EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0617

Kommissionens forordning (EU) nr. 617/2013 af 26. juni 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af computere og computerservere EØS-relevant tekst

OJ L 175, 27.6.2013, p. 13–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 286 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/617/oj

27.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 617/2013

af 26. juni 2013

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af computere og computerservere

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (1), særlig artikel 15, stk. 1,

efter høring af det i artikel 18 omhandlede konsultationsforum i direktiv 2009/125/EF, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2009/125/EF fastlægger Kommissionen krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, der sælges og handles i betydelige mængder, har en væsentlig miljøpåvirkning og har et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske deres miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger.

(2)

Ifølge artikel 16, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/125/EF udsteder Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 19, stk. 3, og kriterierne i artikel 15, og efter høring af konsultationsforummet eventuelt en gennemførelsesforanstaltning for kontorudstyr.

(3)

Kommissionen har gennemført en forberedende undersøgelse, hvor de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter af computere er analyseret. Interessenter og berørte parter fra EU og tredjelande deltog i undersøgelsen, og resultaterne er gjort offentligt tilgængelige.

(4)

Den forberedende undersøgelse viste, at potentialet for at forbedre omkostningseffektiviteten af computeres elforbrug i perioden 2011 til 2020 blev anslået til ca. 93 TWh, hvilket svarer til 43 mio. ton udledt CO2, og til mellem 12,5 TWh og 16,3 TWh i 2020, hvilket svarer til 5,0-6,5 mio. ton udledt CO2. Computere udgør derfor en produktgruppe, som der bør fastsættes krav til miljøvenligt design for.

(5)

Da en stor del af potentialet for energibesparelser med hensyn til stationære tynde klienter, arbejdsstationer, hjemmeservere og computerservere kan henføres til deres indbyggede strømforsyningers effektivitet, og da de tekniske specifikationer for disse produkters indbyggede strømforsyninger svarer til desktopcomputeres og integrerede desktopcomputeres specifikationer, bør denne forordnings bestemmelser om indbyggede strømforsyningers effektivitet også gælde for de førstnævnte produkter. Andre aspekter af stationære tynde klienters og arbejdsstationers, mobile arbejdsstationers, hjemmeserveres og computerserveres miljøpræstationer kunne imidlertid behandles i en mere specifik foranstaltning til gennemførelse af direktiv 2009/125/EF.

(6)

Skærme har særlige karakteristika og bør derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde. I betragtning af deres betydelige miljøpåvirkninger og deres betydelige potentiale for forbedringer kunne de blive behandlet i en anden foranstaltning til gennemførelse af direktiv 2009/125/EF og/eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (2).

(7)

Kravene til miljøvenligt design ikke må få en væsentlig negativ indvirkning på produktets brugsegenskaber eller på forbrugerne, navnlig hvad angår produktets pris, livscyklusomkostningerne og industriens konkurrenceevne. Kravene bør hverken pålægge producenter at benytte patentbeskyttet teknologi eller en for stor administrativ byrde, og de bør heller ikke være til skade for sundhed, sikkerhed og miljø.

(8)

Computeres energieffektivitet bør forbedres ved at anvende eksisterende, generiske og omkostningseffektive teknologier, der kan nedbringe de samlede omkostninger til anskaffelse og drift heraf.

(9)

Kravene til miljøvenligt design bør indføres gradvist for at give producenterne tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige designændringer af produkter, der er omfattet af denne forordning. Tidsplanen bør fastlægges på en sådan måde, at udbuddet af computere ikke påvirkes negativt, og der tages hensyn til producenternes omkostninger, herunder navnlig for små og mellemstore virksomheder, samtidig med, at forordningens målsætninger nås inden for den planlagte tidsramme.

(10)

Det er hensigten at revidere denne forordning senest tre og et halvt år efter dens ikrafttræden.

(11)

Computeres energieffektivitet bør bestemmes ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, som anvender alment anerkendte måleteknikker og eventuelle harmoniserede standarder, der er fastlagt i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning om standardisering (3).

(12)

Da kravene til miljøvenligt design i tilknytning til elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorudstyrs effektforbrug i sleep-tilstand og slukket tilstand ikke er fuldt ud egnede til computeres særlige karakteristika, bør kravene i Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 af 17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til effektforbrug i sleep-tilstand og slukket tilstand (4) ikke finde anvendelse på computere. Følgelig bør der fastsættes særlige krav til strømforbrugsstyring og effektforbruget i sleep-tilstand, slukket tilstand og laveste effektforbrugstilstand i computere ved nærværende forordning, og forordning (EF) nr. 1275/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Selv om computere udelukkes fra anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1275/2008, gælder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 278/2009 af 6. april 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyningers elforbrug i ubelastet tilstand og deres gennemsnitlige effektivitet i aktiv tilstand (5) for eksterne strømforsyninger, som markedsføres sammen med computere.

(14)

I overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2009/125/EF bør denne forordning specificere de gældende procedurer for overensstemmelsesvurdering.

(15)

For at lette overensstemmelseskontrollen bør producenterne anmodes om at forelægge oplysninger i den i bilag IV og V til direktiv 2009/125/EF omhandlede tekniske dokumentation i det omfang, oplysningerne vedrører kravene i denne forordning.

(16)

For at sikre loyal konkurrence, at de potentielle tilsigtede energibesparelser opnås, og at der gives adgang til nøjagtige oplysninger om produkternes energimæssige ydeevne til forbrugerne, bør det i denne forordning præciseres, at de tolerancer, de nationale markedstilsynsmyndigheder kan benytte, når de udfører fysiske prøvninger for at afgøre, om en bestemt model af et energirelateret produkt opfylder forordningens krav, ikke bør kunne benyttes af fabrikanterne til at angive en bedre ydeevne for modellen, end de målinger og beregninger, der er oplyst i produktets tekniske dokumentation, berettiger til.

(17)

Der bør fastlægges referenceværdier for forhåndenværende produkter med høj energieffektivitet. Det vil bidrage til generel udbredelse af og let adgang til information, navnlig for små og mellemstore virksomheder, hvilket yderligere befordrer integrationen af de bedste designteknologier og udviklingen af mere effektive produkter med sigte på at nedbringe energiforbruget.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes krav til miljøvenligt design med henblik på markedsføring af computere og computerservere.

2.   Denne forordning finder anvendelse på følgende produkter, der kan drives direkte fra elnettet (vekselstrøm — AC) og herunder gennem en ekstern eller indbygget strømforsyning:

a)

desktopcomputere

b)

integrerede desktopcomputere

c)

bærbare computere (herunder tavlecomputere med og uden tastatur og mobile tynde klienter)

d)

stationære tynde klienter

e)

arbejdsstationer

f)

mobile arbejdsstationer

g)

hjemmeservere

h)

computerservere.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende produktgrupper:

a)

blade-systemer og tilhørende komponenter

b)

monofunktionelle servere

c)

multi-node servere

d)

computerservere med flere end fire processorsokler

e)

spillekonsoller

f)

dockingstationer.

Artikel 2

Definitioner

Der forstås ved:

1)   »computer«: en anordning, som udfører logiske operationer og behandler data, som kan anvendes med anordninger til indlæsning og udlæse information til et display, og som omfatter en centralenhed (CPU), der udfører operationer. Rummer anordningen ingen CPU, skal den fungere som klientadgang til en computerserver, der fungerer som CPU for klienten

2)   »computerserver«: et edb-produkt, som leverer tjenester og styrer netbaserede ressourcer for klientenheder såsom desktopcomputere, bærbare computere, stationære tynde klienter, Internet Protocol (IP) telefoner eller andre computerservere. En computerserver markedsføres normalt til anvendelse i datacentre og kontor- og virksomhedsmiljøer. Der opnås primært adgang til en computerserver via netforbindelser og ikke via anordninger til direkte brugerinput, såsom tastatur eller mus.

