoća

Sadržaj: 97 – 102 % menakinon-7 (uključujući najmanje 92 % all-trans menakinona-7)

Specifikacija vitamina K2 (menakinon-7) proizvedenog mikrobiološkim procesom

Izvor: Bacillus subtilis spp. natto

Vitamin K2 (2-metil-3-all-trans-poliprenil-1,4-naftokinoni), ili niz menakinona, skupina je preniliranih derivata naftokinona. Količina ostataka izoprena, pri čemu se jedna jedinica izoprena sastoji od pet ugljika koji čine bočni lanac, upotrebljava se za označivanje homologa menakinona. Nalazi se u suspenziji ulja koja se primarno sastoji od MK-7 i, u manjoj količini, MK-6.

Serije vitamina K2 (menakinon), pri čemu je menakinon-7 (MK-7)(n = 6) C46H64O2, menakinon-6 (MK-6)(n = 5) C41H56O2 i menakinon-4 (MK-4)(n = 3) C31H40O2.

Ekstrakt pšeničnih mekinja

Opis/definicija:

Bijeli kristalni prah dobiven enzimskom ekstrakcijom iz mekinja biljke Triticum aestivum L., bogat oligosaharidima arabinoksilana.

Suha tvar: najmanje 94 %

Oligosaharidi arabinoksilana: najmanje 70 % suhe tvari

Prosječni stupanj polimerizacije oligosaharida arabinoksilana: 3 – 8

Ferulinska kiselina (vezana uz oligosaharide arabinoksilana): 1 – 3 % suhe tvari

Ukupno polisaharidi/oligosaharidi: najmanje 90 %

Bjelančevine: najviše 2 % suhe tvari

Pepeo: najviše 2 % suhe tvari

Mikrobiološki parametri:

Mezofilne bakterije – ukupna količina: najviše 10 000 /g

Kvasci: najviše 100/g

Gljive: najviše 100/g

Salmonella: nije prisutna u 25 g

Bacillus cereus: najviše 1 000 /g

Clostridium perfringens: najviše 1 000 /g

Beta-glukani iz kvasca

Opis/definicija:

Beta-glukani su složeni polisaharidi velike molekulske mase (100 – 200 kDa) koji se nalaze u staničnim stijenkama brojnih kvasaca i žitarica.

Kemijski naziv za „beta-glukan iz kvasca” jest (1-3),(1-6)-ß-D-glukani.

Beta-glukani se sastoje od okosnice glukozidnih ostataka povezanih ß-1-3-vezama koji se granaju ß-1-6-vezama na koje se ß-1-4-vezama vežu hitin i manoproteini.

Beta-glukani izoliraju se iz kvasca Saccharomyces cerevisiae.

Tercijarna struktura stanične stijenke glukana kvasca Saccharomyces cerevisiae sastoji se od lanaca ostataka ß-1,3-povezane glukoze, koji se granaju ß-1,6-vezama te tako stvaraju osnovu na koju se vežu hitin ß-1,4-vezama, ß-1,6-glukani i neki manoproteini.

Ta je nova hrana dostupna u tri različita oblika: topljiva, netopljiva i netopljiva u vodi, ali disperzivna u brojnim tekućim matricama.

Kemijska svojstva beta-glukana iz kvasca (Saccharomyces cerevisiae):

 

Topljivi oblik:

Ukupni ugljikohidrati: > 75 %

Beta-glukani (1,3/1,6): > 75 %

Pepeo: < 4,0 %

Vlaga: < 8,0 %

Bjelančevine: < 3,5 %

Masti: < 10 %

 

Netopljivi oblik:

Ukupni ugljikohidrati: > 70 %

Beta-glukani (1,3/1,6): > 70 %

Pepeo: ≤ 12 %

Vlaga: < 8,0 %

Bjelančevine: < 10 %

Masti: < 20 %

 

Netopljivi u vodi, ali disperzivni u brojnim tekućim matricama:

(1,3)-(1,6)-β-D-glukani: > 80 %

Pepeo: < 2,0 %

Vlaga: < 6,0 %

Bjelančevine: < 4,0 %

Ukupne masti: < 3,0 %

Mikrobiološki podaci:

