Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0953

Uredba Vijeća (EZ) br. 953/2006 od 19. lipnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1673/2000 u pogledu potpore za preradu lana i konoplje koji se uzgajaju za proizvodnju vlakana i Uredbe (EZ) br. 1782/2003 u pogledu konoplje prihvatljive za program jedinstvenih plaćanja

OJ L 175, 29.6.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 294M , 25.10.2006, p. 276–278 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 16 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 16 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 189 - 191

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Implicitno stavljeno izvan snage 32009R0073

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/953/oj

03/Sv. 026

HR

Službeni list Europske unije

189


32006R0953


L 175/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.06.2006.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 953/2006

od 19. lipnja 2006.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1673/2000 u pogledu potpore za preradu lana i konoplje koji se uzgajaju za proizvodnju vlakana i Uredbe (EZ) br. 1782/2003 u pogledu konoplje prihvatljive za program jedinstvenih plaćanja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37. stavak 2. treći podstavak,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Članak 15. stavak 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1673/2000 od 27. srpnja 2000. o zajedničkoj organizaciji tržišta lana i konoplje koji se uzgajaju za proizvodnju vlakana (2) od Komisije zahtijeva da dostavi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o potpori za preradu, zajedno s prijedlozima ako je to potrebno. Na temelju tog izvješća primjereno je ostaviti postojeći sustav na snazi do tržišne godine 2007./2008. i uključujući istu.

(2)

Potpora za preradu kratkih lanenih vlakana i vlakana konoplje koja ne sadrže više od 7,5 % nečistoća i trijeske primjenjuje se do tržišne godine 2005./2006. Ipak, s obzirom na povoljne trendove na tržištu za takvu vrstu vlakana koja su uključena u postojeće programe potpore te kako bi se doprinijelo jačanju inovativnih proizvoda i njihovom plasmanu na tržište, treba produžiti primjenu te potpore do tržišne godine 2007./2008.

(3)

Uredbom (EZ) br. 1673/2000 predviđeno je povećanje razine potpore za preradu dugih lanenih vlakana od tržišne godine 2006./2007. i nadalje. Budući da se potpora za preradu kratkih vlakana održava do tržišne godine 2007./2008., potporu za preradu dugih lanenih vlakana treba ograničiti na sadašnju razinu do tržišne godine 2007./2008.

(4)

S ciljem promicanja proizvodnje kratkih lanenih vlakana i vlakana konoplje visoke kakvoće, potpora se dodjeljuje za vlakna koja sadrže najviše 7,5 % nečistoća i trijeske. Međutim, države članice mogu odstupiti od tog ograničenja i dodijeliti potporu za preradu kratkih lanenih vlakana koja sadrže između 7,5 % i 15 % nečistoća i trijeske te vlakana konoplje koja sadrže između 7,5 % i 25 % nečistoća i trijeske. Budući da je ta mogućnost na raspolaganju samo do tržišne godine 2005./2006., potrebno je državama članicama omogućiti da odstupe od tog ograničenja za još dvije tržišne godine.

(5)

Kako bi se i dalje osigurale razumne razine proizvodnje u svakoj državi članici, potrebno je produljiti razdoblje za primjenu državnih zajamčenih količina.

(6)

Dodatnom se potporom pružala podrška nastavku tradicionalne proizvodnje lana u određenim regijama Nizozemske, Belgije i Francuske. Potrebno je produljiti tu prijelaznu potporu do tržišne godine 2007./2008. kako bi se i dalje omogućavala postupna prilagodba strukture poljoprivrednih gospodarstava novim tržišnim uvjetima.

(7)

Komisija treba podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću dovoljno rano, prije početka tržišne godine 2008./2009. kako bi se ocijenilo je li potrebno prilagoditi postojeći sustav ili se može nastaviti s njim.

