Help Print this page 

Document DD_2013_17_001_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
17. Pravo poduzećâ
Svezak 001
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.17.001.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

17.   Pravo poduzećâ

Svezak 001

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1977

L 026

1

 

 

31977L0091

 

 

 

(77/91/EEZ)
Druga direktiva Vijeća od 13. prosinca 1976. o koordinaciji zaštitnih mehanizama koje, radi zaštite interesa članica i ostalih, države članice zahtijevaju od trgovačkih društava u smislu članka 58. stavka 2. Ugovora, s obzirom na osnivanje dioničkih društava i održavanje i promjenu njihovog kapitala, a s ciljem ujednačavanja tih zaštitnih mehanizama

3

1978

L 222

11

 

 

31978L0660

 

 

 

(78/660/EEZ)
Četvrta direktiva Vijeća od 25. srpnja 1978. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava

16

1982

L 378

47

 

 

31982L0891

 

 

 

(82/891/EEZ)
Šesta direktiva Vijeća od 17. prosinca 1982. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora, koja se odnosi na podjelu dioničkih društava

37

1983

L 193

1

 

 

31983L0349

 

 

 

(83/349/EEZ)
Sedma direktiva Vijeća od 13. lipnja 1983. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora o konsolidiranim financijskim izvještajima

45

1984

L 314

28

 

 

31984L0569

 

 

 

(84/569/EEZ)
Direktiva Vijeća od 27. studenoga 1984. o reviziji iznosa izraženih u ECU u Direktivi 78/660/EEZ

62

1985

L 199

1

 

 

31985R2137

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2137/85 od 25. srpnja 1985. o Europskom gospodarskom interesnom udruženju (EGIU)

63

1989

L 073

52

 

 

31989D0196

 

 

 

(89/196/EEZ, Euratom, EZUČ)
Odluka Komisije od 3. ožujka 1989. o utvrđivanju detaljnih pravila za skidanje oznake tajnosti s dokumenata obuhvaćenih profesionalnom ili poslovnom tajnom

72

1990

L 317

60

 

 

31990L0605

 

 

 

(90/605/EEZ)
Direktiva Vijeća od 8. studenoga 1990. o izmjeni Direktive 78/660/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima i Direktive 83/349/EEZ o konsolidiranim izvještajima u vezi s područjem primjene tih direktiva

73

1990

L 340

24

 

 

31990D0631

 

 

 

(90/631/Euratom, EZUČ, EEZ)
Odluka Komisije od 30. studenoga 1990. o izmjeni Odluke 89/196/EEZ, Euratom, EZUČ o utvrđivanju detaljnih pravila za skidanje oznake tajnosti s dokumenata obuhvaćenih profesionalnom ili poslovnom tajnom

76

1993

L 248

15

 

 

31993L0083

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/83/EEZ od 27. rujna 1993. o koordinaciji određenih pravila s obzirom na autorsko pravo i srodna prava koja se odnose na satelitsko emitiranje i kabelsko reemitiranje

77

1995

L 303

1

 

 

31995R2868

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice

84

1996

L 028

11

 

 

31996R0216

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 216/96 od 5. veljače 1996. o utvrđivanju pravila postupka žalbenih vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

116

2001

L 167

10

 

 

32001L0029

 

 

 

Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

119

2003

L 120

22

 

 

32003L0038

 

 

 

Direktiva Vijeća 2003/38/EZ od 13. svibnja 2003. o izmjeni Direktive 78/660/EEZ o godišnjim financijskim izvještajima određenih vrsta trgovačkih društava u odnosu na iznose izražene u eurima

129

2004

L 123

88

 

 

32004R0782

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 782/2004 od 26. travnja 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2868/95 zbog pristupanja Europske zajednice Madridskom protokolu (1)

131

2004

L 142

12

 

 

32004L0025

 

 

 

Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje (1)

141

2005

L 172

4

 

 

32005R1041

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1041/2005 od 29. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2868/95 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (1)

153

2005

L 192

63

 

 

32005D0523

 

 

 

(2005/523/EZ)
Odluka Vijeća od 30. svibnja 2005. o odobravanju pristupanja Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji za zaštitu novih biljnih sorti, kako je izmijenjena u Ženevi 19. ožujka 1991.

171

2005

L 310

1

 

 

32005L0056

 

 

 

Direktiva 2006/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o prekograničnim spajanjima društava kapitala (1)

186

2005

L 314

14

 

 

32005R1956

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1956/2005 od 29. studenoga 2005. o 58. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o uvođenju određenih posebnih restriktivnih mjera protiv određenih osoba i subjekata povezanih s Osamom bin Ladenom, mrežom Al-Qaidom i talibanima te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 467/2001

195

2006

L 157

87

 

 

32006L0043

 

 

 

Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (1)

197

2006

L 376

28

 

 

32006L0115

 

 

 

Direktiva 2006/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva (kodificirana verzija)

218

2009

L 078

1

 

 

32009R0207

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (kodificirana verzija) (1)

226

2009

L 111

16

 

 

32009L0024

 

 

 

Direktiva 2009/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa (kodificirana verzija) (1)

268

2009

L 258

11

 

 

32009L0101

 

 

 

Direktiva 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (kodificirana verzija) (1)

275

2009

L 259

14

 

 

32009L0109

 

 

 

Direktiva 2009/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o izmjeni direktiva Vijeća 77/91/EEZ, 78/855/EEZ i 82/891/EEZ i Direktive 2005/56/EZ u odnosu na zahtjeve za izvještavanje i dokumentiranje u slučaju spajanja i podjele

284

2011

L 110

1

 

 

32011L0035

 

 

 

Direktiva 2011/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o spajanjima dioničkih društava (kodifikacija) (1)

292

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top