30.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 351/72


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2470

af 20. december 2017

om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EU) 2015/2283 fastsat regler for markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(2)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen fastlægge EU-listen over nye fødevarer, der er godkendt eller anmeldt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (2).

(3)

EU-listen over nye fødevarer finder anvendelse, uden at andre bestemmelser i sektorspecifik lovgivning tilsidesættes derved.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

EU-liste over godkendte nye fødevarer

EU-listen over nye fødevarer, som det er tilladt at markedsføre i Unionen, jf. artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283, fastlægges ved nærværende forordning og opføres i bilaget hertil.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).


BILAG

EU-LISTE OVER NYE FØDEVARER

Indholdet af listen

1.

EU-listen består af tabel 1 og 2.

2.

Tabel 1 omfatter de godkendte nye fødevarer og indeholder følgende oplysninger:

Kolonne 1

:

Godkendt ny fødevare

Kolonne 2

:

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare. Denne kolonne er yderligere inddelt i to: Specificeret fødevarekategori og maksimumsindhold

Kolonne 3

:

Supplerende specifikke mærkningskrav

Kolonne 4

:

Andre krav

3.

Tabel 2 omfatter specifikationerne for de nye fødevarer og indeholder følgende oplysninger:

Kolonne 1

:

Godkendt ny fødevare

Kolonne 2

:

Specifikationer

Tabel 1: Godkendte nye fødevarer

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

N-Acetyl-D-neuraminsyre

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »N-acetyl-D-neuraminsyre« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

Kosttilskud, der indeholder N-acetyl-D-neuraminsyre, skal være mærket med en erklæring om, at kosttilskuddet ikke bør gives til spædbørn, småbørn og børn under 10 år, hvis de indtager modermælk eller andre fødevarer med tilsat N-acetyl-D-neuraminsyre inden for samme 24 timers periode.

 

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 (1)

0,05 g/l rekonstitueret modermælkserstatning/tilskudsblanding

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad bestemt til spædbørn og småbørn som defineret ved forordning (EU) nr. 609/2013

0,05 g/kg for faste fødevarer

Fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige behov hos de spædbørn og småbørn, som produkterne er tiltænkt, men under ingen omstændigheder højere end de maksimumsindhold, der er angivet for den kategori i tabellen, der svarer til produkterne.

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

0,2 g/l (drikkevarer)

1,7 g/kg (snackstænger)

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014 (2)

1,25 g/kg

Ikke-aromatiserede, pasteuriserede og steriliserede (herunder UHT-behandlede) mælkebaserede produkter

0,05 g/l

Ikke-aromatiserede, fermenterede mælkebaserede produkter, der er varmebehandlet efter fermenteringen, aromatiserede, fermenterede mælkebaserede produkter, herunder varmebehandlede produkter

0,05 g/l (drikkevarer)

0,4 g/kg (faste fødevarer)

Mejeriprodukt-analoger, herunder »beverage whiteners«

0,05 g/l (drikkevarer)

0,25 g/kg (faste fødevarer)

Kornbaserede snackstænger

0,5 g/kg

Sødestoffer til bordbrug

8,3 g/kg

Frugt- og grøntsagsbaserede drikkevarer

0,05 g/l

Aromatiserede drikkevarer

0,05 g/l

Specialkaffe, te, urte- og frugtte, cikorie; ekstrakter af te, urte- og frugtte og cikorie; te-, plante-, frugt- og cerealietilberedninger til urtete

0,2 g/kg

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF (3)

300 mg pr. dag for den almindelige befolkning over 10 år

55 mg pr. dag for spædbørn

130 mg pr. dag for småbørn

250 mg pr. dag for børn mellem 3 og 10 år

Tørret pulp af abebrødfrugt (Adansonia digitata)

Ikke angivet

Den nye fødevare betegnes »pulp af abebrødfrugt« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Udtræk af Ajuga reptans fra cellekulturer

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse i kosttilskud af en lignende ekstrakt af de blomstrende overjordiske dele af Ajuga reptans

L-Alanyl-L-glutamin

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

 

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013, undtagen fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn

Algeolie fra mikroalgen Ulkenia sp.

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af DHA

Den nye fødevare betegnes »olie fra mikroalgen Ulkenia sp.« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Bagværk (brød, boller og rundstykker), søde kiks

200 mg/100 g

Kornbaserede snackstænger

500 mg/100 g

Ikke-alkoholholdige drikkevarer (herunder mælkebaserede drikkevarer)

60 mg/100 ml

Olie af Allanblackia-frø

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »olie af Allanblackia-frø« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Smørbare gule fedtstoffer og smørbare produkter baseret på fløde

20 g/100 g

Ekstrakt af blade af Aloe macroclada Baker

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse i kosttilskud af den lignende gel fremstillet af Aloe vera (L.) Burm.

Olie fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af kombineret DHA og EPA

Den nye fødevare betegnes »fedtekstrakt fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Mejeriprodukter, undtagen drikkevarer baseret på mælk

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 600 mg/100 g

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, undtagen drikkevarer

200 mg/100 g, eller for produkter til erstatning for osteprodukter 600 mg/100 g

Ikke-alkoholholdige drikkevarer

Drikkevarer på basis af mælk

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, drikkevarer

80 mg/100 ml

Smørbare fedtstoffer og dressing

600 mg/100 g

Fedtstoffer til madlavning

360 mg/100 ml

Morgenmadscerealier

500 mg/100 g

Bagværk (brød, boller og rundstykker), søde kiks

200 mg/100 g

Snackstænger med særlig ernæringsmæssig værdi/kornbaserede snackstænger

500 mg/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

3 000 mg pr dag for den almindelige befolkning

450 mg pr. dag for gravide og ammende kvinder

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

250 mg/måltid

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad bestemt til spædbørn og småbørn, jf. forordning (EU) nr. 609/2013

200 mg/100 ml

Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk.

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014

Olie fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba) med højt indhold af phospholipider

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af kombineret DHA og EPA

Den nye fødevare betegnes »fedtekstrakt fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Mejeriprodukter, undtagen drikkevarer baseret på mælk

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 600 mg/100 g

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, undtagen drikkevarer

200 mg/100 g, eller for produkter til erstatning for osteprodukter 600 mg/100 g

Ikke-alkoholholdige drikkevarer

Drikkevarer på basis af mælk

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, drikkevarer

80 mg/100 ml

Smørbare fedtstoffer og dressing

600 mg/100 g

Fedtstoffer til madlavning

360 mg/100 ml

Morgenmadscerealier

500 mg/100 g

Bagværk (brød, boller og rundstykker), søde kiks

200 mg/100 g

Snackstænger med særlig ernæringsmæssig værdi/kornbaserede snackstænger

500 mg/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

3 000 mg pr dag for den almindelige befolkning

450 mg pr. dag for gravide og ammende kvinder

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

250 mg/måltid

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad bestemt til spædbørn og småbørn, jf. forordning (EU) nr. 609/2013

200 mg/100 ml

Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk.

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014

Olie med højt indhold af arachidonsyre fra svampen Mortierella alpina

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »olie fra Mortierella alpina« eller »Mortierella alpina-olie« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

Jf. forordning (EU) nr. 609/2013

Fødevarer til særlige medicinske formål til for tidligt fødte spædbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

Jf. forordning (EU) nr. 609/2013

Arganolie fra Argania spinosa

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »arganolie« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den; hvis den anvendes som dressing, skal etiketten indeholde angivelsen »vegetabilsk olie kun til anvendelse som dressing«

 

Som dressing

Ikke angivet

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse i fødevarer af vegetabilske olier

Astaxanthinrigt oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »astaxanthin« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

40-80 mg oleoresin pr. dag, hvilket fører til ≤ 8 mg astaxanthin pr. dag

Basilikumfrø (Ocimum basilicum)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Drikkevarer af frugtsafter og frugt-/grøntsagssafter

3 g/200 ml ved tilsætning af hele basilikumfrø (Ocimum basilicum)

Fermenteret sort bønne-ekstrakt

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »fermenteret sort bønne(soja)-ekstrakt« eller »fermenteret sojaekstrakt« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

4,5 g pr. dag

Bovint lactoferrin

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »lactoferrin fra komælk« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 (drikkeklare)

100 mg/100 ml

Fødevarer på basis af mejeriprodukter til småbørn (spiseklare/drikkeklare)

200 mg/100 g

Forarbejdede fødevarer på basis af korn (faste)

670 mg/100 g

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

Afhængigt af den enkeltes behov indtil 3 g pr. dag

Drikkevarer på basis af mælk

200 mg/100 g

Drikkepulvere på basis af mælk (drikkeklare)

330 mg/100 g

Drikkevarer på basis af syrnet mælk (herunder yoghurtdrikke)

50 mg/100 g

Ikke-alkoholholdige drikkevarer

120 mg/100 g

Produkter på basis af yoghurt

80 mg/100 g

Produkter på basis af ost

2 000 mg/100 g

Konsumis

130 mg/100 g

Kager og andet bagværk

1 000 mg/100 g

Slik

750 mg/100 g

Tyggegummi

3 000 mg/100 g

Olie af frø fra Buglossoides arvensis

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af stearidonsyre (STA)

Den nye fødevare betegnes »raffineret Buglossoides-olie« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Mejeriprodukter og mejeriproduktanaloger

250 mg/100 g

75 mg/100 g for drikkevarer

Ost og osteprodukter

750 mg/100 g

Smør og andre fedt- og olieemulsioner, herunder smørbare fedtstoffer (ikke til kogning eller stegning)

750 mg/100 g

Morgenmadscerealier

625 mg/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn

500 mg pr. dag

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013, undtagen fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn.

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

250 mg/måltid

Olie fra Calanus finmarchicus

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »olie fra Calanus finmarchicus (krebsdyr)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

2,3 g pr. dag

Tyggegummibase (monomethoxypolyethylenglycol)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »gummibase (indeholder 1,3-butadien, 2-methyl-homopolymer, maleateret, estere med polyethylenglycolmono-Me-ether)« eller »gummibase (indeholder CAS-nr. 1246080-53-4)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Tyggegummi

8 %

Tyggegummibase (methylvinylether-maleinsyreanhydridcopolymer)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »gummibase (methylvinylether-maleinsyreanhydridcopolymer)« eller »gummibase (indeholder CAS-nr. 9011-16-9)«

 

Tyggegummi

2 %

Chiaolie fra Salvia hispanica

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »chiaolie (Salvia hispanica)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Fedtstoffer og olier

10 %

Ren chiaolie

2 g pr. dag

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

2 g pr. dag

Chiafrø (Salvia hispanica)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »chiafrø (Salvia hispanica)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Færdigpakkede chiafrø (Salvia hispanica) skal være forsynet med supplerende mærkning, hvor forbrugeren oplyses om, at det daglige indtag højst må udgøre 15 g.

 

Brødprodukter

5 % (hele eller formalede chiafrø)

Bagværk

10 % hele chiafrø

Morgenmadscerealier

10 % hele chiafrø

Blandinger af frugter, nødder og frø

10 % hele chiafrø

Drikkevarer af frugtsafter og frugt-/grøntsagssafter

15 g pr. dag ved tilsætning af hele, stødte eller formalede chiafrø

Færdigpakkede chiafrø, der sælges som frø

15 g hele chiafrø pr. dag

Frugtsmørepålæg

1 % hele chiafrø

Yoghurt

1,3 g hele chiafrø/100 g yoghurt eller 4,3 g hele chiafrø/330 g yoghurt (portion)

Steriliserede spiseklare måltider baseret på korn, pseudokornarter og/eller bælgfrugter

5 % hele chiafrø

Chitin-glucan fra Aspergillus niger

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »chitin-glucan fra Aspergillus niger« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

5 g pr. dag

Chitin-glucankompleks fra Fomes fomentarius

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »chitin-glucan fra Fomes fomentarius« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

5 g pr. dag

Chitosanekstrakt fra svampe (Agaricus bisporus, Aspergillus niger)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »chitosanekstrakt fra Agaricus bisporus« eller »chitosanekstrakt fra Aspergillus niger« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse i kosttilskud fremstillet af chitosan fra krebsdyr

Chondroitinsulfat

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »chondroitinsulfat fremstillet ved mikrobiel fermentering og sulfatering« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF beregnet til voksne, undtagen gravide og ammende kvinder

1 200 mg pr. dag

Chrompicolinat

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af chrom i alt

Den nye fødevare betegnes »chrompicolinat« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Fødevarer, der er omfattet af forordning (EU) nr. 609/2013.

250 μg pr. dag

Berigede fødevarer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1925/2006 (4)

Cistus incanus L. Pandalis-urt

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »Cistus incanus L. Pandalis-urt« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Urteudtræk

Påtænkt dagligt indtag: 3 g urter pr. dag (2 kopper pr. dag)

Citicolin

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »citicolin« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Det skal være angivet på mærkningen af fødevarer, der indeholder citicolin, at produktet ikke er beregnet til at blive indtaget af børn

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

500 mg pr. dag

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

250 mg pr. portion og et maksimalt dagligt indtag på 1 000 mg

Clostridium butyricum

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)« eller »Clostridium butyricum (CBM 588)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

1,35 × 108 CFU pr. dag

Ekstrakt af affedtet kakaopulver

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Forbrugerne skal vejledes i ikke at indtage mere end 600 mg polyphenoler svarende til 1,1 g ekstrakt af affedtet kakaopulver

 

Snackstænger med særlig ernæringsmæssig værdi

1 g pr. dag og 300 mg polyphenoler svarende til højst 550 mg ekstrakt af affedtet kakaopulver i én portion fødevare (eller kosttilskud)

Drikkevarer baseret på mælk

Alle andre fødevarer (herunder kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF), der er etableret som bærere af funktionelle ingredienser, og som typisk er beregnet til at blive indtaget af sundhedsbevidste voksne

Kakaoekstrakt med lavt fedtindhold

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Forbrugerne skal vejledes i ikke at indtage mere end 600 mg kakaoflavanoler pr. dag

 

Fødevarer som defineret i direktiv 2002/46/EF

730 mg pr. portion og ca. 1,2 g pr. dag

Korianderfrøolie fra Coriandrum sativum

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »korianderfrøolie« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

600 mg pr. dag

Tørret frugt af Crataegus pinnatifida

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »tørret frugt af Crataegus pinnatifida« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Urteudtræk

I overensstemmelse med normal anvendelse i fødevarer af Crataegus laevigata

Marmelade og frugtgelé i overensstemmelse med direktiv 2001/113/EF (5)

Kompotter

α-cyclodextrin

Ikke angivet

Den nye fødevare betegnes »alfa-cyclodextrin« eller »α-cyclodextrin« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

γ-cyclodextrin

Ikke angivet

Den nye fødevare betegnes »gamma-cyclodextrin« eller »γ-cyclodextrin« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Dextranpræparat frembragt af Leuconostoc mesenteroides

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »dextran« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Bagværk

5 %

Vegetabilsk diacylglycerololie

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »vegetabilsk diacylglycerololie (mindst 80 % diacylglyceroler)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Madolier

 

Smørbare fedtstoffer

Salatdressinger

Mayonnaise

Måltidserstatning til vægtkontrol (som drikkevarer)

Bagværk

Yoghurtlignende produkter

Dihydrocapsiat (DHC)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »dihydrocapsiat« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Kosttilskud, der indeholder syntetisk dihydrocapsiat, skal mærkes med »ikke beregnet til børn op til 4,5 år«

 

Kornbaserede snackstænger

9 mg/100 g

Biskuitter, småkager og kiks

9 mg/100 g

Snacks på basis af ris

12 mg/100 g

Sodavand, fortyndbare drikkevarer, drikkevarer på basis af frugtsaft

1,5 mg/100 ml

Grøntsagsdrikke

2 mg/100 ml

Drikkevarer på basis af kaffe, drikkevarer på basis af te

1,5 mg/100 ml

Aromatiseret vand uden kulsyre

1 mg/100 ml

Forkogt havregrød

2,5 mg/100 g

Andre cerealier

4,5 mg/100 g

Konsumis og frosne mejeriprodukter (desserter)

4 mg/100 g

Buddingblandinger (spiseklare)

2 mg/100 g

Produkter på basis af yoghurt

2 mg/100 g

Chokoladevarer

7,5 mg/100 g

Bolsjer

27 mg/100 g

Sukkerfrit tyggegummi

115 mg/100 g

Flødeerstatning (»whitener/creamer«)

40 mg/100 g

Sødestoffer

200 mg/100 g

Suppe (spiseklar)

1,1 mg/100 g

Salatdressing

16 mg/100 g

Vegetabilsk protein

5 mg/100 g

Færdigretter

3 mg/måltid

Erstatningsmåltider

3 mg/måltid

Måltidserstatning til vægtkontrol (som drikkevarer)

1 mg/100 ml

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

3 mg pr. enkelt indtag

9 mg pr. dag

Ikke-alkoholholdige drikkepulvere

14,5 mg/kg svarende til 1,5 mg/100 ml

Tørret ekstrakt af Lippia citriodora fra cellekulturer

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »tørret ekstrakt af Lippia citriodora fra HTN®Vb-cellekulturer« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse i kosttilskud af en lignende ekstrakt af bladene af Lippia citriodora

Ekstrakt af Echinacea angustifolia fra cellekulturer

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse af et lignende ekstrakt af roden af Echinacea angustifolia

Olie af Echium plantagineum

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af stearidonsyre (STA)

Den nye fødevare betegnes »raffineret echium-olie« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Mælkebaserede produkter og drikkelige yoghurtprodukter, der leveres i enkeltportioner

250 mg/100 g; 75 mg/100 g for drikkevarer

Tilberedt ost

750 mg/100 g

Smørbare fedtstoffer og dressing

750 mg/100 g

Morgenmadscerealier

625 mg/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

500 mg pr. dag

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

250 mg/måltid

Epigallocatechingallat som renset ekstrakt af grønne teblade (Camellia sinensis)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Det skal på mærkningen være angivet, at forbrugerne ikke bør indtage over 300 mg ekstrakt pr. dag.

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

150 mg ekstrakt i én portion fødevare eller kosttilskud

Berigede fødevarer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1925/2006

L-ergothionein

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »L-ergothionein« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

30 mg pr. dag for den almindelige befolkning (undtagen gravide og ammende kvinder)

20 mg pr. dag for børn over 3 år

Jern(III)natrium-EDTA

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold (udtrykt som vandfrit EDTA)

Den nye fødevare betegnes »jern(III)natrium-EDTA« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

18 mg pr. dag for børn

75 mg pr. dag for voksne

Fødevarer, der er omfattet af forordning (EU) nr. 609/2013.

12 mg/100 g

Berigede fødevarer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1925/2006

Jern(II)ammoniumphosphat

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »jern(II)ammoniumphosphat« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

Skal anvendes i overensstemmelse med direktiv 2002/46/EF, forordning (EU) nr. 609/2013 og/eller forordning (EF) nr. 1925/2006.

Fødevarer, der er omfattet af forordning (EU) nr. 609/2013.

Berigede fødevarer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1925/2006

Fiskepeptider af Sardinops sagax

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af fiskepeptidprodukt

Den nye fødevare betegnes »fiskepeptider (af Sardinops sagax)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Fødevarer på basis af yoghurt, yoghurtdrikke, syrnede mælkeprodukter og mælkepulver

0,48 g/100 g (spiseklar/drikkeklar)

Aromatiseret vand og drikkevarer på basis af grøntsager

0,3 g/100 g (drikkeklar)

Morgenmadscerealier

2 g/100 g

Supper, gryderetter og suppepulvere

0,3 g/100 g (spiseklar)

Flavonoider fra Glycyrrhiza glabra

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af flavonoider fra Glycyrrhiza glabra

1.

Den nye fødevare betegnes »flavonoider fra Glycyrrhiza glabra« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Det skal være angivet på mærkningen af de fødevarer, hvortil produktet er tilsat som en ny fødevareingrediens, at:

a)

produktet ikke bør bruges af gravide og ammende kvinder, børn og unge, og

b)

at personer, der indtager receptpligtig medicin, kun bør bruge produktet under lægeligt tilsyn, og

c)

at der højst må indtages 120 mg flavonoider pr. dag.

3.

Mængden af flavonoider i den færdige fødevare skal angives på mærkningen af de fødevarer, der indeholder det.

Drikkevarer, der indeholder flavonoider, skal frembydes til salg til den endelige forbruger som enkeltportioner.

Drikkevarer på basis af mælk

120 mg pr. dag

Yoghurtbaserede drikkevarer

Drikkevarer baseret på frugter eller grøntsager

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

120 mg pr. dag

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

120 mg pr. dag

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

120 mg pr. dag

Fucoidan-ekstrakt fra Fucus vesiculosus-tang

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »fucoidan-ekstrakt fra Fucus vesiculosus-tang« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Fødevarer, herunder kosttilskud, til den almindelige befolkning som defineret i direktiv 2002/46/EF.

250 mg pr. dag

Fucoidan-ekstrakt fra Undaria pinnatifida-tang

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »fucoidan-ekstrakt fra Undaria pinnatifida-tang« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Fødevarer, herunder kosttilskud, til den almindelige befolkning som defineret i direktiv 2002/46/EF.

250 mg pr. dag

2′-Fucosyllactose

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »2′-fucosyllactose« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Det skal være angivet på mærkningen af kosttilskud, der indeholder 2′-fucosyllactose, at kosttilskuddene ikke bør anvendes, hvis andre fødevarer med tilsat 2′-fucosyllactose indtages samme dag.

3.

Det skal være angivet på mærkningen af kosttilskud, der indeholder 2′-fucosyllactose, og som er bestemt til småbørn, at kosttilskuddene ikke bør anvendes, hvis modermælk eller andre fødevarer med tilsat 2′-fucosyllactose indtages samme dag.

 

Ikke-aromatiserede, pasteuriserede og steriliserede (herunder UHT-behandlede) mælkebaserede produkter

1,2 g/l

Ikke-aromatiserede, fermenterede mælkebaserede produkter

1,2 g/l for drikkevarer

19,2 g/kg for andre produkter end drikkevarer

Aromatiserede, fermenterede mælkebaserede produkter, herunder varmebehandlede produkter

1,2 g/l for drikkevarer

19,2 g/kg for andre produkter end drikkevarer

Mejeriprodukt-analoger, herunder »beverage whiteners«

1,2 g/l for drikkevarer

12 g/kg for andre produkter end drikkevarer

400 g/kg for »whiteners«

Kornbaserede snackstænger

12 g/kg

Sødestoffer til bordbrug

200 g/kg

Modermælkserstatninger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

1,2 g/l alene eller i kombination med op til 0,6 g/l lacto-N-neotetraose i forholdet 2:1 i det færdige brugsklare produkt, markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger

Tilskudsblandinger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

1,2 g/l alene eller i kombination med op til 0,6 g/l lacto-N-neotetraose i forholdet 2:1 i det færdige brugsklare produkt, markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad bestemt til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

12 g/kg for andre produkter end drikkevarer

1,2 g/l for brugsklare flydende fødevarer, markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger

Mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn

1,2 g/l for mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter, tilsat alene eller sammen med op til 0,6 g/l lacto-N-neotetraose i forholdet 2:1 i det færdige brugsklare produkt, markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

4,8 g/l for drikkevarer

40 g/kg for snackstænger

Brød- og pastaprodukter med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014

60 g/kg

Aromatiserede drikkevarer

1,2 g/l

Kaffe, te (undtagen sort te), urte- og frugtte, cikorie; ekstrakter af te, urte- og frugtte og cikorie; te-, plante-, frugt- og cerealietilberedninger til urtete samt blandinger og instantblandinger af disse produkter

9,6 g/l — maksimalgrænseværdierne gælder for produkter, der er klar til brug

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF, undtagen kosttilskud til spædbørn

3,0 g/dag for den brede befolkning

1,2 g/dag for småbørn

Galactooligosaccharid

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold (udtrykt som kg galactooligosaccharid/kg færdig fødevare)

 

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

0,333

Mælk

0,020

Mælkebaserede drikkevarer

0,030

Måltidserstatning til vægtkontrol (som drikkevarer)

0,020

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, drikkevarer

0,020

Yoghurt

0,033

Mælkebaserede desserter

0,043

Frosne mælkebaserede desserter

0,043

Frugtbaserede drikkevarer og energidrikke

0,021

Kosterstatning til spædbørn, drikkevarer

0,012

Babysaft

0,025

Babyyoghurtdrik

0,024

Babydessert

0,027

Babysnack

0,143

Babycerealier

0,027

Drikkevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk

0,013

Saft

0,021

Fyld til frugttærter

0,059

Tilberedt frugt

0,125

Snackstænger

0,125

Cerealier

0,125

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

0,008

Glucosamin HCl

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse i fødevarer af glucosamin fra skaldyr

Fødevarer, der er omfattet af forordning (EU) nr. 609/2013.

Mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn

Måltidserstatning til vægtkontrol

Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk.

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014

Glucosaminsulfat KCl

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse i fødevarer af glucosamin fra skaldyr

Glucosaminsulfat NaCl

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse i fødevarer af glucosamin fra skaldyr

Guargummi

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »guargummi« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Der skal på fødevarer, der indeholder guargummi, være anbragt en synlig advarsel om potentiel eksponering af børn under 8 år og om risikoen for fordøjelsesubehag som følge af en sådan eksponering.

For eksempel: »Overdreven indtagelse af disse produkter kan medføre fordøjelsesubehag, særlig hos børn under 8 år«.

3.

For produkter, der er emballeret i todelte beholdere (mejeriprodukt/cerealier), skal det af brugsanvisningen synligt fremgå, at det er nødvendigt at blande cerealiegrynene og mejeriproduktet før indtagelsen på grund af den potentielle risiko for forstoppelse i mave- og tarmkanalen.

 

Friske mejeriprodukter, herunder yoghurt, syrnet mælk, friskost og andre mælkebaserede desserter.

1,5 g/100 g

Frugt- eller grøntsagsbaserede flydende fødevarer (»smoothies«)

1,8 g/100 g

Frugt- eller grøntsagsmos

3,25 g/100 g

Kornprodukt ledsaget af et mejeriprodukt, emballeret i todelte beholdere

10g/100 g i kornproduktet

Ingen i det ledsagende mejeriprodukt

1 g/100 g i det spiseklare produkt

Varmebehandlede mælkeprodukter fermenteret med Bacteroides xylanisolvens

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Fermenterede mælkeprodukter (flydende og halvflydende form og som spraytørret pulver)

 

Hydroxytyrosol

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »hydroxytyrosol« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

Følgende skal være angivet på mærkningen af fødevarer, der indeholder hydroxytyrosol:

a)

»Denne fødevare bør ikke indtages af børn under tre år samt gravide og ammende kvinder

b)

Denne fødevare bør ikke anvendes til kogning, bagning eller stegning«

 

Fiskeolie og vegetabilske olier (undtagen olivenolie og olie af olivenpresserester som defineret i del VIII i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013 (6)), der markedsføres som sådanne.

0,215 g/kg

Smørbare fedtstoffer som defineret i del VII i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, der markedsføres som sådanne.

0,175 g/kg

Isstrukturerende protein, type III HPLC 12

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »isstrukturerende protein« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Konsumis

0,01 %

Vandige ekstrakter af tørrede blade af Ilex guayusa

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »ekstrakter af tørrede blade af Ilex guayusa« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Urteudtræk

I overensstemmelse med normal anvendelse i urteudtræk og kosttilskud af en lignende vandig ekstrakt af tørrede blade af Ilex paraguariensis

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

Isomaltoseoligosaccharid

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »isomaltoseoligosaccharid« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Fødevarer, der indeholder den nye ingrediens, skal mærkes som »en kilde til glucose«.

 

Energireducerede læskedrikke

6,5 %

Energidrikke

5,0 %

Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk (herunder isotoniske drikkevarer)

6,5 %

Frugtsafter

5 %

Forarbejdede grøntsager og grøntsagssafter

5 %

Andre læskedrikke

5 %

Kornbaserede snackstænger

10 %

Småkager, kiks

20 %

Kornbaserede morgenmadsstænger

25 %

Bolsjer og lign.

97 %

Tyggeslik/chokoladebarer

25 %

Måltidserstatning til vægtkontrol (som barer eller mælkebaseret)

20 %

Isomaltulose

Ikke angivet

1.

Den nye fødevare betegnes »isomaltulose« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Betegnelsen af den nye fødevare skal på mærkningen heraf ledsages af følgende angivelse: »Isomaltulose er en kilde til glucose og fructose«

 

Lactitol

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »lactitol« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF (kapsler eller tabletter) beregnet til voksne.

20 g pr. dag

Lacto-N-neotetraose

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »lacto-N-neotetraose« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Det skal være angivet på mærkningen af kosttilskud, der indeholder lacto-N-neotetraose, at kosttilskuddene ikke bør anvendes, hvis andre fødevarer med tilsat lacto-N-neotetraose indtages samme dag.

3.

Det skal være angivet på mærkningen af kosttilskud, der indeholder lacto-N-neotetraose, og som er bestemt til småbørn, at kosttilskuddene ikke bør anvendes, hvis modermælk eller andre fødevarer med tilsat lacto-N-neotetraose indtages samme dag.

 

Ikke-aromatiserede, pasteuriserede og steriliserede (herunder UHT-behandlede) mælkebaserede produkter

0,6 g/l

Ikke-aromatiserede, fermenterede mælkebaserede produkter

0,6 g/l for drikkevarer

9,6 g/kg for andre produkter end drikkevarer

Aromatiserede, fermenterede mælkebaserede produkter, herunder varmebehandlede produkter

0,6 g/l for drikkevarer

9,6 g/kg for andre produkter end drikkevarer

Mejeriprodukt-analoger, herunder »beverage whiteners«

0,6 g/l for drikkevarer

6 g/kg for andre produkter end drikkevarer

200 g/kg for »whiteners«

Kornbaserede snackstænger

6 g/kg

Sødestoffer til bordbrug

100 g/kg

Modermælkserstatninger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

0,6 g/l i kombination med op til 1,2 g/l 2′-fucosyllactose i forholdet 1:2 i det færdige brugsklare produkt, markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger

Tilskudsblandinger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

0,6 g/l i kombination med op til 1,2 g/l 2′-fucosyllactose i forholdet 1: 2 i det færdige brugsklare produkt, markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad bestemt til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

6 g/kg for andre produkter end drikkevarer

0,6 g/l for brugsklare flydende fødevarer, markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger

Mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn

0,6 g/l for mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter, tilsat alene eller sammen med 2′-O-fucosyllactose ved koncentrationer på op til 1,2 g/l i forholdet 1:2 i det færdige brugsklare produkt, markedsført som sådan eller rekonstitueret efter producentens anvisninger

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

2,4 g/l for drikkevarer

20 g/kg for snackstænger

Brød- og pastaprodukter med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014

30 g/kg

Aromatiserede drikkevarer

0,6 g/l

Kaffe, te (undtagen sort te), urte- og frugtte, cikorie; ekstrakter af te, urte- og frugtte og cikorie; te-, plante-, frugt- og cerealietilberedninger til urtete samt blandinger og instantblandinger af disse produkter

4,8 g/l — maksimalgrænseværdierne gælder for produkter, der er klar til brug.

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF, undtagen kosttilskud til spædbørn

1,5 g/dag for den brede befolkning

0,6 g/dag for småbørn

Bladekstrakt fra lucerne (Medicago sativa)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »protein fra lucerne (Medicago sativa)« eller »protein fra Alfalfa (Medicago sativa)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

10 g pr. dag

Lycopen

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »lycopen« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Frugt/grøntsagssaftbaserede drikkevarer (herunder koncentrater)

2,5 mg/100 g

Drikkevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk

2,5 mg/100 g

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

8 mg/måltid

Morgenmadscerealier

5 mg/100 g

Fedtstoffer og dressinger

10 mg/100 g

Supper, bortset fra tomatsupper

1 mg/100 g

Brød (herunder knækbrød)

3 mg/100 g

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

15 mg pr. dag

Lycopen fra Blakeslea trispora

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »lycopen« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Frugt/grøntsagssaftbaserede drikkevarer (herunder koncentrater)

2,5 mg/100 g

Drikkevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk

2,5 mg/100 g

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

8 mg/måltid

Morgenmadscerealier

5 mg/100 g

Fedtstoffer og dressinger

10 mg/100 g

Supper, bortset fra tomatsupper

1 mg/100 g

Brød (herunder knækbrød)

3 mg/100 g

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

15 mg pr. dag

Lycopen fra tomater

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »lycopen« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Frugt/grøntsagssaftbaserede drikkevarer (herunder koncentrater)

2,5 mg/100 g

Drikkevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk

2,5 mg/100 g

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

8 mg/måltid

Morgenmadscerealier

5 mg/100 g

Fedtstoffer og dressinger

10 mg/100 g

Supper, bortset fra tomatsupper

1 mg/100 g

Brød (herunder knækbrød)

3 mg/100 g

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Lycopenoleoresin fra tomater

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af lycopen

Den nye fødevare betegnes »lycopenoleoresin fra tomater« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Frugt/grøntsagssaftbaserede drikkevarer (herunder koncentrater)

2,5 mg/100 g

Drikkevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk

2,5 mg/100 g

Kosterstatning til vægtkontrol omfattet af forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

8 mg/måltid

Morgenmadscerealier

5 mg/100 g

Fedtstoffer og dressinger

10 mg/100 g

Supper, bortset fra tomatsupper

1 mg/100 g

Brød (herunder knækbrød)

3 mg/100 g

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Magnesiumcitratmalat

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »magnesiumcitratmalat« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

 

Ekstrakt af magnoliabark

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »ekstrakt af magnoliabark« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Myntepastiller (konfekturevarer)

0,2 % til at give frisk ånde. På grundlag af en iblandingsgrad på højst 0,2 % og en tyggegummi-/pastilstørrelse på 1,5 g pr. tyggegummi/pastil må hver portion tyggegummi/pastil højst indeholde 3 mg ekstrakt af magnoliabark.

Tyggegummi

Majskimolie med højt indhold af uforsæbelige stoffer

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »ekstrakt af majskimolie« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

2 g pr. dag

Tyggegummi

2 %

Methylcellulose

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »methylcellulose« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

Methylcellulose må ikke anvendes i fødevarer, der er fremstillet specielt til småbørn

Konsumis

2 %

Aromatiserede drikkevarer

Aromatiserede eller ikke-aromatiserede syrnede mælkeprodukter

Kolde desserter (mælke- og fedtprodukter, frugt, kornprodukter og ægbaserede produkter)

Tilberedt frugt (frugtkød, puréer eller mos)

Suppe og bouillon

(6S)-5-Methyltetrahydrofolsyre, glucosaminsalt

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »(6S)-5-methyltetrahydrofolsyre, glucosaminsalt« eller »5MTHF-glucosamin« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF som kilde til folat

 

 

 

Monomethylsilanetriol (organisk silicium)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af silicium

Den nye fødevare betegnes »organisk silicium (monomethylsilantriol)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud til voksne som defineret i direktiv 2002/46/EF (i flydende form)

10,40 mg pr. dag

Mycelieekstrakt fra shiitake-svamp (Lentinula edodes)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »ekstrakt fra svampen Lentinula edodes« eller »ekstrakt fra shiitake-svamp« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Brødprodukter

2 ml/100 g

Læskedrikke

0,5 ml/100 ml

Færdigretter

2,5 ml pr. måltid

Fødevarer på basis af yoghurt

1,5 ml/100 ml

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

2,5 ml pr. daglig dosis

Nonisaft (Morinda citrifolia)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »nonisaft« eller »saft af Morinda citrifolia« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Pasteuriserede drikkevarer baseret på frugtsaft og frugtnektar

30 ml pr. portion (op til 100 % nonisaft)

eller

20 ml to gange dagligt, højst 40 ml pr. dag

Pulver af nonifrugtsaft (Morinda citrifolia)

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

6,6 g pr. dag (svarende til 30 ml nonisaft)

Den nye fødevare betegnes »pulver af nonisaft« eller »pulver af saft af Morinda citrifolia« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Puré og koncentrat af nonifrugt (Morinda citrifolia)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare har følgende betegnelser på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den:

 

For frugtpuré:

»puré af frugten Morinda citrifolia« eller »nonifrugtpuré«

 

For frugtkoncentrat:

»koncentrat af frugten Morinda citrifolia« eller »nonifrugtkoncentrat«

 

 

Frugtpuré

Slik/sukkervarer

45 g/100 g

Kornbaserede snackstænger

53 g/100 g

Drikkepulvere med særlig ernæringsmæssig værdi (tørvægt)

53 g/100 g

Kulsyreholdige drikke

11 g/100 g

Konsumis/sorbet

31 g/100 g

Yoghurt

12 g/100 g

Kiks

53 g/100 g

Boller, kager og wienerbrød

53 g/100 g

Morgenmadscerealier (fuldkorn)

88 g/100 g

Marmelade og frugtgelé i overensstemmelse med direktiv 2001/113/EF

133 g/100 g

Af den (forbehandlings)mængde, der kræves for at fremstille 100 g slutprodukt

Sødt smørepålæg, fyld og glasur

31 g/100 g

Kryddersaucer, pickles, skysovs og smagspræparater

88 g/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

26 g pr. dag

 

Frugtkoncentrat

Slik/sukkervarer

10 g/100 g

Kornbaserede snackstænger

12 g/100 g

Drikkepulvere med særlig ernæringsmæssig værdi (tørvægt)

12 g/100 g

Kulsyreholdige drikke

3 g/100 g

Konsumis/sorbet

7 g/100 g

Yoghurt

3 g/100 g

Kiks

12 g/100 g

Boller, kager og wienerbrød

12 g/100 g

Morgenmadscerealier (fuldkorn)

20 g/100 g

Marmelade og frugtgelé i overensstemmelse med direktiv 2001/113/EF

30 g/100 g

Sødt smørepålæg, fyld og glasur

7 g/100 g

Kryddersaucer, pickles, skysovs og smagspræparater

20 g/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

6 g pr. dag

Noniblade (Morinda citrifolia)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »noniblade« eller »Morinda citrifolia-blade« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Forbrugeren skal oplyses om, at en kop urtete ikke bør tilberedes med mere end 1 g tørrede og ristede Morinda citrifolia-blade.

 

Til tilberedning af urtete

En kop urtete til indtagelse må ikke tilberedes med mere end 1 g tørrede og ristede Morinda citrifolia-blade.

Pulver af nonifrugt (Morinda citrifolia)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »Morinda citrifolia-pulver« eller »nonifrugtpulver« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

2,4 g pr. dag

Mikroalgen Odontella aurita

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »Odontella aurita (mikroalge)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Aromatiseret pasta

1,5 %

Fiskesupper

1 %

Fisketerriner

0,5 %

Bouillontilberedninger

1 %

Kiks

1,5 %

Frossen paneret fisk

1,5 %

Phytosterol/phytostanol-beriget olie

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af phytosteroler/phytostanoler

Jf. punkt 5 i bilag III til forordning (EU) nr. 1169/2011

 

Smørbare fedtstoffer som defineret i del VII, tillæg II, afsnit B og C, i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, undtagen fedtstoffer til madlavning og smørbare produkter baseret på smør eller andet animalsk fedt.

1.

Produkter, der indeholder den nye fødevareingrediens, skal frembydes til salg på en måde, så de let kan opdeles i portioner, der indeholder enten højst 3 g (ved én portion pr. dag) eller højst 1 g (ved tre portioner pr. dag) tilsatte phytosteroler/phytostanoler.

2.

Mængden af tilsatte phytosteroler/phytostanoler må i en beholder med drikkevarer ikke overstige 3 g.

3.

Salatdressinger og kryddersaucer skal emballeres som enkeltportioner

Mælkebaserede produkter såsom produkter baseret på letmælks- og skummetmælksprodukter, evt. tilsat frugt og/eller kornprodukter, produkter baseret på syrnet mælk såsom produkter baseret på yoghurt og ost (fedtindhold ≤ 12 g pr. 100 g), hvor mælkefedt er blevet reduceret og fedtet og proteinen helt eller delvis er erstattet af vegetabilsk fedt eller protein.

Drikkevarer baseret på soja

Salatdressinger, mayonnaise og kryddersaucer

Olie udvundet af blæksprutter

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af kombineret DHA og EPA

Den nye fødevare betegnes »blæksprutteolie« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Mejeriprodukter, undtagen mælkebaserede drikkevarer

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 600 mg/100 g

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, undtagen drikkevarer

200 mg/100 g, eller for produkter til erstatning for osteprodukter 600 mg/100 g

Smørbare fedtstoffer og dressing

600 mg/100 g

Morgenmadscerealier

500 mg/100 g

Bagværk (hele brød og rundstykker)

200 mg/100 g

Kornbaserede snackstænger

500 mg/100 g

Ikke-alkoholholdige drikkevarer (herunder mælkebaserede drikkevarer)

60 mg/100 ml

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

3 000 mg/dag for den brede befolkning

450 mg pr. dag for gravide og ammende kvinder

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, produkterne er beregnet til

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

200 mg/måltid

Højtrykspasteuriseret tilberedt frugt

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Betegnelsen »højtrykspateuriseret« anføres ved siden af betegnelsen for de pågældende former for tilberedt frugt og alle produkter, hvori disse indgår.

 

Typer af frugt:

æble, abrikos, banan, brombær, blåbær, kirsebær, kokosnød, figen, grapefrugt, mandarin, mango, melon, fersken, pære, ananas, blomme, hindbær, rabarber og jordbær

 

Phosphateret majsstivelse

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »phosphateret majsstivelse« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Bagværk

15 %

Pastaprodukter

Morgenmadscerealier

Kornbaserede snackstænger

Phosphatidylserin fra fiskephospholipider

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af phosphatidylserin

Den nye fødevare betegnes »fiskephosphatidylserin« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Yoghurtbaserede drikkevarer

50 mg/100 ml

Pulvere baseret på mælkepulvere

3 500 mg/100 g (svarende til 40 mg/100 ml drikkeklart produkt)

Fødevarer på basis af yoghurt

80 mg/100 g

Kornbaserede snackstænger

350 mg/100 g

Chokoladebaserede konfektureprodukter

200 mg/100 g

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 609/2013.

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

300 mg pr. dag

Phosphatidylserin fra sojaphospholipider

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af phosphatidylserin

Den nye fødevare betegnes »sojaphosphatidylserin« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Yoghurtbaserede drikkevarer

50 mg/100 ml

Pulvere baseret på mælkepulver

3,5 g/100 g (svarende til 40 mg/100 ml drikkeklart produkt)

Fødevarer på basis af yoghurt

80 mg/100 g

Kornbaserede snackstænger

350 mg/100 g

Chokoladebaserede konfektureprodukter

200 mg/100 g

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 609/2013.

Phospoholipidprodukter, der indeholder lige mængder phosphatidylserin og phosphatidsyre

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af phosphatidylserin

Den nye fødevare betegnes »sojaphosphatidylserin og phosphatidsyre« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

Produktet er ikke bestemt til markedsføring til gravide eller ammende kvinder.

Morgenmadscerealier

80 mg/100 g

Kornbaserede snackstænger

350 mg/100 g

Yoghurtbaserede fødevarer

80 mg/100 g

Sojabaserede yoghurtlignende produkter

80 mg/100 g

Yoghurtbaserede drikkevarer

50 mg/100 g

Sojabaserede yoghurtlignende drikkevarer

50 mg/100 g

Pulvere baseret på mælkepulver

3,5 g/100 g (svarende til 40 mg/100 ml drikkeklart produkt)

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

800 mg pr. dag

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 609/2013.

Phospholipider, der stammer fra æggeblommer

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Ikke angivet

Phytoglycogen

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »phytoglycogen« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Forarbejdede fødevarer

25 %

Phytosteroler/phytostanoler

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Jf. punkt 5 i bilag III til forordning (EU) nr. 1169/2011

 

Risdrikke

1.

De skal frembydes til salg på en måde, så den let kan opdeles i portioner, der indeholder højst 3 g (ved 1 daglig portion) eller højst 1 g (ved 3 daglige portioner) tilsatte phytosteroler/phytostanoler.

Mængden af tilsatte phytosteroler/phytostanoler må i en beholder med drikkevarer ikke overstige 3 g.

Salatdressinger og kryddersaucer skal emballeres som enkeltportioner

Rugbrød med mel, der indeholder ≥ 50 % rug (fuldkornsrugmel, hele eller knækkede rugkerner eller rugflager) og ≤ 30 % hvedemel og med ≤ 4 % tilsat sukker men uden tilsat fedt.

Salatdressinger, mayonnaise og kryddersaucer

Drikkevarer baseret på soja

Mælkelignende produkter såsom produkter baseret på letmælks- og skummetmælksprodukter, evt. tilsat frugt og/eller kornprodukter, hvor mælkefedt er blevet reduceret og fedtet og proteinen helt eller delvis er erstattet af vegetabilsk fedt eller protein.

Produkter baseret på syrnet mælk såsom yoghurt- og ostelignende produkter (fedtindhold < 12 % g/100 g), hvor mælkefedt er blevet reduceret og fedtet og proteinen helt eller delvis er erstattet af vegetabilsk fedt eller protein.

Smørbare fedtstoffer som defineret i del VII, tillæg II, afsnit B og C, i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, undtagen fedtstoffer til madlavning og smørbare produkter baseret på smør eller andet animalsk fedt.

Blommekerneolie

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Til stegning og som krydderi

I overensstemmelse med normal anvendelse i fødevarer af vegetabilske olier

Koaguleret kartoffelprotein og hydrolysater heraf

Ikke angivet

Den nye fødevare betegnes »kartoffelprotein« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Prolyloligopeptidase (enzympræparat)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »prolyloligopeptidase« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud til den almindelige voksne befolkning som defineret i direktiv 2002/46/EF (kapsel- eller tabletform)

120 PPU pr. dag (2,7 g enzympræparat pr. dag) (2 × 106 PPI pr. dag)

PPU — Prolyl Peptidase Units eller Proline Protease Units

PPI — Protease Picomole International

Proteinekstrakt fra svinenyrer

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

3 kapsler pr. dag, svarende til 12,6 mg svinenyreekstrakt om dagen

Indhold af diaminoxidase: 0,9 mg pr. dag (3 kapsler med et indhold af diaminoxidase på 0,3 mg/kapsel)

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

Rapsfrøolie med højt indhold af uforsæbelige stoffer

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »ekstrakt af rapsolie« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

1,5 g pr. anbefalet daglig dosis

Rapsfrøprotein

Som kilde til vegetabilsk protein, undtagen i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger.

 

1.

Den nye fødevare betegnes »rapsfrøprotein« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Mærkningen af alle fødevarer, der indeholder rapsfrøprotein, skal bære en erklæring om, at denne ingrediens kan fremkalde en allergisk reaktion hos forbrugere med allergi over for sennep og sennepsprodukter. I påkommende tilfælde skal denne erklæring anbringes tæt på ingredienslisten.

 

Trans-resveratrol

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »trans-resveratrol« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Mærkningen på kosttilskud indeholdende trans-resveratrol skal indeholde en meddelelse om, at personer, der bruger medicin, kun bør indtage produktet under lægeligt tilsyn.

 

Kosttilskud til voksne som defineret i direktiv 2002/46/EF (kapsel- eller tabletform)

150 mg pr. dag

Trans-resveratrol (mikrobiel kilde)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »trans-resveratrol« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Mærkningen på kosttilskud indeholdende trans-resveratrol skal indeholde en meddelelse om, at personer, der bruger medicin, kun bør indtage produktet under lægeligt tilsyn.

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

I overensstemmelse med normal anvendelse i kosttilskud af resveratrol fra japanpileurt (Fallopia japonica)

Ekstrakt af hanekam

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »ekstrakt af hanekam« eller »ekstrakt af hanekyllingkam« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Drikkevarer på basis af mælk

40 mg/100g eller mg/100 ml

Drikkevarer på basis af syrnet mælk

80 mg/100g eller mg/100 ml

Yoghurtlignende produkter

65 mg/100g eller mg/100 ml

Fromage frais

110 mg/100g eller mg/100 ml

Sacha inchi-olie fra Plukenetia volubilis

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes Sacha inchi-olie (Plukenetia volubilis) på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Som for hørfrøolie

I overensstemmelse med normal anvendelse i fødevarer af hørfrøolie

Salatrim

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »energireduceret fedt (salatrim)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Der skal være en erklæring om, at overforbrug kan medføre mave-tarm-gener.

3.

Der skal være en erklæring om, at produkterne ikke er beregnet til at blive anvendt af børn.

