EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0306

Uredba Komisije (ES) št. 306/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema nekatera topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 162 - 165

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/306/oj

3.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 92/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 306/2008

z dne 2. aprila 2008

o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema nekatera topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (1) ter zlasti člena 5(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za namene zahtev iz Uredbe (ES) št. 842/2006 je treba določiti pravila o usposobljenosti osebja, ki opravlja dela na opremi, ki vsebuje določene fluorirane toplogredne pline, ta dela pa lahko povzročijo uhajanje.

(2)

Osebju, ki še nima spričevala, vendar je vpisano v program usposabljanja za pridobitev spričevala, je treba za omejen čas omogočiti opravljanje dejavnosti, za katere je potrebna izdaja takega spričevala, da si tako pridobi praktične spretnosti in znanja, potrebne za preizkus znanja, če ga pri tem nadzoruje osebje s spričevalom.

(3)

Številne države članice še nimajo sistema ugotavljanja usposobljenosti ali sistema izdajanja spričeval. Osebju je zato treba omogočiti omejeno obdobje za pridobitev spričevala.

(4)

Da bi se izognili nepotrebni upravni obremenitvi, je treba omogočiti vzpostavitev sistema izdajanja spričeval na podlagi obstoječih kvalifikacijskih shem, če zajeta znanja in spretnosti ter ustrezni sistem ugotavljanja usposobljenosti ustrezajo minimalnim standardom, ki jih predvideva ta uredba.

(5)

Pravne ali fizične osebe, ki proizvajajo ali upravljajo opremo, ki vsebuje topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov, so lahko imenovana za ocenjevalno telo ali certifikacijski organ ali oboje, če izpolnjujejo ustrezne zahteve.

(6)

Da se preprečijo nepotrebni upravni stroški, mora imeti država članica, v kateri se topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov zdaj ne uporabljajo, pravico do tega, da ne vzpostavi celovitega sistema izdajanja spričeval, če ta država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se lahko spričevala izdajajo brez prevelikih zamud, če bi bila zahtevana v prihodnosti, in tako prepreči nedovoljene ovire za vstop na trg.

(7)

S preizkusom znanja je mogoče učinkovito preveriti usposobljenost kandidata za ustrezno izvajanje dejavnosti, ki lahko neposredno ali posredno povzročijo uhajanje.

(8)

Uradno imenovana ocenjevalna telesa in certifikacijski organi morajo zagotoviti skladnost z minimalnimi zahtevami iz te uredbe in s tem prispevati k učinkovitemu in smotrnemu vzajemnemu priznavanju spričeval v vsej Skupnosti.

(9)

Podatke o sistemih izdajanja spričeval, v okviru katerih se izdajajo spričevala na podlagi vzajemnega priznavanja, je treba sporočiti Komisiji z obrazcem, določenim z Uredbo Komisije (ES) št. 308/2008 z dne 2. aprila 2008 o določitvi obrazca uradnega obvestila o programih držav članic za usposabljanje in izdajanje spričeval v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

V tej uredbi so določene minimalne zahteve za izdajanje spričeval osebju, ki zajema nekatera topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, določeni pa so tudi pogoji za vzajemno priznavanje spričeval, izdanih v skladu s temi zahtevami.

Člen 2

Pridobivanje spričeval za osebje

1.   Osebje, ki opravlja dejavnosti iz člena 1, ima spričevalo iz člena 4.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja največ 1 leto za osebje, ki je vpisano v program usposabljanja za pridobitev spričevala, če to osebje opravlja dejavnost pod nadzorom osebe, ki ima spričevalo.

3.   Države članice se lahko odločijo, da se odstavek 1 ne uporablja v obdobju, ki ne presega datuma iz člena 5(4) Uredbe (ES) št. 842/2006, za osebje, ki opravlja dejavnost iz člena 1 te uredbe pred datumom iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 842/2006.

Za tako osebje v obdobju iz prvega pododstavka velja, da ima za to dejavnost za namene zahtev iz Uredbe (ES) št. 842/2006 ustrezno spričevalo.

Člen 3

Izdajanje spričeval osebju

1.   Certifikacijski organ iz člena 4 izda spričevalo osebju, ki opravi teoretični in praktični preizkus, ki ga organizira ocenjevalno telo iz člena 5 in ki zajema minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi.

2.   Spričevalo vsebuje vsaj naslednje:

(a)

ime certifikacijskega organa, ime in priimek imetnika, številko spričevala ter morebitni datum poteka veljavnosti;

(b)

dejavnost, ki jo ima imetnik spričevala pravico opravljati;

(c)

datum izdaje in podpis izdajatelja.

3.   Kadar obstoječi sistem izdajanja spričeval na podlagi preizkusa znanja vključuje minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi, in izpolnjuje zahteve iz členov 4 in 5, z njim povezano potrdilo pa ne vsebuje elementov iz odstavka 2 tega člena, lahko certifikacijski organ iz člena 4 imetniku te kvalifikacije izda spričevalo brez ponovitve preizkusa znanja.

4.   Kadar obstoječi sistem izdajanja spričeval na podlagi preizkusa znanja izpolnjuje zahteve iz členov 4 in 5 ter delno vključuje minimalne spretnosti in znanja, določene v Prilogi, lahko certifikacijski organi kandidatu izdajo spričevalo, če opravi dodaten preizkus spretnosti in znanj, ki jih obstoječi sistem izdajanja spričeval ne obsega, ta preizkus pa organizira ocenjevalno telo iz člena 5.

