Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:202:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 202, 30. kesäkuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 202

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

57. vuosikerta
30. kesäkuu 2014


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2014/C 202/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2014/C 202/02

Asia C-43/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.5.2014 – Euroopan komissio v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Direktiivi 2011/82/EU — Liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskeva rajat ylittävä tietojenvaihto — Oikeusperustan valinta — SEUT 87 artiklan 2 kohdan a alakohta — SEUT 91 artikla — Kumotun direktiivin vaikutusten voimassa pitäminen)

2

2014/C 202/03

Asia C-347/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 8.5.2014 (Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourgin (Luxemburg) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Caisse nationale des prestations familiales v. Ulrike Wiering ja Markus Wiering (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaaliturva — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — Asetus (ETY) N:o 574/72 — Perhe-etuudet — Perheavustukset — Kotihoidontuki — ”Elterngeld” — ”Kindergeld” — Erotusetuuden laskeminen)

3

2014/C 202/04

Asia C-414/12 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 8.5.2014 – Valittajana Bolloré ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Itsejäljentävän paperin markkinat — Emoyhtiön pitäminen vastuullisena sellaisesta kilpailusääntöjen rikkomisesta, johon sen tytäryhtiö on syyllistynyt — Emoyhtiön välitön osallistuminen kilpailusääntöjen rikkomiseen — Yhdenvertainen kohtelu — Hallinnollisen menettelyn ja tuomioistuinmenettelyn kesto — Kohtuullinen aika — Puolustautumisoikeudet)

4

2014/C 202/05

Asia C-483/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 8.5.2014 (Grondwettelijk Hofin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Pelckmans Turnhout NV v. Walter Van Gastel Balen NV ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin perusoikeuskirja — Yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon periaatteet — Unionin oikeuden soveltaminen — Tilanne ei kuulu unionin oikeuden soveltamisalaan — Unionin tuomioistuimen toimivallan puuttuminen)

4

2014/C 202/06

Asia C-591/12 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.5.2014 – Valittajana Bimbo SA ja muina osapuolina sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) sekä Panrico SA (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin BIMBO DOUGHNUTS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi espanjalainen sanamerkki DOGHNUTS — Suhteelliset hylkäysperusteet — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaaran kokonaisarviointi — Moniosaisen sanamerkin osan itsenäinen erottava asema)

5

2014/C 202/07

Asia C-604/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 8.5.2014 (Supreme Courtin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – H. N. v. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanti ja Attorney General (Direktiivi 2004/83/EY — Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämisen edellytyksiä koskevat vähimmäisvaatimukset — Direktiivi 2005/85/EY — Pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavat vähimmäisvaatimukset — Kansallinen menettelysääntö, jonka mukaan toissijaista suojelua koskeva hakemus otetaan käsiteltäväksi vain, jos pakolaisaseman myöntämistä koskeva hakemus on ensin hylätty — Hyväksyttävyys — Jäsenvaltioiden menettelyllinen itsemääräämisoikeus — Tehokkuusperiaate — Oikeus hyvään hallintoon — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 41 artikla — Menettelyn puolueettomuus ja nopeus)

6

2014/C 202/08

Asia C-15/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 8.5.2014 (Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburgin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH v. Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Julkiset tavaranhankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — Hankintasopimuksen teko ilman tarjouspyyntömenettelyn järjestämistä — Niin sanottu in-house-hankinta — Sopimuspuoleksi valittu, joka on oikeudellisesti erillinen hankintaviranomaisesta — Vastaavaa määräysvaltaa koskeva edellytys — Hankintaviranomainen ja sopimuspuoleksi valittu, joiden välillä ei ole määräysvaltasuhdetta — Kolmas viranomainen käyttää hankintaviranomaiseen osittaista määräysvaltaa ja sopimuspuoleksi valittuun määräysvaltaa, joka voitaisiin luokitella vastaavaksi — Horisontaalinen in-house-liiketoimi)

