EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0306

Komission asetus (EY) N:o 306/2008, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008 , tiettyihin fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia laitteista talteen ottavan henkilöstön pätevöinnin vähimmäisvaatimusten ja vastavuoroisen tunnustamisen edellytysten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 162 - 165

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/306/oj

3.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 306/2008,

annettu 2 päivänä huhtikuuta 2008,

tiettyihin fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia laitteista talteen ottavan henkilöstön pätevöinnin vähimmäisvaatimusten ja vastavuoroisen tunnustamisen edellytysten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 842/2006 säädettyjä vaatimuksia varten on tarpeen antaa sääntöjä sellaisen henkilöstön pätevyydestä, joka suorittaa tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden osalta toimia, jotka saattavat aiheuttaa vuotoja.

(2)

Henkilöstön, jota ei ole vielä pätevöity mutta joka on ilmoittautunut koulutukseen todistuksen saamiseksi, olisi voitava rajoitetun ajan suorittaa pätevöidyn henkilöstön valvonnassa toimia, joihin vaaditaan kyseistä pätevöintiä, jotta asianomainen henkilöstö saisi kokeessa tarvittavat käytännön taidot.

(3)

Useissa jäsenvaltioissa ei ole tällä hetkellä pätevyys- eikä pätevöintijärjestelmää. Sen vuoksi henkilöstölle olisi asetettava määräaika, johon mennessä todistus on hankittava.

(4)

Tarpeettoman hallinnollisen taakan välttämiseksi olisi oltava mahdollista, että pätevöintijärjestelmä perustuu voimassa oleviin pätevyysmenettelyihin, edellyttäen että vaadittavat taidot ja tiedot sekä asianomainen pätevyysjärjestelmä vastaavat tässä asetuksessa säädettyjä vähimmäisvaatimuksia.

(5)

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältäviä laitteita valmistavat tai käyttävät yksiköt voitaisiin nimetä arviointi- tai pätevöintilaitoksiksi tai molemmiksi, jos ne täyttävät asiaa koskevat vaatimukset.

(6)

Tarpeettomien hallinnollisten kustannusten välttämiseksi olisi sallittava, että jäsenvaltio, jossa ei tällä hetkellä käytetä fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia, ei ota käyttöön täysimääräistä pätevöintijärjestelmää, edellyttäen että kyseinen jäsenvaltio suorittaa tarvittavat järjestelyt varmistaakseen, että todistusten myöntäminen voidaan aloittaa viipymättä siltä varalta, että todistuksia tullaan hakemaan tulevaisuudessa, jotta markkinoillepääsyä ei estettäisi sopimattomalla tavalla.

(7)

Koe on tehokas tapa testata hakijan valmiuksia suorittaa moitteettomasti toimintoja, jotka voivat aiheuttaa vuotoja suoraan tai välillisesti.

(8)

Virallisesti nimettyjen arviointi- ja pätevöintilaitosten olisi varmistettava, että tässä asetuksessa säädettyjä vähimmäisvaatimuksia noudatetaan, ja vaikutettava siten todistusten vastavuoroiseen tunnustamiseen tehokkaasti ja toimivasti koko yhteisössä.

(9)

Komissiolle olisi ilmoitettava tiedot pätevöintijärjestelmistä, joissa todistusten myöntäminen edellyttää vastavuoroista tunnustamista, ja tällöin olisi käytettävä muotoa, joka vahvistetaan jäsenvaltioiden koulutus- ja pätevöintiohjelmien ilmoittamismuodon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 308/2008 2 päivänä huhtikuuta 2008 (2).

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 (3) 18 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan tiettyihin fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia laitteista talteen ottavan henkilöstön pätevöintiä koskevat vähimmäisvaatimukset ja mainittujen vaatimusten mukaisesti myönnettyjen todistusten vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset.

2 artikla

Henkilöstön pätevöinti

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettua toimea suorittavalla henkilöstöllä on oltava 4 artiklassa tarkoitettu todistus.

