EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0617

Komission asetus (EU) N:o 617/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta tietokoneiden ja tietokonepalvelinten ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 175, 27.6.2013, p. 13–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 286 - 306

In force. Latest consolidated version: 01/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/617/oj

27.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/13


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 617/2013,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta tietokoneiden ja tietokonepalvelinten ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

kuultuaan direktiivin 2009/125/EY 18 artiklassa tarkoitettua kuulemisfoorumia,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2009/125/EY nojalla komissio asettaa ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia eli ekosuunnitteluvaatimuksia energiaan liittyville tuotteille, jotka edustavat merkittävää myyntivolyymiä ja kauppaa ja aiheuttavat merkittävän ympäristövaikutuksen ja joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia ympäristövaikutusten parantamiseen ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia.

(2)

Direktiivin 2009/125/EY 16 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, että komission on otettava 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, 15 artiklassa esitettyjen perusteiden mukaisesti ja kuulemisfoorumia kuultuaan käyttöön tarpeen mukaan täytäntöönpanotoimenpide, joka kohdistuu toimistolaitteisiin.

(3)

Komissio on tehnyt taustaselvityksen, jossa analysoidaan tietokoneisiin liittyviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Selvitykseen osallistui sidosryhmiä ja intressitahoja unionista ja kolmansista maista ja sen tulokset on asetettu julkisesti saataville.

(4)

Taustaselvitys osoitti, että tietokoneiden sähkönkulutusta voidaan vähentää kustannustehokkaasti aikavälillä 2011–2020 arviolta noin 93 TWh, mikä vastaa 43 megatonnin hiilidioksidipäästöjä ja vuonna 2020 noin 12,5–16,3 TWh, mikä vastaa 5,0–6,5 megatonnin hiilidioksidipäästöjä. Näin ollen tietokoneet muodostavat tuoteryhmän, jolle olisi vahvistettava ekosuunnitteluvaatimukset.

(5)

Koska suuri osa kevytpäätteiden, työasemien, pienpalvelinten ja tietokonepalvelinten energiansäästöpotentiaalista liittyy niiden sisäisen teholähteen energiatehokkuuteen ja koska näiden tuotteiden sisäisen teholähteen tekniset eritelmät ovat samankaltaiset kuin pöytätietokoneilla ja integroiduilla pöytätietokoneilla, sisäisen teholähteen hyötysuhdetta koskevia tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava myös ensiksi mainittuihin. Kevytpäätteiden, työasemien, mobiilityöasemien, pienpalvelinten ja tietokonepalvelinten ympäristönsuojelullisen tason muita näkökohtia voitaisiin kuitenkin säännellä yksityiskohtaisemmalla direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosäädöksellä.

(6)

Näytöillä on omat erityispiirteensä, joten ne olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Koska niillä on kuitenkin huomattavia ympäristövaikutuksia ja niihin liittyy huomattavia parannusmahdollisuuksia, niitä voitaisiin säännellä erillisellä direktiivin 2009/125/EY ja/tai energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU (2) täytäntöönpanosäädöksellä.

(7)

Ekosuunnitteluvaatimuksilla ei saisi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia tuotteen toiminnallisuuteen ja kuluttajiin varsinkaan tuotteen kohtuuhintaisuuden, elinkaarikustannusten ja teollisuuden kilpailukyvyn osalta. Vaatimuksista ei myöskään saisi aiheutua valmistajien lukittumista tiettyjen toimittajien teknologiaan tai kohtuutonta hallintorasitetta, eivätkä ne saisi aiheuttaa kielteisiä terveys-, turvallisuus- tai ympäristövaikutuksia.

(8)

Tietokoneiden energiatehokkuuden parantaminen olisi toteutettava soveltamalla olemassa olevia kustannustehokkaita ja avoimia teknologioita, joiden avulla voidaan alentaa tietokoneiden hankinnasta ja käytöstä aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

(9)

Ekosuunnitteluvaatimukset olisi otettava käyttöön vaiheittain, jotta valmistajille jäisi riittävästi aikaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden uudelleensuunnitteluun. Voimaantulo olisi ajoitettava niin, että tietokoneiden tarjontaan liittyvät kielteiset vaikutukset vältetään ja valmistajille, erityisesti pk-yrityksille, aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon samalla, kun varmistetaan tämän asetuksen tavoitteiden toteutuminen kohtuullisessa ajassa.

(10)

Tätä asetusta on määrä tarkastella uudelleen viimeistään kolmen ja puolen vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

(11)

Tietokoneiden energiatehokkuus olisi määritettävä käyttäen luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menettelyjä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt menetelmät ja mahdolliset sovellettavan eurooppalaisen standardointilainsäädännön (3) mukaisesti vahvistetut yhdenmukaistetut standardit.

(12)

Koska kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lepovirtakulutuksen ekosuunnitteluvaatimukset eivät täysin sovellu tietokoneille, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lepovirtakulutuksen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta 17 päivänä joulukuuta 2008 annettua komission asetusta (EY) N:o 1275/2008 (4) ei pitäisi soveltaa tietokoneisiin. Näin ollen tässä asetuksessa olisi asetettava erityisvaatimukset tietokoneiden tehonhallinnalle sekä lepotilan, pois päältä -tilan ja alhaisimman tehonkulutuksen tilan tehonkulutukselle, ja asetusta (EY) N:o 1275/2008 olisi muutettava tämän edellyttämällä tavalla.

(13)

Vaikka tietokoneet suljetaan asetuksen (EY) N:o 1275/2008 soveltamisalan ulkopuolelle, tietokoneiden kanssa markkinoille saatettaviin ulkoisiin teholähteisiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan sähkönkulutuksen ja aktiivitilan keskimääräisen hyötysuhteen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta 6 päivänä huhtikuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 278/2009 (5) säännöksiä.

(14)

Tässä asetuksessa olisi direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaisesti täsmennettävä sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmät.

(15)

Vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen helpottamiseksi valmistajia olisi pyydettävä antamaan direktiivin 2009/125/EY liitteissä IV ja V tarkoitetussa teknisessä dokumentaatiossa myös tällä asetuksella asetettuihin vaatimuksiin liittyvät tiedot.

(16)

Jotta voitaisiin taata terve kilpailu, halutun energiansäästöpotentiaalin saavuttaminen ja se, että kuluttajille annetaan täsmälliset tiedot tuotteiden energiatehokkuudesta, tässä asetuksessa olisi tehtävä selväksi, etteivät valmistajat saa käyttää sallittuja poikkeamia, jotka on vahvistettu kansallisille markkinavalvontaviranomaisille fysikaalisiin testeihin, joilla määritellään, onko jonkin energiaa käyttävän tuotteen tietty malli tämän asetuksen mukainen, ilmoittaakseen mallille tuotteen teknisessä asiakirja-aineistossa olevilla mittauksilla ja laskelmilla todennettua paremman suorituskyvyn.

(17)

Nykyisin käytettävissä oleville erittäin energiatehokkaille tuotteille olisi vahvistettava viitearvot. Näiden viitearvojen ansiosta tiedot olisivat erityisesti pk-yritysten saatavilla helposti ja kattavasti, millä edelleen helpotettaisiin parhaimpien rakenneratkaisujen käyttöönottoa ja tehokkaampien tuotteiden kehittämistä energiankulutuksen vähentämiseksi.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2009/125/EY 19 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset tietokoneiden ja tietokonepalvelinten markkinoille saattamiselle.

2.   Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin tuotteisiin, jotka voivat ottaa tehonsa suoraan vaihtovirtana (AC) sähköverkosta ulkoisen tai sisäisen teholähteen kautta:

a)

pöytätietokoneet;

b)

integroidut pöytätietokoneet;

c)

kannettavat tietokoneet (mukaan luettuina taulutietokoneet, laattatietokoneet ja kannettavat kevytpäätteet);

d)

pöytäkevytpäätteet;

e)

työasemat;

f)

kannettavat työasemat;

g)

pienpalvelimet;

h)

tietokonepalvelimet.

3.   Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin tuoteryhmiin:

a)

korttipalvelinjärjestelmät ja –komponentit;

b)

toimintopalvelimet;

c)

monisolmupalvelimet;

d)

tietokonepalvelimet, joissa yli neljä suoritinliitäntää;

e)

pelikonsolit;

f)

telakointiasemat.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’tietokoneella’ laitetta, joka suorittaa loogisia operaatioita ja käsittelee dataa, pystyy käyttämään syöttölaitteita ja tuottamaan informaatiota näytölle ja sisältää yleensä keskusyksikön (CPU) operaatioiden suorittamiseen. Ellei laitteessa ole keskusyksikköä, sen on toimittava asiakasyhdyskäytävänä tietokonepalvelimelle, joka toimii keskusyksikkönä;

2)

’tietokonepalvelimella’ tietoteknistä tuotetta, joka tarjoaa palveluja ja ohjaa verkotettuja resursseja asiakaslaitteille, kuten pöytätietokoneille, kannettaville tietokoneille, pöytäkevytpäätteille ja internet-puhelimille, tai muille tietokonepalvelimille. Tietokonepalvelin asetetaan markkinoille yleensä käytettäväksi datakeskuksissa ja toimisto-/yritysympäristöissä. Tietokonepalvelinta käytetään pääasiassa verkkoyhteyksien kautta, eikä suorien syötelaitteiden, kuten näppäimistön tai hiiren, avulla;

