Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0306

Komisijas Regula (EK) Nr. 306/2008 ( 2008. gada 2. aprīlis) par personāla sertifikācijas minimālajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz dažu tādu šķīdinātāju rekuperāciju no iekārtām, kuru pamatā ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 162 - 165

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 23/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/306/oj

3.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/21


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 306/2008

(2008. gada 2. aprīlis)

par personāla sertifikācijas minimālajām prasībām un savstarpējas atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz dažu tādu šķīdinātāju rekuperāciju no iekārtām, kuru pamatā ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lai izpildītu Regulu (EK) Nr. 842/2006, ir jāparedz noteikumi par kvalifikācijas prasībām personālam, kas ar iekārtām, kurās ir dažas fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes, to ekspluatācijas vietās veic darbības, kas var izraisīt šo gāzu noplūdes.

(2)

Nesertificētam personālam, kas iziet profesionālās apmācības kursu sertifikāta iegūšanai, lai iegūtu eksaminācijai nepieciešamās praktiskā darba iemaņas, uz ierobežotu laiku attiecīgi sertificēta personāla uzraudzībā jādod iespējas veikt darbības, kurām ir nepieciešama šāda sertifikācija.

(3)

Vairākās dalībvalstīs patlaban nav izveidotas kvalifikācijas vai sertifikācijas sistēmas. Tāpēc ir nepieciešams noteikt ierobežotu laika periodu, kurā jāveic personāla un uzņēmumu sertifikācija.

(4)

Lai novērstu nevajadzīgu administratīvu slogu, izmantojot esošās kvalifikācijas shēmas, jāizveido tāda sertifikācijas sistēma, kurā attiecīgajā kvalifikācijas sistēmā ietvertās prasmes un zināšanas atbilst šajā regulā paredzētajiem obligātajiem standartiem.

(5)

Par novērtēšanas vai sertifikācijas iestādēm vai arī abu šo funkciju veikšanai var izraudzīties uzņēmumus, kas ražo vai apkalpo iekārtas, kurās izmanto šķīdinātājus uz fluorēto siltumnīcefekta gāzu bāzes, ja tie atbilst noteiktām prasībām.

(6)

Lai novērstu nevajadzīgas administratīvas izmaksas, dalībvalstīm, kurās patlaban neizmanto šķīdinātājus uz fluorēto siltumnīcefekta gāzu bāzes, jādod tiesības neveidot pilna mēroga sertifikācijas sistēmu, ar noteikumu, ka šādas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu iespēju izdot šādus sertifikātus bez pārlieku lielas kavēšanās gadījumā, ja tas kļūtu nepieciešams, šā iemesla dēļ neradot nevajadzīgus tirgus darbības traucējumus.

(7)

Eksaminācija ir efektīvs līdzeklis kandidāta spēju pārbaudei pareizi veikt darbības, kas var tieši izraisīt noplūdi, kā arī tās darbības, kas noplūdi var izraisīt netieši.

(8)

Oficiāli izraudzītām atestācijas un sertifikācijas iestādēm jānodrošina atbilstība šajā regulā noteiktajām obligātajām prasībām, dodot ieguldījumu sertifikātu faktiskai savstarpējai atzīšanai visā Kopienā.

(9)

Informācija par sertifikācijas sistēmu, kas izsniedz sertifikātus, kuri tiek savstarpēji atzīti, jādara zināma Komisijai pēc formas, kas noteikta ar Komisijas 2008. gada 2. aprīļa Regulu (EK) Nr. 308/2008 par formu, kādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 jāsniedz informācija par dalībvalstī spēkā esošajām apmācību un sertifikācijas programmām (2).

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2037/2000 18. panta 1. punktu (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula nosaka minimālās prasības tāda personāla sertifikācijai, kas veic dažu šķīdinātāju uz fluorēto siltumnīcefekta gāzes bāzes rekuperāciju no iekārtām, un saskaņā ar šādām prasībām izdotu sertifikātu savstarpējas atzīšanas noteikumus.

2. pants

Personāla sertifikācija

1.   Personālam, kas veic 1. pantā minēto darbību, ir jāsaņem 3. pantā minētais sertifikāts.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro uz laiku līdz 1 gadam attiecībā uz personālu, kas apgūst apmācību kursu, lai saņemtu attiecīgās darbības veikšanai nepieciešamo sertifikātu, ar nosacījumu, ka šie darbinieki minēto darbību veic personas uzraudzībā, kurai ir šāds sertifikāts.

