30.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 351/72


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2470

av den 20 december 2017

om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 8, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2015/2283 fastställs bestämmelser om utsläppande av nya livsmedel på marknaden i unionen.

(2)

Enligt artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 ska kommissionen upprätta en unionsförteckning över nya livsmedel som godkänts eller anmälts enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (2).

(3)

Unionsförteckningen över nya livsmedel ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i sektorsspecifik lagstiftning.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Unionsförteckning över godkända nya livsmedel

Unionsförteckningen över nya livsmedel som godkänts för att släppas ut på marknaden i unionen och som avses i artikel 6.1 i förordning (EU) 2015/2283 upprättas härmed och fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).


BILAGA

UNIONSFÖRTECKNING ÖVER NYA LIVSMEDEL

Förteckningens innehåll

1.

Unionsförteckningen ska bestå av tabellerna 1 och 2.

2.

Tabell 1 innehåller de godkända nya livsmedlen och följande uppgifter:

Kolumn 1

:

Godkänt nytt livsmedel

Kolumn 2

:

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas. Denna kolumn består av två delar: angiven livsmedelskategori och maximihalter

Kolumn 3

:

Ytterligare särskilda märkningskrav

Kolumn 4

:

Andra krav

3.

Tabell 2 innehåller specifikationerna för de nya livsmedlen och följande uppgifter:

Kolumn 1

:

Godkänt nytt livsmedel

Kolumn 2

:

Specifikationer

Tabell 1: Godkända nya livsmedel

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

N-acetyl-D-neuraminsyra

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”N-acetyl-D-neuraminsyra”.

Kosttillskott innehållande N-acetyl-D-neuraminsyra ska märkas med en uppgift om att kosttillskotten inte bör ges till spädbarn, småbarn och barn under 10 år om de inom samma 24-timmarsperiod konsumerar bröstmjölk eller andra livsmedel som tillsatts N-acetyl-D-neuraminsyra.

 

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 (1)

0,05 g/l av den rekonstituerade produkten

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

0,05 g/kg för livsmedel i fast form

Livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn och småbarn enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos spädbarn och småbarn som produkterna är avsedda för, och under inga omständigheter högre än de maximihalter som anges för den kategori som nämns i tabellen och som motsvarar produkterna

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

0,2 g/l (drycker)

1,7 g/kg (stänger)

Livsmedel försedda med uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i enlighet med kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014 (2)

1,25 g/kg

Ej smaksatta pastöriserade och steriliserade (inklusive UHT-behandlade) mjölkbaserade produkter

0,05 g/l

Ej smaksatta fermenterade mjölkbaserade produkter som värmebehandlats efter fermenteringen; smaksatta syrade mjölkprodukter, inklusive värmebehandlade produkter

0,05 g/l (drycker)

0,4 g/kg (fast form)

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, inklusive mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

0,05 g/l (drycker)

0,25 g/kg (fast form)

Müslistänger

0,5 g/kg

Bordssötningsmedel

8,3 g/kg

Drycker baserade på frukt, bär eller grönsaker

0,05 g/l

Smaksatta drycker

0,05 g/l

Specialkaffe, te, örtte, fruktte, bärte, cikoria; extrakt av te, örtte, fruktte, bärte och cikoria; beredningar för te, plantte, fruktte, bärte och te av spannmål

0,2 g/kg

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG (3)

300 mg/dag för befolkningen i allmänhet som är äldre än 10 år

55 mg/dag for spädbarn

130 mg/dag för småbarn

250 mg/dag för barn 3–10 år

Torkat fruktkött av baobab (Adansonia digitata)

Ej angivet

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”fruktkött av baobab”.

 

Extrakt av cellkulturer av Ajuga reptans

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

 

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

I enlighet med normal användning i kosttillskott av ett liknande extrakt av de blommande ovanjordiska delarna av Ajuga reptans

L-alanyl-L-glutamin

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

 

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

 

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013, utom livsmedel för spädbarn och småbarn

Algolja från mikroalgerna Ulkenia sp.

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av DHA

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”olja från mikroalgerna Ulkenia sp.”

 

Bageriprodukter (matbröd, portionsbröd och söta kex)

200 mg/100 g

Müslistänger

500 mg/100 g

Alkoholfria drycker (även mjölkbaserade drycker)

60 mg/100 ml

Fröolja från Allanblackia

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”fröolja från Allanblackia”.

 

Gula bredbara fetter och gräddbaserade bredbara produkter

20 g/100 g

Bladextrakt av Aloe macroclada Baker

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

 

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

I enlighet med normal användning i kosttillskott av en liknande gel som erhålls från Aloe vera (L.) Burm.

Olja från antarktisk krill (Euphausia superba)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av kombinerad DHA och EPA

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”lipidextrakt av kräftdjuret antarktisk krill (Euphausia superba)”.

 

Mjölkprodukter, utom mjölkbaserade drycker

200 mg/100 g eller i fråga om ostprodukter, 600 mg/100 g

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, utom drycker

200 mg/100 g eller i fråga om icke mjölkbaserade ostliknande produkter, 600 mg/100 g

Alkoholfria drycker

Mjölkbaserade drycker

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter

80 mg/100 ml

Bredbara fetter och dressingar

600 mg/100 g

Matlagningsfett

360 mg/100 ml

Frukostcerealier

500 mg/100 g

Bageriprodukter (matbröd, portionsbröd och söta kex)

200 mg/100 g

Müslistänger

500 mg/100 g

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

3 000 mg/dag för befolkningen i allmänhet

450 mg/dag för gravida och ammande kvinnor

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 och måltidsersättning för viktkontroll

250 mg/måltid

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn som omfattas av förordning (EU) nr 609/2013

200 mg/100 ml

Livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

Livsmedel försedda med uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i enlighet med kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014.

Fosfolipidrik olja från antarktisk krill (Euphausia superba)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av kombinerad DHA och EPA

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”lipidextrakt av kräftdjuret antarktisk krill (Euphausia superba)”.

 

Mjölkprodukter, utom mjölkbaserade drycker

200 mg/100 g eller i fråga om ostprodukter, 600 mg/100 g

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, utom drycker

200 mg/100 g eller i fråga om icke mjölkbaserade ostliknande produkter, 600 mg/100 g

Alkoholfria drycker

Mjölkbaserade drycker

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter

80 mg/100 ml

Bredbara fetter och dressingar

600 mg/100 g

Matlagningsfett

360 mg/100 ml

Frukostcerealier

500 mg/100 g

Bageriprodukter (matbröd, portionsbröd och söta kex)

200 mg/100 g

Müslistänger

500 mg/100 g

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

3 000 mg/dag för befolkningen i allmänhet

450 mg/dag för gravida och ammande kvinnor

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 och måltidsersättning för viktkontroll

250 mg/måltid

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn som omfattas av förordning (EU) nr 609/2013

200 mg/100 ml

Livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

Livsmedel försedda med uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i enlighet med kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014.

Arakidonsyrarik olja från svampen Mortierella alpina

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”olja från Mortierella alpina”.

 

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med förordning (EU) nr 609/2013

Livsmedel för speciella medicinska ändamål för prematura barn enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med förordning (EU) nr 609/2013

Arganolja från Argania spinosa

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”arganolja”, och om det används som smakersättningspreparat ska ”vegetabilisk olja endast för smaksättning” anges på etiketten.

 

Som smaksättningspreparat

Ej angivet

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

I enlighet med normal användning i livsmedel av vegetabiliska oljor

Astaxantinrik oleoresin från algen Haematococcus pluvialis

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”astaxantin”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

40–80 mg/dag oleoresin, vilket ger ≤ 8 mg astaxanthin per dag

Basilikafrö (Ocimum basilicum)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

 

 

Fruktjuice och frukt-/grönsaksjuiceblandningar

3 g/200 ml för tillsats av hela basilikafrön (Ocimum basilicum)

Extrakt av jästa svarta sojabönor

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”extrakt av jästa svarta sojabönor” eller ”jäst sojaextrakt”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

4,5 g/dag

Bovint laktoferrin

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”laktoferrin från komjölk”.

 

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 (drickfärdig produkt)

100 mg/100 ml

Mjölkbaserade livsmedel för småbarn (konsumtionsfärdig produkt)

200 mg/100 g

Beredda spannmålsbaserade livsmedel (fast form)

670 mg/100 g

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

Beroende på individens behov upp till 3 g/dag

Drycker baserade på mjölk

200 mg/100 g

Pulverblandningar till drycker baserade på mjölk (drickfärdig produkt)

330 mg/100 g

Drycker baserade på syrad mjölk (även yoghurtdrycker)

50 mg/100 g

Alkoholfria drycker

120 mg/100 g

Produkter baserade på yoghurt

80 mg/100 g

Produkter baserade på ost

2 000 mg/100 g

Glass

130 mg/100 g

Kakor och andra konditorivaror

1 000 mg/100 g

Karameller

750 mg/100 g

Tuggummi

3 000 mg/100 g

Olja från frö av Buglossoides arvensis

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av stearidonsyra (STA)

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”raffinerad buglossoidesolja”.

 

Mjölkprodukter och motsvarande icke mjölkbaserade produkter

250 mg/100 g

75 mg/100 g för drycker

Ost och ostprodukter

750 mg/100 g

Smör och andra fett- eller oljeemulsioner, inklusive bredbara pålägg (ej avsett för matlagning eller stekning)

750 mg/100 g

Frukostcerealier

625 mg/100 g

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG, utom kosttillskott för spädbarn och småbarn

500 mg/dag

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013, utom livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn och småbarn

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 och måltidsersättning för viktkontroll

250 mg/måltid

Olja från Calanus finmarchicus

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”olja från Calanus finmarchicus (kräftdjur)”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

2,3 g/dag

Tuggummibas (monometoxipolyetylenglykol)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”tuggummibas (innehåller homopolymer av 1,3-butadien-2-metyl, maleatbehandlad, estrar med polyetylenglykolmonometyleter)” eller ”tuggummibas (innehåller CAS-nr 1246080-53-4)”

 

Tuggummi

8 %

Tuggummibas (sampolymer av metylvinyleter och maleinsyraanhydrid)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”tuggummibas (innehåller sampolymer av metylvinyleter och maleinsyraanhydrid)” eller ”tuggummibas (innehåller CAS-nr 9011-16-9)”.

 

Tuggummi

2 %

Chiaolja från Salvia hispanica

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”chiaolja (Salvia hispanica)”.

 

Fett och olja

10 %

Ren chiaolja

2 g/dag

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

2 g/dag

Chiafrö (Salvia hispanica)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”chiafrö (Salvia hispanica)”.

2.

Färdigförpackade chiafrön (Salvia hispanica) ska ha ytterligare märkning som informerar konsumenten om att det dagliga intaget ska vara högst 15 g.

 

Brödprodukter

5 % (hela eller malda chiafrön)

Bakverk

10 % hela chiafrön

Frukostcerealier

10 % hela chiafrön

Frukt-, bär-, nöt- och fröblandningar

10 % hela chiafrön

Fruktjuice och frukt-/grönsaksjuiceblandningar

15 g/dag för tillsats av hela, krossade eller malda chiafrön

Färdigförpackade chiafrön som sådana

15 g/dag hela chiafrön

Bredbara pålägg baserade på frukt och bär

1 % hela chiafrön

Yoghurt

1,3 g hela chiafrön per 100 g yoghurt eller 4,3 g hela chiafrön per 330 g yoghurt (portion)

Steriliserade färdigrätter som är baserade på spannmål, pseudocerealier och/eller baljväxter

5 % hela chiafrön

Kitinglukan från Aspergillus niger

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”kitinglukan från Aspergillus niger”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

5 g/dag

Kitinglukankomplex från Fomes fomentarius

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”kitinglukan från Fomes fomentarius”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

5 g/dag

Kitosanextrakt av svamp (Agaricus bisporus, Aspergillus niger)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”kitosanextrakt av Agaricus bisporus” eller ”kitosanextrakt av Aspergillus niger”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

I enlighet med normal användning i kosttillskott av kitosan från kräftdjur

Kondroitinsulfat

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”kondroitinsulfat utvunnen genom mikrobiell fermentering och sulfatering”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG för vuxna, utom gravida och ammande kvinnor

1 200 mg/dag

Krompikolinat

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av krom totalt

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”krompikolinat”.

 

Livsmedel som omfattas av förordning (EU) nr 609/2013

250 μg/dag

Livsmedel som berikats i enlighet med förordning (EG) nr 1925/2006 (4)

Cistus incanus L. Pandalis (ört)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”Cistus incanus L. Pandalis (ört)”.

 

Örtte

Avsett dagligt intag: 3 g örter/dag (2 koppar/dag)

Citikolin

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”citikolin”.

2.

Märkningen av livsmedel som innehåller citikolin ska innehålla en uppgift om att produkten inte är avsedd att konsumeras av barn.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

500 mg/dag

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

250 mg/portion och ett högsta dagligt intag av 1 000 mg

Clostridium butyricum

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)” eller ”Clostridium butyricum (CBM 588)”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

1,35 × 108 CFU/dag

Extrakt av avfettat kakaopulver

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Konsumenterna ska uppmanas att inte konsumera mer än 600 mg polyfenoler, vilket motsvarar 1,1 g extrakt av avfettat kakaopulver, per dag.

 

Müslistänger

1 g/dag och 300 mg polyfenoler, vilket motsvarar högst 550 mg extrakt av avfettat kakaopulver i en portion livsmedel (eller kosttillskott)

Mjölkbaserade drycker

Andra livsmedel (inklusive kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG) som är etablerade bärare av funktionella ingredienser och som normalt sett är avsedda att konsumeras av hälsomedvetna vuxna

Kakaoextrakt med låg fetthalt

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Konsumenterna ska uppmanas att inte konsumera mer än 600 mg kakaoflavanoler per dag.

 

Livsmedel inklusive kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

730 mg/portion och ca 1,2 g/dag

Korianderfröolja från Coriandrum sativum

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”korianderfröolja”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

600 mg/dag

Torkad frukt av Crataegus pinnatifida

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”torkad frukt av Crataegus pinnatifida”.

 

Örtte

I enlighet med normal användning i livsmedel av Crataegus laevigata

Sylt och gelé i enlighet med direktiv 2001/113/EG (5)

Kompotter

α-cyklodextrin

Ej angivet

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”alfa-cyklodextrin” eller ”α-cyklodextrin”.

 

γ-cyklodextrin

Ej angivet

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”gamma-cyklodextrin” eller ”γ-cyklodextrin”.

 

Dextranpreparat framställt med hjälp av Leuconostoc mesenteroides

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”dextran”.

 

Bageriprodukter

5 %

Diglyceridolja av vegetabiliskt ursprung

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”diglyceridolja av vegetabiliskt ursprung (minst 80 % diglycerider)”.

 

Matoljor

 

Bredbara fetter

Salladsdressing

Majonnäs

Måltidsersättning för viktkontroll (som dryck)

Bageriprodukter

Yoghurtliknande produkter

Dihydrocapsiat (DHC)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”dihydrocapsiat”.

2.

Kosttillskott innehållande syntetiskt dihydrocapsiat kommer att märkas som ”inte avsedda för barn upp till 4,5 år”.

 

Müslistänger

9 mg/100 g

Kex och småkakor

9 mg/100 g

Snacks baserade på ris

12 mg/100 g

Kolsyrade drycker, utspädningsbara drycker, drycker baserade på fruktjuice

1,5 mg/100 ml

Grönsaksdrycker

2 mg/100 ml

Kaffebaserade drycker, tebaserade drycker

1,5 mg/100 ml

Smaksatt vatten – icke kolsyrat

1 mg/100 ml

Snabbgröt av havregryn

2,5 mg/100 g

Annan spannmål

4,5 mg/100 g

Glass, efterrätter baserade på mjölkprodukter

4 mg/100 g

Puddingmixer (konsumtionsfärdig produkt)

2 mg/100 g

Produkter baserade på yoghurt

2 mg/100 g

Chokladkonfektyr

7,5 mg/100 g

Hårda karameller

27 mg/100 g

Sockerfritt tuggummi

115 mg/100 g

Mjölk- och gräddersättningsmedel

40 mg/100 g

Sötningsmedel

200 mg/100 g

Soppa (konsumtionsfärdig produkt)

1,1 mg/100 g

Salladsdressing

16 mg/100 g

Vegetabiliskt protein

5 mg/100 g

Färdiga rätter

3 mg/måltid

Måltidsersättning för viktkontroll

3 mg/måltid

Måltidsersättning för viktkontroll (som dryck)

1 mg/100 ml

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

3 mg/enskilt intag

9 mg/dag

Pulverblandningar till alkoholfria drycker

14,5 mg/kg, vilket motsvarar 1,5 mg/100 ml

Torkat extrakt av Lippia citriodora från cellkulturer

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”torkat extrakt av Lippia citriodora från cellkulturer HTN®Vb”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

I enlighet med normal användning i kosttillskott av ett liknande extrakt av bladen av Lippia citriodora

Extrakt från cellkulturer av Echinacea angustifolia

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

 

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

I enlighet med normal användning i kosttillskott av ett liknande extrakt av roten av Echinacea angustifolia

Olja från Echium plantagineum

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av stearidonsyra (STA)

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”raffinerad echiumolja”.

 

Mjölkbaserade produkter och drickyoghurt i portionsförpackning

250 mg/100 g, 75 mg/100 g för drycker

Ostberedningar

750 mg/100 g

Bredbara fetter och dressingar

750 mg/100 g

Frukostcerealier

625 mg/100 g

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

500 mg/dag

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 och måltidsersättning för viktkontroll

250 mg/måltid

Epigallokatekingallat som renat extrakt av blad av grönt te (Camellia sinensis)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Märkningen ska innehålla en uppgift om att konsumenterna inte bör inta mer än 300 mg extrakt per dag.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

150 mg extrakt i en portion livsmedel eller kosttillskott

Livsmedel som berikats i enlighet med förordning (EG) nr 1925/2006

L-ergotionein

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”L-ergotionein”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

30 mg/dag för befolkningen i allmänhet (utom gravida och ammande kvinnor)

20 mg/dag för barn som är äldre än 3 år

Järn(III)natrium-EDTA

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter (uttryckta som vattenfri EDTA)

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”järn(III)natrium-EDTA”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

18 mg/dag för barn

75 mg/dag för vuxna

Livsmedel som omfattas av förordning (EU) nr 609/2013

12 mg/100 g

Livsmedel som berikats i enlighet med förordning (EG) nr 1925/2006

Järnammoniumfosfat

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”järnammoniumfosfat”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

Ska användas i överensstämmelse med direktiv 2002/46/EG, förordning (EU) nr 609/2013 och/eller förordning (EG) nr 1925/2006

Livsmedel som omfattas av förordning (EU) nr 609/2013

Livsmedel som berikats i enlighet med förordning (EG) nr 1925/2006

Fiskpeptider av Sardinops sagax

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av fiskpeptidprodukten

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”fiskpeptider av Sardinops sagax”.

 

Livsmedel baserade på yoghurt, yoghurtdrycker, syrade mjölkprodukter och mjölkpulver

0,48 g/100 g (konsumtionsfärdig produkt)

Smaksatt vatten och grönsaksbaserade drycker

0,3 g/100 g (drickfärdig produkt)

Frukostcerealier

2 g/100 g

Soppor, stuvningar och soppulver

0,3 g/100 g (konsumtionsfärdig produkt)

Flavonoider från Glycyrrhiza glabra

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av flavonoider från Glycyrrhiza glabra

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”flavonoider från Glycyrrhiza glabra L.”

2.

I märkningen av livsmedel där produkten tillsatts som ny livsmedelsingrediens ska följande anges:

a)

Produkten bör inte intas av gravida och ammande kvinnor, barn och ungdomar.

b)

Personer som tar receptbelagda läkemedel bör endast inta produkten under läkartillsyn.

c)

Man bör inta högst 120 mg flavonoider per dag.

3.

Mängden flavonoider i det slutliga livsmedlet ska anges i märkningen av det livsmedel där det ingår.

Drycker som innehåller flavonoider ska erbjudas slutkonsumenterna i portionsförpackningar.

Drycker baserade på mjölk

120 mg/dag

Drycker baserade på yoghurt

Drycker baserade på frukter, bär eller grönsaker

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

120 mg/dag

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

120 mg/dag

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

120 mg/dag

Fucoidanextrakt från algen Fucus vesiculosus

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”fucoidanextrakt från algen Fucus vesiculosus”.

 

Livsmedel inklusive kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG för befolkningen i allmänhet

250 mg/dag

Fucoidanextrakt från algen Undaria pinnatifida

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”fucoidanextrakt från algen Undaria pinnatifida”.

 

Livsmedel inklusive kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG för befolkningen i allmänhet

250 mg/dag

2′-Fukosyllaktos

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”2′-fukosyllaktos”.

2.

Märkningen av kosttillskott som innehåller 2′-fukosyllaktos ska innehålla en uppgift om att kosttillskotten inte bör användas om andra livsmedel som tillsatts 2′-fukosyllaktos intas samma dag.

3.

Märkningen av kosttillskott som innehåller 2′-fukosyllaktos och som är avsedda för småbarn ska innehålla en uppgift om att kosttillskotten inte bör användas om bröstmjölk eller andra livsmedel som tillsatts 2′-fukosyllaktos intas samma dag.

 

Ej smaksatta pastöriserade och steriliserade (inklusive UHT-behandlade) mjölkbaserade produkter

1,2 g/l

Ej smaksatta fermenterade mjölkbaserade produkter

1,2 g/l för drycker

19,2 g/kg för andra produkter än drycker

Smaksatta, fermenterade mjölkbaserade produkter, inklusive värmebehandlade produkter

1,2 g/l för drycker

19,2 g/kg för andra produkter än drycker

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, inklusive mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

1,2 g/l för drycker

12 g/kg för andra produkter än drycker

400 g/kg för mjölk- och gräddersättningsmedel

Müslistänger

12 g/kg

Bordssötningsmedel

200 g/kg

Modersmjölksersättning enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

1,2 g/l för sig eller i kombination med upp till 0,6 g/l lakto-N-neotetraos i förhållandet 2:1 i den konsumtionsfärdiga slutprodukten som marknadsförs som sådan eller som beretts enligt tillverkarens anvisningar

Tillskottsnäring enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

1,2 g/l för sig eller i kombination med upp till 0,6 g/l lakto-N-neotetraos i förhållandet 2:1 i den konsumtionsfärdiga slutprodukten som marknadsförs som sådan eller som beretts enligt tillverkarens anvisningar

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

12 g/kg för andra produkter än drycker

1,2 g/l för konsumtionsfärdiga flytande livsmedel som marknadsförs som sådana eller som beretts enligt tillverkarens anvisningar

Mjölkbaserade drycker och liknande produkter som är avsedda för småbarn

1,2 g/l för mjölkbaserade drycker och liknande produkter som tillsatts var för sig eller i kombination med upp till 0,6 g/l lakto-N-neotetraos, i förhållandet 2:1 i den konsumtionsfärdiga slutprodukten som marknadsförs som sådan eller som beretts enligt tillverkarens anvisningar

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

4,8 g/l för drycker

40 g/kg för stänger

Bröd- och pastaprodukter försedda med uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i enlighet med kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014

60 g/kg

Smaksatta drycker

1,2 g/l

Kaffe, te (utom svart te), örtte, fruktte, bärte och cikoria; extrakt av te, örtte, fruktte, bärte och cikoria; beredningar för te, plantte, fruktte, bärte och te av spannmål samt blandningar och instantblandningar av sådana produkter

9,6 g/l – maximihalten gäller konsumtionsfärdiga produkter

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG, utom kosttillskott för spädbarn

3,0 g/dag för befolkningen i allmänhet

1,2 g/dag för småbarn

Galaktooligosackarid

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter (uttryckta som kg galaktooligosackarid/kg slutligt livsmedel)

 

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

0,333

Mjölk

0,020

Mjölkdrycker

0,030

Måltidsersättning för viktkontroll (som dryck)

0,020

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter

0,020

Yoghurt

0,033

Desserter baserade på mjölkprodukter

0,043

Frysta desserter baserade på mjölkprodukter

0,043

Fruktdrycker och energidrycker

0,021

Måltidsersättningsdrycker för spädbarn

0,012

Juice för barn

0,025

Yoghurtdryck för barn

0,024

Dessert för barn

0,027

Snacks för barn

0,143

Cerealier för barn

0,027

Drycker avsedda att ersätta förluster vid mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

0,013

Juice

0,021

Fyllningar till frukt- eller bärpajer

0,059

Beredningar av frukter och bär

0,125

Stänger

0,125

Spannmål

0,125

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

0,008

Glukosamin HCl

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

 

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

I enlighet med normal användning i livsmedel av glukosamin från skaldjur

Livsmedel som omfattas av förordning (EU) nr 609/2013

Mjölkbaserade drycker och liknande produkter som är avsedda för småbarn

Måltidsersättning för viktkontroll

Livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

Livsmedel försedda med uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i enlighet med kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014.