2.   Edellä 1 kohtaa ei sovelleta enintään yhden vuoden ajan henkilöstöön, joka on ilmoittautunut koulutukseen todistuksen saamiseksi, edellyttäen että toimi suoritetaan sellaisen henkilön valvonnassa, jolla on todistus.

3.   Jäsenvaltiot voivat ennen asetuksen (EY) N:o 842/2006 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua päivämäärää päättää, että 1 kohtaa ei sovelleta enintään asetuksen (EY) N:o 842/2006 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun päivämäärään saakka henkilöstöön, joka suorittaa tämän asetuksen 1 artiklassa säädettyä toimea.

Tällainen henkilöstö on asetuksessa (EY) N:o 842/2006 säädettyjen vaatimusten osalta katsottava pätevöidyksi suorittamaan kyseistä toimea ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ajan.

3 artikla

Todistusten myöntäminen henkilöstölle

1.   Jäljempänä 4 artiklassa tarkoitetun pätevöintilaitoksen on myönnettävä todistus henkilöstölle, joka on läpäissyt 5 artiklassa tarkoitetun arviointilaitoksen järjestämän teoreettisen ja käytännön kokeen, joka koskee liitteessä säädettyjä vähimmäistaitoja ja -tietoja.

2.   Todistuksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a)

pätevöintilaitoksen nimi, todistuksen haltijan koko nimi, todistuksen numero ja sen mahdollinen voimassaolon päättymispäivä;

b)

toimi, jota todistuksen haltija saa suorittaa;

c)

myöntämispäivä ja myöntäjän allekirjoitus.

3.   Kun voimassa oleva kokeeseen perustuva pätevöintijärjestelmä kattaa liitteessä säädetyt vähimmäistaidot ja -tiedot ja täyttää 4 ja 5 artiklassa säädetyt vaatimukset, mutta myönnetyssä todistusasiakirjassa ei ole tämän artiklan 2 kohdassa mainittavia tietoja, 4 artiklassa tarkoitettu pätevöintilaitos voi myöntää tällaisen pätevyyden omaavalle henkilölle todistuksen ilman, että hänen täytyy suorittaa koe uudelleen.

4.   Kun voimassa oleva kokeeseen perustuva pätevöintijärjestelmä täyttää 4 ja 5 artiklassa säädetyt vaatimukset ja kattaa osittain liitteessä säädetyt vähimmäistaidot, pätevöintilaitokset voivat myöntää todistuksen, edellyttäen että hakija läpäisee 5 artiklassa tarkoitetun arviointilaitoksen järjestämän sellaisia taitoja ja tietoja koskevan lisäkokeen, joita myönnetty pätevöinti ei kata.

4 artikla

Pätevöintilaitos

1.   Kansallisessa laissa tai asetuksessa on säädettävä tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin muun tähän tehtävään oikeutetun laitoksen on nimettävä, että pätevöintilaitos saa myöntää todistuksia 1 artiklassa tarkoitettuun toimeen osallistuvalle henkilöstölle.

Pätevöintilaitoksen on suoritettava toimensa puolueettomasti.

2.   Pätevöintilaitoksen on vahvistettava todistusten myöntämistä, keskeyttämistä ja peruuttamista koskevat menettelyt ja sovellettava niitä.

3.   Pätevöintilaitoksen on pidettävä kirjaa, jonka perusteella pätevöityjen henkilöiden asema voidaan tarkastaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi, että pätevöintiprosessi on saatettu loppuun tehokkaasti. Kirjanpito on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan.

5 artikla

Arviointilaitos

1.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai muun tähän tehtävään oikeutetun laitoksen nimeämän arviointilaitoksen on järjestettävä kokeet 1 artiklassa tarkoitetulle henkilöstölle. Myös 4 artiklassa tarkoitettu pätevöintilaitos voidaan nimetä arviointilaitokseksi.

Arviointilaitoksen on suoritettava toimensa puolueettomasti.

2.   Kokeita suunniteltaessa ja järjestettäessä on varmistettava, että ne kattavat liitteessä säädetyt vähimmäistaidot ja -tiedot.

