Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0306

Регламент (ЕО) № 306/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители, извършващи извличане от съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 162 - 165

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/306/oj

3.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 306/2008 НА КОМИСИЯТА

от 2 април 2008 година

за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители, извършващи извличане от съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (1), и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006 е необходимо да се формулират правила за квалификация на служителите, изпълняващи дейности по съоръжения, съдържащи някои флуорирани парникови газове, които биха могли да предизвикат изтичания на такива газове.

(2)

За тези служители, които още не са получили сертификат, но вече са включени в курс за сертифициране, следва за ограничен период от време да бъде разрешено да изпълняват дейности, за които се изисква такова сертифициране, с цел да придобият практически опит, необходим за изпита, при условие че тяхната работа се наблюдава от сертифицирани служители.

(3)

В някои държави-членки понастоящем няма съответни системи за професионална квалификация или сертифициране. По тази причина следва да бъде разрешен ограничен период от време, който съответните служители да използват за придобиване на сертификати.

(4)

С цел да се избегнат излишни административни натоварвания, следва да се разреши за изграждането на сертификационна система да се използват съществуващите системи за професионална квалификация, при условие че уменията и знанията, придобивани по съответната система, са равностойни на минималните изисквания, предвидени в настоящия регламент.

(5)

В ролята на оценяващи или сертифициращи органи, или едновременно и като двата вида органи, биха могли да бъдат определени производители или оператори на съоръжения, съдържащи разтворители на базата на флуорирани парникови газове, при условие че отговарят на съответните изисквания.

(6)

С оглед да бъдат избегнати излишни административни разходи всяка държава-членка, в която в момента не се използват разтворители на базата на флуорирани парникови газове, следва да има право да не създава цялостна сертификационна система, при условие че съответната държава членка направи необходимата подготовка, за да може такива сертификати да се издават без неоправдано закъснение, в случай че бъдат поискани в бъдеще, като по този начин не се създават неоправдани препятствия за навлизане на пазара.

(7)

Изпитът е ефективно средство за проверка на способностите на кандидата да извършва правилно дейности, които могат пряко или косвено да причинят изтичане на парникови газове.

(8)

Официално определените оценяващи органи и сертифициращи органи следва да осигурят спазване на минималните изисквания, установени с настоящия регламент, като по този начин допринесат за реалното и ефективно взаимно признаване на сертификати в цялата Общност.

(9)

На Комисията следва да бъде съобщавана информацията относно системата за сертифициране, чиито сертификати подлежат на взаимно признаване, във формата, определен с Регламент (ЕО) № 308/2008 на Комисията от 2 април 2008 г. за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на формата на уведомленията за програмите на държавите-членки за обучение и сертифициране (2).

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент установява минималните изисквания за сертифициране на служители за извличане от съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове, както и на условията за взаимно признаване на сертификатите, издадени съгласно тези изисквания.

Член 2

Сертифициране на служители

1.   Служителите, които извършват посочените в член 1 дейности, следва да притежават сертификат, както е посочено в член 4.

2.   За служителите, които са записани на курс за обучение за получаване на сертификат и работят под наблюдението на лице, притежаващо сертификат, изискването по параграф 1 няма да се прилага за срок от максимум 1 година.

3.   Държавите-членки могат да решат, че изискването по параграф 1 няма да се прилага за период, който следва да не просрочва датата, посочена в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 842/2006, за тези служители, които са извършвали дейността, предвидена в член 1 от настоящия регламент, преди датата, посочена в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 842/2006.

Такива служители следва да бъдат считани за сертифицирани по отношение на тези дейности за периода, посочен в първата алинея, по смисъла на изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006.

Член 3

Издаване на сертификати на служители

1.   На служителите, които са издържали теоретичен и практически изпит, организиран от оценяващ орган, както е посочено в член 5, по отношение на минимума от умения и познания, посочени в приложението, следва да бъде издаден сертификат от сертифициращ орган, съгласно посоченото в член 4.

2.   Сертификатът трябва да съдържа минимум следната информация:

а)

наименованието на сертифициращия орган, пълното име на притежателя, номер на сертификата и дата, до която е валиден, ако има такава;

б)

дейностите, които притежателят на сертификата е оправомощен да извършва;

в)

дата на издаване и подпис на издалия сертификата.

3.   В случаите, в които съществуващата система за сертифициране, основаваща се на провеждането на изпит, покрива минималните умения и познания, посочени в приложението, и отговаря на изискванията на членове 4 и 5, но съответният атестат не съдържа посочените в параграф 2 от настоящия член елементи, се допуска съответстващ на изискванията на член 4 сертифициращ орган да издаде сертификат на притежателя на тази квалификация без повторно явяване на изпит.

4.   В случаите, когато съществуваща система за сертифициране, основаваща се на провеждането на изпит, отговаря на изискванията на членове 4 и 5 и частично покрива минималните умения и познания, посочени в приложението, сертифициращите органи могат да издават сертификат, при условие че кандидатът издържи допълнителен изпит, организиран от съответстващ на изискванията на член 5 оценяващ орган, по тези умения и познания, които не са покрити от съществуващото сертифициране.