3.   Dalībvalstis var pieņemt lēmumu par 1. punkta noteikumu nepiemērošanu uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 4. punktā noteikto termiņu, attiecībā uz personālu, kas veic šīs regulas 1. pantā minētās darbības pirms Regulas (EK) Nr. 842/2006 5. panta 2. punktā minētā datuma.

Šāds personāls šā punkta pirmajā daļā minēto laiku tiks uzskatīts par sertificētu šīs darbības veikšanai saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 842/2006 noteiktajām prasībām.

3. pants

Personāla sertifikātu izdošana

1.   Sertifikācijas iestāde, kas minēta 4. pantā, izdod sertifikātus personālam, kas ir nokārtojis 5. pantā minētās novērtēšanas iestādes organizētos teorētiskos un praktiskos eksāmenus par obligātajām prasmēm un zināšanām, kas ir noteiktas pielikumā.

2.   Sertifikātā ir jānorāda vismaz šādas ziņas:

a)

sertifikācijas iestādes nosaukums, sertifikāta turētāja vārds un uzvārds, sertifikāta numurs un derīguma termiņš, ja tas ir ierobežots;

b)

darbība, kuru ir tiesīgs veikt sertifikāta turētājs;

c)

izdošanas datums un izdevēja paraksts.

3.   Ja esošā sertifikācijas sistēma, kas pamatojas uz eksamināciju, atbilst pielikumā noteiktajām obligātajām prasmēm un zināšanām un atbilst 4. un 5. panta prasībām, taču ar to saistītā atestācija neparedz šā panta 2. punktā noteiktos elementus, 4. pantā minētā sertifikācijas iestāde var šādas kvalifikācijas turētājam izdot atbilstošās kategorijas sertifikātu bez atkārtotas eksaminācijas.

4.   Ja esošā sertifikācijas sistēma, kas pamatojas uz eksamināciju, daļēji atbilst pielikumā noteiktajām obligātajām prasmēm un zināšanām un atbilst 4. un 5. panta prasībām, sertifikācijas iestāde var izdot sertifikātu ar nosacījumu, ka pretendents nokārto papildu eksāmenu par prasmēm un zināšanām, kuras nav iekļautas 5. pantā minētās novērtēšanas iestādes esošajā sertifikācijā.

4. pants

Sertifikācijas iestāde

1.   Ar valsts tiesību vai administratīvu aktu dalībvalsts kompetentai iestādei jāizraugās sertifikācijas iestāde vai cita atbilstoši pilnvarota struktūra, tai piešķirot tiesības izdot sertifikātus personālam, kas veic 1. pantā minēto darbību.

Pildot savus pienākumus, sertifikācijas iestāde ir neatkarīga un objektīva.

2.   Sertifikācijas iestāde nosaka un izmanto sertifikātu izdošanas, sertifikātu apturēšanas un sertifikātu anulēšanas procedūras.

3.   Sertifikācijas iestāde uztur dokumentāciju, kas dod iespējas verificēt sertificētās personas statusu. Dokumentācijai jāapliecina, ka sertifikācijas process īstenots efektīvi. Dokumentācija jāglabā vismaz 5 gadus.

5. pants

Novērtēšanas iestāde

1.   Dalībvalsts kompetentas iestādes izraudzītai novērtēšanas iestādei vai citai atbilstoši pilnvarotai struktūrai ir tiesības izdot sertifikātus personālam 1. pantā minētās darbības veikšanai. Sertifikācijas iestāde, kas minēta 4. pantā, var veikt arī novērtēšanas iestādes funkcijas.

Pildot savus pienākumus, novērtēšanas iestāde ir neatkarīga un objektīva.

2.   Eksaminācija jāplāno un jāstrukturē tādā veidā, lai nodrošinātu visu pielikumā noteikto obligāto prasmju un zināšanu pārbaudi.

3.   Novērtēšanas iestāde izstrādā ziņošanas procedūras un uztur dokumentāciju par katru personu un eksaminācijas rezultātiem.