 

Bagværk og konfekturevarer

 

Olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp.

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af kombineret DHA og EPA:

Den nye fødevare betegnes »olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp.« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF beregnet til voksne, undtagen gravide og ammende kvinder

3 000 mg pr. dag

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF til gravide og ammende kvinder

450 mg pr. dag

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

250 mg/måltid

Mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn

200 mg/100 g

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad bestemt til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk.

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014

Bagværk (brød, boller og rundstykker), søde kiks

200 mg/100 g

Morgenmadscerealier

500 mg/100 g

Fedtstoffer til madlavning

360 mg/100 g

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, undtagen drikkevarer

600 mg/100 g for ost; 200 mg/100 g for soja og mælkeimitationsprodukter (undtagen drikkevarer)

Mejeriprodukter, undtagen drikkevarer baseret på mælk

600 mg/100 g for ost; 200 mg/100 g for mælkeprodukter (herunder mælkeprodukter, produkter af frisk ost og yoghurtprodukter, undtagen drikkevarer)

Ikke-alkoholdige drikkevarer (herunder mejeriproduktanaloger og drikkevarer på basis af mælk)

80 mg/100 g

Kornbaserede snackstænger/snackstænger med særlig ernæringsmæssig værdi

500 mg/100 g

Smørbare fedtstoffer og dressing

600 mg/100 g

Olie fremstillet af Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af DHA

Den nye fødevare betegnes »olie fra mikroalgen Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Mejeriprodukter, undtagen drikkevarer baseret på mælk

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 600 mg/100 g

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, undtagen drikkevarer

200 mg/100 g, eller for produkter til erstatning for osteprodukter 600 mg/100 g

Smørbare fedtstoffer og dressing

600 mg/100 g

Morgenmadscerealier

500 mg/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

250 mg DHA pr. dag for den brede befolkning

450 mg pr. dag for gravide og ammende kvinder

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

250 mg/måltid

Mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn

200 mg/100 g

Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk.

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Bagværk (brød, boller og rundstykker), søde kiks

200 mg/100 g

Kornbaserede snackstænger

500 mg/100 g

Fedtstoffer til madlavning

360 mg/100 g

Ikke-alkoholdige drikkevarer (herunder mejeriproduktanaloger og drikkevarer på basis af mælk)

80 mg/100 ml

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

Jf. forordning (EU) nr. 609/2013

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad bestemt til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

200 mg/100 g

Olie fremstillet af Schizochytrium sp.

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af DHA

Den nye fødevare betegnes »olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp.« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Mejeriprodukter, undtagen drikkevarer baseret på mælk

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 600 mg/100 g

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, undtagen drikkevarer

200 mg/100 g, eller for produkter til erstatning for osteprodukter 600 mg/100 g

Smørbare fedtstoffer og dressing

600 mg/100 g

Morgenmadscerealier

500 mg/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

250 mg DHA pr. dag for den brede befolkning

450 mg pr. dag for gravide og ammende kvinder

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

250 mg/måltid

Mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn

200 mg/100 g

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad bestemt til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk.

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Bagværk (brød, boller og rundstykker), søde kiks

200 mg/100 g

Kornbaserede snackstænger

500 mg/100 g

Fedtstoffer til madlavning

360 mg/100 g

Ikke-alkoholholdige drikkevarer (herunder mejeriproduktanaloger og drikkevarer på basis af mælk)

80 mg/100 ml

Olie fremstillet af Schizochytrium sp. (T18)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af DHA

Den nye fødevare betegnes »olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp.« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Mejeriprodukter, undtagen drikkevarer baseret på mælk

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 600 mg/100 g

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, undtagen drikkevarer

200 mg/100 g, eller for produkter til erstatning for osteprodukter 600 mg/100 g

Smørbare fedtstoffer og dressing

600 mg/100 g

Morgenmadscerealier

500 mg/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

250 mg DHA pr. dag for den brede befolkning

450 mg pr. dag for gravide og ammende kvinder

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

250 mg/måltid

Mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn

200 mg/100 g

Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk.

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Bagværk (brød, boller og rundstykker), søde kiks

200 mg/100 g

Kornbaserede snackstænger

500 mg/100 g

Fedtstoffer til madlavning

360 mg/100 g

Ikke-alkoholholdige drikkevarer (herunder mejeriproduktanaloger og drikkevarer på basis af mælk)

80 mg/100 ml

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

Jf. forordning (EU) nr. 609/2013

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad bestemt til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

200 mg/100 g

Fermenteret sojabønneekstrakt

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »fermenteret sojabønneekstrakt« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Det skal på mærkningen af kosttilskud, der indeholder fermenteret sojabønneekstrakt, være oplyst, at personer, der anvender lægemidler, kun bør anvende produktet under lægetilsyn.

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF (i kapsel-, tablet- eller pulverform) beregnet til voksne, undtagen gravide og ammende kvinder

100 mg pr. dag

Hvedekimekstrakt (Triticum aestivum) med højt indhold af spermidin

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »hvedekimekstrakt med højt indhold af spermidin« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud til voksne som defineret i direktiv 2002/46/EF

Svarende til højst 6 mg spermadin pr. dag

Sucromalt

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »sucromalt« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Betegnelsen af den nye fødevare skal på mærkningen heraf ledsages af en angivelse af, at produktet er en kilde til glucose og fructose

 

Ikke angivet

Sukkerrørsfiber

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

 

 

Brød

8 %

Bagværk

5 %

Produkter af kød og muskel

3 %

Krydderier

3 %

Revet ost

2 %

Diætetiske produkter

5 %

Saucer

2 %

Drikkevarer

5 %

Ekstrakt af solsikkeolie

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »ekstrakt af solsikkeolie« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

1,1 g pr. dag

Tørret Tetraselmis chuii-mikroalge

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »tørret Tetraselmis chuii-mikroalge« eller »tørret T. chuii-mikroalge« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

Kosttilskud, der indeholder tørret Tetraselmis chuii-mikroalge, skal være mærket med følgende erklæring: »Indeholder ubetydelige mængder jod«

 

Saucer

20 % eller 250 mg pr. dag

Særlige salte

1 %

Krydderi

250 mg pr. dag

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

250 mg pr. dag

Therapon barcoo/Scortum

Påtænkt anvendelse på samme måde som laks, nemlig tilberedte kulinariske fiskevarer og -retter, herunder kogte/stegte, rå, røgede og bagte fiskevarer.

 

 

D-Tagatose

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »D-tagatose« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Det skal på mærkningen af alle produkter, hvor indholdet af D-tagatose overstiger 15 g pr. portion, og af alle drikkevarer, der indeholder over 1 % D-tagatose, være angivet, at »overdreven indtagelse kan virke afførende«.

 

Ikke angivet

Taxifolinrig ekstrakt

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »taxifolinrig ekstrakt« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF bestemt til den almindelige befolkning, undtagen spædbørn, småbørn børn og unge under 14 år.

100 mg pr. dag

Trehalose

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

1.

Den nye fødevare betegnes »trehalose« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den, og betegnelsen skal fremgå af mærkningen af produktet som sådan eller af ingredienslisten for fødevarer, der indeholder trehalose

2.

Betegnelsen af den nye fødevare skal på mærkningen heraf være ledsaget af en angivelse af, at »trehalose er en glucosekilde«

 

Ikke angivet

UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af vitamin D2

 

 

Svampe (Agaricus bisporus)

10 μg vitamin D2/100 g friskvægt

1.

Den nye fødevare betegnes »UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Betegnelsen af den nye fødevare skal på mærkningen af fødevaren som sådan eller fødevarer, der indeholder den, være ledsaget af en angivelse af, at »der er anvendt en kontrolleret lysbehandling for at øge indholdet af vitamin D2«

 

UV-behandlet bagegær (Saccharomyces cerevisiae)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af vitamin D2

Den nye fødevare betegnes »vitamin D-gær« eller »vitamin D2-gær« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Gærhævede brød og boller/rundstykker

5 μg vitamin D2/100 g

Gærhævet finere bagværk

5 μg vitamin D2/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

5 μg vitamin D2 pr. dag

UV-behandlet brød

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af vitamin D2

Betegnelsen på mærkningen af den nye fødevare skal være ledsaget af angivelsen »indeholder vitamin D fra UV-behandling«

 

Gærhævede brød og boller/rundstykker (uden pynt/fyld)

3 μg vitamin D2/100 g

UV-behandlet mælk

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af vitamin D3

1.

Den nye fødevare betegnes »UV-behandlet« på mærkningen heraf

2.

Hvis UV-behandlet mælk indeholder en mængde D-vitamin, der betragtes som betydelig i overensstemmelse med del A, punkt 2, i bilag XIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011, skal betegnelsen på mærkningen ledsages af »indeholder vitamin D som et resultat af UV-behandling« eller »mælk indeholdende vitamin D som et resultat af UV-behandling«

 

Pasteuriseret sødmælk som defineret i forordning (EU) nr. 1308/2013 til indtagelse som sådan

5-32 μg/kg for den brede befolkning med undtagelse af spædbørn

Pasteuriseret letmælk som defineret i forordning (EU) nr. 1308/2013 til indtagelse som sådan

1-15 μg/kg for den brede befolkning med undtagelse af spædbørn

Vitamin K2 (menaquinon)

Skal anvendes i overensstemmelse med direktiv 2002/46/EF, forordning (EU) nr. 609/2013 og/eller forordning (EF) nr. 1925/2006.

Den nye fødevare betegnes »menaquinon« eller »vitamin K2« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

Hvedeklidsekstrakt

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »hvedeklidsekstrakt« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

»Hvedeklidsekstrakten« må ikke bringes i omsætning som kosttilskud eller ingrediens i kosttilskud. Den må heller ikke tilsættes til modermælkserstatninger.

Øl og substitutter til øl

0,4 g/100 g

Spiseklare kornprodukter

9 g/100 g

Mejeriprodukter

2,4 g/100 g

Frugt- og grøntsagssaft

0,6 g/100 g

Læskedrikke

0,6 g/100 g

Tilberedt kød

2 g/100 g

Beta-glucaner fra gær

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af rene beta-glucaner fra gær (Saccheromyces cerevisiae)

Den nye fødevare betegnes »beta-glucaner fra gær (Saccheromyces cerevisiae)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF, undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn

1,275 g pr. dag for børn over 12 år og den almindelige voksne befolkning

0,675 g pr. dag for børn under 12 år

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

1,275 g pr. dag

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 undtagen fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn.

1,275 g pr. dag

Drikkevarer baseret på frugt- og/eller grøntsagssafter, herunder koncentrat og dehydrerede safter

1,3 g/kg

Drikkevarer med frugtsmag

0,8 g/kg

Kakaopulver til fremstilling af drikkevarer

38,3 g/kg (pulver)

Andre drikkevarer

0,8 g/kg (drikkeklar)

7 g/kg (pulver)

Kornbaserede snackstænger

6 g/kg

Morgenmadscerealier

15,3 g/kg

»Instant hot«-morgenmadscerealier (fuldkorn/med højt fiberindhold)

1,5 g/kg

Småkager/cookies

6,7 g/kg

Kiks/crackers

6,7 g/kg

Drikkevarer baseret på mælk

3,8 g/kg

Fermenterede mælkeprodukter

3,8 g/kg

Analoger til mælkeprodukter

3,8 g/kg

Tørmælk/mælkepulver

25,5 g/kg

Supper og suppeblandinger

0,9 g/kg (spiseklar)

1,8 g/kg (kondenseret)

6,3 g/kg (pulver)

Chokolade/konfektureprodukter

4 g/kg

Proteinbarer og -pulvere

19,1 g/kg

Syltetøj, marmelade og andet frugtsmørepålæg

11,3 g/kg

Zeaxanthin

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »syntetisk zeaxanthin« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

2 mg pr. dag

Zink-L-pidolat

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »zink-L-pidolat« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Fødevarer, der er omfattet af forordning (EU) nr. 609/2013.

3 g pr. dag

Mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn

Måltidserstatning til vægtkontrol

Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk.

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF


Tabel 2: Specifikationer

Godkendt ny fødevare

Specifikation

N-Acetyl-D-neuraminsyre

Beskrivelse:

N-Acetyl-D-neuraminsyre er et hvidt til offwhite krystallinsk pulver

Definition:

Kemisk betegnelse:

IUPAC-navn:

 

N-Acetyl-D-neuraminsyre (dihydrat)

 

5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulopyranosonsyre (dihydrat)

Synonymer:

Sialinsyre (dihydrat)

Kemisk formel:

C11H19NO9 (syre)

C11H23NO11 (C11H19NO9 * 2H2O) (dihydrat)

Molekylmasse:

309,3 Da (syre)

345,3 (309,3 + 36,0) (dihydrat)

CAS-nr.:

131-48-6 (fri syre)

50795-27-2 (dihydrat)

Specifikationer:

Beskrivelse: hvidt til offwhite krystallinsk pulver

pH (20 °C, 5 % opløsning) 1,7-2,5

N-Acetyl-D-neuraminsyre (dihydrat) > 97,0 %

Vand (dihydrat udgør 10,4 %): ≤ 12,5 % (w/w)

Sulfataske: < 0,2 % (w/w)

Eddikesyre (som fri syre og/eller natriumacetat) < 0,5 % (w/w)

Tungmetaller:

Jern: < 20,0 mg/kg

Bly: < 0,1 mg/kg

Rest-proteiner: < 0,01 % (w/w)

Opløsningsmiddelrester:

2-Propanol: < 0,1 % (w/w)

Acetone: < 0,1 % (w/w)

Ethylacetat: < 0,1 % (w/w)

Mikrobiologiske kriterier:

Salmonella: Ingen i 25 g

Totaltælling af aerobe mesofile bakterier: < 500 CFU/g

Enterobakterier: Ingen i 10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: Ingen i 10 g

Listeria monocytogene: Ingen i 25 g

Bacillus cereus: < 50 CFU/g

Gærsvampe: < 10 CFU/g

Skimmelsvampe: < 10 CFU/g

Rest-endotoksiner: < 10 EU/mg

CFU: kolonidannende enheder, EU: endotoksinenheder.

Tørret pulp af abebrødfrugt (Adansonia digitata)

Beskrivelse/definition:

Abebrødfrugterne (Adansonia digitata) høstes fra træer. De hårde skaller åbnes ved knækning, pulpen tages ud af skallen, og kernerne fjernes. Pulpen males og skilles i grove og fine partier (partikelstørrelse 3 til 600 μ) og emballeres.

Typiske næringsbestanddele:

Vandindhold (tørringstab) (g/100 g) 4,5-13,7

Protein (g/100 g) 1,8-9,3

Fedt (g/100 g) 0-1,6

Kulhydrater i alt (g/100 g) 76,3-89,5

Sukker (som glucose) i alt: 15,2-36,5

Natrium (mg/100 g) 0,1-25,2

Analytiske specifikationer:

Fremmede stoffer: Højst 0,2 %

Vandindhold (tørringstab) (g/100 g) 4,5-13,7

Aske (g/100 g) 3,8-6,6

Udtræk af Ajuga reptans fra cellekulturer

Beskrivelse/definition:

Hydroalkoholiske ekstrakter af vævskulturer af Ajuga reptans L. svarer i alt væsentligt til traditionelle kulturers ekstrakter af de blomstrende overjordiske dele af Ajuga reptans.

L-Alanyl-L-glutamin

Beskrivelse/definition:

L-Alanyl-L-glutamin fremstilles ved fermentering med en genetisk modificeret stamme af Escherichia coli. Under fermenteringsprocessen udskilles ingrediensen i vækstmediet, hvorfra det efterfølgende adskilles, inden det renses til en koncentration på > 98 %.

Udseende: Hvidt, krystallinsk pulver

Renhed: > 98 %

Infrarød spektroskopi: Overensstemmelse med referencestandard

Opløsningens udseende: Farveløs og klar

Indhold (tørstofbasis): 98-102 %

Beslægtede stoffer (hvert af dem): ≤ 0,2 %

Gløderest: ≤ 0,1 %

Tørringstab: ≤ 0,5 %

Optisk rotation: +9,0 - +11,0°

pH (1 %; H2O): 5,0-6,0

Ammonium (NH4): ≤ 0,020 %

Chlorid (Cl): ≤ 0,020 %

Sulfat (SO4): ≤ 0,020 %

Mikrobiologiske kriterier:

Escherichia coli: Ingen/g

Algeolie fra mikroalgen Ulkenia sp.

Beskrivelse/definition:

Olie fra mikroalgen Ulkenia sp.

Syretal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidtal (PV): ≤ 5,0 meq/kg olie

Vand og flygtige stoffer: ≤ 0,05 %

Uforsæbelige stoffer: ≤ 4,5 %

Transfedtsyrer: ≤ 1,0 %

DHA-indhold: ≥ 32 %

Olie af Allanblackia-frø

Beskrivelse/definition:

Olie af Allanblackia-frø udvindes af frøene af Allanblackia-arterne: A. floribunda (synonyn med A. parviflora) og A. stuhlmannii.

Fedtsyresammensætning:

Laurinsyre (C12:0): < 1,0 %

Myristinsyre (C14:0): < 1,0 %

Palmitinsyre (C16:0): < 2,0 %

Palmitoleinsyre (C16:1): < 1,0 %

Stearinsyre (C18:0): 45-58 %

Oliesyre (C18:1): 40-51 %

Linolsyre (C18:2): < 1,0 %

γ-Linolensyre (C18:3): < 1,0 %

Arachinsyre (C20:0): < 1,0 %

Frie fedtsyrer: Højst 0,1 %

Karakteristik:

Transfedtsyrer: Højst 0,5 %

Peroxidtal: Højst 0,8 meq/kg

Iodtal: < 46 g/100 g

Uforsæbelige bestanddele: Højst 1,0 %

Forsæbningstal: 185-198 mg KOH/g

Ekstrakt af blade af Aloe macroclada Baker

Beskrivelse/definition:

Pulveriseret gelekstrakt af bladene fra Aloe macroclada Baker, der i alt væsentligt svarer til samme gel fra blade af Aloe vera L. Burm.

Aske: 25 %

Kostfibre: 28,6 %

Fedt: 2,7 %

Vandindhold: 4,7 %

Polysaccharider: 9,5 %

Protein: 1,63 %

Glucose: 8,9 %

Olie fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba)

Beskrivelse/definition:

For at fremstille fedtekstrakt fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba) foretages der en fedtekstraktion af dybfrosne, knuste antarktiske lyskrebs eller tørret krillmel ved hjælp af et godkendt ekstraktionsmiddel (i henhold til direktiv 2009/32/EF). Proteiner og lyskrebsmateriale fjernes fra fedtekstraktet ved filtrering. Ekstraktionsmidler og vandrester fjernes ved fordampning.

Forsæbningstal: ≤ 230 mg KOH/g

Peroxidtal (PV): ≤ 3 meq O2/kg oil

Vand og flygtige stoffer: ≤ 3 % eller 0,6 udtrykt som vandaktivitet ved 25 °C

Phospholipider: 35-50 %

Transfedtsyrer: ≤ 1 %

EPA (eicosapentaensyre): ≥ 9 %

DHA (docosahexaensyre): ≥ 5 %

Olie fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba) med højt indhold af phospholipider

Beskrivelse/definition:

Olie med højt indhold af phospholipider fremstilles af antarktisk lyskrebs (Euphausia superba) ved gentagne behandlinger med et godkendt opløsningsmiddel (i henhold til direktiv 2009/32/EF) for at øge indholdet af phospholipider i olien. Opløsningsmidler fjernes fra det færdige produkt ved fordampning.

Forsæbningstal: ≤ 230 mg KOH/g

Peroxidtal (PV): ≤ 3 meq O2/kg olie

Oxidativ stabilitet: Alle fødevarer, der indeholder olie fra antarktisk lyskrebs (Euphausia superba) med højt indhold af phospholipider, bør være oxidativt stabile, hvilket skal påvises med en relevant og anerkendt national/international analysemetode (f.eks. AOAC)

Vand og flygtige stoffer: ≤ 3 % eller 0,6 udtrykt som vandaktivitet ved 25 °C

Phospholipider: ≥ 60 %

Transfedtsyrer: ≤ 1 %

EPA (eicosapentaensyre): ≥ 9 %

DHA (docosahexaensyre): ≥ 5 %

Olie med højt indhold af arachidonsyre fra svampen Mortierella alpina

Beskrivelse/definition:

Den klare, gule olie med højt indhold af arachidonsyre udvindes ved fermentering af den ikke-genetisk modificerede stamme IS-4, I49-N18 og FJRK-MA01 af svampen Mortierella alpina ved hjælp af en egnet væske. Olien ekstraheres dernæst fra biomassen og renses.

Arachidonsyre: ≥ 40 vægtprocent af det samlede fedtsyreindhold

Frie fedtsyrer: ≤ 0,45 % af det samlede fedtsyreindhold

Transfedtsyrer: ≤ 0,5 % af det samlede fedtsyreindhold

Uforsæbelige bestanddele: ≤ 1,5 %

Peroxidtal: ≤ 5 meq/kg

Anisidintal: ≤ 20

Syretal: ≤ 1,0 KOH/g

Vandindhold: ≤ 0,5 %

Arganolie fra Argania spinosa

Beskrivelse/definition:

Arganolie er den olie, der opnås ved koldpresning af de mandellignende kerner af frugterne af Argania spinosa (L.) Skeels. Kernerne kan ristes før presning, men uden direkte kontakt med en flamme.

Sammensætning:

Palmitinsyre (C16:0): 12-15 %

Stearinsyre (C18:0): 5-7 %

Oliesyre (C18:1): 43-50 %

Linolsyre (C18:2): 29-36 %

Uforsæbelige bestanddele: 0,3-2 %

Steroler i alt: 100-500 mg/100 g

Tocopheroler i alt: 16-90 mg/100 g

Oliesyre: 0,2-1,5 %

Peroxidtal: < 10 meq O2/kg

Astaxanthinrigt oleoresin fra Haematococcus pluvialis-alger

Beskrivelse/definition:

Astaxanthin er et carotenoid fremstillet af Haematococcus pluvialis-alger. Der er forskellige fremstillingsmetoder med hensyn til dyrkningen af alger; der kan anvendes lukkede systemer, der er eksponeret for sollys eller strengt kontrolleret illumineret lys, eller alternativt åbne bassiner. Algecellerne høstes og tørres; oleoresinet ekstraheres ved hjælp af enten superkritisk CO2 eller et opløsningsmiddel (ethylacetat). Astaxanthinen fortyndes og standardiseres til 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % eller 20 % ved hjælp af olivenolie, saflorolie, solsikkeolie eller MCT (Medium Chain Triglycerides).

Oleoresinets sammensætning:

Fedt: 42,2-99 %

Protein: 0,3-4,4 %

Kulhydrat: 0-52,8 %

Fibre: < 1,0 %

Aske: 0,0-4,2 %

Specifikation for carotenoider (vægtprocent)

Astaxanthiner i alt: 2,9-11,1 %

9-cis-astaxanthin: 0,3-17,3 %

13-cis-astaxanthin: 0,2-7,0 %

Monoestere af astaxanthin: 79,8-91,5 %

Diestere af astaxanthin: 0,16-19,0 %

β-caroten: 0,01-0,3 %

Lutein: 0-1,8 %

Canthaxanthin: 0-1,30 %

Mikrobiologiske kriterier:

Aerobe bakterier i alt: < 3 000 CFU/g

Gær- og skimmelsvampe: < 100 CFU/g

Colibakterier: < 10 CFU/g

E. coli: Negativ

Salmonella: Negativ

Staphylococcus: Negativ

Basilikumfrø (Ocimum basilicum)

Beskrivelse/definition:

Basilikum (Ocimum basilicum L.) tilhører læbeblomstfamilien (Lamiaceae) i læbeblomstordenen (Lamiales). Efter høst rengøres frøene mekanisk. Blomster, blade og andre dele af planten fjernes. Filtrering (optisk eller mekanisk) skal sikre, at basilikumfrøene opnår det højest mulige renhedsniveau. Fremtillingsprocessen for frugtsafter og blandinger af frugt- og grøntsagssafter, der indeholder basilikumfrø (Ocimum basilicum L.), omfatter præhydratisering og pasteurisering. Der er indført mikrobiologiske kontroller og overvågningssystemer.