Člen 4

Certifikacijski organ

1.   Certifikacijski organ se opredeli z nacionalnim zakonom ali predpisom ali pa ga imenuje pristojni organ države članice ali druge pravne ali fizične osebe, ki imajo to pravico, za organ, ki lahko izdaja spričevala osebju, ki opravlja dejavnost iz člena 1.

Certifikacijski organ je pri izvajanju svojih dejavnosti nepristranski.

2.   Certifikacijski organ določi in izvaja postopke za izdajo, začasni preklic in odvzem spričeval.

3.   Certifikacijski organ vodi evidenco, ki omogoča preverjanje statusa osebe s spričevalom. Na podlagi evidence je razvidno, da je bil postopek izdaje spričevala pravilno izveden. Evidenca se vodi najmanj 5 let.

Člen 5

Ocenjevalno telo

1.   Ocenjevalno telo, ki ga imenuje pristojni organ države članice ali druge pravne ali fizične osebe, ki imajo to pravico, organizira preizkuse znanja za osebje iz člena 1. Certifikacijski organ iz člena 4 je lahko prav tako primeren za ocenjevalno telo.

Ocenjevalno telo je pri izvajanju svojih dejavnosti nepristransko.

2.   Preizkusi znanja so načrtovani in oblikovani tako, da zagotavljajo preizkus minimalnih spretnosti in znanj, določenih v Prilogi.

3.   Ocenjevalno telo sprejme postopke poročanja in vodi evidenco ter tako omogoči dokumentiranje posameznih in skupnih rezultatov ocenjevanja.

4.   Ocenjevalno telo zagotovi, da imajo izpraševalci, določeni za testiranje, potrebno znanje o ustreznih izpraševalnih metodah in dokumentih ter da so ustrezno usposobljeni na področju, s katerega bo preizkus znanja potekal. Poleg tega poskrbi, da so za praktične teste na voljo potrebna oprema, orodja in materiali.

Člen 6

Uradno obvestilo

1.   Države članice do 4. januarja 2009 uradno obvestijo Komisijo o imenih in kontaktnih podatkih certifikacijskih organov za osebje, ki ga zajema člen 4, ter o naslovih spričeval za osebje, ki izpolnjuje zahteve iz člena 3, in sicer z uporabo obrazca, določenega z Uredbo (ES) št. 308/2008.

2.   Če se v državi članici topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov ne uporabljajo, se lahko ta država članica odloči, da ne bo imenovala certifikacijskega organa ali ocenjevalnega telesa iz členov 4 in 5 ali obeh, preden se v prihodnosti pojavi potreba po takih spričevalih. V tem primeru zadevna država članica v skladu z nacionalno zakonodajo sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se lahko taka spričevala izdajajo brez prevelikih zamud, če bi bila zahtevana v prihodnosti.

Države članice do 4. januarja 2009 uradno obvestijo Komisijo, da nameravajo take ukrepe sprejeti, sporočijo pa tudi ukrepe, sprejete v skladu s tem odstavkom. V tem primeru se odstavek 1 ne uporablja.

3.   Države članice dopolnijo uradno obvestilo, predloženo v skladu z odstavkom 1, s pomembnimi novimi informacijami in ga nemudoma predložijo Komisiji.

Člen 7

Pogoji za vzajemno priznavanje

1.   Vzajemno priznavanje spričeval, izdanih v drugih državah članicah, velja za spričevala, izdana v skladu s členom 3.

2.   Države članice lahko zahtevajo, da imetniki spričeval, izdanih v drugi državi članici, predložijo prevod spričevala v drugem uradnem jeziku Skupnosti.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. aprila 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 161, 14.6.2006, str. 1.

(2)  Glej stran 28 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/540/ES (UL L 198, 31.7.2007, str. 35).


PRILOGA

Minimalne zahteve glede spretnosti in znanj, ki jih preverjajo ocenjevalna telesa

Preizkus znanja iz člena 3(1) in člena 5(2) vključuje naslednje:

(a)

teoretični test z enim ali več vprašanji za preizkušanje spretnosti ali znanj, kadar je v stolpcu „Vrsta testa“ oznaka T;

(b)

praktični test, v katerem kandidat opravi zahtevano nalogo z ustreznim materialom, orodjem in opremo, kadar je v stolpcu „Vrsta testa“ oznaka P.


Št.

Minimalna znanja in spretnosti

Vrsta testa

1.

Osnovno poznavanje pomembnih tem, povezanih z okoljem (podnebne spremembe, Kjotski protokol, potencial globalnega segrevanja), ter ustreznih določb Uredbe (ES) št. 842/2006 in uredb za izvajanje določb Uredbe (ES) št. 842/2006

T

2.

Fizikalne, kemijske in okoljske lastnosti fluoriranih toplogrednih plinov, ki se uporabljajo kot topila

T

3.

Uporaba fluoriranih toplogrednih plinov kot topil

T

4.

Zajem topil na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov

P

5.

Shranjevanje in prevoz topil na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov

T

6.

Upravljanje opreme za zajem pri opremi, ki vsebuje topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov

P


Top