Su santuoka ir tėvų pareigomis susiję sprendimai – jurisdikcija, pripažinimas ir vykdymas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2019/1111 dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentas taikomas šiose civilinėse bylose*:

Išlaikymo prievolės nepatenka į reglamento taikymo sritį.

Atsižvelgiant į tarptautinį kontekstą reglamente nustatomos priemonės šiose srityse:

Pirmiausia turi būti vadovaujamasi vaiko interesais, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnyje ir 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje, įgyvendintoje laikantis nacionalinės teisės ir tvarkos.

Reglamentu papildoma 1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų, kurioje kalbama apie sprendimus, kuriais vaikai grąžinami į jų kilmės šalį.

Panaikinimas

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. Reglamentu (ES) 2019/1111 panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. Kai kurios taisyklės, susijusios su deleguotaisiais aktais ir reikalavimu ES šalims teikti informaciją Europos Komisijai, taikomos nuo 2019 m. liepos 22 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Civilinės bylos – civiliniai teismo procesai ir juose priimti sprendimai. Be to, šio reglamento tikslais ši sąvoka apima prašymus, priemones ar sprendimus, susijusius su „tėvų pareigomis“, kaip apibrėžta šiame reglamente, remiantis jo tikslais, ir yra pagrįsta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo suformuota jurisprudencija.
Rūpyba – asmuo, teisiškai paskirtas rūpintis asmens interesais, kuris dėl savo jaunumo ar psichikos sutrikimo, arba dėl kitų priežasčių pats negali jais pasirūpinti. Ji taikoma globotinio (t. y. kūdikio, įstatymu perduoto globėjui rūpintis) turtu besirūpinančiam globėjui, kuris skiriasi nuo patį asmenį prižiūrinčio globėjo.
Autentiški dokumentai – apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 805/2004 kaip:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (ES) 2019/1111 dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) (OL L 178, 2019 7 2, p. 1–115)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003 12 23, p. 1–29)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (OL L 7, 2009 1 10, p. 1–79)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 13.11.2019