(8)

Člankom 52. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1782/2003 od 29. rujna 2003. o zajedničkim pravilima za programe izravne potpore u sklopu zajedničke poljoprivredne politike i o uvođenju određenih programa potpore poljoprivrednicima (3) predviđeno je da je samo konoplja za proizvodnju vlakana prihvatljiva za program jednokratne isplate koji je uspostavljen na temelju glave III. te Uredbe. Primjereno je utvrditi da je i konoplja uzgojena za druge industrijske uporabe prihvatljiva.

(9)

Uzimajući u obzir godišnje upravljanje izravnim plaćanjima, primjereno je da se promjene uvjeta prihvatljivosti za program jedinstvenih plaćanja primjenjuju od 1. siječnja 2007.

(10)

Uredbe (EZ) br. 1673/2000 i (EZ) br. 1782/2003 treba izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1673/2000 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Iznos potpore za preradu po toni vlakna utvrđuje se na sljedeći način:

(a)

za duga lanena vlakna:

100 EUR za tržišnu godinu 2001./2002.,

160 EUR za tržišne godine od 2002./2003. do 2007./2008.,

200 EUR od tržišne godine 2008./2009. nadalje;

(b)

za kratka lanena vlakna i vlakna konoplje koja ne sadrže više od 7,5 % nečistoća i trijeske: 90 EUR za tržišne godine od 2001./2002. do 2007./2008.

Međutim, za tržišne godine od 2001./2002. do 2007./2008. država članica može, s obzirom na tradicionalni plasman, također odlučiti dodijeliti potporu:

za kratka lanena vlakna koja sadrže između 7,5 % i 15 % nečistoća i trijeske,

za vlakna konoplje koja sadrže između 7,5 % i 25 % nečistoća i trijeske.

U slučajevima predviđenim u drugom podstavku, države članice dodjeljuju potporu s obzirom na količinu koja nije veća od proizvedene količine, na temelju 7,5 % nečistoća i trijeske.”

2.

U članku 3. stavku 2., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Nacionalne zajamčene količine za kratka lanena vlakna i vlakna konoplje prestaju se primjenjivati od tržišne godine 2008./2009.”

3.

U prvom stavku članka 4. „2005./2006.” zamjenjuje se s „2007./2008.”

4.

Članak 12. briše se;

5.

Sljedeći se stavak dodaje članku 15.:

„3.   Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, zajedno s prijedlozima ako je to potrebno, dovoljno rano kako bi se omogućila provedba predloženih mjera u tržišnoj godini 2008./2009.

U izvješćima se procjenjuje učinak potpore za preradu na proizvođače, prerađivačku industriju i tržište tekstilnih vlakana. U njemu se ispituje mogućnost produljenja potpore za preradu kratkih lanenih vlakana i vlakana konoplje i dodatne potpore nakon tržišne godine 2007./2008. te mogućnost integriranja tog programa potpore u okvir općih potpora za poljoprivrednike u sklopu zajedničke poljoprivredne politike utvrđene Uredbom (EZ) br. 1782/2003.”

Članak 2.

Članak 52. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 52.

Proizvodnja konoplje

1.   U proizvodnji konoplje, sadržaj tetrahidrokanabinola u sortama koje se koriste ne smije prelaziti 0,2 %. Države članice uspostavljaju sustav za provjeru sadržaja tetrahidrokanabinola u usjevima uzgojenim na najmanje 30 % površine zasijane konopljom. Međutim, ako država članica uvede sustav prethodnog odobrenja za takav uzgoj, minimum iznosi 20 %.

2.   U skladu s postupkom iz članka 144. stavka 2., dodjela plaćanja podliježe uporabi certificiranog sjemena za određene sorte.”

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od datuma stupanja na snagu, osim članka 2., koji se primjenjuje od 1. siječnja 2007.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 19. lipnja 2006.

Za Vijeće

Predsjednik

J. PRÖLL


(1)  Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)  SL L 193, 29.7.2000., str. 16. Uredba kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2005.

(3)  SL L 270, 21.10.2003., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 319/2006 (SL L 58, 28.2.2006., str. 32.).


Top