Help Print this page 

Document DD_2013_15_029_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 29
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
e-signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.029.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 029

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1999

L 085

1

 

 

31999L0013

 

 

 

Direktiva Vijeća 1999/13/EZ od 11. ožujka 1999. o ograničenju emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju pri upotrebi organskih otapala u određenim aktivnostima i postrojenjima

3

2000

L 012

16

 

 

31999L0094

 

 

 

Direktiva 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o dostupnosti podataka za potrošače o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 u vezi s prodajom novih osobnih automobila

25

2001

L 309

1

 

 

32001L0080

 

 

 

Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih uređaja za loženje

33

2001

L 309

22

 

 

32001L0081

 

 

 

Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari

54

2004

L 143

87

 

 

32004L0042

 

 

 

Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila, te o izmjeni Direktive 1999/13/EZ

63

2004

L 160

53

 

 

32004D0470

 

 

 

(2004/470/EZ)
Odluka Komisije od 29. travnja 2004. o smjernicama u pogledu privremene referentne metode za uzorkovanje i mjerenje PM2,5(priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1713) (1)

73

2005

L 023

3

 

 

32004L0107

 

 

 

Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku

76

2005

L 126

43

 

 

32005D0381

 

 

 

(2005/381/EZ)
Odluka Komisije od 4. svibnja 2005. o uspostavi upitnika za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive 96/61/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1359) (1)

90

2006

L 161

12

 

 

32006L0040

 

 

 

Direktiva 2006/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o emisijama iz sustava za klimatizaciju u motornim vozilima i o izmjeni Direktive Vijeća 70/156/EEZ (1)

102

2006

L 316

12

 

 

32006D0780

 

 

 

(2006/780/EZ)
Odluka Komisije od 13. studenoga 2006. o izbjegavanju dvostrukog brojenja smanjenja emisija stakleničkih plinova na temelju sustava Zajednice trgovanja emisijama za projektne aktivnosti na temelju Kyotskog protokola u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 5362) (1)

109

2006

L 329

38

 

 

32006D0803

 

 

 

(2006/803/EZ)
Odluka Komisije od 23. studenoga 2006. o izmjeni Odluke 2005/381/EZ o uvođenju upitnika za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 5546) (1)

115

2006

L 358

87

 

 

32006D0944

 

 

 

(2006/944/EZ)
Odluka Komisije od 14. prosinca 2006. o određivanju odgovarajućih razina emisija dodijeljenih Zajednici i svakoj njezinoj državi članici na temelju Kyotskog protokola u skladu s Odlukom Vijeća 2002/358/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6468)

141

2008

L 092

3

 

 

32008R0303

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 303/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoblja u pogledu nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (1)

144

2008

L 092

12

 

 

32008R0304

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 304/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoblja u pogledu nepokretnih protupožarnih sustava i vatrogasnih aparata koji sadržavaju određene fluorirane stakleničke plinove (1)

153

2008

L 092

17

 

 

32008R0305

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 305/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje rekuperira određene fluorirane stakleničke plinove iz visokonaponskih sklopnih aparata (1)

158

2008

L 092

21

 

 

32008R0306

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 306/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje iz opreme rekuperira otapala na bazi određenih fluoriranih stakleničkih plinova (1)

162

2008

L 092

25

 

 

32008R0307

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 307/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva za programe osposobljavanja i uvjeta za uzajamno priznavanje potvrda o osposobljavanju za osoblje u pogledu klimatizacijskih sustava u određenim motornim vozilima koji sadržavaju određene fluorirane stakleničke plinove (1)

166

2008

L 152

1

 

 

32008L0050

 

 

 

Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu

169

2009

L 008

3

 

 

32008L0101

 

 

 

Direktiva 2008/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi uključivanja zrakoplovnih djelatnosti u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (1)

213

2009

L 149

69

 

 

32009D0450

 

 

 

(2009/450/EZ)
Odluka Komisije od 8. lipnja 2009. o detaljnom tumačenju zrakoplovnih djelatnosti navedenih u Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (objavljeno pod brojem dokumenta C(2009) 4293) (1)

232

2010

L 001

10

 

 

32010D0002

 

 

 

(2010/2/EU)
Odluka Komisije od 24. prosinca 2009. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, popisa sektora i podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od istjecanja ugljika (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 10251) (1)

236

2010

L 279

34

 

 

32010D0634

 

 

 

(2010/634/EU)
Odluka Komisije od 22. listopada 2010. o prilagodbi količine emisijskih jedinica na razini Unije koje se izdaju u sklopu sustava Unije za 2013. i stavljanju izvan snage Odluke 2010/384/EU (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7180)

245

2010

L 301

4

 

 

32010D0693

 

 

 

(2010/693/EU)
Odluka Komisije od 22. srpnja 2010. o uspostavi zajedničkog obrasca za drugo izvješće država članica o provedbi Direktive 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 4955)

247

2010

L 332

41

 

 

32010D0778

 

 

 

(2010/778/EU)
Odluka Komisije od 15. prosinca 2010. o izmjeni Odluke 2006/944/EZ o određivanju razina emisija dodijeljenih Zajednici i svakoj njezinoj državi članici na temelju Kyotskog protokola sukladno Odluci Vijeća 2002/358/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 9009)

253

2011

L 061

42

 

 

32011D0149

 

 

 

(2011/149/EU)
Odluka Komisije od 7. ožujka 2011. o povijesnim emisijama iz zrakoplovstva na temelju članka 3.c stavka 4. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 1328) (1)

255

2011

L 130

1

 

 

32011D0278

 

 

 

(2011/278/EU)
Odluka Komisije od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2772)

257

2011

L 149

1

 

 

32011R0550

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 550/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju određenih ograničenja koja se primjenjuju na korištenje međunarodnih emisijskih kredita iz projekata koji uključuju industrijske plinove, na temelju Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1)

302

2011

L 173

13

 

 

32011D0389

 

 

 

(2011/389/EU)
Odluka Komisije od 30. lipnja 2011. o količini emisijskih jedinica na razini Unije iz članka 3.e stavka 3. točaka od (a) do (d) Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (1)

305

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top