EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo – pristojnost, priznavanje in izvrševanje

Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo – pristojnost, priznavanje in izvrševanje

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2019/1111 o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodnem protipravnem odvzemu otrok

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba razveljavlja Uredbo (ES) št. 2201/2003, znano kot „Uredba Bruselj IIa“, da se zagotovijo učinkovitejša pravila za varstvo otrok in njihovih staršev v čezmejnih sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, na primer v zvezi z varstvom in vzgojo, pravicami do stika in protipravnim odvzemom otrok.
 • Njen namen je pospešiti postopke zaradi potrebe po hitrem ukrepanju za zaščito otrokove koristi v številnih od teh okoliščin.

KLJUČNE TOČKE

Uredba se uporablja v civilnih zadevah*, ki se nanašajo na:

 • razvezo;
 • prenehanje življenjske skupnosti;
 • razveljavitev zakonske zveze;
 • starševsko odgovornost (podelitev, izvrševanje, prenos, omejitev ali odvzem), zlasti:
  • pravice do varstva in vzgoje otroka in pravice do stikov;
  • skrbništvo, rejništvo* in podobne institute;
  • otroke v oskrbi zavoda ali rejniške družine;
  • zaščito otrok v zvezi z osebnim premoženjem.

Obveznosti preživljanja so izključene iz področja uporabe uredbe.

V čezmejnem okviru uredba določa:

 • harmonizirana pravila o sodni pristojnosti v zadevah razveze, prenehanja življenjske skupnosti in razveljavitve zakonske zveze;
 • harmonizirana pravila o sodni pristojnosti v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, kot so pravice do varstva in vzgoje otroka, pravice do stikov ali namestitev otroka v drugo državo EU;
 • izboljšan postopek vrnitve v primerih protipravnega odvzema otrok z uvedbo jasnih rokov, da se lahko zadeve hitro rešijo; sodišča prve in druge stopnje bodo morala odločbe izdati v šestih tednih;
 • spodbujanje mediacije;
 • možnost zaslišanja otrok v postopkih, ki jih zadevajo;
 • odprave potrebe po postopku z vključitvijo posrednika („razglasitev izvršljivosti“) za odločbe o starševski odgovornosti, s tem pa se posameznikom prihranijo čas in stroški;
 • jasnejša pravila o namestitvi otroka v drugo državo EU, vključno s potrebo po soglasju v vseh razmerah, razen kadar naj bi se otrok namestil pri staršu;
 • učinkovitejše izvrševanje odločb in uvedbo možnih razlogov za začasno zadržanje ali zavrnitev izvršitve;
 • poenostavljen pretok odločb, javnih listin* in nekaterih dogovorov v EU na podlagi pravil o priznavanju in izvrševanju v drugih državah EU;
 • boljše sodelovanje med osrednjimi organi različnih držav EU in med sodišči ob upoštevanju pravic strank in zaupnosti.

Otrokova korist ostaja najpomembnejša, v skladu s členom 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989, kakor se izvajata z nacionalnim pravom in postopkom.

Uredba dopolnjuje Haaško konvencijo o protipravnem odvzemu otrok iz leta 1980, ki obravnava odločbe, s katerimi se odredi vrnitev otroka v državo izvora.

Razveljavitev

Uredba (EU) 2019/1111 razveljavlja Uredbo (ES) št. 2201/2003 s 1. avgustom 2022.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. avgusta 2022. Nekatera pravila glede delegiranih aktov in zahteve, da države EU predložijo informacije Evropski komisiji, se uporabljajo od 22. julija 2019.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Civilne zadeve: civilnopravni postopki in pripadajoče sodne odločbe. Za namene uredbe pojem vključuje vse zahtevke, ukrepe ali odločbe v zvezi s „starševsko odgovornostjo“ v smislu te uredbe, v skladu z njenimi cilji in na podlagi ustaljene sodne prakse Sodišča Evropske unije.
Rejništvo: posameznik, ki je bil zakonsko imenovan za varstvo koristi osebe, ki zaradi svoje mladosti ali nezmožnosti razumeti ali iz drugih razlogov ni zmožna sama varovati svojih koristi. Nanaša se na skrbnika premoženja varovanca (tj. otroka, ki je s sodnim ukrepom predan v oskrbo skrbniku), za razliko od skrbnika osebe.
Javne listine: opredeljene v Uredbi (ES) št. 805/2004 kot:
 • listina, ki je bila uradno sestavljena ali overjena kot javna listina in katere pristnost:
  • se nanaša na podpis in vsebino listine in
  • je potrdil javni organ ali drugi organ, ki ga je za ta namen pooblastila država EU, iz katere izvira, ali
 • dogovor v zvezi s preživninskimi obveznostmi, sklenjen z upravnimi organi ali potrjen z njihove strani.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (EU) 2019/1111 z dne 25. junija 2019 o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodnem protipravnem odvzemu otrok (prenovitev) (UL L 178, 2.7.2019, str. 1–115).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL L 338, 23.12.2003, str. 1–29).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 2201/2003 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L 7, 10.1.2009, str. 1–79).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 13.11.2019

Top