Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_073_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 73

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 073

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 172

3

 

 

32006R0935

 

 

 

Регламент (ЕО) № 935/2006 на Комисията от 23 юни 2006 година за откриване на покана за участие в тръжна процедура за рефинансиране на износ на ечемик за някои трети страни

3

2006

L 172

6

 

 

32006R0936

 

 

 

Регламент (ЕО) № 936/2006 на Комисията от 23 юни 2006 година за откриване на покана за участие в тръжна процедура за рефинансиране на износ на обикновена пшеница за определени трети страни

6

2006

L 172

9

 

 

32006R0937

 

 

 

Регламент (ЕО) № 937/2006 на Комисията от 23 юни 2006 година за откриване и предоставяне за администриране тарифна квота на Общността за зърнен глутен с произход от Съединените американски щати

9

2006

L 172

13

 

 

32006R0939

 

 

 

Регламент (ЕО) № 939/2006 на Комисията от 23 юни 2006 година за определяне на размера на помощта за крушите за преработка за пазарната 2006—2007 година

11

2006

L 173

9

 

 

32006R0943

 

 

 

Регламент (ЕО) № 943/2006 на Комисията от 26 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2707/2000 относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения

12

2006

L 173

10

 

 

32006R0944

 

 

 

Регламент (ЕО) № 994/2006 на Комисията от 26 юни 2006 година за откриване на кризисна дестилация в съответствие с член 30 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета за някои вина в Италия

13

2006

L 173

12

 

 

32006R0945

 

 

 

Регламент (ЕО) № 945/2006 на Комисията от 23 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2003 относно определяне на специални подробни правила за прилагането на системата за лицензии за внос и износ за зърнените култури и ориза

15

2006

L 175

1

 

 

32006R0953

 

 

 

Регламент (ЕО) № 953/2006 на Съвета от 19 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1673/2000 по отношение на помощите за преработка на лен и коноп за влакно, и на Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на конопа, за който е приложима програмата за еднократни плащания

16

2006

L 175

49

 

 

32006R0958

 

 

 

Регламент (ЕО) № 958/2006 на Комисията от 28 юни 2006 година относно постоянна покана за търг за определянe на възстановявания при износ на бяла захар за пазарната 2006—2007 година

19

2006

L 175

61

 

 

32006L0059

 

 

 

Директива 2006/59/ЕО на Комисията от 28 юни 2006 година за изменение на приложенията към Директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от карбарил, делтаметрин, ендосулфан, фенитротион, метидатион и оксамил (1)

24

2006

L 176

22

 

 

32006R0967

 

 

 

Регламент (ЕО) № 967/2006 на Комисията от 29 юни 2006 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на производството над квотите в сектора на захарта

42

2006

L 176

32

 

 

32006R0968

 

 

 

Регламент (ЕО) № 968/2006 на Комисията от 27 юни 2006 година относно формулиране на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността

52

2006

L 176

44

 

 

32006R0969

 

 

 

Регламент (ЕО) № 969/2006 на Комисията от 29 юни 2006 година за откриване и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на царевица от трети страни

64

2006

L 176

49

 

 

32006R0970

 

 

 

Регламент (ЕО) № 970/2006 на Комисията от 29 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2305/2003 относно откриването и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на ечемик от трети страни

69

2006

L 176

51

 

 

32006R0971

 

 

 

Регламент (ЕО) № 971/2006 на Комисията от 29 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2375/2002 относно въвеждане и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество с произход от трети страни

71

2006

L 176

53

 

 

32006R0972

 

 

 

Регламент (ЕО) № 972/2006 на Комисията от 29 юни 2006 година за определяне на специални правила за вноса на ориз басмати и транзитна контролна система за определяне на неговия произход

73

2006

L 176

63

 

 

32006R0973

 

 

 

Регламент (ЕО) № 973/2006 на Комисията от 29 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/96 относно разкриване и управление на тарифни квоти на Общността съгласно ГАТТ за някои плодове и зеленчуци и продукти от обработени плодове и зеленчуци от 1996 г.

83

2006

L 176

68

 

 

32006R0974

 

 

 

Регламент (ЕО) № 974/2006 на Комисията от 29 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 877/2004 относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 по отношение съобщаването на цените, регистрирани на пазарите на някои пресни плодове и зеленчуци

88

2006

L 176

69

 

 

32006R0975

 

 

 

Регламент (ЕО) № 975/2006 на Комисията от 29 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 581/2004 относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои видове масло и Регламент (ЕО) № 582/2004 относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за обезмасленото сухо мляко

89

2006

L 176

105

 

 

32006D0447

 

 

 

Решение на Комисията от 31 май 2006 година за изменение на Решение 2005/436/ЕО по отношение на финансовото участие на Общността в Доверителния фонд 911100МТF/INT/003/ЕИО (TFEU 970089129) (нотифицирано под номер С(2006) 2076)

91

2006

L 178

1

 

 

32006R0950

 

 

 

Регламент (ЕО) № 950/2006 на Комисията от 28 юни 2006 година за установяване на подробни правила за прилагането през 2006—2007, 2007—2008 и 2008—2009 стопански години на вноса и рафинирането на захарни продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения

93

2006

L 178

24

 

 

32006R0951

 

 

 

Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта

116

2006

L 178

39

 

 

32006R0952

 

 

 

Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти

131

2006

L 179

3

 

