EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0660

Neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä

EYVL L 222, 14.8.1978, p. 11–31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; Kumoaja 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/660/oj

31978L0660

Neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä

Virallinen lehti nro L 222 , 14/08/1978 s. 0011 - 0031
Suomenk. erityispainos Alue 17 Nide 1 s. 0017
Kreikank. erityispainos: Luku 06 Nide 2 s. 0017
Ruotsink. erityispainos Alue 17 Nide 1 s. 0017
Espanjank. erityispainos: Luku 17 Nide 1 s. 0055
Portugalink. erityispainos: Luku 17 Nide 1 s. 0055


NELJÄS NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 1978,

perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä (78/660/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo, että

tiettyjen sellaisten yhtiöiden osalta, joihin sovelletaan rajoitettua vastuuta, on erityisen tärkeää yhtiön jäsenten ja ulkopuolisten suojaamiseksi sovittaa yhteen kansallisia säännöksiä, jotka koskevat tilinpäätösten ja toimintakertomusten esittämistä ja sisältöä, niitä laadittaessa käytettäviä arvostusmenetelmiä sekä niiden julkistamista,

näiden yhtiömuotojen osalta on tarpeen suorittaa yhteensovittaminen samanaikaisesti mainituilla aloilla, koska yhtäältä tällaisten yhtiöiden toiminta ulottuu usein yli kansallisten rajojen ja koska toisaalta ulkopuolisten suojana näissä yhtiömuodoissa on ainoastaan yhtiövarallisuus; lisäksi tällaisen yhteensovittamisen välttämättömyys ja kiireellisyys on tunnustettu ja vahvistettu direktiivin 68/151/ETY (3) 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa,

lisäksi on tarpeen vahvistaa yhteisössä yhtäläiset oikeudelliset vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat toistensa kanssa kilpailevien yhtiöiden julkistamien taloudellisten tietojen laajuutta,

tilinpäätösten on annettava oikea ja riittävä kuva yrityksen varoista ja vastuista, rahoitusasemasta sekä tuloksesta; taseelle ja tuloslaskelmalle on tämän vuoksi säädettävä pakollinen kaava, ja tilinpäätöksen liitetietojen ja toimintakertomuksen vähimmäissisältö on vahvistettava; eräitä taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti vähämerkityksisiä yhtiöitä koskevia poikkeuksia voidaan kuitenkin myöntää,

erilaiset varojen ja vastuiden arvostusmenetelmät on sovitettava yhteen siinä määrin kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että tilinpäätöksissä annetaan vertailukelpoiset ja yhdenmukaiset tiedot,

kaikkien tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhtiöiden tilinpäätökset on julkistettava direktiivin 68/151/ETY mukaisesti; pieniä ja keskisuuria yhtiöitä koskevia tiettyjä poikkeuksia voidaan myöntää myös tästä,

hyväksyttyjen henkilöiden, joiden kelpoisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset sovitetaan yhteen myöhemmin, on tarkastettava tilinpäätökset; vain pienet yhtiöt voidaan vapauttaa tästä tilintarkastusta koskevasta velvollisuudesta,

on suotavaa, että silloin kun yhtiö kuuluu yritysryhmään, ryhmän toiminnasta kokonaisuutena julkistetaan oikean ja riittävän kuvan antava tilinpäätös; ennen konsolidoituja tilinpäätöksiä koskevan neuvoston direktiivin voimaantuloa eräistä tämän direktiivin säännöksistä on tarpeen poiketa, ja

eräiden jäsenvaltioiden lainsäädännön nykyisestä tilanteesta aiheutuvien vaikeuksien voittamiseksi tiettyjen tämän direktiivin säännösten täytäntöönpanoon annetun määräajan on oltava pidempi kuin muuten tällaisia tapauksia varten säädetty määräaika,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tässä direktiivissä säädettyjä yhteensovittamistoimenpiteitä sovelletaan seuraavia yhtiömuotoja koskeviin jäsenvaltioiden lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin:

- Saksassa:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- Belgiassa:

la société anonyme / de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions / de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée / de personenvennootscap met beperkte aansprakelijkheid;

- Tanskassa:

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

- Ranskassa:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

- Irlannissa:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

- Italiassa:

la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata;

- Luxemburgissa:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

- Alankomaissa:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.

2. Ennen myöhemmin toteutettavaa yhteensovittamista jäsenvaltioiden ei tarvitse soveltaa tämän direktiivin säännöksiä pankkeihin tai muihin rahoituslaitoksiin eikä vakuutusyhtiöihin.

1 JAKSO

Yleiset säännökset

2 artikla

1. Tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Nämä asiakirjat muodostavat yhden kokonaisuuden.

2. Ne on laadittava selkeästi ja tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

3. Tilinpäätöksen on annettava oikea ja riittävä kuva yhtiön varoista ja vastuista, rahoitusasemasta sekä tuloksesta.

4. Jollei tämän direktiivin säännöksien soveltaminen riitä 3 kohdassa tarkoitetun oikean ja riittävän kuvan antamiseksi, on annettava lisätietoja.

5. Jos jonkin tämän direktiivin säännöksen soveltaminen poikkeustapauksissa johtaa ristiriitaan 3 kohdan kanssa, tuosta säännöksestä on poikettava, jotta voidaan antaa 3 kohdassa tarkoitettu oikea ja riittävä kuva. Poikkeamiset sekä selvitys niiden perusteluista ja vaikutuksista varoihin ja vastuisiin, rahoitusasemaan sekä tulokseen on ilmoitettava liitetiedoissa. Jäsenvaltiot voivat määritellä kyseiset poikkeustapaukset ja antaa tarvittavat erityissäännökset.

6. Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että tilinpäätöksessä annetaan myös muita tietoja kuin ne, jotka siinä tämän direktiivin mukaan on annettava.

2 JAKSO

Tasetta ja tuloslaskelmaa koskevat yleiset säännökset

3 artikla

Taseen ja tuloslaskelman kaavaa, varsinkaan niiden esittämisessä noudatettavaa muotoa, ei saa muuttaa tilikaudesta toiseen. Tästä periaatteesta saadaan poiketa poikkeustapauksissa. Poikkeamisesta on ilmoitettava liitetiedoissa ja sen on oltava asianmukaisesti perusteltu.

4 artikla

1. Jäljempänä 9, 10 ja 23-26 artiklassa tarkoitetut erät on ilmoitettava taseessa ja tuloslaskelmassa erillisinä ja säädettyä järjestystä noudattaen. Eriä saadaan jaotella edelleen tätä yksityiskohtaisemminkin noudattaen kuitenkin annettuja kaavoja. Uusia eriä voidaan lisätä, jos ne eivät sisällöltään kuulu mihinkään kaavoissa mainituista eristä. Jäsenvaltiot voivat vaatia tällaisen yksityiskohtaisemman jaottelun noudattamista tai tällaisten uusien erien lisäämistä.

2. Taseen ja tuloslaskelman arabialaisin numeroin merkittyjen erien kaavaa, nimikkeitä ja ilmaisuja on muutettava, jos yrityksen erityisluonne sitä edellyttää. Jäsenvaltiot voivat vaatia tietyillä toimialoilla toimivilta yrityksiltä tällaisia muutoksia.

3. Taseen ja tuloslaskelman arabialaisin numeroin merkityt erät voidaan yhdistää, jos:

a) ne eivät ole määrältään merkittäviä 2 artiklan 3 kohdan tavoitteet huomioon ottaen; tai

b) siten parannetaan selkeyttä; näin yhdistetyt erät on kuitenkin erikseen ilmoitettava liitetiedoissa. Jäsenvaltiot voivat vaatia tällaista yhdistämistä.

4. Taseen ja tuloslaskelman jokaisen erän osalta on ilmoitettava edellisen tilikauden vastaava luku. Jäsenvaltiot voivat säätää, että edellisen tilikauden lukua on vastaavasti oikaistava, jos luvut eivät ole vertailukelpoisia. Tiedot vertailukelpoisuuden puuttumisesta ja lukujen oikaisemisesta sekä niitä koskevat aiheelliset selvitykset on aina annettava liitetiedoissa.

5. Taseen tai tuloslaskelman erää, johon liittyvää lukua ei ole, ei ilmoiteta, ellei edelliseltä tilikaudelta ole 4 kohdassa tarkoitettua vastaavaa lukua.

5 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat 4 artiklan 1 ja 2 kohdasta poiketen säätää sijoitusyhtiöiden ja hallintayhtiöiden (holding-yhtiö) tilinpäätöksille erityiset kaavat, jos nämä kaavat antavat näistä yhtiöistä samanlaisen kuvan kuin 2 artiklan 3 kohdassa säädetään.

2. Tässä direktiivissä "sijoitusyhtiöillä" tarkoitetaan yksinomaan:

a) yhtiöitä, joiden ainoana tarkoituksena on sijoittaa varansa erilaisiin arvopapereihin, kiinteään omaisuuteen ja muuhun omaisuuteen sijoitusriskien jakamiseksi ja voiton tuottamiseksi osakkeenomistajille heidän omaisuutensa hoitamisesta;

b) kiinteäpääomaisia sijoitusyhtiöitä lähellä olevia yhtiöitä, jos näiden lähellä olevien yhtiöiden ainoana tarkoituksena on hankkia näiden sijoitusyhtiöiden liikkeeseen laskemia täysin maksettuja osakkeita, edellä sanotun rajoittamatta kuitenkaan direktiivin 77/91/ETY (4) 20 artiklan 1 kohdan h alakohdan soveltamista.