En computerserver har følgende karakteristika:

3)   »ekstern strømforsyning«: en anordning med følgende karakteristika:

4)   »indbygget strømforsyning«: en komponent, som er udformet til at omforme vekselspænding (AC) fra elnettet til jævnstrøm (DC) til drift af computeren eller computerserveren og har følgende karakteristika:

Indbyggede DC-DC-omformere, der bruges til at omforme en enkelt jævnspænding fra en ekstern strømforsyning til flere forskellige spændinger, der anvendes i en computer eller computerserver, regnes ikke for at være indbyggede strømforsyninger

5)   »desktopcomputer«: en computer, hvor hovedenheden er beregnet til at være fast placeret et sted og ikke er konstrueret til at være bærbar, og som er konstrueret til anvendelse med en ekstern skærm og eksternt periferiudstyr såsom tastatur og mus.

I denne forordning forstås ved følgende kategorier af desktopcomputere:

a)   »kategori A« desktopcomputer: en desktopcomputer, der ikke opfylder definitionen af en desktopcomputer i nedenstående kategori B, kategori C eller kategori D

b)   »kategori B« desktopcomputer: en desktopcomputer med:

c)   »kategori C« desktopcomputer: en desktopcomputer med:

mindst 2 GB systemhukommelse og/eller

et diskret grafikkort (dGfx).

d)   »kategori D« desktopcomputer: en desktopcomputer med:

mindst 4 GB systemhukommelse og/eller

et diskret grafikkort (dGfx), som opfylder G3- (med FB databredde > 128-bit), G4-, G5-, G6- eller G7-klassificering

6)   »integreret desktopcomputer«: en computer, hvor computeren og skærmen fungerer som en samlet enhed, der tilsluttes vekselspænding med et enkelt kabel. Der findes to former for integrerede desktopcomputere: 1) et produkt, hvor skærmen og computeren er fysisk sammenbygget i en enkelt enhed; eller 2) et produkt, hvor skærmen er adskilt fra computeren, men forbundet til selve computeren med et strømforsyningskabel til jævnspænding (DC). En integreret desktopcomputer er beregnet til at være fast placeret et sted, og er ikke konstrueret til at være bærbar. Integrerede desktopcomputere er ikke primært konstrueret til at vise og modtage audiovisuelle signaler.

I denne forordning forstås ved følgende kategorier af integrerede desktopcomputere:

a)   »kategori A« integreret desktopcomputer: en integreret desktopcomputer, der ikke opfylder definitionen af en desktopcomputer i nedenstående kategori B, kategori C eller kategori D

b)   »kategori B« integreret desktopcomputer: en integreret desktopcomputer med:

c)   »kategori C« integreret desktopcomputer: en integreret desktopcomputer med:

mindst 2 GB systemhukommelse og/eller

et diskret grafikkort (dGfx).

d)   »kategori D« integreret desktopcomputer: en integreret desktopcomputer med:

mindst 4 GB systemhukommelse og/eller

et diskret grafikkort (dGfx), som opfylder G3- (med FB databredde > 128-bit), G4-, G5-, G6- eller G7-klassificering

7)   »bærbar computer«: en computer, der er specielt konstrueret til at være bærbar og kunne fungere i længere tid uden direkte tilslutning til en vekselspændingskilde. Bærbare computere har en indbygget skærm med en synlig skærmdiagonal på mindst 22,86 cm (9 tommer) og skal kunne fungere ved hjælp af et indbygget batteri eller en anden bærbar spændingskilde.

Bærbare computere omfatter også følgende undertyper:

a)   »tavlecomputer med tastatur«: et produkt, der er en type bærbar computer med en tilsluttet berøringsfølsom skærm og et tilsluttet fysisk tastatur

b)   »tavlecomputer uden tastatur«: en type bærbar computer med en integreret berøringsfølsom skærm, men som ikke har et permanent tilsluttet fysisk tastatur

c)   »mobil tynd klient«: en type bærbar computer, som har brug for adgang til fjernressourcer (f.eks. en computerserver eller en fjernarbejdsstation) for at kunne udføre primære funktioner, og som ikke har indbyggede roterende databærere.

I denne forordning forstås ved følgende kategorier af bærbare computere:

a)

mindst to fysiske kerner i CPU'en

b)

mindst 2 GB systemhukommelse og

c)

et diskret grafikkort (dGfx), som opfylder G3- (med FB databredde > 128-bit), G4-, G5-, G6- eller G7-klassificering

Produkter, der i øvrigt opfylder definitionen på bærbar computer, men som har et effektforbrug i tomgang på mindre end 6 W, anses ikke for at være bærbare computere i denne forordnings forstand

8)   »stationær tynd klient«: en computer, som har brug for adgang til fjernressourcer (f.eks. en computerserver eller en fjernarbejdsstation) for at kunne udføre primære funktioner, og som ikke har indbyggede roterende databærere. Hovedenheden i den stationære tynde klient skal være konstrueret til at være permanent placeret på et sted (f.eks. på et bord) og ikke til at være bærbar. Stationære tynde klienter kan udlæse oplysninger til enten en ekstern skærm eller en indbygget skærm, hvis en sådan indgår i produktet

9)   »arbejdsstation«: en højperformant enkeltbrugercomputer, som typisk anvendes til grafik, CAD, softwareudvikling og finansielle og videnskabelige anvendelser, herunder opgaver, der kræver stor regnekraft, og som har følgende karakteristika:

1)

den har supplerende strømforsyning til avanceret grafik (dvs. PCI-E 6-benet 12 V supplerende strømforsyning)

2)

dens system har tilslutning til mere end x4 PCI-E på bundkortet foruden slot(s) til grafik og/eller PCI-X-understøttelse.

3)

den understøtter ikke UMA-grafik (Uniform Memory Access)

4)

den har fem eller flere PCI-, PCI-E- eller PCI-X-slots

5)

den kan multiprocessorunderstøtte to eller flere CPU'er (skal understøtte fysisk adskilte CPU-pakker/sokler, dvs. at kravet ikke kan opfyldes alene ved at understøtte en enkelt CPU med flere kerner)

10)   »bærbar arbejdsstation«: en højperformant enkeltbrugercomputer, som typisk anvendes til grafik, CAD, softwareudvikling og finansielle og videnskabelige anvendelser, herunder opgaver, der kræver stor regnekraft, undtagen spil, og som er specielt konstrueret til at være bærbar og kunne fungere i længere tid med eller uden direkte tilslutning til en vekselspændingskilde. Bærbare arbejdsstationer benytter en indbygget skærm og kan fungere ved hjælp af et indbygget batteri eller en anden bærbar spændingskilde. De fleste bærbare arbejdsstationer benytter en ekstern strømforsyning og har indbygget tastatur og pegeredskab.