Glukosaminsulfat KCl

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

 

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

I enlighet med normal användning i livsmedel av glukosamin från skaldjur

Glukosaminsulfat NaCl

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

 

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

I enlighet med normal användning i livsmedel av glukosamin från skaldjur

Guarkärnmjöl

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”guarkärnmjöl”.

2.

På märkningen av livsmedel som innehåller guarkärnmjöl ska det anbringas en tydlig upplysning om risken för matsmältningsbesvär hos barn som är yngre än 8 år vid exponering för guarkärnmjöl.

T.ex. ”Överdriven konsumtion av dessa produkter kan leda till matsmältningsbesvär, särskilt hos barn som är yngre än 8 år”.

3.

När det gäller produkter i tvådelade förpackningar (mjölkprodukter och spannmålsprodukter) ska det i bruksanvisningen tydligt anges att spannmålsprodukten och mjölkprodukten måste blandas innan den konsumeras, på grund av risken för gastrointestinal obstruktion.

 

Färska mjölkprodukter som yoghurt, syrad mjölk, färskost och andra desserter baserade på mjölkprodukter

1,5 g/100 g

Flytande livsmedel baserade på frukt, bär eller grönsaker (”smoothie”)

1,8 g/100 g

Kompotter baserade på frukt, bär eller grönsaker

3,25 g/100 g

Spannmål med medföljande mjölkprodukt i tvådelad förpackning

10 g/100 g i spannmålen

Inga i den medföljande mjölkprodukten

1 g/100 g i den konsumtionsfärdiga produkten

Värmebehandlade mjölkprodukter syrade med Bacteroides xylanisolvens

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

 

 

Syrade mjölkprodukter (i flytande och halvflytande form och som spraytorkat pulver)

 

Hydroxityrosol

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”hydroxityrosol”.

I märkningen av livsmedel där hydroxityrosol ingår ska följande anges:

a)

”Detta livsmedel bör inte intas av barn under tre år, gravida kvinnor och ammande kvinnor.”

b)

”Detta livsmedel bör inte användas för matlagning, bakning eller stekning.”

 

Fisk och vegetabiliska oljor (utom olivoljor och oljor av olivrestprodukter enligt definitionerna i del VIII i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013 (6)), som släppts ut som sådana på marknaden

0,215 g/kg

Bredbara fetter enligt definitionen i del VII i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013, som släppts ut som sådana på marknaden

0,175 g/kg

Isstrukturerande protein, typ III HPLC 12

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”isstrukturerande protein”.

 

Glassvaror

0,01 %

Vätskeextrakt av torkade blad från Ilex guayusa

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”extrakt av torkade blad från Ilex guayusa”.

 

Örtte

I enlighet med normal användning i örtte och kosttillskott av ett liknande vätskeextrakt av torkade blad från Ilex paraguariensis

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

Isomalto-oligosackarid

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”isomalto-oligosackarid”.

2.

Livsmedel som innehåller den nya ingrediensen ska märkas som ”glukoskälla”.

 

Energireducerade läskedrycker

6,5 %

Energidrycker

5,0 %

Livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

6,5 %

Fruktjuice

5 %

Bearbetade grönsaker och grönsaksjuice

5 %

Andra läskedrycker

5 %

Müslistänger

10 %

Småkakor och kex

20 %

Müslistänger

25 %

Hårda karameller

97 %

Mjuka karameller/chokladkakor

25 %

Måltidsersättning för viktkontroll (som stänger eller mjölkbaserade)

20 %

Isomaltulos

Ej angivet

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”isomaltulos”.

2.

Det nya livsmedlets benämning i märkningen ska åtföljas av texten ”Isomaltulos bryts ner till glukos och fruktos”.

 

Laktitol

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av kosttillskott där det ingår benämnas ”laktitol”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG (kapslar eller tabletter) avsedda för vuxna

20 g/dag

Lakto-N-neotetraos

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”lakto-N-neotetraos”.

2.

Märkningen av kosttillskott som innehåller lakto-N-neotetraos ska innehålla en uppgift om att kosttillskotten inte bör användas om andra livsmedel som tillsatts lakto-N-neotetraos intas samma dag.

3.

Märkningen av kosttillskott som innehåller lakto-N-neotetraos och som är avsedda för småbarn ska innehålla en uppgift om att kosttillskotten inte bör användas om bröstmjölk eller andra livsmedel som tillsatts lakto-N-neotetraos intas samma dag.

 

Ej smaksatta pastöriserade och steriliserade (inklusive UHT-behandlade) mjölkbaserade produkter

0,6 g/l

Ej smaksatta fermenterade mjölkbaserade produkter

0,6 g/l för drycker

9,6 g/kg för andra produkter än drycker

Smaksatta, fermenterade mjölkbaserade produkter, inklusive värmebehandlade produkter

0,6 g/l för drycker

9,6 g/kg för andra produkter än drycker

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, inklusive mjölk- och gräddersättningsmedel för drycker

0,6 g/l för drycker

6 g/kg för andra produkter än drycker

200 g/kg för mjölk- och gräddersättningsmedel

Müslistänger

6 g/kg

Bordssötningsmedel

100 g/kg

Modersmjölksersättning enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

0,6 g/l i kombination med upp till 1,2 g/l 2′-fukosyllaktos i förhållandet 1:2 i den konsumtionsfärdiga slutprodukten som marknadsförs som sådan eller som beretts enligt tillverkarens anvisningar

Tillskottsnäring enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

0,6 g/l i kombination med upp till 1,2 g/l 2′-fukosyllaktos i förhållandet 1:2 i den konsumtionsfärdiga slutprodukten som marknadsförs som sådan eller som beretts enligt tillverkarens anvisningar

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

6 g/kg för andra produkter än drycker

0,6 g/l för konsumtionsfärdiga flytande livsmedel som marknadsförs som sådana eller som beretts enligt tillverkarens anvisningar

Mjölkbaserade drycker och liknande produkter som är avsedda för småbarn

0,6 g/l för mjölkbaserade drycker och liknande produkter som tillsatts var för sig eller i kombination med 2′-O-fukosyllaktos, i en koncentration av upp till 1,2 g/l, i förhållandet 1:2 i den konsumtionsfärdiga slutprodukten som marknadsförs som sådan eller som beretts enligt tillverkarens anvisningar

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

2,4 g/l för drycker

20 g/kg för stänger

Bröd- och pastaprodukter försedda med uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i enlighet med kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014

30 g/kg

Smaksatta drycker

0,6 g/l

Kaffe, te (utom svart te), örtte, fruktte, bärte och cikoria; extrakt av te, örtte, fruktte, bärte och cikoria; beredningar för te, plantte, fruktte, bärte och te av spannmål samt blandningar och instantblandningar av sådana produkter

4,8 g/l – maximihalten gäller konsumtionsfärdiga produkter

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG, utom kosttillskott för spädbarn

1,5 g/dag för befolkningen i allmänhet

0,6 g/dag för småbarn

Bladextrakt av blålusern (Medicago sativa)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”protein av blålusern (Medicago sativa)” eller ”protein av alfalfa (Medicago sativa)”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

10 g/dag

Lykopen

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”lykopen”.

 

Frukt-/grönsaksjuicebaserade drycker (inklusive koncentrat)

2,5 mg/100 g

Drycker avsedda att ersätta förluster vid mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

2,5 mg/100 g

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 och måltidsersättning för viktkontroll

8 mg/måltid

Frukostcerealier

5 mg/100 g

Fetter och dressingar

10 mg/100 g

Soppor, med undantag av tomatsoppor

1 mg/100 g

Bröd (inklusive knäckebröd)

3 mg/100 g

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

15 mg/dag

Lykopen från Blakeslea trispora

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”lykopen”.

 

Frukt-/grönsaksjuicebaserade drycker (inklusive koncentrat)

2,5 mg/100 g

Drycker avsedda att ersätta förluster vid mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

2,5 mg/100 g

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 och måltidsersättning för viktkontroll

8 mg/måltid

Frukostcerealier

5 mg/100 g

Fetter och dressingar

10 mg/100 g

Soppor, med undantag av tomatsoppor

1 mg/100 g

Bröd (inklusive knäckebröd)

3 mg/100 g

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

15 mg/dag

Lykopen från tomater

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”lykopen”.

 

Frukt-/grönsaksjuicebaserade drycker (inklusive koncentrat)

2,5 mg/100 g

Drycker avsedda att ersätta förluster vid mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

2,5 mg/100 g

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 och måltidsersättning för viktkontroll

8 mg/måltid

Frukostcerealier

5 mg/100 g

Fetter och dressingar

10 mg/100 g

Soppor, med undantag av tomatsoppor

1 mg/100 g

Bröd (inklusive knäckebröd)

3 mg/100 g

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Lykopenoleoresin från tomater

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av lykopen

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”lykopenoleoresin från tomater”.

 

Frukt-/grönsaksjuicebaserade drycker (inklusive koncentrat)

2,5 mg/100 g

Drycker avsedda att ersätta förluster vid mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

2,5 mg/100 g

Komplett kostersättning för viktkontroll som omfattas av förordning (EU) nr 609/2013 och måltidsersättning för viktkontroll

8 mg/måltid

Frukostcerealier

5 mg/100 g

Fetter och dressingar

10 mg/100 g

Soppor, med undantag av tomatsoppor

1 mg/100 g

Bröd (inklusive knäckebröd)

3 mg/100 g

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Magnesiumcitratmalat

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”magnesiumcitratmalat”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

 

Extrakt av magnoliabark

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”extrakt av magnoliabark”.

 

Mintpastiller (konfektyrvaror)

0,2 % för att ge frisk andedräkt. Utgående från en högsta koncentration av 0,2 % och en största tuggummi-/pastillstorlek på 1,5 g per styck kommer varje tuggummi eller pastill att innehålla högst 3 mg extrakt av magnoliabark.

Tuggummi

Majsgroddsolja med hög halt av oförtvålbar substans

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”majsgroddsoljeextrakt”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

2 g/dag

Tuggummi

2 %

Metylcellulosa

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”metylcellulosa”.

Metylcellulosa får inte användas i livsmedel som är särskilt avsedda för småbarn

Glassvaror

2 %

Smaksatta drycker

Smaksatta eller ej smaksatta syrade mjölkprodukter

Kalla desserter (mjölkprodukter, fett, frukter och bär, spannmål, äggbaserade produkter)

Beredningar av frukter och bär (fruktkött, puréer eller kompotter)

Soppor och buljonger

(6S)-5-metyltetrahydrofolsyra, glukosaminsalt

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”(6S)-5-metyltetrahydrofolsyra, glukosaminsalt” eller ”5MTHF-glukosamin”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG som en folatkälla

 

 

 

Monometylsilantriol (organiskt kisel)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av kisel

Det nya livsmedlet ska vid märkning av kosttillskott där det ingår benämnas ”organiskt kisel (monometylsilantriol)”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG för vuxna (i flytande form)

10,40 mg/dag

Mycelextrakt av shiitakesvamp (Lentinula edodes)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”extrakt av svampen Lentinula edodes” eller ”extrakt av shiitakesvamp”.

 

Brödprodukter

2 ml/100 g

Läskedrycker

0,5 ml/100 ml

Färdiglagade rätter

2,5 ml per måltid

Livsmedel baserade på yoghurt

1,5 ml/100 ml

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

2,5 ml per daglig dos

Juice av nonifrukt (Morinda citrifolia)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”nonijuice” eller ”juice av Morinda citrifolia”.

 

Pastöriserade drycker baserade på frukt och fruktnektar

30 ml i en portion (upp till 100 % nonijuice)

eller

20 ml två gånger per dag, högst 40 ml/dag

Juicepulver av nonifrukt (Morinda citrifolia)

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

6,6 g/dag (vilket motsvarar 30 ml nonijuice)

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”juicepulver av noni” eller ”juicepulver av Morinda citrifolia”.

 

Fruktpuré och fruktkoncentrat av noni (Morinda citrifolia)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas på följande sätt:

 

För fruktpuré:

”fruktpuré av Morinda citrifolia” eller ”nonifruktpuré”.

 

För fruktkoncentrat:

”fruktkoncentrat av Morinda citrifolia” eller ”nonifruktkoncentrat”.

 

 

Fruktpuré

Konfektyr

45 g/100 g

Müslistänger

53 g/100 g

Pulverblandning till näringsdrycker (torrvikt)

53 g/100 g

Kolsyrade drycker

11 g/100 g

Glass och sorbet

31 g/100 g

Yoghurt

12 g/100 g

Kex

53 g/100 g

Bullar, kakor och andra konditorivaror

53 g/100 g

Frukostcerealier (fullkorn)

88 g/100 g

Sylt och gelé i enlighet med direktiv 2001/113/EG

133 g/100 g

På grundval av mängden före beredning för att framställa 100 g färdig produkt

Söta pålägg, fyllningar och glasyrer

31 g/100 g

Såser, inläggningar, fonder och smaksättare

88 g/100 g

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

26 g/dag

 

Fruktkoncentrat

Konfektyr

10 g/100 g

Müslistänger

12 g/100 g

Pulverblandning till näringsdrycker (torrvikt)

12 g/100 g

Kolsyrade drycker

3 g/100 g

Glass och sorbet

7 g/100 g

Yoghurt

3 g/100 g

Kex

12 g/100 g

Bullar, kakor och andra konditorivaror

12 g/100 g

Frukostcerealier (fullkorn)

20 g/100 g

Sylt och gelé i enlighet med direktiv 2001/113/EG

30 g/100 g

Söta pålägg, fyllningar och glasyrer

7 g/100 g

Såser, inläggningar, fonder och smaksättare

20 g/100 g

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

6 g/dag

Noniblad (Morinda citrifolia)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”noniblad” eller ”blad av Morinda citrifolia”.

2.

Konsumenterna ska informeras om att en kopp örtte bör tillredas på högst 1 gram torkade och rostade blad av Morinda citrifolia.

 

För tillredning av örtte

En kopp örtte för konsumtion ska tillredas på högst 1 gram torkade och rostade blad av Morinda citrifolia

Fruktpulver av noni (Morinda citrifolia)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”fruktpulver av Morinda citrifolia” eller ”fruktpulver av noni”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

2,4 g/dag

Mikroalgen Odontella aurita

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”mikroalgen Odontella aurita”.

 

Smaksatt pasta

1,5 %

Fisksoppor

1 %

Fisk- eller skaldjursterriner

0,5 %

Buljongberedningar

1 %

Kex

1,5 %

Fryst panerad fisk

1,5 %

Olja med tillsats av fytosteroler eller fytostanoler

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av fytosteroler eller fytostanoler

I enlighet med punkt 5 i bilaga III till förordning (EU) nr 1169/2011

 

Bredbara fetter enligt definitionen i del VII tillägg II punkterna B och C i bilaga VII till rådets förordning (EU) nr 1308/2013, utom matfetter och stekfett samt bredbara fetter baserade på smör eller andra animaliska fetter

1.

Produkterna som innehåller den nya livsmedelsingrediensen ska förpackas på ett sådant sätt att de lätt kan delas upp i portioner som innehåller antingen högst 3 gram (för intag av 1 portion per dag) eller högst 1 gram (för intag av 3 portioner per dag) tillsatta fytosteroler eller fytostanoler.

2.

Mängden fytosteroler eller fytostanoler som tillsatts en behållare med drycker får inte överstiga 3 g.

3.

Salladsdressingar, majonnäs och kryddsåser ska förpackas i portionsförpackningar.

Mjölkbaserade produkter, till exempel mellanmjölks- och skummjölksbaserade produkter, eventuellt med tillsats av frukt och/eller spannmål, produkter baserade på syrad mjölk, som yoghurt och ostbaserade produkter (med en fetthalt på ≤ 12 g per 100 g), där mjölkfettet eventuellt har minskats och fettet eller proteinet delvis eller helt ersätts av vegetabiliskt fett eller protein

Sojadrycker

Salladsdressingar, majonnäs och kryddsåser

Olja från bläckfisk

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av kombinerad DHA och EPA

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”bläckfiskolja”.

 

Mjölkprodukter, utom mjölkbaserade drycker

200 mg/100 g, eller i fråga om ostprodukter 600 mg/100 g

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, utom drycker

200 mg/100 g, eller i fråga om icke mjölkbaserade ostliknande produkter 600 mg/100 g

Bredbara fetter och dressingar

600 mg/100 g

Frukostcerealier

500 mg/100 g

Bageriprodukter (matbröd och portionsbröd)

200 mg/100 g

Müslistänger

500 mg/100 g

Alkoholfria drycker (även mjölkbaserade drycker)

60 mg/100 ml

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

3 000 mg/dag för befolkningen i allmänhet

450 mg/dag för gravida och ammande kvinnor

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 och måltidsersättning för viktkontroll

200 mg/måltid

Pastöriserade fruktberedningar framställda genom högtrycksbehandling

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Fruktberedningar som sådana och alla produkter som dessa ingår i ska märkas med uppgiften ”pastöriserade genom högtrycksbehandling”.

 

Typ av frukt:

ananas, aprikos, banan, björnbär, blåbär, fikon, grapefrukt, hallon, jordgubbe, kokosnöt, körsbär, mandarin, mango, melon, persika, plommon, päron, rabarber, vindruvor, äpple

 

Fosfaterad majsstärkelse

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”fosfaterad majsstärkelse”.

 

Bakade bageriprodukter

15 %

Pasta

Frukostcerealier

Müslistänger

Fosfatidylserin från fosfolipider från fisk

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av fosfatidylserin

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”fosfatidylserin från fisk”.

 

Drycker baserade på yoghurt

50 mg/100 ml

Pulver baserade på mjölkpulver

3 500 mg/100 g (motsvarar 40 mg/100 ml drickfärdig produkt)

Livsmedel baserade på yoghurt

80 mg/100 g

Müslistänger

350 mg/100 g

Chokladkonfektyr

200 mg/100 g

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med förordning (EU) nr 609/2013

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

300 mg/dag

Fosfatidylserin från sojafosfolipider

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av fosfatidylserin

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”sojafosfatidylserin”.

 

Drycker baserade på yoghurt

50 mg/100 ml

Pulver baserade på mjölkpulver

3,5 g/100 g (motsvarar 40 mg/100 ml drickfärdig produkt)

Livsmedel baserade på yoghurt

80 mg/100 g

Müslistänger

350 mg/100 g

Chokladkonfektyr

200 mg/100 g

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med förordning (EU) nr 609/2013

Fosfolipidprodukt som innehåller lika delar fosfatidylserin och fosfatinsyra

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av fosfatidylserin

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”sojafosfatidylserin och sojafosfatinsyra”.

Produkten är inte avsedd att saluföras till gravida eller ammande kvinnor.

Frukostcerealier

80 mg/100 g

Müslistänger

350 mg/100 g

Livsmedel baserade på yoghurt

80 mg/100 g

Sojabaserade yoghurtliknande produkter

80 mg/100 g

Yoghurtbaserade drycker

50 mg/100 g

Sojabaserade yoghurtliknande drycker

50 mg/100 g

Pulver baserade på mjölkpulver

3,5 g/100 g (motsvarar 40 mg/100 ml drickfärdig produkt)

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

800 mg/dag

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med förordning (EU) nr 609/2013

Fosfolipider från äggula

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

 

 

Ej angivet

Fytoglykogen

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”fytoglykogen”.

 

Bearbetade livsmedel

25 %

Fytosteroler eller fytostanoler

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

I enlighet med punkt 5 i bilaga III till förordning (EU) nr 1169/2011

 

Risdrycker

1.

De ska förpackas på ett sådant sätt att de lätt kan delas upp i portioner som innehåller antingen högst 3 gram (för intag av 1 portion per dag) eller högst 1 gram (för intag av 3 portioner per dag) tillsatta fytosteroler eller fytostanoler.

Mängden fytosteroler eller fytostanoler som tillsatts en behållare med drycker får inte överstiga 3 g.

Salladsdressingar, majonnäs och kryddsåser ska förpackas i portionsförpackningar.

Rågbröd som innehåller ≥ 50 % råg (fullkornsrågmjöl, rågkorn eller rågkross och rågflingor) och ≤ 30 % vete, med ≤ 4 % tillsats av socker men utan tillsats av fett

Salladsdressingar, majonnäs och kryddsåser

Sojadrycker

Mjölkliknande produkter, till exempel mellanmjölks- och skummjölksbaserade produkter, eventuellt med tillsats av frukt och/eller spannmål, där mjölkfettet eventuellt har minskats och mjölkfettet och/eller mjölkproteinet delvis eller helt ersätts av vegetabiliskt fett och/eller protein

Produkter baserade på syrad mjölk, som yoghurt och ostliknande produkter (med en fetthalt på < 12 % per 100 g), där mjölkfettet eventuellt har minskats och mjölkfettet och/eller mjölkproteinet delvis eller helt ersätts av vegetabiliskt fett och/eller protein

Bredbara fetter enligt definitionen i del VII tillägg II punkterna B och C i bilaga VII till rådets förordning (EU) nr 1308/2007, utom matfetter och stekfett samt bredbara fetter baserade på smör eller andra animaliska fetter

Plommonkärnolja

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

 

 

För stekning och som smaksättningspreparat

I enlighet med normal användning i livsmedel av vegetabiliska oljor

Koagulerat potatisprotein och hydrolysat därav

Ej angivet

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”potatisprotein”.

 

Prolyloligopeptidas (enzympreparat)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”prolyloligopeptidas”.

 

Kosttillskott i enlighet med direktiv 2002/46/EG för den vuxna befolkningen i allmänhet

120 PPU/dag (2,7 g enzympreparat/dag) (2 × 106 PPI/dag)

PPU – Prolyl Peptidase Units eller Proline Protease Units

PPI – Protease Picomole International.

Proteinextrakt från grisnjurar

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

 

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

3 kapslar/dag, vilket motsvarar 12,6 mg extrakt av grisnjurar per dag

Innehåll av diaminoxidas (DAO): 0,9 mg/dag (3 kapslar med ett innehåll av DAO på 0,3 mg/kapsel)

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

Rapsolja med hög halt av oförtvålbar substans

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”rapsoljeextrakt”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

1,5 g per portion som rekommenderas för daglig konsumtion

Rapsfröprotein

Som vegetabiliskt protein i livsmedel, utom i modersmjölksersättning och tillskottsnäring

 

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”rapsfröprotein”.

2.

Märkningen av livsmedel som innehåller rapsfröprotein ska innehålla en uppgift om att denna ingrediens kan orsaka en allergisk reaktion hos personer som är allergiska mot senap och produkter därav. Dessa uppgifter ska, i förekommande fall, placeras nära innehållsförteckningen.

 

Trans-resveratrol

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av kosttillskott där det ingår benämnas ”trans-resveratrol”.

2.

Märkningen av kosttillskott som innehåller trans-resveratrol ska innehålla en uppgift om att personer som använder läkemedel endast bör inta produkten under medicinsk övervakning.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG för vuxna (i form av kapslar eller tabletter)

150 mg/dag

Trans-resveratrol (mikrobiellt ursprung)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av kosttillskott där det ingår benämnas ”trans-resveratrol”.

2.

Märkningen av kosttillskott som innehåller trans-resveratrol ska innehålla en uppgift om att personer som använder läkemedel endast bör inta produkten under medicinsk övervakning.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

I enlighet med normal användning i kosttillskott av resveratrol som extraherats ur parkslide (Fallopia japonica)

Tuppkamsextrakt

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”tuppkamsextrakt” eller ”ungtuppskamextrakt”.