3. Tässä direktiivissä "hallintayhtiöillä" tarkoitetaan yksinomaan yhtiöitä, joiden ainoana tarkoituksena on hankkia osuuksia muista yrityksistä, hoitaa tällaisia osuuksia ja saada ne tuottamaan voittoa osallistumatta itse välittömästi tai välillisesti näiden yritysten johtamiseen muuten kuin osakkeenomistajille tai jäsenelle kuuluvia oikeuksia käyttämällä. Näiden yhtiöiden toimintaa koskevien rajoitusten on oltava sellaisia, että hallintoviranomainen tai tuomioistuin voi valvoa niiden noudattamista.

6 artikla

Jäsenvaltiot voivat mahdollistaakseen tuloksen käytön ilmoittamisen sallia taseen ja tuloslaskelman kaavan muokkaamisen tai vaatia sitä.

7 artikla

Vastaaviin ja vastattaviin kuuluvien erien taikka tuottojen ja kulujen kuittaaminen toisiaan vastaan on kiellettyä.

3 JAKSO

Taseen kaava

8 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tasetta esitettäessä noudatetaan jompaakumpaa tai molempia 9 ja 10 artiklassa annetuista kaavoista. Jos jäsenvaltio antaa säännökset molemmista kaavoista, se voi sallia, että yhtiöt valitsevat niistä jommankumman.

9 artikla

Vastaavaa

A. Merkitty maksamaton pääoma,

jota on vaadittu maksettavaksi

(jollei kansallisen lainsäädännön mukaan maksettavaksi vaadittua pääomaa ole merkittävä vastattaviin. Siinä tapauksessa maksettavaksi vaadittu mutta vielä maksamaton pääoman osa on merkittävä vastaaviin joko A kohtaan tai D.II.5 kohtaan).

B. Perustamismenot

kansallisen lainsäädännön mukaisina ja siltä osin kuin ne kansallisen lainsäädännön mukaan saadaan aktivoida. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan myös säätää, että perustamismenot merkitään alakohdan "aineettomat oikeudet" ensimmäiseksi eräksi.

C. Käyttöomaisuus

I. Aineettomat oikeudet

1. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot siltä osin kuin ne kansallisen lainsäädännön mukaan saadaan aktivoida.

2. Toimiluvat, patentit, lisenssit, tavaramerkit sekä vastaavat oikeudet ja varat, jos ne on:

a) hankittu vastikkeellisesti eikä niitä tarvitse ilmoittaa C.I.3 kohdassa; tai

b) yritys itse luonut, siltä osin kuin kansallinen lainsäädäntö sallii niiden aktivoinnin.

3. Liikearvo siltä osin kuin se on hankittu vastikkeellisesti.

4. Ennakkomaksut.

II. Aineelliset hyödykkeet

1. Maa-alueet ja rakennukset.

2. Kalusto ja koneet.

3. Muut hyödykkeet, työkalut ja laitteet.

4. Ennakkomaksut ja rakenteilla olevat aineelliset hyödykkeet.

III. Rahoitusomaisuus

1. Osuudet sidosyrityksissä.

2. Lainat sidosyrityksille.

3. Omistusyhteydet.

4. Lainat yrityksille, joissa yhtiöllä on omistusyhteys.

5. Käyttöomaisuuteen kuuluvat sijoitukset.

6. Muut lainasaamiset.

7. Omat osakkeet tai osuudet (sekä maininta niiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollisesta vasta-arvosta) siltä osin kuin ne kansallisen lainsäädännön mukaan saadaan merkitä taseeseen.

D. Vaihto-omaisuus

I. Varastot

1. Aineet ja tarvikkeet.

2. Keskeneräiset työt.

3. Valmisteet ja tavarat.

4. Ennakkomaksut.

II. Saamiset

(Kultakin erältä on myöhemmin kuin vuoden kuluessa erääntyvien saamisten määrä ilmoitettava erikseen.)

1. Myyntisaamiset.

2. Saamiset sidosyrityksiltä.

3. Saamiset yrityksiltä, joissa yhtiöllä on omistusyhteys.

4. Muut saamiset.

5. Merkitty maksamaton pääoma, jota on vaadittu maksettavaksi (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan maksettavaksi vaadittua pääomaa ole merkittävä vastaavien A kohtaan).

6. Ennakkomaksut ja siirtosaamiset (jollei tällaisia eriä ole kansallisen lainsäädännön mukaan merkittävä vastaavien E kohtaan).

III. Sijoitukset

1. Sidosyritysten osakkeet tai osuudet.

2. Omat osakkeet tai osuudet (sekä maininta niiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollisesta vasta-arvosta) siltä osin kuin ne kansallisen lainsäädännön mukaan saadaan merkitä taseeseen.

3. Muut sijoitukset.

IV. Rahat ja pankkisaamiset

E. Ennakkomaksut ja siirtosaamiset

(jollei tällaisia eriä ole kansallisen lainsäädännön mukaan merkittävä vastaavien D.II.6 kohtaan).

F. Tilikauden tappio

(jollei sitä ole kansallisen lainsäädännön mukaan merkittävä vastattavien A.VI kohtaan).

Vastattavaa

A. Oma pääoma

I. Merkitty pääoma

(jollei kansallisen lainsäädännön mukaan maksettavaksi vaadittua pääomaa ole merkittävä tähän kohtaan. Siinä tapauksessa merkityn pääoman ja maksettavaksi vaaditun pääoman määrät on ilmoitettava erikseen).

II. Ylikurssi

III. Arvonkorotusrahasto

IV. Rahastot

1. Lakisääteiset rahastot, jos kansallisessa lainsäädännössä edellytetään tällaisia rahastoja.

2. Rahastot omia osakkeita tai osuuksia varten, jos kansallinen lainsäädäntö edellyttää tällaisia rahastoja, edellä sanotun rajoittamatta kuitenkaan direktiivin 77/91/ETY 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista.

3. Yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätyt rahastot.

4. Muut rahastot.

V. Edellisten tilikausien tulos

VI. Tilikauden tulos

(jollei kansallisen lainsäädännön mukaan tätä erää ole merkittävä vastaavien F kohtaan tai vastattavien E kohtaan).

B. Varaukset

1. Varaukset eläkesitoumuksia ja muita sellaisia sitoumuksia varten.

2. Varaus veroja varten.

3. Muut varaukset.

C. Vieras pääoma

(Vuoden kuluessa ja myöhemmin kuin vuoden kuluessa erääntyvien saamisten määrä on ilmoitettava sekä erikseen kultakin erältä että yhteensä näiltä eriltä.)

1. Joukkovelkakirjalainat, joista vaihtovelkakirjalainat on mainittava erikseen.

2. Lainat rahoituslaitoksilta.

3. Ennakkomaksut tilauksista siltä osin kuin niitä ei ilmoiteta erikseen vähennyksenä varastojen kohdalla.

4. Ostovelat.

5. Rahoitusvekselit.

6. Velat sidosyrityksille.

7. Velat yrityksille, joissa yhtiöllä on omistusyhteys.

8. Muut velat mukaan lukien verot ja sosiaaliturvamaksut.

9. Siirtovelat (jollei tällaisia eriä ole kansallisen lainsäädännön mukaan merkittävä vastattavien D kohtaan).

D. Siirtovelat

(jollei tällaisia eriä ole kansallisen lainsäädännön mukaan merkittävä vastattavien C.9 kohtaan).

E. Tilikauden voitto

(jollei sitä ole kansallisen lainsäädännön mukaan merkittävä vastattavien A.VI kohtaan).

10 artikla

A. Merkitty maksamaton pääoma,

jota on vaadittu maksettavaksi

(jollei kansallisen lainsäädännön mukaan maksettavaksi vaadittua pääomaa ole merkittävä L kohtaan. Siinä tapauksessa maksettavaksi vaadittu mutta vielä maksamaton pääoman osa on merkittävä joko A kohtaan tai D.II.5 kohtaan).

B. Perustamismenot

kansallisen lainsäädännön mukaisina ja siltä osin kuin ne kansallisen lainsäädännön mukaan saadaan aktivoida. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan myös säätää, että perustamismenot merkitään alakohdan "aineettomat erät" ensimmäiseksi eräksi.

C. Käyttöomaisuus

I. Aineettomat oikeudet

1. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot siltä osin kuin ne kansallisen lainsäädännön mukaan saadaan aktivoida.

2. Toimiluvat, patentit, lisenssit, tavaramerkit sekä vastaavat oikeudet ja varat, jos ne on:

a) hankittu vastikkeellisesti eikä niitä tarvitse ilmoittaa C.I.3 kohdassa; tai

b) luonut yritys itse, siltä osin kuin kansallinen lainsäädäntö sallii niiden aktivoinnin.

3. Liikearvo siltä osin kuin se on hankittu vastikkeellisesti.

4. Ennakkomaksut.

II. Aineelliset hyödykkeet

1. Maa-alueet ja rakennukset.

2. Kalusto ja koneet.

3. Muut hyödykkeet, työkalut ja laitteet.

4. Ennakkomaksut ja rakenteilla olevat aineelliset hyödykkeet.

III. Rahoitusomaisuus

1. Osuudet sidosyrityksissä.

2. Lainat sidosyrityksille.

3. Omistusyhteydet.

4. Lainat yrityksille, joissa yhtiöllä on omistusyhteys.

5. Käyttöomaisuuteen kuuluvat sijoitukset.

6. Muut lainasaamiset.

7. Omat osakkeet tai osuudet (sekä maininta niiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollisesta vasta-arvosta) siltä osin kuin ne kansallisen lainsäädännön mukaan saadaan merkitä taseeseen.

D. Vaihto-omaisuus

I. Varastot

1. Aineet ja tarvikkeet.

2. Keskeneräiset työt.

3. Valmisteet ja tavarat.

4. Ennakkomaksut.

II. Saamiset

(Kultakin erältä on myöhemmin kuin vuoden kuluessa erääntyvien saamisten määrä ilmoitettava erikseen.)