Tietokonepalvelimella on seuraavat ominaisuudet:

a)

se on suunniteltu tukemaan tietokonepalvelinkäyttöjärjestelmiä ja/tai hypervisor-ohjelmia, ja sen tarkoituksena on ajaa käyttäjien asentamia yrityssovelluksia,

b)

se tukee itsekorjaavaa koodia (ECC) ja/tai puskurimuistia (mukaan lukien sekä puskuroidut DIMM-moduulit (dual in-line memory module) että BOB-ratkaisut (buffered on board)),

c)

se on saatettu markkinoille varustettuna yhdellä tai useammalla vaihtovirta-tasavirtateholähteellä (AC-DC),

d)

kaikki suorittimet pääsevät käyttämään yhteistä järjestelmämuistia ja näkyvät erillisinä samalle käyttöjärjestelmälle tai hypervisor-ohjelmalle,

3)

’ulkoisella teholähteellä’ laitetta, jolla on seuraavat ominaispiirteet:

a)

se on suunniteltu muuttamaan sähköverkosta saatava vaihtovirta pienempijännitteiseksi tasa- (DC) tai vaihtovirraksi (AC),

b)

se voi syöttää vain yhtä AC- tai DC-antojännitettä kerrallaan,

c)

se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä erillisen laitteen kanssa, joka muodostaa sen pääkuorman,

d)

se sijaitsee omassa kotelossaan erillään pääkuorman muodostavasta laitteesta,

e)

se on liitetty pääkuorman muodostavaan laitteeseen irrotettavalla tai kiinteällä pistokeliitännällä, kaapelilla, johtimella tai muulla johdotuksella ja

f)

sen arvokilven mukainen antoteho on enintään 250 wattia;

4)

’sisäisellä teholähteellä’ komponenttia, joka on suunniteltu muuttamaan sähköverkosta saatava vaihtovirta tasavirraksi (tasavirroiksi) tehon tuottamiseksi tietokoneelle tai tietokonepalvelimelle, ja jolla on seuraavat ominaispiirteet:

a)

se sijaitsee tietokoneen tai tietokonepalvelimen kotelon sisällä, mutta erillään tietokoneen tai tietokonepalvelimen emolevystä,

b)

teholähteen on oltava liitettynä verkkopistorasiaan yhdellä kaapelilla, eikä teholähteen ja verkkovirran välillä saa olla välittäviä virtapiirejä ja

c)

kaikkien teholähteen ja tietokoneen tai tietokonepalvelimen osien välisten virtaliitäntöjen on oltava tietokoneen kuoren sisällä, lukuun ottamatta näytön tasavirtaliitäntää integroidussa pöytätietokoneessa.

Sisäisiä tasavirta–tasavirta-muuntajia, joita käytetään ulkoisesta virtalähteestä tulevan yhden tasavirtajännitteen muuntamiseen useiksi eri jännitteiksi tietokoneen tai tietokonepalvelimen käyttöön, ei pidetä sisäisinä virtalähteinä;

5)

’pöytätietokoneella’ tietokonetta, jonka keskusyksikkö on tarkoitettu sijoitettavaksi pysyvästi tiettyyn paikkaan, kuten pöydälle tai lattialle, jota ei ole suunniteltu kannettavaksi ja joka on tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen näytön ja ulkoisten oheislaitteiden, kuten näppäimistön ja hiiren, kanssa.

Tämän asetuksen soveltamista varten määritellään seuraavat pöytätietokoneiden luokat:

a)

’luokan A’ pöytätietokoneella tarkoitetaan pöytätietokonetta, joka ei vastaa luokan B, luokan C tai luokan D pöytätietokoneen määritelmää;

b)

’luokan B’ pöytätietokoneella tarkoitetaan pöytätietokonetta, jossa on

(i)

keskusyksikössä kaksi fyysistä ydintä ja

(ii)

vähintään kaksi gigatavua (GB) järjestelmämuistia;

c)

’luokan C’ pöytätietokoneella tarkoitetaan pöytätietokonetta, jossa on

(i)

keskusyksikössä vähintään kolme fyysistä ydintä ja

(ii)

kokoonpanossa ainakin toinen seuraavista ominaispiirteistä:

vähintään kaksi gigatavua (GB) järjestelmämuistia ja/tai

erillinen grafiikkakortti (dGfx);

(d)

’luokan D’ pöytätietokoneella tarkoitetaan pöytätietokonetta, jossa on

(i)

keskusyksikössä vähintään neljä fyysistä ydintä ja

(ii)

kokoonpanossa ainakin toinen seuraavista ominaispiirteistä:

vähintään neljä gigatavua (GB) järjestelmämuistia ja/tai

luokituksen G3 (kehyspuskurin datakaistanleveys > 128 bittiä), G4, G5, G6 tai G7 mukainen erillinen grafiikkakortti (dGfx).

6)

’integroidulla pöytätietokoneella’ tietokonetta, jossa tietokone ja näyttö toimivat yhtenä yksikkönä, joka saa käyttämänsä vaihtovirran yhdellä kaapelilla. Integroituja pöytätietokoneita on kahdenlaisia: joko 1) tuote, jossa näyttö ja tietokone on fyysisesti yhdistetty yhteen yksikköön tai 2) tuote, jossa näyttö on tietokoneesta erillinen, mutta liitetty päärunkoon tasavirtajohdolla. Integroitu pöytätietokone on tarkoitettu sijoitettavaksi pysyvästi tiettyyn paikkaan, eikä sitä ole suunniteltu kannettavaksi. Integroituja pöytätietokoneita ei ole suunniteltu ensisijaisesti audiovisuaalisten signaalien näyttämiseen ja vastaanottamiseen.

Tämän asetuksen soveltamista varten määritellään seuraavat integroitujen pöytätietokoneiden luokat:

a)

’luokan A’ integroidulla pöytätietokoneella tarkoitetaan integroitua pöytätietokonetta, joka ei vastaa luokan B, luokan C tai luokan D integroidun pöytätietokoneen määritelmää,

b)

’luokan B’ integroidulla pöytätietokoneella tarkoitetaan integroitua pöytätietokonetta, jossa on

(i)

keskusyksikössä kaksi fyysistä ydintä ja

(ii)

vähintään kaksi gigatavua (GB) järjestelmämuistia;

c)

’luokan C’ integroidulla pöytätietokoneella tarkoitetaan integroitua pöytätietokonetta, jossa on

(i)

keskusyksikössä vähintään kolme fyysistä ydintä ja

(ii)

kokoonpanossa ainakin toinen seuraavista ominaispiirteistä:

vähintään kaksi gigatavua (GB) järjestelmämuistia ja/tai

erillinen grafiikkakortti (dGfx);

d)

’luokan D’ integroidulla pöytätietokoneella tarkoitetaan integroitua pöytätietokonetta, jossa on

(i)

keskusyksikössä vähintään neljä fyysistä ydintä ja

(ii)

kokoonpanossa ainakin toinen seuraavista ominaispiirteistä:

vähintään neljä gigatavua (GB) järjestelmämuistia ja/tai

luokituksen G3 (kehyspuskurin datakaistanleveys > 128 bittiä), G4, G5, G6 tai G7 mukainen erillinen grafiikkakortti (dGfx).

7)

’kannettavalla tietokoneella’ tietokonetta, joka on erityisesti suunniteltu kannettavaksi ja käytettäväksi pitkiä aikoja joko suoralla yhteydellä tai ilman suoraa yhteyttä vaihtovirtalähteeseen. Kannettavissa tietokoneissa on sisäänrakennettu näyttö, jonka näyttöruudun halkaisija on vähintään 22,86 cm (9 tuumaa), ja ne kykenevät toimimaan sisäänrakennetun akun tai muun kannettavan teholähteen avulla.

Kannettavia tietokoneita ovat myös seuraavat alatyypit:

a)

’taulutietokoneella’ tarkoitetaan tuotetta, joka on yhdentyyppinen kannettava tietokone, joka sisältää siihen liitettynä sekä kosketusnäytön että fyysisen näppäimistön;

b)

’laattatietokoneella’ tarkoitetaan yhdentyyppistä kannettavaa tietokonetta, jossa on sisäänrakennettu kosketusnäyttö, mutta ei pysyvästi liitettyä fyysistä näppäimistöä;

c)

’kannettavalla kevytpäätteellä’ tarkoitetaan yhdentyyppistä kannettavaa tietokonetta, jonka pääasiallinen toiminnallisuus on sidoksissa yhteyteen etäresursseihin (esim. tietokonepalvelimeen, etätyöasemaan) ja jossa ei ole sisäänrakennettua pyörivää tallennusvälinettä.

Tämän asetuksen soveltamista varten määritellään seuraavat kannettavien tietokoneiden luokat:

a)

’luokan A’ kannettavalla tietokoneella tarkoitetaan kannettavaa tietokonetta, joka ei vastaa luokan B tai luokan C kannettavan tietokoneen määritelmää,

b)

’luokan B’ kannettavalla tietokoneella tarkoitetaan kannettavaa tietokonetta, jossa on vähintään yksi erillinen grafiikkakortti (dGfx),

c)

’luokan C’ kannettavalla tietokoneella tarkoitetaan kannettavaa tietokonetta, jolla on ainakin seuraavat ominaispiirteet:

a)

keskusyksikössä vähintään kaksi fyysistä ydintä,

b)

vähintään kaksi gigatavua (GB) järjestelmämuistia ja

c)

luokituksen G3 (kehyspuskurin datakaistanleveys > 128 bittiä), G4, G5, G6 tai G7 mukainen erillinen grafiikkakortti (dGfx).