En bærbar arbejdsstation har følgende karakteristika:

11)   »hjemmeserver«: en type computer, der som regel anvender desktopcomputerkomponenter i et desktopkabinet, men som først og fremmest er konstrueret til at være lagringsvært for andre computere og udføre funktioner såsom levering af netværksinfrastrukturtjenester og data/medieværtsfunktioner, og som har følgende karakteristika:

12)   »blade-system og -komponenter«: et system bestående af et kabinet (»blade-chassis«), hvori forskellige typer lagringsblades og serverblades indsættes. Kabinettet indeholder fælles ressourcer, som servere og lagermedierne er afhængige af. Blade-systemer er udformet som en skalerbar løsning, hvormed flere computerservere eller lagerenheder kombineres i samme kabinet, og de er konstrueret således, at teknikere let kan tilføje eller erstatte (hot-swap) blades (f.eks. serverblades) på stedet

13)   »monofunktionel server«: en computerserver leveret med et installeret operativsystem og applikationssoftware, der anvendes til at udføre en særlig funktion eller et sæt af tæt koblede funktioner. En monofunktionel server leverer tjenester via et eller flere net og styres typisk via et web- eller kommandolinjeinterface. Hardware/software-konfigurationer til monofunktionelle servere skræddersys af en sælger til at udføre en bestemt opgave, herunder nettjenester eller lagring, og de har ikke til formål at afvikle brugersoftware

14)   »multi-nodeserver«: et system bestående af et kabinet, hvori der indsættes to eller flere uafhængige computerservere (eller servernoder), som er fælles om en eller flere strømforsyninger. Servernodernes kombinerede effektforbrug fordeles gennem de(n) fælles strømforsyning(er). En multinodeserver er konstrueret og opbygget som et enkelt kabinet og er ikke konstrueret til, at der kan foretages hot-swap

15)   »dual-nodeserver«: en fælles multi-nodeserverkonfiguration bestående af to servernoder

16)   »computerserver med mere end fire processorsokler«: en computerserver med mere end fire interfaces, der er konstrueret til at montere processorer

17)   »spillekonsol«: en separat enhed, som forsynes med strøm via elnettet, og som er konstrueret til videospil som primær funktion. En spillekonsol er normalt konstrueret til at levere output på en ekstern skærm som primær spilvisningsskærm. Spillekonsoller indeholder normalt en CPU, systemhukommelse og en grafikprocessor (GPU), og de kan indeholde harddiske eller andre indbyggede lagringsmuligheder og optiske drev. Spillekonsoller benytter normalt håndholdte styreenheder eller andre interaktive styreenheder som den primære inputanordning i stedet for et eksternt tastatur eller en ekstern mus. Spillekonsoller indeholder normalt ikke konventionelle pc-operativsystemer, men anvender i stedet konsolspecifikke operativsystemer. Håndholdt spilleudstyr med indbygget skærm som primær spilvisningsskærm, og som primært fungerer ved hjælp af et indbygget batteri eller en anden bærbar spændingskilde i stedet for en direkte tilslutning til en vekselspændingskilde, betragtes som en form for spillekonsol

18)   »dockingstation«: et særskilt produkt, der er konstrueret til at blive tilsluttet en computer for at udføre funktioner såsom at udvide konnektivitet eller konsolidere forbindelser til perifert udstyr. Dockingstationer kan også lette opladningen af den tilsluttede computers indbyggede batterier

19)   »centralenhed (CPU)«: den komponent i en computer, som styrer fortolkningen og fuldbyrdelsen af instrukser. CPU'er kan indeholde en eller flere fysiske processorer, der også kaldes »eksekveringskerner« (execution cores). En eksekveringskerne er en processor, der er fysisk til stede. Yderligere »virtuelle« eller »logiske« processorer, som er indeholdt i en eller flere eksekveringskerner, er ikke fysiske kerner. En processorpakke kan indeholde flere end én eksekveringskerne, der sidder på en enkelt fysisk CPU-sokkel. CPU'ens samlede antal eksekveringskerner er summen af »execution cores« i de enheder, der er tilsluttet alle fysiske CPU-sokler

20)   »diskret grafikkort« (dGfx): en særskilt indbygget komponent, der indeholder en eller flere grafikprocessorer (GPU'er), med en grænseflade til lokalhukommelsesstyring og lokal grafikspecifik hukommelse, og som tilhører en af følgende kategorier:

»frame buffer båndbredde« (FB_BW): mængden af behandlede oplysninger pr. sekund i alle GPU'er på en dGfx, og den beregnes ved hjælp af følgende formel:

Formula

hvor:

21)   »indbygget lager«: en komponent, der er indbygget i computeren og åbner mulighed for permanent datalagring

22)   »produkttype«: desktopcomputer, integreret desktopcomputer, bærbar computer, stationær tynd klient, arbejdsstation, bærbar arbejdsstation, hjemmeserver, computerserver, bladesystem eller -komponenter, multi-nodeserver, monofunktionel server, spillekonsol, dockingstation, indbygget strømforsyning eller ekstern strømforsyning.

23)   »sleep-tilstand for skærm«: den energibesparende tilstand, skærmproduktet skifter til efter at have modtaget et signal fra et tilsluttet apparat eller en intern påvirkning (f.eks. en timer eller persondetektor). Skærmproduktet kan også indtræde i denne tilstand efter at have modtaget et signal via brugerinput. Produktet skal aktiveres, når det modtager et signal fra et tilsluttet apparat, et net, en fjernbetjening og/eller en intern påvirkning. Når produktet er i denne tilstand, er billedet ikke synligt, bortset fra eventuelle bruger- eller beskyttelsesfunktioner såsom produktinformations- eller statusvisning eller detektorfunktioner.

Der er fastlagt yderligere definitioner i bilag I til brug i bilagene.

Artikel 3

Krav til miljøvenligt design

Kravene til miljøvenligt design af computere og computerservere er anført i bilag II.

Computeres og computerserveres overensstemmelse med kravene til miljøvenligt design måles efter de metoder, der er beskrevet i bilag III.

Artikel 4

Ændring af forordning (EF) nr. 1275/2008

Punkt 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 1275/2008 affattes således:

»2.

Informationsteknologisk udstyr primært beregnet til brug i hjemmet, men bortset fra desktopcomputere, integrerede desktopcomputere og bærbare computere som fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 617/2013 (6)

Artikel 5

Anvendelse af forordning (EF) nr. 278/2009

Artikel 2, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 278/2009 affattes således:

»g)

den er beregnet til brug sammen med elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr, jf. artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1275/2008, eller med computere, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 617/2013 (7)

Artikel 6

Overensstemmelsesvurdering

Proceduren for overensstemmelsesvurdering, jf. artikel 8 i direktiv 2009/125/EF, er den interne designkontrol, der er fastlagt i samme direktivs bilag IV, eller det forvaltningssystem for overensstemmelsesvurdering, der er fastlagt i samme direktivs bilag V.

Artikel 7

Markedsovervågnings- og verifikationsprocedure

Markedsovervågning udføres efter de bestemmelser, der er nærmere angivet i direktiv 2009/125/EF.

Kontrollen af computeres og computerserveres overensstemmelse med de gældende krav til miljøvenligt design foretages efter verifikationsproceduren i punkt 2 i bilag III til denne forordning.

Artikel 8

Vejledende referenceværdier

De vejledende referenceværdier for de miljømæssigt bedste produkter og teknologier, der findes på markedet på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden, er anført i bilag IV.

Artikel 9

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til revision og forelægger resultaterne heraf for konsultationsforummet senest tre og et halvt år efter forordningens ikrafttræden i lyset af den teknologiske udvikling.