1. Myyntisaamiset.

2. Saamiset sidosyrityksiltä.

3. Saamiset yrityksiltä, joissa yhtiöllä on omistusyhteys.

4. Muut saamiset.

5. Merkitty maksamaton pääoma, jota on vaadittu maksettavaksi (jollei kansallisen lainsäädännön mukaan maksettavaksi vaadittua pääomaa ole merkittävä A kohtaan).

6. Ennakkomaksut ja siirtosaamiset (jollei tällaisia eriä ole kansallisen lainsäädännön mukaan merkittävä E kohtaan).

III. Sijoitukset

1. Sidosyritysten osakkeet tai osuudet.

2. Omat osakkeet tai osuudet (sekä maininta niiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollisesta vasta-arvosta) siltä osin kuin ne kansallisen lainsäädännön mukaan saadaan merkitä taseeseen.

3. Muut sijoitukset.

IV. Rahat ja pankkisaamiset

E. Ennakkomaksut ja siirtosaamiset

(jollei tällaisia eriä ole kansallisen lainsäädännön mukaan merkittävä D.II.6 kohtaan).

F. Lyhytaikainen vieras pääoma: vuoden kuluessa erääntyvät määrät

1. Joukkovelkakirjalainat, joista vaihtovelkakirjalainat on mainittava erikseen.

2. Lainat rahoituslaitoksilta.

3. Ennakkomaksut tilauksista siltä osin kuin niitä ei ilmoiteta erikseen vähennyksenä varastojen kohdalla.

4. Ostovelat.

5. Rahoitusvekselit.

6. Velat sidosyrityksille.

7. Velat yrityksille, joissa yhtiöllä on omistusyhteys.

8. Muut velat mukaan lukien verot ja sosiaaliturvamaksut.

9. Siirtovelat (jollei tällaisia eriä ole kansallisen lainsäädännön mukaan merkittävä K kohtaan).

G. Vaihto-omaisuus/lyhytaikainen vieras pääoma (ottaen huomioon E kohdassa ilmoitettavat ennakkomaksut ja siirtosaamiset sekä K kohdassa ilmoitettavat siirtovelat).

H. Varat yhteensä vähennettynä lyhytaikaisella vieraalla pääomalla

I. Pitkäaikainen vieras pääoma: yli vuoden kuluttua erääntyvät määrät

1. Joukkovelkakirjalainat, joista vaihtovelkakirjalainat on mainittava erikseen.

2. Lainat rahoituslaitoksilta.

3. Ennakkomaksut tilauksista siltä osin kuin niitä ei ilmoiteta erikseen vähennyksenä varastojen kohdalla.

4. Ostovelat.

5. Rahoitusvekselit.

6. Velat sidosyrityksille.

7. Velat yrityksille, joissa yhtiöllä on omistusyhteys.

8. Muut velat mukaan lukien verot ja sosiaaliturvamaksut.

9. Siirtovelat (jollei tällaisia eriä ole kansallisen lainsäädännön mukaan merkittävä K kohtaan).

J. Varaukset

1. Varaukset eläkesitoumuksia ja muita sellaisia sitoumuksia varten.

2. Varaus veroja varten.

3. Muut varaukset.

K. Siirtovelat

(jollei tällaisia eriä ole kansallisen lainsäädännön mukaan merkittävä F.9 tai I.9 kohtaan tai molempiin).

L. Oma pääoma

I. Merkitty pääoma

(jollei kansallisen lainsäädännön mukaan maksettavaksi vaadittua pääomaa ole merkittävä tähän kohtaan. Siinä tapauksessa merkityn pääoman ja maksettavaksi vaaditun pääoman määrät on ilmoitettava erikseen).

II. Ylikurssi

III. Arvonkorotusrahasto

IV. Rahastot

1. Lakisääteiset rahastot, jos kansallisessa lainsäädännössä edellytetään tällaisia rahastoja.

2. Rahastot omia osakkeita tai osuuksia varten, jos kansallisessa lainsäädännössä edellytetään tällaisia rahastoja, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 77/91/ETY 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista.

3. Yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätyt rahastot.

4. Muut rahastot.

V. Edellisten tilikausien tulos

VI. Tilikauden tulos

11 artikla

Jäsenvaltiot voivat sallia, että yritykset, joiden taseen mukaan kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta ei ylity tilinpäätöspäivänä;

- taseen loppusumma: 1 000 000 ELYä,

- nettoliikevaihto: 2 000 000 ELYä,

- työntekijöitä tilikauden aikana keskimäärin: 50;

laativat lyhennetyt taseet, joissa on vain 9 ja 10 artiklassa kirjaimin ja roomalaisin numeroin merkityt erät, ja antavat erikseen ne tiedot, jotka vaaditaan annettavaksi 9 artiklan vastaavien D.II kohdassa ja vastattavien C kohdassa sekä 10 artiklan D.II kohdassa ja jotka on merkitty sulkumerkeillä näissä kohdissa, yhteismääränä kultakin kyseiseltä erältä.

12 artikla

1. Sillä, että yhtiö tilinpäätöspäivänä ylittää kaksi 11 artiklassa mainittua raja-arvoa tai ei enää ylitä niitä, on merkitystä mainitussa artiklassa tarkoitettua poikkeusta sovellettaessa vain, jos näin tapahtuu kahtena peräkkäisenä tilikautena.

2. Edellä 11 artiklassa mainitut Euroopan laskentayksikköjen määrät saadaan niitä kansallisiksi valuutoiksi muutettaessa ylittää enintään 10 prosentilla.

3. Edellä 11 artiklassa tarkoitettu taseen loppusumma on niiden varojen yhteismäärä, jotka on ilmoitettava 9 artiklassa annetun kaavan vastaavien A-E kohdassa ja 10 artiklassa annetun kaavan A-E kohdassa.

13 artikla

1. Jos vastaaviin tai vastattaviin merkittävä arvo kuuluu useampaan kuin yhteen kaavassa mainittuun erään, sen suhde muihin eriin on ilmoitettava joko kohdassa, johon se merkitään, tai liitetiedoissa, jos sillä on merkitystä tilinpäätöksen ymmärrettävyyden kannalta.

2. Omat ja sidosyritysten osakkeet tai osuudet saadaan merkitä vain siihen tarkoitettuihin kohtiin.

14 artikla

Kaikenlaiset vastuusitoumukset on, jos niitä ei tarvitse ilmoittaa vastattavissa, selvästi ilmoitettava taseen lopussa tai liitetiedoissa, ja kansallisen lainsäädännön tuntemat erilaiset vastuumuodot on erotettava toisistaan; erityisesti on ilmoitettava kaikki annetut esinevakuudet. Sidosyritysten suhteen annetut tällaiset sitoumukset on ilmoitettava erikseen.

4 JAKSO

Eräitä taseen eriä koskevat erityiset säännökset

15 artikla

1. Ilmoitetaanko omaisuus käyttöomaisuutena vai vaihto-omaisuutena, riippuu sen käyttötarkoituksesta.

2. Käyttöomaisuutta on omaisuus, joka on tarkoitettu käytettäväksi jatkuvasti yrityksen toiminnassa.

3. a) Eri käyttöomaisuuserien muutokset on ilmoitettava taseessa tai liitetiedoissa. Tällöin kultakin käyttöomaisuuserältä on erikseen ilmoitettava, aloittaen hankintamenosta tai tuotantokustannuksista, yhtäältä tilikauden aikana tapahtuneet lisäykset, vähennykset ja siirrot sekä toisaalta kertyneiden poistojen määrä tilinpäätöspäivänä ja tilikauden aikana edellisten tilikausien poistoihin tehdyt korjaukset. Poistot on ilmoitettava joko taseessa asianomaisten erien vähennyksinä tai liitetiedoissa.

b) Jos tilinpäätöstä ensimmäisen kerran tämän direktiivin mukaisesti laadittaessa käyttöomaisuuden hankintamenoa tai tuotantokustannuksia ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta viivytystä määrätä, jäännösarvoa tilikauden alkaessa voidaan pitää hankintamenona tai tuotantokustannuksina. Tämän säännöksen soveltamisesta on ilmoitettava liitetiedoissa.

c) Sovellettaessa 33 artiklaa tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettujen eri käyttöomaisuuserien muutokset on ilmoitettava aloittaen arvonkorotuksen tuloksena saatavasta hankintamenosta tai tuotantokustannuksista.

4. Mitä 3 kohdan a ja b alakohdassa säädetään, sovelletaan myös perustamismenoja ilmoitettaessa.

16 artikla

Oikeudet kiinteään omaisuuteen ja muut vastaavat kansallisessa lainsäädännössä määritellyt oikeudet on ilmoitettava kohdassa "maa-alueet ja rakennukset".

17 artikla

Tässä direktiivissä "omistusyhteydellä" tarkoitetaan sellaista yhtiöllä olevaa oikeutta toisen yrityksen pääomaan, joka riippumatta siitä, onko siitä annettu arvopaperi vai ei, luo pysyvän yhteyden näiden yritysten välille ja jonka tarkoituksena on edistää yhtiön toimintaa. Osuutta toisen yhtiön pääomasta on pidettävä omistusyhteytenä, jos se on suurempi kuin osuus, jonka jäsenvaltiot saavat vahvistaa enintään 20 prosentiksi.

18 artikla

Ennakkomaksuihin ja siirtosaamisiin merkitään tilikauden aikana suoritetut menot, jotka kohdistuvat seuraaviin tilikausiin, sekä tilikaudelta kertyvät tulot, jotka eivät eräänny ennen tilikauden päättymistä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että tällaiset erät merkitään rahoitusomaisuuteen. Jos tällaiset erät ovat merkittäviä, niistä on ilmoitettava liitetiedoissa.

19 artikla

Poistoihin kuuluvat kaikki vähennykset, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon taseen eri omaisuuserien arvon vähentyminen, riippumatta siitä, onko arvon vähentyminen lopullista.