Tørstof: 94,1 %

Protein: 20,7 %

Fedt: 24,4 %

Kulhydrat: 1,7 %

Kostfibre: 40,5 % (Metode: AOAC 958.29)

Aske: 6,78 %

Fermenteret sort bønne-ekstrakt

Beskrivelse/definition:

Fermenteret sort bønne-ekstrakt (Touchi-ekstrakt) er et fint lysebrunt proteinrigt pulver, som fremstilles ved ekstraktion i vand af små sojabønner (Glycine max (L.) Merr.) fermenteret med Aspergillus oryzae. Ekstraktet indeholder en α-glucosidase-hæmmer.

Karakteristik:

Fedt: ≤ 1,0 %

Protein: ≥ 55 %

Vand: ≤ 7,0 %

Aske: ≤ 10 %

Kulhydrat: ≥ 20 %

α-glucosidase-hæmmer-aktivitet: IC50: min. 0,025 mg/ml

Sojaisoflavon: ≤ 0,3 g/100 g

Bovint lactoferrin

Beskrivelse/definition:

Bovint lactoferrin er et protein, der forekommer naturligt i komælk. Det er et jernbindende glycoprotein på ca. 77 kDa og består af en enkelt polypeptidkæde af 689 aminosyrer.

Fremstillingsproces: Bovint lactoferrin isoleres fra skummetmælk eller ostevalle ved ionbytning og efterfølgende ultrafiltrering. Til slut frysetørres eller sprøjtetørres det, og de store partikler sies fra. Det er et næsten lugtløst, lysrosa pulver.

Fysisk-kemiske egenskaber ved bovint lactoferrin:

Vandindhold: < 4,5 %

Aske: < 1,5 %

Arsen: < 2,0 mg/kg

Jern: < 350 mg/kg

Protein: > 93 %,

heraf bovint lactoferrin: > 95 %,

heraf andre proteiner: < 5,0 %

pH (2 % opløsning, 20 °C): 5,2-7,2

Opløselighed (2 %-opløsning, 20 °C): fuldstændig

Olie af frø fra Buglossoides arvensis

Beskrivelse/definition:

Raffineret Buglossoides-olie udvindes af frøene fra Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst.

Alpha-linolensyre: ≥ 35 % w/w af det samlede fedtsyreindhold

Stearidonsyre: ≥ 15 % w/w af det samlede fedtsyreindhold

Linolsyre: ≥ 8,0 % w/w af det samlede fedtsyreindhold

Transfedtsyrer: ≤ 2,0 % w/w af det samlede fedtsyreindhold

Syretal: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 5,0 meq O2/kg

Indhold af uforsæbelige stoffer: ≤ 2,0 %

Protein (kvælstof i alt): ≤ 10 μg/ml

Pyrrolizidinalkaloider: Ikke påviselig ved en påvisningsgrænse på 4,0 μg/kg

Olie fra Calanus finmarchicus

Beskrivelse/definition:

Den nye fødevare er en rubinfarvet, lidt tyktflydende olie med en svag lugt af skaldyr, der er udvundet af krebsdyret (marin dyreplankton) Calanus finmarchicus. Ingrediensen består primært af voksestere (> 85 %) med mindre mængder af triglycerider og andre neutrale lipider.

Specifikationer:

Vand: < 1,0 %

Voksestere: > 85 %,

Fedtsyrer i alt > 46 %,

Eicosapentaensyre (EPA) > 3,0 %,

Docosahexaensyre (DHA) > 4,0 %,

Fedtalkoholer i alt: > 28 %,

C20:1 n-9 fedtalkohol > 9,0 %,

C22:1 n-11 fedtalkohol > 12 %,

Transfedtsyrer: < 1,0 %

Astaxanthinestere: < 0,1 %

Peroxidtal: < 3,0 meq/kg O2/kg

Tyggegummibase (monomethoxypolyethylenglycol)

Beskrivelse/definition:

Den nye fødevareingrediens er en syntetisk polymer (patentnummer WO2006016179). Den består af forgrenede polymerer af monomethoxypolyethylenglycol (MPEG) inkorporeret i polyisopren-graft-maleinsyreanhydrid (PIP-g-MA) og ureageret MPEG (under 35 vægtprocent).

Hvidt til offwhite pulver.

CAS-nr.: 1246080-53-4

Karakteristik:

Vandindhold: < 5,0 %

Aluminium < 3,0 mg/kg

Lithium: < 0,5 mg/kg

Nikkel: < 0,5 mg/kg

Anhydridrest: < 15 μmol/g

Polydispersitetsindeks: < 1,4

Isopren: < 0,05 mg/kg

Ethylenoxid: < 0,2 mg/kg

Fri maleinsyreanhydrid: < 0,1 %

Oligomerer i alt (under 1 000 Dalton): ≤ 50 mg/kg

Ethylenglycol: < 200 mg/kg

Diethylenglycol: < 30 mg/kg

Monoethylenglycolmethylether: < 3,0 mg/kg

Diethylenglycolmethylether: < 4,0 mg/kg

Triethylenglycolmethylether: < 7,0 mg/kg

1,4-Dioxan: < 2,0 mg/kg

Formaldehyd: < 10 mg/kg

Tyggegummibase (methylvinylether-maleinsyreanhydridcopolymer)

Beskrivelse/definition:

Methylvinylether-maleinsyreanhydridcopolymer er en vandfri copolymer af methylvinylether og maleinsyreanhydrid.

Fritflydende, hvidt til råhvidt pulver

CAS-nr.: 9011-16-9

Renhed:

Indhold: Mindst 99,5 % i tørstof

Specifik viskositet (1 % MEK): 2-10

Methylvinylether-rest: ≤ 150 ppm

Maleinsyreanhydrid-rest: ≤ 250 ppm

Acetaldehyd: ≤ 500 ppm

Methanol: ≤ 500 ppm

Dilauroylperoxid: ≤ 15 ppm

Samlet indhold af tungmetaller: ≤ 10 ppm

Mikrobiologiske kriterier:

Samlet aerobt kimtal: ≤ 500 CFU/g

Gær- og skimmelsvampe: ≤ 500 CFU/g

Escherichia coli: Negativ test

Salmonella: Negativ test

Staphylococcus aureus: Negativ test

Pseudomonas aeruginosa: Negativ test

Chiaolie fra Salvia hispanica

Beskrivelse/definition:

Chiaolie fremstilles ved koldpresning af chiafrø (Salvia hispanica L.) (renhed: 99,9 %). Der anvendes ingen opløsningsmidler, og når olien er presset, opbevares den i dekanteringstanke, og der anvendes en filtreringsproces til at fjerne urenheder. Den kan også fremstilles ved ekstraktion med superkritisk CO2.

Fremstillingsproces:

Fremstilles ved koldpresning. Der anvendes ingen opløsningsmidler, og når olien er presset, opbevares den i dekanteringstanke, og der anvendes en filtreringsproces til at fjerne urenheder.

Syreindhold udtrykt som oliesyre: ≤ 2,0 %

Peroxidtal: ≤ 10 meq/kg

Uopløselige urenheder: ≤ 0,05 %

Alfalinolensyre: ≥ 60 %

Linolsyre: 15-20 %

Chiafrø (Salvia hispanica)

Beskrivelse/definition:

Chia (Salvia hispanica) er en etårig, urteagtig sommerplante, som tilhører læbeblomstfamilien (Labiatae). Efter høst rengøres frøene mekanisk. Blomster, blade og andre dele af planten fjernes.

Tørstof: 90-97 %

Protein: 15-26 %

Fedt: 18-39 %

Kulhydrat (*): 18-43 %

Træstof (**): 18-43 %

Aske: 3-7 %

(*)

Kulhydrater er inklusive fibertallet (EU: Kulhydrater er tilgængelige kulhydrater = sukker + stivelse)

(**)

Træstof er den fiberdel, der primært består af ufordøjelig cellulose, pentosaner og lignin.

Fremstillingsproces:

Fremtillingsprocessen for drikkevarer af frugtsafter og blandinger af frugtsafter, der indeholder chiafrø, omfatter præhydratisering og pasteurisering. Der er indført mikrobiologiske kontroller og overvågningssystemer.

Chitin-glucan fra Aspergillus niger

Beskrivelse/definition:

Chitin-glucan fremstilles af myceliet af Aspergillus niger; det er et svagt gult, lugtløst, fritflydende pulver. Det har et tørstofindhold på 90 % eller derover.

Chitin-glucan er hovedsageligt sammensat af to polysaccharider:

chitin, der består af gentagne enheder af N-acetyl-D-glucosamin (CAS nr.: 1398-61-4), og

beta(1,3)-glucan, der består af gentagne enheder af D-glucose (CAS nr.: 9041-22-9).

Tørringstab: ≤ 10 %

Chitin-glucan: ≥ 90 %

Forholdet mellem chitin og glucan: 30:70-60:40

Aske: ≤ 3,0 %

Fedt: ≤ 1,0 %

Protein: ≤ 6,0 %

Chitin-glucankompleks fra Fomes fomentarius

Beskrivelse/definition:

Chitin-glucankompleks fremstilles af cellevæggene i frugtlegemerne fra svampen Fomes fomentarius. Det består primært af to polysaccharider:

chitin, der består af gentagne enheder af N-acetyl-D-glucosamin (CAS nr.: 1398-61-4), og

beta(1,3)(1,6)-D-glucan, der består af gentagne enheder af D-glucose (CAS nr.: 9041-22-9).

Fremstillingsprocessen består af forskellige etaper, herunder: rensning, reduktion af størrelse og formaling, blødgøring i vand og opvarmning i en alkalisk opløsning, vask og tørring. Der anvendes ikke hydrolyse i fremstillingsprocessen.

Udseende: Lugtløst, smagsløst, brunt pulver

Renhed:

Vandindhold: ≤ 15 %

Aske: ≤ 3,0 %

Chitin-glucan: ≥ 90 %

Forholdet mellem chitin og glucan: 70:20

Kulhydrater i alt, eksklusive glucaner: ≤ 0,1 %

Protein: ≤ 2,0 %

Fedt: ≤ 1,0 %

Melaniner: ≤ 8,3 %

Tilsætningsstoffer: Ingen

pH: 6,7-7,5

Tungmetaller:

Bly (ppm): ≤ 1,00

Cadmium (ppm): ≤ 1,00

Kviksølv (ppm): ≤ 0,03

Arsen (ppm): ≤ 0,20

Mikrobiologiske kriterier:

Mesofile bakterier i alt: ≤ 103 /g

Gær- og skimmelsvampe: ≤ 103 /g

Colibakterier ved 30 °C: ≤ 103 /g

E. coli: ≤ 10/g

Salmonella og andre patogene bakterier: Ingen i 25 g

Chitosanekstrakt fra svampe (Agaricus bisporus, Aspergillus niger)

Beskrivelse/definition:

Chitosanekstraktet (der primært indeholder poly(D-glucosamin)) fremstilles af stammer af Agaricus bisporus eller fra myceliet af Aspergillus niger.

Den patenterede fremstillingsmetode består af flere etaper, herunder: ekstraktion og deacetylering (hydrolyse) i alkalisk medium, opløsning i syreholdigt medium, udfældning i alkalisk medium, vask og tørring.

Synonym: Poly(D-glucosamin)

CAS-nummer: 9012-76-4

Formel for chitosan: (C6H11NO4)n

Udseende: fint, fritflydende pulver

Farve: Offwhite til svagt brunlig farve

Lugt: Uden lugt

Renhed:

Indhold af chitosan (vægtprocent af tørvægt): 85

Indhold af glucan (vægtprocent af tørvægt): ≤ 15

Tørringstab (vægtprocent af tørvægt): ≤ 10

Viskositet: (1 % i eddikesyre 1 %): 1-15

Acetyleringsgrad: (i % mol/vådvægt): 0-30

Viskositet: (1 % i eddikesyre 1 %) (mPa.s): 1-14 for chitosan fra Aspergillus niger, 12-25 for chitin fra Agaricus bisporus

Aske (vægtprocent af tørvægt): ≤ 3,0

Protein (vægtprocent af tørvægt): ≤ 2,0

Partikelstørrelse: > 100 nm

Tapped densitet (g/cm3): 0,7-1,0

Evne til at binde fedt (800 × 9 (vægt/vådvægt)): ja

Tungmetaller:

Kviksølv (ppm): ≤ 0,1

Bly (ppm): ≤ 1,0

Arsen (ppm): ≤ 1,0

Cadmium (ppm): ≤ 0,5

Mikrobiologiske kriterier:

Aerobt kimtal (CFU/g): ≤ 103

Indhold af gær- og skimmelsvampe (CFU/g): ≤ 103

Escherichia coli (CFU/g): ≤ 10

Enterobakterier (CFU/g): ≤ 10

Salmonella: Ingen i 25 g

Listeria monocytogene: Ingen i 25 g

Chondroitinsulfat

Beskrivelse/definition:

Chondroitinsulfat (natriumsalt) er et biosyntetisk produkt. Det fremstilles ved kemisk sulfatering af chondroitin fremstillet ved fermentering med bakterien Escherichia coli O5:K4:H4, stamme U1-41 (ATCC 24502).

Chondroitinsulfat (natriumsalt) (% på tørstofbasis): 95-105

MWw (vægtgennemsnit) (kDa): 5-12

MWn (antalgennemsnit) (kDa): 4-11

Dispersitet (wh/w0,05): ≤ 0,7

Sulfateringsmønster (ΔDi-6S) (%): ≤ 85

Tørringstab (%) (ved 105 °C til konstant vægt): ≤ 10,0

Gløderest (% på tørstofbasis): 20-30

Protein (% på tørstofbasis): ≤ 0,5

Endotoksiner (EU/mg): ≤ 100

Organiske urenheder i alt (mg/kg): ≤ 50

Chrompicolinat

Beskrivelse/definition:

Chrompicolinat er et rødligt, fritflydende pulver, der er tungt opløseligt i vand ved pH 7. Saltet er ligeledes opløseligt i polære organiske opløsningsmidler.

Kemisk betegnelse: tris(2-pyridincarboxyl-N,O)chrom(III) eller chrom(III)-2-pyridincarboxylat

CAS-nr.: 14639-25-9

Kemisk formel: Cr(C6H4NO2)3

Kemisk sammensætning:

Chrompicolinat: ≥ 95 %

Chrom(III): 12-13 %

Chrom(VI): ikke påvist

Vand: ≤ 4,0 %

Cistus incanus L. Pandalis-urt

Beskrivelse:

Cistus incanus L. Pandalis-urt; art, der tilhører Cistaceae-familien og stammer fra middelhavsområdet (halvøen Chalkidikis).

Sammensætning:

Vandindhold: 9-10 g/100 g urter

Protein: 6,1 g/100 g urter

Fedt: 1,6 g/100 g urter

Kulhydrater: 50,1 g/100 g urter

Fibre: 27,1 g/100 g urter

Mineraler: 4,4 g/100 g urter

 

Natrium: 0,18 g

Kalium: 0,75 g

Magnesium: 0,24 g

Calcium: 1,0 g

Jern: 65 mg

Vitamin B1 3,0 μg

Vitamin B2 30 μg

Vitamin B6 54 μg

Vitamin C: 28 mg

Vitamin A: under 0,1 mg

Vitamin E 40-50 mg

Alfa-tocopherol: 20-50 mg

Beta- og gamma-tocopheroler: 2-15 mg

Delta-tocopherol: 0,1-2 mg

Citicolin

Citicolin (syntetisk)

Beskrivelse/definition:

Citicolin består af cytosin, ribose, pyrophosphat og cholin.

Hvidt, krystallinsk pulver

Kemisk betegnelse: Cholincytidin 5′-pyrophosphat, cytidin 5′-(trihydrogendiphosphat)-P′-[2-(trimethylammonio)ethyl]ester, indre salt

Kemisk formel: C14H26N4O11P2

Molekylvægt: 488,32 g/mol

CAS-nr.: 987-78-0

pH (prøveopløsning af 1 %): 2,5-3,5

Renhed:

Indhold: ≥ 98 % af tørstof

Tørringstab (100 °C i 4 timer): ≤ 5,0 %

Ammonium: ≤ 0,05 %

Arsen: Ikke over 2 ppm

Frie phosphorsyrer: ≤ 0,1 %

5′-Cytidylsyre: ≤ 1,0 %

Mikrobiologiske kriterier:

Totalkimtal: ≤ 103 CFU/g

Gær- og skimmelsvampe: ≤ 102 CFU/g

Escherichia coli: Ingen i 1 g

Citicolin (mikrobiel kilde)

Beskrivelse/definition:

Fremstilles ved fermentering med en genetisk modificeret stamme af E. coli (BCT19/p40k)

Specifikationen for citicolin (mikrobiel kilde) er identisk med specifikationen for den godkendte syntetiske citicolin.

Clostridium butyricum

Beskrivelse/definition:

Clostridium butyricum (CBM-588) er en grampositiv, sporedannende, obligat anaerob, ikke-patogen bakterie, der ikke er genetisk modificeret. Depotnummer FERM BP-2789

Mikrobiologiske kriterier:

Antal levedygtige aerobe bakterier i alt: ≤ 103 CFU/g

Escherichia coli: Ikke påvist i 1 g

Staphylococcus aureus: Ikke påvist i 1 g

Pseudomonas aeruginosa: Ikke påvist i 1 g

Gær- og skimmelsvampe: ≤ 102 CFU/g

Ekstrakt af affedtet kakaopulver

Ekstrakt af kakao (Theobroma cacao L.)

Udseende: Mørkebrunt pulver, der er frit for synlige urenheder

Fysiske og kemiske egenskaber:

Indhold af polyphenoler: Mindst 55,0 % GAE

Indhold af theobromin: Højst 10,0 %

Askeindhold: Højst 5,0 %

Vandindhold: Højst 8,0 %

Bulkmassefylde: 0,40-0,55 g/cm3

pH: 5,0-6,5

Opløsningsmiddelrest: Højst 500 ppm

Kakaoekstrakt med lavt fedtindhold

Ekstrakt af kakao (Theobroma cacao L.) med lavt fedtindhold

Udseende: Mørkerødt til lilla pulver

Ekstrakt af kakao, koncentrat: Mindst 99 %

Siliciumdioxid (teknologisk hjælpestof): Højst 1,0 %

Kakaoflavanoler: Mindst 300 mg/g

(-) Epicatechin: Mindst 45 mg/g

Tørringstab: Højst 5,0 %

Korianderfrøolie fra Coriandrum sativum

Beskrivelse/definition:

Korianderfrøolie er en olie, som indeholder glycerider af fedtsyrer, og som er fremstillet af frø fra korianderplanten Coriandrum sativum L.

Svag gullig farve, uden smag

CAS-nr.: 8008-52-4

Fedtsyresammensætning:

Palmitinsyre (C16:0): 2-5 %

Stearinsyre (C18:0): < 1,5 %

Petroselinsyre (cis-C18:1(n-12)): 60-75 %

Oliesyre (cis-C18:1(n-9)): 8-15 %

Linolsyre (C18:2): 12-19 %

α-linolsyre (C18:3): < 1,0 %

Transfedtsyrer: ≤ 1,0 %

Renhed:

Brydningsindeks (20 °C) 1,466-1,474

Syretal: ≤ 2,5 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 5,0 meq/kg

Iodtal: 88-110 enheder

Forsæbningstal: 186-200 mg KOH/g

Uforsæbelige bestanddele: ≤ 15 g/kg

Tørret frugt af Crataegus pinnatifida

Beskrivelse/definition:

Tørrede frugter af arten Crataegus pinnatifida, der tilhører Rosaceae-familien og stammer fra det nordlige Kina og Korea.

Sammensætning:

Tørstof: 80 %

Kulhydrater: 55 g/kg frisk vægt

Fructose: 26,5-29,3 g/100 g

Glucose: 25,5-28,1 g/100 g

Vitamin C: 29,1 mg/100 g frisk vægt

Natrium: 2,9 g/100 g frisk vægt

Kompotter er produkter, der fremstilles ved termisk behandling af den spiselige del af en eller flere arter af frugter; hele eller i stykker, siede eller ikke-siede, uden nogen betydelig koncentration. Der kan anvendes sukker, vand, cider og citronsaft.

α-cyclodextrin

Beskrivelse/definition:

Alfa-cyclodextrin er et ikke-reducerende cyklisk saccharid, der består af seks α-1,4-forbundne D-glucopyranosylenheder fremstillet ved cyclodextringlucosyltransferase (CGTase, EC 2.4.1.19) af hydrolyseret stivelse. Alfa-cyclodextrin kan genfindes og oprenses ved hjælp af en af følgende procedurer: udfældning af et kompleks af alfa-cyclodextrin med 1-decanol, opløsning i vand ved høj temperatur og genudfældning, dampstripning af kompleksdanneren og udkrystallisering af alfa-cyclodextrin fra opløsningen; eller chromatografi med ionbytning eller gelfiltrering efterfulgt af udkrystallisering af alfa-cyclodextrin fra den oprensede moderlud; eller membranseparationsmetoder, f.eks. ultrafiltrering og omvendt osmose. Beskrivelse: Næsten lugtløst, hvidt eller næsten hvidt, krystallinsk fast stof

Synonymer: α-cyclodextrin, α-dextrin, cyclohexaamylose, cyclomaltohexaose, α-cycloamylose

Kemisk betegnelse: Cyclohexaamylose

CAS-nr.: 10016-20-3

Kemisk formel: (C6H10O5)6

Molekylmasse: 972,85

Indhold: ≥ 98 % (tørstofbasis)

Identifikation:

Smeltepunktsinterval: Nedbrydes ved over 278 °C

Opløselighed: Let opløseligt i vand; meget tungt opløseligt i ethanol

Specifik drejning: [α]D 25: Mellem + 145° og + 151° (1 % opløsning)

Chromatografi: Retentionstiden for den højeste spidsværdi i et væskechromatogram af prøven svarer til retentionstiden for alfa-cyclodextrin i et chromatogram af reference-alfa-cyclodextrin (fås ved henvendelse til Consortium für elektrochemische Industrie GmbH, München, Tyskland eller Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) efter de betingelser, der er beskrevet under »ANALYSEMETODE«

Renhed:

Vand: ≤ 11 % (Karl Fischer-metoden)

Residual kompleksdanner: ≤ 20 mg/kg

(1-decanol)

Reducerende stoffer: ≤ 0,5 % (som glucose)

Sulfataske: ≤ 0,1 %

Bly: ≤ 0,5 mg/kg

Analysemetode:

Foretag bestemmelse ved væskechromatografi ved anvendelse af følgende betingelser:

 

Prøveopløsning: Afvej omhyggeligt 100 mg analyseprøve i en 10 ml-målekolbe, og tilsæt 8 ml deioniseret vand. Opløs prøven helt ved anvendelse af et ultralydsbad (10-15 min.), og fortynd indtil mærket med renset, deioniseret vand. Filtrer gennem et 0,45 mikrometer-filter.

 

Referenceopløsning: Afvej omhyggeligt 100 mg alfa-cyclodextrin i en 10 ml-målekolbe, og tilsæt 8 ml deioniseret vand. Opløs prøven helt ved anvendelse af et ultralydsbad, og fortynd indtil mærket med renset, deioniseret vand.

Chromatografi: Væskechromatograf udstyret med en RI-detektor og en integrationsskriver.

Kolonne og pakning: Nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Tyskland) eller lignende

Længde: 250 mm

Diameter: 4 mm

Temperatur: 40 °C

Mobil fase: acetonitril/vand (67/33, v/v)

Flow: 2,0 ml/min

Injektionsvolumen: 10 μl

Procedure: Injicer prøveopløsningen i chromatografen, registrer chromatogrammerne, og mål alfa-cyclodextrintoppens areal. Beregn alfa-cyclodextrins procentandel af analyseprøven således:

% α-cyclodextrin (tørstofbasis) = 100 × (AS/AR) (WR/WS)

hvor

As og AR er arealerne af alfa-cyclodextrintoppene for henholdsvis prøveopløsningen og referenceopløsningen. Ws og WR er vægten (mg) af henholdsvis analyseprøvens og referenceprøvens indhold af alfa-cyclodextrin efter korrektion for vandindholdet.