 

Mjölkbaserade drycker

40 mg/100 g eller mg/100 ml

Fermenterade mjölkbaserade drycker

80 mg/100 g eller mg/100 ml

Yoghurtliknande produkter

65 mg/100 g eller mg/100 ml

Fromage frais

110 mg/100 g eller mg/100 ml

Sacha inchi-olja från Plukenetia volubilis

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”sacha inchi-olja (Plukenetia volubilis)”.

 

Som för linolja

I enlighet med normal användning i livsmedel av linolja

Salatrim

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”energireducerat fett (salatrim)”.

2.

Det ska finnas en uppgift om att överkonsumtion kan leda till mag- och tarmstörningar.

3.

Det ska finnas en uppgift om att produkten inte är avsedd att konsumeras av barn.

 

Bageriprodukter och konfektyr

 

DHA- och EPA-rik olja från Schizochytrium sp.

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av kombinerad DHA och EPA

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”DHA- och EPA-rik olja från mikroalgen Schizochytrium sp.”

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG för vuxna, utom gravida och ammande kvinnor

3 000 mg/dag

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG för gravida och ammande kvinnor

450 mg/dag

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 och måltidsersättning för viktkontroll

250 mg/måltid

Mjölkbaserade drycker och liknande produkter som är avsedda för småbarn

200 mg/100 g

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

Livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

Livsmedel försedda med uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i enlighet med kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014.

Bageriprodukter (matbröd, portionsbröd och söta kex)

200 mg/100 g

Frukostcerealier

500 mg/100 g

Matlagningsfett

360 mg/100 g

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, utom drycker

600 mg/100 g för ost, 200 mg/100 g för soja och imitationer av mjölkprodukter (utom drycker)

Mjölkprodukter, utom mjölkbaserade drycker

600 mg/100 g för ost, 200 mg/100 g för mjölkprodukter (även mjölk, färskost och yoghurtprodukter, utom drycker)

Alkoholfria drycker (inklusive icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter och mjölkbaserade drycker)

80 mg/100 g

Müslistänger

500 mg/100 g

Bredbara fetter och dressingar

600 mg/100 g

Olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av DHA

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”olja från mikroalgen Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)”.

 

Mjölkprodukter, utom mjölkbaserade drycker

200 mg/100 g eller i fråga om ostprodukter, 600 mg/100 g

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, utom drycker

200 mg/100 g eller i fråga om icke mjölkbaserade ostliknande produkter, 600 mg/100 g

Bredbara fetter och dressingar

600 mg/100 g

Frukostcerealier

500 mg/100 g

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

250 mg DHA/dag för befolkningen i allmänhet

450 mg DHA/dag för gravida och ammande kvinnor

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 och måltidsersättning för viktkontroll

250 mg/måltid

Mjölkbaserade drycker och liknande produkter som är avsedda för småbarn

200 mg/100 g

Livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

Livsmedel försedda med uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i enlighet med kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014.

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Bageriprodukter (matbröd, portionsbröd och söta kex)

200 mg/100 g

Müslistänger

500 mg/100 g

Matlagningsfett

360 mg/100 g

Alkoholfria drycker (inklusive icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter och mjölkbaserade drycker)

80 mg/100 ml

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med förordning (EU) nr 609/2013

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

200 mg/100 g

Olja från chizochytrium sp.

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av DHA

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”olja från mikroalgen Schizochytrium sp.”

 

Mjölkprodukter, utom mjölkbaserade drycker

200 mg/100 g, eller i fråga om ostprodukter 600 mg/100 g

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, utom drycker

200 mg/100 g, eller i fråga om icke mjölkbaserade ostliknande produkter 600 mg/100 g

Bredbara fetter och dressingar

600 mg/100 g

Frukostcerealier

500 mg/100 g

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

250 mg DHA/dag för befolkningen i allmänhet

450 mg DHA/dag för gravida och ammande kvinnor

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 och måltidsersättning för viktkontroll

250 mg/måltid

Mjölkbaserade drycker och liknande produkter som är avsedda för småbarn

200 mg/100 g

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

Livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

Livsmedel försedda med uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i enlighet med kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014.

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Bageriprodukter (matbröd, portionsbröd och söta kex)

200 mg/100 g

Müslistänger

500 mg/100 g

Matlagningsfett

360 mg/100 g

Alkoholfria drycker (inklusive icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter och mjölkbaserade drycker)

80 mg/100 ml

Olja från Schizochytrium sp. (T18)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av DHA

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”olja från mikroalgen Schizochytrium sp.”

 

Mjölkprodukter, utom mjölkbaserade drycker

200 mg/100 g, eller i fråga om ostprodukter 600 mg/100 g

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, utom drycker

200 mg/100 g, eller i fråga om icke mjölkbaserade ostliknande produkter 600 mg/100 g

Bredbara fetter och dressingar

600 mg/100 g

Frukostcerealier

500 mg/100 g

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

250 mg DHA/dag för befolkningen i allmänhet

450 mg DHA/dag för gravida och ammande kvinnor

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013 och måltidsersättning för viktkontroll

250 mg/måltid

Mjölkbaserade drycker och liknande produkter som är avsedda för småbarn

200 mg/100 g

Livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

Livsmedel försedda med uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i enlighet med kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014.

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som produkterna är avsedda för

Bageriprodukter (matbröd, portionsbröd och söta kex)

200 mg/100 g

Müslistänger

500 mg/100 g

Matlagningsfett

360 mg/100 g

Alkoholfria drycker (inklusive icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter och mjölkbaserade drycker)

80 mg/100 ml

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

I enlighet med förordning (EU) nr 609/2013

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

200 mg/100 g

Extrakt av fermenterade sojabönor

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”extrakt av fermenterade sojabönor”.

2.

Märkningen av kosttillskott som innehåller extrakt av fermenterade sojabönor ska innehålla en uppgift om att personer som använder läkemedel endast bör inta produkten under medicinsk övervakning.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG (kapslar, tabletter eller pulver) avsedda för vuxna, utom gravida och ammande kvinnor

100 mg/dag

Spermidinrikt vetegroddsextrakt (Triticum aestevium)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”spermidinrikt vetegroddsextrakt”.

 

Kosttillskott i enlighet med direktiv 2002/46/EG avsedda för vuxna

Motsvarande högst 6 mg spermidin/dag

Sucromalt

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”sucromalt”.

2.

Det nya livsmedlets benämning i märkningen ska åtföljas av en uppgift om att produkten bryts ner till glukos och fruktos.

 

Ej angivet

Sockerrörsfiber

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

 

 

Bröd

8 %

Bageriprodukter

5 %

Kött- och muskelprodukter

3 %

Smaksättningspreparat och kryddor

3 %

Riven ost

2 %

Särskild dietkost

5 %

Såser

2 %

Drycker

5 %

Solrosoljeextrakt

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”solrosoljeextrakt”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

1,1 g/dag

Torkad mikroalg Tetraselmis chuii

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”torkad mikroalg Tetraselmis chuii” eller ”torkad mikroalg T. chuii”.

Kosttillskott som innehåller den torkade mikroalgen Tetraselmis chuii ska märkas med följande uppgift: ”Innehåller obetydlig mängd av jod”

 

Såser

20 % eller 250 mg/dag

Specialsalt

1 %

Smaksättningspreparat

250 mg/dag

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

250 mg/dag

Theraponbarcoo/Scortum

Den avsedda användningen är densamma som för lax, nämligen beredning av fiskprodukter och fiskrätter, inklusive kokta, stekta, råa, rökta och ugnsstekta fiskprodukter

 

 

D-tagatos

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”D-tagatos”.

2.

Märkningen av produkter som innehåller mer än 15 g D-tagatos per portion och av alla drycker som konsumtionsfärdiga innehåller mer än 1 % D-tagatos ska innehålla en uppgift om att ”överdriven konsumtion kan ha en laxerande verkan”.

 

Ej angivet

Taxifolinrikt extrakt

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”taxifolinrikt extrakt”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG avsedda för befolkningen i allmänhet, utom spädbarn, småbarn, barn och tonåringar under 14 år

100 mg/dag

Trehalos

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”trehalos”, och benämningen ska antingen anges i märkningen av produkten som sådan eller i innehållsförteckningen för livsmedel där det nya livsmedlet ingår.

2.

Det nya livsmedlets benämning i märkningen ska åtföljas av en uppgift om att trehalos bryts ner till glukos och fruktos.

 

Ej angivet

UV-behandlade champinjoner (Agaricus bisporus)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av vitamin D2

 

 

Champinjoner (Agaricus bisporus)

10 μg vitamin D2/100 g råvikt

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av produkten som sådan eller av livsmedel där det ingår benämnas ”UV-behandlade champinjoner (Agaricus bisporus)”.

2.

Det nya livsmedlets benämning i märkningen av produkten som sådan eller av livsmedel där det ingår ska åtföljas av en uppgift om att ”kontrollerad ljusbehandling har använts för att öka D-vitaminhalten” eller att”UV-behandling har använts för att öka halten av vitamin D2”.

 

UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av vitamin D2

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”vitamin D-jäst” eller ”vitamin D2-jäst”.

 

Jästa matbröd och portionsbröd

5 μg vitamin D2/100 g

Jästa finare bageriprodukter

5 μg vitamin D2/100 g

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

5 μg vitamin D2/dag

UV-behandlat bröd

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av vitamin D2

Det nya livsmedlets benämning i märkningen ska åtföljas av en uppgift om att det ”innehåller D-vitamin som producerats genom UV-behandling”.

 

Jästa matbröd och portionsbröd (utan toppingar)

3 μg vitamin D2/100 g

UV-behandlad mjölk

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av vitamin D3

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning benämnas ”UV-behandlad”.

2.

När UV-behandlad mjölk innehåller en mängd vitamin D som anses vara betydande enligt del A punkt 2 i bilaga XIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 ska benämningen vid märkningen också innehålla texten ”innehåller vitamin D som producerats genom UV-behandling” eller ”mjölk innehållande vitamin D till följd av UV-behandling”.

 

Pastöriserad helmjölk enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 som ska konsumeras som sådan

5–32 μg/kg för befolkningen i allmänhet, utom spädbarn

Pastöriserad mellanmjölk enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 som ska konsumeras som sådan

1–15 μg/kg för befolkningen i allmänhet, utom spädbarn

Vitamin K2 (menakinon)

Ska användas i överensstämmelse med direktiv 2002/46/EG, förordning (EU) nr 609/2013 och/eller förordning (EG) nr 1925/2006

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”menakinon” eller ”vitamin K2”.

Veteklimjölextrakt

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”veteklimjölextrakt”.

Veteklimjölextrakt får inte släppas ut på marknaden som kosttillskott eller ingrediens i kosttillskott. Det får inte heller ingå i modersmjölksersättning.

Öl och ersättningsprodukter

0,4 g/100 g

Konsumtionsfärdiga cerealier

9 g/100 g

Mjölkprodukter

2,4 g/100 g

Fruktjuice och grönsaksjuice

0,6 g/100 g

Läskedrycker

0,6 g/100 g

Köttberedningar

2 g/100 g

Beta-glukaner från jäst

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av beta-glukaner (i ren form) från jäst (Saccharomyces cerevisiae)

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”beta-glukaner från jäst (Saccharomyces cerevisiae)”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG, utom kosttillskott för spädbarn och småbarn

1,275 g/dag för barn som är äldre än 12 år och för den vuxna befolkningen i allmänhet

0,675 g/dag för barn som är yngre än 12 år

Komplett kostersättning för viktkontroll enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013

1,275 g/dag

Livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i förordning (EU) nr 609/2013, utom livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn och småbarn

1,275 g/dag

Drycker baserade på frukt- och/eller grönsaksjuice, inklusive koncentrat och dehydratiserad juice

1,3 g/kg

Drycker med fruktsmak

0,8 g/kg

Pulver för beredning av kakaodrycker

38,3 g/kg (pulver)

Andra drycker

0,8 g/kg (drickfärdig produkt)

7 g/kg (pulver)

Müslistänger

6 g/kg

Frukostcerealier

15,3 g/kg

Fullkorns- och högfiberhaltig snabbgröt

1,5 g/kg

Söta kex av småkakstyp

6,7 g/kg

Salta kex av småkakstyp

6,7 g/kg

Mjölkbaserade drycker

3,8 g/kg

Syrade mjölkprodukter

3,8 g/kg

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter

3,8 g/kg

Torrmjölk/mjölkpulver

25,5 g/kg

Soppor och soppulver

0,9 g/kg (konsumtionsfärdig produkt)

1,8 g/kg (kondenserad produkt)

6,3 g/kg (pulver)

Choklad och konfektyr

4 g/kg

Proteinstänger och proteinpulver

19,1 g/kg

Sylt, marmelad och andra bredbara pålägg baserade på frukt och bär

11,3 g/kg

Zeaxantin

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”syntetiskt zeaxantin”.

 

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG

2 mg/dag

Zink-L-pidolat

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter

Det nya livsmedlet ska vid märkning av livsmedel där det ingår benämnas ”zink L-pidolat”.

 

Livsmedel som omfattas av förordning (EU) nr 609/2013

3 g/dag

Mjölkbaserade drycker och liknande produkter som är avsedda för småbarn

Måltidsersättning för viktkontroll

Livsmedel avsedda att intas i samband med mycket krävande muskelarbete, särskilt för idrottande

Livsmedel försedda med uppgifter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i enlighet med kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014.

Kosttillskott enligt definitionen i direktiv 2002/46/EG


Tabell 2: Specifikationer

Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

N-acetyl-D-neuraminsyra

Beskrivning

N-acetyl-D-neuraminsyra är ett vitt till benvitt, kristallint pulver.

Definition

Kemiskt namn

IUPAC-namn:

 

N-acetyl-D-neuraminsyra (dihydrat)

 

5-Acetamido-3,5-dideoxi-D-glycero-D-galakto-non-2-ulopyranosonsyra (dihydrat)

Synonymer:

Sialinsyra (dihydrat)

Kemisk formel

C11H19NO9 (syra)

C11H23NO11 (C11H19NO9 * 2H2O) (dihydrat)

Molekylmassa

309,3 Da (syra)

345,3 (309,3 + 36,0) (dihydrat)

CAS-nr

131-48-6 (fri syra)

50795-27-2 (dihydrat)

Specifikationer

Beskrivning: vitt till benvitt, kristallint pulver

pH (20 °C, 5 % lösning): 1,7–2,5

N-acetyl-D-neuraminsyra (dihydrat): > 97,0 %

Vatten (dihydrat beräknas till 10,4 %): ≤ 12,5 % (vikt/vikt)

Sulfataska: < 0,2 % (vikt/vikt)

Ättiksyra (som fri syra och/eller natriumacetat): < 0,5 % (vikt/vikt)

Tungmetaller

Järn: < 20,0 mg/kg

Bly: < 0,1 mg/kg

Proteinrester: < 0,01 % (vikt/vikt)

Lösningsmedelsrester

2-Propanol: < 0,1 % (vikt/vikt)

Aceton: < 0,1 % (vikt/vikt)

Etylacetat: < 0,1 % (vikt/vikt)

Mikrobiologiska kriterier

Salmonella: Ej påvisade i 25 g

Totalt antal aeroba mesofiler: < 500 CFU/g

Enterobacteriaceae: Ej påvisade i 10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: Ej påvisade i 10 g

Listeria monocytogenes: Ej påvisade i 25 g

Bacillus cereus: < 50 CFU/g

Jäst: < 10 CFU/g

Mögel: < 10 CFU/g

Endotoxinrester: < 10 EU/mg

CFU: kolonibildande enheter, EU: endotoxinenheter.

Torkat fruktkött av baobab (Adansonia digitata)

Beskrivning/definition

Baobab-frukten (Adansonia digitata) skördas från träd. Det hårda skalet knäcks och fruktköttet skiljs från frön och skal. Fruktköttet mals och delas upp i grova och finare bitar (partikelstorlek 3–600 μ) och förpackas.

Typiskt näringsvärde

Fukt (viktförlust vid torkning) (g/100 g): 4,5–13,7

Protein (g/100 g): 1,8–9,3

Fett (g/100 g): 0–1,6

Kolhydrater totalt (g/100 g): 76,3–89,5

Sockerarter totalt (uttryckt som glukos): 15,2–36,5

Natrium (mg/100 g): 0,1–25,2

Analysspecifikationer

Föroreningar: högst 0,2 %

Fukt (viktförlust vid torkning) (g/100 g): 4,5–13,7

Aska (g/100 g): 3,8–6,6

Extrakt från cellkulturer av Ajuga reptans

Beskrivning/definition

Hydroalkoholextrakt från vävnadskulturer av Ajuga reptans L. som i huvudsak motsvarar extrakt av blommande ovanjordiska delar av Ajuga reptans.

L-alanyl-L-glutamin

Beskrivning/definition

L-alanyl-L-glutamin framställs genom fermentering med en genetiskt modifierad stam av Escherichia coli. Under fermenteringen utsöndras ingrediensen i tillväxtmediet från vilket det därefter separeras och renas till en koncentration på > 98 %.

Utseende: vitt, kristallint pulver

Renhetsgrad: > 98 %

Infraröd spektroskopi: överensstämmelse med referensstandard

Lösningens utseende: färglös och klar

Innehåll (torrsubstans): 98–102 %

Besläktade ämnen (vart och ett): ≤ 0,2 %

Glödgningsrest: ≤ 0,1 %

Viktförlust vid torkning: ≤ 0,5 %

Optisk rotation: + 9,0–11,0°

pH (1 %; H2O): 5,0–6,0

Ammonium (NH4): ≤ 0,020 %

Klorid (Cl): ≤ 0,020 %

Sulfat (SO4): ≤ 0,020 %

Mikrobiologiska kriterier

Escherichia coli: Frånvaro/g

Algolja från mikroalgerna Ulkenia sp.

Beskrivning/definition

Olja från mikroalgernaUlkenia sp.

Syratal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 5,0 mekv/kg olja

Fukt och flyktiga ämnen: ≤ 0,05 %

Oförtvålbara ämnen: ≤ 4,5 %

Transfettsyror: ≤ 1,0 %

DHA-halt: ≥ 32 %

Fröolja från Allanblackia

Beskrivning/definition

Fröolja från Allanblackia utvinns ur frön från de olika arterna av Allanblackia: A. floribunda (detsamma som A. parviflora) och A. stuhlmannii.

Sammansättning av fettsyror

Laurinsyra (C12:0): < 1,0 %

Myristinsyra (C14:0): < 1,0 %

Palmitinsyra (C16:0): < 2,0 %

Palmitoleinsyra (C16:1): < 1,0 %

Stearinsyra (C18:0): 45–58 %

Oljesyra (C18:1): 40–51 %

Linolsyra (C18:2): < 1,0 %

γ-Linolensyra (C18:3): < 1,0 %

Arakinsyra (C20:0): < 1,0 %

Fria fettsyror: högst 0,1 %

Egenskaper

Transfettsyror: högst 0,5 %

Peroxidtal: högst 0,8 mekv/kg

Jodtal: < 46 g/ 100 g

Oförtvålbara ämnen: högst 1,0 %

Förtvålningstal: 185–198 mg KOH/g

Bladextrakt av Aloe macroclada Baker

Beskrivning/definition

Pulvergelextrakt från bladen av Aloe macroclada Baker som i huvudsak motsvarar samma gel från blad av Aloe vera L. Burm.

Aska: 25 %

Kostfiber: 28,6 %

Fett: 2,7 %

Fukt: 4,7 %

Polysackarider: 9,5 %

Protein: 1,63 %

Glukos: 8,9 %

Olja från antarktisk krill (Euphausia superba)

Beskrivning/definition

Vid produktion av lipidextrakt från antarktisk krill (Euphausia superba) genomgår djupfryst krossad krill eller torkad krill en extraktion av lipider med ett godkänt extraktionsmedel (i enlighet med direktiv 2009/32/EG). Proteiner och krillmaterial avlägsnas från lipidextraktet genom filtrering. Extraktionmedel och processvatten avlägsnas genom avdunstning.

Förtvålningstal: ≤ 230 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 3 mekv O 2/kg olja

Fukt och flyktiga ämnen: ≤ 3 % eller 0,6 uttryckt som vattenaktivitet vid 25 °C

Fosfolipider: 35–50 %

Transfettsyror: ≤ 1 %

EPA (eikosapentaensyra): ≥ 9 %

DHA (dokosahexaensyra): ≥ 5 %

Fosfolipidrik olja från antarktisk krill (Euphausia superba)

Beskrivning/definition

Fosfolipidrik olja produceras av antarktisk krill (Euphausia superba) genom upprepad sköljning med ett godkänt lösningsmedel (i enlighet med direktiv 2009/32/EG) för att öka oljans fosfolipidhalt. Lösningsmedlen avlägsnas från slutprodukten genom avdunstning.

Förtvålningstal: ≤ 230 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 3 mekv O 2/kg olja

Oxidationsstabilitet: För alla livsmedel som innehåller fosfolipidrik olja från antarktisk krill (Euphausia superba)bör oxidationsstabilitet demonstreras genom lämpliga och erkända nationella/internationella analysmetoder (t.ex. AOAC).

Fukt och flyktiga ämnen: ≤ 3 % eller 0,6 uttryckt som vattenaktivitet vid 25 °C

Fosfolipider: ≥ 60 %

Transfettsyror: ≤ 1 %

EPA (eikosapentaensyra): ≥ 9 %

DHA (dokosahexaensyra): ≥ 5 %

Arakidonsyrarik olja från svampen Mortierella alpina

Beskrivning/definition

Den klara, gula arakidonsyrarika oljan erhålls genom fermentering av de icke genetiskt modifierade stammarna IS-4, I49-N18 och FJRK-MA01 av svampen Mortierella alpina med en lämplig vätska. Oljan extraheras därefter ur biomassan och renas.

Arakidonsyra: ≥ 40 % (vikt/vikt) av den totala fettsyrehalten

Fria fettsyror: ≤ 0,45 % av den totala fettsyrehalten

Transfettsyror: ≤ 0,5 % av den totala fettsyrehalten

Oförtvålbara ämnen: ≤ 1,5 %

Peroxidtal: ≤ 5 mekv/kg

Anisidintal: ≤ 20

Syratal: ≤ 1,0 KOH/g

Fukt: ≤ 0,5 %

Arganolja från Argania spinosa

Beskrivning/definition

Arganolja är den olja som erhålls genom kallpressning av de mandelliknande fruktkärnorna från Argania spinosa (L.) Skeels. Kärnorna kan rostas innan de pressas, men de får inte komma i direkt kontakt med eld.

Sammansättning

Palmitinsyra (C16:0): 12–15 %

Stearinsyra (C18:0): 5–7 %

Oljesyra (C18:1): 43–50 %

Linolsyra (C18:2): 29–36 %

Oförtvålbara ämnen: 0,3–2 %

Steroler totalt: 100–500 mg/100 g

Tokoferoler totalt: 16–90 mg/100 g

Oljesyra: 0,2–1,5 %

Peroxidtal: ≤ 10 mekv O 2/kg

Astaxantinrik oleoresin från algen Haematococcus pluvialis

Beskrivning/definition

Astaxantin är en karotenoid som framställs av algen Haematococcus pluvialis. Det finns olika framställningsmetoder för att få algen att växa: användning av slutna system med solljusexponering eller strängt kontrollerad belysning eller användning av öppna bassänger. Algcellerna skördas och torkas; oleoresin extraheras med hjälp av superkritisk koldioxid eller ett lösningsmedel (etylacetat). Astaxantin späds ut och standardiseras till 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % eller 20 % med olivolja, safflorolja, solrosolja eller triglycerider med medellånga kedjor.