20 artikla

1. Varaukset on tarkoitettu sellaisia luonteeltaan selvästi määriteltyjä menetyksiä tai velkoja varten, jotka tilinpäätöspäivänä ovat joko todennäköisiä tai varmoja mutta joiden määrä ja syntymisen ajankohta on epävarma.

2. Jäsenvaltiot voivat myös sallia varaukset sellaisia tilikaudelta tai aikaisemmilta tilikausilta peräisin olevia menoja varten, jotka ovat tilinpäätöspäivänä joko todennäköisiä tai varmoja mutta joiden määrä ja syntymisen ajankohta on epävarma.

3. Varauksia ei saa merkitä suoraan vastaaviin merkittyjen erien arvonvähennyksiksi.

21 artikla

Siirtovelkoihin merkitään ennen tilinpäätöspäivää saadut mutta seuraavalta tilikaudelta kertyvät tulot sekä kaikki tilikauden menot, jotka maksetaan vasta seuraavan tilikauden aikana. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että tällaiset maksut merkitään vieraaseen pääomaan. Jos tällaiset erät ovat merkittäviä, niistä on ilmoitettava liitetiedoissa.

5 JAKSO

Tuloslaskelman kaava

22 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tuloslaskelmaa esitettäessä noudatetaan jotakin tai joitakin 23-26 artiklassa annetuista kaavoista. Jos jäsenvaltio antaa säännökset useammasta kuin yhdestä kaavasta, se voi sallia, että yhtiöt valitsevat jonkin niistä.

23 artikla

1. Nettoliikevaihto.

2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos.

3. Valmistus omaan käyttöön.

4. Muut varsinaisen toiminnan tuotot.

5. a) Aineet ja tarvikkeet.

b) Muut vieraille suoritetut kulut.

6. Henkilöstökulut:

a) palkat ja palkkiot;

b) sosiaaliturvamaksut, joista eläkkeisiin liittyvät maksut on mainittava erikseen.

7. a) Poistot perustamismenoista sekä käyttöomaisuuteen kuuluvista aineellisista hyödykkeistä ja aineettomista oikeuksista.

b) Poistot vaihto-omaisuudesta siltä osin kuin ne ovat suuremmat kuin kyseisen yrityksen tavallisten poistojen määrä.

8. Muut varsinaisen toiminnan kulut.

9. Omistusyhteyksistä saadut tuotot, joista sidosyrityksistä saadut tuotot on mainittava erikseen.

10. Muista käyttöomaisuuteen kuuluvista sijoituksista ja lainasaamisista saadut tuotot, joista sidosyrityksistä saadut tuotot on mainittava erikseen.

11. Muut korkotuotot ja muut sellaiset tuotot, joista sidosyrityksistä saadut tuotot on mainittava erikseen.

12. Rahoitusomaisuudesta ja vaihto-omaisuuteen kuuluvista sijoituksista tehdyt poistot.

13. Korkokulut ja muut sellaiset kulut, joista sidosyrityksiä koskevat on mainittava erikseen.

14. Verot varsinaisen toiminnan tuloksesta.

15. Varsinaisen toiminnan tulos verojen jälkeen.

16. Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot.

17. Muun kuin varsinaisen toiminnan kulut.

18. Muun kuin varsinaisen toiminnan tulos.

19. Verot muun kuin varsinaisen toiminnan tuloksesta.

20. Verot, joita ei ilmoiteta edellä mainituissa erissä.

21. Tilikauden tulos.

24 artikla

A. Kulut

1. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen väheneminen.

2. a) Aineet ja tarvikkeet.

b) Muut vieraille suoritetut kulut.

3. Henkilöstökulut:

a) palkat ja palkkiot;

b) sosiaaliturvamaksut, joista eläkkeisiin liittyvät maksut on mainittava erikseen.

4. a) Poistot perustamismenoista sekä käyttöomaisuuteen kuuluvista aineellisista hyödykkeistä ja aineettomista oikeuksista.

b) Poistot vaihto-omaisuudesta siltä osin kuin ne ovat suuremmat kuin kyseisen yrityksen tavallisten poistojen määrä.

5. Muut varsinaisen toiminnan kulut.

6. Rahoitusomaisuudesta ja vaihto-omaisuuteen kuuluvista sijoituksista tehdyt poistot.

7. Korkokulut ja muut sellaiset kulut, joista sidosyrityksiä koskevat kulut on mainittava erikseen.

8. Verot varsinaisen toiminnan tuloksesta.

9. Varsinaisen toiminnan tulos verojen jälkeen.

10. Muun kuin varsinaisen toiminnan kulut.

11. Verot muun kuin varsinaisen toiminnan tuloksesta.

12. Verot, joita ei ilmoiteta edellä mainituissa erissä.

13. Tilikauden tulos.

B. Tuotot

1. Nettoliikevaihto.

2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys.

3. Valmistus omaan käyttöön.

4. Muut varsinaisen toiminnan tuotot.

5. Omistusyhteyksistä saadut tuotot, joista sidosyrityksistä saadut tuotot on mainittava erikseen.

6. Muista käyttöomaisuuteen kuuluvista sijoituksista ja lainasaamisista saadut tuotot, joista sidosyrityksistä saadut tuotot on mainittava erikseen.

7. Muut korkotuotot ja muut sellaiset tuotot, joista sidosyrityksistä saadut tuotot on mainittava erikseen.

8. Varsinaisen toiminnan tulos verojen jälkeen.

9. Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot.

10. Tilikauden tulos.

25 artikla

1. Nettoliikevaihto.

2. Nettoliikevaihtoon vaikuttavan tuotannon kulut (mukaan lukien poistot).

3. Bruttotulos.

4. Jakelukulut (mukaan lukien poistot).

5. Hallintokulut (mukaan lukien poistot).

6. Muut varsinaisen toiminnan tuotot.

7. Omistusyhteyksistä saadut tuotot, joista sidosyrityksistä saadut tuotot on mainittava erikseen.

8. Muista käyttöomaisuuteen kuuluvista sijoituksista ja lainasaamisista saadut tuotot, joista sidosyrityksistä saadut tuotot on mainittava erikseen.

9. Muut korkotuotot ja muut sellaiset tuotot, joista sidosyrityksistä saadut tuotot on mainittava erikseen.

10. Rahoitusomaisuudesta ja vaihto-omaisuuteen kuuluvista sijoituksista tehdyt poistot.

11. Korkokulut ja muut sellaiset kulut, joista sidosyrityksiä koskevat kulut on mainittava erikseen.

12. Verot varsinaisen toiminnan tuloksesta.

13. Varsinaisen toiminnan tulos verojen jälkeen.

14. Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot.

15. Muun kuin varsinaisen toiminnan kulut.

16. Muun kuin varsinaisen toiminnan tulos.

17. Verot muun kuin varsinaisen toiminnan tuloksesta.

18. Verot, joita ei ilmoiteta edellä mainituissa erissä.

19. Tilikauden tulos.

26 artikla

A. Kulut

1. Nettoliikevaihtoon vaikuttavan tuotannon kulut (mukaan lukien poistot).

2. Jakelukulut (mukaan lukien poistot).

3. Hallintokulut (mukaan lukien poistot).

4. Rahoitusomaisuudesta ja vaihto-omaisuuteen kuuluvista sijoituksista tehdyt poistot.

5. Korkokulut ja muut sellaiset kulut, joista sidosyrityksiä koskevat kulut on mainittava erikseen.

6. Verot varsinaisen toiminnan tuloksesta.

7. Varsinaisen toiminnan tulos verojen jälkeen.

8. Muun kuin varsinaisen toiminnan kulut.

9. Verot muun kuin varsinaisen toiminnan tuloksesta.

10. Verot, joita ei ilmoiteta edellä mainituissa erissä.

11. Tilikauden tulos.

B. Tuotot

1. Nettoliikevaihto.

2. Muut varsinaisen toiminnan tuotot.

3. Omistusyhteyksistä saadut tuotot, joista sidosyrityksistä saadut tuotot on mainittava erikseen.

4. Muista käyttöomaisuuteen kuuluvista sijoituksista ja lainasaamisista saadut tuotot, joista sidosyrityksistä saadut tuotot on mainittava erikseen.

5. Muut korkotuotot ja muut sellaiset tuotot, joista sidosyrityksistä saadut tuotot on mainittava erikseen.

6. Varsinaisen toiminnan tulos verojen jälkeen.

7. Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot.

8. Tilikauden tulos.

27 artikla

Jäsenvaltiot voivat sallia, että yhtiöt, joiden taseen mukaan kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta ei ylity tilinpäätöspäivänä;

- taseen loppusumma: 4 miljoonaa ELYä,

- nettoliikevaihto: 8 miljoonaa ELYä,

- työntekijöitä tilikauden aikana keskimäärin: 250;

poikkeavat 23-26 artiklassa annetuista kaavoista seuraavasti:

a) 23 artikla: 1-5 kohdassa mainitut erät voidaan yhdistää eräksi "bruttotulos",

b) 24 artikla: A.1, A.2 sekä B.1-4 kohdassa mainitut erät voidaan yhdistää eräksi "bruttotulos",

c) 25 artikla: 1, 2, 3 ja 6 kohdassa mainitut erät voidaan yhdistää eräksi "bruttotulos",

d) 26 artikla: A.1 sekä B.1 ja B.2 kohdassa mainitut erät voidaan yhdistää eräksi "bruttotulos".

Sovelletaan, mitä 12 artiklassa säädetään.

6 JAKSO

Eräitä tuloslaskelman eriä koskevat erityiset säännökset

28 artikla

Nettoliikevaihto sisältää yhtiön tavanomaiseen toimintaan liittyvästä tuotteiden myynnistä ja palvelujen tarjoamisesta saatavat tuotot vähennettyinä myynnin oikaisuerillä sekä arvonlisäverolla ja muilla suoraan liikevaihdon perusteella määrättävillä veroilla.