γ-cyclodextrin

Beskrivelse/definition:

Gamma-cyclodextrin er et ikke-reducerende cyklisk saccharid, der består af otte α-1,4-forbundne D-glucopyranosylenheder fremstillet ved cyclodextringlucosyltransferase (CGTase, EC 2.4.1.19) af hydrolyseret stivelse. Gamma-cyclodextrin kan genfindes og renses ved hjælp af udfældning af et kompleks af gamma-cyclodextrin med 8-cyclohexadecen-1-on, opløsning af komplekset med vand og n-decan, dampstripning af den vandige fase og genfinding af gamma-cyclodextrin ved udkrystallisering fra opløsningen.

Næsten lugtløst, hvidt eller næsten hvidt, krystallinsk fast stof

Synonymer: γ-cyclodextrin, γ-dextrin, cyclooctaamylose, cyclomaltooctaose, γ-cycloamylase

Kemisk betegnelse: Cyclooctaamylose

CAS-nummer: 17465-86-0

Kemisk formel: (C6H10O5)8

Indhold: ≥ 98 % (tørstofbasis)

Identifikation:

Smeltepunktsinterval: Nedbrydes ved over 285 °C

Opløselighed: Let opløseligt i vand; meget tungt opløseligt i ethanol

Specifik drejning: [α]D 25: Mellem + 174° og + 180° (1 % opløsning)

Renhed:

Vand: ≤ 11 %

Residual kompleksdanner (8-cyclohexadecen-1-on (CHDC)): ≤ 4 mg/kg

Opløsningsmiddelrest (n-decan): ≤ 6 mg/kg

Reducerende stoffer: ≤ 0,5 % (som glucose)

Sulfataske: ≤ 0,1 %

Dextranpræparat frembragt af Leuconostoc mesenteroides

1.

I pulverform:

Kulhydrater: 60 %, heraf: (Dextran: 50 %, Mannitol: 0,5 %, Fructose: 0,3 %, Leucrose: 9,2 %)

Protein: 6,5 %

Fedt: 0,5 %

Mælkesyre: 10 %

Ethanol: spor

Aske: 13 %

Vandindhold: 10 %

2.

Flydende form:

Kulhydrater: 12 %, heraf: (Dextran: 6,9 %, Mannitol: 1,1 %, Fructose: 1,9 %, Leucrose: 2,2 %)

Protein: 2,0 %

Fedt: 0,1 %

Mælkesyre: 2,0 %

Ethanol: 0,5 %

Aske: 3,4 %

Vandindhold: 80 %

Vegetabilsk diacylglycerololie

Beskrivelse/definition:

Fremstillet af glycerol og fedtsyrer fra spiselige vegetabilsk olie, navnlig fra sojaolie (Glycine max) eller rapsolie (Brassica campestris, Brassica napus) ved hjælp af et specifikt enzym.

Acylglycerol-fordeling:

Diacylglyceroler (DAG): ≥ 80 %

1,3-Diacylglyceroler (1,3-DAG) ≥ 50 %

Triacylglyceroler (TAG): ≤ 20 %

Monoacylglyceroler (MAG): ≤ 5,0 %

Fedtsyresammensætning (MAG, DAG, TAG):

Oliesyre (C18:1): 20-65 %

Linolsyre (C18:2): 15-65 %

Linolensyre (C18:3) ≤ 15 %

Mættede fedtsyrer: ≤ 10 %

Andet:

Syretal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Vand og flygtige stoffer: ≤ 0,1 %

Peroxidtal: ≤ 1,0 meq/kg

Uforsæbelige stoffer: ≤ 2,0 %

Transfedtsyrer: ≤ 1,0 %

MAG = monoacylglyceroler, DAG = diacylglyceroler, = TAG triacylglyceroler

Dihydrocapsiat (DHC)

Beskrivelse/definition:

Dihydrocapsiat syntetiseres ved enzymkatalyseret forestring af vanillylalkohol og 8-methylnonansyre. Efter forestringen ekstraheres dihydrocapsiat med n-hexan.

Tyktflydende farveløs til gul væske

Kemisk formel: C18 H28 O4

CAS-nr.: 205687-03-2

Fysisk-kemiske egenskaber:

Dihydrocapsiat: > 94 %,

8-Methylnonansyre: < 6,0 %

Vanillylalkohol: < 1,0 %

Andre synteserelaterede stoffer: < 2,0 %

Tørret ekstrakt af Lippia citriodora fra cellekulturer

Beskrivelse/definition: Tørret ekstrakt af HTN®Vb-cellekulturer af Lippia citriodora (Palau) Kunth

Ekstrakt af Echinacea angustifolia fra cellekulturer

Ekstrakt af rødderne af Echinacea angustifolia fremstillet af plantevævskultur svarer i alt væsentligt til en ekstrakt af roden fra Echinacea angustifolia fremstillet i ethanolvand, der titreres til echinacosid 4 %.

Olie af Echium plantagineum

Beskrivelse/definition:

Raffineret echium-olie er et lysegult produkt, der fremstilles ved at raffinere olie ekstraheret fra frø af Echium plantagineum L. Stearidonsyre: ≥ 10 % w/w af det samlede fedtsyreindhold

Transfedtsyrer: ≤ 2,0 % w/w af det samlede fedtsyreindhold

Syretal: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 5,0 meq O2/kg

Indhold af uforsæbelige stoffer: ≤ 2,0 %

Protein (kvælstof i alt): ≤ 20 μg/ml

Pyrrolizidinalkaloider: Ikke påviselig ved en påvisningsgrænse på 4,0 μg/kg

Epigallocatechingallat som renset ekstrakt af grønne teblade (Camellia sinensis)

Beskrivelse/definition:

Højtrenset ekstrakt af grønne teblade (Camellia sinensis (L.) Kuntze) i form af et fint, offwhite til svagt lyserødt pulver. Det består af mindst 90 % epigallocatechingallat (EGCG) og har et smeltepunkt på mellem ca. 210 og 215 °C

Udseende: offwhite til svagt lyserødt pulver

Kemisk betegnelse: polyphenol(-)epigallocatechin-3-gallat

Synonymer: epigallocatechingallat (EGCG)

CAS-nr.: 989-51-5

INCI-navn: epigallocatechin gallate

Molekylmasse: 458,4 g/mol

Tørringstab: Højst 5,0 %

Tungmetaller:

Arsen: Højst 3,0 ppm

Bly: Højst 5,0 ppm

Indhold:

Mindst 94 % EGCG (på tørstofbasis)

Højst 0,1 % koffein

Opløselighed: EGCG er ret opløseligt i vand, ethanol, methanol og acetone

L-ergothionein

Definition

Kemisk betegnelse (IUPAC): (2S)-3-(2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimethylammonio)-propanoat

Kemisk formel: C9H15N3O2S

Molekylmasse: 229,3 Da

CAS-nr.: 497-30-3

Parametre

Specifikation

Metode

Udseende

Hvidt pulver

Visuel

Optisk rotation

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a)

Polarimetri

Kemisk renhed

≥ 99,5 %

≥ 99,0 %

HPLC [Eur. Ph. 2.2.29]

1H-NMR

Identifikation

I overensstemmelse med strukturen

1H-NMR

C: 47,14 ± 0,4 %

H: 6,59 ± 0,4 %

N: 18,32 ± 0,4 %

Grundstofanalyse

Opløsningsmiddelrester i alt

(methanol, ethylacetat, isopropanol, ethanol)

[Eur. Ph. 01/2008:50400]

< 1 000 ppm

Gaskromatografi

[Eur. Ph. 01/2008:20424]

Tørringstab

Intern standard < 0,5 %

[Eur. Ph. 01/2008:20232]

Urenheder

< 0,8 %

HPLC/GPC eller 1H-NMR

Tungmetaller b) c)

Bly

< 3,0 ppm

ICP/AES

(Pb, Cd)

Atomfluorescens (Hg)

Cadmium

< 1,0 ppm

Kviksølv

< 0,1 ppm

Mikrobiologiske specifikationer b)

Antal levedygtige aerobe bakterier i alt (TVAC)

≤ 1 × 103 CFU/g

[Eur. Ph. 01/2011:50104]

Antal gær- og skimmelsvampe i alt (TYMC)

≤ 1 × 102 CFU/g

Escherichia coli

Ingen i 1 g

Eur. Ph.: Den Europæiske Farmakopé, 1H-NMR): protonkernemagnetisk resonans, HPLC: højtydende væskekromatografi (HPLC), GPC: gelpermeationskromatografi (GPC), ICP/AES: Induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri CFU: kolonidannende enheder.

a)

Lit. [α]D = (+) 126,6° (c = 1, H2O)

b)

Analyser foretaget på hvert parti

c)

Maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1881/2006

Jern(III)natrium-EDTA

Beskrivelse/definition:

Jern(III)natrium-EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre) er et lugtløst, fritflydende, gult til brunt pulver med en kemisk renhed på over 99 % (w/w). Det er let opløseligt i vand. CAS-nr.

Kemisk formel: C10H12FeN2NaO8 · 3H2O

Kemisk sammensætning:

pH i en 1 % opløsning: 3,5-5,5

Jern: 12,5-13,5 %

Natrium: 5,5 %

Vand: 12,8 %

Organiske bestanddele (CHNO): 68,4 %

EDTA: 65,5-70,5 %

Vanduopløselige bestanddele: ≤ 0,1 %

Nitrilotrieddikesyre: ≤ 0,1 %

Jern(II)ammoniumphosphat

Beskrivelse/definition:

Jern(II)ammoniumphosphat er et fint grågrønt pulver, som er praktisk taget uopløseligt i vand og opløseligt i fortyndede mineralsyrer.

CAS-nr.: 10101-60-7

Kemisk formel: FeNH4PO4

Kemisk sammensætning:

pH i en 5 % opslæmning i vand 6,8-7,8

Jern (i alt): ≥ 28 %

Jern (II): 22-30 % (w/w)

Jern (III): ≤ 7,0 % (w/w)

Ammoniak: 5-9 % (w/w)

Vand: ≤ 3,0 %

Fiskepeptider af Sardinops sagax

Beskrivelse/definition:

Den nye fødevareingrediens er en peptidblanding, der er fremstillet ved en alkalisk proteasekatalyseret hydrolyse af muskel fra fisk (Sardinops sagax) efterfulgt af isolation af peptidfraktionen ved søjlekromatografi, koncentrering under vakuum og sprøjtetørring.

Gulligt, hvidt pulver

Peptider (*) (kortkædede peptider, dipeptider og tripeptider med en molekylvægt på under 2 kDa.) ≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptid): 0,1-0,16 g/100 g

Aske: ≤ 10 g/100 g

Vandindhold: ≤ 8 g/100 g

(*)

Kjeldahl-metoden

Flavonoider fra Glycyrrhiza glabra

Beskrivelse/definition:

Flavonoider udvundet af rødderne eller rodstokken af Glycyrrhiza glabra ekstraheres med ethanol efterfulgt af yderligere ekstraktion af dette ethanolekstrakt med mellemkædede triglycerider. Det er en mørkebrun væske, der indeholder 2,5 % til 3,5 % glabridin.

Vandindhold: < 0,5 %

Aske: < 0,1 %

Peroxidtal: < 0,5 meq/kg

Glabridin: 2,5-3,5 % af fedtindholdet

Glycyrrhizinsyre: < 0,005 %

Fedt, herunder stoffer af typen polyphenol ≥ 99 %

Protein: < 0,1 %

Kulhydrater: ikke påviselig

Fucoidan-ekstrakt fra Fucus vesiculosus-tang

Beskrivelse/definition:

Fucoidan fra Fucus vesiculosus-tang udvindes ved vandig ekstraktion i en sur opløsning samt filtreringsprocesser uden anvendelse af organiske opløsningsmidler. Det opnåede ekstrakt koncentreres og tørres, således at det afgiver fucoidan-ekstrakt med følgende specifikationer:

 

Offwhite til brunt pulver

 

Lugt og smag: Uden lugt og smag

 

Vandindhold: < 10 % (105 °C i 2 timer)

 

pH-værdi: 4,0-7,0 (1 % suspension ved 25 °C)

Tungmetaller:

Arsen (uorganisk): < 1,0 ppm

Cadmium: < 3,0 ppm

Bly: < 2,0 ppm

Kviksølv: < 1,0 ppm

Mikrobiologiske kriterier:

Kimtal for aerobe organismer i alt: < 10 000 CFU/g

Indhold af gær og skimmelsvampe: < 100 CFU/g

Samlet indhold af enterobakterier: Ingen/g

Escherichia coli: Ingen/g

Salmonella: Ingen i 10 g

Staphylococcus aureus: Ingen/g

Sammensætning af de to tilladte typer af ekstrakter, baseret på indholdet af fucoidan:

 

Ekstrakt 1:

 

Fucoidan: 75-95 %

 

Alginat: 2,0-5,5 %

 

Polyphloroglucinol: 0,5-15 %

 

Mannitol: 1-5 %

 

Naturlige salte/frie mineraler: 0,5-2,5 %

 

Andre kulhydrater: 0,5-1,0 %

 

Protein: 2,0-2,5 %

 

Ekstrakt 2:

 

Fucoidan: 60-65 %

 

Alginat: 3,0-6,0 %

 

Polyphloroglucinol: 20-30 %

 

Mannitol: < 1,0 %

 

Naturlige salte/frie mineraler: 0,5-2,0 %

 

Andre kulhydrater: 0,5-2,0 %

 

Protein: 2,0-2,5 %

Fucoidan-ekstrakt fra Undaria pinnatifida-tang

Beskrivelse/definition:

Fucoidan fra Undaria pinnatifida-tang udvindes ved vandig ekstraktion i en sur opløsning samt filtreringsprocesser uden anvendelse af organiske opløsningsmidler. Det opnåede ekstrakt koncentreres og tørres, således at det afgiver fucoidan-ekstrakt med følgende specifikationer:

 

Offwhite til brunt pulver

 

Lugt og smag: Uden lugt og smag

 

Vandindhold: < 10 % (105 °C i 2 timer)

 

pH-værdi: 4,0-7,0 (1 % suspension ved 25 °C)

Tungmetaller:

Arsen (uorganisk): < 1,0 ppm

Cadmium: < 3,0 ppm

Bly: < 2,0 ppm

Kviksølv: < 1,0 ppm

Mikrobiologi:

Kimtal for aerobe organismer i alt: < 10 000 CFU/g

Indhold af gær og skimmelsvampe: < 100 CFU/g

Samlet indhold af enterobakterier: Ingen/g

Escherichia coli: Ingen/g

Salmonella: Ingen i 10 g

Staphylococcus aureus: Ingen/g

Sammensætning af de to tilladte typer af ekstrakter, baseret på indholdet af fucoidan:

 

Ekstrakt 1:

 

Fucoidan: 75-95 %

 

Alginat: 2,0-6,5 %

 

Polyphloroglucinol: 0,5-3,0 %

 

Mannitol: 1-10 %

 

Naturlige salte/frie mineraler: 0,5-1,0 %

 

Andre kulhydrater: 0,5-2,0 %

 

Protein: 2,0-2,5 %

 

Ekstrakt 2:

 

Fucoidan: 50-55 %

 

Alginat: 2,0-4,0 %

 

Polyphloroglucinol: 1,0-3,0 %

 

Mannitol: 25-35 %

 

Naturlige salte/frie mineraler: 8-10 %

 

Andre kulhydrater: 0,5-2,0 %

 

Protein: 1,0-1,5 %

2′-Fucosyllactose

(syntetisk)

Definition:

Kemisk betegnelse: α-l-Fucopyranosyl-(1→2)-β-d-galactopyranosyl-(1→4)-d-glucopyranose

Kemisk formel: C18H32O15

CAS-nr.: 41263-94-9

Molekylvægt: 488,44 g/mol

Beskrivelse:

2′-Fucosyllactose er et hvidt til offwhite pulver, der fremstilles ved en proces med kemisk syntese og isoleres ved krystallisation.

Renhed:

2′-Fucosyllactose ≥ 95 %

D-lactose: ≤ 1,0 w/w %

L-Fucose: ≤ 1,0 w/w %

Di-fucosyl-D-lactose-isomerer: ≤ 1,0 w/w %

2′-Fucosyl-D-lactulose: ≤ 0,6 w/w %

pH (20 °C, 5 % opløsning) 3,2-7,0

Vand (%) ≤ 9,0 %

Sulfataske: ≤ 0,2 %

Eddikesyre: ≤ 0,3 %

Opløsningsmiddelrester (methanol, 2-propanol, methylacetat, acetone): ≤ 50,0 mg/kg alene, ≤ 200,0 mg/kg i kombination)

Rest-proteiner: ≤ 0,01 %

Tungmetaller:

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg

Nikkel: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier:

Totaltælling af aerobe mesofile bakterier: ≤ 500 CFU/g

Gær- og skimmelsvampe: ≤ 10 CFU/g

Rest-endotoksiner: ≤ 10 EU/mg

2′-Fucosyllactose

(mikrobiel kilde)

Definition:

Kemisk betegnelse: α-L-Fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose

Kemisk formel: C18H32O15

CAS-nr.: 41263-94-9

Molekylvægt: 488,44 g/mol

Kilde:

Genetisk modificeret stamme af Escherichia coli K-12

Kilde:

Genetisk modificeret stamme af Escherichia coli BL21

Beskrivelse:

2′-Fucosyllactose er et hvidt til offwhite krystallinsk pulver, der fremstilles ved en mikrobiel proces. 2′-Fucosyllactose isoleres ved krystallisation.

Renhed:

2′-Fucosyllactose ≥ 94 %

D-Lactose: ≤ 3,0 %

L-Fucose: ≤ 1,0

Difucosyl-D-lactose: ≤ 1,0 %

2′-Fucosyl-D-lactulose: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, 5 % opløsning) 3,2-5,0

Vand: ≤ 5,0 %

Sulfataske: ≤ 1,5 %

Eddikesyre: ≤ 1,0 %

Rest-proteiner: ≤ 0,01 %

Mikrobiologiske kriterier:

Totaltælling af aerobe mesofile bakterier: ≤ 500 CFU/g

Gærsvampe: ≤ 10 CFU/g

Skimmelsvampe: ≤ 100 CFU/g

Endotoksiner: ≤ 10 EU/mg

Beskrivelse:

2′-Fucosyllactose er et hvidt til offwhite pulver, og det flydende koncentrat (45 % ± 5 % w/v) er en farveløs til svagt gul, klar vandig opløsning. 2′-Fucosyllactose fremstilles ved en mikrobiel proces. 2′-Fucosyllactose isoleres ved spraytørring.

Renhed:

2′-Fucosyllactose ≥ 90 %

Lactose: ≤ 5,0 %

Fucose: ≤ 3,0 %

3′-Fucosyllactose ≤ 5,0 %

Fucosylgalactose: ≤ 3,0 %

Difucosyllactose: ≤ 5,0 %

Glucose: ≤ 3,0 %

Galactose: ≤ 3,0 %

Vand: ≤ 9,0 % (pulver)

Sulfataske: ≤ 0,5 % (pulver og væske)

Rest-proteiner: ≤ 0,01 % (pulver og væske)

Tungmetaller:

Bly: ≤ 0,02 mg/kg (pulver og væske)

Arsen: ≤ 0,2 mg/kg (pulver og væske)

Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg (pulver og væske)

Kviksølv: ≤ 0,5 mg/kg (pulver og væske)

Mikrobiologiske kriterier:

Totalkimtal: ≤ 104 CFU/g (pulver), ≤ 5 000 CFU/g (væske)

Gær- og skimmelsvampe: ≤ 100 CFU/g (pulver) ≤ 50 CFU/g (væske)

Enterobakterier: ingen i 11 g (pulver og væske)

Salmonella: negativ/100 g (pulver), negativ/200 ml (væske)

Cronobacter: negativ/100 g (pulver), negativ/200 ml (væske)

Endotoksiner: ≤ 100 EU/g (pulver), ≤ 100 EU/ml (væske)

Aflatoksin M1: ≤ 0,025 μg/kg (pulver og væske)

Galactooligosaccharid

Beskrivelse/definition:

Galactooligosaccharid fremstilles af mælkelactose ved en enzymatisk proces med anvendelse af β-galactosidaser fra Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum og Bacillus circulans.

GOS: Mindst 46 % tørstof (DM)

Lactose: Højst 40 % DM

Glucose: Højst 22 % DM

Galactose: Mindst 0,8 % DM

Aske: Højst 4,0 % DM

Protein: Højst 4,5 % DM

Nitrit: Højst 2 mg/kg

Glucosamin HCl fra Aspergillus niger og en genetisk modificeret stamme af E. Coli K12

Hvidt, krystallinsk, lugtløst pulver

Kemisk formel: C6H13NO5 · HCl

Relativ molekylmasse: 215,63 g/mol

D-glucosamin HCl 98,0-102,0 % af referencestandard (HPLC)

Specifik drejning + 70,0° – + 73,0°

Glucosaminsulfat HCl fra Aspergillus niger og en genetisk modificeret stamme af E. Coli K12

Hvidt, krystallinsk, lugtløst pulver

Kemisk formel: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl

Relativ molekylmasse: 605,52 g/mol

D-glucosaminsulfat 2KCl 98,0-102,0 % af referencestandard (HPLC)

Specifik drejning + 50,0° to + 52,0°

Glucosaminsulfat NaCl fra Aspergillus niger og en genetisk modificeret stamme af E. Coli K12

Hvidt, krystallinsk, lugtløst pulver

Kemisk formel: (C6H14NO5)2SO4 · 2NACL

Relativ molekylmasse: 573,31 g/mol

D-glucosamin HCl: 98-102 % af referencestandard (HPLC)

Specifik optisk rotation: + 52° – + 54°

Guargummi

Beskrivelse/definition:

Naturligt guargummi er formalet endosperm fra frøene af naturligt forekommende arter af guarplanten Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (Leguminosae-familien). Det består af et polysaccharid med høj molekylvægt, som er sammensat af galactopyranose- og mannopyranoseenheder, der er forbundet med glycosidbindinger, og som kan beskrives kemisk som galactomannan (mindst 75 % indhold af galactomannan).

Udseende: Hvidt til gulligt pulver

Molekylvægt: 50 000 -8 000 000 Dalton

CAS-nummer: 9000-30-0

Einecs-nummer: 232-536-8

Renhed: Som angivet i Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (7) og i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/175 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner (8).

Fysisk-kemiske egenskaber:

 

Pulver

Opbevaringstid: 2 år

Farve: Hvid

Lugt: Svag

Partiklernes gennemsnitlige diameter 60-70 μm

Vandindhold: Højst 15 %

Viskositet (*) ved 1 time —

Viskositet (*) ved 2 timer: Mindst 3 600 mPa.s

Viskositet (*) ved 24 timer: Mindst 4 000 mPa.s

Opløselighed: Opløseligt i varmt og koldt vand

pH for 10g/l ved 25 °C: 6-7,5

 

Flager

Brugstid: 1 år

Farve: Hvidt/offwhite pulver uden eller med få sorte prikker

Lugt: Svag

Partiklernes gennemsnitlige diameter 1-10 mm

Vandindhold: Højst 15 %

Viskositet (*) ved 1 time: Mindst 3 000 mPa.s

Viskositet (*) ved 2 timer —

Viskositet (*) ved 24 timer —

Opløselighed: Opløseligt i varmt og koldt vand

pH for 10g/l ved 25 °C: 5-7,5

(*)

Målingen af viskositet foretages på følgende betingelser: 1 %, 25 °C, 20 rpm

Varmebehandlede mælkeprodukter fermenteret med Bacteroides xylanisolvens

Beskrivelse/definition:

Varmebehandlede fermenterede mælkeprodukter fremstilles med Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) som starterkultur.

Letmælk (mellem 1,5 % og 1,8 % fedt) eller skummetmælk (med et fedtindhold på 0,5 % eller derunder) pasteuriseres eller UHT-behandles, inden fermenteringen startes med Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Det opnåede fermenterede mælkeprodukt homogeniseres og varmebehandles dernæst for at inaktivere Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Det færdige produkt indeholder ikke levedygtige celler af Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) (*).

(*)

DIN EN ISO 21528-2 (ændret metode).

