EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:202:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 202, 30. juuni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 202

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

57. köide
30. juuni 2014


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2014/C 202/01

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2014/C 202/02

Kohtuasi C-43/12: Euroopa Kohtu (suurkoda) 6. mai 2014. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Direktiiv 2011/82/EL — Piiriülene teabevahetus liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta — Õigusliku aluse valik — ELTL artikli 87 lõike 2 punkt a — ELTL artikkel 91 — Direktiivi tagajärgede kehtivaks lugemine tühistamise korral)

2

2014/C 202/03

Kohtuasi C-347/12: Euroopa Kohtu (viies koda) 8. mai 2014. aasta otsus (Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg’i (Luksemburg) eelotsusetaotlus) – Caisse nationale des prestations familiales versus Ulrike Wiering, Markus Wiering (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalkindlustus — Määrus (EMÜ) nr 1408/71 — Määrus (EMÜ) nr 574/72 — Perehüvitised — Peretoetused — Lapsekasvatustoetus — „Elterngeld” — „Kindergeld” — Diferentseeritud lisahüvitise arvutamine)

3

2014/C 202/04

Kohtuasi C-414/12 P: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 8. mai 2014 aasta otsus – Bolloré versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Isekopeeruva paberi turg — Tütarettevõtja rikkumise süükspandavus emaettevõtjale — Emaettevõtja otsene osalemine rikkumises — Võrdne kohtlemine — Haldusmenetluse ja kohtumenetluse kestus — Mõistlik tähtaeg — Kaitseõigused)

4

2014/C 202/05

Kohtuasi C-483/12: Euroopa Kohtu (esimene koda) 8. mai 2014. aasta otsus (Grondwettelijk Hof’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Pelckmans Turnhout NV versus Walter Van Gastel Balen NV jt (Eelotsusetaotlus — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Võrdsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtted — Liidu õiguse kohaldamine — Liidu õiguse kohaldamisala — Puudumine — Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)

4

2014/C 202/06

Kohtuasi C-591/12 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 8. mai 2014. aasta otsus – Bimbo, SA versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Panrico, SA (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Sõnamärgi BIMBO DOUGHNUTS registreerimise taotlus — Varasem Hispaania sõnamärk DOGHNUTS — Suhtelised keeldumispõhjused — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine — Kombineeritud sõnamärgi ühe osa iseseisev eristav tähtsus)

5

2014/C 202/07

Kohtuasi C-604/12: Euroopa Kohtu (neljas koda) 8. mai 2014. aasta otsus (Supreme Court’i eelotsusetaotlus – Iirimaa) – H. N. versus Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irland, Attorney General (Direktiiv 2004/83/EÜ — Pagulasseisundi või täiendava kaitse seisundi andmise miinimumnõuded — Direktiiv 2005/85/EÜ — Pagulasseisundi andmise või äravõtmise menetlusega seotud miinimumnõuded liikmesriikides — Siseriiklikud menetlusnormid, mille kohaselt vaadatakse täiendava kaitse taotlus läbi ainult tingimusel, et eelnevalt on jäetud rahuldamata pagulasseisundi saamise taotlus — Lubatavus — Liikmesriikide menetlusautonoomia — Tõhususe põhimõte — Õigus heale haldusele — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 41 — Menetluse erapooletus ja kiirus)

6

2014/C 202/08

Kohtuasi C-15/13: Euroopa Kohtu (viies koda) 8. mai 2014. aasta otsus (Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH versus Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Asjade riigihankelepingud — Direktiiv 2004/18/EÜ — Hankelepingu sõlmimine ilma pakkumismenetlust korraldamata — Sisetehing — Pakkuja, kes on hankijast juriidiliselt eraldiseisev — „Analoogse kontrolli” tingimus — Hankija ja pakkuja, kelle vahel puudub kontrollisuhe — Kolmandast isikust ametiasutus, kellel on hankija üle osaline kontroll ja pakkuja üle kontroll, mida võib käsitada „analoogsena” — „Horisontaalne sisetehing”)