29 artikla

1. Muusta kuin yhtiön tavanomaisesta toiminnasta syntyvät tuotot ja kulut on ilmoitettava erän "muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot" ja erän "muun kuin varsinaisen toiminnan kulut" kohdalla.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetut tuotot ja kulut eivät ole vähämerkityksisiä toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin kannalta, selvitys niiden määrästä ja luonteesta on annettava liitetiedoissa. Sama koskee muihin tilikausiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja.

30 artikla

Jäsenvaltiot voivat sallia, että verot varsinaisen toiminnan tuloksesta ja muun kuin varsinaisen toiminnan tuloksesta lasketaan yhteen ja ilmoitetaan yhtenä tuloslaskelman eränä ennen kohtaa "verot, joita ei ilmoiteta edellä mainituissa erissä". Tällöin erä "varsinaisen toiminnan tulos verojen jälkeen" jätetään pois 23-26 artiklassa annetuista kaavoista.

Jos tätä poikkeusta sovelletaan, yhtiöiden on tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitettava, miltä osin verot tuloksesta koskevat varsinaisen toiminnan tulosta ja muun kuin varsinaisen toiminnan tulosta.

7 JAKSO

Arvostamista koskevat säännökset

31 artikla

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tilinpäätöksissä ilmoitettavat erät arvostetaan seuraavia yleisiä periaatteita noudattaen:

a) yhtiön liiketoiminta oletetaan jatkuvaksi;

b) samoja arvostusmenetelmiä on noudatettava johdonmukaisesti tilikaudesta toiseen;

c) arvostuksessa on noudatettava varovaisuutta ja erityisesti:

aa) ainoastaan tilikauden loppuun mennessä toteutuneet voitot saadaan ilmoittaa tilinpäätöksessä,

bb) kaikki sellaiset ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdolliset menetykset, jotka liittyvät kyseiseen tai sitä edeltäneeseen tilikauteen, on otettava huomioon, vaikka tällaiset vastuut ja menetykset tulisivat tietoon vasta tilinpäätöspäivän ja tilinpäätöksen laatimisen välisenä aikana,

cc) kaikki arvon vähentyminen on otettava huomioon riippumatta siitä, onko tilikauden tulos voitollinen vai tappiollinen;

d) kaikki tilikauden tuotot ja kulut on otettava huomioon riippumatta tällaisen tuoton tai kulun saanti- tai maksupäivästä;

e) vastaaviin ja vastattaviin kuuluvat omaisuuserät on arvostettava erikseen;

f) kunkin tilikauden aloittavan taseen on vastattava edellisen tilikauden päättävää tasetta.

2. Näistä yleisistä periaatteista saadaan poiketa poikkeustapauksissa. Poikkeaminen ja sen perustelut on ilmoitettava liitetiedoissa, joihin on myös sisällytettävä arvio poikkeamisen vaikutuksista varoihin ja vastuisiin, rahoitusasemaan sekä tulokseen.

32 artikla

Tilinpäätöksessä ilmoitettavat erät arvostetaan noudattaen 34-42 artiklaa, joiden lähtökohtana on hankintameno ja tuotantokustannukset.

33 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle, että ne 32 artiklasta poiketen ja myöhemmin toteutettavaan yhteensovittamiseen saakka pidättävät itselleen oikeuden kaikkien yhtiöiden tai joidenkin yhtiöryhmien osalta sallia tai vaatia seuraavaa:

a) käyttöomaisuuteen kuuluvat aineelliset hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöikä on rajoitettu, sekä vaihto-omaisuus arvostetaan noudattaen jälleenhankinta-arvomenetelmää;

b) tilinpäätöksissä ilmoitettavat erät, mukaan lukien oma pääoma, arvostetaan noudattaen rahanarvon alenemisen vaikutukset huomioon ottavia muita arvostusmenetelmiä kuin a alakohdassa mainittua menetelmää;

c) käyttöomaisuuteen kuuluvien aineellisten hyödykkeiden ja muun arvonsa säilyttävän käyttöomaisuuden osalta tehdään arvonkorotuksia.

Jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista arvostusmenetelmistä, niiden sisällöstä sekä soveltamisalasta ja -tavasta on myös annettava säännökset.

Tällaisen menetelmän soveltamisesta, kyseisistä taseen ja tuloslaskelman eristä sekä menetelmistä, joilla ilmoitetut arvot on laskettu, on ilmoitettava liitetiedoissa.

2. a) Jos 1 kohtaa sovelletaan, noudatetun menetelmän mukaisen arvostuksen ja 32 artiklan yleissäännöksen mukaisen arvostuksen erotus on lisättävä vastattaviin sen erään "arvonkorotusrahasto". Tämän erän käsittely verotuksessa on ilmoitettava joko taseessa tai liitetiedoissa.

Edellä 1 kohdan viimeistä alakohtaa sovellettaessa yhtiöiden on, jos rahaston määrää on muutettu tilikauden aikana, julkistettava liitetiedoissa muun ohessa taulukko, josta ilmenee:

- arvonkorotusrahaston määrä tilikauden alussa,

- tilikauden kuluessa arvonkorotusrahastoon tehdyt siirrot, jotka johtuvat arvonkorotuksista,

- tilikauden aikana arvonkorotusrahastosta pääoman korottamiseen käytetyt määrät ja muut siitä tehdyt siirrot sekä selvitys kaikkien tällaisten siirtojen luonteesta,

- arvonkorotusrahaston määrä tilikauden päättyessä.

b) Arvonkorotusrahasto voidaan käyttää milloin tahansa kokonaan tai osittain pääoman korottamiseen.

c) Arvonkorotusrahastoa on purettava siinä määrin kuin siihen siirretyt erät eivät enää ole tarpeen käytetyn arvostusmenetelmän soveltamiseksi ja sen tarkoituksen toteuttamiseksi.

Jäsenvaltiot voivat antaa arvonkorotusrahaston käyttämisestä säännöksiä, jos siirtoja arvonkorotusrahastosta tuloslaskelmaan saadaan tehdä vain siltä osin kuin siirretyt määrät merkitään kuluiksi tuloslaskelmassa tai ne vastaavat tosiasiallisesti toteutuneita luovutusvoittoja. Nämä määrät on ilmoitettava erikseen tuloslaskelmassa. Arvonkorotusrahastoa ei saa jakaa välittömästi eikä välillisesti, ellei jaettava määrä vastaa todellisuudessa toteutuneita luovutusvoittoja.

d) Arvonkorotusrahastoa ei saa alentaa muissa kuin b ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

3. Poistot on laskettava vuosittain kyseistä tilikautta koskevasta arvosta, jolloin jäsenvaltiot voivat kuitenkin 4 ja 22 artiklasta poiketen sallia tai vaatia, että ainoastaan 32 artiklan yleissäännöksen mukainen poistojen määrä ilmoitetaan 23-26 artiklassa annettujen kaavojen asianomaisten erien kohdalla ja että tämän artiklan mukaisesti valitun arvostusmenetelmän soveltamisesta johtuva erotus ilmoitetaan kaavoissa erikseen. Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä 34-42 artiklassa säädetään.

4. Jos 1 kohtaa sovelletaan, taseessa tai liitetiedoissa on ilmoitettava 9 ja 10 artiklassa annettujen kaavojen mukaisesti erikseen kultakin erältä, varastoja lukuun ottamatta:

a) joko 32 artiklan yleissäännöksen mukaisesti arvostettu määrä tilinpäätöspäivänä ja siihen asti kertyneiden poistojen määrä;

b) tai tämän artiklan mukaisen arvostuksen ja 32 artiklaa noudattaen suoritetun arvostuksen erotus tilinpäätöspäivänä sekä, tarvittaessa, määrä, joka on kertynyt tehdyistä lisäpoistoista.

5. Neuvosto tarkastelee komission ehdotuksesta seitsemän vuoden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta tätä artiklaa ja tarvittaessa muuttaa sitä yhteisön taloudellisen kehityksen ja rahaolojen kehityksen perusteella, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 52 artiklan soveltamista.

34 artikla

1. a) Jos perustamismenot kansallisen lainsäädännön mukaan saadaan aktivoida, ne on kirjattava kuluiksi enintään viiden vuoden kuluessa.

b) Siltä osin kuin perustamismenoja ei ole kokonaan kirjattu kuluiksi, voittoa ei saa jakaa, ellei voitonjakoon käytettävissä olevien rahastojen ja tilikausilta siirtyvien käyttämättömien voittovarojen määrä ole vähintään yhtä suuri kuin vielä kuluiksi kirjaamaton osa näistä menoista.

2. Kohtaan "perustamismenot" merkityistä määristä on annettava selvitys liitetiedoissa.

35 artikla

1. a) Käyttöomaisuus on arvostettava hankintamenoon tai tuotantokustannuksiin, jollei b tai c alakohdasta muuta johdu.

b) Taloudelliselta käyttöiältään rajoitetun käyttöomaisuuden hankintameno tai tuotantokustannukset kirjataan kuluiksi poistoina, jotka lasketaan suunnitelman mukaisesti siten, että tällaisen omaisuuden arvo poistetaan sen taloudellisen käyttöiän kuluessa.

c) aa) Rahoitusomaisuudesta voidaan tehdä poistoja arvostamalla se sillä tilinpäätöspäivänä olevaan alempaan arvoon.

bb) Riippumatta siitä, onko käyttöomaisuuden taloudellinen käyttöikä rajoitettu vai ei, siitä on tehtävä poistot siten, että se arvostetaan alempaan sillä tilinpäätöspäivänä olevaan arvoon, jos on odotettavissa, että sen arvo on pysyvästi alentunut.

cc) Edellä aa ja bb alakohdassa tarkoitetut poistot on kirjattava kuluiksi tuloslaskelmassa ja, jollei niitä ole merkitty erikseen tuloslaskelmaan, ne on ilmoitettava erikseen liitetiedoissa.

dd) Edellä aa tai bb alakohdassa tarkoitettua arvostamista alempaan arvoon ei saa jatkaa, jos tällaisten poistojen edellytyksiä ei enää ole.

d) Jos käyttöomaisuudesta tehdään poikkeuksellisia poistoja vain verotuksellisista syistä, tällaisten poistojen määrä ja niiden syyt on ilmoitettava liitetiedoissa.