 

32006R0990

 

 

 

Регламент (ЕО) № 990/2006 на Комисията от 30 юни 2006 година за откриване на постоянни покани за участие в тръжна процедура за износ на зърнени култури, провеждана от интервенционни агенции на държавите-членки

152

2006

L 180

3

 

 

32006R1010

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1010/2006 на Комисията от 3 юли 2006 година относно някои извънредни мерки за подкрепа на пазара в сектора на яйцата и птичето месо в някои държави-членки

164

2006

L 182

1

 

 

32006L0056

 

 

 

Директива 2006/56/EО на Комисията от 12 юни 2006 година за изменение на приложенията към Директива 93/85/ЕИО на Съвета относно борбата с пръстеновидното гниене по картофите

174

2006

L 183

9

 

 

32006R1016

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1016/2006 на Комисията от 4 юли 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1615/2001 относно определяне на пазарните стандарти за пъпеши

217

2006

L 183

11

 

 

32006R1017

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1017/2006 на Комисията от 4 юли 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1472/2003 относно откриването и начина на управление на тарифна квота на Общността за гроздов сок и мъст от 2003—2004 пазарна година

219

2006

L 183

12

 

 

32006R1018

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1018/2006 на Комисията от 4 юли 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2799/1999 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 по отношение на отпускането на помощ за обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, предназначени за храна за животни, и продажбата на такова обезмаслено мляко на прах

220

2006

L 183

20

 

 

32006D0463

 

 

 

Решение на Комисията от 27 юни 2006 година за изменение на приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета по отношение на вноса на прясно месо от Ботсуана (нотифицирано под номер С (2006) 2880) (1)

221

2006

L 183

29

 

 

32006D0464

 

 

 

Решение на Комисията от 27 юни 2006 година за спешните временни мерки, чиято цел е да се избегне внасянето и разпространението в Общността на организма Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (нотифицирано под номер С(2006) 2881)

230

2006

L 184

3

 

 

32006R1022

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1022/2006 на Комисията от 5 юли 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2005 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2826/2000 на Съвета относно действията за информиране и промоции, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар

234

2006

L 186

1

 

 

32006R1028

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Съвета от 19 юни 2006 година относно стандартите за търговия с яйца

236

2006

L 186

6

 

 

32006R1029

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1029/2006 на Съвета от 19 юни 2006 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1906/90 относно определени стандарти за търговията с птиче месо

241

2006

L 187

3

 

 

32006R1039

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1039/2006 на Комисията от 7 юли 2006 година относно откриване на постоянна покана за търг за препродажба, на пазара на Общността, на захар, съхраняванa от интервенционните агенции на Белгия, Чешката република, Германия, Испания, Ирландия, Италия, Унгария, Полша, Словения, Словакия и Швеция

244

2006

L 187

10

 

 

32006R1041

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1041/2006 на Комисията от 7 юли 2006 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мониторинга върху трансмисивната спонгиформна енцефалопатия при животни от рода на овцете (1)

249

2006

L 187

20

 

 

32006R1044

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1044/2006 на Комисията от 7 юли 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1019/2002 относно стандартите за търговия с маслиновото масло

253

2006

L 187

24

 

 

32006L0041

 

 

 

Директива 2006/41/ЕО на Комисията от 7 юли 2006 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включването на клотианидин и петоксамид като активни вещества (1)

254

2006

L 187

35

 

 

32006D0473

 

 

 

Решение на Комисията от 5 юли 2006 година за признаване на някои трети страни и на някои региони от трети страни за незасегнати от Xanthomonas campestris (всички патогенни за цитрусите щамове), Cercospora angolensis Carv. et Mendes или Guignardia citricarpa Kiely (всички патогенни за цитрусите щамове) (нотифицирано под номер С (2006) 3024)

258

2006

L 187

37

 

 

32006D0474

 

 

 

Решение на Комисията от 6 юли 2006 година относно мерките за предотвратяване на разпространението на високопатогенната инфлуенца по птиците, причинена от вирус А на инфлуенцата от подтип H5N1, по птици, отглеждани в зоологически градини и одобрени органи, институти и центрове в държавите-членки, и за отмяна на Решение 2005/744/ЕО (нотифицирано под номер С(2006) 3054) (1)

260

2006

L 189

9

 

 

32006D0479

 

 

 

Решение на Комисията от 10 юли 2006 година за изменение на допълнение А към приложение VIII към Акта за присъединяване от 2003 г. във връзка с определени предприятия от сектора за производство на месо в Латвия (нотифицирано под номер C(2006) 3084) (1)

265

2006

L 189

12

 

 

32006D0480

 

 

 

Решение на Комисията от 11 юли 2006 година за изменение на допълнение Б на приложение IX към Акта за присъединяване от 2003 г. относно определени предприятия в сектор месо в Литва (нотифицирано под номер C(2006) 3115) (1)

268

2006

L 192

3

 

 

32006R1055

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1055/2006 на Комисията от 12 юли 2006 година за изменение на приложения I и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход по отношение на флубендазол и ласалоцид (1)

271

2006

L 195

22

 

 

32006D0493

 

 

 

Решение на Съвета от 19 юни 2006 година за установяване сумата на помощта от Общността, отпусната за развитие на селските райони за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г., нейната разбивка по години и минималната сума, която следва да бъде съсредоточена в райони, допустими по цел Сближаване

274

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top