I lyset af den hastige teknologiske udvikling tages der i forbindelse med denne revision hensyn til udviklingen i Energy Star-programmet og mulighederne for at stramme kravene til miljøvenligt design for mærkbart at mindske eller fjerne funktionsbetingede energitillæg, bl.a. i henseende til diskrete grafikkort (dGfx), for at ajourføre definitioner/anvendelsesområde og for at udnytte potentialet for at mindske integrerede skærmes energiforbrug.

I forbindelse med revisionen skal der udtrykkeligt tages højde for de forskellige livscyklusfaser, gennemførligheden af at etablere og anvende krav til miljøvenligt design for så vidt angår andre væsentlige miljøforhold som f.eks. støj, effektivt materialeforbrug og herunder krav til holdbarhed, demontering, genvinding, standardiserede grænseflader for opladere samt oplysningskrav angående indholdet af visse kritiske råmaterialer, mindste antal opladningscykler og batteriskift.

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 3 og 6.1 i bilag II anvendes fra forordningens ikrafttræden.

Punkt 1.1, 1.3, 2, 4, 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7.1, 7.2 og 7.3 i bilag II anvendes fra den 1. juli 2014.

Punkt 1.2 og 1.4 i bilag II anvendes fra 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.

(2)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 204 af 21.7.1998, s. 37).

(4)  EUT L 339 af 18.12.2008, s. 45.

(5)  EUT L 93 af 7.4.2009, s. 3.

(6)  EUT L 175 af 27.6.2013, s. 13

(7)  EUT L 175 af 27.6.2013, s. 13


BILAG I

Definitioner til brug i forbindelse med bilagene

1.   »samlet årligt energiforbrug (ETEC)«: den elektricitet, der forbruges af et produkt i nærmere angivne perioder i alle definerede effekttilstande

2.   »slukket tilstand«: effektforbrugsniveau ved den energibesparende tilstand, som brugeren ikke kan slå fra (påvirke) uden at benytte en mekanisk afbryder, og som vil vare ved på ubestemt tid, når et apparat er tilsluttet elnettet og anvendes i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hvis standarden Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) gælder, svarer slukket tilstand normalt til ACPI-systemets niveau G2/S5-tilstand (»soft off«-tilstand)

»Poff« angiver effektforbruget i slukket tilstand i watt målt efter de procedurer, der er anført i bilag II

3.   »laveste effektforbrugstilstand«: tilstand med det laveste effektforbrug, som findes i en computer. Denne tilstand kan aktiveres eller afbrydes enten via en mekanisk påvirkning (f.eks. hvis computeren slukkes med en mekanisk afbryder) eller på en automatisk måde.

4.   »sleep-tilstand«: en energibesparende tilstand, som en computer automatisk kan gå over til efter en periode uden aktivitet eller ved manuelt valg. I denne tilstand vil computeren reagere på en aktiveringshændelse. Hvis standarden Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) gælder, svarer sleep-tilstand normalt til ACPI-systemets niveau G1/S3 (suspend to RAM)

»Psleep« angiver effektforbruget i sleep-tilstand i watt målt efter de procedurer, der er anført i bilag II

5.   »tomgang«: en computers tilstand, hvor operativsystemet og anden software er indlæst, der er oprettet en brugerprofil, computeren er ikke i en sleep-tilstand, og aktiviteten er begrænset til de grundlæggende applikationer, som operativsystemet starter som standard

»Pidle« angiver effektforbruget i tomgang i watt målt efter de procedurer, der er anført i bilag II

6.   »yderligere indbygget lager«: alle indbyggede lagerenheder, herunder harddiskdrev (HDD), drev (SSD) og hybride harddiske (HHD), medtaget i en computer ud over den første

7.   »tv-tuner«: en særskilt indbygget komponent, som gør det muligt for en computer at modtage tv-signaler

8.   »audiokort« (lydkort): en særskilt indbygget komponent, der behandler input- og outputlydsignaler til og fra en computer

9.   »aktiveringshændelse«: en brugerudført, programmeret eller ekstern hændelse eller påvirkning, der får computeren til at skifte fra sleep-tilstand eller slukket tilstand til aktiv driftsklar tilstand. Aktiveringshændelser omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

10.   »aktiv tilstand«: en tilstand, hvor computeren udfører arbejde som reaktion på a) forudgående eller samtidige brugerinput eller b) forudgående eller samtidige instruktioner via et netværk. Tilstanden omfatter aktiv databehandling, hentning af data fra lager, hukommelse og mellemlagringshukommelse (cache), og den omfatter også tomgang, hvor der ventes på yderligere brugerinput, eller inden der skiftes til en energibesparende tilstand

11.   »Wake On LAN (WOL)«: en funktion, der gør det muligt for en computer at skifte fra sleep-tilstand eller slukket tilstand (eller en anden lignende energibesparende tilstand) ved hjælp af et netværkssignal via Ethernet

12.   »UMA«: Uniform Memory Access

13.   »informations- eller statusvisning«: en kontinuerlig funktion, der giver informationer eller viser computerens status i et display, herunder klokkeslæt.


BILAG II

Krav til miljøvenligt design og tidsplan

1.   ETEC

Desktopcomputer og integreret desktopcomputer

1.1.   Fra den 1. juli 2014

1.1.1.

Det samlede årlige energiforbrug (ETEC i kWh/år) må ikke overstige følgende grænser:

a)

Kategori A-computer: 133,00

b)

Kategori B-computer: 158,00

c)

Kategori C-computer: 188,00

d)

Kategori D-computer: 211,00.

ETEC bestemmes ved at anvende følgende formel:

Formula).

For computere, der ikke har en særskilt sleep-tilstand, men har et effektforbrug i tomgang, som er mindre end eller lig med 10,00 W, kan effektforbruget i tomgang (Pidle) bruges i stedet for sleep-tilstand (Psleep) i ovenstående ligning, således at formlen affattes på følgende måde:

Formula

Alle Px-værdier er effektværdier i den angivne tilstand, jf. definitionen, målt i watt (W) efter de procedurer, der er anført i bilag III.

1.1.2.

Følgende funktionsbetingede justeringer gælder:

a)

hukommelse: 1 kWh/år pr. GB over basis, idet basishukommelsen er 2 GB (for computere i kategori A, B og C) hhv. 4 GB (for computere i kategori D)

b)

yderligere indbygget lager: 25 kWh/år

c)

særskilt tv-tuner: 15 kWh/år

d)

særskilt lydkort: 15 kWh/år

e)

diskrete grafikkort (dGfx) for det første og hvert yderligere diskrete grafikkort (dGfx):

 

dGfx-kategori

Tilladt typisk elforbrug (TEC)

(kWh/år)

Første diskrete grafikkort (dGfx)

G1

34

G2

54

G3

69

G4

100

G5

133

G6

166

G7

225

Hvert yderligere diskret grafikkort (dGfx)

G1

20

G2

32

G3

41

G4

59

G5

78

G6

98

G7

133

1.1.3.

De funktionsbetingede justeringer for diskrete grafikkort (dGfx), diskret TV-tuner og diskret audiokort, der er omhandlet i punkt 1.1.2 og punkt 1.2.2, gælder alene for diskrete kort og tuner, som er aktiveret under prøvningen af desktopcomputere eller integrerede computere.

1.1.4.

Desktopcomputere og integrerede desktopcomputere i kategori D, som opfylder alle nedenstående tekniske parametre, er fritaget fra bestemmelserne i punkt 1.1.1 og 1.1.2 og ændringer heraf, jf. punkt 1.2:

a)

mindst seks fysiske kerner i centralenheden (CPU'en) og

b)

et eller flere diskrete grafikkort (dGfx) med frame buffer båndbredder over 320 GB/s og

c)

mindst 16 GB systemhukommelse og

d)

en strømforsyningsenhed med en nominel udgangseffekt på mindst 1 000 W.