2. Hankintamenoon luetaan hankintahinta ja muut hankinnasta välittömästi johtuvat menot.

3. a) Tuotantokustannuksiin luetaan raaka-aineiden ja tarvikkeiden hankintahinnat sekä muut kyseistä tuotetta välittömästi koskevat menot.

b) Kohtuullinen osuus tuotetta vain välillisesti koskevista menoista voidaan lisätä tuotantokustannuksiin siltä osin kuin ne kohdistuvat asianomaiseen tuotantojaksoon.

4. Käyttöomaisuuden valmistuksen rahoittamiseksi lainatun pääoman korot voidaan sisällyttää tuotantokustannuksiin siltä osin kuin ne kohdistuvat asianomaiseen tuotantojaksoon. Tällöin on tällaisten korkomenojen sisällyttämisestä vastaaviin ilmoitettava liitetiedoissa.

36 artikla

Poiketen siitä, mitä 35 artiklan 1 kohdan c alakohdan cc alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia, että 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut sijoitusyhtiöt vähentävät sijoitusten poistot suoraan oma pääomasta. Kyseiset määrät on ilmoitettava erikseen taseen vastattavissa.

37 artikla

1. Tutkimus- ja kehitysmenoihin sovelletaan, mitä 34 artiklassa säädetään. Poikkeustapauksissa jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia, että 34 artiklan 1 kohdan a alakohdasta poiketaan. Tällöin ne voivat säätää, että myös 34 artiklan 1 kohdan b alakohdasta saa poiketa. Poikkeamisesta ja sen perusteluista on ilmoitettava liitetiedoissa.

2. Liikearvoon sovelletaan, mitä 34 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia, että yritykset suunnitelman mukaisesti poistavat liikearvon viittä vuotta pidemmässä määräajassa, jos tämä määräaika ei ole pidempi kuin omaisuuden taloudellinen käyttöikä ja määräaika sekä sen käyttämisen perustelut ilmoitetaan liitetiedoissa.

38 artikla

Käyttöomaisuuteen kuuluvat aineelliset hyödykkeet sekä aineet ja tarvikkeet, jotka vaihtuvat jatkuvasti ja joiden yhteisarvolla on yritykselle vähäinen merkitys, voidaan merkitä vastaaviin kiinteänä määränä ja arvona, jos niiden määrä, arvo ja koostumus eivät merkittävästi vaihtele.

39 artikla

1. a) Vaihto-omaisuus on arvostettava hankintamenoon tai tuotantokustannuksiin, jollei b tai c alakohdasta muuta johdu.

b) Vaihto-omaisuudesta on tehtävä poistot arvostamalla se alempaan markkina-arvoonsa tai erityistapauksissa sillä tilinpäätöspäivänä olevaan muuhun alempaan arvoon.

c) Jäsenvaltiot voivat sallia poikkeuksellisten poistojen tekemisen, jos ne ovat huolellisen kaupallisen arvioinnin perusteella tarpeen sen estämiseksi, että kyseisten erien arvoa täytyisi arvonvaihteluiden vuoksi lähitulevaisuudessa muuttaa. Tällaisten poistojen määrä ja niiden perustelut on ilmoitettava liitetiedoissa.

d) Edellä aa tai bb alakohdassa tarkoitettua arvostamista alempaan arvoon ei saa jatkaa, jos tällaisten poistojen edellytyksiä ei enää ole.

e) Jos vaihto-omaisuudesta tehdään poikkeuksellisia poistoja vain verotuksellisista syistä, tällaisten poistojen määrä ja niiden perustelut on ilmoitettava liitetiedoissa.

2. Hankintamenolla ja tuotantokustannuksilla tarkoitetaan samaa kuin 35 artiklan 2 ja 3 kohdassa. Jäsenvaltiot voivat soveltaa myös 35 artiklan 4 kohtaa. Jakelusta aiheutuneita menoja ei saa sisällyttää tuotantokustannuksiin.

40 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat sallia, että samanlajisten tavaroiden varastojen ja kaikkien lajiesineiden, sijoitukset mukaan lukien, hankintamenot tai tuotantokustannukset lasketaan painotettua keskiarvohintaa, "first in, first out (FIFO)" -menetelmää, "last in, first out (LIFO)" -menetelmää tai jotakin muuta, vastaavaa menetelmää käyttäen.

2. Jos taseessa esitetty, 1 kohdassa tarkoitettuja laskentamenetelmiä käyttämällä saatu arvo poikkeaa tilinpäätöspäivänä merkittävästi viimeisintä ennen tilinpäätöspäivää tiedossa olevaa markkina-arvoa käyttäen lasketusta arvosta, tuon erotuksen määrä on ilmoitettava kokonaisuudessaan nimikkeittäin liitetiedoissa.

41 artikla

1. Jos velan vuoksi takaisin maksettava määrä on suurempi kuin saatu määrä, erotus voidaan aktivoida. Se on merkittävä erikseen taseeseen tai liitetietoihin.

2. Tätä erotusta on kirjattava kuluksi vuosittain sopivansuuruisina erinä, ja sen on oltava kokonaisuudessaan poistettu viimeistään velan takaisinmaksun hetkellä.

42 artikla

Tehdyt varaukset eivät saa määrältään olla suurempia kuin on tarpeen.

Varaukset, jotka merkitään taseen kohtaan "muut varaukset", on ilmoitettava liitetiedoissa, jos ne ovat merkittäviä.

8 JAKSO

Liitetietojen sisältö

43 artikla

1. Tämän direktiivin muiden säännösten mukaan vaadittavien tietojen lisäksi liitetiedoissa on annettava ainakin seuraavat tiedot:

1) tilinpäätöksen eri eriin sovelletut arvostusmenetelmät ja poistojen laskemisessa käytetyt menetelmät. Tilinpäätökseen sisältyvien sellaisten erien osalta, jotka ovat tai alunperin olivat ulkomaanrahan määräisiä, on ilmoitettava vaihtokurssit, joita on käytetty muutettaessa ne paikalliseksi valuutaksi;

2) jokaisen sellaisen yrityksen nimi ja kotipaikka, jonka pääomasta yhtiöllä on joko suoraan tai sellaisen henkilön kautta, joka toimii omissa nimissään mutta yhtiön lukuun, vähintään tietynsuuruinen osuus, jonka jäsenvaltiot saavat vahvistaa enintään 20 prosentiksi, sekä tuon pääomaosuuden suuruus, kyseisen yrityksen oman pääoman määrä sekä sen sellaisen viimeisen tilikauden tulos, jolta on laadittu tilinpäätös. Nämä tiedot voidaan jättää antamatta, jos ne ovat 2 artiklan 3 kohdan tavoitteiden kannalta vähämerkityksisiä. Omaa pääomaa ja tulosta koskevat tiedot voidaan jättää antamatta myös, jos kyseinen yritys ei julkista tasettaan ja yhtiöllä suoraan tai välillisesti oleva osuus yrityksen pääomasta on pienempi kuin 50 prosenttia;

3) vahvistetun pääoman rajoissa tilikauden aikana merkittyjen osakkeiden määrä ja nimellisarvo tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollinen vasta-arvo, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 68/151/ETY 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan tai direktiivin 77/91/ETY 2 artiklan c alakohdan pääoman määrää koskevien säännösten soveltamista;

4) jos osakelajeja on useampia, kutakin lajia olevien osakkeiden määrä ja nimellisarvo tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollinen vasta-arvo;

5) kaikki nautintakirjat ("part bénéficiaire"), vaihtovelkakirjat tai muut vastaavat arvopaperit tai oikeudet sekä maininta niiden määrästä ja niihin kuuluvista oikeuksista;

6) yhtiön sellaisten velkojen määrä, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua, sekä kaikkien yhtiön sellaisten velkojen määrä, joista yhtiö on antanut esinevakuuden, ja maininta vakuuden luonteesta ja muodosta. Tämä tieto on ilmoitettava erikseen kultakin vieraan pääoman erältä 9 ja 10 artiklassa säädettyjä kaavoja noudattaen;

7) kaikkien taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä, jos tällä tiedolla on merkitystä arvioitaessa rahoitusasemaa. Kaikki eläkkeitä ja sidosyrityksiä koskevat sitoumukset on ilmoitettava erikseen;

8) edellä 28 artiklassa tarkoitetun nettoliikevaihdon erittely toimialoittain ja maantieteellisten markkinoiden mukaan, jos nämä toimialat ja markkinat eroavat merkittävästi toisistaan ottaen huomioon yhtiön tavanomaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden myynnin ja palvelujen tarjoamisen järjestäminen;

9) yhtiön palveluksessa tilikaudella olleiden henkilöiden keskimääräinen lukumäärä ryhmiteltynä sekä tilikauden henkilöstökulut 23 artiklan 6 kohdassa säädetyllä tavalla ryhmiteltyinä, jollei näitä kuluja ilmoiteta erikseen tuloslaskelmassa;

10) se, missä määrin tilikauden tuloksen laskemiseen on vaikuttanut sellainen tilinpäätöserien arvostus, joka 31 ja 34-42 artiklassa säädetyistä periaatteista poiketen on kyseisellä tilikaudella tai aikaisemmalla tilikaudella tehty veroedun saamiseksi. Jos tällaisen arvostuksen vaikutus myöhempään verotukseen on merkittävä, on annettava tiedot siitä;

11) tilikaudelta ja aikaisemmilta tilikausilta kirjattujen verojen ja näiltä kausilta määrättävien verojen erotus, jos sillä on merkitystä myöhemmän verotuksen kannalta. Tämä määrä voidaan ilmoittaa myös taseessa yhteismääräisenä asianmukaisesti otsikoituna erillisenä eränä;

12) hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenille näiden tehtävistä tilikaudella maksetut korvaukset sekä näiden elinten entisten jäsenten osalta syntyvät tai tehdyt eläkesitoumukset;

13) hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenille annettujen ennakkojen ja luottojen määrä, maininta korkokannoista, tärkeimmistä ehdoista ja takaisin maksetuista määristä sekä kaikenlaiset näiden puolesta annetut vastuusitoumukset yhteismääränä kultakin henkilöryhmältä.