Hydroxytyrosol

Beskrivelse/definition:

Hydroxytyrosol er en svagt gul, tyktflydende væske fremstillet ved kemisk syntese

Kemisk formel: C8H10O3

Molekylvægt: 154,6 g/mol

CAS-nr.: 10597-60-1

Vandindhold: ≤ 0,4 %

Lugt: Karakteristisk

Smag: Let bitter

Opløselighed (vand) Blandbar med vand

pH: 3,5-4,5

Brydningsindeks: 1,571-1,575

Renhed:

Hydroxytyrosol: ≥ 99 %

Eddikesyre: ≤ 0,4 %

Hydroxytyrosolacetat: ≤ 0,3 %

Summen af homovanillinalkohol, iso-homovanillinalkohol og 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol ≤ 0,3 %

Tungmetaller

Bly: ≤ 0,03 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,01 mg/kg

Kviksølv: ≤ 0,01 mg/kg

Opløsningsmiddelrester

Ethylacetat: ≤ 25,0 mg/kg

Isopropanol: ≤ 2,50 mg/kg

Methanol: ≤ 2,00 mg/kg

Tetrahydrofuran: ≤ 0,01 mg/kg

Isstrukturerende protein, type III HPLC 12

Beskrivelse/definition:

Det isstrukturerende proteinpræparat (ISP) er en lysebrun væske, der produceres ved submersfermentering af en genetisk modificeret stamme af bagegær af fødevarekvalitet (Saccharomyces cerevisiae), i hvis genom der er indsat et syntetisk gen for det isstrukturerende protein. Proteinet udtrykkes og udskilles i vækstmediet, hvor det adskilles fra gærcellerne ved mikrofiltrering og koncentreres ved ultrafiltrering. Gærcellerne overføres således ikke til ISP-præparatet, hverken i deres oprindelige eller i ændret form. ISP-præparatet består af ubehandlet ISP, glykosyleret ISP og proteiner og peptider fra gæren samt sukker og syrer og salte, der er almindeligt forekommende i fødevarer. Koncentratet stabiliseres med 10 mM citronsyrebuffer.

Indhold: ≥ 5 g/l aktiv ISP

pH: 2,5-3,5

Aske: ≤ 2,0 %

DNA: Ikke påviselig

Vandigt ekstrakt af tørrede blade af Ilex guayusa

Beskrivelse/definition:

Mørkebrun væske. Vandige ekstrakter af tørrede blade af Ilex guayusa

Sammensætning:

Protein: < 0,1 g/100 ml

Fedt: < 0,1 g/100 ml

Kulhydrat: 0,2–0,3 g/100 ml

Sukkerindhold i alt: < 0,2 g/100 ml

Coffein: 19,8-57,7 mg/100 ml

Theobromin; 0,14-2,0 mg/100 ml

Chlorogensyrer 9,9-72,4 mg/100 ml

Isomaltoseoligosaccharid

Pulver:

Opløselighed (vand) (%): > 99

Glucose (% på tørstofbasis): ≤ 5,0

Isomaltose + DP3 til DP9 (% på tørstofbasis): ≥ 90

Vandindhold (%): ≤ 4,0

Sulfataske (g/100g): ≤ 0,3

Tungmetaller:

Bly(mg/kg): ≤ 0,5

Arsen (mg/kg): ≤ 0,5

Sirup:

Tørstofindhold (g/100 g): > 75

Glucose (% på tørstofbasis): ≤ 5,0

Isomaltose + DP3 til DP9 (% på tørstofbasis): ≥ 90

pH: 4-6

Sulfataske (g/100g): ≤ 0,3

Tungmetaller:

Bly(mg/kg): ≤ 0,5

Arsen (mg/kg): ≤ 0,5

Isomaltulose

Beskrivelse/definition:

Et reducerende disaccharid, der består af en glucose- og en fructoserest bundet med en α-1,6-glucosidbinding. Stoffet fremstilles ved en enzymatisk proces. Som handelsvare anvendes monohydratet. Udseende: Stort set lugtløse, sødtsmagende, hvide eller næsten hvide krystaller

Kemisk betegnelse: 6-O-α-D-glucopyranosyl-D-fructofuranose, monohydrat

CAS-nr.: 13718-94-0

Kemisk formel: C12H22O11H2O

Strukturel formel

Image

Molekylmasse: 360,3 (monohydrat)

Renhed:

Indhold: ≥ 98 % af tørstoffet

Tørringstab: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 timer)

Tungmetaller:

Bly: ≤ 0,1 mg/kg

Bestemmelse ved hjælp af en atomabsorptionsteknik, der er relevant for det specificerede niveau. Prøvens størrelse og metoden til forberedelse af prøven kan vælges ud fra principperne i den metode, der er beskrevet i FAO Food and Nutrition Paper (FNP) 5 (*), »Instrumental methods«.

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA), 1991, 322 s., engelsk, ISBN 92-5-102991-1.

Lactitol

Beskrivelse/definition:

Krystallinsk pulver eller farveløs opløsning, der fremstilles ved katalytisk hydrogenering af lactose. Det krystallinske produkt forekommer både i vandfri form og som monohydrat og dihydrat. Nikkel anvendes som katalysator.

Kemisk betegnelse: 4-0-β-D-galactopyranosyl-D-glucitol

Kemisk formel: C12H24O11

Molekylvægt: 344,31 g/mol

CAS-nr.: 585-86-4

Renhed:

Opløselighed (i vand): Meget let opløseligt i vand

Specifik drejning [α] D20 = + 13° til + 16°

Indhold: ≥ 95 % på tørstofbasis

Vand: ≤ 10,5 %

Andre polyoler: ≤ 2,5 % på tørstofbasis

Reducerende sukker: ≤ 0,2 % på tørstofbasis

Chlorider: ≤ 100 mg/kg på tørstofbasis

Sulfater: ≤ 200 mg/kg på tørstofbasis

Sulfataske: ≤ 0,1 % på tørstofbasis

Nikkel: ≤ 2,0 mg/kg på tørstofbasis

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg på tørstofbasis

Bly: ≤ 1,0 mg/kg på tørstofbasis

Lacto-N-neotetraose

(syntetisk)

Definition:

Kemisk betegnelse: β-d-Galactopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoxy-β-d-glucopyranosyl-(1→3)-β-d-galactopyranosyl-(1→4)-d-glucopyranose

Kemisk formel: C26H45NO21

CAS-nr.: 13007-32-4

Molekylvægt: 707,63 g/mol

Beskrivelse:

Lacto-N-neotetraose er et hvidt til offwhite pulver. Fremstilles ved kemisk syntese og isoleres ved krystallisation.

Renhed:

Indhold (vandfrit): ≥ 96 %

D-lactose: ≤ 1,0 %

Lacto-N-triose II: ≤ 0,3 %

Lacto-N-neotetraose-fructose-isomer: ≤ 0,6 %

pH (20 °C, 5 % opløsning) 5,0-7,0

Vand: ≤ 9,0 %

Sulfataske: ≤ 0,4 %

Eddikesyre: ≤ 0,3 %

Opløsningsmiddelrester (methanol, 2-propanol, methylacetat, acetone): ≤ 50 mg/kg alene, ≤ 200 mg/kg i kombination)

Rest-proteiner: ≤ 0,01 %

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg

Nikkel: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier:

Totaltælling af aerobe mesofile bakterier: ≤ 500 CFU/g

Gærsvampe: ≤ 10 CFU/g

Skimmelsvampe: ≤ 10 CFU/g

Rest-endotoksiner: ≤ 10 EU/mg

Lacto-N-neotetraose

(mikrobiel kilde)

Definition:

Kemisk betegnelse: β-d-Galactopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoxy-β-d-glucopyranosyl-(1→3)-β-d-galactopyranosyl-(1→4)-d-glucopyranose

Kemisk formel: C26H45NO21

CAS-nr.: 13007-32-4

Molekylvægt: 707,63 g/mol

Kilde:

Genetisk modificeret stamme af Escherichia coli K-12

Beskrivelse:

Lacto-N-neotetraose er et hvidt til offwhite krystallinsk pulver, der fremstilles ved en mikrobiel proces. Lacto-N-neotetraose isoleres ved krystallisation

Renhed:

Indhold (vandfrit): ≥ 92 %

D-lactose: ≤ 3,0 %

Lacto-N-triose II: ≤ 3,0 %

para-Lacto-N-neohexaose: ≤ 3,0 %

Lacto-N-neotetraose-fructose-isomer: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, 5 % opløsning) 4,0-7,0

Vand: ≤ 9,0 %

Sulfataske: ≤ 0,4 %

Opløsningsmiddelrester (methanol): ≤ 100 mg/kg

Rest-proteiner: ≤ 0,01 %

Mikrobiologiske kriterier:

Totaltælling af aerobe mesofile bakterier: ≤ 500 CFU/g

Gærsvampe: ≤ 10 CFU/g

Skimmelsvampe: ≤ 10 CFU/g

Rest-endotoksiner: ≤ 10 EU/mg

Bladekstrakt fra lucerne (Medicago sativa)

Beskrivelse/definition:

Lucernen (Medicago sativa L.) forarbejdes inden for 2 timer efter at være blevet høstet. Den hakkes og knuses. Lucernen køres gennem en presse, der egner sig til olieholdigt materiale, hvorved der fremkommer en fiberrest samt pressesaft (med 10 % tørstof). Tørstoffet i denne saft indeholder omkring 35 % råprotein. Pressesaften (pH: 5,8-6,2) neutraliseres. Proteinerne, der binder sig til carotenoid- og chlorophylpigmenter, bringes til at koagulere ved forvarmning og dampinjektion. Det udfældede protein separeres ved centrifugering og tørres. Lucerneproteinkoncentratet granuleres efter tilsætning af ascorbinsyre og opbevares i inaktiv gas eller på køl.

Sammensætning:

Protein: 45-60 %

Fedt: 9-11 %

Frie kulhydrater (opløselige fibre): 1-2 %

Polysaccharider (uopløselige fibre), 11-15 %,

herunder cellulose: 2-3 %

Mineraler: 8-13 %

Saponiner: ≤ 1,4 %

Isoflavoner: ≤ 350 mg/kg

Coumestrol: ≤ 100 mg/kg

Phytater: ≤ 200 mg/kg

L-canavanin: ≤ 4,5 mg/kg

Lycopen

Beskrivelse/definition:

Syntetisk lycopen fremstilles ved Wittig-kondensation af syntetiske mellemprodukter, der er almindeligt anvendt i fremstillingen af andre carotenoider, der anvendes i fødevarer. Syntetisk lycopen består af ≥ 96 % lycopen og mindre mængder af andre, beslægtede carotenoidbestanddele. Lycopen sælges enten i pulverform i en passende matrice eller som en oliedispersion. Farven er mørkerød eller rødviolet. Der skal sikres antioxidativ beskyttelse.

Kemisk betegnelse: Lycopen

CAS-nr.: 502-65-8 (all-trans-lycopen)

Kemisk formel: C40H56

Molekylmasse: 536,85 Da

Lycopen fra Blakeslea trispora

Beskrivelse/definition:

Det oprensede lycopen fra Blakeslea trispora består af ≥ 95 % lycopen og ≤ 5 % andre carotenoider. Det sælges enten i pulverform i en passende matrice eller som en oliedispersion. Farven er mørkerød eller rødviolet. Der skal sikres antioxidativ beskyttelse.

Kemisk betegnelse: Lycopen

CAS-nr.: 502-65-8 (all-trans-lycopen)

Kemisk formel: C40H56

Molekylmasse: 536,85 Da

Lycopen fra tomater

Beskrivelse/definition:

Det oprensede lycopen fra tomater (Lycopersicon esculantum L.) består af ≥ 95 % lycopen og ≤ 5 % andre carotenoider. Det sælges enten i pulverform i en passende matrice eller som en oliedispersion. Farven er mørkerød eller rødviolet. Der skal sikres antioxidativ beskyttelse.

Kemisk betegnelse: Lycopen

CAS-nr.: 502-65-8 (all-trans-lycopen)

Kemisk formel: C40H56

Molekylmasse: 536,85 Da

Lycopenoleoresin fra tomater

Beskrivelse/definition:

Lycopenoleoresin fra tomater fremstilles ved solventekstraktion af modne tomater (Lycopersicon esculentum Mill.) og efterfølgende fjernelse af opløsningsmidlet. Der er tale om en rød til mørkebrun, tyktflydende, klar væske.

Lycopen i alt: 5-15 %,

heraf trans-lycopen: 90-95 %

Carotenoider i alt (beregnet som lycopen): 6,5-16,5 %

Andre carotenoider: 1,75 %

(Phytoen/phytofluen/β-caroten) (0,5-0,75/0,4-0,65/0,2-0,35 %)

Tocopheroler i alt: 1,5-3,0 %

Uforsæbelige bestanddele: 13-20 %

Fedtsyrer i alt 60-75 %

Vand (Karl Fischer): ≤ 0,5 %

Magnesiumcitratmalat

Beskrivelse/definition:

Magnesiumcitratmalat er et hvidt til gullighvidt, amorft pulver.

Kemisk formel: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2

Kemisk betegnelse: Pentamagnesium-di-(2-hydroxybutanedioat)-di-(2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat)

CAS-nr.: 1259381-40-2

Molekylvægt: 763,99 Dalton (vandfrit)

Opløselighed: Let opløseligt i vand (ca. 20 g i 100 ml)

Beskrivelse af den fysiske tilstand: Amorft pulver

Indhold af magnesium: 12,0-15,0 %

Tørringstab (120 °C i 4 timer): ≤ 15 %

Farve (fast form): Hvidt til gulligt pulver

Farve (20 % vandig opløsning): Farveløst til gulligt

Udseende (20 % vandig opløsning): Klar opløsning

pH (20 % vandig opløsning) Ca. 6,0

Urenheder:

Chlorid: ≤ 0,05 %

Sulfat: ≤ 0,05 %

Arsen: ≤ 3,0 ppm

Bly: ≤ 2,0 ppm

Cadmium: ≤ 1 ppm

Kviksølv: ≤ 0,1 ppm

Ekstrakt af magnoliabark

Beskrivelse/definition:

Ekstrakt af magnoliabark fremstilles af barken fra planten Magnolia officinalis L. ved hjælp af superkritisk kuldioxid. Barken vaskes og ovntørres for at reducere vandindholdet, før den knuses og ekstraheres med superkritisk kuldioxid. Ekstraktet opløses i medicinsk ethanol og rekrystalliseres for at afgive ekstrakt af magnoliabark.

Ekstrakt af magnoliabark består primært af to phenolforbindelser, magnonol og honokiol.

Udseende: Lysebrunt pulver

Renhed:

Magnolol: ≥ 85,2 %

Honokiol: ≥ 0,5 %

Magnolol og honokiol: ≥ 94 %

Eudesmol i alt: ≤ 2 %

Vandindhold: 0,50 %

Tungmetaller:

Arsen (ppm): ≤ 0,5

Bly (ppm): ≤ 0,5

Methyleugenol (ppm): ≤ 10

Tubocurarin (ppm): ≤ 2,0

Alkaloid i alt (ppm): ≤ 100

Majskimolie med højt indhold af uforsæbelige stoffer

Beskrivelse/definition:

Majskimolie med højt indhold af uforsæbelige stoffer fremstilles ved vakuumdestillation og adskiller sig fra raffineret majskimolie ved koncentrationen af den uforsæbelige fraktion (1,2 g i raffineret majskimolie og 10 g i majskimolie med højt indhold af uforsæbelige stoffer).

Renhed:

Uforsæbelige bestanddele: > 9,0 g/100 g

Tocopheroler: ≥ 1,3 g/100 g

α-tocopherol (%): 10-25 %

β-tocopherol (%): < 3,0 %

γ-tocopherol (%): 68-89 %

δ-tocopherol (%): < 7,0 %

Steroler, triterpenalkohol, methylsteroler: > 6,5 g/100 g

Fedtsyrer i triglycerider:

palmitinsyre: 10,0-20,0 %

stearinsyre: < 3,3 %

oliesyre 20,0-42,2 %

linolsyre: 34,0-65,6 %

linolensyre: < 2,0 %

Syretal: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 10 meq O2/kg

Tungmetaller:

Jern (Fe) < 1 500 μg/kg

Kobber (Cu): < 100 μg/kg

Urenheder:

Polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) Benzo(a)pyren: < 2 μg/kg

Det er nødvendigt med behandling med aktivt kul for at sikre, at polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) ikke beriges ved fremstillingen af »majskimolie med højt indhold af uforsæbelige stoffer«.

Methylcellulose

Beskrivelse/definition:

Methylcellulose er cellulose, der er fremstillet direkte af naturligt forekommende fiberholdigt plantemateriale og delvis foretheret med methylgrupper.

Kemisk betegnelse: Cellulosemethylether

Kemisk formel: Polymererne er opbygget af substituerede anhydroglucoseenheder med følgende generelle formel:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), hvor R1, R2, og R3 hver kan være et af følgende:

H

CH3 eller

CH2CH3

Molekylvægt: Makromolekyler: fra ca. 20 000 (n ca. 100) til ca. 380 000 g/mol (n ca. 2 000 )

Indhold: Ikke under 25 % og ikke over 33 % methoxygrupper (-OCH3) og ikke over 5 % hydroxyethoxygrupper (-OCH2CH2OH)

Svagt hygroskopisk, hvidt eller svagt gulligt eller gråligt, kornet eller trådet pulver uden lugt og smag

Opløselighed: Kvælder i vand til en klar til opaliserende, viskos, kolloid opløsning. Uopløseligt i ethanol, ether og chloroform Opløseligt i iseddike.

Renhed:

Tørringstab: ≤ 10 % (105 °C, 3 timer)

Sulfataske: ≤ 1,5 % fastsat ved 800 ± 25 °C

pH: ≥ 5,0 og ≤ 8,0 (1 % kolloid opløsning)

Tungmetaller: hydrofolsyre

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg

Bly: ≤ 2,0 mg/kg

Kviksølv: ≤ 1,0 mg/kg

Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg

(6S)-5-Methyltetrahydrofolsyre, glucosaminsalt

Beskrivelse/definition:

Kemisk betegnelse: N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoyl]-L-glutaminsyre, glucosaminsalt

Kemisk formel: C32H51N9O16

Molekylvægt: 817,80 g/mol (vandfrit)

CAS-nr.: 1181972-37-1

Udseende: Cremefarvet til lysebrunt pulver.

Renhed:

Diastereoisomer renhed: Mindst 99 % (6S)-5-methyltetrahydrofolsyre

Glucosaminindhold: 34-46 % i tør tilstand

5-Methyltetrahydrofolsyreindhold: 54-59 % i tør tilstand

Vand: ≤ 8,0 %

Tungmetaller:

Bly: ≤ 2,0 ppm

Cadmium: ≤ 1,0 ppm

Kviksølv: ≤ 0,1 ppm

Arsen: ≤ 2,0 ppm

Bor: ≤ 10 ppm

Mikrobiologiske kriterier:

Kimtal for aerobe organismer i alt: ≤ 100 CFU/g

Gær- og skimmelsvampe: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: Ingen i 10 g

Monomethylsilanetriol (organisk silicium)

Beskrivelse/definition:

Kemisk betegnelse: Silantriol, 1-methyl-

Kemisk formel: CH6O3Si

Molekylvægt: 94,14 g/mol

CAS-nr.: 2445-53-6

Renhed:

Præparat af organisk silicium (monomethylsilantriol) (vandig opløsning):

Surhedsgrad (pH): 6,4-6,8

Silicium: 100-150 mg Si/l

Tungmetaller:

Bly: ≤ 1,0 μg/l

Kviksølv: ≤ 1,0 μg/l

Cadmium: ≤ 1,0 μg/l

Arsen: ≤ 3,0 μg/l

Opløsningsmidler:

Methanol: ≤ 5,0 mg/kg (restindhold)

Mycelieekstrakt fra shiitake-svamp (Lentinula edodes)

Beskrivelse/definition:

Den nye fødevareingrediens er et sterilt vandigt ekstrakt fremstillet af myceliet af Lentinula edodes, der dyrkes ved submersfermentering. Det er en lysebrun, svagt uklar væske.

Lentinan er et β-(1-3) β-(1-6)-D-glucan, som har en molekylvægt på ca. 5 × 105 dalton, en forgreningsgrad på 2/5 og en tripel-helix tertiær struktur.

Renhed/sammensætning af mycelieekstrakt fra Lentinula edodes:

Vandindhold: 98 %

Tørstof: 2 %

Fri glucose: < 20 mg/ml

Protein i alt (*): < 0,1 mg/ml

N-holdige bestanddele (**): < 10 mg/ml

Lentinan: 0,8-1,2 mg/ml

(*)

Bradford-metoden

(**)

Kjeldahl-metoden

Nonisaft (Morinda citrifolia)

Beskrivelse/definition:

Nonifrugterne (frugterne af Morinda citrifolia) presses. Saften pasteuriseres. Ikke-obligatorsisk fermentering kan ske før eller efter presningen.

Rubiadin: ≤ 10 μg/kg

Lucidin: ≤ 10 μg/kg

Pulver af nonifrugtsaft (Morinda citrifolia)

Beskrivelse/definition:

Kerner og skal fjernes fra de soltørrede Morinda citrifolia-frugter. Den opnåede pulp filtreres til særskilt saft af frugtkødet. Tørring af den fremstillede saft sker på én af to måder:

 

enten ved atomisering ved hjælp af majsmaltodextriner; denne blanding opnås ved at holde forholdet mellem indførslen af saft og maltodextriner konstant

 

eller ved zeodratation eller tørring og dernæst blanding med et hjælpestof; ved hjælp af denne metode kan saften først blive tørret og dernæst blandet med maltodextriner (samme mængde som ved atomisering).

Puré og koncentrat af nonifrugt (Morinda citrifolia)

Beskrivelse/definition:

Morinda citrifolia-frugterne håndplukkes. Kerner og skal kan fjernes mekanisk fra de purerede frugter. Efter pasteurisering pakkes puréen i antiseptiske beholdere og opbevares koldt.

Koncentrat af Morinda citrifolia fremstilles af M. citrifolia-puré ved behandling med pektolytiske enzymer (1-2 timer ved 50-60 °C). Efterfølgende opvarmes puréen, så pektinaserne inaktiveres, hvorefter den straks nedkøles. Saften skilles fra i en dekanteringscentrifuge. Derefter opsamles og pasteuriseres saften, som koncentreres i en vakuumfordamper fra 6-8 brix til 49-51 brix i slutkoncentratet.

Sammensætning:

 

Puré:

Vandindhold: 89-93 %

Protein: < 0,6 g/100 g

Fedt: ≤ 0,4 g/100 g

Aske: < 1,0 g/100 g

Kulhydrater i alt: 5-10 g/100 g

Fructose: 0,5-3,82 g/100 g

Glucose: 0,5-3,14 g/100 g

Kostfibre: < 0,5-3 g/100 g

5,15-dimethylmorindol (1): ≤ 0,254 μg/ml

Lucidin (1): Ikke påviselig

Alizarin (1): Ikke påviselig

Rubiadin (1): Ikke påviselig

 

Koncentrat:

Vandindhold: 48-53 %

Protein: 3-3,5 g/100 g

Fedt: < 0,04 g/100 g

Aske: 4,5-5,0 g/100 g

Kulhydrater i alt: 37-45 g/100 g

Fructose: 9-11 g/100 g

Glucose: 9-11 g/100 g

Kostfibre: 1,5-5,0 g/100 g

5,15-dimethylmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

(*)

Med en HPLC-UV-methode, der er udviklet og valideret til analyse af anthraquinoner i puré og koncentrat af Morinda citrifolia. Påvisningsgrænse: 2,5 ng/ml (5,15 dimethylmorindol), 50,0 ng/ml (lucidin), 6,3 ng/ml (alizarin) og 62,5 ng/ml (rubiadin).

Noniblade (Morinda citrifolia)

Beskrivelse/definition:

Morinda citrifolia-bladene skæres af, hvorefter de tørres og ristes. Produktets partikelstørrelse varierer fra bladstykker til groft pulver med finere partikler. Farven er grønligbrun til brun.

Renhed/sammensætning:

Vandindhold: < 5,2 %

Protein: 17-20 %

Kulhydrat: 55-65 %

Aske: 10-13 %

Fedt: 4-9 %

Oxalsyre: < 0,14 %

Garvesyre: < 2,7 %

5,15-dimethylmorindol: < 47 mg/kg

Rubiadin: ikke påviselig, ≤10 μg/kg

Lucidin: ikke påviselig, ≤10 μg/kg

Pulver af nonifrugt (Morinda citrifolia)

Beskrivelse/definition:

Nonifrugtpulver fremstilles af afskallede frugter af Morinda citrifolia L. ved frysetørring Frugterne afskalles, og kernerne fjernes. Efter frysetørringen, hvor vandet fjernes fra nonifrugterne, males den resterende nonipulp til et pulver og hældes på kapsler.