Tämän asetuksen soveltamista varten kannettaviksi tietokoneiksi ei katsota tuotteita, jotka muutoin vastaisivat kannettavan tietokoneen määritelmää, mutta joiden tehontarve käyttämättömänä on alle 6 W;

8)

’pöytäkevytpäätteellä’ tietokonetta, jonka pääasiallinen toiminnallisuus on sidoksissa yhteyteen etäresursseihin (esim. tietokonepalvelimeen, etätyöasemaan) ja jossa ei ole sisäänrakennettua pyörivää tallennusvälinettä. Pöytäkevytpäätteen pääyksikkö on tarkoitettu sijoitettavaksi pysyvästi tiettyyn paikkaan (esim. työpöydälle), eikä sitä ole suunniteltu kannettavaksi. Pöytäkevytpäätteet kykenevät tulostamaan informaatiota joko ulkoiselle tai sisäiselle näytölle, jos sellainen sisältyy tuotteeseen;

9)

’työasemalla’ hyvin suorituskykyistä yksittäiskäyttötietokonetta, jota käytetään pääasiassa grafiikan luomisessa, tietokoneavusteisessa suunnittelussa, ohjelmistokehityksessä, rahoitusalan sovelluksissa, tieteellisissä sovelluksissa ja muissa laskentaintensiivisissä tehtävissä ja jolla on seuraavat ominaispiirteet:

a)

keskimääräinen vikaväli (MTBF) vähintään 15 000 tuntia;

b)

itsekorjaava koodi (ECC) ja/tai puskuroitu muisti;

c)

kolme seuraavista viidestä ominaispiirteestä:

1)

lisäteholähde huippugrafiikkaa varten (eli PCI-E 6-pin 12 V -lisätehonsyöttö),

2)

järjestelmä on johdotettu emolevyssä paremmalle kuin x4 PCI-E-tasolle grafiikkakorttipaikan tai -paikkojen ja/tai PCI-X-tuen lisäksi;

3)

ei tue UMA-grafiikkaa (Uniform Memory Access),

4)

sisältää vähintään viisi PCI-, PCI-E- tai PCI-X-paikkaa,

5)

monisuoritintuki vähintään kahdelle keskusyksikölle (tukee fyysisesti erillisiä keskusyksikköpaketteja/-liitäntöjä; tuki yksittäiselle moniydinprosessorille ei siis täytä tätä vaatimusta);

10)

’kannettavalla työasemalla’ hyvin suorituskykyistä yksittäiskäyttötietokonetta, jota käytetään pääasiassa grafiikan luomisessa, tietokoneavusteisessa suunnittelussa, ohjelmistokehityksessä, rahoitusalan sovelluksissa, tieteellisissä sovelluksissa ja muissa laskentaintensiivisissä tehtävissä, pelikäyttöä lukuun ottamatta, ja joka on erityisesti suunniteltu kannettavaksi ja käytettäväksi pitkiä aikoja joko suoralla yhteydellä tai ilman suoraa yhteyttä vaihtovirtalähteeseen. Kannettavissa työasemissa käytetään integroitua näyttöä ja niiden on kyettävä toimimaan sisäänrakennetun akun tai muun kannettavan virtalähteen avulla. Useimmissa kannettavissa työasemissa käytetään ulkoista virtalähdettä ja useimmissa on sisäänrakennettu näppäimistö ja osoitinlaite.

Kannettavalla työasemalla on seuraavat ominaispiirteet:

a)

keskimääräinen vikaväli (MTBF) vähintään 13 000 tuntia;

b)

vähintään yksi luokituksen G3 (kehyspuskurin datakaistanleveys > 128 bittiä), G4, G5, G6 tai G7 mukainen erillinen grafiikkakortti (dGfx);

c)

tuki vähintään kolmelle sisäiselle tallennusvälineelle;

d)

tuki vähintään 32 gigatavun (GB) järjestelmämuistille;

11)

’pienpalvelimella’ tietokonetta, joka yleensä käyttää pöytätietokonekomponentteja pöytätietokonemaisessa muodossa, mutta joka on ensisijaisesti tarkoitettu toimimaan tallennustilana muille tietokoneille ja suorittamaan toimintoja, kuten tarjoamaan verkkoinfrastruktuuripalveluja ja datan/median tallennustilaa, ja jolla on seuraavat ominaispiirteet:

a)

suunniteltu jalustalle, torniin tai muuhun muotoon, joka on samanlainen kuin pöytätietokoneilla, siten että kaikki tietojenkäsittely, tallennus ja verkkoliitännät sijaitsevat yhdessä kotelossa;

b)

suunniteltu toimimaan 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa;

c)

suunniteltu ensisijaisesti toimimaan monen samanaikaisen käyttäjän ympäristössä palvellen useita käyttäjiä verkkoon kytkettyjen asiakasyksiköiden kautta;

d)

jos saatetaan markkinoille käyttöjärjestelmän kanssa, käyttöjärjestelmä on tarkoitettu kotipalvelinkäyttöön tai huokeampiin palvelinsovelluksiin;

e)

ei saateta markkinoille varustettuna erillisellä grafiikkakortilla (dGfx), jonka luokitus on muu kuin G1;

12)

’korttipalvelinjärjestelmillä ja -komponenteilla’ järjestelmää, joka koostuu telineestä (”laiteräkistä”), johon sijoitetaan erityyppisiä korttitallennusvälineitä ja korttipalvelimia. Teline tarjoaa yhteisresursseja, joista palvelimet ja tallennusvälineet ovat riippuvaisia. Korttipalvelinjärjestelmät on suunniteltu skaalautuvaksi ratkaisuksi, joissa useita tietokonepalvelimia tai tallennusyksiköitä on yhdistetty samaan telineeseen niin, että yksittäisiä korttilaitteita (esim. korttipalvelimia) on helppo lisätä tai vaihtaa laitetiloissa järjestelmän ollessa toiminnassa (ns. hot-swap);

13)

’toimintopalvelimella’ tietokonepalvelinta, joka toimitetaan esiasennetulla käyttöjärjestelmällä ja sovellusohjelmistolla ja jota käytetään suorittamaan tiettyä ennalta määriteltyä toimintoa tai tiiviisti toisiinsa liittyvien toimintojen joukkoa. Toimintopalvelin palvelee yhden tai useamman verkon välityksellä ja sitä hallitaan yleensä web-käyttöliittymän tai komentoliittymän kautta. Toimittaja räätälöi toimintopalvelimen laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanon tietyn tehtävän mukaiseksi (esim. verkkotoiminnot tai tallennustila), eikä toimintopalvelimessa ole tarkoitus ajaa käyttäjän omia ohjelmistoja;

14)

’monisolmupalvelimella’ järjestelmää, joka koostuu telineestä, johon on istutettu vähintään kaksi itsenäistä tietokonepalvelinta (”solmua”), jotka jakavat yhden tai useamman teholähteen. Kaikkien solmujen tarvitsema kokonaisteho syötetään jaetun teholähteen (jaettujen teholähteiden) kautta. Monisolmupalvelin on suunniteltu ja rakennettu yksittäiseen telineeseen, eikä sen ole tarkoitus tukea komponenttien vaihtoa järjestelmän ollessa toiminnassa (hot-swap);

15)

’kaksisolmupalvelimella’ yleistä monisolmupalvelinkokoonpanoa, joka koostuu kahdesta palvelinsolmusta;

16)

’tietokonepalvelimella, jossa on yli neljä suoritinliitäntää’ tietokonepalvelinta, jossa on yli neljä sellaista rajapintaa, jotka on tarkoitettu suorittimen asentamiseen;

17)

’pelikonsolilla’ verkkovirralla toimivaa erillislaitetta, joka on suunniteltu ensisijaisesti videopelien pelaamiseen. Pelikonsoli on yleensä tarkoitettu tuottamaan signaalia ulkoiselle näytölle, joka toimii pääasiallisena pelinäyttönä. Pelikonsolissa on yleensä keskusyksikkö, järjestelmämuisti ja (yksi tai useampi) näytönohjain, ja se voi sisältää myös kovalevyjä tai muita sisäisiä tallennusvälineitä tai optisia levyasemia. Pelikonsoleissa pääasiallisena syöttölaitteena käytetään yleensä käsiohjaimia tai muita vuorovaikutteisia ohjainlaitteita pikemminkin kuin ulkoista näppäimistöä tai hiirtä. Pelikonsolit eivät yleensä sisällä perinteistä tietokoneen käyttöjärjestelmää, vaan niissä käytetään erityisesti konsolikäyttöön tarkoitettuja käyttöjärjestelmiä. Pelikonsoleiksi katsotaan myös kädessä pidettävät pelilaitteet, joissa pääasiallisena pelinäyttönä on sisäänrakennettu näyttö ja jotka ensisijaisesti käyttävät teholähteenään sisäänrakennettua akkua tai muuta kannettavaa virtalähdettä pikemminkin kuin suoraa yhteyttä vaihtovirtalähteeseen;

18)

’telakointiasemalla’ erillistä tuotetta, joka on tarkoitettu liitettäväksi tietokoneeseen esimerkiksi liitettävyyden laajentamiseksi tai oheislaiteliitäntöjen parantamiseksi. Telakointiasema voi myös helpottaa siihen liitetyn tietokoneen sisäisten akkujen lataamista;