2. Ennen myöhemmin toteutettavaa yhteensovittamista jäsenvaltioiden ei tarvitse soveltaa 1 kohdan 2 alakohtaa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin hallintayhtiöihin.

44 artikla

Jäsenvaltiot voivat sallia, että 11 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat lyhennetyt liitetiedot ilman 43 artiklan 1 kohdan 5-12 alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Liitetiedoissa on kuitenkin annettava 43 artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa tarkoitetut tiedot kaikkien kyseisten erien yhteismäärinä.

Sovelletaan, mitä 12 artiklassa säädetään.

45 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 43 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetut tiedot:

a) annetaan direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti talletetussa katsauksessa; tämä on ilmoitettava liitetiedoissa;

b) jätetään antamatta, jos ne ovat omiaan aiheuttamaan vakavaa haittaa jollekin 43 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetuista yrityksistä. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että tietojen antamatta jättämiseen on saatava etukäteen lupa hallintoviranomaiselta tai tuomioistuimelta. Tietojen antamatta jättämisestä on ilmoitettava liitetiedoissa.

2. Mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään, koskee myös 43 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa tarkoitettuja tietoja.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että 27 artiklassa tarkoitetut yhtiöt jättävät 43 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa tarkoitetut tiedot antamatta. Sovelletaan, mitä 12 artiklassa säädetään.

9 JAKSO

Toimintakertomuksen sisältö

46 artikla

1. Toimintakertomuksessa on oltava yhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja sen tilasta selostus, joka antaa tosiasioita vastaavan kuvan.

2. Kertomuksessa on myös annettava:

a) tiedot kaikista tilikauden päättymisen jälkeisistä tärkeistä tapahtumista;

b) tiedot yhtiön todennäköisestä tulevasta kehityksestä;

c) tiedot tutkimus- ja kehitystoiminnasta;

d) direktiivin 77/91/ETY 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot omien osakkeiden hankkimisesta.

10 JAKSO

Julkistaminen

47 artikla

1. Asianmukaisesti vahvistettu tilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuksen suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden kertomus julkistetaan noudattaen kunkin jäsenvaltion lainsäädännössä säädettyä, direktiivin 68/151/ETY 3 artiklan mukaista menettelyä.

Jäsenvaltion lainsäädännössä voidaan kuitenkin säätää, että toimintakertomusta ei tarvitse julkistaa edellä tarkoitetulla tavalla. Tällöin se on pidettävä yleisön saatavilla kyseisessä jäsenvaltiossa olevassa yhtiön kotipaikassa.

Pyynnöstä on oltava mahdollista saada maksuitta jäljennös kertomuksesta tai sen osasta.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia, että 11 artiklassa tarkoitetut yhtiöt julkistavat:

a) lyhennetyt taseet, joissa on vain 9 ja 10 artiklassa kirjaimin ja roomalaisin numeroin merkityt erät, ja antavat erikseen ne tiedot, jotka vaaditaan annettaviksi 9 artiklan vastaavien D.II kohdassa ja vastattavien C kohdassa sekä 10 artiklan D.II kohdassa ja jotka on merkitty sulkumerkeillä näissä kohdissa, yhteismääränä kultakin kyseiseltä erältä; sekä

b) lyhennetyt liitetiedot ilman 43 artiklan 1 kohdan 5-12 alakohdassa tarkoitettuja tietoja. Liitetiedoissa on kuitenkin annettava 43 artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa tarkoitetut tiedot kaikkien kyseisten erien yhteismäärinä.

Sovelletaan, mitä 12 artiklassa säädetään.

Lisäksi jäsenvaltiot voivat vapauttaa tällaiset yhtiöt velvollisuudesta julkistaa tuloslaskelma, toimintakertomus ja tilintarkastuksen suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden kertomus.

3. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 27 artiklassa tarkoitetut yhtiöt julkistavat:

a) lyhennetyt taseet, joissa on vain 9 ja 10 artiklassa kirjaimin ja roomalaisin numeroin merkityt erät, ja antavat erikseen joko taseessa tai liitetiedoissa:

- 9 artiklassa vastaavien C.I.3, C.II.1, 2, 3, ja 4, C.III.1, 2, 3, 4 ja 7, D.II.2, 3 ja 6 ja D.III.1 ja 2 kohdassa sekä vastattavien C.1, 2, 6, 7 ja 9 kohdassa mainitut erät,

- 10 artiklan C.I.3, C.II.1, 2, 3 ja 4, C.III.1, 2, 3, 4 ja 7, D.II.2, 3 ja 6, D.III.1 ja 2, F.1, 2, 6, 7 ja 9 sekä I.1, 2, 6, 7 ja 9 kohdassa mainitut erät,

- tiedot, jotka vaaditaan annettavaksi 9 artiklassa vastaavien D.II kohdassa ja vastattavien C kohdassa niiden sulkumerkeillä merkityissä kohdissa yhteismääränä kultakin kyseiseltä erältä sekä erikseen vastaavien D.II. 2 ja 3 sekä vastattavien C.1, 2, 6, 7 ja 9 kohdan osalta,

- tiedot, jotka vaaditaan annettavaksi 10 artiklan D.II kohdassa sen sulkumerkeillä merkityssä kohdassa yhteismääränä kultakin kyseiseltä erältä sekä erikseen D.II. 2 ja 3 kohdan osalta;

b) lyhennetyt liitetiedot ilman 43 artiklan 1 ja 5, 6, 8, 10 ja 11 kohdassa tarkoitettuja tietoja. Liitetiedoissa on kuitenkin annettava 43 artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa tarkoitetut tiedot kaikkien kyseisten erien yhteismäärinä.

Mitä tässä kohdassa säädetään, ei kuitenkaan rajoita tuloslaskelmaa, toimintakertomusta ja tilintarkastuksen suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden kertomusta koskevien 1 kohdan säännöksien soveltamista.

Sovelletaan, mitä 12 artiklassa säädetään.

48 artikla

Jos tilinpäätös ja toimintakertomus julkistetaan täydellisinä, ne on julkistettava samassa muodossa ja samasanaisina kuin ne ovat olleet tilintarkastuksen suorittamisesta vastuussa olevalla henkilöllä kertomusta laadittaessa. Niihin on liitettävä hänen kertomuksensa sellaisenaan. Jos tilintarkastuksen suorittamisesta vastuussa oleva henkilö on tehnyt muistutuksia tai kieltäytynyt puoltamasta tilinpäätöksen vahvistamista, tämä on ilmoitettava perusteluineen.

49 artikla

Jos tilinpäätöstä ei julkisteta täydellisenä, on ilmoitettava, että julkistettu tilinpäätös on lyhennetty, ja mainittava rekisteri, johon tilinpäätös on 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti talletettu. Jos asiakirjaa ei vielä ole talletettu, siitä on ilmoitettava. Tilintarkastuksen suorittamisesta vastuussa olevan henkilön kertomuksen ei tarvitse olla julkistettavassa asiakirjassa, mutta on ilmoitettava, onko kertomus annettu muistutuksin vai muistutuksitta vai onko siinä kieltäydytty puoltamasta tilinpäätöksen vahvistamista.

50 artikla

Tilinpäätösten kanssa ja samalla tavalla on julkistettava:

- ehdotus tuloksen käyttämiseksi,

- tuloksen käyttämistapa,

jos nämä tiedot eivät käy ilmi tilinpäätöksestä.

11 JAKSO

Tilintarkastus

51 artikla

1. a) Yhtiöiden on annettava tilinpäätöksensä yhden tai useamman sellaisen henkilön tarkastettavaksi, joka on kansallisen lainsäädännön mukaan hyväksytty tilintarkastajaksi.

b) Tilintarkastuksen suorittamisesta vastuussa olevan henkilön tai olevien henkilöiden on myös varmistettava, että toimintakertomus on sopusoinnussa saman tilikauden tilinpäätöksen kanssa.

2. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 11 artiklassa tarkoitetut yhtiöt 1 kohdassa säädetystä velvollisuudesta.

Sovelletaan, mitä 12 artiklassa säädetään.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettu poikkeus tehdään, jäsenvaltioiden on lainsäädännössään säädettävä asianmukaiset seuraamukset sen varalta, ettei yhtiön tilinpäätöstä tai toimintakertomusta laadita tämän direktiivin vaatimuksien mukaisesti.

12 JAKSO

Loppusäännökset

52 artikla

1. Komission yhteyteen perustetaan yhteyskomitea. Sen tehtävänä on:

a) helpottaa tämän direktiivin yhdenmukaista soveltamista säännöllisin kokouksin, joissa käsitellään erityisesti sen täytäntöönpanon aiheuttamia käytännön ongelmia, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 169 ja 170 artiklan soveltamista;

b) neuvoa tarvittaessa komissiota tähän direktiiviin tehtävistä lisäyksistä tai muutoksista.