Oleoresins sammansättning

Fett: 42,2–99 %

Protein: 0,3–4,4 %

Kolhydrater: 0–52,8 %

Fiber: < 1,0 %

Aska: 0,0–4,2 %

Specifikationer för karotenoider i % (vikt/vikt)

Astaxantiner totalt: 2,9–11,1 %

9-cis-Astaxantin: 0,3–17,3 %

13-cis-Astaxantin: 0,2–7,0 %

Monoestrar av astaxantin: 79,8–91,5 %

Diestrar av astaxantin: 0,16–19,0 %

β-karoten: 0,01–0,3 %

Lutein: 0–1,8 %

Kantaxantin: 0–1,30 %

Mikrobiologiska kriterier

Aeroba bakterier totalt: < 3 000 CFU/g

Jäst och mögel: < 100 CFU/g

Koliforma bakterier: < 10 CFU/g

E. coli: Ej påvisade

Salmonella: Ej påvisade

Staphylococcus: Ej påvisade

Basilikafrö (Ocimum basilicum)

Beskrivning/definition

Basilika (Ocimum basilicum L.) tillhör familjen Lamiaceae inom ordningen Lamiales. Efter skörden rengörs fröna mekaniskt. Blommor, blad och andra delar av växten avlägsnas. Man måste säkerställa en högsta renhetsgrad för basilikafröna genom filtrering (optisk, mekanisk). Framställningsprocessen för fruktjuice och frukt-/grönsaksjuiceblandningar som innehåller basilikafrön (Ocimum basilicum L.) omfattar även förhydratisering och pastörering. System för mikrobiologiska kontroller och övervakning finns på plats.

Torrsubstans: 94,1 %

Protein: 20,7 %

Fett: 24,4 %

Kolhydrater: 1,7 %

Kostfibrer: 40,5 % (metod: AOAC 958.29)

Aska: 6,78 %

Extrakt av jästa svarta sojabönor

Beskrivning/definition

Extrakt av jästa svarta sojabönor (Touchiextrakt) är ett finkornigt ljusbrunt proteinrikt pulver som erhålls genom vattenextraktion av små sojabönor (Glycine max (L.) Merr.) som fermenteras med Aspergillus oryzae. Extraktet innehåller en alfaglukosidasinhibitor.

Egenskaper

Fett: ≤ 1,0 %

Protein: ≥ 55 %

Vatten: ≤ 7,0 %

Aska: ≤ 10 %

Kolhydrater: ≥ 20 %

Aktivitet hos alfaglukosidasinhibitor: IC50 minst 0,025 mg/ml

Sojaisoflavon: ≤ 0,3 g/100 g

Bovint laktoferrin

Beskrivning/definition

Bovint laktoferrin är ett protein som förekommer naturligt i komjölk. Det är ett järnbindande glykoprotein på ca 77 kDa och består av en enda polypeptidkedja på 689 aminosyror.

Framställningsprocess: Bovint laktoferrin isoleras från skummjölk eller ostvassle genom jonbyte och efterföljande ultrafiltrering. Därefter frys- eller spraytorkas det och de stora partiklarna siktas bort. Det är ett praktiskt taget luktfritt, lätt rosafärgat pulver.

Fysikalisk-kemiska egenskaper hos bovint laktoferrin

Fukt: < 4,5 %

Aska: < 1,5 %

Arsenik: < 2,0 mg/kg

Järn: < 350 mg/kg

Protein: > 93 %

varav bovint laktoferrin: > 95 %

varav andra proteiner: < 5,0 %

pH (2 % lösning, 20 °C): 5,2–7,2

Löslighet (2 % lösning, 20 °C): fullständig

Olja från frön av Buglossoides arvensis

Beskrivning/definition

Raffinerad buglossoidesolja utvinns ur frön av Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.

Alfa-linolensyra: ≥ 35 % (vikt/vikt) av fettsyror totalt

Stearidonsyra: ≥ 15 % (vikt/vikt) av fettsyror totalt

Linolsyra: ≥ 8,0 % (vikt/vikt) av fettsyror totalt

Transfettsyror: ≤ 2,0 % (vikt/vikt) av fettsyror totalt

Syratal: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroxidtal: < 5,0 mekv O2/kg

Oförtvålbart innehåll: ≤ 2,0 %

Proteinhalt (kväve totalt): ≤ 10 μg/ml

Pyrrolizidinalkaloider: ej påvisbara vid detektionsgränsen 4,0 μg/kg

Olja från Calanus finmarchicus

Beskrivning/definition

Det nya livsmedlet är en rubinröd, svagt viskös olja med svag skaldjurslukt som utvinns ut kräftdjuret (marint zooplankton) Calanus finmarchicus. Ingrediensen består huvudsakligen av vaxestrar (> 85 %) med mindre mängder triglycerider och andra neutrala lipider.

Specifikationer

Vatten: < 1,0 %

Vaxestrar: > 85 %

Fettsyror totalt: > 46 %

Eikosapentaensyra (EPA): > 3,0 %

Dokosahexaensyra (DHA): > 4,0 %

Fettalkoholer totalt: > 28 %

C20:1 n-9 fettalkohol: > 9,0 %

C22:1 n-11 fettalkohol: > 12 %

Transfettsyror: < 1,0 %

Astaxantinestrar: < 0,1 %

Peroxidtal: < 3,0 mekv O 2/kg

Tuggummibas (monometoxipolyetylenglykol)

Beskrivning/definition

Den nya livsmedelsingrediensen är en syntetisk polymer (patentnummer WO2006016179). Den består av grenade polymerer av monometoxipolyetylenglykol (MPEG) som bundits till polyisopren-graft-maleinsyraanhydrid (PIP-g-MA) och oreagerad MPEG (mindre än 35 viktprocent).

Vit till benvit färg

CAS-nr: 1246080-53-4

Egenskaper

Fukt: < 5,0 %

Aluminium: < 3,0 mg/kg

Litium: < 0,5 mg/kg

Nickel: < 0,5 mg/kg

Anhydridrest: < 15 μmol/g

Polydispersitetsindex: < 1,4

Isopren: < 0,05 mg/kg

Etylenoxid: < 0,2 mg/kg

Fri maleinsyraanhydrid: < 0,1 %

Oligomerer totalt (mindre än 1 000 Da): ≤ 50 mg/kg

Etylenglykol: < 200 mg/kg

Dietylenglykol: < 30 mg/kg

Monoetylenglykolmetyleter: < 3,0 mg/kg

Dietylenglykolmetyleter: < 4,0 mg/kg

Trietylenglykolmetyleter: < 7,0 mg/kg

1,4-Dioxan: < 2,0 mg/kg

Formaldehyd: < 10 mg/kg

Tuggummibas (sampolymer av metylvinyleter och maleinsyraanhydrid)

Beskrivning/definition

Sampolymer av metylvinyleter och maleinsyraanhydrid är en vattenfri sampolymer av metylvinyleter och maleinsyraanhydrid.

Friflytande vitt till benvitt pulver

CAS-nr: 9011-16-9

Renhetsgrad

Innehåll: Minst 99,5 % i torrsubstans

Specifik viskositet (1 % MEK): 2–10

Rester av metylvinyleter: ≤ 150 ppm

Rester av maleinsyraanhydrid: ≤ 250 ppm

Acetaldehyd: ≤ 500 ppm

Metanol: ≤ 500 ppm

Dilauroylperoxid: ≤ 15 ppm

Tungmetaller totalt: ≤ 10 ppm

Mikrobiologiska kriterier

Aeroba mikroorganismer totalt: ≤ 500 CFU/g

Mögel/jäst: ≤ 500 CFU/g

Escherichia coli: negativ test

Salmonella: negativ test

Staphylococcus aureus: negativ test

Pseudomonas aeruginosa: negativ test

Chiaolja från Salvia hispanica

Beskrivning/definition

Chiaolja framställs genom kallpressning av chiafrön (Salvia hispanica L.) (renhetsgrad 99,9 %). Inga lösningsmedel används och när oljan har pressats bevaras den i dekanteringskärl och filtreras för att avlägsna orenheter. Den kan också framställas genom superkritisk koldioxidextraktion.

Framställningsprocess:

Framställs genom kallpressning. Inga lösningsmedel används och när oljan har pressats bevaras den i dekanteringskärl och filtreras för att avlägsna orenheter.

Syrahalt (uttryckt i oljesyra): ≤ 2,0 %

Peroxidtal: ≤ 10 mekv/kg

Olösliga orenheter: ≤ 0,05 %

Alfalinolensyra: ≥ 60 %

Linolsyra: 15–20 %

Chiafrö (Salvia hispanica)

Beskrivning/definition

Chia (Salvia hispanica L.) är en ettårig sommarörtväxt av familjen Labiatae. Efter skörden rengörs fröna mekaniskt. Blommor, blad och andra delar av växten avlägsnas.

Torrsubstans: 90–97 %

Protein: 15–26 %

Fett: 18–39 %

Kolhydrater (*): 18–43 %

Växttråd (**): 18–43 %

Aska: 3–7 %

(*)

Kolhydrater omfattar fibervärdet (EU: kolhydrater är tillgängliga kolhydrater = socker + stärkelse)

(**)

Växttråd är den fiberdel som främst utgörs av osmältbar cellulosa, pentosaner och lignin

Framställningsprocess:

Framställningsprocessen för fruktjuice och fruktjuiceblandningar som innehåller chiafrön omfattar även förhydratisering och pastörering. System för mikrobiologiska kontroller och övervakning finns på plats.

Kitinglukan från Aspergillus niger

Beskrivning/definition

Kitinglukan erhålls från mycel av Aspergillus niger; det är ett blekgult, luktfritt friflytande pulver. Det har ett torrsubstansinnehåll på minst 90 %.

Kitinglukan består till största delen av följande två polysackarider:

Kitin, bestående av upprepade enheter av N-acetyl-D-glukosamin (CAS-nr: 1398-61-4).

Beta(1,3)-glukan, bestående av upprepade enheter av D-glukos (CAS-nr: 9041-22-9).

Viktförlust vid torkning: ≤ 10 %

Kitinglukan: ≥ 90 %

Mängd kitin i förhållande till glukan: 30:70 till 60:40

Aska: ≤ 3,0 %

Lipider: ≤ 1,0 %

Proteiner: ≤ 6,0 %

Kitinglukankomplex från Fomes fomentarius

Beskrivning/definition

Kitinglukankomplex erhålls från cellväggarna i fruktkroppen hos svampen Fomes fomentarius. Det består huvudsakligen av två polysackarider:

Kitin, bestående av upprepade enheter av N-acetyl-D-glukosamin (CAS-nr: 1398-61-4).

Beta-(1,3)(1,6)-D-glukan, bestående av upprepade enheter av D-glukos (CAS-nr: 9041-22-9).

Framställningsprocessen består av flera steg, bl.a. rensning, minskning av storleken och malning, uppmjukning i vatten och upphettning i en alkalisk lösning, tvättning, torkning. Det görs ingen hydrolys under framställningsprocessen.

Utseende: Brunt, luktfritt pulver utan smak

Renhetsgrad

Fukt: ≤ 15 %

Aska: ≤ 3,0 %

Kitinglukan: ≥ 90 %

Mängd kitin i förhållande till glukan: 70:20

Kolhydrater totalt, utom glukaner: ≤ 0,1 %

Proteiner: ≤ 2,0 %

Lipider: ≤ 1,0 %

Melaniner: ≤ 8,3 %

Tillsatser: Inga

pH: 6,7–7,5

Tungmetaller

Bly (ppm): ≤ 1,00

Kadmium (ppm): ≤ 1,00

Kvicksilver (ppm): ≤ 0,03

Arsenik (ppm): ≤ 0,20

Mikrobiologiska kriterier

Mesofila bakterier totalt: ≤ 103/g

Jäst och mögel: ≤ 103/g

Koliforma bakterier vid 30 °C: ≤ 103/g

E. coli: ≤ 10/g

Salmonella och andra patogena bakterier: Frånvaro/25 g

Kitosanextrakt av svamp (Agaricus bisporus, Aspergillus niger)

Beskrivning/definition

Kitosanextrakt (som huvudsakligen innehåller poly(D-glukosamin)) erhålls från stammarna från Agaricus bisporus eller från mycel av Aspergillus niger.

Den patenterade framställningsprocessen består av flera steg, bl.a. extraktion och deacetylering (hydrolys) i alkalisk lösning, upplösning i surt medium, utfällning i alkalisk lösning, tvättning och torkning.

Synonym: Poly(D-glukosamin)

CAS-nr för kitosan: 9012-76-4

Molekylformel för kitosan: (C6H11NO4)n

Utseende: fint friflytande pulver

Aspekt: benvitt till svagt brunaktigt

Lukt: luktfritt

Renhetsgrad

Kitosanhalt (% vikt/torrvikt): 85

Glukanhalt (% vikt/torrvikt): ≤ 15

Viktförlust vid torkning (% vikt/torrvikt): ≤ 10

Viskositet (1 % i 1 % ättiksyra): 1–15

Acetyleringsgrad (i % mol/våtvikt): 0–30

Viskositet (1 % i 1 % ättiksyra) (mPa.s): 1–14 för kitosan från Aspergillus niger; 12–25 för kitin från Agaricus bisporus

Aska (% vikt/torrvikt): ≤ 3,0

Proteiner (% vikt/torrvikt): ≤ 2,0

Partikelstorlek: > 100 nm

Tejpdensitet (g/cm3): 0,7–1,0

Fettbindande förmåga 800x 9 vikt/våtvikt: godkänd

Tungmetaller

Kvicksilver (ppm): ≤ 0,1

Bly (ppm): ≤ 1,0

Arsenik (ppm): ≤ 1,0

Kadmium (ppm): ≤ 0,5

Mikrobiologiska kriterier

Aeroba bakterier (CFU/g): ≤ 103

Jäst och mögel (CFU/g): ≤ 103

Escherichia coli (CFU/g): ≤ 10

Enterobacteriaceae (CFU/g): ≤ 10

Salmonella: Frånvaro/25 g

Listeria monocytogenes: Frånvaro/25 g

Kondroitinsulfat

Beskrivning/definition

Kondroitinsulfat (natriumsalt) är en biosyntetisk produkt. Den erhålls genom kemisk sulfatering av kondriotin från fermentering av bakterien Escherichia coli O5:K4:H4 stam U1-41 (ATCC 24502).

Kondroitinsulfat (natriumsalt) (% torrsubstans): 95–105

MWw (genomsnitt) (kDa): 5–12

MWn (genomsnitt) (kDa): 4–11

Dispersitet (wh/w0,05): ≤ 0,7

Sulfateringsmönster (ΔDi-6S) (%): ≤ 85

Viktförlust vid torkning (%) (105 °C till konstant vikt): ≤ 10,0

Glödgningsrest (% torrsubstans): 20–30

Protein (% torrsubstans): ≤ 0,5

Endotoxiner (10 EU/mg): ≤ 100

Organiska föroreningar totalt (mg/kg): ≤ 50

Krompikolinat

Beskrivning/definition

Krompikolinat är ett rödaktigt, lättrinnande pulver, något lösligt i vatten vid pH 7. Saltet är också lösligt i polära organiska lösningsmedel.

Kemiskt namn: tris(2-pyridinkarboxylat-N,O)krom(III) eller 2-pyridinkarboxylsyrakrom(III)salt

CAS-nr: 14639-25-9

Kemisk formel: Cr(C6H4NO2)3

Kemiska egenskaper:

Krompikolinat: ≥ 95 %

Krom (III): 12–13 %

Krom (VI): ej påvisat

Vatten: ≤ 4,0 %

Cistus incanus L. Pandalis (ört)

Beskrivning

Cistus incanus L. Pandalis (ört); arten tillhör familjen Cistaceae och är inhemsk i Medelhavsområdet, halvön Chalkidike.

Sammansättning

Fukt: 9–10 g/100 g örter

Protein: 6,1 g/100 g örter

Fett: 1,6 g/100 g örter

Kolhydrater: 50,1 g/100 g örter

Fibrer: 27,1 g/100 g örter

Mineraler: 4,4 g/100 g örter

 

Natrium: 0,18 g

Kalium: 0,75 g

Magnesium: 0,24 g

Kalcium: 1,0 g

Järn: 65 mg

Vitamin B1: 3,0 μg

Vitamin B2: 30 μg

Vitamin B6: 54 μg

Vitamin C: 28 mg

Vitamin A: mindre än 0,1 mg

Vitamin E: 40–50 mg

Alfa-tokoferol: 20–50 mg

Beta- och gammatokoferoler: 2–15 mg

Delta-tokoferol: 0,1–2 mg

Citikolin

Syntetiskt citikolin

Beskrivning/definition

Citikolin består av cytosin, ribos, pyrofosfat och kolin.

Vitt, kristallint pulver

Kemiskt namn: inre salt av kolincytidin-5′-pyrofosfat och cytidin-5′-(trihydrogendifosfat)-P′-[2-(trimetylammonio)etyl]ester

Kemisk formel: C14H26N4O11P2

Molekylvikt: 488,32 g/mol

CAS-nr: 987-78-0

pH (1 % provlösning): 2,5–3,5

Renhetsgrad

Innehåll: ≥ 98 % torrsubstans

Viktförlust vid torkning (100 °C, 4 timmar) ≤ 5,0 %

Ammonium: ≤ 0,05 %

Arsenik: Högst 2 ppm

Fria fosforsyror: ≤ 0,1 %

5′-Cytidylsyra: ≤ 1,0 %

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt: ≤ 103 CFU/g

Jäst och mögel: ≤ 102 CFU/g

Escherichia coli: Ej påvisade i 1 g

Citikolin (mikrobiellt ursprung)

Beskrivning/definition

Det framställs genom fermentering med hjälp av en genetiskt modifierad stam av E. coli (BCT19/p40k).

Specifikationen för citikolin av mikrobiellt ursprung är identisk med specifikationen för syntetiskt citikolin.

Clostridium butyricum

Beskrivning/definition

Clostridium butyricum (CBM-588) är en grampositiv, sporbildande, obligat anaerob, icke-patogen, icke genetiskt modifierad bakterie. Depositarienummer FERM BP-2789.

Mikrobiologiska kriterier

Totalt antal levande aeroba bakterier ≤ 103 CFU/g

Escherichia coli: ej påvisade i 1 g

Staphylococcus aureus: ej påvisade i 1 g

Pseudomonas aeruginosa: ej påvisade i 1 g

Jäst och mögel: ≤ 102 CFU/g

Extrakt av avfettat kakaopulver

Kakaoextrakt (Theobroma cacao L.)

Utseende: mörkbrunt pulver utan synliga orenheter

Fysikaliska och kemiska egenskaper:

Polyfenolhalt: minst 55,0 % GAE

Teobrominhalt: högst 10,0 %

Askhalt: högst 5,0 %

Fukthalt: högst 8,0 %

Bulkdensitet: 0,40–0,55 g/cm3

pH: 5,0–6,5

Lösningsmedelsrest: högst 500 ppm

Kakaoextrakt med låg fetthalt

Kakaoextrakt med låg fetthalt (Theobroma cacao L.)

Utseende: mörkrött till purpurfärgat pulver

Kakaoextrakt, koncentrat: minst 99 %

Kiseldioxid: högst 1,0 %

Kakaoflavanoler: minst 300 mg/g

(-) Epicatechin: minst 45 mg/g

Viktförlust vid torkning: högst 5,0 %

Korianderfröolja från Coriandrum sativum

Beskrivning/definition

Korianderfröolja är en olja innehållande fettsyreglycerider som framställs ur fröna från växten koriander Coriandrum sativum L.

Svagt gul färg och mild smak

CAS-nr: 8008-52-4

Sammansättning av fettsyror:

Palmitinsyra (C16:0): 2–5 %

Stearinsyra (C18:0): < 1,5 %

Petroselinsyra (cis-C18:1(n-12)): 60–75 %

Oljesyra (cis-C18:1(n-9)): 8–15 %

Linolsyra (C18:2): 12–19 %

α-linolensyra (C18:3): < 1,0 %

Transfettsyror: ≤ 1,0 %

Renhetsgrad

Brytningsindex (20 °C): 1,466–1,474

Syratal: ≤ 2,5 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 5,0 mekv/kg

Jodtal: 88–110 enheter

Förtvålningstal: 186–200 mg KOH/g

Oförtvålbara ämnen: ≤ 15 g/kg

Torkad frukt av Crataegus pinnatifida

Beskrivning/definition

Torkad frukt av arten Crataegus pinnatifida som tillhör familjen Rosaceae och är inhemsk i norra Kina och Korea.

Sammansättning

Torrsubstans: 80 %

Kolhydrater: 55 g/kg råvikt

Fruktos: 26,5–29,3 g/100 g

Glukos: 25,5–28,1 g/100 g

Vitamin C: 29,1 mg/100 g råvikt

Natrium: 2,9 g/100 g råvikt

Kompotter är produkter som erhålls genom värmebehandling av den ätliga delen av en eller flera fruktarter, hela eller delade, siktade eller ej, utan betydande koncentration. Man kan använda socker, vatten, cider, kryddor och citronsaft.

α-cyklodextrin

Beskrivning/definition

En icke-reducerande cyklisk sackarid bestående av sex D-glukopyranosylenheter som är sammankopplade med α-1,4-bindningar på hydrolyserad stärkelse. Insamling och rening av α-cyklodextrin kan utföras genom ett av följande förfaranden: utfällning av ett komplex av α-cyklodextrin med 1-dekanol, upplösning i uppvärmt vatten och förnyad utfällning, ångstripping av komplexbildaren och kristallisation av α-cyklodextrin ur lösningen, eller jonbyteskromatografi eller gelfiltrering åtföljt av kristallisation av α-cyklodextrin ur den renade moderlösningen, eller membranseparationsmetoder, såsom ultrafiltrering och omvänd osmos. Beskrivning: Stort sett luktfritt, vitt eller nästan vitt, kristallint fast ämne

Synonymer: α-cyklodextrin, α-dextrin, cyklohexaamylos, cyklomaltohexaos, α-cykloamylos

Kemiskt namn: cyklohexaamylos

CAS-nr: 10016-20-3

Kemisk formel: (C6H10O5)6

Formelmassa: 972,85

Innehåll: ≥ 98 % (torrsubstans)

Identifiering

Smältintervall: bryts ned vid en temperatur över 278 °C

Löslighet: lättlösligt i vatten, mycket svagt lösligt i etanol

Specifik rotation: [α]D 25: mellan + 145° och + 151° (1 % lösning)

Kromatografi: Retentionstiden för den största toppen i ett vätskekromatogram av provet är densamma som för en referenslösning av α-cyklodextrin i ett kromatogram av referensen α-cyklodextrin (tillgänglig från Consortium für elektrochemische Industrie GmbH, München, Tyskland eller Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) vid de betingelser som anges under rubriken Analysmetod.

Renhetsgrad

vatten: ≤ 11 % (Karl Fischer-metoden)

Rest av komplexbildare: ≤ 20 mg/kg

(1-dekanol)

Reducerande ämnen: ≤ 0,5 % (uttryckt som glukos)

Sulfataska: ≤ 0,1 %

Bly: ≤ 0,5 mg/kg

Analysmetod

Bestämning med vätskekromatografi vid följande betingelser.

 

Provlösning: Väg noggrant upp cirka 100 mg prov i en 10 ml mätkolv och tillsätt omkring 8 ml avjoniserat vatten. Lös provet helt genom att placera mätkolven i ett ultraljudbad (10–15 minuter) och späd sedan till märket med renat, avjoniserat vatten. Filtrera lösningen genom ett filter med en porstorlek på 0,45 mikrometer.

 

Referenslösning: Väg noggrant upp cirka 100 mg α-cyklodextrin i en 10 ml mätkolv och tillsätt omkring 8 ml avjoniserat vatten. Lös provet helt genom att placera mätkolven i ultraljudbad och späd sedan till märket med renat, avjoniserat vatten.

Kromatografi: vätskekromatograf försedd med RI-detektor och en integrerad skrivare

Kolonn och packning: Nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Tyskland) eller motsvarande

Längd: 250 mm

Diameter: 4 mm

Temperatur: 40 °C

Mobil fas: acetonitril/vatten (67/33, v/v)

Flödeshastighet: 2,0 ml/min

Injektionsvolym: 10 μl

Förfarande: Injicera provlösningen i kromatografen, registrera kromatogrammet och mät topparean för alfa-cyklodextrinpiken. Beräkna andelen alfa-cyklodextrin i provet med hjälp av följande formel:

% α-cyklodextrin (på torrsubstans) = 100 × (AS/AR) (WR/WS)

där

As och AR är toppareorna för α-cyklodextrin i provlösningen respektive referenslösningen. Ws och WR är vikten (mg) α-cyklodextrin i provet respektive referensen, efter korrigering för vattenhalten.