7

2014/C 202/09

Kohtuasi C-35/13: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 8. mai 2014. aasta otsus (Corte suprema di cassazione eelotsusetaotlus – Itaalia) – Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Krafts Foods Italia SpA versus Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino” jt (Põllumajandus — Põllumajandustooted ja toiduained — Määrus (EMÜ) nr 2081/92 — Artikkel 2 — Geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse — Esemeline kohaldamisala — Kaitse liikmesriigi territooriumil — Ühenduse tasandil puuduv registreerimine — Tagajärjed — Nimetuste kaitse toodete puhul, mille omaduste ja geograafilise päritolu vahel puudub eriline seos — Tingimused)

8

2014/C 202/10

Kohtuasi C-161/13: Euroopa Kohtu (viies koda) 8. mai 2014. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia eelotsusetaotlus – Itaalia) – Idrodinamica Spurgo Velox jt versus Acquedotto Pugliese SpA (Riigihanked — Veesektor — Direktiiv 92/13/EMÜ — Tõhusad ja kiired vaidlustusmenetlused — Kaebuse esitamise tähtaeg — Tähtaegade kulgemise alguspäev)

9

2014/C 202/11

Kohtuasi C-162/14: 4. aprillil 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

10

2014/C 202/12

Kohtuasi C-179/14: 10. aprillil 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Ungari

10

2014/C 202/13

Kohtuasi C-187/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 16. aprillil 2014 – Skatteministeriet versus DSV Road A/S

12

2014/C 202/14

Kohtuasi C-189/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Küpros) 16. aprillil 2014 – Bogdan Chain versus Atlanco LTD

12

2014/C 202/15

Kohtuasi C-198/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Helsingin hovioikeus (Soome) 22. aprillil 2014 – Valev Visnapuu versus Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Soome riik – Tullihallitus

13

2014/C 202/16

Kohtuasi C-202/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour administrative d’appel de Nantes (Prantsusmaa) 13. veebruaril 2014 – Adiamix versus Direction départementale des finances publiques – Pôle Gestion fiscale

14

2014/C 202/17

Kohtuasi C-207/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 25. aprillil 2014 – Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. versus Republika Slovenija – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

15

2014/C 202/18

Kohtuasi C-209/14: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 25. aprillil 2014 – NLB Leasing d.o.o. versus Sloveenia Vabariik – Ministrstvo za finance

15

2014/C 202/19

Kohtuasi C-633/13: Euroopa Kohtu presidendi 13. märtsi 2014. aasta määrus (Sąd Najwyższy eelotsusetaotlus – Poola) – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji versus Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, menetluses osalesid: P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

16

 

Üldkohus

2014/C 202/20

Kohtuasi T-406/09: Üldkohtu 14. mai 2014. aasta otsus – Donau Chemie versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Terase- ja gaasitööstuse jaoks ette nähtud kaltsiumkarbiidi ja magneesiumi turg EMP-s, välja arvatud Iirimaa, Hispaania, Portugal ja Ühendkuningriik — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Hindade kindlaksmääramine ja turu jagamine — Trahvid — Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikkel 23 — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise kohta — Kergendavad asjaolud — Koostöö haldusmenetluses — Põhjendamiskohustus — Võrdne kohtlemine — Proportsionaalsus — Maksevõime)

17

2014/C 202/21

Kohtuasi T-30/10: Üldkohtu 14. mai 2014. aasta otsus – Reagens versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Tinast termostabilisaatorite Euroopa turg — EÜ artikli 81 ja EMP lepingu artikli 53 rikkumise tuvastamise otsus — Hindade kindlaksmääramine, turgude jagamine ja tundliku äriteabe vahetamine — Rikkumise kestus — Trahvid — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Põhisumma — Kergendavad asjaolud — Maksevõime — Võrdne kohtlemine — Proportsionaalsus — Täielik pädevus — Trahvisumma sobivus)

17

2014/C 202/22

Kohtuasi T-458/10: Üldkohtu 13. mai 2014. aasta otsus – McBride jt versus komisjon (Kalandus — Kalavarude säilitamise meetmed — Sektori ümberkujundamine — Taotlus suurendada mitmeaastase arendusprogrammi eesmärke, et parandada laevade ohutust — Eri laevu puudutav Iirimaa taotlus — Otsus, mis tehti pärast sama menetlust puudutava esialgse otsuse tühistamist Üldkohtu poolt — Uus tagasilükkamisotsus — Komisjoni pädevuse puudumine)