7

2014/C 202/09

Asia C-35/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 8.5.2014 (Corte suprema di cassazionen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – ASS.I.CA. – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi ja Krafts Foods Italia SpA v. Associazioni fra produttori per la tutela del ”Salame Felino” ym. (Maatalous — Maataloustuotteet ja elintarvikkeet — Asetus (ETY) N:o 2081/92 — 2 artikla — Maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja — Asiallinen soveltamisala — Maan sisäinen suoja — Yhteisön rekisteröintiä ei ole — Seuraukset — Sellaisiin tuotteisiin liittyvien nimitysten suoja, joiden ominaisuuksilla ei ole erityistä yhteyttä niiden maantieteelliseen alkuperään — Edellytykset)

8

2014/C 202/10

Asia C-161/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 8.5.2014 (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Idrodinamica Spurgo Velox ym. v. Acquedotto Pugliese SpA (Julkiset hankinnat — Vesihuollon ala — Direktiivi 92/13/ETY — Tehokkaat ja nopeat muutoksenhakukeinot — Muutoksenhaun määräajat — Ajankohta, josta nämä määräajat alkavat kulua)

9

2014/C 202/11

Asia C-162/14: Kanne 4.4.2014 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

10

2014/C 202/12

Asia C-179/14: Kanne 10.4.2014 – Euroopan komissio v. Unkari

10

2014/C 202/13

Asia C-187/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 16.4.2014 – Skatteministeriet v. DSV Road A/S

12

2014/C 202/14

Asia C-189/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Kypros) on esittänyt 16.4.2014 – Bogdan Chain v. Atlanco LTD

12

2014/C 202/15

Asia C-198/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Helsingin hovioikeus (Suomi) on esittänyt 22.4.2014 – Valev Visnapuu v. Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio – Tullihallitus

13

2014/C 202/16

Asia C-202/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour administrative d'appel de Nantes (Ranska) on esittänyt 23.4.2014 – Adiamix v. Direction départementale des finances publiques – Pôle Gestion fiscale

14

2014/C 202/17

Asia C-207/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) on esittänyt 25.4.2014 – Hotel Sava Rogaška, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. v. Slovenian valtio – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

15

2014/C 202/18

Asia C-209/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) on esittänyt 25.4.2014 – NLB Leasing d.o.o. v. Slovenian valtio – Ministrstvo za finance

15

2014/C 202/19

Asia C-633/13: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 13.3.2014 (Sąd Najwyższyn (Puola) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, sekä muina osapuolina P4 Sp. z o.o. ja Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

16

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2014/C 202/20

Asia T-406/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2014 – Donau Chemie v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Teräs- ja kaasuteollisuuden käyttämän kalsiumkarbidin ja magnesiumin markkinat ETA-maissa lukuun ottamatta Irlantia, Espanjaa, Portugalia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa — Päätös, jossa todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen — Sakot — Asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artikla — Sakkojen laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Lieventävät seikat — Yhteistyö hallinnollisessa menettelyssä — Perusteluvelvollisuus — Yhdenvertainen kohtelu — Oikeasuhteisuus — Maksukyky)

17

2014/C 202/21

Asia T-30/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2014 – Reagens v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Tinalämpöstabilisaattorien eurooppalaiset markkinat — Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintojen vahvistaminen, markkinoiden jakaminen ja arkaluonteisten kaupallisten tietojen vaihto — Kilpailusääntöjen rikkomisen kesto — Sakot — Vuoden 2006 suuntaviivat sakkojen määrän laskennasta — Sakon perusmäärä — Lieventävät seikat — Maksukyky — Yhdenvertainen kohtelu — Oikeasuhteisuus — Täysi harkintavalta — Sakon määrän asianmukaisuus)