γ-cyklodextrin

Beskrivning/definition

En icke-reducerande cyklisk sackarid bestående av åtta D-glukopyranosylenheter som är sammankopplade med α-1,4-bindningar. Den framställs genom att cyklodextringlukosyltransferas (CGTase, EC 2.4.1.19) får reagera med hydrolyserad stärkelse. Insamling och rening av gamma-cyklodextrin kan utföras genom utfällning av ett komplex av gamma-cyklodextrin med 8-cyklohexadeken-1-on, upplösning av komplexet i vatten och n-dekan, ångstrippning av vattenfasen och insamling av gamma-cyklodextrinet från lösningen genom kristallisation.

Stort sett luktfritt, vitt eller nästan vitt, kristallint fast ämne

Synonymer: γ-cyklodextrin, γ-dextrin, cyklooktaamylos, cyklomaltooktaos, γ-cykloamylas

Kemiskt namn: cyklooktaamylos

CAS-nr: 17465-86-0

Kemisk formel: (C6H10O5)8

Innehåll: ≥ 98 % (torrsubstans)

Identifiering

Smältintervall: bryts ned vid en temperatur över 285 °C

Löslighet: lättlösligt i vatten, mycket svagt lösligt i etanol

Specifik rotation: [α]D 25: mellan + 174° och + 180° (1 % lösning)

Renhetsgrad

vatten: ≤ 11 %

Rest av komplexbildare (8-cyklohexadeken-1-on): ≤ 4 mg/kg

Lösningsmedelsrest (n-dekan): ≤ 6 mg/kg

Reducerande ämnen: ≤ 0,5 % (uttryckt som glukos)

Sulfataska: ≤ 0,1 %

Dextranpreparat framställt med hjälp av Leuconostoc mesenteroides

1.

Pulverform

Kolhydrater: 60 % varav dextran: 50 %, mannitol: 0,5 %, fruktos: 0,3 %, leukros: 9,2 %

Protein: 6,5 %

Lipider: 0,5 %

Mjölksyra: 10 %

Etanol: spår

Aska: 13 %

Fukt: 10 %

2.

Flytande form

Kolhydrater: 12 % varav dextran: 6,9 %, mannitol: 1,1 %, fruktos: 1,9 %, leukros: 2,2 %

Protein: 2,0 %

Lipider: 0,1 %

Mjölksyra: 2,0 %

Etanol: 0,5 %

Aska: 3,4 %

Fukt: 80 %

Diglyceridolja av vegetabiliskt ursprung

Beskrivning/definition

Framställs av glycerol och fettsyror från ätliga vegetabiliska oljor, särskilt från sojabönsolja (Glycine max) eller rapsolja (Brassica campestris, Brassica napus) med ett särskilt enzym

Fördelningen av acylglyceroler

Diglycerider (DAG): ≥ 80 %

1,3-Diglycerider (1,3-DAG): ≥ 50 %

Triglicerider (TAG): ≤ 20 %

Monoglycerider (MAG): ≤ 5,0 %

Sammansättning av fettsyror (MAG, DAG, TAG)

Oljesyra (C18:1): 20–65 %

Linolsyra (C18:2): 15–65 %

Linolensyra (C18:3): ≤ 15 %

Mättade fettsyror: ≤ 10 %

Övriga:

Syratal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Fukt och flyktiga ämnen: ≤ 0,1 %

Peroxidtal: ≤ 1,0 mekv/kg

Oförtvålbara ämnen: ≤ 2,0 %

Transfettsyror: ≤ 1,0 %

MAG = monoglycerider, DAG = diglycerider, TAG = triglycerider

Dihydrocapsiat (DHC)

Beskrivning/definition

Dihydrocapsiat syntetiseras genom enzymkatalyserad förestring av vanillylalkohol och 8-metylnonansyra. Efter förestringen extraheras dihydrocapsiat med n-hexan.

Viskös, färglös till gul vätska

Kemisk formel: C18 H28 O4

CAS-nr: 205687-03-2

Fysikalisk–kemiska egenskaper

Dihydrocapsiat: > 94 %

8-Metylnonansyra: < 6,0 %

Vanillylalkohol: < 1,0 %

Övriga ämnen som härrör från syntesen: < 2,0 %

Torkat extrakt av Lippia citriodora från cellkulturer

Beskrivning/definition Torkat extrakt av cellkulturer HTN®Vb av Lippia citriodora (Palau) Kunth.

Extrakt från cellkulturer av Echinacea angustifolia

Extrakt från rötterna av Echinacea angustifolia som erhålls från vävnadskulturer av växter motsvarar i huvudsak ett extrakt från roten av Echinacea angustifolia som erhålls i etanol-vatten som titrerats till 4 % echinacosid.

Olja från Echium plantagineum

Beskrivning/definition

Echiumolja är svagt gul och framställs genom raffinering av olja som utvinns ur frön från Echium plantagineum L. stearidonsyra: ≥ 10 % (vikt/vikt) av fettsyror totalt

Transfettsyror: ≤ 2,0 % (vikt/vikt) av fettsyror totalt

Syratal: ≤ 0,6 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 5,0 mekv O 2/kg

Oförtvålbart innehåll: ≤ 2,0 %

Proteinhalt (kväve totalt): ≤ 20 μg/ml

Pyrrolizidinalkaloider: ej påvisbara vid detektionsgränsen 4,0 μg/kg

Epigallokatekingallat som renat extrakt av blad av grönt te (Camellia sinensis)

Beskrivning/definition

Ett höggradigt renat extrakt av bladen från grönt te (Camellia sinensis (L.) Kuntze) i form av ett fint, benvitt till blekt rosa pulver. Det består av minst 90 % epigallokatekingallat (EGCG) och har en smältpunkt på omkring 210–215 °C.

Utseende: benvitt till blekt rosa pulver

Kemiskt namn: polyfenol(-)epigallokatekin-3-gallat

Synonymer: epigallokatekingallat (EGCG)

CAS-nr: 989-51-5

INCI-namn: epigallocatechin gallate

Molekylmassa: 458,4 g/mol

Viktförlust vid torkning: högst 5,0 %

Tungmetaller

Arsenik: högst 3,0 ppm

Bly: högst 5,0 ppm

Innehåll:

minst 94 % EGCG (torrsubstans)

högst 0,1 % koffein

Löslighet: EGCG är relativt lösligt i vatten, etanol, metanol och aceton

L-ergotionein

Definition

Kemiskt namn (IUPAC): (2S)-3-(2-tioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimetylammonio)-propanoat

Kemisk formel: C9H15N3O2S

Molekylmassa: 229,3 Da

CAS-nr: 497-30-3

Parameter

Specifikation

Metod

Utseende

Vitt pulver

Visuell

Optisk rotation

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a)

Polarimetrisk

Kemisk renhet

≥ 99,5 %

≥ 99,0 %

HPLC [Eur. Ph. 2.2.29]

1H-NMR

Identifiering

Överensstämmande med strukturen

1H-NMR

C: 47,14 ± 0,4 %

H: 6,59 ± 0,4 %

N: 18,32 ± 0,4 %

Grundämnesanalys

Totala lösningsmedelsrester

(metanol, etylacetat, isopropanol, etanol)

[Eur. Ph. 01/2008:50400]

< 1 000 ppm

Gaskromatografi

[Eur. Ph. 01/2008:20424]

Viktförlust vid torkning

Intern standard < 0,5 %

[Eur. Ph. 01/2008:20232]

Orenheter

< 0,8 %

HPLC/GPC eller 1H-NMR

Tungmetaller b) c)

Bly

< 3,0 ppm

ICP/AES

(Pb, Cd)

Atomfluorescens (Hg)

Kadmium

< 1,0 ppm

Kvicksilver

< 0,1 ppm

Mikrobiologiska specifikationer b)

Totalt antal levande aeroba bakterier (TVAC)

≤ 1 × 103 CFU/g

[Eur. Ph. 01/2011:50104]

Jäst och mögel totalt (TYMC)

≤ 1 × 102 CFU/g

Escherichia coli

Ej påvisade i 1 g

Eur. Ph.: Europeiska farmakopén, 1H-NMR: kärnmagnetisk resonans, HPLC: högpresterande vätskekromatografi, GPC: gelfiltreringskromatografi, ICP/AES: ICP-atomemissionsspektrometri, CFU: kolonibildande enheter.

a)

Lit. [α]D = (+) 126,6° (c = 1, H2O)

b)

Analyser som utförts på varje parti

c)

Gränsvärden i enlighet med förordning (EG) nr 1881/2006

Järn(III)natrium-EDTA

Beskrivning/definition

Järn(III)natrium-EDTA (etylendiamintetraättiksyra) är ett luktfritt, lättrinnande, gult till brunt pulver med en kemisk renhetsgrad på över 99 % (vikt/vikt). Det är fullständigt lösligt i vatten.

Kemisk formel: C10H12FeN2NaO8 · 3H2O

Kemiska egenskaper:

pH i 1 % lösning: 3,5–5,5

Järn: 12,5–13,5 %

Natrium: 5,5 %

Vatten: 12,8 %

Organiskt material (CHNO): 68,4 %

EDTA: 65,5–70,5 %

Ämnen olösliga i vatten: ≤ 0,1 %

Nitrilotriättiksyra: ≤ 0,1 %

Järnammoniumfosfat

Beskrivning/definition

Järnammoniumfosfat är ett grått/grönt, fint pulver som är praktiskt taget olösligt i vatten och lösligt i utspädda mineralsyror.

CAS-nr: 10101-60-7

Kemisk formel: FeNH4PO4

Kemiska egenskaper:

pH i 5 % suspension i vatten: 6,8–7,8

Järn (totalt): ≥ 28 %

Järn (II): 22–30 % (vikt/vikt)

Järn (III): ≤ 7,0 % (vikt/vikt)

Ammoniak: 5–9 % (vikt/vikt)

Vatten: ≤ 3,0 %

Fiskpeptider av Sardinops sagax

Beskrivning/definition

Den nya livsmedelsingrediensen är en peptidblandning som framställs genom en alkalisk proteaskatalyserad hydrolys av fiskmuskel från Sardinops sagax, varefter peptidfraktionen isoleras genom kolonnkromatografi och produkten koncentreras genom vakuum- och spraytorkning.

Gulaktigt vitt pulver

Peptider (*) (peptider, dipeptider och tripeptider med kort kolkedja och med en molekylvikt på mindre än 2 kDa) ≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptid): 0,1–0,16 g/100 g

Aska: ≤ 10 g/100 g

Fukt: ≤ 8 g/100 g

(*)

Kjeldahlmetoden

Flavonoider från Glycyrrhiza glabra

Beskrivning/definition

Flavonoider från rötterna eller jordstammen av Glycyrrhiza glabra L. extraheras med etanol följt av ytterligare extraktion av detta etanolextrakt med triglycerider med medellånga kedjor. Det är en mörkbrun vätska som innehåller 2,5–3,5 % glabridin.

Fukt: < 0,5 %

Aska: < 0,1 %

Peroxidtal: < 0,5 mekv/kg

Glabridin: 2,5–3,5 % av fett

Glycyrrhizinsyra: < 0,005 %

Fett, inklusive ämnen av typen polyfenol: ≥ 99 %

Protein: < 0,1 %

Kolhydrater: ej påvisbara

Fucoidanextrakt från algen Fucus vesiculosus

Beskrivning/definition

Fucoidan från storalgen Fucus vesiculosus extraheras med vatten i sur lösning med påföljande filtreringsprocesser utan användning av organiska lösningsmedel. Extraktet koncentreras och torkas till den slutliga fucoidanextraktprodukten med följande specifikationer:

 

Benvitt till brunt pulver

 

Lukt och smak: mild doft och smak

 

Fukt: < 10 % (105 °C, 2 timmar)

 

pH-värde: 4,0–7,0 (1 % lösning vid 25 °C)

Tungmetaller

Arsenik (ppm): < 1,0 ppm

Kadmium: < 3,0 ppm

Bly: < 2,0 ppm

Kvicksilver: < 1,0 ppm

Mikrobiologiska kriterier

Totalt antal aeroba mikroorganismer: < 10 000 CFU/g

Jäst och mögel: < 100 CFU/g

Totalt antal enterobakterier: Frånvaro/g

Escherichia coli: Frånvaro/g

Salmonella: Frånvaro/10 g

Staphylococcus aureus: Frånvaro/g

Sammansättning hos de två tillåtna typerna av extrakt, baserat på halten fucoidan:

 

Extrakt 1:

 

Fucoidan: 75–95 %

 

Alginat: 2,0–5,5 %

 

Polyfloroglucinol: 0,5–15 %

 

Mannitol: 1–5 %

 

Naturliga salter/fria mineraler: 0,5–2,5 %

 

Andra kolhydrater: 0,5–1,0 %

 

Protein: 2,0–2,5 %

 

Extrakt 2:

 

Fucoidan: 60–65 %

 

Alginat: 3,0–6,0 %

 

Polyfloroglucinol: 20–30 %

 

Mannitol: < 1,0 %

 

Naturliga salter/fria mineraler: 0,5–2,0 %

 

Andra kolhydrater: 0,5–2,0 %

 

Protein: 2,0–2,5 %

Fucoidanextrakt från algen Undaria pinnatifida

Beskrivning/definition

Fucoidan från algen Undaria pinnatifida extraheras med vatten i sur lösning med påföljande filtreringsprocesser utan användning av organiska lösningsmedel. Extraktet koncentreras och torkas till den slutliga fucoidanextraktprodukten med följande specifikationer:

 

Benvitt till brunt pulver

 

Lukt och smak: mild doft och smak

 

Fukt: < 10 % (105 °C, 2 timmar)

 

pH-värde: 4,0–7,0 (1 % lösning vid 25 °C)

Tungmetaller

Arsenik (ppm): < 1,0 ppm

Kadmium: < 3,0 ppm

Bly: < 2,0 ppm

Kvicksilver: < 1,0 ppm

Mikrobiologi

Totalt antal aeroba mikroorganismer: < 10 000 CFU/g

Jäst och mögel: < 100 CFU/g

Totalt antal enterobakterier: Frånvaro/g

Escherichia coli: Frånvaro/g

Salmonella: Frånvaro/10 g

Staphylococcus aureus: Frånvaro/g

Sammansättning hos de två tillåtna typerna av extrakt, baserat på halten fucoidan:

 

Extrakt 1:

 

Fucoidan: 75–95 %

 

Alginat: 2,0–6,5 %

 

Polyfloroglucinol: 0,5–3,0 %

 

Mannitol: 1–10 %

 

Naturliga salter/fria mineraler: 0,5–1,0 %

 

Andra kolhydrater: 0,5–2,0 %

 

Protein: 2,0–2,5 %

 

Extrakt 2:

 

Fucoidan: 50–55 %

 

Alginat: 2,0–4,0 %

 

Polyfloroglucinol: 1,0–3,0 %

 

Mannitol: 25–35 %

 

Naturliga salter/fria mineraler: 8–10 %

 

Andra kolhydrater: 0,5–2,0 %

 

Protein: 1,0–1,5 %

2′-Fukosyllaktos

(syntetisk)

Definition

Kemiskt namn: α-l-Fukopyranosyl-(1→2)-β-d-galaktopyranosyl-(1→4)-d-glukopyranos

Kemisk formel: C18H32O15

CAS-nr: 41263-94-9

Molekylvikt: 488,44 g/mol

Beskrivning

2′-Fukosyllaktos är ett vitt till benvitt pulver som framställs genom kemisk syntes och isoleras genom kristallisation.

Renhetsgrad:

2′-Fukosyllaktos ≥ 95 %

D-Laktos: ≤ 1,0 % (vikt/vikt)

L-Fukos: ≤ 1,0 % (vikt/vikt)

Difukosyl-d-laktosisomerer: ≤ 1,0 % (vikt/vikt)

2′-Fukosyl-d-laktulos: ≤ 0,6 % (vikt/vikt)

pH (20 °C, 5 % lösning): 3,2–7,0

Vatten (%): ≤ 9,0 %

Sulfataska: ≤ 0,2 %

Ättiksyra: ≤ 0,3 %

Lösningsmedelsrester (metanol, 2-propanol, metylacetat, aceton): ≤ 50,0 mg/kg var för sig, ≤ 200,0 mg/kg i kombination)

Proteinrester: ≤ 0,01 %

Tungmetaller

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg

Nickel: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Totalt antal aeroba mesofila bakterier: ≤ 500 CFU/g

Jäst och mögel: ≤ 10 CFU/g

Endotoxinrester: ≤ 10 EU/mg

2′-Fukosyllaktos

(mikrobiellt ursprung)

Definition

Kemiskt namn: α-L-Fukopyranosyl-(1→2)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranos

Kemisk formel: C18H32O15

CAS-nr: 41263-94-9

Molekylvikt: 488,44 g/mol

Ursprung

En genetiskt modifierad stam av Escherichia coli K-12

Ursprung

En genetiskt modifierad stam av Escherichia coli BL21

Beskrivning

2′-Fukosyllaktos är ett vitt till benvitt kristallint pulver som framställs genom en mikrobiologisk process. 2′-Fukosyllaktos isoleras genom kristallisation.

Renhetsgrad

2′-Fukosyllaktos: ≥ 94 %

D-Laktos: ≤ 3,0 %

L-Fukos: ≤ 1,0

Difukosyl-D-laktos: ≤ 1,0 %

2′-Fukosyl-D-laktulos: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, 5 % lösning): 3,2-5,0

Vatten: ≤ 5,0 %

Sulfataska: ≤ 1,5 %

Ättiksyra: ≤ 1,0 %

Proteinrester: ≤ 0,01 %

Mikrobiologiska kriterier

Totalt antal aeroba mesofila bakterier: ≤ 500 CFU/g

Jäst: ≤ 10 CFU/g

Mögel: ≤ 100 CFU/g

Endotoxiner ≤ 10 EU/mg

Beskrivning

2′-Fukosyllaktos är ett vitt till benvitt pulver och det flytande koncentratet är en färglös till svagt gul klar vattenlösning (45 % (vikt/volym) ± 5 % (vikt/volym)). 2′-Fukosyllaktos framställs genom en mikrobiologisk process. 2′-Fukosyllaktos isoleras genom spraytorkning.

Renhetsgrad

2′-Fukosyllaktos: ≥ 90 %

Laktos: ≤ 5,0 %

Fukos: ≤ 3,0 %

3-Fukosyllaktos: ≤ 5,0 %

Fukosylgalaktos: ≤ 3,0 %

Difukosyllaktos: ≤ 5,0 %

Glukos: ≤ 3,0 %

Galaktos: ≤ 3,0 %

Vatten: ≤ 9,0 % (pulver)

Sulfataska: ≤ 0,5 % (pulver och vätska)

Proteinrester: ≤ 0,01 % (pulver och vätska)

Tungmetaller

Bly: ≤ 0,02 mg/kg (pulver och vätska)

Arsenik: ≤ 0,2 mg/kg (pulver och vätska)

Kadmium: ≤ 0,1 mg/kg (pulver och vätska)

Kvicksilver: ≤ 0,5 mg/kg (pulver och vätska)

Mikrobiologiska kriterier

Bakterietal totalt: ≤ 104 CFU/g (pulver), ≤ 5 000 CFU/g (vätska)

Jäst och mögel: ≤ 100 CFU/g (pulver) ≤ 50 CFU/g (vätska)

Enterobacteriaceae/koliforma bakterier: ej påvisade i 11 g (pulver och vätska)

Salmonella: ej påvisade i 100 g (pulver), ej påvisade i 200 ml (vätska)

Cronobacter: ej påvisade i 100 g (pulver), ej påvisade i 200 ml (vätska)

Endotoxiner: ≤ 100 EU/g (pulver), ≤ 100 EU/ml (vätska)

Aflatoxin M1: ≤ 0,025 μg/kg (pulver och vätska)

Galaktooligosackarid

Beskrivning/definition

Galaktooligosackarid framställs av mjölklaktos genom en enzymprocess med hjälp av β-galaktosidaser från Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum och Bacillus circulans.

GOS: minst 46 % torrsubstans

Laktos: högst 40 % torrsubstans

Glukos: högst 22 % torrsubstans

Galaktos: minst 0,8 % torrsubstans

Aska: högst 4,0 % torrsubstans

Protein: högst 4,5 % torrsubstans

Nitrit: högst 2 mg/kg

Glukosamin HCl från Aspergillus niger och en genetiskt modifierad stam av E. Coli K12

Vitt, kristallint, luktfritt pulver

Molekylformel: C6H13NO5 · HCl

Relativ molekylmassa: 215,63 g/mol

D-Glukosamin HCl: 98,0–102,0 % av referensstandard (HPLC)

Specifik rotation: + 70,0°–+ 73,0°

Glukosaminsulfat KCl från Aspergillus niger och en genetiskt modifierad stam av E. Coli K12

Vitt, kristallint, luktfritt pulver

Molekylformel: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl

Relativ molekylmassa: 605,52 g/mol

D-Glukosaminsulfat 2KCl: 98,0–102,0 % av referensstandard (HPLC)

Specifik rotation: + 50,0° – + 52,0°

Glukosaminsulfat NaCl från Aspergillus niger och en genetiskt modifierad stam av E. Coli K12

Vitt, kristallint, luktfritt pulver

Molekylformel: (C6H14NO5)2SO4 · 2NACL

Relativ molekylmassa: 573,31 g/mol

D-Glukosamin HCl: 98–102 % av referensstandard (HPLC)

Specifik optisk rotation: + 52° – + 54°

Guarkärnmjöl

Beskrivning/definition

Naturligt guarkärnmjöl är den malda frövitan av frön från naturliga arter av guarträdet, Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (familjen Leguminosae). Mjölet består huvudsakligen av polysackarider med hög molekylvikt, huvudsakligen sammansatta av enheter av galaktopyranos och mannopyranos som är sammankopplade genom glykosidlänkar, som kemiskt kan beskrivas som galaktomannan (minst 75 % galaktomannan).

Utseende: Vitt till gulaktigt pulver

Molekylvikt: 50 000 –8 000 000 Da

CAS-nr: 9000-30-0

Einecs-nr: 232-536-8

Renhetsgrad: I enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (7) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/175 av den 5 februari 2015 om fastställande av särskilda villkor för import av guarkärnmjöl med ursprung i eller avsänt från Indien på grund av risken för kontaminering med pentaklorfenol och dioxiner (8).

Fysikalisk-kemiska egenskaper

 

Pulver

Hållbarhet: 2 år

Färg: vit

Lukt: svag

Partiklarnas medeldiameter: 60–70 μm

Fukt: högst 15 %

Viskositet (*) efter 1 timme: —

Viskositet (*) efter 2 timmar: minst 3 600 mPa.s

Viskositet (*) efter 24 timmar: minst 4 000 mPa.s

Löslighet: lösligt i hett och kallt vatten

pH för 10 g/l vid 25 °C – 6–7,5

 

Flingor

Användningstid: 1 år

Färg: vit/benvit med få eller inga svarta prickar

Lukt: svag

Partiklarnas medeldiameter: 1–10 mm

Fukt: högst 15 %

Viskositet (*) efter 1 timme: minst 3 000 mPa.s

Viskositet (*) efter 2 timmar: —

Viskositet (*) efter 24 timmar: —

Löslighet: lösligt i hett och kallt vatten

pH för 10 g/l vid 25 °C – 5–7,5

(*)

Viskositeten mäts under följande förhållanden: 1 %, 25 °C, 20 varv/min

Värmebehandlade mjölkprodukter syrade med Bacteroides xylanisolvens

Beskrivning/definition

Värmebehandlade syrade mjölkprodukter framställs med Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) som startkultur.

Mellanmjölk (1,5 %–1,8 % fetthalt) eller skummjölk (högst 0,5 % fetthalt) pastöriseras eller UHT-behandlas före syrningen med Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). De syrade mjölkprodukterna homogeniseras och värmebehandlas sedan för att inaktivera Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Slutprodukten innehåller inga livsdugliga celler av Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) (*).

