EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:175:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 175, 27. jún 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2013.175.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 175

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 56
27. júna 2013


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora (1)

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 615/2013 z 24. júna 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 616/2013 z 24. júna 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 617/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov (1)

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 618/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu (1)

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 619/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti plavidlám s vakovými sieťami plaviacim sa pod vlajkou Francúzska, Grécka, Malty, Talianska a Španielska alebo zaregistrovaným vo Francúzsku, Grécku, Taliansku, na Malte alebo v Španielsku, loviacim tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori

43

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 620/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

45

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2013/323/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 21. júna 2013, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2011/344/EÚ o poskytnutí finančnej pomoci Únie Portugalsku

47

 

 

2013/324/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. júna 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 98/481/ES, ktorým sa schvaľujú externí audítori Európskej centrálnej banky

54

 

 

2013/325/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. júna 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Suomen Pankki

55

 

 

2013/326/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. júna 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Österreichische Nationalbank

56

 

 

2013/327/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 25. júna 2013, ktorým sa povoľuje uvedenie potravín, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, alebo potravín a krmív vyrobených z uvedených geneticky modifikovaných organizmov na trh v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 [oznámené pod číslom C(2013) 3873]  (1)

57

 

 

2013/328/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 25. júna 2013, ktorým sa zriaďuje špecifický kontrolný a inšpekčný program pre rybolov využívajúci populácie tresky, platesy a soley v Kattegate, Severnom mori, Skagerraku, na východe Lamanšského prielivu, vo vodách na západ od Škótska a v Írskom mori

61

 

 

2013/329/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú pravidlá pre zriadenie, riadenie a transparentné fungovanie siete vnútroštátnych orgánov alebo subjektov zodpovedných za posudzovanie zdravotníckych technológií

71

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2013/330/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Švajčiarsko č. 1/2013 zo 6. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o zjednodušení kontrol a formalít pri preprave tovaru a o colných bezpečnostných opatreniach

73

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 131/13/COL z 18. marca 2013, ktorým sa mení zoznam uvedený v bode 39 časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúci hraničné inšpekčné stanice na Islande a v Nórsku odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 339/12/COL

76

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top