EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_029_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 29

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.029.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 029

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1999

L 085

1

 

 

31999L0013

 

 

 

Direktiva Vijeća 1999/13/EZ od 11. ožujka 1999. o ograničenju emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju pri upotrebi organskih otapala u određenim aktivnostima i postrojenjima

3

2000

L 012

16

 

 

31999L0094

 

 

 

Direktiva 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o dostupnosti podataka za potrošače o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 u vezi s prodajom novih osobnih automobila

25

2001

L 309

1

 

 

32001L0080

 

 

 

Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih uređaja za loženje

33

2001

L 309

22

 

 

32001L0081

 

 

 

Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari

54

2004

L 143

87

 

 

32004L0042

 

 

 

Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila, te o izmjeni Direktive 1999/13/EZ

63

2004

L 160

53

 

 

32004D0470

 

 

 

(2004/470/EZ)
Odluka Komisije od 29. travnja 2004. o smjernicama u pogledu privremene referentne metode za uzorkovanje i mjerenje PM2,5(priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1713) (1)

73

2005

L 023

3

 

 

32004L0107

 

 

 

Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku

76

2005

L 126

43

 

 

32005D0381

 

 

 

(2005/381/EZ)
Odluka Komisije od 4. svibnja 2005. o uspostavi upitnika za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive 96/61/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1359) (1)

90

2006

L 161

12

 

 

32006L0040

 

 

 

Direktiva 2006/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o emisijama iz sustava za klimatizaciju u motornim vozilima i o izmjeni Direktive Vijeća 70/156/EEZ (1)

102

2006

L 316

12

 

 

32006D0780

 

 

 

(2006/780/EZ)
Odluka Komisije od 13. studenoga 2006. o izbjegavanju dvostrukog brojenja smanjenja emisija stakleničkih plinova na temelju sustava Zajednice trgovanja emisijama za projektne aktivnosti na temelju Kyotskog protokola u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 5362) (1)

109

2006

L 329

38

 

 

32006D0803

 

 

 

(2006/803/EZ)
Odluka Komisije od 23. studenoga 2006. o izmjeni Odluke 2005/381/EZ o uvođenju upitnika za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 5546) (1)

115

2006

L 358

87

 

 

32006D0944

 

 

 

(2006/944/EZ)
Odluka Komisije od 14. prosinca 2006. o određivanju odgovarajućih razina emisija dodijeljenih Zajednici i svakoj njezinoj državi članici na temelju Kyotskog protokola u skladu s Odlukom Vijeća 2002/358/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6468)

141

2008

L 092

3

 

 

32008R0303

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 303/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoblja u pogledu nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (1)

144

2008

L 092

12

 

 

32008R0304

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 304/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoblja u pogledu nepokretnih protupožarnih sustava i vatrogasnih aparata koji sadržavaju određene fluorirane stakleničke plinove (1)

153

2008

L 092

17

 

 

32008R0305

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 305/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje rekuperira određene fluorirane stakleničke plinove iz visokonaponskih sklopnih aparata (1)

158

2008

L 092

21

 

 

32008R0306

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 306/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje iz opreme rekuperira otapala na bazi određenih fluoriranih stakleničkih plinova (1)

162

2008

L 092

25

 

 

32008R0307

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 307/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva za programe osposobljavanja i uvjeta za uzajamno priznavanje potvrda o osposobljavanju za osoblje u pogledu klimatizacijskih sustava u određenim motornim vozilima koji sadržavaju određene fluorirane stakleničke plinove (1)

166

2008

L 152

1

 

 

32008L0050

 

 

 

Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu

169

2009

L 008

3

 

 

32008L0101

 

 

 

Direktiva 2008/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi uključivanja zrakoplovnih djelatnosti u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (1)

213

2009

L 149

69

 

 

32009D0450

 

 

 

(2009/450/EZ)
Odluka Komisije od 8. lipnja 2009. o detaljnom tumačenju zrakoplovnih djelatnosti navedenih u Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (objavljeno pod brojem dokumenta C(2009) 4293) (1)

232

2010

L 001

10

 

 

32010D0002

 

 

 

(2010/2/EU)
Odluka Komisije od 24. prosinca 2009. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, popisa sektora i podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od istjecanja ugljika (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 10251) (1)

236

2010

L 279

34

 

 

32010D0634

 

 

 

(2010/634/EU)
Odluka Komisije od 22. listopada 2010. o prilagodbi količine emisijskih jedinica na razini Unije koje se izdaju u sklopu sustava Unije za 2013. i stavljanju izvan snage Odluke 2010/384/EU (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7180)

245

2010

L 301

4

 

 

32010D0693

 

 

 

(2010/693/EU)
Odluka Komisije od 22. srpnja 2010. o uspostavi zajedničkog obrasca za drugo izvješće država članica o provedbi Direktive 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 4955)

247

2010

L 332

41

 

 

32010D0778

 

 

 

(2010/778/EU)
Odluka Komisije od 15. prosinca 2010. o izmjeni Odluke 2006/944/EZ o određivanju razina emisija dodijeljenih Zajednici i svakoj njezinoj državi članici na temelju Kyotskog protokola sukladno Odluci Vijeća 2002/358/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 9009)

253

2011

L 061

42

 

 

32011D0149

 

 

 

(2011/149/EU)
Odluka Komisije od 7. ožujka 2011. o povijesnim emisijama iz zrakoplovstva na temelju članka 3.c stavka 4. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 1328) (1)

255

2011

L 130

1

 

 

32011D0278

 

 

 

(2011/278/EU)
Odluka Komisije od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2772)

257

2011

L 149

1

 

 

32011R0550

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 550/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju određenih ograničenja koja se primjenjuju na korištenje međunarodnih emisijskih kredita iz projekata koji uključuju industrijske plinove, na temelju Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

302

2011

L 173

13

 

 

32011D0389

 

 

 

(2011/389/EU)
Odluka Komisije od 30. lipnja 2011. o količini emisijskih jedinica na razini Unije iz članka 3.e stavka 3. točaka od (a) do (d) Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (1)

305

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top