(*)

Ändrad DIN EN ISO 21528-2.

Hydroxityrosol

Beskrivning/definition

Hydroxityrosol är en blekgul, viskös vätska som erhålls genom kemisk syntes.

Molekylformel: C8H10O3

Molekylvikt: 154,6 g/mol

CAS-nr: 10597-60-1

Fukt: ≤ 0,4 %

Lukt: karakteristisk

Smak: svagt bitter

Löslighet (vatten): blandbart med vatten

pH: 3,5-4,5

Brytningsindex: 1,571–1,575

Renhetsgrad

Hydroxityrosol: ≥ 99 %

Ättiksyra: ≤ 0,4 %

Hydroxityrosolacetat: ≤ 0,3 %

Summan av homovanillinsyra, iso-homovanillinsyra och 3-metoxi-4-hydroxifenylglykol: ≤ 0,3 %

Tungmetaller

Bly: ≤ 0,03 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,01 mg/kg

Kvicksilver: ≤ 0,01 mg/kg

Lösningsmedelsrester

Etylacetat: ≤ 25,0 mg/kg

Isopropanol: ≤ 2,50 mg/kg

Metanol: ≤ 2,00 mg/kg

Tetrahydrofuran: ≤ 0,01 mg/kg

Isstrukturerande protein, typ III HPLC 12

Beskrivning/definition

Preparatet av isstrukturerande protein (ISP) är en ljusbrun vätska som produceras genom genomdränkt fermentering av en genetiskt modifierad stam av bakjäst av livsmedelskvalitet (Saccharomyces cerevisiae) där en syntetisk gen för det isstrukturerande proteinet har införts i jästens genom. Proteinet uttrycks och utsöndras i tillväxtmediet där det separeras från jästcellerna genom mikrofiltrering och koncentreras genom ultrafiltrering. Jästcellerna överförs därmed inte till ISP-preparatet vare sig som sådana eller i förändrad form. ISP-preparatet består av oförändrat ISP, glykosylerat ISP och proteiner och peptider från jästen samt av sockerarter, syror och salter som normalt förekommer i livsmedel. Koncentratet stabiliseras med 10 mM citonsyrabuffert.

Innehåll: ≥ 5 g/l aktivt ISP

pH: 2,5–3,5

Aska: ≤ 2,0 %

DNA: ej påvisbart

Vätskeextrakt av torkade blad från Ilex guayusa

Beskrivning/definition

Mörkbrun vätska. Vätskeextrakt av torkade blad från Ilex guayusa

Sammansättning

Protein: < 0,1 g/100 ml

Fett: < 0,1 g/100 ml

Kolhydrater: 0,2–0,3 g/100 ml

Sockerarter totalt: < 0,2 g/100 ml

Koffein: 19,8–57,7 mg/100 ml

Teobromin: 0,14–2,0 mg/100 ml

Klorogensyror: 9,9–72,4 mg/100 ml

Isomalto-oligosackarid

Pulver

Löslighet (vatten) (%): > 99

Glukos (% torrsubstans): ≤ 5,0

Isomaltos + DP3–DP9 (% torrsubstans): ≥ 90

Fukt (%): ≤ 4,0

Sulfataska (g/100 g): ≤ 0,3

Tungmetaller:

Bly (mg/kg): ≤ 0,5

Arsenik (mg/kg): ≤ 0,5

Sirap

Torrsubstans (g/100 g): > 75

Glukos (% torrsubstans): ≤ 5,0

Isomaltos + DP3–DP9 (% torrsubstans): ≥ 90

pH: 4–6

Sulfataska (g/100 g): ≤ 0,3

Tungmetaller:

Bly (mg/kg): ≤ 0,5

Arsenik (mg/kg): ≤ 0,5

Isomaltulos

Beskrivning/definition

En reducerande disackarid bestående av en glukos- och en fruktosenhet förenade genom en α-1,6-glykosidbindning. Ämnet framställs av sackaros genom en enzymatisk process. Det är monohydratformen som används som handelsvara. Utseende: Praktiskt taget luktlösa, vita eller nästan vita kristaller med söt smak.

Kemiskt namn: 6-O-α-D-glukopyranosyl-D-fruktofuranos, monohydrat

CAS-nr: 13718-94-0

Kemisk formel: C12H22O11 · H2O

Image

Formelmassa: 360,3 (monohydrat)

Renhetsgrad

Innehåll: ≥ 98 % av torrsubstansen

Viktförlust vid torkning: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 timmar)

Tungmetaller

Bly: ≤ 0,1 mg/kg

Bestäm blyhalten med hjälp av en atomabsorptionsmetod som är anpassad till den angivna nivån. Provstorleken och metoden för provberedning kan grundas på principerna för den metod som beskrivs i FAO:s Food and Nutrition Paper 5 (*), ”Instrumental methods”.

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA), 1991, 322 s., ISBN 92-5-102991-1.

Laktitol

Beskrivning/definition

Kristallint pulver eller färglös lösning som framställts genom katalytisk hydrogenering av laktos. Kristallina produkter förekommer både i vattenfri form och som monohydrat och dihydrat. Nickel används som katalysator.

Kemiskt namn: 4-O-β-galaktopyranosyl-D-glucitol

Kemisk formel: C12H24O11

Molekylvikt: 344,31 g/mol

CAS-nr: 585-86-4

Renhetsgrad

Löslighet (i vatten): mycket lösligt i vatten

Specik rotation [α] D20 = + 13° – 16°

Innehåll: ≥ 95 % (torrvikt)

Vattenhalt: ≤ 10,5 %

Andra polyoler: ≤ 2,5 % (torrvikt)

Reducerande sockerarter: ≤ 0,2 % (torrvikt)

Klorider: ≤ 100 mg/kg (torrvikt)

Sulfater: ≤ 200 mg/kg (torrvikt)

Sulfataska: ≤ 0,1 % (torrvikt)

Nickel: ≤ 2,0 mg/kg (torrvikt)

Arsenik: ≤ 3,0 mg/kg (torrvikt)

Bly: ≤ 1,0 mg/kg (torrvikt)

Lakto-N-neotetraos

(syntetisk)

Definition

Kemiskt namn: β-d-galaktopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoxi-β-d-glukopyranosyl-(1→3)-β-d-galaktopyranosyl-(1→4)-d-glukopyranos

Kemisk formel: C26H45NO21

CAS-nr: 13007-32-4

Molekylvikt: 707,63 g/mol

Beskrivning

Lakto-N-neotetraos är ett vitt till benvitt pulver Framställs genom kemisk syntes och isoleras genom kristallisation.

Renhetsgrad

Innehåll (vattenfritt): ≥ 96 %

D-Laktos: ≤ 1,0 %

Lakto-N-trios II: ≤ 0,3 %

Isomer av lakto-N-neotetraosfruktos: ≤ 0,6 %

pH (20 °C, 5 % lösning): 5,0-7,0

Vatten: ≤ 9,0 %

Sulfataska: ≤ 0,4 %

Ättiksyra: ≤ 0,3 %

Lösningsmedelsrester (metanol, 2-propanol, metylacetat, aceton): ≤ 50 mg/kg var för sig, ≤ 200 mg/kg i kombination)

Proteinrester: ≤ 0,01 %

Palladium: ≤ 0,1 mg/kg

Nickel: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Totalt antal aeroba mesofila bakterier: ≤ 500 CFU/g

Jäst: ≤ 10 CFU/g

Mögel: ≤ 10 CFU/g

Endotoxinrester: ≤ 10 EU/mg

Lakto-N-neotetraos

(mikrobiellt ursprung)

Definition

Kemiskt namn: β-d-galaktopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoxi-β-d-glukopyranosyl-(1→3)-β-d-galaktopyranosyl-(1→4)-d-glukopyranos

Kemisk formel: C26H45NO21

CAS-nr: 13007-32-4

Molekylvikt: 707,63 g/mol

Källa

En genetiskt modifierad stam av Escherichia coli K-12

Beskrivning

Lakto-N-neotetraos är ett vitt till benvitt kristallint pulver som framställs genom en mikrobiologisk process. Lakto-N-neotetraos isoleras genom kristallisation.

Renhetsgrad

Innehåll (vattenfritt): ≥ 92 %

D-Laktos: ≤ 3,0 %

Lakto-N-trios II: ≤ 3,0 %

para-Lacto-N-neohexaos: ≤ 3,0 %

Isomer av lakto-N-neotetraosfruktos: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, 5 % lösning): 4,0–7,0

Vatten: ≤ 9,0 %

Sulfataska: ≤ 0,4 %

Lösningsmedelsrester (metanol): ≤ 100 mg/kg

Proteinrester: ≤ 0,01 %

Mikrobiologiska kriterier

Totalt antal aeroba mesofila bakterier: ≤ 500 CFU/g

Jäst: ≤ 10 CFU/g

Mögel: ≤ 10 CFU/g

Endotoxinrester: ≤ 10 EU/mg

Bladextrakt av blålusern (Medicago sativa)

Beskrivning/definition

Blålusern (Medicago sativa L.) bearbetas inom två timmar efter skörden. Den skärs i bitar och krossas. Efter att ha passerat en oljepress ger blålusernen en fibrig rest och pressaft (10 % torrsubstans). Torrsubstansen av saften innehåller ca 35 % råprotein. Pressaften (pH 5,8–6,2) neutraliseras. Förvärmning och ånginsprutning gör att proteiner associerade med karotenoid- och klorofyllpigment koagulerar. Proteinfällningen separeras genom centrifugering och torkas därefter. Askorbinsyra tillsätts och proteinkoncentratet av blålusern granuleras och förvaras i inert gas eller kylförvaras.

Sammansättning

Protein: 45–60 %

Fett: 9–11 %

Fria kolhydrater (lösliga fibrer): 1–2 %

Polysackarider (olösliga fibrer): 11–15 %

inklusive cellulosa: 2–3 %

Mineraler: 8–13 %

Saponiner: ≤ 1,4 %

Isoflavoner: ≤ 350 mg/kg

Coumestrol: ≤ 100 mg/kg

Fytater: ≤ 200 mg/kg

L-kanavanin: ≤ 4,5 mg/kg

Lykopen

Beskrivning/definition

Syntetiskt lykopen framställs genom s.k. Wittig-kondensation av syntetiska intermediärer som allmänt används vid framställningen av andra karotenoider som används i livsmedel. Syntetiskt lykopen består av ≥ 96 % lykopen och mindre mängder av andra relaterade karotenoidkomponenter. Lykopen tillhandahålls antingen i pulverform i en passande matris eller som en oljedispersion. Färgen är mörkröd eller rödlila. Antioxidativt skydd ska garanteras.

Kemiskt namn: lykopen

CAS-nr: 502–65–8 (all-trans-lykopen)

Kemisk formel: C40H56

Formelmassa: 536,85 Da

Lykopen från Blakeslea trispora

Beskrivning/definition

Rent lykopen från Blakeslea trispora består av ≥ 95 % lykopen och ≤ 5 % andra karotenoider. Lykopen tillhandahålls antingen i pulverform i en passande matris eller som en oljedispersion. Färgen är mörkröd eller rödlila. Antioxidativt skydd ska garanteras.

Kemiskt namn: lykopen

CAS-nr: 502–65–8 (all-trans-lykopen)

Kemisk formel: C40H56

Formelmassa: 536,85 Da

Lykopen från tomater

Beskrivning/definition

Rent lykopen från tomater (Lycopersicon esculantum L.) består av ≥ 95 % lykopen och ≤ 5 % andra karotenoider. Det tillhandahålls antingen i pulverform i en passande matris eller som en oljedispersion. Färgen är mörkröd eller rödlila. Antioxidativt skydd ska garanteras.

Kemiskt namn: lykopen

CAS-nr: 502–65–8 (all-trans-lykopen)

Kemisk formel: C40H56

Formelmassa: 536,85 Da

Lykopenoleoresin från tomater

Beskrivning/definition

Lykopenoleoresin från tomater utvinns genom extraktion med lösningsmedel ur mogna tomater (Lycopersicon esculentum Mill.) varefter lösningsmedlet avlägsnas. Det rör sig om en röd till mörkbrun viskös, klar vätska.

Lykopen totalt: 5–15 %

Varav trans-lykopen: 90–95 %

Karotenoider totalt (beräknat som lykopen): 6,5–16,5 %

Andra karotenoider: 1,75 %

(Fytoen/fytofluen/β-karoten): (0,5–0,75/0,4–0,65/0,2–0,35 %)

Tokoferoler totalt: 1,5–3,0 %

Oförtvålbara ämnen: 13–20 %

Fettsyror totalt: 60–75 %

Vatten (Karl Fischer): ≤ 0,5 %

Magnesiumcitratmalat

Beskrivning/definition

Magnesiumcitratmalat är ett vitt till gulvitt, amorft pulver

Kemisk formel: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2

Kemiskt namn: pentamagnesium di-(2-hydroxibutandioat)-di-(2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat)

CAS-nr: 1259381-40-2

Molekylvikt: 763,99 Da (vattenfritt)

Löslighet: lättlösligt i vatten (ca 20 g i 100 ml)

Beskrivning av det fysikaliska tillståndet: amorft pulver

Magnesiuminnehåll: 12,0–15,0 %

Viktförlust vid torkning (120 °C/4 timmar): ≤ 15 %

Färg (fast form): vit till gulaktig

Färg (20 % vattenlösning): färglös till gulaktig

Utseende (20 % vattenlösning): klar lösning

pH (20 % vattenlösning): ca 6,0

Orenheter:

Klorid: ≤ 0,05 %

Sulfat: ≤ 0,05 %

Arsenik: ≤ 3,0 ppm

Bly: ≤ 2,0 ppm

Kadmium: ≤ 1 ppm

Kvicksilver: ≤ 0,1 ppm

Extrakt av magnoliabark

Beskrivning/definition

Extrakt av magnoliabark utvinns från barken av Magnolia officinalis L. och framställs genom superkritisk koldioxidextraktion. Barken tvättas och ugnstorkas för att minska fukthalten före malning och extraktion med superkritisk koldioxid. Extraktet löses upp i etanol av medicinsk kvalitet och omkristalliseras för att ge extrakt av magnoliabark.

Extrakt av magnoliabark består huvudsakligen av två fenolföreningar, magnolol och honokiol.

Utseende: ljust brunaktigt pulver

Renhetsgrad

Magnolol: ≥ 85,2 %

Honokiol: ≥ 0,5 %

Magnolol och honokiol: ≥ 94 %

Eudesmol totalt: ≤ 2 %

Fukt: 0,50 %

Tungmetaller

Arsenik (ppm): ≤ 0,5

Bly (ppm): ≤ 0,5

Metyleugenol (ppm): ≤ 10

Turbokurarin (ppm): ≤ 2,0

Alkaloider totalt (ppm): ≤ 100

Majsgroddsolja med hög halt av oförtvålbar substans

Beskrivning/definition

Majsgroddsolja med hög halt av oförtvålbar substans framställs genom vakuumdestillering och skiljer sig från raffinerad majsgroddsolja genom koncentrationen av den oförtvålbara fraktionen (1,2 g i raffinerad majsgroddsolja och 10 g i majsgroddsolja med hög halt av oförtvålbar substans).

Renhetsgrad

Oförtvålbara ämnen: > 9,0 g/100 g

Tokoferoler: ≥ 1,3 g/100 g

α-tokoferol (%): 10–25 %

β-tokoferol (%): < 3,0 %

γ-tokoferol (%): 68–89 %

δ-tokoferol (%): < 7,0 %

Steroler, triterpenalkoholer, metylsteroler: > 6,5 g/100 g

Fettsyror i triglycerider:

palmitinsyra: 10,0-20,0 %

stearinsyra: < 3,3 %

oljesyra: 20,0-42,2 %

linolsyra: 34,0-65,6 %

linolensyra: < 2,0 %

Syratal: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 10 mekv O 2/kg

Tungmetaller

Järn (Fe) < 1 500 μg/kg

Koppar (Cu): < 100 μg/kg

Orenheter:

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) Bens(a)pyren: < 2 μg/kg

Behandling med aktivt kol är nödvändigt för att se till att polycykliska aromatiska kolväten (PAH) inte anrikas vid tillverkning av majsgroddsolja med hög halt av oförtvålbar substans.

Metylcellulosa

Beskrivning/definition

Metylcellulosa är cellulosa som erhålls direkt från naturligt fibröst växtmaterial och är partiellt företrad med metylgrupper.

Kemiskt namn: cellulosametyleter

Kemisk formel: Polymererna innehåller substituerade anhydroglukosenheter med följande allmänna formel:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) där R1, R2 och R3 var och en kan vara något av följande:

H

CH3 eller

CH2CH3

Molekylvikt: makromolekyler: från ca 20 000 (n ca 100) till ca 380 000 g/mol (n ca 2 000 )

Innehåll: 25–33 % metoxylgrupper (-OCH3) och högst 5 % hydroxietoxylgrupper (-OCH2CH2OH)

Svagt hygroskopiskt, vitt eller lätt gulaktigt eller gråaktigt, luktfritt och smaklöst, granulärt eller fibröst pulver

Löslighet: Sväller i vatten och lämnar en klar till opalskimrande, viskös, kolloidal lösning. Olösligt i etanol, eter och kloroform. Lösligt i isättika.

Renhetsgrad

Viktförlust vid torkning: ≤ 10 % (105 °C, 3 timmar)

Sulfataska: ≤ 1,5 % vid 800 ± 25 °C

pH: 5,0–8,0 (1 % kolloidal lösning)

Tungmetaller

Arsenik: ≤ 3,0 mg/kg

Bly: ≤ 2,0 mg/kg

Kvicksilver: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg

(6S)-5-metyltetrahydrofolsyra, glukosaminsalt

Beskrivning/definition

Kemiskt namn: N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-5-metyl-4-oxo-6-pteridinyl]metyl]amino]bensoyl]-L-glutaminsyra, glukosaminsalt

Kemisk formel: C32H51N9O16

Molekylvikt: 817,80 g/mol (vattenfritt)

CAS-nr: 1181972-37-1

Utseende: krämfärgat till ljusbrunt pulver

Renhetsgrad:

Diastereoisomerisk renhet: minst 99 % (6S)-5-metyltetrahydrofolsyra

Glukosamininnehåll: 34–46 % i torrsubstans

5-Metyltetrahydrofolsyrainnehåll: 54–59 % i torrsubstans

Vatten: ≤ 8,0 %

Tungmetaller

Bly: ≤ 2,0 ppm

Kadmium: ≤ 1,0 ppm

Kvicksilver: ≤ 0,1 ppm

Arsenik: ≤ 2,0 ppm

Bor: ≤ 10 ppm

Mikrobiologiska kriterier:

Totalt antal aeroba mikroorganismer: ≤ 100 CFU/g

Jäst och mögel: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: Ej påvisade i 10 g

Monometylsilantriol (organiskt kisel)

Beskrivning/definition

Kemiskt namn: 1-metylsilantriol

Kemisk formel: CH6O3Si

Molekylvikt: 94,14 g/mol

CAS-nr: 2445-53-6

Renhetsgrad

Organiskt kiselpreparat (monometylsilantriol) (vattenlösning):

Aciditet (pH): 6,4–6,8

Kisel: 100–150 mg Si/l

Tungmetaller

Bly: ≤ 1,0 μg/l

Kvicksilver: ≤ 1,0 μg/l

Kadmium: ≤ 1,0 μg/l

Arsenik: ≤ 3,0 μg/l

Lösningsmedel

Metanol: ≤ 5,0 mg/kg (resthalt)

Mycelextrakt av shiitakesvamp (Lentinula edodes)

Beskrivning/definition

Den nya livsmedelsingrediensen är ett sterilt vätskeextrakt som erhålls från mycel av Lentinula edodes som odlas genom nedsänkt fermentering. Det är en ljusbrun, lätt grumlig vätska.

Lentinan är en β-(1-3) β-(1-6)-D-glukan med en molekylvikt på ca 5 × 105 Da, en grad av förgrening på 2/5 och en tertiärstruktur i form av en trippelhelix.

Renhetsgrad/Sammansättning av mycelextrakt av Lentinula edodes

Fukt: 98 %

Torrsubstans: 2 %

Fri glukos: < 20 mg/ml

Protein totalt (*): < 0,1 mg/ml

Kvävehaltiga beståndsdelar (**): < 10 mg/ml

Lentinan: 0,8–1,2 mg/ml

(*)

Bradfordmetoden

(**)

Kjeldahlmetoden

Juice av nonifrukt (Morinda citrifolia)

Beskrivning/definition

Nonifrukterna (frukter av Morinda citrifolia L.) pressas. Den erhållna saften pastöriseras. Fermentering före eller efter pressningen kan förekomma.

Rubiadin: ≤ 10 μg/kg

Lucidin: ≤ 10 μg/kg

Juicepulver av nonifrukt (Morinda citrifolia)

Beskrivning/definition

Frön och skal av de soltorkade frukterna av Morinda citrifolia separeras. Den erhållna massan filtreras så att saften separeras från fruktköttet. Torkningen av den framställda saften sker på något av följande två sätt:

 

Antingen genom finfördelning med hjälp av maltodextriner från majs; blandningen erhålls genom att saft och maltodextriner flödar in med konstant hastighet.

 

Eller genom intensivtorkning med zeoliter eller torkning och därefter blandning med ett hjälpämne; genom den processen kan juicen först torkas och därefter blandas med maltodextriner (samma mängd som används vid finfördelning).

Fruktpuré och fruktkoncentrat av noni (Morinda citrifolia)

Beskrivning/definition

Frukterna av Morinda citrifolia skördas för hand. Frön och skal kan separeras mekaniskt från de pureade frukterna. Efter pastörisering förpackas purén i aseptiska behållare och förvaras kallt.

Koncentrat av Morinda citrifolia framställs av puré av M. citrifolia genom behandling med pektolytiska enzymer (50–60 °C i 1–2 timmar). Därefter upphettas purén för att inaktivera pektinaserna och kyls sedan omedelbart. Juicen separeras i en dekantercentrifug. Därefter samlas juicen upp och pastöriseras innan den koncentreras i en vakuumindunstare från 6–8 brixgrader till 49–51 brixgrader i det slutliga koncentratet.

Sammansättning

 

Puré

Fukt: 89–93 %

Protein: < 0,6 g/100 g

Fett: ≤ 0,4 g/100 g

Aska: < 1,0 g/100 g

Kolhydrater totalt: 5–10 g/100 g

Fruktos: 0,5–3,82 g/100 g

Glukos: 0,5–3,14 g/100 g

Kostfiber: < 0,5–3 g/100 g

5,15-dimetylmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

Lucidin (*): ej påvisbart

Alisarin (*): ej påvisbart

Rubiadin (*): ej påvisbart

 

Koncentrat

Fukt: 48–53 %

Protein: 3–3,5 g/100 g

Fett: < 0,04 g/100 g

Aska: 4,5-5,0 g/100 g

Kolhydrater totalt: 37–45 g/100 g

Fruktos: 9–11 g/100 g

Glukos: 9–11 g/100 g

Kostfiber: 1,5-5,0 g/100 g

5,15-Dimetylmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

(*)

Med en HPLC-UV-metod som utvecklats och validerats för analys av antrakinoner i puré och koncentrat av Morinda citrifolia. Detektionsgränser: 2,5 ng/ml (5,15-dimetylmorindol), 50,0 ng/ml (lucidin), 6,3 ng/ml (alisarin) och 62,5 ng/ml (rubiadin).

Noniblad (Morinda citrifolia)

Beskrivning/definition

Efter avskärning genomgår bladen av Morinda citrifolia torknings- och rostningsförfaranden. Produkten har en partikelstorlek som varierar mellan brutna blad och ett grovkornigt pulver med inslag av finare partiklar. Till färgen är det grönbrunt till brunt.