19)

’keskusyksiköllä’ (CPU) tietokoneen komponenttia, joka ohjaa ohjeiden tulkintaa ja toteuttamista. Keskusyksikkö voi sisältää yhden tai useamman prosessorin, joita kutsutaan ”suoritinytimiksi”. Suoritinytimellä tarkoitetaan prosessoria, joka sijaitsee fyysisesti itse laitteessa. Yhdestä tai useammasta suoritinytimestä luodut ”virtuaaliset” tai ”loogiset” lisäprosessorit eivät ole fyysisiä ytimiä. Keskusyksikön yksittäiseen liitäntään liitettyyn prosessoripakettiin voi sisältyä yksi tai useampi suoritinydin. Keskusyksikön suoritinydinten kokonaismäärä saadaan laskemalla yhteen keskusyksikön kaikkiin fyysisiin liitäntöihin liitettyjen laitteiden suoritinytimet;

20)

’erillisellä grafiikkakortilla’ (dGfx) erillistä sisäistä komponenttia, joka sisältää yhden tai useamman grafiikkasuorittimen, jossa on paikallinen muistiohjainrajapinta ja paikallinen erityinen grafiikkamuisti, ja joka kuuluu johonkin seuraavista luokista:

a)

G1 (FB_BW ≤ 16),

b)

G2 (16< FB_BW ≤ 32),

c)

G3 (32 <FB_BW ≤ 64),

d)

G4 (64 <FB_BW ≤ 96),

e)

G5 (96 <FB_BW ≤ 128),

f)

G6 (FB_BW > 128 (kehyspuskurin datakaistanleveys < 192 bittiä)),

g)

G7 (FB_BW > 128 (kehyspuskurin datakaistanleveys ≥ 192 bittiä));

’kehyspuskurin kaistanleveydellä’ (FB _BW) datamäärää, jonka kaikki erillisen grafiikkakortin grafiikkasuorittimet pystyvät käsittelemään sekunnissa ja joka lasketaan seuraavalla kaavalla:

Formula

jossa

a)

kehyspuskurin kaistanleveys ilmaistaan gigatavuina sekunnissa (GB/s);

b)

datataajuus on todellinen muistidatataajuus megahertseinä (MHz);

c)

datakaistanleveys on muistikehyspuskurin (FB) datakaistanleveys bitteinä (bit);

d)

”8” muuntaa laskutuloksen tavuiksi;

e)

1 000:lla jakaminen muuntaa megatavut gigatavuiksi;

21)

’sisäisellä tallennusvälineellä’ tietokoneen sisäistä komponenttia, jolle voi pysyvästi tallentaa dataa;

22)

’tuotetyypillä’ pöytätietokonetta, integroitua pöytätietokonetta, kannettavaa tietokonetta, pöytäkevytpäätettä, työasemaa, kannettavaa työasemaa, pienpalvelinta, tietokonepalvelinta, korttipalvelinjärjestelmää ja -komponentteja, monisolmupalvelinta, toimintopalvelinta, pelikonsolia, telakointiasemaa, sisäistä teholähdettä tai ulkoista teholähdettä;

23)

’näytön lepotilalla’ tehonkulutustilaa, johon näyttö siirtyy saatuaan asianmukaisen signaalin siihen liitetyltä laitteelta tai sisäisestä lähteestä (kuten ajastimelta tai läsnäoloanturilta). Näyttö voi siirtyä tähän tilaan myös käyttäjäsyötteen tuottaman signaalin perusteella. Tuotteen on herättävä saatuaan signaalin siihen liitetyltä laitteelta, verkosta, kaukosäätimestä ja/tai sisäisestä lähteestä. Tuotteen ollessa tässä tilassa se ei tuota näkyvää kuvaa, lukuun ottamatta mahdollisesti käyttäjäsuuntautuneita tai suojaavia toimintoja, kuten tuotetietoa tai tilailmaisimia, tai anturipohjaisia toimintoja.

Liitteiden soveltamiseksi liitteessä I annetaan lisämääritelmiä.

3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset

Tietokoneiden ja tietokonepalvelinten ekosuunnitteluvaatimukset esitetään liitteessä II.

Tietokoneiden ja tietokonepalvelinten ekosuunnitteluvaatimusten mukaisuus on mitattava liitteessä III esitetyillä menetelmillä.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1275/2008 muutokset

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1275/2008 liitteessä I oleva 2 kohta seuraavasti:

”2.

Ensisijaisesti kotiympäristössä käytettäviksi tarkoitetut tietotekniikkalaitteet, lukuun ottamatta pöytätietokoneita, integroituja pöytätietokoneita ja kannettavia tietokoneita siten kuin ne on määritelty komission asetuksessa (EU) N:o 617/2013 (6)

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 278/2009 soveltaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 278/2009 2 artiklan 1 kohdan g alakohta seuraavasti:

”g)

se on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1275/2008 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kanssa tai komission asetuksessa (EU) N:o 617/2013 (7) annettujen määritelmien mukaisten tietokoneiden kanssa.

6 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko mainitun direktiivin liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvonta tai mainitun direktiivin liitteessä V säädetty vaatimustenmukaisuuden arvioinnin hallintajärjestelmä.

7 artikla

Markkinavalvonta ja tarkastusmenettely

Markkinavalvonta on suoritettava direktiivissä 2009/125/EY säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

Tarkastettaessa, täyttävätkö tietokoneet ja tietokonepalvelimet niihin sovellettavat ekosuunnitteluvaatimukset, on noudatettava tämän asetuksen liitteen III kohdassa 2 esitettyä tarkastusmenettelyä.

8 artikla

Ohjeelliset viitearvot

Markkinoiden parhaiten suoriutuvia tuotteita ja tekniikoita tämän asetuksen voimaantuloajankohtana edustavat ohjeelliset viitearvot esitetään liitteessä IV.

9 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa ja esittää uudelleentarkastelun tulokset ekologisen suunnittelun kuulemisfoorumille viimeistään kolmen ja puolen vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Koska tekniikan kehitys on nopeaa, uudelleentarkastelussa on otettava huomioon Energy Star -ohjelman edistyminen sekä mahdollisuudet tiukentaa ekosuunnitteluvaatimuksia, huomattavasti pienentää tai poistaa energiahyvityksiä varsinkin erillisille grafiikkakorteille (dGfx), päivittää määritelmiä/soveltamisalaa sekä säännellä integroitujen näyttöjen energiankulutusta.

Lisäksi uudelleentarkastelussa on erityisesti tarkasteltava eri elinkaarivaiheita, mahdollisuuksia laatia ja soveltaa ekosuunnitteluvaatimuksia muihin merkittäviin ympäristönäkökohtiin, kuten äänitaso ja materiaalitehokkuus, mukaan lukien kestävyysvaatimukset, purettavuus, kierrätettävyys ja standardoidut laturiliitännät, sekä tiedotusvaatimuksia tiettyjen kriittisten raaka-aineiden käytöstä, latauskertojen vähimmäismäärästä ja akkujen vaihtamiseen liittyvistä kysymyksistä.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteen II kohtia 3 ja 6.1 sovelletaan tämän asetuksen voimaantulosta lähtien.

Liitteen II kohtia 1.1, 1.3, 2, 4, 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7.1, 7.2 ja 7.3 sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014 lähtien.

Liitteen II kohtia 1.2 ja 1.4 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä kesäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22. kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37).

(4)  EUVL L 339, 18.12.2008, s. 45.

(5)  EUVL L 93, 7.4.2009, s. 3.

(6)  EUVL L 175, 27.6.2013, s. 13.”

(7)  EUVL L 175, 27.6.2013, s. 13.”


LIITE I

Liitteissä sovellettavat määritelmät

1.

’Vuotuisella kokonaisenergiankulutuksella (ETEC)’ tarkoitetaan tuotteen sähkönkulutusta määriteltyinä ajanjaksoina ja määritellyissä virrankäyttö- ja toimintatiloissa;

2.

’Pois päältä -tilalla’ tarkoitetaan tehontarvetasoa alhaisen tehonkäytön tilassa, jota käyttäjä ei voi kytkeä päältä (tai muuten muuttaa) muutoin kuin mekaanisella kytkimellä ja joka voi kestää määräämättömän ajan, kunhan laite on kytketty päävirtalähteeseen ja sitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos sovelletaan ACPI-standardeja (Advanced Configuration and Power Interface), pois päältä -tila vastaa yleensä ACPIn järjestelmätason tilaa G2/S5 (”soft off”);

’Poff’ tarkoittaa pois päältä -tilan tehoa watteina mitattuna liitteessä II esitettyjen menetelmien mukaisesti;

3.

’Alhaisimman tehonkulutuksen tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa tietokoneen tehontarve on kaikkein pienin. Tietokone voidaan siirtää tähän tilaan tai siitä pois joko mekaanisesti (esimerkiksi kytkemällä tietokoneen virta pois mekaanisella kytkimellä) tai automaattisesti;

4.

’Lepotilalla’ tarkoitetaan virransäästötilaa, johon tietokone kykenee siirtymään automaattisesti oltuaan jonkin aikaa käyttämättömänä tai manuaalisen valinnan tuloksena. Tässä tilassa tietokone reagoi aktiiviseen tilaan siirtävään tapahtumaan. Jos sovelletaan ACPI-standardeja (Advanced Configuration and Power Interface), pois päältä -tila vastaa yleensä ACPIn järjestelmätason tilaa G1/S3 (”suspend to RAM”);

’Psleep’ tarkoittaa lepotilan tehoa watteina mitattuna liitteessä II esitettyjen menetelmien mukaisesti;

5.

