Hotărârile judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești: competență, recunoaștere și executare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2019/1111 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul se aplică în materie civilă* în ceea ce privește:

Obligațiile de întreținere se exclud din domeniul de aplicare al regulamentului.

În context transfrontalier, regulamentul prevede:

Interesul superior al copilului rămâne considerentul principal, în conformitate cu articolul 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, astfel cum au fost puse în aplicare de dreptul și procedurile naționale.

Regulamentul completează Convenția de la Haga din 1980 privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii, care vizează hotărârile prin care se dispune înapoierea unui copil în țara sa de origine.

Abrogare

Regulamentul (UE) 2019/1111 abrogă Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 începând cu data de 1 august 2022.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 august 2022. Unele norme referitoare la acte delegate și cerința ca țările UE să furnizeze informații Comisiei Europene se aplică de la 22 iulie 2019.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Materie civilă: procedurile judiciare civile și hotărârile care rezultă în urma acestora. În sensul regulamentului, termenul acoperă toate cererile, măsurile sau hotărârile referitoare la „răspunderea părintească” astfel cum este înțeleasă în acest regulament, în conformitate cu obiectivele acestuia și potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Curatelă: desemnarea legală a unei persoane pentru a se îngriji de interesele altei persoane care, ca urmare a vârstei sale sau a facultăților mintale insuficiente sau din altă cauză, nu se poate îngriji ea însăși de aceste interese. Termenul se aplică persoanei care ocrotește bunurile pupilei (adică ale unui copil plasat, prin autoritatea legii, în îngrijirea unui tutore), distingându-se de tutorele persoanei respective.
Acte autentice: definite în Regulamentul (CE) nr. 805/2004 ca:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) (JO L 178, 2.7.2019, pp. 1-115)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L 338, 23.12.2003, pp. 1-29)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (JO L 7, 10.1.2009, pp. 1-79)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 13.11.2019