3.   Arviointilaitoksen on hyväksyttävä tiedonantomenettelyt ja pidettävä kirjaa, jotta arvioinnin yksittäis- ja kokonaistuloksista voidaan laatia asiakirjat.

4.   Arviointilaitoksen on varmistettava, että kokeen kuulustelijoilla on riittävät tiedot asianomaisista koemenetelmistä ja -asiakirjoista sekä soveltuva kelpoisuus kuulusteltavalla alalla. Sen on myös varmistettava, että käytännön testeissä on käytettävissä tarvittavat laitteet, välineet ja tarvikkeet.

6 artikla

Ilmoittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 4 päivänä tammikuuta 2009 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvien henkilöstön pätevöintilaitosten nimet ja yhteystiedot sekä 3 artiklan vaatimukset täyttävän henkilöstön todistusten nimet asetuksessa (EY) N:o 308/2008 säädettyä muotoa käyttäen.

2.   Jos jossakin jäsenvaltiossa ei käytetä fluorattuun kasvihuonekaasuun pohjautuvia liuottimia, kyseinen jäsenvaltio voi päättää, ettei se nimeä 4 ja 5 artiklassa tarkoitettua pätevöinti- tai arviointilaitosta tai niitä molempia ennen kuin tällaisia todistuksia koskeva tarve ilmenee tulevaisuudessa. Tällaisessa tapauksessa kyseisen jäsenvaltion on suoritettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset tarvittavat järjestelyt varmistaakseen, että jos tällaisia todistuksia haetaan tulevaisuudessa, ne voidaan myöntää viipymättä.

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viimeistään 4 päivänä tammikuuta 2009 aikeestaan soveltaa tätä kohtaa ja sen noudattamiseksi tarvittavia järjestelyjä. Tässä tapauksessa 1 kohtaa ei sovelleta.

3.   Jäsenvaltioiden on täydennettävä 1 kohdan nojalla toimitettua ilmoitusta asiaa koskeville uusilla tiedoilla ja toimitettava se komissiolle viipymättä.

7 artikla

Vastavuoroisen tunnustamisen edellytykset

1.   Muussa jäsenvaltiossa myönnettyjen todistusten vastavuoroista tunnustamista sovelletaan 3 artiklan mukaisesti myönnettyihin todistuksiin.

2.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää muussa jäsenvaltiossa myönnettyjen todistusten haltijoilta, että todistus on käännettävä muulle yhteisön viralliselle kielelle.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 28.

(3)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/540/EY (EUVL L 198, 31.7.2007, s. 35).


LIITE

Arviointilaitosten arvioimia taitoja ja tietoja koskevat vähimmäisvaatimukset

Edellä 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun kokeeseen on kuuluttava seuraavat:

a)

teoreettinen testi, jossa yhdellä tai useammalla kysymyksellä testataan taitoja tai tietoja, joiden kohdalle on taulukon sarakkeeseen ”Testityyppi” merkitty ”T”;

b)

käytännön testi, jossa hakijan on suoritettava asianomaisia tarvikkeita, välineitä ja laitteita käyttäen tehtäviä, joiden kohdalle on taulukon sarakkeeseen ”Testityyppi” merkitty ”P”.


Nro

Vähimmäistiedot ja taidot

Testityyppi

1.

Perustiedot asianomaisista ympäristökysymyksistä (ilmastonmuutos, Kioton pöytäkirja, ilmastovaikutus), asetuksen (EY) N:o 842/2006 säännöksistä ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 säännösten täytäntöönpanoasetuksista

T

2.

Liuottimina käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen fyysiset, kemialliset ja ympäristölliset ominaisuudet

T

3.

Fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttö liuottimina

T

4.

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvien liuottimien talteenotto

P

5.

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvien liuottimien varastointi ja kuljetus

T

6.

Talteenottolaitteiden käyttäminen fluorattujen kasvuhuonekaasuihin pohjautuvien liuottimia sisältävien laitteiden osalta

P


Top