EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0306

A Bizottság 306/2008/EK rendelete ( 2008. április 2.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

HL L 92., 2008.4.3, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/306/oj

3.4.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/21


A BIZOTTSÁG 306/2008/EK RENDELETE

(2008. április 2.)

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 842/2006/EK rendeletben előírt követelmények alkalmazása céljából meg kell állapítani azon szakemberek képesítésére vonatkozó szabályokat, akiknek tevékenysége egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal működő berendezések üzemeltetésekor előidézheti a szóban forgó berendezések szivárgását.

(2)

A képesítéssel még nem rendelkező, de annak megszerzése céljából képzésre már beiratkozott személyek a vizsgához szükséges gyakorlati tapasztalat megszerzése céljából, korlátozott ideig végezhetik azokat a tevékenységeket, amelyekhez az említett képesítés szükséges, de csak képesített személy felügyelete mellett.

(3)

Több olyan tagállam is van, amely jelenleg nem rendelkezik minősítési vagy képesítési rendszerrel. Ezért egy bizonyos – korlátozott – időszakot kell biztosítani ahhoz, hogy az érintett személyek megszerezhessék a szükséges képesítést.

(4)

Az indokolatlan adminisztrációs terhek elkerülése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a fent említett képesítési rendszerek már meglévő minősítési rendszerekre épüljenek, feltéve, hogy az ezek által felölelt készségek és ismeretek, valamint a vonatkozó minősítési rendszer teljesíti az e rendeletben meghatározott minimumkövetelményeket.

(5)

A fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószereket tartalmazó berendezések gyártóit vagy üzemeltetőit lehetne felkérni vizsgáztató és/vagy képesítő testületnek, amennyiben megfelelnek a vonatkozó követelményeknek.

(6)

A szükségtelen adminisztrációs költségek elkerülése érdekében azokban a tagállamokban, amelyekben jelenleg nem alkalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószereket, a képesítési rendszert nem szükséges teljes egészében kiépíteni, amennyiben a tagállam a későbbiekben biztosítani tudja az esetlegesen igényelt képesítések késedelem nélküli kiadását, és így nem gátolja indokolatlanul a piacra jutást.

(7)

A vizsgáztatással hatékonyan felmérhető azon személyek alkalmassága, akiknek tevékenysége közvetve vagy közvetlenül szivárgást idézhet elő.

(8)

Hatóságilag kijelölt vizsgáztató és képesítő testületek feladatául kell szabni, hogy – az e rendeletben meghatározott minimumkövetelmények betartásának biztosításán keresztül – elősegítsék a képesítések eredményes és hatékony kölcsönös elismerését a Közösség egészében.

(9)

A kölcsönös elismerés hatálya alá tartozó képesítést adó képesítési rendszerekkel kapcsolatos adatokat az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló értesítés formátumának meghatározásáról szóló, 2008. április 2-i 308/2008/EK bizottsági rendeletben (2) foglaltak szerint kell a Bizottság felé bejelenteni.

(10)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 18. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet meghatározza az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelményeket és az azok alapján kiadott képesítések kölcsönös elismerésének feltételeit.

2. cikk

A szakemberek képesítése

(1)   Az 1. cikkben említett tevékenységet kizárólag a 4. cikkben ismertetett képesítéssel rendelkező személyek végezhetik.

(2)   Az (1) bekezdésben foglaltak alól legfeljebb egyéves időtartamra mentességet élveznek azok a személyek, akik a képesítés megszerzése céljából képzésre iratkoztak be, azzal a feltétellel, hogy az adott tevékenységet kizárólag képesítéssel rendelkező személy felügyelete mellett végzik.

(3)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e rendelet 1. cikkében említett tevékenységet a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében rögzített dátumot megelőzően végző személyek esetében az (1) bekezdést egy bizonyos ideig nem alkalmazzák, azonban ez az időszak nem haladhatja meg a 842/2006/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében rögzített dátumot.