1.2.   Fra den 1. januar 2016

1.2.1.

Følgende ændringer af det samlede årlige energiforbrug angivet i punkt 1.1.1 gælder:

Det samlede årlige energiforbrug (ETEC i kWh/år) må ikke overstige følgende grænser:

a)

Kategori A-computer: 94,00

b)

Kategori B-computer: 112,00

c)

Kategori C-computer: 134,00

d)

Kategori D-computer: 150,00.

1.2.2.

Følgende ændringer af de funktionsbetingede justeringer for diskrete grafikkort (dGfx), der er omhandlet i punkt 1.1.2, litra e), gælder:

 

dGfx-kategori

Tilladt typisk elforbrug (TEC)

(kWh/år)

Første diskrete grafikkort (dGfx)

G1

18

G2

30

G3

38

G4

54

G5

72

G6

90

G7

122

Hvert yderligere diskret grafikkort (dGfx)

G1

11

G2

17

G3

22

G4

32

G5

42

G6

53

G7

72

Bærbar computer

1.3.   Fra den 1. juli 2014

1.3.1.

Det samlede årlige energiforbrug (ETEC i kWh/år) må ikke overstige følgende grænser:

a)

Kategori A-computer: 36,00

b)

Kategori B-computer: 48,00

c)

Kategori C-computer: 80,50

ETEC bestemmes ved at anvende følgende formel:

Formula), hvor alle Px-værdier er effektværdier i den angivne tilstand, jf. definitionen, målt i watt (W) efter de procedurer, der er anført i bilag III.

1.3.2.

Følgende funktionsbetingede justeringer gælder:

a)

hukommelse: 0,4 KWh/år pr. GB over basis, idet basishukommelsen er 4 GB

b)

yderligere indbygget lager: 3 kWh/år

c)

særskilt tv-tuner: 2,1 kWh/år

d)

diskrete grafikkort (dGfx) (for det første og hvert yderligere diskrete grafikkort (dGfx):

 

dGfx-kategori

Tilladt typisk elforbrug (TEC)

(kWh/år)

Første diskrete grafikkort (dGfx)

G1

12

G2

20

G3

26

G4

37

G5

49

G6

61

G7

113

Hvert yderligere diskret grafikkort (dGfx)

G1

7

G2

12

G3

15

G4

22

G5

29

G6

36

G7

66

1.3.3.

De funktionsbetingede justeringer for diskrete grafikkort (dGfx) og diskret tv-tuner, der er omhandlet i punkt 1.3.2 og punkt 1.4.2, gælder alene for kort og tuner, som er aktiveret under prøvningen af bærbare computere.

1.3.4.

Bærbare computere i kategori C, som opfylder alle nedenstående tekniske parametre, er fritaget fra bestemmelserne i punkt 1.3.1 og 1.3.2 og ændringer heraf, som er fastsat i punkt 1.4:

a)

mindst fire fysiske kerner i centralenheden (CPU'en) og

b)

et eller flere diskrete grafikkort (dGfx) med frame buffer båndbredder over 225 GB/s og

c)

mindst 16 GB systemhukommelse.

1.4.   Fra den 1. januar 2016

1.4.1.

Følgende ændringer af det samlede årlige energiforbrug angivet i punkt 1.3.1 gælder:

Det samlede årlige energiforbrug (ETEC i kWh/år) må ikke overstige følgende grænser:

a)

Kategori A-computer: 27,00

b)

Kategori B-computer: 36,00

c)

Kategori C-computer: 60,50

1.4.2.

Følgende ændringer af de funktionsbetingede justeringer for diskrete grafikkort (dGfx), der er omhandlet i punkt 1.3.2, litra d), gælder:

 

dGfx-kategori

Tilladt typisk elforbrug (TEC)

(kWh/år)

Første diskrete grafikkort (dGfx)

G1

7

G2

11

G3

13

G4

20

G5

27

G6

33

G7

61

Hvert yderligere diskret grafikkort (dGfx)

G1

4

G2

6

G3

8

G4

12

G5

16

G6

20

G7

36

2.   SLEEP-TILSTAND

Desktopcomputer, integreret desktopcomputer og bærbar computer

2.   Fra den 1. juli 2014

2.1.

Et produkt skal være udstyret med en sleep-tilstand og/eller en anden tilstand, som rummer sleep-tilstandens funktionalitet, og som ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i sleep-tilstand.

2.2.

Effektforbruget i sleep-tilstand må højst være 5,00 W for desktopcomputere og integrerede desktopcomputere og 3,00 W for bærbare computere.

2.3.

Desktopcomputere og integrerede desktopcomputere, hvis effektforbrug i tomgang er mindre end eller lig med 10,00 W, pålægges ikke at have en »discrete system sleep«-tilstand.

2.4.

Hvis et produkt markedsføres med en aktiveret WOL-funktionalitet i sleep-tilstand:

a)

kan et merforbrug på 0,70 W indregnes

b)

det prøves med WOL-funktionaliteten aktiveret henholdsvis deaktiveret og skal opfylde begge krav.

2.5.

Markedsføres et produkt uden Ethernetfunktionalitet, skal det prøves, uden at WOL er aktiveret.

3.   LAVESTE EFFEKTFORBRUGSTILSTAND

Desktopcomputer, integreret desktopcomputer og bærbar computer

3.   Fra forordningens ikrafttræden

3.1.

Effektforbruget i den laveste effektforbrugstilstand må ikke overstige 0,50 W.

3.2.

Et produkt skal være udstyret med en effektforbrugstilstand, som ikke overskrider de gældende krav til den laveste effektforbrugstilstand, når det er tilsluttet elnettet.

3.3.

Hvis et produkt markedsføres med informations- eller statusvisning, kan et merforbrug på 0,50 W indregnes.

4.   SLUKKET TILSTAND

Desktopcomputer, integreret desktopcomputer og bærbar computer

4.   Fra den 1. juli 2014

4.1.

Effektforbruget i slukket tilstand må ikke overstige 1,00 W.

4.2.

Et produkt skal være udstyret med en slukket tilstand og/eller en anden tilstand, som ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i slukket tilstand, når det er tilsluttet elnettet.

4.3.

Hvis et produkt markedsføres med en aktiveret WOL-funktionalitet i slukket tilstand:

a)

kan et merforbrug på 0,70 W indregnes

b)

det prøves med WOL-funktionaliteten aktiveret henholdsvis deaktiveret og skal opfylde begge krav.

4.4.

Markedsføres et produkt uden Ethernetfunktionalitet, skal det prøves, uden at WOL er aktiveret.

5.   INDBYGGEDE STRØMFORSYNINGERS EFFEKTIVITET

Desktopcomputer, integreret desktopcomputer, stationær tynd klient, arbejdsstation og hjemmeserver

5.1.   Fra den 1. juli 2014

Alle computeres indbyggede strømforsyninger skal mindst have:

a)

en effektivitet på 85 % ved 50 % af den nominelle udgangseffekt

b)

82 % ved henholdsvis 20 % og 100 % af den nominelle udgangseffekt

c)

en effektfaktor = 0,9 ved 100 % af den nominelle udgangseffekt.

Indbyggede strømforsyninger med en maksimal nominel udgangseffekt på under 75 W er fritaget for kravet til effektfaktor.

Computerservere

5.2.   Fra den 1. juli 2014

5.2.1.