Renhed/sammensætning:

Vandindhold: 5,3-9 %

Protein: 3,8-4,8 g/100 g

Fedt: 1-2 g/100 g

Aske: 4,6-5,7 g/100 g

Kulhydrater i alt: 80-85 g/100 g

Fructose: 20,4-22,5 g/100 g

Glucose: 22-25 g/100 g

Kostfibre: 15,4-24,5 g/100 g

5,15-dimethylmorindol (*): ≤ 2,0 μg/ml

(*)

Med en HPLC-UV-methode, der er udviklet og valideret til analyse af anthraquinoner i pulver af nonifrugt (Morinda citrifolia) Påvisningsgrænse: 2,5 ng/ml (5,15 dimethylmorindol),

Mikroalgen Odontella aurita

Silicium: 3,3 %

Krystallinsk siliciumdioxid: Højst 0,1-0,3 % som urenhed

Phytosterol/phytostanol-beriget olie

Beskrivelse/definition:

Phytosterol/phytostanol-beriget olie er sammensat af en oliefraktion og en phytosterolfraktion.

Acylglycerol-fordeling:

Frie fedtsyrer (udtrykt som oliesyre): ≤ 2,0 %

Monoacylglyceroler (MAG): ≤ 10 %

Diacylglyceroler (DAG): ≤ 25 %

Triacylglyceroler (TAG): Resten

Phytosterolfraktion:

β- sitosterol: ≤ 80 %

β- sitosterol: ≤ 15 %

Campesterol: ≤ 40 %

Campestanol: ≤ 5,0 %

Stigmasterol: ≤ 30 %

Brassicasterol: ≤ 3,0 %

Andre steroler/stanoler: ≤ 3,0 %

Andet:

Vand og flygtige stoffer: ≤ 0,5 %

Peroxidtal: < 5,0 meq/kg

Transfedtsyrer: ≤ 1 %

Forurening/renhed (med GC-FID eller tilsvarende metode) for phytosteroler/phytostanoler:

Phytosteroler og phytostanoler ekstraheret fra andre kilder end vegetabilsk olie egnet til konsum må ikke indeholde forurenende stoffer, hvilket bedst sikres ved en renhed på over 99 %.

Olie udvundet af blæksprutter

Syretal: ≤ 0,5 KOH/g olie

Peroxidtal: ≤ 5 meq O2/kg olie

p-Anisidin-værdi: ≤ 20

Koldprøvning ved 0 °C ≤ 3 timer

Vandindhold: ≤ 0,1 % (w/w)

Uforsæbelige bestanddele: ≤ 5,0 %

Transfedtsyrer: ≤ 1,0 %

Docosahexaensyre: ≥ 20 %

Eicosapentaensyre: ≥ 10 %

Højtrykspasteuriseret tilberedt frugt

Parametre

Mål

Bemærkninger

Opbevaring af frugt før højpasteurisering

Mindst 15 dage ved – 20 °C

Frugt, der er høstet og opbevaret i overensstemmelse med god/hygiejnisk landbrugs- og fremstillingspraksis

Tilsat frugt

40 % til 60 % af den optøede frugt

Frugt, der er homogeniseret og tilsat til andre ingredienser

pH

3,2-4,2

 

° Brix

7 til 42

Sikret ved tilsat sukker

aw

< 0,95

Sikret ved tilsat sukker

Endelig opbevaring:

Højst 60 dage ved højst + 5 °C

Svarende til opbevaringsregler for konventionelt forarbejdet produkt

Phosphateret majsstivelse

Beskrivelse/definition:

Phosphateret majsstivelse (phosphateret distivelsephosphat) er en kemisk modificeret modstandsdygtig stivelse, som fremstilles af stivelse med højt amyloseindhold ved en kombination af kemiske behandlinger, hvorved der dannes phosphattværbindinger mellem kulhydratrester og esterificerede hydroxylgrupper.

Den nye fødevareingrediens er et hvidt eller næsten hvidt pulver.

CAS-nr.: 11120-02-8

Kemisk formel: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H] × [(C6H9O5)PO3H2]y

n = antal glucoseenheder; x, y = substitutionsgrad(er)

Kemiske karakteristika ved phosphateret distivelsephosphat:

 

Tørringstab: 10-14 %

 

pH: 4,5.-7,5

 

Kostfibre: ≥ 70 %

 

Stivelse: 7-14 %

 

Protein: ≤ 0,8 %

 

Fedt: ≤ 0,8 %

 

Restkoncentrationer af bundet phosphor: ≤ 0,4 % (som phosphor) »høj-amyloseholdig majs« som kilde

Phosphatidylserin fra fiskephospholipider

Beskrivelse/definition:

Den nye fødevareingrediens er et gult til brunt pulver. Phosphatidylserin fremstilles af fiskephospholipider ved enzymatisk transphosphatidylering med aminosyren L-serin.

Specifikation for phosphatidylserinproduktet fremstillet af fiskephospholipider:

Vandindhold: < 5,0 %

Phospholipider: ≥ 75 %

Phosphatidylserin: ≥ 35 %

Glycerider: < 4,0 %

Fri L-serin < 1,0 %

Tocopheroler: < 0,5 % (1)

Peroxidtal: < 5,0 meq O2/kg

(1)

Der kan tilsættes tocopheroler som antioxidanter, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 1129/2011

Phosphatidylserin fra sojaphospholipider

Beskrivelse/definition:

Den nye fødevareingrediens er et offwhite til lysegult pulver. Stoffet fås også i flydende form med en klar brun til orange farve. I flydende form indeholder stoffet triacylglycerider med middel kædelængde (MCT) som bærestof. Det indeholder mindre koncentrationer af phosphatidylserin, fordi det indeholder betydelige mængder olie (MCT).

Phosphatidylserin fra sojaphospholipider produceres ved enzymatisk transphosphatidylering af sojalecithin med højt indhold af phosphatidylcholin med aminosyren L-serin. Phosphatidylserin består af et glycerophosphatskelet konjugeret med to fedtsyrer og L-serin ved hjælp af en phosphodiesterbinding.

Karakteristika ved phosphatidylserin fra sojaphospholipider:

 

Pulver:

Vandindhold: < 2,0 %

Phospholipider: ≥ 85 %

Phosphatidylserin: ≥ 61 %

Glycerider: < 2,0 %

Fri L-serin < 1,0 %

Tocopheroler: < 0,3 %

Phytosteroler: < 0,2 %

 

Flydende form:

Vandindhold: < 2,0 %

Phospholipider: ≥ 25 %

Phosphatidylserin: ≥ 20 %

Glycerider: Ikke relevant

Fri L-serin < 1,0 %

Tocopheroler: < 0,3 %

Phytosteroler: < 0,2 %

Phospoholipidprodukter, der indeholder lige mængder phosphatidylserin og phosphatidsyre

Beskrivelse/definition:

Produktet fremstilles ved enzymatisk konvertering af sojalechitin. Phospoholipidprodukt er en meget koncentreret, gul-brun pulverform af phosphatidylserin og phosphatidsyre i et 1:1-forhold.

Specifikationer for produktet:

Vandindhold: ≤ 2,0 %

Phospholipider i alt ≥ 70 %

Phosphatidylserin: ≥ 20 %

Phosphatidsyre: ≥ 20 %

Glycerider: ≤ 1,0 %

Fri L-serin ≤ 1,0 %

Tocopheroler: ≤ 0,3 %

Phytosteroler: ≤ 2,0 %

Siliciumdioxid anvendes med et maksimumsindhold på 1,0 %

Phospholipider, der stammer fra æggeblommer

85 % og 100 % rene phospholipider fra æggeblommer

Phytoglycogen

Beskrivelse:

Hvidt til offwhite pulver, der er et lugtløst, farveløst og smagsløst polysaccharid fra ikke genetisk modificerede sukkermajs ved anvendelse af konventionelle fødevareforarbejdningsteknikker.

Definition:

Glucosepolymer (C6H12O6) med lineære bindinger af α(1-4)-glucosidbindinger med forgreninger for hver 8 til 12 glucoseenheder via α(1-6)-glucosidbindinger

Specifikationer:

Kulhydrater: 97 %

Sukker: 0,5 %

Fibre: 0,8 %

Fedt: 0,2 %

Protein: 0,6 %

Phytosteroler/phytostanoler

Beskrivelse/definition:

Phytosteroler og phytostanoler er steroler og stanoler, der er ekstraheret fra planter, og som kan forekomme som frie steroler og stanoler eller være forestret med spisefedtsyrer.

Sammensætning (med GC-FID eller tilsvarende metode):

 

β- sitosterol: < 81 %

 

β- sitosterol: < 35 %

 

Campesterol: < 40 %

 

Campestanol: < 15 %

 

Stigmasterol: < 30 %

 

Brassicasterol < 3,0 %

 

Andre steroler/stanoler: < 3,0 %

Forurening/renhed (med GC-FID eller tilsvarende metode):

Phytosteroler og phytostanoler ekstraheret fra andre kilder end vegetabilsk olie egnet til konsum må ikke indeholde forurenende stoffer, hvilket bedst sikres ved, at phytosterol-/phytostanolingrediensen har en renhed på over 99 %.

Blommekerneolie

Beskrivelse/definition:

Blommekerneolie er en vegetabilsk olie fremstillet ved koldpresning af blommekerner (Prunus domestica).

Sammensætning:

Oliesyre (C18:1): 68 %

Linolsyre (C18:2): 23 %

γ-Tocopherol: 80 % af tocopheroler i alt

β- sitosterol: 80-90 % af steroler i alt

Triolein: 40-55 % af triglycerider

Blåsyre: Højst 5 mg/kg olie

Koaguleret kartoffelprotein og hydrolysater heraf

Tørstof: ≥ 800 mg/g

Protein (N*6,25): ≥ 600 mg/g (tørstof)

Aske: ≤ 400 mg/g (tørstof)

Glycoalkaloid (i alt): ≤ 150 mg/kg

Lysinoalanin (i alt): ≤ 500 mg/kg

Lysinoalanin (frit): ≤ 10 mg/kg

Prolyloligopeptidase (enzympræparat)

Specifikationer for enzymet:

Systematisk navn: Prolyloligopeptidase

Synonymer: Prolylendopeptidase, prolinspecifik endopeptidase, endoprolylpeptidase

Molekylvægt: 66 kDa

Enzyme Commission-nr.: EC 3.4.21.26

CAS-nummer: 72162-84-6

Kilde: En genetisk modificeret stamme af Aspergillus niger (GEP-44)

Beskrivelse:

Prolyloligopeptidase er tilgængelig som et enzympræparatet, der indeholder ca. 30 % maltodextrin.

Specifikationer for enzympræparatet af prolyloligopeptidase:

Aktivitet: > 580 000 PPI (*)/g (> 34,8 PPU (**)/g)

Udseende: Mikrogranulat

Farve: Offwhite til orangegullig. Farven kan skifte fra parti til parti

Tørstof: > 94 %

Gluten: < 20 ppm

Tungmetaller:

Bly: ≤ 1,0 mg/ kg

Arsen: ≤ 1,0 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Kviksølv: ≤ 0,1 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier:

Samlet aerobt kimtal: ≤ 103 CFU/g

Antal gær- og skimmelsvampe i alt: ≤ 102 CFU/g

Sulfitreducerende anaerobe bakterier: ≤ 30 CFU/g

Enterobakterier: < 10 CFU/g

Salmonella: Ingen i 25 g

Escherichia coli: Ingen i 25 g

Staphylococcus aureus: Ingen i 10 g

Pseudomonas aeruginosa: Ingen i 10 g

Listeria monocytogenes: Ingen i 25 g

Antimikrobiel aktivitet: Ingen

Mykotoksiner: Under påvisningsgrænserne: Aflatoksin B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), aflatoksiner i alt (< 2,0 μg/kg), ochratoksin A (< 0,20 μg/kg), T-2-toksin (< 5 μg/kg), zearalenon (< 2,5 μg/kg), fumonisin B1 og B2 (< 2,5 μg/kg)

(*)

PPI — Protease Picomole International

(**)

PPU — Prolyl Peptidase Units eller Proline Protease Units

Proteinekstrakt fra svinenyrer

Beskrivelse/definition:

Proteinekstraktet fremstilles af homogeniserede svinenyrer ved en kombination af saltudfældning og hurtig centrifugering. Den opnåede udfældning indeholder primært proteiner med 7 % enzymdiaminoxidase (enzymnomenklatur E.C. 1.4.3.22) og resuspenderes i et fysiologisk buffersystem. Den fremstillede svinenyreekstrakt formuleres som enteriske coatede pellets for at komme frem til de aktive fordøjelsessteder.

Basisprodukt:

 

Specifikation: svinenyreudtræk med naturligt indhold af diaminoxidase

 

Fysisk tilstand: flydende

 

Farve: brunlig

 

Udseende: svagt uklar opløsning

 

pH-værdi: 6,4-6,8

 

Enzymaktivitet: > 2 677 kHDU DAO/ml (DAO REA (DAO Radioextractionassay))

Mikrobiologiske kriterier:

 

Brachyspira spp.: negativ (realtids-PCR)

 

Listeria monocytogene: negativ (realtids-PCR)

 

Staphylococcus aureus: < 100 CFU/g

 

Influenza A: negativ (realtids revers transkriptase-PCR)

 

Escherichia coli: < 10 CFU/g

 

Samlet aerobt mikrobiologisk kimtal: < 105 CFU/g

 

Indhold af gær og skimmelsvampe: < 105 CFU/g

 

Salmonella: Ingen i 10 g

 

Galdesaltresistente enterobakterier: < 104 CFU/g

Færdigt produkt:

Specifikation: svinenyreudtræk med naturligt indhold af diaminoxidase (E.C. 1.4.3.22) i en enterisk coatet formulering:

Fysisk tilstand: fast

Farve: gulgrå

Udseende: mikropellets

Enzymaktivitet: 110-220 kHDU DAO/g pellet (DAO REA (DAO Radioextractionassay))

Syrestabilitet: 15 min ved 0,1 M HCl efterfulgt af 60 min borat med pH=9,0: > 68 kHDU DAO/g pellet (DAO REA (DAO Radioextractionassay))

Luftfugtighed: < 10 %

Staphylococcus aureus: < 100 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Samlet aerobt mikrobiologisk kimtal: < 104 CFU/g

Samlet antal gær- og skimmelsvampe: < 103 CFU/g

Salmonella: Ingen i 10 g

Galdesaltresistente enterobakterier: < 102 CFU/g

Rapsfrøolie med højt indhold af uforsæbelige stoffer

Beskrivelse/definition:

Rapsolie med højt indhold af uforsæbelige stoffer fremstilles ved vakuumdestillation og adskiller sig fra raffineret rapsolie ved koncentrationen af den uforsæbelige fraktion (1 g i raffineret rapsolie og 9 g i rapsolie med højt indhold af uforsæbelige stoffer). Der er en lille reduktion af triglycerider, der indeholder monoumættede og flerumættede fedtsyrer.

Renhed:

Uforsæbelige bestanddele: > 7,0 g/100 g

Tocopheroler: > 0,8 g/100 g

α-tocopherol (%): 30-50 %

γ-tocopherol (%): 50-70 %

δ-tocopherol (%): < 6,0 %

Steroler, triterpenalkohol, methylsteroler: > 5,0 g/100 g

Fedtsyrer i triglycerider:

palmitinsyre: 3-8 %

stearinsyre: 0,8-2,5 %

oliesyre 50-70 %

linolsyre: 15-28 %

linolensyre: 6-14 %

erucasyre: < 2,0 %

Syretal: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 10 meq O2/kg

Tungmetaller:

Jern (Fe) < 1 000 μg/kg

Kobber (Cu): < 100 μg/kg

Urenheder:

Polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) Benzo(a)pyren: < 2 μg/kg

Det er nødvendigt med behandling med aktivt kul for at sikre, at polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) ikke beriges ved fremstillingen af rapsolie med højt indhold af uforsæbelige stoffer.

Rapsfrøprotein

Definition:

Rapsfrøprotein er et vandigt, proteinrigt ekstrakt af rapsfrøpressekage hidrørende fra ikke genetisk modificerede planter af Brassica napus L. og Brassica rapa L.

Beskrivelse:

Hvidt til offwhite spraytørret pulver

Samlet proteinindhold: ≥ 90 %

Opløseligt protein: ≥ 85 %

Vandindhold: ≤ 7,0 %

Kulhydrater: ≤ 7,0 %

Fedt: ≤ 2,0 %

Aske: ≤ 4,0 %

Fibre: ≤ 0,5 %

Glucosinolater i alt: ≤ 1 mmol/kg

Renhed:

Phytat i alt: ≤ 1,5 %

Bly: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier:

Indhold af gær og skimmelsvampe: ≤ 100 CFU/g

Indhold af aerobe bakterier: ≤ 10 000 CFU/g

Samlet indhold af koliforme bakterier: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: Ingen i 10 g

Salmonella: Ingen i 25 g

Trans-resveratrol

Beskrivelse/definition:

Syntetisk trans-resveratrol er offwhite til beige krystaller.

Kemisk betegnelse: 5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzen-1,3-diol

Kemisk formel: C14H12O3

Molekylvægt: 228,25 Da

CAS-nr.: 501-36-0

Renhed:

Trans-resveratrol ≥ 98 %-99 %

Samlet antal biprodukter (beslægtede stoffer): ≤ 0,5 %

Enkelte stoffer: ≤ 0,1 %

Sulfataske: ≤ 0,1 %

Tørringstab: ≤ 0,5 %

Tungmetaller:

Bly: ≤ 1,0 ppm

Kviksølv: ≤ 0,1 ppm

Arsen: ≤ 1,0 ppm

Urenheder:

Diisopropylamin: ≤ 50 mg/kg

Mikrobiel kilde: En genetisk modificeret stamme af Saccharomyces cerevisiae

Udseende: offwhite til svagt lyserødt pulver

Partikelstørrelse: 100 % mindre end 62,23 μm

Indhold af trans-resveratrol mindst 98 % w/w (på basis af tørstof)

Aske: Højst 0,5 % w/w

Vandindhold: Højst 3 % w/w

Ekstrakt af hanekam

Beskrivelse/definition:

Ekstrakt af hanekam fremstilles af Gallus gallus ved enzymatisk hydrolyse af hanekam og ved efterfølgende filtrering, koncentrering og udfældning. De vigtigste bestanddele af ekstrakt af hanekam er glycosaminoglycanerne hyaluronsyre, chondroitinsulfat A og dermatansulfat (chondroitinsulfat B). Hvidt eller næsten hvidt, hygroskopisk pulver.

Hyaluronsyre: 60-80 %

Chondroitinsulfat A: ≤ 5,0 %

Dermatansulfat (chondroitinsulfat B): ≤ 25 %

pH: 5,0-8,5

Renhed:

Chlorider: ≤ 1,0 %

Kvælstof ≤ 8,0 %

Tørringstab: (105 °C i 6 timer): ≤ 10 %

Tungmetaller:

Kviksølv: ≤ 0,1 mg/kg

Arsen: ≤ 1,0 mg/kg

Cadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Chrom: ≤ 10 mg/kg

Bly: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier:

Antal levedygtige aerobe bakterier i alt: ≤ 102 CFU/g

Escherichia coli: Ingen i 1 g

Salmonella: Ingen i 1 g

Staphylococcus aureus: Ingen i 1 g

Pseudomonas aeruginosa: Ingen i 1 g

Sacha inchi-olie fra Plukenetia volubilis

Beskrivelse/definition:

Sacha inchi-olie er en 100 % koldpresset vegetabilsk olie fra frøene af Plukenetia volubiis L. Den er en gennemsigtig, flydende og skinnende olie ved stuetemperatur. Den har en frugtagtig, let smag af grønne grøntsager, uden uønsket bismag.

Fremtræden: klar og skinnende. Farve: ren, skinnede guld-gul farve. Flydende ved stuetemperatur.

Lugt og smag: Frugt- og grøntsagsagtig uden uønsket lugt eller smag

Renhed:

Vand og flygtige stoffer: < 0,2 g/100 g

Urenheder, der er uopløselige i hexan: < 0,05 g/100 g

Oliesyre: < 2,0 g/100 g

Peroxidtal: < 15 meq O2/kg

Transfedtsyrer: < 1,0 g/100 g

Umættede fedtsyrer i alt > 90 %,

Omega 3-alfa-linolensyre (ALA): > 45 %,

Mættede fedtsyrer: < 10 %

Ingen transfedtsyrer (< 0,5 %)

Ingen erucasyre (< 0,2 %)

Over 50 % tri-linolenin- og di-linolenin-triglycerider

Sammensætning og indhold af phytosteroler

Ingen kolesterol (< 5,0 mg/100 g)

Salatrim

Beskrivelse/definition:

Salatrim er det internationalt anerkendte akronym for korte- og langkædede acyltriglyceridmolekyler. Salatrim fremstilles ved ikke-enzymatisk inter-esterificering af triacetin, tripropionin og tributyrin eller blandinger heraf med hydrogeneret olie af raps, sojabønne, bomuldsfrø eller solsikke. Beskrivelse: Klar, svagt ravfarvet væske til et let farvet, voksagtigt fast stof ved stuetemperatur. Fri for partikler og for fremmed eller harsk lugt.

Fordeling af glycerolestere:

 

Triacylglyceroler: > 87 %,

 

Diacylglyceroler: ≤ 10 %

 

Monoacylglyceroler: ≤ 2,0 %

Fedtsyresammensætning:

 

MOLE % LCFA (langkædede fedtsyrer): 33-70 %

 

MOLE % SCFA (kortkædede fedtsyrer): 30-67 %

 

Mættede langkædede fedtsyrer: < 70 vægtprocent

 

Transfedtsyrer: ≤ 1,0 %

 

Frie fedtsyrer (som oliesyre): ≤ 0,5 %

Triacylglycerolprofil:

 

Triestere (korte/lange på 0,5 til 2,0): ≥ 90 %

 

Triestere (korte/lange = 0): ≤ 10 %

Uforsæbelige bestanddele: ≤ 1,0 %

Vandindhold: ≤ 0,3 %

Aske: ≤ 0,1 %

Farve: ≤ 3,5 rød (Lovibond)

Peroxidtal: ≤ 2,0 meq/kg

Olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp.

Syretal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 5,0 meq/kg olie

Oxidativ stabilitet: Alle fødevarer, der indeholder olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp., bør være oxidativt stabile, hvilket skal påvises med en relevant og anerkendt national/international analysemetode (f.eks. AOAC)

Vand og flygtige stoffer: ≤ 0,05 %

Uforsæbelige stoffer: ≤ 4,5 %

Transfedtsyrer: ≤ 1 %

DHA-indhold: ≥ 22,5 %

EPA-indhold ≥ 10 %

Olie fremstillet af Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Peroxidtal: ≤ 5,0 meq/kg olie

Uforsæbelige stoffer: ≤ 3,5 %

Transfedtsyrer: ≤ 2,0 %

Frie fedtsyrer: ≤ 0,4 %

Docosapentaensyre (DPA) n-6 ≤ 7,5 %

DHA-indhold: ≥ 35 %

Olie fremstillet af Schizochytrium sp.

Syretal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidtal (PV): ≤ 5,0 meq/kg olie

Vand og flygtige stoffer: ≤ 0,05 %

Uforsæbelige stoffer: ≤ 4,5 %

Transfedtsyrer: ≤ 1,0 %

DHA-indhold: ≥ 32,0 %

Olie fremstillet af Schizochytrium sp. (T18)

Syretal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 5,0 meq/kg olie

Vand og flygtige stoffer: ≤ 0,05 %

Uforsæbelige stoffer: ≤ 3,5 %

Transfedtsyrer: ≤ 2,0 %

Frie fedtsyrer: ≤ 0,4 %

DHA-indhold: ≥ 35 %

Fermenteret sojabønneekstrakt

Beskrivelse/definition:

Fermenteret sojabønneekstrakt er et lugtfrit, mælkehvidt pulver. Det består af 30 % fermenteret sojabønneekstrakt (pulver) og 70 % resistent dextrin (som bærestof) fra majsstivelse, der tilsættes under forarbejdningen. Vitamin K2 fjernes under fremstillingsprocessen.