17

2014/C 202/22

Yhdistetyt asiat T-458/10–T-467/10 ja T-471/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.5.2014 – McBride ym. v. komissio (Kalastus — Kalavarojen säilyttämistoimet — Alan rakenneuudistus — Hakemukset monivuotisen ohjausohjelman tavoitteiden kasvattamisesta alusten turvallisuuden parantamiseksi — Irlannin eri aluksia koskeva hakemus — Päätös, joka on tehty sen jälkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin on kumonnut samaa menettelyä koskeneen alkuperäisen päätöksen — Uusi hylkäyspäätös — Komission toimivallan puuttuminen)

18

2014/C 202/23

Asia T-160/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2014 – Adler Modemärkte v. SMHV – Blufin (MARINE BLEU) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin MARINE BLEU rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki BLUMARINE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

19

2014/C 202/24

Asia T-198/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.5.2014 – Saksa v. komissio (Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Direktiivi 2009/48/EY — Lelujen turvallisuus — Lelujen sisältämiä nitrosamiineja, nitrosoituvia aineita, lyijyä, bariumia, arseenia, antimonia ja elohopeaa koskevat raja-arvot — Komission päätös, jolla ei hyväksytä kokonaisuudessaan niistä poikkeavien kansallisten säännösten voimassa pitämistä — Hyväksymisen ajallinen rajoittaminen — Todisteet kansallisissa säännöksissä taatusta korkeammasta ihmisten terveyden suojelun tasosta)

20

2014/C 202/25

Asia T-247/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.5.2014 – Argo Group International Holdings v. SMHV – Arisa Assurances (ARIS) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin ARIS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ARISA ASSURANCES S.A. — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Aikaisempien tavaramerkkien samanaikainen esiintyminen markkinoilla — Yhdysvaltojen oikeuden mukainen niin kutsuttu ”Morehouse defense” -periaate — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

20

2014/C 202/26

Asia T-366/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.5.2014 – Katjes Fassin v. SMHV (Yoghurt-Gums) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin Yoghurt-Gums rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyky — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

21

2014/C 202/27

Asia T-200/13 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.5.2014 – Valittajana De Luca ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Nimittäminen — Palkkaluokan määrittäminen — Nimittäminen ylempään tehtäväryhmään avoimen kilpailun seurauksena — Kanteen hylkääminen ensimmäisessä oikeusasteessa sen jälkeen, kun unionin yleinen tuomioistuin oli palauttanut asian kyseisen tuomioistuimen käsiteltäväksi — Uusien henkilöstösääntöjen voimaantulo — Siirtymämääräykset — Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohta)

22

2014/C 202/28

Asia T-419/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.5.2014 – Unión de Almacenistas de Hierros de España v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asiakirjat, jotka koskevat kahta kilpailumenettelyä Espanjassa — Asiakirjoihin tutustumisen implisiittinen epääminen — Kanteen nostamisen jälkeen tehty nimenomainen päätös — Lausunnon antamisen raukeaminen)

22

2014/C 202/29

Asia T-103/14 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 6.5.2014 – Frucona Košice v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Alkoholi ja alkoholijuomat — Verovelan anteeksianto maksukyvyttömyydestä johtuvassa yleistäytäntöönpanomenettelyssä — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään perimään se takaisin — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty — Fumus boni juris -edellytys ei täyty)

23

2014/C 202/30

Asia T-200/14: Kanne 27.3.2014 – Ben Ali v. neuvosto

23

2014/C 202/31

Asia T-207/14: Kanne 28.3.2014 – Aluwerk Hettstedt v. ECHA

24

2014/C 202/32

Asia T-208/14: Kanne 28.3.2014 – Richard Anton v. ECHA

25

2014/C 202/33

Asia T-217/14: Kanne 9.4.2014 – Gmina Kosakowo v. komissio

26

2014/C 202/34

Asia T-231/14 P: Valitus, jonka Euroopan lääkevirasto on tehnyt 15.4.2014 virkamiestuomioistuimen asiassa F-29/13, Drakeford v. EMA, 5.2.2014 antamasta tuomiosta

27


FI

 

Top