Az első albekezdésben említett időszak alatt az ilyen személyeket úgy kell tekinteni, hogy a 842/2006/EK rendelet követelményeinek alkalmazása szempontjából rendelkeznek a kérdéses tevékenység gyakorlására jogosító képesítéssel.

3. cikk

A képesítés kiadása

(1)   A 4. cikkben említett képesítő testület képesítési igazolást ad ki azon személyek részére, akik teljesítették az 5. cikkben említett vizsgáztató testület által szervezett, és a mellékletben felsorolt készségeket és ismereteket felmérő elméleti és gyakorlati vizsga követelményeit.

(2)   A képesítési igazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a)

a képesítő testület neve, a képesítés birtokosának teljes neve, a képesítés száma, és – adott esetben – a képesítés érvényességi ideje;

b)

az a tevékenység, amelynek végzésére a képesítés a birtokost feljogosítja;

c)

a kiadás dátuma és a kiadó aláírása.

(3)   Abban az esetben, ha egy meglévő, vizsgáztatáson alapuló képesítési rendszer felméri a mellékletben felsorolt készségeket és ismereteket, továbbá teljesíti a 4. és 5. cikk szerinti követelményeket, azonban a kapcsolódó képesítési igazolás nem tartalmazza az ezen cikk (2) bekezdésében felsorolt adatokat, a 4. cikkben említett képesítő testület az ilyen képesítési igazolás birtokosa számára – a vizsga megismétlése nélkül – újabb igazolást adhat ki.

(4)   Abban az esetben, ha egy meglévő, vizsgáztatáson alapuló képesítési rendszer teljesíti a 4. és 5. cikk szerinti követelményeket, továbbá részben felméri a mellékletben felsorolt alapkészségeket és ismereteket, a képesítő testületek képesítési igazolást adhatnak ki azzal a feltétellel, hogy a képesítést igénylő személy sikeres kiegészítő vizsgát tesz a meglévő igazolásában nem szereplő készségekből és ismeretekből az 5. cikkben említett vizsgáztató testület előtt.

4. cikk

Képesítő testület

(1)   A képesítő testület felállításáról nemzeti jogszabályok vagy szabályozás rendelkezik, illetve a testületet a tagállam vagy más, erre jogosult jogalany illetékes hatósága nevezi ki, felruházva azt az 1. cikkben megnevezett tevékenység gyakorlására jogosító képesítési igazolás kiadásának hatáskörével.

A képesítő testületnek tevékenységét pártatlan módon kell végeznie.

(2)   A képesítő testületnek meg kell határoznia a képesítések kiadásával, felfüggesztésével és visszavonásával kapcsolatos eljárásokat, és azokat alkalmaznia kell.

(3)   A képesítő testületnek nyilvántartást kell vezetnie, amely alapján a képesített személyek státusa ellenőrizhető. A nyilvántartás tanúsítja, hogy a képesítési eljárást teljes mértékben betartották. Az adatokat legalább öt évig meg kell őrizni.

5. cikk

Vizsgáztató testület

(1)   Az 1. cikkben említett személyek képesítő vizsgáit a tagállamok vagy más, erre jogosult jogalanyok illetékes hatósága által kinevezett vizsgáztató testület szervezi. A 4. cikkben említett képesítő testület egyben vizsgáztató testületnek is minősülhet.

A vizsgáztató testületnek tevékenységét pártatlan módon kell végeznie.

(2)   A vizsgákat oly módon kell megtervezni és összeállítani, hogy azok a mellékletben szereplő alapkészségeket és ismereteket lefedjék.

(3)   A vizsgáztató testület jelentési eljárásokat fogad el, illetve nyilvántartást vezet az egyéni és az összesített értékelési eredményekre vonatkozóan.