Fermenteret sojabønneekstrakt indeholder nattokinase, der isoleres fra natto, en fødevare, der fremstilles ved fermentering af ikke genetisk modificerede sojabønner (Glycine max L.) med en udvalgt stamme af Bacillus subtilis var. natto.

Nattokinaseaktivitet: 20 000 -28 000 fibrinnedbrydningsenheder/g (*)

Navn: Kan bekræftes

Tilstand: Ingen ubehagelig smag eller lugt

Tørringstab: ≤ 10 %

Vitamin K2 ≤ 0,1 mg/kg

Tungmetaller:

Bly: ≤ 5,0 mg/kg

Arsen: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier:

Antal levedygtige aerobe bakterier i alt: ≤ 103 CFU (3)/g

Gær- og skimmelsvampe: ≤ 102 CFU/g

Colibakterier: ≤ 30 CFU/g

Sporedannende bakterier: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: Ingen i 25 g

Salmonella: Ingen i 25 g

Listeria: Ingen i 25 g

(*)

Testmetode som beskrevet i Takaoka et al. (2010)

Hvedekimekstrakt (Triticum aestivum) med højt indhold af spermidin

Beskrivelse/definition:

Hvedekimekstrakt med højt indhold af spermidin fremstilles af ikke-fermenterede, ikke-spirede hvedekim (Triticum aestivum) ved processen fast-flydende ekstraktion rettet specifikt, men ikke udelukkende, mod polyaminer.

Spermidin: 0,8-2,4 mg/g

Spermin: 0,4-1,2 mg/g

Spermidintrichlorid < 0,1 μg/g

Putrescin: < 0,3 mg/g

Cadaverin: < 0,1 μg/g

Mykotoksiner:

Aflatoksiner (i alt): < 0,4 μg/kg

Mikrobiologiske kriterier:

Aerobe bakterier i alt: < 10 000 CFU/g

Gær- og skimmelsvampe: < 100 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Salmonella: Ingen i 25 g

Listeria monocytogene: Ingen i 25 g

Sucromalt

Beskrivelse/definition:

Sucromalt er en kompleks blanding af saccharider, som fremstilles af saccharose og stivelseshydrolysat ved en enzymatisk reaktion. Ved denne proces bindes glucoseenheder til saccharider fra stivelseshydrolysaten ved hjælp af et enzym frembragt af bakterien Leuconostoc citreum eller ved hjælp af en rekombinant stamme af produktionsorganismen Bacillus licheniformis. De oligosaccharider, der således opstår, er karakteriseret ved tilstedeværelsen af α-(1→6)- og α-(l→3)-glucosidbindinger. Det samlede produkt er en sirup, som ud over disse oligosaccharider hovedsageligt indeholder fructose, men også disaccharidet leucrose og andre disaccharider.

Faste stoffer i alt: 75-80 %

Vandindhold: 20-25 %

Sulfatase: Højst 0,05 %

pH: 3,5-6,0

Ledeevne < 200 (30 %)

Nitrogen < 10 ppm

Fructose: 35-45 % (tørvægt)

Leucrose: 7-15 % (tørvægt)

Andre disaccharider: Højst 3 %

Højere saccharider: 40-60 % (tørvægt)

Sukkerrørsfiber

Beskrivelse/definition:

Sukkerrørsfiber fremstilles af den tørre cellevæg eller den fiberrest, der er tilbage efter udvinding eller ekstraktion af saft af sukkerrør (af Saccharum-genotypen). Det består primært af cellulose og hemicellulose.

Fremstillingsprocessen består af forskellige etaper, herunder: flisning, alkalinbehandling, fjernelse af lignin og andre ikke-cellulosebestanddele, blegning af de rensede fibre, syrevask og neutralisering.

Vandindhold: ≤ 7,0 %

Aske: ≤ 0,3 %

Kostfibre i alt (AOAC) på tørstofbasis (alle uopløselige): ≥ 95 %

heraf: Hemicellulose (20-25 %) og cellulose (70-75 %)

Siliciumdioxid (ppm): ≤ 200

Protein: 0,0 %

Fedt: Spor

pH: 4-7

Tungmetaller:

Kviksølv (ppm): ≤ 0,1

Bly (ppm): ≤ 1,0

Arsen (ppm): ≤ 1,0

Cadmium (ppm): ≤ 0,1

Mikrobiologiske kriterier:

Indhold af gær- og skimmelsvampe (CFU/g): ≤ 1 000

Salmonella: Ingen

Listeria monocytogenes: Ingen

Ekstrakt af solsikkeolie

Beskrivelse/definition:

Ekstrakt af solsikkeolie fremstilles ved en koncentrationsfaktor på 10 af den uforsæbelige fraktion af raffineret solsikkeolie udvundet af solsikkefrø (Helianthus annuus L.)

Sammensætning:

Oliesyre (C18:1): 20 %

Linolsyre (C18:2): 70 %

Uforsæbelige bestanddele: 8,0 %

Phytosteroler: 5,5 %

Tocopheroler: 1,1 %

Tørret Tetraselmis chuii-mikroalge

Beskrivelse/definition:

Det tørrede produkt fremstilles af den marine mikroalge Tetraselmis chuii, der tilhører Chlorodendraceae-familien, og som dyrkes i sterilt havvand i lukkede fotobioreaktorer, der er isoleret fra den omgivende luft.

Renhed/sammensætning:

Identificeres ved hjælp af nuklearmarkør rDNA 18 S (sekvensanalyse af mindst 1 600 basepar) i databasen hos National Centre for Biotechnical Information (NCBI): Ikke under 99,9 %

Luftfugtighed: ≤ 7,0 %

Protein: 35-40 %

Aske: 14-16 %

Kulhydrater: 30-32 %

Fibre: 2-3 %

Fedt: 5-8 %

Mættede fedtsyrer: 29-31 % af det samlede fedtsyreindhold

Enkeltumættede fedtsyrer: 21-24 % af det samlede fedtsyreindhold

Flerumættede fedtsyrer: 44-49 % af det samlede fedtsyreindhold

Jod: ≤ 15 mg/kg

Therapon barcoo/Scortum

Beskrivelse/definition:

Scortum/Therapon barcoo er en fiskeart i Terapontidae-familien. Den er en endemisk ferskvandsart fra Australien. Den opdrættes nu i fiskebrug.

Taksonomisk identifikation: Klasse: Actinopterygii > orden: Perciformes > familie: Terapontidae > slægt: Therapon eller Scortum barcoo

Fiskekødets sammensætning:

 

Protein (%) 18-25

 

Vandindhold (%): 65-75

 

Aske (%): 0,5-2,0

 

Energi (kj/kg): 6 000 -11 500

 

Kulhydrater (%) 0,0

 

Fedt (%) 5-15

Fedtsyrer (mg FA/g filet):

 

Σ PUFA n-3: 1,2-20,0

 

Σ PUFA n-6: 0,3-2,0

 

PUFA n-3/n-6: 1,5-15,0

 

Omega-3-fedtsyrer i alt: 1,6-40,0

 

Omega-6-fedtsyrer i alt: 2,6-10,0

D-Tagatose

Beskrivelse/definition:

Tagatose fremstilles ved isomerisation af galactose ved hjælp af kemisk eller enzymatisk konvertering eller ved epimerisering af fructose ved hjælp af enzymatisk konvertering. Der er tale om enkelttrinskonverteringer.

Udseende: Hvide eller næsten hvide krystaller

Kemisk betegnelse: D-tagatose

Synonym: D-lyxo-hexulose

CAS-nummer: 87-81-0

Kemisk formel: C6H12O6

Molekylmasse: 180,16 (g/mol)

Renhed:

Indhold: ≥ 98 % på tørstofbasis

Tørringstab: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 timer)

Specifik drejning: [α]20D: -4 to -5,6° (1 % vandig opløsning) (*)

Smeltepunktsinterval: 133-137 °C

Tungmetaller:

Bly: ≤ 1,0 mg/kg (**)

(*)

Food and nutrition paper 5 Rev 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) 1991, 307 s., engelsk – ISBN 92-5-102991-1

(**)

Bestemmelse ved hjælp af en atomabsorptionsteknik, der er relevant for det specificerede niveau. Prøvens størrelse og metoden til forberedelse af prøven kan vælges ud fra principperne i den metode, der er beskrevet i FAO Food and Nutrition Paper (FNP) 5. »Instrumental methods« (*)

Taxifolinrig ekstrakt

Beskrivelse:

Taxifolinrig ekstrakt af træ fra østsibirisk lærk (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr) er et hvidt til bleggult pulver, der udkrystalliseres af varme vandige opløsninger.

Definition:

Kemisk betegnelse: [(2R,3R)-2-(3,4 dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrochromen-4-on, også kaldet (+)trans-(2R,3R)-dihydroquercetin]

Kemisk formel: C15H12O7

Molekylmasse: 304,25 Da

CAS-nr.: 480-18-2

Specifikationer:

 

Fysisk parameter

Vandindhold: ≤ 10 %

 

Analyse af forbindelsen

Taxifolin (m/m): ≥ 90,0 % af tørstoffet

Tungmetaller, pesticid

Bly: ≤ 0,5 mg/kg

Arsen: ≤ 0,02 mg/kg

Cadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Kviksølv: ≤ 0,1 mg/kg

Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) ≤ 0,05 mg/kg

Opløsningsmiddelrester

Ethanol: < 5 000 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier

Samlet kimtal ≤ 104 CFU/g

Enterobakterier: ≤ 100/g

Gær- og skimmelsvampe: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: Ingen i 1 g

Salmonella: Ingen i 10 g

Staphylococcus aureus: Ingen i 1 g

Pseudomonas: Ingen i 1 g

Sædvanlig andel af bestanddele i taxifolinrig ekstrakt (i tørstof)

Bestanddel i ekstraktet

Indhold, sædvanlig konstateret andel (%)

Taxifolin

90-93

Aromadendrin

2,5-3,5

Eriodictyol

0,1-0,3

Quercetin

0,3-0,5

Naringenin

0,2-0,3

Kaempferol

0,01-0,1

Pinocembrin

0,05-0,12

Uidentificerede flavonoider

1-3

Vand (*)

1,5

(*)

Taxifolin i hydreret form og under tørringsprocessen er et krystal. Dette resulterer i optagelse af vand fra krystallisering i en mængde på 1,5 %.

Trehalose

Beskrivelse/definition:

Et ikke-reducerende disaccharid, der består af to glucoserester bundet med en α,1,1-glucosidbinding. Stoffet fremstilles af flydende stivelse ved en enzymatisk flertrinsproces. Som handelsvare anvendes dihydratet. Stort set lugtløse, sødtsmagende, hvide eller næsten hvide krystaller

Synonymer: α,α-trehalose

Kemisk betegnelse: α-D-glucopyranosyl-α-D-glucopyranosid, dihydrat

CAS-nr.: 6138-23-4 (dihydrat)

Kemisk formel: C12H22O11 · 2H2O (dihydrat)

Molekylmasse: 378,33 (dihydrat)

Indhold: ≥ 98 % af tørstoffet

Bestemmelse ved hjælp af en atomabsorptionsteknik, der er relevant for det specificerede niveau. Prøvens størrelse og metoden til forberedelse af prøven kan vælges ud fra principperne i den metode, der er beskrevet i FAO Food and Nutrition Paper (FNP) 5 (1), »Instrumental methods«.

Analysemetode:

Princip: Trehalose identificeres ved væskechromatografi og kvantificeres ved sammenligning med en standardreference, der indeholder standardtrehalose.

Forberedelse af prøveopløsning: Afvej omhyggeligt 3 g tør prøve i en 100-ml-målekolbe, og tilsæt ca. 80 ml renset, deioniseret vand. Opløs prøven helt, og fortynd indtil mærket med renset, deioniseret vand. Filtrer gennem et 0,45 mikron-filter.

Forberedelse af standardopløsning: Opløs omhyggeligt afvejede mængder tør standardreferencetrehalose i vand for at få en opløsning med en kendt trehalosekoncentration på 30 mg pr. ml.

Apparatur: væskechromatograf udstyret med en RI-detektor og en integrationsskriver

Betingelser:

 

Kolonne: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) eller tilsvarende

længde: 300 mm

diameter: 10 mm

temperatur: 50 °C

 

Mobil fase: vand

 

Flow: 0,4 ml/min

 

Injektionsvolumen: 8 μl

 

Procedure: Injicer lige store mængder prøveopløsning og standardopløsning i chromatografen.

Registrer chromatogrammerne, og mål trehalosetoppens størrelse.

Beregn mængden (mg) af trehalose i 1 ml prøveopløsning ved hjælp af følgende formel:

% trehalose = 100 × (RU/RS) (WS/WU)

hvor

RS

=

trehalose-toparealet i standardopløsningen

RU

=

trehalose-toparealet i prøveopløsningen

WS

=

mængde trehalose (mg) i standardopløsningen

WU

=

tørprøvens vægt (mg).

Karakteristik:

Identifikation:

 

Opløselighed: Let opløseligt i vand, meget tungt opløseligt i ethanol

 

Specifik drejning: [α]D20 + 199° (i 5 % vandig opløsning)

 

Smeltepunkt: 97 °C (dihydrat)

Renhed:

Tørringstab: ≤ 1,5 % (60 °C, 5 timer)

Aske i alt ≤ 0,05 %

Tungmetaller:

Bly: ≤ 1,0 mg/kg

UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus)

Beskrivelse/definition:

Kommercielt dyrkede Agaricus bisporus, på hvilke der anvendes UV-lysbehandling på høstede svampe.

UV-stråling: en proces, hvor der foretages stråling med ultraviolet lys i bølgelængden 200-800 nm.

Vitamin D2:

Kemisk betegnelse: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonym: Ergocalciferol

CAS-nr.: 50-14-6

Molekylvægt: 396,65 g/mol

Indhold:

Vitamin D2 i slutproduktet: 5-10 μg/100g friskvægt ved udløbet af holdbarhedsperioden.

UV-behandlet bagegær (Saccharomyces cerevisiae)

Beskrivelse/definition:

Bagegær (Saccharomyces cerevisiae) behandles med ultraviolet lys for at fremkalde en omdannelse af ergosterol til vitamin D2 (ergocalciferol). Vitamin D2-indholdet i gærkoncentratet varierer mellem 1 800 000 og 3 500 000 IE vitamin D/100 g (450-875 μg/g).

Gyldenbrunt, fritflydende granulat

Vitamin D2:

Kemisk betegnelse: 5Z,7E,22E)-3S,-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonym: Ergocalciferol

CAS-nr.: 50-14-6

Molekylvægt: 396,65 g/mol

Mikrobiologiske kriterier for gærkoncentratet:

Colibakterier: ≤ 103 /g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: Ingen i 25 g

UV-behandlet brød

Beskrivelse/definition:

UV-behandlet brød er brød og boller/rundstykker (uden pynt/fyld), som er gærhævet, og som behandles med ultraviolet stråling efter bagningen for at omdanne ergosterol til vitamin D2 (ergocalciferol).

UV-stråling: En proces, hvor der foretages stråling med ultraviolet lys i bølgelængden 240-315 nm i højst 5 sekunder med et energiinput på 10-50 mJ/cm2.

Vitamin D2:

Kemisk betegnelse: 5Z,7E,22E)-3S-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonym: Ergocalciferol

CAS-nr.: 50-14-6

Molekylvægt: 396,65 g/mol

Indhold:

Vitamin D2 (ergocalciferol) i det færdige produkt 0,75-3 μg/100 g (*)

Gær i dej: 1-5 g/100 g (**)

(*)

EN 12821, 2009, europæisk standard.

(**)

Opskriftsberegning.

UV-behandlet mælk

Beskrivelse/definition:

UV-behandlet mælk er komælk (sødmælk og letmælk), som behandles med ultraviolet (UV) stråling via turbulent strømning efter pasteurisering. Behandlingen af den pasteuriserede mælk med UV-stråling resulterer i en forøgelse af vitamin D2 (cholecalciferol)-koncentrationerne ved omdannelse af 7-dehydrocholesterol til vitamin D2.

UV-stråling: En proces, hvor der foretages stråling med ultraviolet lys i bølgelængden 200-310 nm med et energiinput på 1 045 J/l.

Vitamin D3:

Kemisk betegnelse: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methylidenecyclohexan-1-ol

Synonym: Cholecalciferol

CAS-nr.: 67-97-0

Molekylvægt: 384,6377 g/mol

Indhold:

Vitamin D3 i slutproduktet:

Sødmælk (*): 0,5-3,2 μg/100 g (**)

Letmælk (*): 0,1-1,5 μg/100 g (**)

(*)

Som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(**)

HPLC

Vitamin K2 (menaquinon)

Denne nye fødevare fremstilles ved en syntetisk eller mikrobiologisk proces.

Specifikation for syntetisk vitamin K2 (menaquinon-7)

Kemisk betegnelse: (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-Heptamethyl-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaenyl)-3-methyl-1,4-naphtalenedion

CAS-nummer: 2124-57-4

Kemisk formel: C46H64O2

Molekylvægt: 649 g/mol

Udseende: Gult pulver

Renhed: Højst 6,0 % cis-isomer, højst 2,0 % andre urenheder

Indhold: 97-102 % menaquinon-7 (heraf mindst 92 % all-trans-menaquinon-7)

Specifikationer for mikrobiologisk fremstillet vitamin K2 (menaquinon-7)

Kilde: Bacillus subtilis spp. natto

Vitamin K2 (2-methyl-3-all-trans-polyprenyl-1,4-naphthoquinon), eller menaquinonrækken, er en gruppe prenylerede naphthoquinonderivater. Antallet af isoprenrester, hvor hver enkelt isoprenenhed består af fem kulstofatomer, som udgør sidekæden, bruges til at karakterisere menaquinonhomologerne. Den præsenteres i en oliesuspension, som hovedsagelig indeholder MK-7 og i mindre grad MK-6.

Serier af vitamin K2 (menaquinoner) med menaquinon-7 (MK-7)(n = 6), som er C46H64O2, menaquinon-6 (MK-6)(n = 5), som er C41H56O2, og menaquinon-4 (MK-4)(n = 3), som er C31H40O2.

Hvedeklidsekstrakt

Beskrivelse/definition:

Hvidt krystallinsk pulver fremstillet ved enzymatisk ekstraktion af klid af Triticum aestivum L., der har et højt indhold af arabinoxylan-oligosaccharider

Tørstof: Mindst 94 %

Arabinoxylan-oligosaccharider: Mindst 70 % af tørstof

Gennemsnitlig polymerisering af arabinoxylan-oligosaccharider: 3-8

Ferulasyre (bundet til arabinoxylan-oligosaccharider): 1-3 % i tørstof

Poly-/oligosaccharider i alt: Mindst 90 %

Protein: Højst 2 % af tørstof.

Aske: Højst 2 % af tørstof.

Mikrobiologiske parametre:

Totaltælling af mesofile bakterier: Højst 10 000 /g

Gærsvampe: Højst 100/g

Svampe: Højst 100/g

Salmonella: Ingen i 25 g

Bacillus cereus: Højst 1 000 /g

Clostridium perfringens: Højst 1 000 /g

Beta-glucaner fra gær

Beskrivelse/definition:

Beta-glucaner er komplekse polysaccharider med en høj molekylmasse (100-200 kDa), som findes i cellevæggen i mange gærarter og cerealier.

Den kemiske betegnelse for »beta-glucaner fra gær« er (1-3),(1-6)-β-D-glucaner.

Beta-glucaner består af et skelet af β-1,3-bundne glucoseenheder med forgreninger af β-1,6-bindinger, hvortil der er bundet chitin og mannoproteiner via β-1,4-bindinger.

Beta-glucaner isoleres fra gær (Saccharomyces cerevisiae).

Glucancellevæggens tertiære struktur hos Saccharomyces cerevisiae består af kæder af β-1,3-bundne glucoseenheder med forgreninger af β-1,6-bindinger, som danner et skelet, hvortil der er bundet chitin via β-1,4-bindinger, β-1,6-glucaner og visse mannoproteiner.

Denne nye fødevare er tilgængelig i tre forskellige former: opløselig, uopløselig samt uopløselig i vand, men dispergerbar i mange flydende matricer.

Kemiske karakteristika ved beta-glucaner fra gær (Saccharomyces cerevisiae):

 

Opløselig form:

Kulhydrater i alt: > 75 %,

Beta-glucaner (1,3/1,6) > 75 %,

Aske: < 4,0 %

Vandindhold: < 8,0 %

Protein: < 3,5 %

Fedt: < 10 %

 

Uopløselig form:

Kulhydrater i alt: > 70 %,

Beta-glucaner (1,3/1,6) > 70 %,

Aske: ≤ 12 %

Vandindhold: < 8,0 %

Protein: < 10 %

Fedt: < 20 %

 

Uopløselige i vand, men dispergerbare i mange flydende matricer

(1,3)-(1,6)-β-D-glucaner: > 80 %,

Aske: < 2,0 %

Vandindhold: < 6,0 %

Protein: < 4,0 %

Fedt i alt < 3,0 %

Mikrobiologiske data:

Totalkimtal: < 1 000 CFU/g

Enterobakterier: < 100 CFU/g

Coliforme i alt: < 10 CFU/g

Gær: < 25 CFU/g

Skimmel: < 25 CFU/g

Salmonella: Ingen i 25 g

Escherichia coli: Ingen i 1 g

Bacillus cereus: < 100 CFU/g

Staphylococcus aureus: Ingen i 1 g

Tungmetaller:

Bly: < 0,2 mg/g

Arsen: < 0,2 mg/g

Kviksølv: < 0,1 mg/g

Cadmium: < 0,1 mg/g

Zeaxanthin

Beskrivelse/definition:

Zeaxanthin er et naturligt forekommende xanthophylpigment; det er et oxygeneret carotenoid.

Syntetisk zeaxanthin fremstår enten som spraytørret pulver af gelatine eller stivelse (»beadlets«) tilsat α-tocopherol og ascorbylpalmitat eller som majsoliesuspension tilsat α-tocopherol. Syntetisk zeaxanthin fremstilles ved en multi-step kemisk syntese på basis af mindre molekyler.

Orangerødt krystallinsk pulver med ringe eller ingen lugt.

Kemisk formel: C40H56O2

CAS-nr.: 144-68-3

Molekylvægt: 568,9 dalton

Fysisk-kemiske egenskaber:

Tørringstab: < 0,2 %

All-trans-zeaxanthin > 96 %,

Cis-zeaxanthin: < 2,0 %

Andre carotenoider: < 1,5 %

Triphenylphosphinoxid (CAS-nr. 791-28-6): < 50 mg/kg

Zink-L-pidolat

Beskrivelse/definition:

Zink-L-pidolat er et hvidt til offwhite pulver med en karakteristisk lugt.

International fællesbetegnelse (INN): L-pyroglutamic acid, Zinc salt

Synonymer: Zink 5-oxoprolin, Zinkpyroglutamat, Zinkpyrrolidoncarboxylat, Zink-PCA, L-Zink-pidolat

CAS-nr.: 15454-75-8

Kemisk formel: (C5 H6 NO3)2 Zn

Relativ vandfri molekylmasse: 321,4

Udseende: Hvidt til cremefarvet pulver

Renhed:

Zink-L-pidolat ≥ 98 %

pH (10 % vandig opløsning) 5,0-6,0

Specifik drejning: 19,6°-22,8°

Vand: ≤ 10,0 %

Glutaminsyre: < 2,0 %

Tungmetaller:

Bly: ≤ 3,0 ppm

Arsen: ≤ 2,0 ppm

Cadmium: ≤ 1,0 ppm

Kviksølv: ≤ 0,1 ppm

Mikrobiologiske kriterier:

Antal levedygtige mesofile bakterier i alt: ≤ 1 000 CFU/g

Gær- og skimmelsvampe: ≤ 100 CFU/g

Patogen: Ingen


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014 af 30. juli 2014 om kravene vedrørende information til forbrugerne om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer (EUT L 228 af 31.7.2014, s. 5).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26)

(5)  Rådets direktiv 2001/113/EF af 20. december 2001 om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme bestemt til konsum (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 67).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(7)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/175 af 5. februar 2015 om særlige betingelser vedrørende import af guargummi med oprindelse i eller afsendt fra Indien som følge af risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner (EUT L 30 af 6.2.2015, s. 10).