Alle multi-output (AC-DC) strømforsyninger skal mindst have:

a)

en effektivitet på 85 % ved 50 % af den nominelle udgangseffekt

b)

en effektivitet på 82 % ved henholdsvis 20 % og 100 % af den nominelle udgangseffekt

5.2.2.

Alle multi-output (AC-DC) strømforsyninger skal mindst have:

a)

en effektfaktor på 0,8 ved 20 % af den nominelle udgangseffekt

b)

en effektfaktor på 0,9 ved 50 % af den nominelle udgangseffekt

c)

en effektfaktor på 0,95 ved 100 % af den nominelle udgangseffekt.

5.2.3.

Alle single-output (AC-DC) strømforsyninger med en nominel effekt på højst 500 W skal mindst have:

a)

en effektivitet på 70 % ved 10 % af den nominelle udgangseffekt

b)

en effektivitet på 82 % ved 20 % af den nominelle udgangseffekt

c)

en effektivitet på 89 % ved 50 % af den nominelle udgangseffekt

d)

en effektivitet på 85 % ved 100 % af den nominelle udgangseffekt.

5.2.4.

Alle single-output (AC-DC) strømforsyninger med en nominel effekt på højst 500 W skal mindst have:

a)

en effektfaktor på 0,8 ved 20 % af den nominelle udgangseffekt

b)

en effektfaktor på 0,9 ved 50 % af den nominelle udgangseffekt

c)

en effektfaktor på 0,95 ved 100 % af den nominelle udgangseffekt.

5.2.5.

Alle single-output (AC-DC) strømforsyninger med en nominel effekt på mere end 500 W, men ikke over 1 000 W, skal mindst have:

a)

en effektivitet på 75 % ved 10 % af den nominelle udgangseffekt

b)

en effektivitet på 85 % ved henholdsvis 20 % og 100 % af den nominelle udgangseffekt

c)

en effektivitet på 89 % ved 50 % af den nominelle udgangseffekt.

5.2.6.

Alle single-output (AC-DC) strømforsyninger med en nominel effekt på mere end 500 W, men ikke over 1 000 W, skal mindst have:

a)

en effektfaktor på 0,65 ved 10 % af den nominelle udgangseffekt

b)

en effektfaktor på 0,8 ved 20 % af den nominelle udgangseffekt

c)

en effektfaktor på 0,9 ved 50 % af den nominelle udgangseffekt

d)

en effektfaktor på 0,95 ved 100 % af den nominelle udgangseffekt.

5.2.7.

Alle single-output (AC-DC) strømforsyninger med en nominel effekt på mere end 1 000 W skal mindst have:

a)

en effektivitet på 80 % ved 10 % af den nominelle udgangseffekt

b)

en effektivitet på 88 % ved henholdsvis 20 % og 100 % af den nominelle udgangseffekt

c)

en effektivitet på 92 % ved 50 % af den nominelle udgangseffekt.

5.2.8.

Alle single-output (AC-DC) strømforsyninger med en nominel effekt på mere end 1 000 W skal mindst have:

a)

en effektfaktor på 0,8 ved 10 % af den nominelle udgangseffekt

b)

en effektfaktor på 0,9 ved 20 % af den nominelle udgangseffekt

c)

en effektfaktor på 0,9 ved 50 % af den nominelle udgangseffekt

d)

en effektfaktor på 0,95 ved 100 % af den nominelle udgangseffekt.

6.   AKTIVERING AF STRØMSTYRING

Desktopcomputer, integreret desktopcomputer og bærbar computer

6.1.   Fra forordningens ikrafttræden

Computeren skal være udstyret med en effektforbrugsstyringsfunktion eller en lignende funktion, som, når computeren ikke yder den primære funktion, eller når andre energiforbrugende produkter ikke afhænger af dens funktioner, automatisk sætter computeren i en energibesparende tilstand med et lavere effektforbrug end det gældende krav til effektforbrug i sleep-tilstand.

6.2.   Fra den 1. juli 2014

6.2.1.

Computere skal nedsætte hastigheden på aktive 1 gigabit pr. sekund (GB/s) Ethernetforbindelser, når de skifter til sleep-tilstand eller en off-with-WOL tilstand.

6.2.2.

I sleep-tilstand bør responsen på »aktiveringshændelser«, f.eks. via netværksforbindelser eller enheder koblet til brugergrænsefladen ske med en reaktionstid på højst 5 sekunder fra aktiveringshændelsen påbegyndes, til computeren er fuldt brugbar inklusive skærmbilledvisning.

6.2.3.

Computeren skal markedsføres med skærmens standbyfunktion indstillet til aktivering efter 10 minutter uden brugeraktivitet.

6.2.4.

En computer med Ethernetfunktionalitet skal kunne aktivere og deaktivere en WOL-funktion, når en sådan forefindes, i sleep-tilstand. En computer med Ethernetfunktionalitet skal kunne aktivere og deaktivere en WOL-funktion i slukket tilstand, såfremt WOL understøttes i slukket tilstand.

6.2.5.

Hvis der forefindes en særskilt sleep-tilstand eller en anden tilstand, der rummer sleep-tilstandens funktionalitet, skal denne tilstand være indstillet til aktivering senest efter 30 minutter uden brugeraktivitet. Denne effektforbrugsstyringsfunktion skal være aktiveret, før produktet markedsføres.

6.2.6.

Brugerne skal let kunne aktivere og deaktivere trådløse netværksforbindelser, og det skal tydeligt angives over for brugerne med et symbol, lys eller tilsvarende, når trådløse netværksforbindelser er blevet aktiveret eller deaktiveret.

7.   OPLYSNINGER, SOM PRODUCENTERNE SKAL STILLE TIL RÅDIGHED

Desktopcomputer, integreret desktopcomputer og bærbar computer

7.1.   Fra den 1. juli 2014

7.1.1.

Producenterne stiller følgende oplysninger til rådighed for offentligheden i den tekniske dokumentation og på websteder med fri adgang:

a)

produkttype og -kategori som defineret i artikel 2 (én og kun én kategori)

b)

fabrikantens navn, registreret firmabetegnelse eller registreret varemærke og kontaktadresse.

c)

produktmodelnummer

d)

produktionsår

e)

ETEC-værdi (kWh) og funktionsbetingede justeringer, som kan indregnes, når alle diskrete grafikkort (dGfx) er deaktiveret, og hvis systemet prøves med omskifteligt grafikkort-tilstanden med UMA-driver til skærmen

f)