18

2014/C 202/23

Kohtuasi T-160/12: Üldkohtu 14. mai 2014. aasta otsus – Adler Modemärkte versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Blufin (MARINE BLEU) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi MARINE BLEU taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk BLUMARINE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

19

2014/C 202/24

Kohtuasi T-198/12: Üldkohtu 14. mai 2014. aasta otsus – Saksamaa versus komisjon (Õigusaktide ühtlustamine — Direktiiv 2009/48/EÜ — Mänguasjade ohutus — Nitrosoamiinide, nitroositavate ainete, plii, baariumi, arseeni, antimoni ja elavhõbeda piirnormid mänguasjades — Komisjoni otsus mitte kiita täies ulatuses heaks neist normidest kõrvale kalduvate siseriiklike sätete jõussejätmist — Ajaliselt piiratud heakskiit — Selle tõendamine, et siseriiklike sätetega tagatakse inimeste tervise kaitse kõrgemal tasemel)

20

2014/C 202/25

Kohtuasi T-247/12: Üldkohtu 20. mai 2014. aasta otsus – Argo Group International Holdings versus Siseturu Ühtlustamise Amet-Arisa Assurances (ARIS) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi ARIS taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk ARISA ASSURANCES S.A. — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Varasemate kaubamärkide turul kooseksisteerimine — Ameerika õiguspõhimõte, nn Morehouse defense — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

20

2014/C 202/26

Kohtuasi T-366/12: Üldkohtu 15. mai 2014. aasta otsus – Katjes Fassin versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Yoghurt-Gums) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kujutismärgi Yoghurt-Gums taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Eristusvõime — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c)

21

2014/C 202/27

Kohtuasi T-200/13 P: Üldkohtu 20. mai 2014. aasta otsus – De Luca versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Ametisse nimetamine — Palgaastmele määramine — Kõrgema teenistusgrupi ametikohale nimetamine pärast avalikku konkurssi — Hagi rahuldamata jätmine esimeses kohtuastmes pärast seda, kui üldkohus on saatnud selle sinna uueks läbivaatamiseks — Uute personalieeskirjade jõustumine — Üleminekusätted — Personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõige 3)

22

2014/C 202/28

Kohtuasi T-419/13: Üldkohtu 6. mai 2014. aasta määrus – Unión de Almacenistas de Hierros de España versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nro1049/2001 — Dokumendid, mis puudutavad kahte konkurentsimenetlust Hispaanias — Juurdepääsu lubamisest kaudne keeldumine — Sõnaselge otsuse tegemine peale hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

22

2014/C 202/29

Kohtuasi T-103/14 R: Üldkohtu presidendi 6. mai 2014. aasta määrus – Frucona Košice versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Alkohol ja piiritusjoogid — Maksuvõla kustutamine kõiki võlakohustusi hõlmava maksejõuetusmenetluse raames — Otsus, millega tunnistatakse abi siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Kohaldamise peatamise taotlus — Kiireloomulisuse puudumine — Fumus boni iuris’e puudumine)

23

2014/C 202/30

Kohtuasi T-200/14: 27. märtsil 2014 esitatud hagi – Ben Ali versus nõukogu

23

2014/C 202/31

Kohtuasi T-207/14: 28. märtsil 2014 esitatud hagi – Aluwerk Hettstedt versus ECHA

24

2014/C 202/32

Kohtuasi T-208/14: 28. märtsil 2014 esitatud hagi – Richard Anton versus ECHA

25

2014/C 202/33

Kohtuasi T-217/14: 9. aprillil 2014 esitatud hagi – Gmina Kosakowo versus komisjon

26

2014/C 202/34

Kohtuasi T-231/14 P: Apellatsioonkaebus, mille Euroopa Ravimiamet esitas 15. aprillil 2014 Avaliku Teenistuse Kohtu 5. veebruari 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas F-29/13, Drakeford versus EMA

27


ET

 

Top