’Valmiustilalla’ tarkoitetaan tietokoneen tilaa, jossa käyttöjärjestelmä ja muut ohjelmistot ovat kokonaan latautuneet, käyttäjäprofiili on luotu, tietokone ei ole lepotilassa ja toiminnot rajoittuvat niihin perussovelluksiin, jotka käyttöjärjestelmä käynnistää oletusarvoisesti;

’Pidle’ tarkoittaa valmiustilan tehoa watteina mitattuna liitteessä II esitettyjen menetelmien mukaisesti;

6.

’Sisäisellä lisätallennusvälineellä’ tarkoitetaan kaikkia tietokoneeseen ensimmäisen sisäisen tallennusvälineen lisäksi sijoitettuja tallennusvälineitä, mukaan luettuina kovalevyasemat (HDD), puolijohdeasemat (SDD) ja hybridiasemat (HHD);

7.

’Televisiovirittimellä’ tarkoitetaan erillistä sisäistä komponenttia, jonka ansiosta tietokone voi vastaanottaa televisiosignaaleja;

8.

’Audiokortilla’ (’äänikortilla’) tarkoitetaan erillistä sisäistä komponenttia, joka prosessoi tietokoneeseen tulevia ja siitä lähteviä audiosignaaleja;

9.

’Aktiiviseen tilaan siirtävällä tapahtumalla’ tarkoitetaan käyttäjän aikaansaamaa, ajastettua tai ulkoista tapahtumaa tai ärsykettä, joka saa tietokoneen siirtymään lepotilasta tai pois päältä -tilasta aktiiviseen toimintatilaan. Aktiiviseen tilaan siirtäviä tapahtumia voivat olla esimerkiksi seuraavat:

i)

hiiren liikuttaminen,

ii)

näppäimistön käyttö,

iii)

ohjaimen syöte,

iv)

tosiaikainen kellotapahtuma,

v)

tietokoneen kotelossa olevan napin painaminen ja

vi)

ulkoisten tapahtumien osalta kauko-ohjaimella tai verkon tai modeemin kautta välitetty ärsyke;

10.

’Aktiivisella tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa tietokone suorittaa hyödyllistä työtä vastauksena a) käyttäjän aiemmin tai samaan aikaan antamaan syötteeseen tai b) verkon kautta aiemmin tai samaan aikaan tulleeseen käskyyn. Tähän tilaan sisältyy aktiivista käsittelyä, tietojen hakemista tallennustilasta, muistista tai välimuistista, mukaan luettuna aika valmiustilassa koneen odottaessa käyttäjältä uutta syötettä ja ennen siirtymistä virransäästötiloihin;

11.

’WOL-toiminnolla’ (”Wake On LAN”) tarkoitetaan toimintoa, jonka ansiosta tietokone voi siirtyä pois lepotilasta tai pois päältä -tilasta (tai vastaavasta virransäästötilasta) verkkopyynnön seurauksena;

12.

’UMAlla’ (”Uniform Memory Access”) tarkoitetaan yhtäläistä muistin käyttömahdollisuutta;

13.

’Tieto- tai tilanäytöllä’ tarkoitetaan jatkuvaa toimintoa, jolla annetaan tietoja tai ilmoitetaan tietokoneen toimintatila näytöllä, kellonaikanäytöt mukaan luettuina.


LIITE II

Ekosuunnitteluvaatimukset ja aikataulu

1.   ETEC

Pöytätietokone ja integroitu pöytätietokone

1.1   1 päivästä heinäkuuta 2014

1.1.1

Vuotuinen kokonaisenergiankulutus (ETEC, kWh/vuosi) saa olla enintään:

a)

Luokan A tietokone: 133,00;

b)

Luokan B tietokone: 158,00;

c)

Luokan C tietokone: 188,00;

d)

Luokan D tietokone: 211,00.

ETEC lasketaan käyttäen seuraavaa kaavaa:

Formula.

Tietokoneille, joissa ei ole erillistä lepotilaa, mutta joiden valmiustilan tehontarve on enintään 10,00 W, voidaan lepotilan tehon (Psleep) asemesta käyttää valmiustilan tehoa (Pidle) siten, että kaava korvataan seuraavalla kaavalla:

Formula

Kaikki Px-arvot ovat tehoarvoja ilmoitetuissa määritelmäosan mukaisissa tiloissa mitattuina watteina (W) liitteessä III esitettyjen menetelmien mukaisesti.

1.1.2

Lisäksi sovelletaan seuraavia ominaisuusperusteisia mukautuksia:

a)

muisti: 1 kWh/vuosi perustason ylittävää gigatavua (GB) kohti muistin perustason ollessa 2 GB (luokan A, B ja C tietokoneet) tai 4 GB (luokan D tietokoneet);

b)

sisäinen lisätallennusväline: 25 kWh/vuosi;

c)

erillinen televisioviritin: 15 kWh/vuosi;

d)

erillinen audiokortti: 15 kWh/vuosi;

e)

erillinen grafiikkakortti (dGfx) ensimmäistä ja kutakin sitä seuraavaa erillistä lisägrafiikkakorttia (dGfx) kohti:

 

dGfx-luokka

TEC-lisäys

(kWh/vuosi)

Ensimmäinen erillinen grafiikkakortti (dGfx)

G1

34

G2

54

G3

69

G4

100

G5

133

G6

166

G7

225

Kukin sen jälkeinen erillinen lisägrafiikkakortti (dGfx)

G1

20

G2

32

G3

41

G4

59

G5

78

G6

98

G7

133

1.1.3

Kohdissa 1.1.2 ja 1.2.2 mainittuja erillisten grafiikkakorttien (dGfx), erillisten televisiovirittimien ja erillisten audiokorttien ominaisuusperusteisia mukautuksia sovelletaan ainoastaan niihin kortteihin ja virittimiin, jotka ovat käyttövalmiudessa pöytätietokoneiden tai integroitujen pöytätietokoneiden testauksen aikana.

1.1.4

Kohdissa 1.1.1 ja 1.1.2 olevia säännöksiä ja niiden kohdassa 1.2 säädettyjä tarkistuksia ei sovelleta luokan D pöytätietokoneisiin ja integroituihin pöytätietokoneisiin, jotka täyttävät kaikki seuraavat tekniset edellytykset:

a)

keskusyksikössä vähintään kuusi fyysistä ydintä; ja

b)

vähintään yksi erillinen grafiikkakortti (dGfx) niin, että kehyspuskurin kaistanleveys on yhteensä yli 320 GB/s; ja

c)

vähintään 16 GB järjestelmämuistia; ja

d)

teholähde, jonka mitoitusantoteho on vähintään 1 000 W.

1.2   1 päivästä tammikuuta 2016

1.2.1

Kohdassa 1.1.1 säädettyyn vuotuiseen kokonaisenergiankulutukseen tehdään seuraavat tarkistukset:

Vuotuinen kokonaisenergiankulutus (ETEC, kWh/vuosi) saa olla enintään:

a)

Luokan A tietokone: 94,00;

b)

Luokan B tietokone: 112,00;

c)

Luokan C tietokone: 134,00;

d)

Luokan D tietokone: 150,00.

1.2.2

Kohdan 1.1.2 e alakohdassa säädettyihin erillisten grafiikkakorttien (dGfx) ominaisuusperusteisiin mukautuksiin tehdään seuraavat tarkistukset:

 

dGfx-luokka

TEC-lisäys

(kWh/vuosi)

Ensimmäinen erillinen grafiikkakortti (dGfx)

G1

18

G2

30

G3

38

G4

54

G5

72

G6

90

G7

122

Kukin sen jälkeinen erillinen lisägrafiikkakortti (dGfx)

G1

11

G2

17

G3

22

G4

32

G5

42

G6

53

G7

72

Kannettava tietokone

1.3   1 päivästä heinäkuuta 2014

1.3.1

Vuotuinen kokonaisenergiankulutus (ETEC, kWh/vuosi) saa olla enintään:

a)

Luokan A tietokone: 36,00;

b)

Luokan B tietokone: 48,00;

c)

Luokan C tietokone: 80,50;

ETEC lasketaan käyttäen seuraavaa kaavaa:

Formula jossa kaikki Px-arvot ovat tehoarvoja ilmoitetuissa määritelmäosan mukaisissa tiloissa mitattuina watteina (W) liitteessä III esitettyjen menetelmien mukaisesti.

1.3.2

Lisäksi sovelletaan seuraavia ominaisuusperusteisia mukautuksia:

a)

muisti: 0,4 kWh/vuosi perustason ylittävää gigatavua (GB) kohti muistin perustason ollessa 4 GB;

b)

sisäinen lisätallennusväline: 3 kWh/vuosi;

c)

erillinen televisioviritin: 2,1 kWh/vuosi;

d)

erillinen grafiikkakortti (dGfx) (ensimmäistä ja kutakin sitä seuraavaa erillistä lisägrafiikkakorttia (dGfx) kohti:

 

dGfx-luokka

TEC-lisäys

(kWh/vuosi)

Ensimmäinen erillinen grafiikkakortti (dGfx)

G1

12

G2

20

G3

26

G4

37

G5

49

G6

61

G7

113

Kukin sen jälkeinen erillinen lisägrafiikkakortti (dGfx)

G1

7

G2

12

G3

15

G4

22

G5

29

G6

36

G7

66

1.3.3

Kohdissa 1.3.2 ja 1.4.2 mainittuja erillisten grafiikkakorttien (dGfx) ja erillisten televisiovirittimien ominaisuusperusteisia mukautuksia sovelletaan ainoastaan niihin kortteihin ja virittimiin, jotka ovat käyttövalmiudessa kannettavien tietokoneiden testauksen aikana.