Член 4

Сертифициращ орган

1.   Сертифициращият орган следва да бъде определен посредством национален законов или подзаконов акт, или да бъде назначен от компетентния орган на държавата-членка или от други организации, които са оправомощени за това, като имащ правото да издава сертификати на служители, които изпълняват дейностите, посочени в член 1.

Сертифициращият орган следва да е безпристрастен при извършването на своята дейност.

2.   Сертифициращият орган следва да определя и прилага процедурите по издаването, временното отменяне и отнемането на сертификати.

3.   Сертифициращият орган следва да води документация, удостоверяваща статута на всяко сертифицирано лице. Тази документация следва да доказва, че действително е изпълнена съответната процедура по сертифициране. Документацията следва да се пази за период от най-малко 5 години.

Член 5

Оценяващ орган

1.   Изпитите за служителите, посочени в член 1, следва да се организират от оценяващ орган, определен от компетентните органи на държавата-членка или от други институции, които са оправомощени за това. На изискванията за оценяващ орган може да отговаря и сертифициращ орган по смисъла на член 4.

Оценяващият орган следва да е безпристрастен при извършването на своята дейност.

2.   Изпитите следва да бъдат планирани и структурирани по начин, който гарантира покриването на минималните умения и познания, определени в приложението.

3.   Оценяващият орган следва да приеме процедури за докладване и да съхранява документация, за да се даде възможност за удостоверяване на резултатите от изпита на отделно лице и на цялостните резултати от оценяването.

4.   Оценяващият орган следва да гарантира, че назначените изпитващи лица за даден изпит притежават необходимите знания относно съответните изпитни методи и документи, както и подходяща компетентност в областта на изпита. Също така този орган следва да гарантира, че необходимото оборудване, инструменти и материали са в наличност за провеждане на практическите изпити.

Член 6

Уведомяване

1.   До 4 януари 2009 г. държавите-членки следва да съобщят на Комисията наименованията и данните за контакт на сертифициращите органи за служители по смисъла на член 4, както и наименованията на отговарящите на изискванията на член 3 сертификати за служители, като при съобщаването следва да се използва форматът, определен с Регламент (ЕО) № 308/2008.

2.   Ако в дадена държава-членка не се използват разтворители на базата на флуорирани парникови газове, тази държава-членка може да вземе решение да не определя сертифициращ орган или оценяващ орган по смисъла на член 4 и съответно член 5, или нито един от двата органа, преди да се появи в бъдеще необходимост от такова сертифициране. В такъв случай държавата-членка следва да включи в националното законодателство съответните разпоредби, които да осигурят издаването на такива сертификати без неоправдани закъснения, в случай че такова сертифициране бъде поискано в бъдеще.

До 4 януари 2009 г. държавите-членки следва да уведомят Комисията за евентуално намерение да приложат настоящия параграф и за съответните разпоредби. В този случай параграф 1 не се прилага.

3.   Държавите-членки следва да актуализират уведомлението, представено съгласно параграф 1, със съответната нова информация и незабавно да предоставят на Комисията актуализираното уведомление.

Член 7

Условия за взаимно признаване

1.   Взаимното признаване на сертификати, издадени в други държави-членки, следва да се прилага само за сертификати, издадени в съответствие с член 3.

2.   Държавите-членки могат да изискват от притежателите на сертификати, издадени в друга държава-членка, да предоставят превод на сертификата на някой от другите официални езици на Общността.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 април 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  Вж. страница 28 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Решение 2007/540/ЕО на Комисията (ОВ L 198, 31.7.2007 г., стр. 35).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимални изисквания относно уменията и познанията, които трябва да бъдат обхванати от оценяващите органи

Изпитите, посочени в член 3, параграф 1 и член 5, параграф 2, следва да включват следното:

а)

теоретичен изпит с един или повече въпроси за проверка на дадено умение или знание, отбелязани в колонката „Вид на изпита“ с означението „T“;

б)

практически изпит, при който кандидатът следва да изпълни с подходящите материали, инструменти и оборудване съответната задача, отбелязана в колонката „Вид на изпита“ с означението „П“.


Минимално изисквани знания и умения

Вид на изпита

1.

Общи познания по съответните екологични въпроси (изменението на климата, Протокола от Киото, потенциала на различните видове парникови газове да предизвикат глобално затопляне), съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 842/2006 и на съответните регламенти за прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006

T

2.

Физични, химични и екологични характеристики на използваните като разтворители флуорирани парникови газове

T

3.

Използване на флуорирани парникови газове като разтворители

T

4.

Извличане на разтворители на базата на флуорирани парникови газове

П

5.

Съхранение и транспортиране на разтворители на базата на флуорирани парникови газове

T

6.

Работа с устройства за извличане на разтворители на базата на флуорирани парникови газове от съоръжения

П


Top