ETEC-værdi (kWh) og indregnede funktionsbetingede justeringer, når alle diskrete grafikkort (dGfx) er aktiveret

g)

effektforbrug i tomgang (W)

h)

effektforbrug i sleep-tilstand (W)

i)

effektforbrug i sleep-tilstand med WOL aktiveret (W) (når WOL er aktiveret)

j)

effektforbrug i slukket tilstand (W)

k)

effektforbrug i slukket tilstand med WOL aktiveret (W) (når WOL er aktiveret)

l)

den indbyggede strømforsynings effektivitet ved 10 %, 20 %, 50 % og 100 % af den nominelle udgangseffekt

m)

den eksterne strømforsynings effektivitet

n)

computerens støjniveau (det oplyste A-vægtede lydeffektniveau)

o)

det mindste antal opladningscykler, som batterierne kan modstå (gælder kun for bærbare computere)

p)

den målemetode, der er anvendt til at bestemme data i litra e) til o)

q)

hvilken sekvens af skridt der tages for at opnå stabilitet i effektforbruget

r)

beskrivelse af, hvordan sleep-tilstand og/eller slukket tilstand blev valgt eller programmeret

s)

sekvens af de handlinger, der skal gennemføres for at nå den tilstand, hvor udstyret automatisk skifter til sleep-tilstand og/eller slukket tilstand

t)

varigheden af tomgangstilstanden, før computeren automatisk går i sleep-tilstand eller en anden tilstand, der ikke overskrider de gældende krav til effektforbrug i sleep-tilstanden

u)

det tidsrum uden brugeraktivitet, hvorefter computeren automatisk skifter til en energibesparende tilstand, som har en lavere effektforbrug end sleep-tilstanden

v)

det tidsrum uden brugeraktivitet, hvorefter skærmen er indstillet til at aktivere sleep-tilstanden

w)

oplysning af brugerne om effektforbrugsstyringsfunktionens potentiale for energibesparelser

x)

oplysning af brugerne om, hvordan effektforbrugsstyringsfunktionen kan aktiveres

y)

for produkter med en indbygget skærm, der indeholder kviksølv, angives det samlede kviksølvindhold som X,X mg

z)

testparametre for målingerne:

testspænding i volt og frekvens i hertz

total harmonisk forvrængning i elforsyningssystemet

information om og dokumentation af den instrumentering, den opsætning og de kredsløb, der er brugt til elektrisk prøvning.

7.1.2.

Markedsføres en produktmodel i flere konfigurationer, afgives de produktoplysninger, der kræves i henhold til punkt 7.1.1, én gang pr. produktkategori (jf. definitionen i artikel 2) for den mest effektforbrugende konfiguration inden for samme produktkategori. En liste over alle modelkonfigurationer, der er repræsenteret ved den model, for hvilke oplysningerne afgives, skal indgå i de afgivne oplysninger.

Bærbar computer

7.2.   Fra den 1. juli 2014

Hvis den bærbare computer drives af et eller flere batterier, som ikke kan udskiftes af ikke-erhvervsmæssige brugere, stiller producenterne foruden de oplysninger, der er anført i punkt 7.1, følgende oplysninger til rådighed for offentligheden i den tekniske dokumentation, på websteder med fri adgang og på den bærbare computers ydre emballage »Brugeren kan ikke uden videre udskifte batteriet/batterierne i dette produkt«.

Oplysningerne på den bærbare computers ydre emballage skal være klart synlige, letlæselige og være affattet på alle de officielle sprog i det land, hvor produktet markedsføres.

Arbejdsstation, mobil arbejdsstation, stationær tynd klient, hjemmeserver og computerserver

7.3.   Fra den 1. juli 2014

7.3.1.

Producenterne stiller følgende oplysninger til rådighed for offentligheden i den tekniske dokumentation og på websteder med fri adgang:

a)

produkttype som defineret i artikel 2 (én og kun én kategori)

b)

fabrikantens navn, registreret firmabetegnelse eller registreret varemærke og kontaktadresse.

c)

produktmodelnummer

d)

produktionsår

e)

den indbyggede/eksterne strømforsynings effektivitet

f)

testparametre for målingerne:

testspænding i volt og frekvens i hertz

total harmonisk forvrængning i elforsyningssystemet

information om og dokumentation af den instrumentering, den opsætning og de kredsløb, der er brugt til elektrisk prøvning.

g)

maksimal effekt (W)

h)

effektforbrug i tomgang (W)

i)

effektforbrug i sleep-tilstand (W)

j)

effektforbrug i slukket tilstand (W)

k)

computerens støjniveau (det oplyste A-vægtede lydeffektniveau)

l)

den målemetode, der er anvendt til at bestemme data i litra e) til k)

7.3.2.

Markedsføres en produktmodel i flere konfigurationer, afgives de produktoplysninger, der kræves i henhold til punkt 7.3.1, én gang pr. produktkategori (jf. definitionen i artikel 2) for den mest effektforbrugende konfiguration inden for samme produktkategori. En liste over alle modelkonfigurationer, der er repræsenteret ved den model, for hvilke oplysningerne afgives, skal indgå i de afgivne oplysninger.


BILAG III

Målings- og verifikationsprocedure med henblik på markedsovervågning

1.   MÅLINGER

Med henblik på overholdelse og kontrol med overholdelsen af de gældende krav i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder, og som fører til resultater med lille usikkerhed.

Computere, der markedsføres uden et operativsystem, som understøtter ACPI-systemet (Advanced Configuration and Power Interface system) eller lignende, skal prøves med et operativsystem, som understøtter ACPI (eller tilsvarende).

2.   VERIFIKATIONSPROCEDURE

Medlemsstaternes myndigheder skal, når de udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, anvende nedenstående verifikationsprocedure for de i denne forordnings bilag II anførte krav til miljøvenligt design.

ETEC, sleep-tilstand, slukket tilstand og laveste effektforbrugstilstand:

2.1.

Overstiger effektforbruget 1,00 W, eller medfører energibehovet målt i TEC et energibehov, der overstiger 1,00 W i mindst én effektforbrugende tilstand, skal medlemsstaternes myndigheder prøve en enkelt enhed på følgende måde:

Modelkonfigurationen skal anses for at være i overensstemmelse med de gældende krav i punkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, og 2.3 i bilag II, hvis prøvningsresultaterne for de gældende grænseværdier ikke overstiger dem med mere end 7 %.

Modelkonfigurationen skal anses for at være i overensstemmelse med de gældende krav i punkt 2.2 i bilag II, hvis prøvningsresultaterne for de gældende grænseværdier ikke overstiger dem med mere end 7 %. Et merforbrug som fastsat i punkt 2.4 i bilag II kan indregnes i prøvningsresultaterne, hvis modelkonfigurationen markedsføres med WOL-funktionaliteten aktiveret i sleep-tilstand. Modelkonfigurationen bør prøves med WOL-funktionaliteten aktiveret henholdsvis deaktiveret og bør opfylde begge krav. En modelkonfiguration, der markedsføres uden Ethernetfunktionalitet, skal prøves med WOL deaktiveret.

Hvis ovennævnte prøvningsresultater ikke opfylder kravene, prøves tre yderligere enheder af samme modelkonfiguration.

Når tre yderligere enheder af samme model og konfiguration er blevet prøvet, anses modelkonfigurationen for at være i overensstemmelse med de gældende krav i punkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 og 2.3 i bilag II, hvis gennemsnittet af de sidstnævnte tre enheders prøvningsresultater for de gældende grænseværdier ikke overstiger dem med mere end 7 %.

Hvis de ovennævnte prøvningsresultater ikke opfylder kravene, anses modelkonfigurationen og alle modeller, der er dækket af de samme produktoplysninger (som omhandlet i bilag II, punkt 7.1.2 og 7.3.2), for ikke at opfylde de gældende krav, der er fastsat i punkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 og 2.3 i bilag II.

2.2.

Er effektforbruget mindre end eller lig med 1,00 W, skal medlemsstaternes myndigheder prøve en enkelt enhed på følgende måde:

Modelkonfigurationen skal anses for at være i overensstemmelse med de gældende krav i punkt 3.1 i bilag II, hvis prøvningsresultaterne for de gældende grænseværdier ikke overstiger dem med mere end 0,10 W. Et merforbrug som fastsat i punkt 3.3 i bilag II kan indregnes i prøvningsresultaterne, hvis modelkonfigurationen markedsføres med »informations- eller statusvisning«.