Renhetsgrad/sammansättning

Fukt: < 5,2 %

Protein: 17–20 %

Kolhydrater: 55–65 %

Aska: 10–13 %

Fett: 4–9 %

Oxalsyra: < 0,14 %

Garvsyra: < 2,7 %

5,15-Dimetylmorindol: < 47 mg/kg

Rubiadin: ej påvisbart, ≤10 μg/kg

Lucidin: ej påvisbart, ≤10 μg/kg

Pulver av nonifrukt (Morinda citrifolia)

Beskrivning/definition

Pulver av nonifrukt framställs av mosade nonifrukter (Morinda citrifolia L.) genom frystorkning. Frukterna krossas och kärnorna avlägsnas. Vid frystorkningen avlägsnas vattnet från nonifrukterna och därefter mals den återstående massan till ett pulver och kapslas in.

Renhetsgrad/sammansättning

Fukt: 5,3–9 %

Protein: 3,8–4,8 g/100 g

Fett: 1–2 g/100 g

Aska: 4,6–5,7 g/100 g

Kolhydrater totalt: 80–85 g/100 g

Fruktos: 20,4–22,5 g/100 g

Glukos: 22–25 g/100 g

Kostfiber: 15,4–24,5 g/100 g

5,15-Dimetylmorindol (*): ≤ 2,0 μg/ml

(*)

Med en HPLC-UV-metod som utvecklats och validerats för analys av antrakinoner i fruktpulver av Morinda citrifolia. Detektionsgränser: 2,5 ng/ml (5,15-dimetylmorindol)

Mikroalgen Odontella aurita

Kisel: 3,3 %

Kristallint kisel: högst 0,1–0,3 % som orenhet

Olja med tillsats av fytosteroler eller fytostanoler

Beskrivning/definition

Olja med tillsats av fytosteroler eller fytostanoler består av en oljefraktion och en fytosterolfraktion

Fördelningen av acylglyceroler

Fria fettsyror (uttryckt i oljesyra): ≤ 2,0 %

Monoglycerider (MAG): ≤ 10 %

Diglycerider (DAG): ≤ 25 %

Triglycerider (TAG): resten

Fytosterolfraktion

β-sitosterol: ≤ 80 %

β-sitostanol: ≤ 15 %

Kampesterol: ≤ 40 %

Kampestanol: ≤ 5,0 %

Stigmasterol: ≤ 30 %

Brassikasterol: ≤ 3,0 %

Övriga steroler/stanoler: ≤ 3,0 %

Övrigt

Fukt och flyktiga ämnen: ≤ 0,5 %

Peroxidtal: < 5,0 mekv/kg

Transfettsyror: ≤ 1 %

Förorening/renhet (GC-FID eller motsvarande metod) av fytosteroler eller fytostanoler:

Fytosteroler och fytostanoler som utvinns ur andra källor än vegetabilisk olja som är lämplig som livsmedel måste vara fria från föroreningar, vilket bäst garanteras genom en renhet på mer än 99 %.

Olja från bläckfisk

Syratal: ≤ 0,5 KOH/g olja

Peroxidtal: ≤ 5 mekv O 2/kg olja

p-Anisidintal: ≤ 20

Köldtest vid 0 °C: ≤ 3 timmar

Fukt: ≤ 0,1 % (vikt/vikt)

Oförtvålbara ämnen: ≤ 5,0 %

Transfettsyror: ≤ 1,0 %

Dokosahexaensyra: ≥ 20 %

Eikosapentaensyra: ≥ 10 %

Pastöriserade fruktberedningar framställda genom högtrycksbehandling

Parameter

Mål

Anmärkningar

Lagring av frukt före högtrycksbehandling

Minst 15 dagar vid – 20 °C

Frukt som skördats och lagrats i enlighet med god hygien, samt god jordbruks- och tillverkningssed

Frukttillsats

40–60 % upptinad frukt

Homogeniserad frukt som tillförts till andra ingredienser

pH

3,2–4,2

 

° Brix

7–42

Garanterad genom tillsats av socker

aw

< 0,95

Garanterad genom tillsats av socker

Slutlig lagring

Högst 60 dagar vid högst + 5 °C

Motsvarar lagringsordningen för konventionellt beredda produkter

Fosfaterad majsstärkelse

Beskrivning/definition

Fosfaterad majsstärkelse (fosfaterat distärkelsefosfat) är kemiskt modifierad resistent stärkelse som erhålls från stärkelse med hög amyloshalt genom en kombination av kemiska behandlingar för att bilda fosfattvärbindningar mellan kolhydratrester och förestrade hydroxylgrupper.

Den nya livsmedelsingrediensen är ett vitt eller nästan vitt pulver.

CAS-nr: 11120-02-8

Kemisk formel: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = antal glukosenheter, x, y = substitutionsgrader

Kemisk specifikation för fosfaterat distärkelsefosfat:

 

Viktförlust vid torkning: 10–14 %

 

pH: 4,5–7,5

 

Kostfiber: ≥ 70 %

 

Stärkelse: 7–14 %

 

Protein: ≤ 0,8 %

 

Lipider: ≤ 0,8 %

 

Resthalt av bundet fosfor: ≤ 0,4 % (som fosfor) ”majs med hög amyloshalt” som källa

Fosfattiddylserin från fisk fosfolipider av fisk

Beskrivning/definition

Den nya livsmedelsingrediensen är ett gult till brunt pulver. Fosfatidylserin erhålls från fosfolipider från fisk genom en enzymatisk transfosfatidylering med aminosyran L-serin.

Specifikation för fosfatidylserin framställt av fosfolipider från fisk:

Fukt: < 5,0 %

Fosfolipider: ≥ 75 %

Fosfatidylserin: ≥ 35 %

Glycerider: < 4,0 %

Fritt L-serin: < 1,0 %

Tokoferoler: < 0,5 % (1)

Peroxidtal: < 5,0 mekv O2/kg

(1)

Tokoferoler får tillsättas som antioxidanter enligt kommissionens förordning (EU) nr 1129/2011 om livsmedelstillsatser.

Fosfatidylserin från sojafosfolipider

Beskrivning/definition

Den nya livsmedelsingrediensen är ett benvitt till ljusgult pulver. Den finns också i flytande form med en klar brun till brandgul färg. I flytande form innehåller den MCT-triacylglycerider som bärare. Den innehåller lägre nivåer av fosfatidylserin eftersom den innehåller betydande mängder olja (MCT).

Fosfatidylserin från sojafosfolipider erhålls genom en enzymatisk transfosfatidylering av sojalecitin med hög halt av fosfatidylkolin med aminosyran L-serin. Fosfatidylserin består av ett glycerofosfatskelett som konjugerats med två fettsyror och L-serin genom en fosfodiesterbindning.

Specifikation för fosfatidylserin från sojafosfolipider

 

Pulverform

Fukt: < 2,0 %

Fosfolipider: ≥ 85 %

Fosfatidylserin: ≥ 61 %

Glycerider: < 2,0 %

Fritt L-serin: < 1,0 %

Tokoferoler: < 0,3 %

Fytosteroler: < 0,2 %

 

Flytande form

Fukt: < 2,0 %

Fosfolipider: ≥ 25 %

Fosfatidylserin: ≥ 20 %

Glycerider: ej tillämpligt

Fritt L-serin: < 1,0 %

Tokoferoler: < 0,3 %

Fytosteroler: < 0,2 %

Fosfolipidprodukt som innehåller lika delar fosfatidylserin och fosfatinsyra

Beskrivning/definition

Produkten framställs genom enzymatisk omvandling av sojalecitin. Fosfolipidprodukten är ett högkoncentrerat gulbrunt pulver med lika delar fosfatidylserin och fosfatinsyra.

Specifikation för produkten

Fukt: ≤ 2,0 %

Fosfolipider totalt: ≥ 70 %

Fosfatidylserin: ≥ 20 %

Fosfatinsyra: ≥ 20 %

Glycerider: ≤ 1,0 %

Fritt L-serin: ≤ 1,0 %

Tokoferoler: ≤ 0,3 %

Fytosteroler: ≤ 2,0 %

Kiseldioxid används med en högsta halt på 1,0 %.

Fosfolipider från äggula

85 % och 100 % rena fosfolipider från äggula

Fytoglykogen

Beskrivning:

Vitt till benvitt pulver som är en luktfri, färglös polysackarid utan smak som utvinns ur icke genetiskt modifierad sockermajs med hjälp av traditionell teknik för livsmedelsbearbetning.

Definition:

Glukospolymer (C6H12O6)n med raka bindningar av α(1 – 4) glykosidbindningar förgrenade var 8:e–12:e glukosenhet genom α(1 – 6) glykosidbindningar

Specifikationer

Kolhydrater: 97 %

Sockerarter: 0,5 %

Fiber: 0,8 %

Fett: 0,2 %

Protein: 0,6 %

Fytosteroler eller fytostanoler

Beskrivning/definition

Fytosteroler och fytostanoler är steroler och stanoler som utvinns ur växter och som kan förekomma som fria steroler och stanoler eller som estrar med fettsyror av livsmedelskvalitet.

Sammansättning (genom GC-FID eller motsvarande metod)

 

β-sitosterol: < 81 %

 

β-sitostanol: < 35 %

 

Kampesterol: < 40 %

 

Kampestanol: < 15 %

 

Stigmasterol: < 30 %

 

Brassikasterol: < 3,0 %

 

Övriga steroler/stanoler: < 3,0 %

Förorening/renhet (GC-FID eller motsvarande metod)

Fytosteroler och fytostanoler som utvinns ur andra källor än vegetabilisk olja som är lämplig som livsmedel måste vara fria från föroreningar, vilket bäst garanteras genom en renhet av mer än 99 % hos fytosterol- eller fytostanolingrediensen.

Plommonkärnolja

Beskrivning/definition

Plommonkärnolja är en vegetabilisk olja som erhålls genom kallpressning av kärnorna från (Prunus domestica)

Sammansättning:

Oljesyra (C18:1): 68 %

Linolsyra (C18:2): 23 %

γ-Tokoferol: 80 % av tokoferoler totalt

β-Sitosterol: 80–90 % av steroler totalt

Triolein: 40–55 % av triglycerider

Cyanvätesyra: högst 5 mg/kg olja

Koagulerat potatisprotein och hydrolysat därav

Torrsubstans: ≥ 800 mg/g

Protein (N*6,25): ≥ 600 mg/g (torrsubstans)

Aska: ≤ 400 mg/g (torrsubstans)

Glykoalkaloid (totalt): ≤ 150 mg/kg

Lysinoalanin (totalt): ≤ 500 mg/kg

Lysinoalanin (fritt): ≤ 10 mg/kg

Prolyloligopeptidas (enzympreparat)

Specifikation för enzymet

Systematiskt namn: prolyloligopeptidas

Synonymer: prolylendopeptidas, prolin-specifik endopeptidas, endoprolylpeptidas

Molekylvikt: 66 kDa

Enzymkommissionens nummer: EC 3.4.21.26

CAS-nr: 72162-84-6

Källa: en genetiskt modifierad stam av Aspergillus niger (GEP-44)

Beskrivning: Prolyloligopeptidas finns tillgänglig som enzympreparat innehållande ca 30 % maltodextrin.

Specifikationer för enzympreparatet av prolyloligopeptidas

Aktivitet:

> 580 000 PPI (*)/g (> 34,8 PPU (**)/g)

Utseende: mikrogranulat

Färg: Benvitt till gulaktigt orange. Färgen kan variera mellan tillverkningssatserna.

Torrsubstans: > 94 %

Gluten: < 20 ppm

Tungmetaller:

Bly: ≤ 1,0 mg/kg

Arsenik: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Kvicksilver: ≤ 0,1 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Aeroba mikroorganismer totalt ≤ 103 CFU/g

Jäst och mögel totalt: ≤ 102 CFU/g

Sulfitreducerande anaeroba bakterier: ≤ 30 CFU/g

Enterobacteriaceae: < 10 CFU/g

Salmonella: Ej påvisade i 25 g

Escherichia coli: Ej påvisade i 25 g

Staphylococcus aureus: Ej påvisade i 10 g

Pseudomonas aeruginosa: Ej påvisade i 10 g

Listeria monocytogenes: Ej påvisade i 25 g

Antimikrobiell aktivitet: ej påvisad

Mykotoxiner: Under detektionsgränserna: aflatoxin B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), aflatoxiner totalt (< 2,0 μg/kg), ochratoxin A (< 0,20 μg/kg), T-2-toxin (< 5 μg/kg), zearalenon (< 2,5 μg/kg), fumonisin B1 och B2 (< 2,5 μg/kg)

(*)

PPI – Protease Picomole International

(**)

PPU – Prolyl Peptidase Units eller Proline Protease Units

Proteinextrakt från grisnjurar

Beskrivning/definition

Proteinextraktet erhålls från homogeniserade grisnjurar genom en kombination av saltutfällning och hög hastighetscentrifugering. Den erhållna fällningen innehåller huvudsakligen proteiner med 7 % av enzymet diaminoxidas (enzymnomenklatur E.C. 1.4.3.22) och återlöses i ett fysiologiskt buffertsystem. Det erhållna extraktet av grisnjure formuleras som filmdragerade enteropellets med avsikten att nå önskade områden i matsmältningskanalen.

Basprodukt:

 

Specifikation: proteinextrakt från grisnjure med naturligt innehåll av diaminoxidas (DAO):

 

Fysikaliskt tillstånd: vätska

 

Färg: brunaktig

 

Utseende: lätt grumlig lösning

 

pH-värde: 6,4–6,8

 

Enzymatisk aktivitet: > 2 677 kHDU DAO/ml (DAO REA (DAO radioextraktionstest))

Mikrobiologiska kriterier

 

Brachyspira spp.: ej påvisad (realtids-PCR)

 

Listeria monocytogenes: ej påvisad (realtids-PCR)

 

Staphylococcus aureus: < 100 CFU/g

 

Influensa A: ej påvisad (RevT. realtids-PCR)

 

Escherichia coli: < 10 CFU/g

 

Totalt antal aeroba mikrobiologiska organismer: < 105 CFU/g

 

Jäst och mögel: < 105 CFU/g

 

Salmonella: Frånvaro/10 g

 

Enterobakterier som är resistenta mot gallsalter: < 104 CFU/g

Slutprodukt:

Proteinextrakt från grisnjure med naturligt innehåll av DAO (E.C. 1.4.3.22) i en filmdragerad enteroformulering:

Fysikaliskt tillstånd: fast

Färg: gulgrå

Utseende: mikropellets

Enzymatisk aktivitet: 110–220 kHDU DAO/g pellet (DAO REA (DAO radioextraktionstest))

Syrastabilitet 15 min 0,1M HCl följt av 60 min Borat pH = 9,0: > 68 kHDU DAO/g pellet (DAO REA (DAO radioextraktionstest))

Vattenhalt: < 10 %

Staphylococcus aureus: < 100 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Totalt antal aeroba mikrobiologiska organismer: < 104 CFU/g

Totalt antal jäst och mögel: < 103 CFU/g

Salmonella: Frånvaro/10 g

Enterobakterier som är resistenta mot gallsalter: < 102 CFU/g

Rapsolja med hög halt av oförtvålbar substans

Beskrivning/definition

Rapsolja med hög halt av oförtvålbar substans framställs genom vakuumdestillering och skiljer sig från raffinerad rapsolja genom koncentrationen av den oförtvålbara fraktionen (1 g i raffinerad rapsolja och 9 g i rapsolja med hög halt av oförtvålbar substans). Mängden triglycerider som innehåller enkelomättade och fleromättade fettsyror minskar något.

Renhetsgrad

Oförtvålbara ämnen: > 7,0 g/100 g

Tokoferoler: > 0,8 g/100 g

α-Tokoferol (%): 30–50 %

γ-Tokoferol (%): 50–70 %

δ-Tokoferol (%): < 6,0 %

Steroler, triterpenalkoholer, metylsteroler: > 5,0 g/100 g

Fettsyror i triglycerider

Palmitinsyra: 3–8 %

Stearinsyra: 0,8–2,5 %

Oljesyra: 50–70 %

Linolsyra: 15–28 %

Linolensyra: 6–14 %

Erukasyra: < 2,0 %

Syratal: ≤ 6,0 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 10 mekv O 2/kg

Tungmetaller

Järn (Fe): < 1 000 μg/kg

Koppar (Cu): < 100 μg/kg

Orenheter:

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) Bens(a)pyren: < 2 μg/kg

Behandling med aktivt kol är nödvändigt för att se till att polycykliska aromatiska kolväten (PAH) inte anrikas vid tillverkning av rapsolja med hög halt av oförtvålbar substans.

Rapsfröprotein

Definition

Rapsfröprotein är ett vattenhaltigt proteinrikt extrakt från presskaka av raps av icke genetiskt modifierad Brassica napus L. och Brassica rapa L.

Beskrivning

Vitt till benvitt, spraytorkat pulver

Protein totalt: ≥ 90 %

Lösligt protein: ≥ 85 %

Fukt: ≤ 7,0 %

Kolhydrater: ≤ 7,0 %

Fett: ≤ 2,0 %

Aska: ≤ 4,0 %

Fiber: ≤ 0,5 %

Glukosinolater totalt: ≤ 1 mmol/kg

Renhetsgrad

Fytat totalt: ≤ 1,5 %

Bly: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Jäst och mögel: ≤ 100 CFU/g

Aeroba bakterier: ≤ 10 000 CFU/g

Totalt antal koliforma bakterier ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: Ej påvisade i 10 g

Salmonella: Ej påvisade i 25 g

Trans-resveratrol

Beskrivning/definition

Syntetiskt trans-resveratrol är benvita till beigefärgade kristaller.

Kemiskt namn: 5-[(E)-2-(4-hydroxifenyl)etenyl]bensen-1,3-diol

Kemisk formel: C14H12O3

Molekylvikt: 228,25 Da

CAS-nr: 501-36-0

Renhetsgrad

Trans-resveratrol: ≥ 98 %–99 %

Totalt biprodukter (besläktade ämnen): ≤ 0,5 %

Enskilda besläktade ämnen: ≤ 0,1 %

Sulfataska: ≤ 0,1 %

Viktförlust vid torkning: ≤ 0,5 %

Tungmetaller

Bly: ≤ 1,0 ppm

Kvicksilver: ≤ 0,1 ppm

Arsenik: ≤ 1,0 ppm

Orenheter:

Diisopropylamin: ≤ 50 mg/kg

Mikrobiellt ursprung : en genetiskt modifierad stam av Saccharomyces cerevisiae

Utseende: benvitt till svagt gult pulver

Partikelstorlek: 100 % mindre än 62,23 μm

Trans-resveratrolhalt: minst 98 % (vikt/vikt)(torrvikt)

Aska: högst 0,5 % (vikt/vikt)

Fukt: högst 3 % (vikt/vikt)

Tuppkamsextrakt

Beskrivning/definition:

Tuppkamsextrakt erhålls från Gallus gallus genom enzymatisk hydrolys av tuppkam med efterföljande filtrering, koncentrering och utfällning. De viktigaste beståndsdelarna i tuppkamsextrakt är glykosaminoglykanerna hyaluronsyra, kondroitinsulfat A och dermatansulfat (kondroitinsulfat B). Vitt eller nästan vitt hygroskopiskt pulver.

Hyaluronsyra: 60–80 %

Kondroitinsulfat A: ≤ 5,0 %

Dermatansulfat (kondroitinsulfat B): ≤ 25 %

pH: 5,0–8,5

Renhetsgrad

Klorider: ≤ 1,0 %

Kväve: ≤ 8,0 %

Viktförlust vid torkning: (105 °C i 6 timmar): ≤ 10 %

Tungmetaller

Kvicksilver: ≤ 0,1 mg/kg

Arsenik: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmium: ≤ 1,0 mg/kg

Krom: ≤ 10 mg/kg

Bly: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Totalt antal levande aeroba bakterier: ≤ 102 CFU/g

Escherichia coli: Ej påvisade i 1 g

Salmonella: Ej påvisade i 1 g

Staphylococcus aureus: Ej påvisade i 1 g

Pseudomonas aeruginosa: Ej påvisade i 1 g

Sacha inchi-olja från Plukenetia volubilis

Beskrivning/definition

Sacha inchi-olja är en till 100 % kallpressad vegetabilisk olja som utvinns ur frön från Plukenetia volubiis L. Det är en genomskinlig, flytande och blank olja vid rumstemperatur. Oljan har en fruktig, lätt grönsakssmak, utan bismak.

Aspekt, klarhet, glans, färg: flytande vid rumstemperatur, klar, glänsande guldgul

Lukt och smak: Fruktig, vegetabilisk utan bismak eller oacceptabel lukt

Renhetsgrad

Vatten och flyktiga ämnen: < 0,2 g/100 g

Orenheter olösliga i hexan: < 0,05 g/100 g

Oljesyra: < 2,0 g/100 g

Peroxidtal: < 15 mekv O 2/kg

Transfettsyror: < 1,0 g/100 g

Omättade fettsyror totalt: > 90 %

Omega 3 alfa-linolensyra (ALA) > 45 %

Mättade fettsyror: < 10 %

Inga transfettsyror (< 0,5 %)

Ingen erukasyra (< 0,2 %)

Mer än 50 % trilinolenin och dilinolenintriglycerider

Fytosteroler, sammansättning och halt

Ingen kolesterol (< 5,0 mg/100 g)

Salatrim

Beskrivning/definition

Salatrim är den internationellt erkända kortformen för korta och långa triglyceridmolekyler (short and long chain acyl triglyceride molecules). Salatrim framställs genom icke-enzymatisk interesterifiering av triacetin, tripropionin, tributyrin, eller blandningar därav med hydrogenerad olja av raps, sojabönor, bomullsfrö eller solrosolja. Beskrivning: Klar, lätt ambragul vätskeform till en svagt färgad, vaxartad, fast form vid rumstemperatur. Fri från särskilda ämnen och utan främmande eller härsken lukt.

Fördelning av glycerolester:

 

Triglycerider: > 87 %

 

Diglycerider: ≤ 10 %

 

Monoglycerider: ≤ 2,0 %

Fettsyrasammansättning:

 

Molprocent LCFA (långkedjiga fettsyror): 33–70 %

 

Molprocent SCFA (kortkedjiga fettsyror): 30–67 %

 

Mättade långkedjiga fettsyror: < 70 % (vikt/vikt)

 

Transfettsyror: ≤ 1,0 %

 

Fria fettsyror (som oljesyra): ≤ 0,5 %

Sammansättning av triglycerid:

 

Triestrar (korta/långa av 0,5–2,0): ≥ 90 %

 

Triestrar (korta/långa = 0): ≤ 10 %

Oförtvålbart material: ≤ 1,0 %

Fukt: ≤ 0,3 %

Aska: ≤ 0,1 %

Färg: ≤ 3,5 röd (Lovibond)

Peroxidtal: ≤ 2,0 mekv/kg

DHA- och EPA-rik olja från Schizochytrium sp.

Syratal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 5,0 mekv/kg olja

Oxidationsstabilitet: För alla livsmedel som innehåller DHA- och EPA-rik olja från Schizochytrium sp. bör oxidationsstabilitet demonstreras genom lämpliga och erkända nationella/internationella analysmetoder (t.ex. AOAC).

Fukt och flyktiga ämnen: ≤ 0,05 %

Oförtvålbara ämnen: ≤ 4,5 %

Transfettsyror: ≤ 1 %

DHA-halt: ≥ 22,5 %

EPA-halt: ≥ 10 %

Olja från Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Peroxidtal: ≤ 5,0 mekv/kg olja

Oförtvålbara ämnen: ≤ 3,5 %

Transfettsyror: ≤ 2,0 %

Fria fettsyror: ≤ 0,4 %

Dokosapentaensyra (DPA) n-6 ≤ 7,5 %

DHA-halt: ≥ 35 %

Olja från Schizochytrium sp.

Syratal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 5,0 mekv/kg olja

Fukt och flyktiga ämnen: ≤ 0,05 %

Oförtvålbara ämnen: ≤ 4,5 %

Transfettsyror: ≤ 1,0 %

DHA-halt: ≥ 32,0 %

Olja från Schizochytrium sp. (T18)

Syratal: ≤ 0,5 mg KOH/g

Peroxidtal: ≤ 5,0 mekv/kg olja

Fukt och flyktiga ämnen: ≤ 0,05 %

Oförtvålbara ämnen: ≤ 3,5 %

Transfettsyror: ≤ 2,0 %

Fria fettsyror: ≤ 0,4 %

DHA-halt: ≥ 35 %

Extrakt av fermenterade sojabönor

Beskrivning/definition

Extrakt av fermenterade sojabönor är ett luktfritt, mjölkvitt pulver. Det består av 30 % extrakt av fermenterade sojabönor i pulverform och 70 % resistent dextrin (som bärare) från majsstärkelse som tillsätts under bearbetningen. Vitamin K2 avlägsnas under tillverkningsprocessen.