4.   Novērtēšanas iestāde nodrošina, ka pārbaudījumu veikšanai izraudzītie eksaminētāji pietiekami labi zina attiecīgās eksaminācijas metodes un eksaminācijas dokumentus, un tiem ir eksaminācijas jomai atbilstoša kompetence. Tai jānodrošina arī praktiskajiem pārbaudījumiem nepieciešamās iekārtas, instrumenti un materiāli.

6. pants

Paziņošana

1.   Līdz 2009. gada 4. janvārim dalībvalstis pēc Regulā (EK) Nr. 308/2008 noteiktās formas paziņo Komisijai 4. pantā minēto personāla sertifikācijas iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju un 3. panta prasībām atbilstošo personāla sertifikātu nosaukumus.

2.   Ja kādā dalībvalstī netiek izmantoti šķīdinātāji, kuru pamatā ir fluorēto siltumnīcefekta gāzes, šī dalībvalsts var pieņemt lēmumu par 4. un 5. pantā vai abos šajos pantos minētās sertifikācijas vai novērtēšanas iestādes nenozīmēšanu līdz brīdim, kad nākotnē varētu rasties šādas sertifikācijas nepieciešamība. Šādā gadījumā attiecīgā dalībvalsts veic nepieciešamos pasākumus savas tiesību sistēmas ietvaros ar nolūku nodrošināt šādu sertifikātu izsniegšanu bez pārmērīgas kavēšanās gadījumā, ja šāda sertifikācija kļūs nepieciešama.

Līdz 2009. gada 4. janvārim šādas dalībvalstis paziņo Komisijai par savu nodomu izmantot šī punkta noteikumus un par pasākumiem, kas veikti šī punkta prasību izpildei. Šajā gadījumā 1. punkts netiek piemērots.

3.   Dalībvalsts saskaņā ar 1. punktu sniegto informāciju papildina ar jaunu informāciju un to tūlīt sniedz Komisijai.

7. pants

Savstarpējas atzīšanas noteikumi

1.   Citās dalībvalstīs izdotu sertifikātu savstarpēja atzīšana attiecas tikai uz sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar 3. pantu.

2.   Citā dalībvalstī izdotu sertifikātu turētājiem dalībvalstis var pieprasīt iesniegt sertifikāta tulkojumu citā Kopienas oficiālajā valodā.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 2. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 28. lpp.

(3)  OV L 244, 29.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2007/540/EK (OV L 198, 31.7.2007., 35. lpp.).


PIELIKUMS

Obligātās prasības par prasmēm un zināšanām, kas jāpārbauda novērtēšanas iestādēm

Eksaminācijā, kas minēta 3. panta 1. punktā un 5. panta 2. punktā, jāiekļauj:

a)

teorētiskais pārbaudījums, uzdodot vienu vai vairākus jautājumus, ar kuriem pārbauda konkrētās iemaņas vai zināšanas, kas ailē “Pārbaudījuma veids” ir apzīmēts ar (T);

b)

praktiskais pārbaudījums, kura laikā kandidātam jāizpilda attiecīgs uzdevums, izmantojot tam piemērotus materiālus, instrumentus un aprīkojumu, un kas ailē “Pārbaudījuma veids” ir apzīmēts ar (P).


Nr.

Obligātās zināšanas un prasmes

Pārbaudījuma veids

1.

Pamatzināšanas par atbilstošiem vides jautājumiem (klimata pārmaiņas, Kioto protokols, globālās sasilšanas potenciāls), Regulas (EK) Nr. 842/2006 attiecīgajiem noteikumiem un regulām, ar kurām tiek īstenota Regula (EK) Nr. 842/2006.

T

2.

Par šķīdinātājiem izmantojamo fluorēto siltumnīcefekta gāzu fizikālās, ķīmiskās un vides īpašības

T

3.

Fluorēto siltumnīcefekta gāzu izmantošana par šķīdinātājiem

T

4.

Šķīdinātāju, kuru pamatā ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes, rekuperācija

P

5.

Šķīdinātāju, kuru pamatā ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes, glabāšana un transportēšana

T

6.

Rekuperācijas aprīkojuma izmantošana darbā ar iekārtām, kurās izmanto šķīdinātājus, kuru pamatā ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes

P


Top