2. Yhteyskomiteassa on jäsenvaltioiden edustajat ja komission edustajat. Puheenjohtajana on komission edustaja. Komissio huolehtii sihteeristötehtävistä.

3. Puheenjohtaja kutsuu komitean koolle joko omasta aloitteestaan tai sen jäsenen pyynnöstä.

53 artikla

1. Tätä direktiiviä sovellettaessa noudatetaan Euroopan laskentayksikön määritelmää, joka on annettu 18 päivänä joulukuuta 1975 tehdyssä komission päätöksessä 3289/75/EHTY (5). Vasta-arvo kansallisessa valuutassa lasketaan aluksi sen päivän kurssin mukaan, jona tämä direktiivi on annettu.

2. Joka viides vuosi neuvosto komission ehdotuksesta arvioi tässä direktiivissä Euroopan laskentayksikköinä ilmaistut rahamäärät ja tarvittaessa muuttaa niitä yhteisön talouskehityksen ja rahaolojen kehityksen perusteella.

54 artikla

Tämä direktiivi ei estä soveltamasta jäsenvaltion lainsäädäntöä, jonka mukaan yhtiön tilinpäätös on, jos yhtiö ei kuulu tämän jäsenvaltion lainsäädännön piiriin, talletettava rekisteriin, johon tällaisten yhtiöiden sivuliikkeet on merkitty.

55 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kahden vuoden kuluessa sen tiedoksi antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä ei sovelleta, ennen kuin 18 kuukautta on kulunut 1 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä.

Mainittu 18 kuukauden määräaika voi kuitenkin olla viisi vuotta:

a) Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin "unregistered companies" -yhtiöiden osalta;

b) taseen ja tuloslaskelman kaavoja koskevien 9, 10 ja 23-26 artiklan soveltamiseksi, jos jäsenvaltio on saattanut voimaan säännökset toisenlaisista näiden asiakirjojen kaavoista enintään kolme vuotta ennen tämän direktiivin tiedoksi antamista;

c) tämän direktiivin soveltamiseksi 9 artiklan vastaavien C.II.2 ja 3 kohdassa sekä 10 artiklan C kohdan II.2 ja 3 kohdassa mainituissa erissä tarkoitetun omaisuuden arvon vähenemisen laskemiseen ja tällaisen omaisuuden ilmoittamiseen taseessa;

d) tämän direktiivin 47 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi muihin yhtiöihin kuin niihin, joita julkistamisvelvollisuus jo koskee direktiivin 68/151/ETY 2 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaan. Tällöin tämän direktiivin 47 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan säännöksiä sovelletaan tilinpäätökseen ja tilintarkastuksen suorittamisesta vastuussa olevan henkilön kertomukseen;

e) tämän direktiivin 51 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi.

Lisäksi tätä 18 kuukauden määräaikaa voidaan pidentää kahdeksaksi vuodeksi sellaisten yritysten osalta, joiden pääasiallisena tarkoituksena on varustamotoiminnan harjoittaminen ja jotka ovat jo olemassa 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten tullessa voimaan.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että ne toimittavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

56 artikla

Velvollisuus ilmoittaa tilinpäätöksessä 9, 10 ja 23-26 artiklassa mainitut, sidosyrityksiä koskevat erät ja velvollisuus antaa näistä yrityksistä 13 artiklan 2 kohdassa, 14 artiklassa tai 43 artiklan 1 kohdan 7 alakohdassa tarkoitettuja tietoja tulee voimaan samaan aikaan kuin konsolidoituja tilinpäätöksiä koskeva neuvoston direktiivi.

57 artikla

1. Kunnes konsolidoituja tilinpäätöksiä koskeva neuvoston direktiivi tulee voimaan, ja rajoittamatta kuitenkaan direktiivin 68/151/ETY ja 77/91/ETY soveltamista, jäsenvaltioiden ei tarvitse soveltaa tämän jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön alaiseen yritysryhmään kuuluvaan sidoksissa olevaan yhtiöön sidoksissa olevien yhtiöiden tilinpäätösten sisältöä, tilintarkastusta tai tilinpäätösten julkistamista koskevia tämän direktiivin säännöksiä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) hallitseva yhtiö on jonkin jäsenvaltion lainsäädännön alainen;

b) kaikki sidoksissa olevan yhtiön osakkeenomistajat tai jäsenet ovat ilmoittaneet suostumuksensa tällaisesta velvollisuudesta poikkeamiseen; tämä ilmoitus on tehtävä kultakin tilikaudelta erikseen;

c) hallitseva yhtiö on ilmoittanut, että se takaa kaikki sidoksissa olevan yhtiön tekemät sitoumukset;

d) sidoksissa oleva yhtiö julkistaa b ja c alakohdassa tarkoitetut ilmoitukset 47 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan mukaisesti;

e) sidoksissa olevan yhtiön tilinpäätös on konsolidoitu yritysryhmän tilinpäätökseen;

f) sidoksissa olevan yhtiön tilinpäätöksen laatimista, tilintarkastusta ja julkistamista koskevasta poikkeuksesta ilmoitetaan yritysryhmän tilinpäätöksen liitetiedoissa.

2. Yritysryhmän tilinpäätökseen sovelletaan 47 ja 51 artiklan säännöksiä.

3. Yritysryhmän tilinpäätökseen sovelletaan 2-46 artiklaa niiltä osin kuin se on mahdollista.

58 artikla

1. Kunnes konsolidoituja tilinpäätöksiä koskeva neuvoston direktiivi tulee voimaan, ja rajoittamatta kuitenkaan direktiivin 77/91/ETY soveltamista, jäsenvaltioiden ei tarvitse soveltaa tämän jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön alaisen yritysryhmän hallitsevaan yhtiöön hallitsevien yhtiöiden tuloslaskelmien sisältöä, tilintarkastusta tai tuloslaskelmien julkistamista koskevia tämän direktiivin säännöksiä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) hallitseva yhtiö julkistaa tämän poikkeuksen 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b) hallitsevan yhtiön tilinpäätös on konsolidoitu yritysryhmän tilinpäätökseen;

c) hallitsevan yhtiön tuloslaskelman tarkastamista ja julkistamista koskevasta poikkeuksesta ilmoitetaan yritysryhmän tilinpäätöksen liitetiedoissa;

d) tämän direktiivin periaatteiden mukaisesti määrätty hallitsevan yhtiön tulos ilmoitetaan hallitsevan yhtiön taseessa.

2. Yritysryhmän tilinpäätökseen sovelletaan 47 ja 51 artiklan säännöksiä.

3. Yritysryhmän tilinpäätökseen sovelletaan 2-46 artiklaa niiltä osin kuin se on mahdollista.

59 artikla

Myöhemmin toteutettavaan yhteensovittamiseen saakka jäsenvaltiot voivat sallia, että osuudet sidosyrityksissä arvostetaan pääomaosuusmenetelmää ("equity"-menetelmä) noudattaen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) tämän arvostusmenetelmän käyttämisestä ilmoitetaan niiden yhtiöiden tilinpäätösten liitetiedoissa, joilla on tällaisia osuuksia;

b) tällaisten osuuksien hankintahetkellä olleen niiden hankintamenon ja niiden pääomasta edustaman osuuden välisen erotuksen määrä, kun pääomaan luetaan mukaan sidosyrityksen rahastot, tulos ja edellisten tilikausien tulos, ilmoitetaan erikseen sen yhtiön taseessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa, jolla on tällaisia osuuksia;

c) niiden yhtiöiden taseessa, joilla on tällaisia osuuksia, osuuksien hankintamenoon lisätään tai siitä vähennetään sidosyritysten toteutunut voitto tai tappio yhtiöllä olevaa pääomaosuutta vastaavasti;

d) edellä c alakohdassa tarkoitetut määrät ilmoitetaan joka tilikaudelta niiden yhtiöiden tuloslaskelmassa, joilla on tällaisia osuuksia, asianmukaisesti otsikoituna erillisenä eränä;

e) jos sidosyritys jakaa tuottoa yhtiölle, jolla on tällaisia osuuksia, osuuksien kirjanpitoarvoa alennetaan vastaavasti;

f) jos d alakohdan mukaisesti tuloslaskelmassa ilmoitetut määrät ovat suuremmat kuin jo saatujen tai saatavissa olevien tuottojen määrät, erotuksen määrä on siirrettävä rahastoon, jota ei voida jakaa osakkeenomistajille.

60 artikla

Myöhemmin toteutettavaan yhteensovittamiseen saakka jäsenvaltiot voivat säätää, että sijoitukset, joihin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut sijoitusyhtiöt ovat sijoittaneet varansa, arvostetaan niiden markkina-arvon mukaan.

Tällöin jäsenvaltiot voivat myös vapauttaa vaihtelevapääomaiset sijoitusyhtiöt velvollisuudesta ilmoittaa 36 artiklassa tarkoitetut poistot erikseen.

61 artikla

Kunnes konsolidoituja tilinpäätöksiä koskeva neuvoston direktiivi tulee voimaan, jäsenvaltion ei tarvitse soveltaa tämän jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön alaisten yritysryhmien hallitseviin yhtiöihin 43 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan säännöksiä kyseisten yritysten oman pääoman määrästä ja tuloksesta, jos tällaisten yritysten tilinpäätökset on konsolidoitu yritysryhmän tilinpäätökseen tai jos osuudet tällaisissa yrityksissä on arvostettu pääomaosuusmenetelmää käyttäen.

62 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 1978.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. von DOHNANYI

(1) EYVL N:o C 129, 11.12.1972, s. 38

(2) EYVL N:o C 39, 7.6.1973, s. 31

(3) EYVL N:o L 65, 14.3.1968, s. 8

(4) EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 1

(5) EYVL N:o L 327, 19.12.1975, s. 4

Top