Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0953

Nariadenie Rady (ES) č. 953/2006 z  19. júna 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1673/2000, pokiaľ ide o spracovateľskú pomoc pre ľan a konope pestované na vlákno, a nariadenie (ES) č. 1782/2003, pokiaľ ide o oprávnenie uplatniť režim jednotnej platby u konope

OJ L 175, 29.6.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 294M , 25.10.2006, p. 276–278 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 16 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 16 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 189 - 191

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Nepriamo zrušil 32009R0073

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/953/oj

29.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 953/2006

z 19. júna 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1673/2000, pokiaľ ide o spracovateľskú pomoc pre ľan a konope pestované na vlákno, a nariadenie (ES) č. 1782/2003, pokiaľ ide o oprávnenie uplatniť režim jednotnej platby u konope

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na tretí pododsek článku 37 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Článkom 15 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 z 27. júla 2000 o spoločnej organizácii trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno (2) sa požaduje, aby Komisia predložila správu o spracovateľskej pomoci Európskemu parlamentu a Rade, ku ktorej v prípade potreby priloží návrhy. Z tejto správy vyplýva, že je vhodné, aby do hospodárskeho roku 2007/2008 vrátane zostal v platnosti súčasný systém.

(2)

Spracovateľská pomoc určená pre krátke ľanové vlákno a konopné vlákno s obsahom nečistôt a odrezkov nie vyšším než 7,5 % sa bude poskytovať do hospodárskeho roku 2005/2006. Vzhľadom na priaznivé trendy na trhu pre tento druh vláken, na ktorý sa vzťahuje súčasný režim pomoci, a s cieľom prispieť k upevneniu pozície inovatívnych výrobkov a ich odbytísk, by sa poskytovanie tejto pomoci malo predĺžiť do hospodárskeho roku 2007/2008.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1673/2000 počíta so zvýšením úrovne spracovateľskej pomoci pre dlhé ľanové vlákno od hospodárskeho roku 2006/2007. Keďže sa pokračuje v poskytovaní spracovateľskej pomoci pre krátke ľanové vlákno do hospodárskeho roku 2007/2008, mala by spracovateľská pomoc určená pre dlhé ľanové vlákno zostať do hospodárskeho roku 2007/2008 na súčasnej úrovni.

(4)

Z dôvodu podpory výroby vysokokvalitných krátkych ľanových a konopných vláken sa pomoc poskytuje pre vlákna s obsahom nečistôt a odrezkov nie vyšším než 7,5 %. Členské štáty však môžu uplatniť výnimku z tohto obmedzenia a poskytnúť spracovateľskú pomoc pre krátke ľanové vlákno s percentuálnym obsahom nečistôt a odrezkov medzi 7,5 % a 15 % a pre konopné vlákno s percentuálnym obsahom nečistôt a odrezkov medzi 7,5 % a 25 %. Keďže táto možnosť je k dispozícii iba do hospodárskeho roku 2005/2006, je potrebné poskytnúť členským štátom možnosť uplatniť výnimku z tohto obmedzenia aj počas nasledujúcich dvoch hospodárskych rokov.

(5)

Aby sa aj naďalej zabezpečila primeraná úroveň výroby v každom členskom štáte, je potrebné predĺžiť obdobie uplatňovania národných garantovaných množstiev.

(6)

Dodatočná pomoc podporila pokračovanie v tradičnej výrobe ľanu v niektorých regiónoch Holandska, Belgicka a Francúzska. Je potrebné predĺžiť túto prechodnú pomoc do hospodárskeho roku 2007/2008, aby sa aj naďalej umožnilo postupné prispôsobovanie štruktúr poľnohospodárskych podnikov novým trhovým podmienkam.

(7)

Komisia by mala v dostatočnom predstihu pred začatím hospodárskeho roku 2008/2009 predložiť správu Európskemu parlamentu a Rade, aby bolo možné zhodnotiť, či je potrebné adaptovať súčasný systém, alebo pokračovať v jeho uplatňovaní.

(8)

Článok 52 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (3) ustanovuje, že iba konope pestované na vlákno je oprávnené na uplatnenie režimu jednotnej platby, ktorý sa zavádza v hlave III uvedeného nariadenia. Je vhodné, aby pestovanie konope na iné priemyselné využitie získalo takisto toto oprávnenie.

(9)

Je vhodné, s ohľadom na ročné riadenie priamych platieb, aby sa úpravy podmienok oprávnenosti uplatniť režim jednotnej platby uplatňovali od 1. januára 2007.

(10)

Nariadenia (ES) č. 1673/2000 a (ES) č. 1782/2003 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1673/2000 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Čiastka spracovateľskej pomoci sa na tonu vlákna stanoví takto:

a)

pre dlhé ľanové vlákno:

100 eur pre hospodársky rok 2001/2002,

160 eur pre hospodárske roky 2002/2003 až 2007/2008,

200 eur od hospodárskeho roku 2008/2009;

b)

pre krátke ľanové vlákno a konopné vlákno, ktoré neobsahuje viac ako 7,5 % nečistôt a odrezkov: 90 EUR pre hospodárske roky 2001/2003 až 2007/2008.

Avšak pre hospodárske roky 2001/2002 až 2007/2008 sa členské štáty môžu tiež rozhodnúť poskytnúť pomoc s odkazom na tradičné miesta odbytu:

pre krátke ľanové vlákno obsahujúce percentuálnu sadzbu nečistôt a odrezkov v rozmedzí od 7,5 % do 15 %,

pre konopné vlákno obsahujúce percentuálnu sadzbu nečistôt a odrezkov v rozmedzí od 7,5 % do 25 %.

V prípadoch uvedených v druhom pododseku poskytnú členské štáty pomoc vzhľadom na množstvo, ktoré nie je vyššie ako to, ktoré sa vyrobí na základe 7,5 % nečistôt a odrezkov.“;

2.

V článku 3 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Národné garantované množstvá krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna sa prestanú uplatňovať od hospodárskeho roku 2008/2009.“;

3.

V prvom odseku článku 4 sa údaj „2005/2006“ nahrádza údajom „2007/2008“.

4.

Článok 12 sa vypúšťa.

5.

V článku 15 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby priloží návrhy, a to v dostatočnom predstihu, aby bolo možné zaviesť navrhnuté opatrenia v hospodárskom roku 2008/2009.

Správa zhodnotí dopad spracovateľskej pomoci na výrobcov, spracovateľský priemysel a trh pre textilné vlákna. Preskúma možnosť predĺženia poskytovania spracovateľskej pomoci pre krátke ľanové vlákno a konopné vlákno a dodatočnej pomoci na obdobie po hospodárskom roku 2007/2008, ako aj možnosť integrácie tohto režimu pomoci do všeobecného rámca podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý stanovuje nariadenie (ES) č. 1782/2003.“.

Článok 2

Článok 52 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa nahrádza takto:

„Článok 52

Produkcia konope

1.   V prípade produkcie konope je obsah tetrahydrokannabinolu v použitých odrodách najviac 0,2 %. Členské štáty zriadia systém umožňujúci overiť obsah tetrahydrokannabinolu v plodinách pestovaných najmenej na 30 % plôch osiatych konope. Ak však, členský štát zavedie systém predchádzajúceho schválenia pre uvedené pestovanie, je minimum 20 %.

2.   V súlade s postupom uvedeným v článku 144 ods. 2 je poskytnutie platby závislé na použití certifikovaných osív určitých odrôd.“.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti s výnimkou článku 2, ktorý sa uplatňuje od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 19. júna 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2005.

(3)  Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 319/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 32).


Top