1.3.4

Kohdissa 1.3.1 ja 1.3.2 olevia säännöksiä ja niiden kohdassa 1.4 säädettyjä tarkistuksia ei sovelleta luokan C kannettaviin tietokoneisiin ja integroituihin pöytätietokoneisiin, jotka täyttävät kaikki seuraavat tekniset edellytykset:

a)

keskusyksikössä vähintään neljä fyysistä ydintä; ja

b)

vähintään yksi erillinen grafiikkakortti (dGfx) niin, että kehyspuskurin kaistanleveys on yhteensä yli 225 GB/s; ja

c)

vähintään 16 GB järjestelmämuistia.

1.4   1 päivästä tammikuuta 2016

1.4.1

Kohdassa 1.3.1 säädettyyn vuotuiseen kokonaisenergiankulutukseen tehdään seuraavat tarkistukset:

Vuotuinen kokonaisenergiankulutus (ETEC, kWh/vuosi) saa olla enintään:

a)

Luokan A tietokone: 27,00;

b)

Luokan B tietokone: 36,00;

c)

Luokan C tietokone: 60,50.

1.4.2

Kohdan 1.3.2 d alakohdassa säädettyihin erillisten grafiikkakorttien (dGfx) ominaisuusperusteisiin mukautuksiin tehdään seuraavat tarkistukset:

 

dGfx-luokka

TEC-lisäys

(kWh/vuosi)

Ensimmäinen erillinen grafiikkakortti (dGfx)

G1

7

G2

11

G3

13

G4

20

G5

27

G6

33

G7

61

Kukin sen jälkeinen erillinen lisägrafiikkakortti (dGfx)

G1

4

G2

6

G3

8

G4

12

G5

16

G6

20

G7

36

2.   LEPOTILA

Pöytätietokone, integroitu pöytätietokone ja kannettava tietokone

2.   1 päivästä heinäkuuta 2014

2.1

Tuotteessa on oltava lepotila ja/tai ominaisuuksiltaan lepotilaa vastaava muu tila, joka ei ylitä lepotilalle asetettuja tehontarvevaatimuksia.

2.2

Lepotilan tehontarve saa olla pöytätietokoneissa ja integroiduissa pöytätietokoneissa enintään 5,00 W ja kannettavissa tietokoneissa enintään 3,00 W.

2.3

Pöytätietokoneissa ja integroiduissa pöytätietokoneissa, joiden valmiustilan tehontarve on enintään 10,00 W, ei tarvitse olla erillistä järjestelmän lepotilaa.

2.4

Jos tuote saatetaan markkinoille WOL-toiminto lepotilassa aktivoituna:

a)

voidaan soveltaa 0,70 W tehontarvelisäystä,

b)

tuote on testattava sekä WOL-toiminto päällä että WOL-toiminto pois päältä, ja tuotteen on täytettävä molemmille asetetut vaatimukset.

2.5

Jos tuote saatetaan markkinoille ilman Ethernet-valmiuksia, se on testattava WOL-toiminto pois päältä.

3.   ALHAISIMMAN TEHONKULUTUKSEN TILA

Pöytätietokone, integroitu pöytätietokone ja kannettava tietokone

3.   Asetuksen voimaantulosta lähtien

3.1

Tehontarve saa alhaisimman tehonkulutuksen tilassa olla enintään 0,50 W.

3.2

Tuotteessa on oltava tehonkulutustila, jossa se ei ylitä alhaisimman tehonkulutuksen tilalle asetettuja tehontarvevaatimuksia laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtalähteeseen.

3.3

Jos tuote saatetaan markkinoille tieto- tai tilanäytöllä varustettuna, voidaan soveltaa 0,50 W tehontarvelisäystä.

4.   POIS PÄÄLTÄ -TILA

Pöytätietokone, integroitu pöytätietokone ja kannettava tietokone

4.   1 päivästä heinäkuuta 2014

4.1

Tehontarve saa pois päältä -tilassa olla enintään 1,00 W.

4.2

Tuotteessa on oltava pois päältä -tila ja/tai muu tila, jossa se ei ylitä pois päältä -tilalle asetettuja tehontarvevaatimuksia laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtalähteeseen.

4.3

Jos tuote saatetaan markkinoille WOL-toiminto pois päältä -tilassa aktivoituna:

a)

voidaan soveltaa 0,70 W tehontarvelisäystä,

b)

tuote on testattava sekä WOL-toiminto päällä että WOL-toiminto pois päältä, ja tuotteen on täytettävä molemmille asetetut vaatimukset.

4.4

Jos tuote saatetaan markkinoille ilman Ethernet-valmiuksia, se on testattava WOL-toiminto pois päältä.

5.   SISÄISEN TEHOLÄHTEEN HYÖTYSUHDE

Pöytätietokone, integroitu pöytätietokone, pöytäkevytpääte, työasema ja pienpalvelin

5.1   1 päivästä heinäkuuta 2014

Kaikkien tietokoneiden sisäisten teholähteiden hyötysuhteen on oltava vähintään

a)

85 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta,

b)

82 %, kun käytössä on 20 % ja 100 % mitoitusantotehosta,

c)

tehokerroin = 0,9, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta.

Tehokerroinvaatimusta ei sovelleta sisäisiin teholähteisiin, joiden suurin mitoitusantoteho on alle 75 W.

Tietokonepalvelimet

5.2   1 päivästä heinäkuuta 2014

5.2.1

Kaikkien monisyöttöteholähteiden (AC-DC) hyötysuhteen on oltava vähintään:

a)

85 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta,

b)

82 %, kun käytössä on 20 % ja 100 % mitoitusantotehosta,

5.2.2

Kaikkien monisyöttöteholähteiden (AC-DC) tehokertoimen on oltava vähintään:

a)

0,8, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta.

b)

0,9, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta.

c)

0,95, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta.

5.2.3

Kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden mitoitusantoteho on enintään 500 W, hyötysuhteen on oltava vähintään:

a)

70 %, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta,

b)

82 %, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta,

c)

89 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta,

d)

85 %, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta.

5.2.4

Kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden mitoitusantoteho on enintään 500 W, tehokertoimen on oltava vähintään:

a)

0,8, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta,

b)

0,9, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta,

c)

0,95, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta.

5.2.5

Kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden mitoitusantoteho on yli 500 W mutta enintään 1 000 W, hyötysuhteen on oltava vähintään:

a)

75 %, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta,

b)

85 %, kun käytössä on 20 % ja 100 % mitoitusantotehosta,

c)

89 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta.

5.2.6

Kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden mitoitusantoteho on yli 500 W mutta enintään 1 000 W, tehokertoimen on oltava vähintään:

a)

0,65, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta,

b)

0,8, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta,

c)

0,9, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta,

d)

0,95, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta.

5.2.7

Kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden mitoitusantoteho on yli 1 000 W, hyötysuhteen on oltava vähintään:

a)

80 %, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta,

b)

88 %, kun käytössä on 20 % ja 100 % mitoitusantotehosta,

c)

92 %, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta.

5.2.8

Kaikkien yksittäissyöttöteholähteiden (AC-DC), joiden mitoitusantoteho on yli 1 000 W, tehokertoimen on oltava vähintään:

a)

0,8, kun käytössä on 10 % mitoitusantotehosta,

b)

0,9, kun käytössä on 20 % mitoitusantotehosta,

c)

0,9, kun käytössä on 50 % mitoitusantotehosta,

d)

0,95, kun käytössä on 100 % mitoitusantotehosta.

6.   TEHONHALLINTATOIMINTO

Pöytätietokone, integroitu pöytätietokone ja kannettava tietokone

6.1   Asetuksen voimaantulosta lähtien

Tietokoneessa on oltava tehonhallintatoiminto tai vastaava toiminto, joka automaattisesti kytkee tietokoneen virrankäyttötilaan, jonka tehotarve on lepotilassa sovellettavaa tehotarvevaatimusta alhaisempi, kun tietokone ei suorita päätoimintoaan tai kun muut energiaa käyttävät tuotteet eivät ole riippuvaisia sen toiminnoista.

6.2   1 päivästä heinäkuuta 2014

6.2.1

Tietokoneen kytkeytyessä lepotilaan tai WOL-toiminnolla varustettuun pois päältä -tilaan sen on vähennettävä mahdollisten aktiivisten 1 Gbit/s:n Ethernet-verkkoyhteyksien nopeutta.

6.2.2

Tietokoneen ollessa lepotilassa sen olisi reagoitava aktiiviseen tilaan siirtävään tapahtumaan (esimerkiksi verkkoyhteyksien tai käyttöliittymälaitteiden toiminnan tuloksena) siten, että aktiiviseen tilaan siirtävän tapahtuman alusta kuluu ≤ 5 sekuntia järjestelmän täydelliseen käyttökuntoon, mukaan luettuna näytön päivittyminen.