Ukupan broj živih mikroorganizama: < 1 000 CFU/g

Enterobakterije: < 100 CFU/g

Ukupni koliformi: < 10 CFU/g

Kvasac: < 25 CFU/g

Plijesan: < 25 CFU/g

Salmonella: nije prisutna u 25 g

Escherichia coli: nije prisutna u 1 g

Bacillus cereus: < 100 CFU/g

Staphylococcus aureus: nije prisutna u 1 g

Teški metali:

Olovo: < 0,2 mg/g

Arsen: < 0,2 mg/g

Živa: < 0,1 mg/g

Kadmij: < 0,1 mg/g

Zeaksantin

Opis/definicija:

Zeaksantin je prirodni ksantofilni pigment i oksigenirani karotenoid.

Sintetski zeaksantin nalazi se ili u obliku praha sušenog raspršivanjem na bazi želatine ili škroba („kapljice”) s dodanim α-tokoferolom i askorbilpalmitatom, ili u obliku suspenzije s kukuruznim uljem s dodanim α-tokoferolom. Sintetski zeaksantin proizvodi se iz manjih molekula kemijskom sintezom u više koraka.

Riječ je o narančastocrvenom kristalnom prahu s blagim mirisom ili bez mirisa.

Kemijska formula: C40H56O2

CAS br.: 144-68-3

Molekulska masa: 568,9 daltona

Fizičko-kemijska svojstva:

Gubitak pri sušenju: < 0,2 %

All-trans zeaksantin: > 96 %

Cis-zeaksantin: < 2,0 %

Drugi karotenoidi: < 1,5 %

Trifenilfosfin oksid (CAS br. 791-28-6): < 50 mg/kg

Cinkov-L-pidolat

Opis/definicija:

Cinkov-L-pidolat bijeli je do kremasto bijeli prah karakterističnog mirisa.

Međunarodni nezaštićeni naziv (INN): L-piroglutaminska kiselina, cinkov klorid

Istoznačnice: cink 5-oksoprolin, cink piroglutamat, cink pirolidon karboksilat, cink PCA, cinkov-L-pidolat

CAS br.: 15454-75-8

Molekulska formula: (C5H6NO3)2 Zn

Relativna bezvodna molekulska masa: 321,4

Izgled: bijeli do bjelkasti prah

Čistoća:

Cinkov-L-pidolat (čistoća): ≥ 98 %

pH vrijednost (10 % vodene otopine): 5,0-6,0

Specifična rotacija: 19,6°– 22,8°

Voda: ≤ 10,0 %

Glutaminska kiselina: < 2,0 %

Teški metali:

Olovo: ≤ 3,0 ppm

Arsen: ≤ 2,0 ppm

Kadmij: ≤ 1,0 ppm

Živa: ≤ 0,1 ppm

Mikrobiološki kriteriji:

Ukupan broj mezofilnih bakterija: ≤ 1 000 CFU/g

Kvasci i plijesni: ≤ 100 CFU/g

Patogen: nije prisutan


(1)  Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/52/EEZ, direktiva Komisije 96/8/EZ, 1999/21/EZ, 2006/125/EZ i 2006/141/EZ, Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 41/2009 i (EZ) br. 953/2009 (SL L 181, 29.6.2013., str. 35.).

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 828/2014 оd 30. srpnja 2014. o zahtjevima za informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani (SL L 228, 31.7.2014., str. 5).

(3)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).

(4)  Uredba (EZ) 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani (SL L 404, 30.12.2006., str. 26.).

(5)  Direktiva Vijeća 2001/113/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim džemovima, želeima i marmeladama te zaslađenom kesten pireu namijenjenim prehrani ljudi (SL L 10, 12.1.2002., str. 67.).

(6)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(7)  Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 83, 22.3.2012., str. 1.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/175 оd 5. veljače 2015. o utvrđivanju posebnih uvjeta za uvoz guar gume podrijetlom ili poslane iz Indije zbog rizika kontaminacije pentaklorofenolom i dioksinima (SL L 30, 6.2.2015., str. 10.)


Top