(4)   A vizsgáztató testületnek biztosítania kell, hogy a vizsgák levezetésére kijelölt vizsgáztatók kellően ismerjék a vonatkozó vizsgáztatási módszereket és vizsgaanyagokat, illetve rendelkezzenek a vizsga tárgyát képező szakterülettel kapcsolatos ismeretekkel. A testületnek továbbá biztosítania kell a gyakorlati vizsgákhoz szükséges felszereléseket, eszközöket és anyagokat.

6. cikk

Tájékoztatás

(1)   A tagállamoknak 2009. január 4-ig tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 4. cikk hatálya alá tartozó személyek képesítésére jogosult képesítő testületek nevéről és elérhetőségéről, valamint a 3. cikkben foglalt követelményeket teljesítő munkavégzők számára kiadandó képesítések megnevezéseiről, a 308/2008/EK határozatban rögzített formátum felhasználásával.

(2)   Amennyiben valamely tagállamban nem alkalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószereket, az adott tagállam eltekinthet a 4. és az 5. cikkben említett képesítő és/vagy vizsgáztató testület felállításától, amíg a szóban forgó képesítés iránti igény fel nem merül. Ebben az esetben az adott tagállam saját nemzeti szabályozásán belül köteles gondoskodni az ilyen képesítések kiadásához szükséges jogi háttérről, hogy az igényelt képesítéseket a jövőben késedelem nélkül ki lehessen adni.

A tagállamoknak 2009. január 4-ig jelezniük kell a Bizottság felé, ha élni kívánnak az ebben a bekezdésben foglalt lehetőséggel, és azt, milyen intézkedésekkel kívánják biztosítani a vonatkozó követelmény teljesítését. Ebben az esetben az (1) bekezdést nem kell alkalmazni.

(3)   A tagállamok az (1) bekezdésnek megfelelően benyújtott adatokat lényeges változás esetén haladéktalanul módosítják, és az új információkról a Bizottságot tájékoztatják.

7. cikk

A kölcsönös elismerés feltételei

(1)   A más tagállamokban kiadott képesítések kölcsönös elismerése a 3. cikkel összhangban kiadott képesítésekre vonatkozik.

(2)   A tagállamok a más tagállamokban kiadott képesítések birtokosai számára előírhatják, hogy nyújtsák be a képesítés fordítását a Közösség valamely másik hivatalos nyelvén.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. április 2-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 161., 2006.6.14., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 28 oldalát.

(3)  HL L 244., 2000.9.29., 1. o. A legutóbb a 2007/540/EK bizottsági határozattal (HL L 198., 2007.7.31., 35. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A vizsgáztató testületek által felmérendő készségekre és ismeretekre vonatkozó alapkövetelmények

A 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésében említett vizsga a következő részekből áll:

a)

elméleti vizsga, az adott készség vagy ismeret felmérésére szolgáló egy vagy több kérdéssel: a vizsgatípust jelölő oszlopban ezeket „E” betű jelzi;

b)

gyakorlati vizsga, amelynek során a vizsgázónak végre kell hajtania a vizsga tárgyához kapcsolódó gyakorlati feladatot a szükséges anyagok, eszközök és felszerelések használatával: a vizsgatípust jelölő oszlopban ezeket „GY” betű jelzi.


Sor-szám

Alapismeretek és készségek

Vizsgatípus

1.

A tárgyhoz tartozó környezetvédelmi alapismeretek (éghajlatváltozás, a Kiotói Jegyzőkönyv, globális felmelegedési potenciál), valamint a 842/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek és az azok végrehajtására vonatkozó kapcsolódó rendeleteknek az ismerete

E

2.

Az oldószerként használt fluortartalmú üvegházhatású gázok fizikai és kémiai jellemzői, környezeti hatásai

E

3.

Fluortartalmú üvegházhatású gázok oldószerként való felhasználása

E

4.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek visszanyerése

GY

5.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek tárolása és szállítása

E

6.

A fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószereket tartalmazó berendezések mellett működtetett visszanyerésre szolgáló berendezések kezelése

GY


Top