6.2.3

Tietokone on saatettava markkinoille sellaisena, että näytön lepotila aktivoituu, kun käyttäjä ei ole käyttänyt konetta 15 minuuttiin.

6.2.4

Ethernet-ominaisuudella varustetuissa tietokoneissa on oltava mahdollisuus ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä mahdollinen Wake on LAN (WOL) -ominaisuus lepotilassa. Ethernet-ominaisuudella varustetuissa tietokoneissa on oltava mahdollisuus ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä mahdollinen Wake on LAN (WOL) -ominaisuus pois päältä -tilassa, jos tietokone tukee WOL-ominaisuutta pois päältä -tilassa.

6.2.5

Jos tietokoneessa on nimenomainen lepotila tai muu lepotilaa vastaava toiminto, kyseisen tilan on aktivoiduttava, kun käyttäjä ei ole käyttänyt konetta 30 minuuttiin. Tämä tehonhallintatoiminto on aktivoitava ennen tuotteen saattamista markkinoille.

6.2.6

Käyttäjien on voitava helposti kytkeä käyttöön ja pois käytöstä mahdollinen langaton verkkoyhteys tai -yhteydet ja käyttäjien on saatava symbolin, valon tai vastaavan merkin muodossa selkeä tieto siitä, että langaton verkkoyhteys tai -yhteydet on kytketty käyttöön tai pois käytöstä.

7.   TIEDOT, JOTKA VALMISTAJIEN ON TOIMITETTAVA

Pöytätietokone, integroitu pöytätietokone ja kannettava tietokone

7.1   1 päivästä heinäkuuta 2014

7.1.1

Valmistajien on annettava teknisessä dokumentaatiossa ja vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivustoilla seuraavat tiedot:

a)

tuotteen tyyppi ja luokka 2 artiklan mukaisesti (yksi ja vain yksi luokka),

b)

valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteystiedot,

c)

tuotteen mallinumero,

d)

valmistusvuosi,

e)

ETEC-arvo (kWh) ja ominaisuusperusteiset mukautukset, joita sovelletaan kun kaikki erilliset grafiikkakortit (dGfx) ovat poissa käytöstä ja jos järjestelmää testataan mukautuvassa grafiikkatilassa UMA-näytönohjaimella,

f)

ETEC-arvo (kWh) ja ominaisuusperusteiset mukautukset, joita sovelletaan kun kaikki erilliset grafiikkakortit (dGfx) ovat käytössä,

g)

valmiustilan tehontarve (watteina),

h)

lepotilan tehontarve (watteina),

i)

lepotilan tehontarve WOL-toiminnon (jos käytössä) ollessa aktivoituna (watteina),

j)

pois päältä -tilan tehontarve (watteina),

k)

pois päältä -tilan tehontarve WOL-toiminnon (jos käytössä) ollessa aktivoituna (watteina),

l)

sisäisen teholähteen hyötysuhde, kun käytössä on 10 %, 20 %, 50 % ja 100 % mitoitusantotehosta,

m)

ulkoisen teholähteen hyötysuhde,

n)

tietokoneen melutasot (ilmoitettu A-painotettu äänitehotaso);

o)

paristojen kestämä lataamiskertojen vähimmäismäärä (koskee vain kannettavia tietokoneita);

p)

e–o alakohdissa mainittujen tietojen määrittämiseen käytetyt mittausmenetelmät;

q)

vaiheet, joiden jälkeen tehontarpeessa saavutetaan vakaa tila;

r)

kuvaus siitä, miten lepotila ja/tai pois päältä -tila valittiin tai ohjelmoitiin,

s)

vaiheet, joiden jälkeen saavutetaan tila, jossa laite kytkeytyy automaattisesti lepotilaan ja/tai pois päältä -tilaan,

t)

valmiustilan kesto ennen kuin tietokone kytkeytyy automaattisesti lepotilaan tai muuhun tilaan, jossa lepotilan tehotarvevaatimukset eivät ylity,

u)

aika, jonka jälkeen tietokone käyttämättömänä oltuaan kytkeytyy automaattisesti virrankäyttötilaan, jossa tehontarvevaatimus on alhaisempi kuin lepotilassa,

v)

aika, jonka jälkeen näytön lepotila aktivoituu käyttämättömänä olon vuoksi,

w)

käyttäjälle annettavat tiedot tehonhallintatoiminnon energiansäästöpotentiaalista,

x)

käyttäjälle annettavat tiedot siitä, miten tehonhallintatoiminto aktivoidaan,

y)

jos tuotteessa on sisäänrakennettu näyttö, joka sisältää elohopeaa, elohopean kokonaismäärä muodossa X,X mg,

z)

mittausten parametriarvot:

testijännite voltteina ja testitaajuus hertseinä,

sähkönlähteen harmoninen kokonaissärö,

sähkötestauksessa käytettyjen laitteiden, laitekokoonpanon ja piirien tiedot ja niihin liittyvät asiakirjat.

7.1.2

Jos tuotemalli tuodaan markkinoille useina eri kokoonpanoina, kohdassa 7.1.1 edellytetyt tuotetiedot voidaan ilmoittaa kerran (2 artiklan mukaista) tuoteluokkaa kohti, jolloin kustakin tuoteluokasta valitaan kokoonpano, jonka tehontarve on suurin. Tiedoissa on lueteltava kaikki mallin kokoonpanot, joita malli, josta tiedot esitetään, edustaa.

Kannettava tietokone

7.2   1 päivästä heinäkuuta 2014

Jos kannettava tietokone toimii aku(i)lla, jo(i)ta muut kuin ammattikäyttäjät eivät pääse vaihtamaan, valmistajien on 7.1 kohdassa mainittujen tietojen lisäksi annettava teknisessä dokumentaatiossa, vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivustoilla ja kannettavan tietokoneen ulkopakkauksessa seuraavat tiedot: ”Tämän tuotteen akku [akut] ei[vät] ole helposti käyttäjän vaihdettavissa.”

Kannettavan tietokoneen ulkopakkauksen tiedot on merkittävä siihen näkyvästi ja luettavasti kaikilla sen maan virallisilla kielillä, jonka markkinoille tuote saatetaan.

Työasema, kannettava työasema, pöytäkevytpääte, pienpalvelin ja tietokonepalvelin

7.3   1 päivästä heinäkuuta 2014

7.3.1

Valmistajien on annettava teknisessä dokumentaatiossa ja vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivustoilla seuraavat tiedot:

a)

tuotteen tyyppi 2 artiklan mukaisesti (yksi ja vain yksi luokka),

b)

valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteystiedot,

c)

tuotteen mallinumero,

d)

valmistusvuosi,

e)

sisäisen/ulkoisen teholähteen hyötysuhde;

f)

mittausten parametriarvot:

testijännite voltteina ja testitaajuus hertseinä,

sähkönlähteen harmoninen kokonaissärö,

sähkötestauksessa käytettyjen laitteiden, laitekokoonpanon ja piirien tiedot ja niihin liittyvät asiakirjat.

g)

maksimiteho (watteina),

h)

valmiustilan teho (watteina),

i)

lepotilan teho (watteina),

j)

pois päältä -tilan teho (watteina),

k)

tietokoneen melutasot (ilmoitettu A-painotettu äänitehotaso),

l)

e–k alakohdissa mainittujen tietojen määrittämiseen käytetyt mittausmenetelmät.

7.3.2

Jos tuotemalli tuodaan markkinoille useina eri kokoonpanoina, kohdassa 7.3.1 edellytetyt tuotetiedot voidaan ilmoittaa kerran (2 artiklan mukaista) tuoteluokkaa kohti, jolloin kustakin tuoteluokasta valitaan kokoonpano, jonka tehontarve on suurin. Tiedoissa on lueteltava kaikki mallin kokoonpanot, joita malli, josta tiedot esitetään, edustaa.


LIITE III

Mittaukset ja tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

1.   MITTAUKSET

Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi tarvittavissa mittauksissa ja laskelmissa on käytettävä yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai muita luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt menetelmät ja joiden tulosten epävarmuuden katsotaan olevan alhainen.

Tietokoneet, jotka saatetaan markkinoille ilman käyttöjärjestelmää, joka tukee ACPIa (Advanced Configuration and Power Interface) tai vastaavaa järjestelmää, on testattava ACPIa (tai vastaavaa järjestelmää) tukevalla käyttöjärjestelmällä.

2.   TARKASTUSMENETTELY

Suorittaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava tämän asetuksen liitteessä II säädettyjen ekosuunnitteluvaatimusten osalta seuraavaa tarkastusmenettelyä:

ETEC, lepotila, pois päältä -tila ja alhaisimman tehonkulutuksen tila:

2.1

Jos tehotarve on yli 1,00 W tai jos TEC:nä ilmaistut energiankulutusvaatimukset johtavat yli 1,00 W:n tehotarvevaatimukseen ainakin yhdessä virrankäyttötilassa, jäsenvaltioiden on testattava yksi testikappale seuraavasti:

Mallikokoonpano on katsottava liitteessä II olevissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ja 2.3 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos testitulokset eivät ylitä sovellettavia raja-arvoja yli 7 prosentilla.

Mallikokoonpanon on katsottava liitteessä II olevassa 2.2 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos testitulokset eivät ylitä sovellettavia raja-arvoja yli 7 prosentilla. Liitteessä II olevassa 2.4 kohdassa tarkoitettu tehotarvelisäys voidaan lisätä testituloksiin, jos mallikokoonpano saatetaan markkinoille WOL-toiminto aktivoituna lepotilassa. Mallikokoonpano olisi testattava sekä WOL-toiminto päällä että WOL-toiminto pois päältä, ja tuotteen on täytettävä molemmille asetetut vaatimukset. Jos mallikokoonpano saatetaan markkinoille ilman Ethernet-valmiuksia, se on testattava WOL-toiminto pois päältä.