Extrakt av fermenterade sojabönor innehåller nattokinas som isolerats från natto, ett livsmedel som framställts genom fermentering av icke genetiskt modifierade sojabönor (Glycine max (L.)) med en utvald stam Bacillus subtilis var. natto.

Nattokinasaktivitet: 20 000 –28 000 fibrinnedbrytningsenheter/g (*)

Identitet: går att bekräfta

Beskaffenhet: ingen obehaglig smak eller lukt

Viktförlust vid torkning: ≤ 10 %

Vitamin K2: ≤ 0,1 mg/kg

Tungmetaller:

Bly: ≤ 5,0 mg/kg

Arsenik: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Totalt antal levande aeroba bakterier ≤ 103 CFU (3)/g

Jäst och mögel: ≤ 102 CFU/g

Koliforma bakterier: ≤ 30 CFU/g

Sporbildande bakterier: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: Frånvaro/25 g

Salmonella: Frånvaro/25 g

Listeria: Frånvaro/25 g

(*)

Metod enligt Takaoka et al. (2010).

Spermidinrikt vetegroddsextrakt (Triticum aestevium)

Beskrivning/definition

Spermidinrikt vetegroddsextrakt erhålls från icke-fermenterade, ogrodda vetegroddar (Triticum aestevium) genom flytande-fast extraktion som särskilt, men inte uteslutande, riktas mot polyaminer

Spermidin: 0,8–2,4 mg/g

Spermin: 0,4–1,2 mg/g

Spermidintriklorid: < 0,1 μg/g

Putrescin: < 0,3 mg/g

Kadaverin: < 0,1 μg/g

Mykotoxiner:

Aflatoxiner (totalt): < 0,4 μg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Aeroba bakterier totalt: < 10 000 CFU/g

Jäst och mögel: < 100 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Salmonella: Frånvaro/25 g

Listeria monocytogenes: Frånvaro/25 g

Sucromalt

Beskrivning/definition

Sucromalt är en komplex sackaridblandning som framställs av sackaros och stärkelsehydrolysat genom en enzymreaktion. Vid denna process binds glukosmolekyler till sackarider från stärkelsehydrolysatet med hjälp av ett enzym som framställs av bakterien Leuconostoc citreum eller med hjälp av en rekombinant stam av mikroorganismen Bacillus licheniformis. De oligosackarider som uppstår kännetecknas av förekomsten av glukosbindningarna α-(1→6) och α-(l→3). Resultatet är en blandning som utöver dessa oligosackarider huvudsakligen innehåller fruktos, men också leukros och andra disackarider.

Torrsubstans: 75–80 %

Fukt: 20–25 %

Sulfatas: högst 0,05 %

pH: 3,5–6,0

Konduktivitet: < 200 (30 %)

Kväve: < 10 ppm

Fruktos: 35–45 % av torrvikten

Leukros: 7–15 % av torrvikten

Andra disackarider: högst 3 %

Oligo- och polysackarider: 40–60 % av torrvikten

Sockerrörsfiber

Beskrivning/definition

Sockerrörsfiber utvinns från den torra cellvägg eller fibriga rest som kvarstår efter pressning eller extraktion av sockersaft från sockerrör av genotypen Saccharum. Det består huvudsakligen av cellulosa och hemicellulosa.

Framställningsprocessen består av flera steg, bl.a. flisning, alkalisk spjälkning, avlägsnande av lignin och andra beståndsdelar som inte är cellulosahaltiga, blekning av renade fibrer, syratvättning och neutralisering.

Fukt: ≤ 7,0 %

Aska: ≤ 0,3 %

Kostfiber totalt, torrsubstans (alla olösliga): ≥ 95 %

varav: hemicellulosa (20–25 %) och cellulosa (70–75 %)

Kisel (ppm): ≤ 200

Protein: 0,0 %

Fett: spår

pH: 4–7

Tungmetaller

Kvicksilver (ppm): ≤ 0,1

Bly (ppm): ≤ 1,0

Arsenik (ppm): ≤ 1,0

Kadmium (ppm): ≤ 0,1

Mikrobiologiska kriterier

Jäst och mögel (CFU/g): ≤ 1 000

Salmonella: Frånvaro

Listeria monocytogenes: Frånvaro

Solrosoljeextrakt

Beskrivning/definition

Solrosoljeextrakt framställs genom en koncentrationsfaktor på 10 av den oförtvålbara fraktionen av raffinerad solrosolja som extraherats från frön av solros (Helianthus Annuus L).

Sammansättning

Oljesyra (C18:1): 20 %

Linolsyra (C18:2): 70 %

Oförtvålbara ämnen: 8,0 %

Fytosteroler: 5,5 %

Tokoferoler: 1,1 %

Torkad mikroalg Tetraselmis chuii

Beskrivning/definition

Den torkade produkten utvinns ur den marina mikroalgen Tetraselmis chuii som tillhör familjen Chlorodendraceae och odlas i sterilt havsvatten i slutna system med fotobioreaktorer.

Renhetsgrad/sammansättning

Identifieras med hjälp av kärnmarkören rDNA 18 S (den analyserade sekvensen innehåller inte mindre än 1 600 baspar) i National Centre for Biotechnologys informations (NCBI) databas: Minst 99,9 %

Vattenhalt: ≤ 7,0 %

Proteiner: 35–40 %

Aska: 14–16 %

Kolhydrater: 30–32 %

Fibrer: 2–3 %

Fett: 5–8 %

Mättade fettsyror: 29–31 % av fettsyror totalt

Enkelomättade fettsyror: 21–24 % av fettsyror totalt

Fleromättade fettsyror: 44–49 % av fettsyror totalt

Jod: ≤ 15 mg/kg

Therapon barcoo/Scortum

Beskrivning/definition

Scortum/Therapon barcoo är en fiskart i familjen Terapontidae. Det är en endemisk sötvattenart från Australien. Numera odlas den i fiskodlingsanläggningar.

Taxonomisk identifiering: klass: Actinopterygii > ordning: Perciformes > familj: Terapontidae > släkte: Therapon barcoo eller Scortum barcoo

Fiskköttets sammansättning:

 

Protein (%): 18–25

 

Fukt (%): 65–75

 

Aska (%): 0,5–2,0

 

Energi (kJ/kg): 6 000 –11 500

 

Kolhydrater (%): 0,0

 

Fett (%): 5–15

Fettsyror (mg fettsyror/g filé):

 

Σ PUFA n-3: 1,2–20,0

 

Σ PUFA n-6: 0,3–2,0

 

PUFA n-3/n-6: 1,5–15,0

 

Omega 3-syror totalt: 1,6–40,0

 

Omega 6-syror totalt: 2,6–10,0

D-tagatos

Beskrivning/definition

Tagatos framställs genom isomerisering av galaktos med hjälp av kemisk eller enzymatisk omvandling, eller genom epimerisering av fruktos med hjälp av enzymatisk omvandling. Dessa omvandlingar sker i ett steg.

Utseende: vita eller nästan vita kristaller

Kemiskt namn: D-tagatos

Synonym: D-lyxo-hexulos

CAS-nr: 87-81-0

Kemisk formel: C6H12O6

Formelmassa: 180,16 (g/mol)

Renhetsgrad

Innehåll: ≥ 98 % av torrsubstansen

Viktförlust vid torkning: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 timmar)

Specifik rotation: [α]20D: – 4 till – 5,6° (1 % vattenlösning) (*)

Smältintervall: 133–137 °C

Tungmetaller

Bly: ≤ 1,0 mg/kg (**)

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev.2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) 1991, 307 s., ISBN 92-5-102991-1.

(**)

Bestäm blyhalten med hjälp av en atomabsorptionsmetod som är anpassad till den angivna nivån. Provstorleken och metoden för provberedning kan grundas på principerna för den metod som beskrivs i FAO:s Food and Nutrition Paper 5 (*), ”Instrumental methods” (*).

Taxifolinrikt extrakt

Beskrivning:

Taxifolinrikt extrakt från trä av dahurisk lärk (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr) är ett vitt till blekgult pulver som kristalliseras av varma vattenlösningar.

Definition

Kemiskt namn: [(2R,3R)-2-(3,4 dihydroxifenyl)-3,5,7-trihydroxi-2,3-dihydrokrom-4-on, även kallad (+) trans-(2R,3R)-dihydroquercetin]

Kemisk formel: C15H12O7

Molekylmassa: 304,25 Da

CAS-nr: 480-18-2

Specifikationer

 

Fysikalisk parameter

Fukt: ≤ 10 %

 

Analys av föreningen

Taxifolin (m/m): ≥ 90,0 % av torrsubstansen

Tungmetaller, bekämpningsmedel

Bly: ≤ 0,5 mg/kg

Arsenik: ≤ 0,02 mg/kg

Kadmium: ≤ 0,5 mg/kg

Kvicksilver: ≤ 0,1 mg/kg

Diklordifenyltrikloetan (DDT): ≤ 0,05 mg/kg

Lösningsmedelsrester

Etanol: < 5 000 mg/kg

Mikrobiologiska kriterier

Mikroorganismer totalt (TPC): ≤ 104 CFU/g

Enterobakterier: ≤ 100/g

Jäst och mögel:: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: Frånvaro/1 g

Salmonella: Frånvaro/10 g

Staphylococcus aureus: Frånvaro/1 g

Pseudomonas: Frånvaro/1 g

Normala mängder av beståndsdelar i taxifolinrikt extrakt (torrsubstans)

Beståndsdel

Innehåll, normal mängd (%)

Taxifolin

90–93

Aromadendrin

2,5–3,5

Eriodiktyol

0,1–0,3

Quercetin

0,3–0,5

Naringenin

0,2–0,3

Kaempferol

0,01–0,1

Pinocembrin

0,05–0,12

Oidentifierade flavonoider

1–3

Vatten (*)

1,5

(*)

Taxifolin är en kristall i sin hydratiserade form och under torkningen. Detta resulterar i att 1,5 volymprocent kristallvatten ingår.

Trehalos

Beskrivning/definition

En icke-reducerande disackarid bestående av två glukosenheter förenade genom en α-1,1-glykosidbindning. Ämnet framställs genom en enzymatisk flerstegsprocess där utgångsämnet är stärkelse som först gjorts flytande. Det är dihydratformen som används som handelsvara. Praktiskt taget luktlösa, vita eller nästan vita kristaller med söt smak.

Synonymer: α,α-trehalos

Kemiskt namn: α-D-glukopyranosyl-α-D-glukopyranosid, dihydrat

CAS-nr: 6138-23-4 (dihydrat)

Kemisk formel: C12H22O11 · 2H2O (dihydrat)

Formelmassa: 378,33 (dihydrat)

Innehåll: ≥ 98 % av torrsubstansen

Bestäm blyhalten med hjälp av en atomabsorptionsmetod som är anpassad till den angivna nivån. Provstorleken och metoden för provberedning kan grundas på principerna för den metod som beskrivs i FAO:s Food and Nutrition Paper 5 (1), ”Instrumental methods”.

Analysmetod

Princip: Trehalos identifieras genom vätskekromatografi och bestäms kvantitativt genom jämförelse med en standardlösning trehalos.

Beredning av provlösning: Väg med hög noggrannhet upp cirka 3 g torrt prov i en 100 ml mätkolv och tillsätt omkring 80 ml renat, avjonat vatten. Se till att provet löser sig fullständigt och späd sedan till märket med renat, avjonat vatten. Låt lösningen passera genom ett filter (porstorlek 0,45 μ).

Beredning av standardlösning: Lös en noggrant uppvägd mängd torr standardreferenstrehalos i vatten så att en lösning med känd trehaloshalt erhålls, motsvarande ungefär 30 mg/ml.

Utrustning: Vätskekromatograf försedd med RI-detektor och en integrerad skrivare

Parametrar:

 

Kolonn: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) eller ekvivalent

längd: 300 mm

diameter: 10 mm

temperatur: 50 °C

 

Rörlig fas: vatten

 

Flödeshastighet: 0,4 ml/min

 

Injektionsvolym: 8 μl

 

Förfarande: Injicera en volym provlösning samt (separat) en lika stor volym standardlösning i kolonnen.

Beräkna toppareorna för trehalos från kromatogrammet.

Beräkna mängden trehalos (mg) i 1 ml provlösning med hjälp av följande formel:

% trehalos = 100 × (RU/RS) (WS/WU)

där

RS

=

topparea för trehalos i standardberedningen

RU

=

topparea för trehalos i provberedningen

WS

=

mängden trehalos (mg) i standardberedningen

WU

=

det torra provets vikt (mg)

Egenskaper

Identifiering:

 

Löslighet: lättlösligt i vatten, mycket svagt lösligt i etanol

 

Specifik rotation: [α]D20 + 199° (5 % vattenlösning)

 

Smältpunkt: 97 °C (dihydrat)

Renhetsgrad:

Viktförlust vid torkning: ≤ 1,5 % (60 °C, 5 timmar)

Aska totalt: ≤ 0,05 %

Tungmetaller

Bly: ≤ 1,0 mg/kg

UV-behandlade champinjoner (Agaricus bisporus)

Beskrivning/definition

Kommersiellt odlad Agaricus bisporus på vilken UV-behandling tillämpas för skördade champinjoner.

UV-strålning: bestrålning med ultraviolett ljus inom våglängdsintervallet 200–800 nm.

Vitamin D2

Kemiskt namn: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonym: ergokalciferol

CAS-nr: 50-14-6

Molekylvikt: 396,65 g/mol

Innehåll

Vitamin D2 i slutprodukten: 5–10 μg/100 g råvikt vid hållbarhetstidens utgång

UV-bestrålad bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae)

Beskrivning/definition

Bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) bestrålas med ultraviolett ljus för att ergosterol ska omvandlas till vitamin D2 (ergokalciferol). Halten vitamin D2 i jästkoncentrat varierar mellan 1 800 000 och 3 500 000 IU vitamin D/100 g (450–875 μg/g).

Brunt friflytande granulat

Vitamin D2

Kemiskt namn: (5Z,7E,22E)-3S,-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonym: ergokalciferol

CAS-nr: 50-14-6

Molekylvikt: 396,65 g/mol

Mikrobiologiska kriterier för jästkoncentratet

Koliforma bakterier: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: Ej påvisade i 25 g

UV-behandlat bröd

Beskrivning/definition

UV-behandlat bröd är jästa matbröd och portionsbröd (utan toppingar) som behandlas med ultraviolett ljus efter gräddningen för att omvandla ergosterol till vitamin D2 (ergokalciferol).

UV-behandling: Behandling med ultraviolett ljus inom våglängdsintervallet 240–315 nm i högst 5 sekunder med en energitillförsel på 10–50 mJ/cm2.

Vitamin D2

Kemiskt namn: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonym: ergokalciferol

CAS-nr: 50-14-6

Molekylvikt: 396,65 g/mol

Innehåll:

Vitamin D2 (ergokalciferol) i slutprodukten 0,75–3 μg/100 g (*)

Jäst i deg: 1–5 g/100 g (**)

(*)

EN 12821:2009, Europastandard.

(**)

Beräkning för receptet.

UV-behandlad mjölk

Beskrivning/definition

UV-behandlad mjölk är komjölk (helmjölk och mellanmjölk) som behandlas med ultraviolett (UV) ljus genom turbulent flöde efter pastörisering. Behandlingen av pastöriserad mjölk med UV-ljus leder till en ökad koncentration av vitamin D3 (kolekalciferol) genom omvandling av 7-dehydrokolesterol till vitamin D3.

UV-behandling: behandling med ultraviolett ljus inom våglängdsintervallet 200–310 nm med en energitillförsel på 1 045 J/l.

Vitamin D3

Kemiskt namn: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metyl-1-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]etyliden]-4-metylidencyklohexan-1-ol

Synonym: kolekalciferol

CAS-nr: 67-97-0

Molekylvikt: 384,6377 g/mol

Innehåll:

Vitamin D3 i slutprodukten:

Helmjölk (*): 0,5–3,2 μg/100 g (**)

Mellanmjölk (*): 0,1–1,5 μg/100 g (**)

(*)

Enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(**)

HPLC.

Vitamin K2 (menakinon)

Det nya livsmedlet framställs genom en syntetisk eller mikrobiologisk process.

Specifikation för syntetiskt vitamin K2 (menakinon-7)

Kemiskt namn: (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-heptametyl-2,6,10,14,18,22,26-oktacosaheptaenyl)-3-metyl-1,4-naftalenedion

CAS-nr: 2124-57-4

Molekylformel: C46H64O2

Molekylvikt: 649 g/mol

Utseende: gult pulver

Renhetsgrad: högst 6,0 % cis-isomer, högst 2,0 % andra orenheter

Innehåll: 97–102 % menakinon-7 (inklusive minst 92 % all-trans-menakinon-7)

Specifikationer för mikrobiologiskt framställt vitamin K2 (menakinon-7)

Källa: Bacillus subtilis spp. natto

Vitamin K2 (2-metyl-3-all-trans-polyprenyl-1,4-naftokinoner), eller menakinon-serien, är en grupp prenylerade naftokinon-derivat. Antalet isoprenrester, där 1 isopren-enhet består av 5 kolatomer inklusive sidokedjan, används för att karakterisera menakinonhomologerna. Det föreligger i en oljesuspension som huvudsakligen innehåller MK-7, och i mindre utsträckning MK-6.

Vitamin K2-serie (menakinon-serie) där menakinon-7 (MK-7)(n = 6) är C46H64O2, menakinon-6 (MK-6)(n = 5) är C41H56O2 och menakinon-4 (MK-4)(n = 3) är C31H40O2.

Veteklimjölextrakt

Beskrivning/definition

Vitt, kristallint pulver som erhålls genom enzymatisk extraktion från kli av Triticum aestivum L., rikt på arabinoxylanoligosackarider

Torrsubstans: minst 94 %

Arabinoxylanoligosackarider: minst 70 % torrsubstans

Genomsnittlig polymerisationsgrad för arabinoxylanoligosackarider: 3–8

Ferulasyra (bunden till arabinoxylanoligosackarider): 1–3 % torrsubstans

Polysackarider och oligosackarider totalt: minst 90 %

Protein: högst 2 % torrsubstans

Aska: högst 2 % torrsubstans

Mikrobiologiska parametrar

Totalt antal mesofila bakterier: högst 10 000 /g

Jäst: högst 100/g

Svamp: högst 100/g

Salmonella: Ej påvisade i 25 g

Bacillus cereus: högst 1 000 /g

Clostridium perfringens: högst 1 000 /g

Beta-glukaner från jäst

Beskrivning/definition

Beta-glukaner är komplexa polysackarider med högmolekylär massa (100–200 kDa), vilka finns i cellväggarna i många typer av jäst och sädesslag.

Den kemiska beteckningen för beta-glukaner från jäst är (1-3),(1-6)-β-D-glukaner.

Beta-glukaner utgörs av ett skelett av β-1-3-bundna glukosenheter, förgrenade genom β-1-6-bindningar, till vilket kitin och mannoproteiner är bundna genom β-1-4-bindningar.

Beta-glukaner är isolerade från jäst (Saccharomyces cerevisiae).

Tertiärstrukturen hos Saccharomyces cerevisiaes cellvägg av glukan består av kedjor av β-1,3-bundna glukosenheter, förgrenade genom β-1,6-bindningar, som bildar ett skelett till vilket kitin (genom β-1,4-bindningar), β-1,6-glukaner och vissa mannoproteiner är bundna.

Det nya livsmedlet finns i tre olika former: löslig och olöslig form och som olösligt i vatten men utspädningsbart i många flytande matriser.

Kemiska specifikationer för beta-glukaner från jäst (Saccharomyces cerevisiae)

 

Löslig form

Kolhydrater totalt: > 75 %

Beta-glukaner (1,3/1,6) > 75 %

Aska: < 4,0 %

Fukt: < 8,0 %

Protein: < 3,5 %

Fett: < 10 %

 

Olöslig form

Kolhydrater totalt: > 70 %

Beta-glukaner (1,3/1,6) > 70 %

Aska: ≤ 12 %

Fukt: < 8,0 %

Protein: < 10 %

Fett: < 20 %

 

Olösliga i vatten, men utspädningsbara i många flytande matriser

(1,3)-(1,6)-β-D-glukan > 80 %

Aska: < 2,0 %

Fukt: < 6,0 %

Protein: < 4,0 %

Fett totalt: < 3,0 %

Mikrobiologiska uppgifter

Bakterietal totalt: < 1 000 CFU/g

Enterobacteriaceae: < 100 CFU/g

Koliforma bakterier totalt: < 10 CFU/g

Jäst: < 25 CFU/g

Mögel: < 25 CFU/g

Salmonella: Ej påvisade i 25 g

Escherichia coli: Ej påvisade i 1 g

Bacillus cereus: < 100 CFU/g

Staphylococcus aureus: Ej påvisade i 1 g

Tungmetaller

Bly: < 0,2 mg/g

Arsenik: < 0,2 mg/g

Kvicksilver: < 0,1 mg/g

Kadmium: < 0,1 mg/g

Zeaxantin

Beskrivning/definition

Zeaxantin är ett naturligt förekommande xantofyllpigment och en oxygenerad karotenoid.

Syntetiskt zeaxantin framställs antingen som ett gelatin- eller stärkelsebaserat spraytorkat pulver (s.k. beadlets) med tillsatt α-tokoferol och askorbylpalmitat eller som en majsoljesuspension med tillsatt α-tokoferol. Syntetiskt zeaxantin framställs från mindre molekyler genom en kemisk flerstegssyntes.

Orangerött kristallint pulver med svag eller ingen lukt.

Kemisk formel: C40H56O2

CAS-nr: 144-68-3

Molekylvikt: 568,9 Da

Fysikalisk–kemiska egenskaper

Viktförlust vid torkning: < 0,2 %

all-trans-Zeaxantin > 96 %

cis-Zeaxantin: < 2,0 %

Andra karotenoider: < 1,5 %

Trifenylfosfinoxid (CAS-nr 791-28-6): < 50 mg/kg

Zink-L-pidolat

Beskrivning/definition

Zink-L-pidolat är ett vitt till benvitt pulver med karakteristisk lukt.

Internationellt generiskt namn (INN): L-pyroglutaminsyra, zinksalt

Synonymer: zink-5-oxoprolin, zinkpyroglutamat, zinkpyrrolidinkarboxylat, Zinc PCA, L-zinkpidolat

CAS-nr: 15454-75-8

Molekylformel: (C5 H6 NO3)2 Zn

Relativ vattenfri molekylmassa: 321,4

Utseende: Vitt till vitaktigt pulver

Renhetsgrad

Zink-L-pidolat (renhet): ≥ 98 %

pH (10 % vattenlösning): 5,0–6,0

Specifik rotation: 19,6°–22,8°

Vatten: ≤ 10,0 %

Glutaminsyra: < 2,0 %

Tungmetaller

Bly: ≤ 3,0 ppm

Arsenik: ≤ 2,0 ppm

Kadmium: ≤ 1,0 ppm

Kvicksilver: ≤ 0,1 ppm

Mikrobiologiska kriterier:

Totalt antal levande mesofila bakterier: ≤ 1 000 CFU/g

Jäst och mögel: ≤ 100 CFU/g

Patogen: Frånvaro


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35).

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 828/2014 av den 30 juli 2014 om kraven på tillhandahållande av information till konsumenterna om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten i livsmedel (EUT L 228, 31.7.2014, s. 5).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 26).

(5)  Rådets direktiv 2001/113/EG av den 20 december 2001 om sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel (EGT L 10, 12.1.2002, s. 67).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/175 av den 5 februari 2015 om fastställande av särskilda villkor för import av guarkärnmjöl med ursprung i eller avsänt från Indien på grund av risken för kontaminering med pentaklorfenol och dioxiner (EUT L 30, 6.2.2015, s. 10).