Modelkonfigurationen skal anses for at være i overensstemmelse med de gældende krav i punkt 4.1 i bilag II, hvis prøvningsresultaterne for de gældende grænseværdier ikke overstiger dem med mere end 0,10 W. Et merforbrug som fastsat i punkt 4.3 i bilag II kan indregnes i prøvningsresultaterne, hvis modelkonfigurationen markedsføres med WOL-funktionaliteten aktiveret i slukket tilstand. Modelkonfigurationen bør prøves med WOL-funktionaliteten aktiveret henholdsvis deaktiveret og bør opfylde begge krav. En modelkonfiguration, der markedsføres uden Ethernetfunktionalitet, skal prøves med WOL deaktiveret.

Hvis ovennævnte prøvningsresultater ikke opfylder kravene, prøves tre yderligere enheder af samme modelkonfiguration.

Når tre yderligere enheder af samme model og konfiguration er blevet prøvet, anses modelkonfigurationen for at være i overensstemmelse med de gældende krav i punkt 3.1 og 4.1 i bilag II, hvis gennemsnittet af de sidstnævnte tre enheders prøvningsresultater for de gældende grænseværdier ikke overstiger dem med mere end 0,10 W.

Hvis de ovennævnte prøvningsresultater ikke opfylder kravene, anses modelkonfigurationen og alle modeller, der er omfattet af de samme produktoplysninger (som omhandlet i bilag II, punkt 7.1.2 og 7.3.2), for ikke at opfylde de gældende krav, der er fastsat i punkt 3.1 og 4.1 i bilag II.

Den indbyggede strømforsynings effektivitet

2.3.

Medlemsstaternes myndigheder prøver en enkelt enhed.

Modellen anses for at opfylde bestemmelserne i punkt 5 i bilag II, hvis:

a)

det aritmetiske gennemsnit af effektiviteten ved belastningerne, jf. bilag II, ikke ligger mere end 2 % under den gældende grænseværdi for den gennemsnitlige effektivitet i aktiv tilstand, og

b)

det aritmetiske gennemsnit af effektfaktoren som defineret i bilag II ikke ligger mere end 10 % under den gældende grænseværdi for effektfaktoren.

Hvis ovennævnte resultater ikke opfylder kravene, prøves tre yderligere enheder af samme model.

Når tre yderligere enheder af samme model er prøvet, anses modellen for at opfylde bestemmelserne i punkt 5 i bilag II, hvis:

a)

gennemsnittet af de aritmetiske gennemsnit af effektiviteten ved belastningerne, jf. bilag II, ikke ligger mere end 2 % under den gældende grænseværdi for den gennemsnitlige effektivitet i aktiv tilstand, og

b)

det aritmetiske gennemsnit af effektfaktoren som defineret i bilag II ikke ligger mere end 10 % under den gældende grænseværdi for effektfaktoren.

Hvis de ovennævnte resultater ikke opfylder kravene, anses modelkonfigurationen og alle modeller, der er omfattet af de samme produktoplysninger (som omhandlet i bilag II, punkt 7.1.2 og 7.3.2), for ikke at opfylde de gældende krav, der er fastsat i punkt 5 i bilag II.

Aktivering af effektforbrugsstyring

2.4.

I henseende til kravene i punkt 6.1 i bilag II skal medlemsstaternes myndigheder anvende den gældende procedure til måling af effektforbruget, efter at effektforbrugsstyringsfunktionen eller en lignende funktion har skiftet udstyret til den relevante effektforbrugende tilstand.

2.5.

I henseende til kravene i punkt 6.2.1 til 6.2.6 i bilag II prøver medlemsstaternes myndigheder en enkelt enhed på følgende måde:

Modellen skal anses for at opfylde de gældende krav, der er fastsat i punkt 6.2.1, hvis hastigheden på aktive 1 gigabit pr. sekund (GB/s) Ethernetforbindelser reduceres, når en desktopcomputer, integreret desktopcomputer eller bærbar computer skifter til sleep-tilstand eller off-with-WOL tilstand.

Modellen skal anses for at opfylde de gældende krav, der er fastsat i punkt 6.2.2, hvis en desktopcomputer, integreret desktopcomputer eller bærbar computer er fuldt brugsklar, inklusive skærmbilledvisning på tilsluttede enheder, med en reaktionstid på højst 5 sekunder fra aktiveringshændelsen påbegyndes i sleep-tilstand.

Modelkonfigurationen skal anses for at opfylde de med gældende krav, der er fastsat i punkt 6.2.3, hvis en skærm, som er tilsluttet en desktopcomputer, integreret desktopcomputer eller bærbar computer, skifter til sleep-tilstand senest efter 10 minutter uden brugeraktivitet.

Modelkonfigurationen skal anses for at opfylde de gældende krav, der er fastsat i punkt 6.2.4, hvis en WOL funktion i sleep-tilstand og slukket tilstand kan aktiveres og deaktiveres.

Modelkonfigurationen skal anses for at opfylde de med gældende krav, der er fastsat i punkt 6.2.5, hvis en desktopcomputer, integreret desktopcomputer eller bærbar computer skifter til sleep-tilstand senest efter 30 minutter uden brugeraktivitet.

Modellen skal anses for at opfylde de gældende krav, der er fastsat i punkt 6.2.6, hvis brugerne nemt kan aktivere og deaktivere alle trådløse netværksforbindelser, og det tydeligt angives over for brugerne med et symbol, lys eller tilsvarende, når trådløse netværksforbindelser er blevet aktiveret eller deaktiveret.

Hvis ovennævnte prøvningsresultater ikke opfylder kravene, bør tre yderligere enheder af samme modelkonfiguration prøves.

Når tre yderligere enheder af samme model og konfiguration er blevet prøvet, anses modelkonfigurationen for at opfylde de gældende krav i punkt 6.2.1 til 6.2.6 i bilag II, hvis alle tre yderligere enheder opfylder kravene.

Hvis de ovennævnte resultater ikke opfylder kravene, anses modelkonfigurationen og alle modeller, der er omfattet af de samme produktoplysninger (som omhandlet i bilag II, punkt 7.1.2 og 7.3.2), for ikke at opfylde de gældende krav, der er fastsat i punkt 6.2.1 til 6.2.6 i bilag II.

Verifikationstolerancerne i dette bilag gælder kun for medlemsstaternes myndigheders verifikation af målte parametre, og fabrikanten må ikke benytte dem som en tilladt tolerance på de værdier, der oplyses i den tekniske dokumentation med henblik på at opfylde kravene. De oplyste værdier må ikke være gunstigere for fabrikanten end de værdier, der oplyses i den tekniske dokumentation.


BILAG IV

Vejledende referenceværdier

Der er fastlagt følgende vejledende referenceværdier med henblik på del 3, punkt 2, i bilag I til direktiv 2009/125/EF.

De bygger på den bedste tilgængelige teknologi på tidspunktet, hvor denne forordning er udarbejdet:

Den bedste ydeevne blandt computere på markedet pt. er følgende:

ETEC varierer efter kategori — se tabel nedenfor

Sleep-tilstand 0,4 W

Slukket tilstand 0,0 W.

Tabel

ETEC bedste ydeevne pt.

 

ETEC (kWh/år) (1)

Desktopcomputer og integreret desktopcomputer

Kategori A

33,4

Kategori B

28,7

Kategori C

75,8

Kategori D

63,5

Bærbar computer

Kategori A

10,9

Kategori B

18,1

Kategori C

26,3


(1)  Nyeste data pr. 20. marts 2012.


Top