Jos edellä tarkoitettuja testituloksia ei saavuteta, testi on suoritettava kolmelle muulle saman mallikokoonpanon testikappaleelle.

Kun kolme muuta saman mallin ja kokoonpanon testikappaletta on testattu, mallikokoonpanon on katsottava liitteessä II olevissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 ja 2.3. kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos viimeksi testattujen kolmen kappaleen testitulosten keskiarvot eivät ylitä sovellettavia raja-arvoja yli 7 prosentilla.

Jos edellä tarkoitettuja testituloksia ei saavuteta, on katsottava, etteivät mallikokoonpano ja kaikki mallit, jotka samat tuotetiedot kattavat (ks. liitteessä II olevat 7.1.2 ja 7.3.2 kohta), ole liitteessä II olevissa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 ja 2.3 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaisia.

2.2

Jos tehotarve on enintään 1,00 wattia, jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi testikappale seuraavasti:

Mallikokoonpano on katsottava liitteessä II olevassa 3.1 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos testitulokset eivät ylitä sovellettavia raja-arvoja enempää kuin 0,10 W. Liitteessä II olevassa 3.3 kohdassa tarkoitettu tehotarvelisäys voidaan lisätä testituloksiin, jos mallikokoonpano saatetaan markkinoille ”tieto- ja tilanäytöllä” varustettuna.

Mallikokoonpano on katsottava liitteessä II olevassa 4.1 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos testitulokset eivät ylitä sovellettavia raja-arvoja enempää kuin 0,10 W. Liitteessä II olevassa 4.3 kohdassa tarkoitettu tehotarvelisäys voidaan lisätä testituloksiin, jos mallikokoonpano saatetaan markkinoille WOL-toiminto aktivoituna pois päältä -tilassa. Mallikokoonpano olisi testattava sekä WOL-toiminto päällä että WOL-toiminto pois päältä, ja tuotteen on täytettävä molemmille asetetut vaatimukset. Jos mallikokoonpano saatetaan markkinoille ilman Ethernet-valmiuksia, se on testattava WOL-toiminto pois päältä.

Jos edellä tarkoitettuja testituloksia ei saavuteta, testi on suoritettava kolmelle muulle saman mallikokoonpanon testikappaleelle.

Kun kolme muuta saman mallin ja kokoonpanon testikappaletta on testattu, mallikokoonpano on katsottava liitteessä II olevissa 3.1 ja 4.1 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos viimeksi testattujen kolmen kappaleen testitulosten keskiarvot eivät ylitä sovellettavia raja-arvoja enempää kuin 0,10 W.

Jos edellä tarkoitettuja testituloksia ei saavuteta, on katsottava, etteivät mallikokoonpano ja kaikki mallit, jotka samat tuotetiedot kattavat (ks. liitteessä II olevat 7.1.2 ja 7.3.2 kohta), ole liitteessä II olevissa 3.1 ja 4.1 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaisia.

Sisäisen teholähteen hyötysuhde

2.3

Jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi laite.

Kyseisen mallin on katsottava olevan liitteessä II olevassa 5 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukainen, jos

a)

liitteessä II määriteltyjen kuormitustilojen hyötysuhteiden aritmeettinen keskiarvo ei alita aktiivitilan keskimääräiselle hyötysuhteelle säädettyä raja-arvoa yli 2 prosentilla ja

b)

liitteessä II määritellyn tehokertoimen aritmeettinen keskiarvo ei alita tehokertoimelle säädettyä raja-arvoa yli 10 prosentilla.

Jos edellä tarkoitettuja testituloksia ei saavuteta, testi on suoritettava kolmelle muulle saman mallin testikappaleelle.

Kun kolme muuta saman mallin testikappaletta on testattu, kyseisen mallin on katsottava olevan liitteessä II olevassa 5 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukainen, jos

a)

liitteessä II määriteltyjen kuormitustilojen hyötysuhteiden aritmeettisten keskiarvojen keskiarvo ei alita aktiivitilan keskimääräiselle hyötysuhteelle säädettyä raja-arvoa yli 2 prosentilla ja

b)

liitteessä II määritellyn tehokertoimen aritmeettinen keskiarvo ei alita tehokertoimelle säädettyä raja-arvoa yli 10 prosentilla.

Jos edellä tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, etteivät mallikokoonpano ja kaikki mallit, jotka samat tuotetiedot kattavat (ks. liitteessä II olevat 7.1.2 ja 7.3.2 kohta), ole liitteessä II olevassa 5 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaisia.

Tehonhallintatoiminto

2.4

Liitteessä II olevassa 6.1 kohdassa esitettyjen vaatimusten osalta jäsenvaltioiden on käytettävä menettelyä, jota sovelletaan tehotarpeen mittaamiseen sen jälkeen, kun tehonhallintatoiminto tai vastaava toiminto on kytkenyt laitteet kyseiseen virrankäyttötilaan.

2.5

Liitteessä II olevissa 6.2.1–6.2.6 kohdassa esitettyjen vaatimusten osalta jäsenvaltioiden on testattava yksi testikappale seuraavasti:

Mallikokoonpanon on katsottava 6.2.1 kohdassa esitettyjä sovellettavia vaatimuksia, jos mahdollisten aktiivisten 1 Gb/s:n Ethernet-verkkoyhteyksien nopeus vähenee, kun pöytätietokone, integroitu pöytätietokone tai kannettava tietokone kytkeytyy lepotilaan tai WOL-toiminnolla varustettuun pois päältä -tilaan.

Mallikokoonpanon on katsottava olevan 6.2.2 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukainen, jos pöytätietokone, integroitu pöytätietokone tai kannettava tietokone siirtyy täydelliseen käyttökuntoon, mukaan luettuna mahdollisen siihen kytketyn näytön päivittyminen, 5 sekunnin kuluessa siitä, kun aktiiviseen tilaan siirtyvä tapahtuma on alkanut lepotilan aikana.

Mallikokoonpanon on katsottava olevan 6.2.3 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukainen, jos pöytätietokoneeseen, integroituun pöytätietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen kytketty näyttö siirtyy lepotilaan, kun käyttäjä ei ole käyttänyt konetta 10 minuuttiin.

Mallikokoonpanon on katsottava olevan 6.2.4 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukainen, jos WOL-ominaisuus voi olla käytettävissä ja poissa käytöstä lepotilassa ja pois päältä -tilassa.

Mallikokoonpanon on katsottava olevan 6.2.5 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukainen, jos pöytätietokone, integroitu pöytätietokone tai kannettava tietokone siirtyy lepotilaan, kun käyttäjä ei ole käyttänyt konetta 30 minuuttiin.

Mallikokoonpanon on katsottava olevan 6.2.6 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukainen, jos käyttäjät voivat helposti kytkeä käyttöön ja pois käytöstä mahdollisen langattoman verkkoyhteyden tai -yhteydet ja käyttäjät saavat symbolin, valon tai vastaavan merkin muodossa selkeän tiedon siitä, että langaton verkkoyhteys tai -yhteydet on kytketty käyttöön tai pois käytöstä.

Jos edellä tarkoitettuja testituloksia ei saavuteta, testi olisi suoritettava kolmelle muulle saman mallikokoonpanon testikappaleelle.

Kun kolme muuta saman mallin ja kokoonpanon testikappaletta on testattu, mallikokoonpano on katsottava liitteessä II olevissa 6.2.1–6.2.6 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaiseksi, jos kaikki kolme muuta testikappaletta täyttävät vaatimukset.

Jos edellä tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, etteivät mallikokoonpano ja kaikki mallit, jotka samat tuotetiedot kattavat (ks. liitteessä II olevat 7.1.2 ja 7.3.2 kohta), ole liitteessä II olevissa 6.2.1–6.2.6 kohdassa esitettyjen sovellettavien vaatimusten mukaisia.

Tässä liitteessä määritellyt sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä asiakirja-aineistossa annetuista arvoista vaatimusten noudattamiseksi. Ilmoitetut arvot eivät saa olla valmistajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä asiakirja-aineistossa annetut arvot.


LIITE IV

Ohjeelliset viitearvot

Seuraavia ohjeellisia viitearvoja käytetään direktiivin 2009/125/EY liitteen I osassa 3 olevan 2 kohdan tarkoituksiin.

Ne viittaavat parhaaseen tämän asetuksen laatimisajankohtana saatavilla olevaan teknologiaan.

Markkinoilla olevien tietokoneiden parhaat energiankulutusarvot ovat seuraavat:

ETEC vaihtelee luokittain – katso taulukko jäljempänä

Lepotila: 0,4 W

Pois päältä -tila: 0,0 W.

Taulukko

Parhaat tämänhetkiset ETEC-arvot

 

ETEC (kWh/vuosi) (1)

Pöytätietokone ja integroitu pöytätietokone

Luokka A

33,4

Luokka B

28,7

Luokka C

75,8

Luokka D

63,5

Kannettava tietokone

Luokka A

10,9

Luokka B

18,1

Luokka C

26,3


(1)  Viimeisimmät tiedot 20. maaliskuuta 2012.


Top