EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat tuomiot — tuomioistuimen toimivalta, tunnustaminen ja täytäntöönpano

Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat tuomiot — tuomioistuimen toimivalta, tunnustaminen ja täytäntöönpano

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston asetus (EU) 2019/1111 tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella kumotaan neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, joka tunnetaan nimellä ”Bryssel II a -asetus”, jotta voidaan antaa tehokkaampia sääntöjä lasten ja heidän vanhempiensa suojelemiseksi rajat ylittävissä vanhempainvastuuta koskevissa kiistoissa, jotka koskevat esimerkiksi huoltajuutta, tapaamisoikeuksia ja lapsikaappauksia.
 • Sen tavoitteena on nopeuttaa menettelyjä, koska monissa tällaisissa olosuhteissa on ryhdyttävä nopeasti toimiin lapsen edun suojelemiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetusta sovelletaan siviilioikeudellisiin asioihin* seuraavissa asioissa:

 • avioero
 • asumusero
 • avioliiton pätemättömäksi julistaminen
 • vanhempainvastuu (myöntäminen, käyttäminen, siirtäminen, rajoittaminen tai lopettaminen), erityisesti:
  • oikeus lapsen huoltoon ja tapaamisoikeus
  • holhous, edunvalvonta* tai vastaavat järjestelyt
  • lapsen sijoittaminen sijaisperheeseen tai hoitolaitokseen
  • lapsen suojelu tämän omaisuuteen liittyen

Elatusvelvoitteet eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

Rajat ylittävissä tapauksissa asetuksessa säädetään seuraavista:

 • tuomioistuimen toimivaltaa koskevat yhdenmukaistetut säännöt avioeroon, asumuseroon ja avioliiton pätemättömäksi julistamiseen liittyvissä asioissa
 • tuomioistuimen toimivaltaa koskevat yhdenmukaistetut säännöt vanhempainvastuuta koskevissa riita-asioissa, kuten huoltajuus, tapaamisoikeus tai lapsen sijoittaminen toiseen EU-maahan
 • parannettu palauttamismenettely lapsikaappaustapauksissa ottamalla käyttöön selkeät määräajat, jotta tapaukset voidaan ratkaista nopeasti; ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinten on tehtävä päätöksensä kuuden viikon kuluessa
 • sovittelun edistäminen
 • lapsilla on tilaisuus tulla kuulluksi heitä koskevissa oikeuskäsittelyissä
 • vanhempainvastuuta, yksityishenkilöiden ajan ja kustannusten säästämistä koskeviin päätöksiin tarvittavan väliaikaisen menettelyn (”täytäntöönpanomenettely”) poistetaan
 • selkeämmät säännöt tilanteissa, joissa lapset sijoitetaan toiseen EU-maahan, mukaan lukien suostumuksen tarve kaikissa tilanteissa, paitsi jos lapsi sijoitetaan vanhemman luo
 • päätösten täytäntöönpanon tehostaminen käyttämällä mahdollisia perusteita täytäntöönpanon keskeyttämiselle tai siitä kieltäytymiselle
 • päätösten, virallisten asiakirjojen* ja tiettyjen sopimusten yksinkertaistettu levittäminen EU:n alueella muiden EU-maiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen nojalla
 • yhteistyön parantaminen eri EU-maiden keskusviranomaisten ja tuomioistuinten välillä osapuolten oikeuksia ja luottamusta kunnioittaen.

Lapsen etu otetaan edelleen ensisijaisesti huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan ja 20 päivänä marraskuuta 1989 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, sellaisena kuin se on pantuna täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä ja menettelyssä, mukaisesti.

Asetus täydentää vuonna 1980 tehtyä yksityisoikeuden alaa koskevaa yleissopimusta kansainvälisestä lapsikaappauksesta eli Haagin yleissopimusta, jossa määrätään lapsen palauttamisesta alkuperämaahansa.

Kumoaminen

Asetuksella (EU) 2019/1111 kumotaan asetus (EY) N:o 2201/2003 1. elokuuta 2022 alkaen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä sovelletaan 1. elokuuta 2022 alkaen. Joitakin delegoituja säädöksiä ja EU-maille asetettua vaatimusta toimittaa tietoja Euroopan komissiolle sovelletaan 22. heinäkuuta 2019 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Siviilioikeudelliset asiat: siviilioikeudelliset menettelyt ja niistä johtuvat päätökset. Tässä asetuksessa termi sisältää kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut ”vanhempainvastuuta” koskevat hakemukset, toimenpiteet ja päätökset sen tavoitteiden mukaisesti ja Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti
Edunvalvonta: edunvalvoja on henkilö, joka on laillisesti nimitetty huolehtimaan sellaisen henkilön eduista, joka nuoruuden tai ymmärryksen puutteen vuoksi tai jostain muusta syystä ei pysty itse niistä huolehtimaan. Sitä sovelletaan huollettavan omaisuuden hoitajaan (esimerkiksi kun viranomainen sijoittaa lapsen huoltajan holhouksen alaiseksi), joka erotetaan henkilön huoltajasta.
Viralliset asiakirjat: määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 805/2004 seuraavasti:
 • asiakirja, joka on laadittu virallisesti tai rekisteröity virallisena asiakirjana ja jonka
  • virallisuus liittyy asiakirjan allekirjoitukseen ja sisältöön, ja
  • virallisuuden on vahvistanut viranomainen tai muu sen jäsenvaltion tähän tarkoitukseen valtuuttama virallinen taho, mistä asiakirja on peräisin; tai
 • hallintoviranomaisten kanssa tehty tai hallintoviranomaisten oikeaksi todistama, elatusvelvollisuutta koskeva sopimus.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EU) 2019/1111, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2019, tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (EUVL L 178, 2.7.2019, s. 1–115)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta (EUVL L 338, 23.12.2003, s. 1–29)

Asetukseen (EY) N:o 2201/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Neuvoston asetus (EY) No 4/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa (EUVL L 7, 10.1.2009, s. 1–79)

Ks. konsolidoitu toisinto.

last update 13.11.2019

Top