Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:202:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 202, 30. června 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 202

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
30. června 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 202/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 202/02

Věc C-43/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. května 2014 – Evropská komise v. Evropský parlament, Rada Evropské unie „Žaloba na neplatnost — Směrnice 2011/82/EU — Přeshraniční výměna informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu — Volba právního základu — Článek 87 odst. 2 písm. a) SFEU — Článek 91 SFEU — Zachování účinků směrnice v případě jejího zrušení“

2

2014/C 202/03

Věc C-347/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg – Lucembursko) – Caisse nationale des prestations familiales v. Ulrike Wiering a Markus Wiering „Řízení o předběžné otázce — Sociální zabezpečení — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Nařízení (EHS) č. 574/72 — Rodinné dávky — Rodinné přídavky — Přídavek na výchovu — ‚Elterngeld‘ — ‚Kindergeld‘ — Výpočet vyrovnávacího doplatku“

3

2014/C 202/04

Věc C-414/12 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 8. května 2014 – Bolloré v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh samopropisovacího papíru — Přičitatelnost porušení, kterého se dopustila dceřiná společnost, mateřské společnosti — Přímá účast mateřské společnosti na porušení — Rovné zacházení — Délka správního a soudního řízení — Přiměřená lhůta — Práva na obhajobu“

4

2014/C 202/05

Věc C-483/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 8. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Grondwettelijk Hof – Belgie) – Pelckmans Turnhout NV v. Walter Van Gastel Balen NV a další „Řízení o předběžné otázce — Listina základních práv Evropské unie — Zásady rovnosti a zákazu diskriminace — Provádění unijního práva — Působnost unijního práva — Neexistence — Nedostatek pravomoci Soudního dvora“

4

2014/C 202/06

Věc C-591/12 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. května 2014 – Bimbo, SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Panrico, SA „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky BIMBO DOUGHNUTS — Starší španělská slovní ochranná známka DOGHNUTS — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Globální posouzení nebezpečí záměny — Samostatná rozlišovací role prvku složené slovní ochranné známky“

5

2014/C 202/07

Věc C-604/12: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 8. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court – Irsko) – H.N. v. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General „Směrnice 2004/83/ES — Minimální normy týkající se podmínek přiznávání postavení uprchlíka nebo statusu doplňkové ochrany — Směrnice 2005/85/ES — Minimální normy pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka — Vnitrostátní procesní norma, která posouzení žádosti o udělení doplňkové ochrany podmiňuje předchozím zamítnutím žádosti o přiznání postavení uprchlíka — Přípustnost — Procesní autonomie členských států — Zásada efektivity — Právo na řádnou správu — Listina základních práv Evropské unie — Článek 41 — Nestrannost a rychlost řízení“

6

2014/C 202/08

Věc C-15/13: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 8. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Německo) – Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH v. Datenlotsen Informationssysteme GmbH „Veřejné zakázky na dodávky — Směrnice 2004/18/ES — Zadání zakázky bez zahájení zadávacího řízení — Takzvané ‚in house‘ zadávání — Subjekt, jemuž je veřejná zakázka zadána, právně odlišný od veřejného zadavatele — Podmínka ‚obdobné kontroly‘ — Veřejný zadavatel a subjekt, jemuž je veřejná zakázka zadána, mezi nimiž neexistuje vztah kontroly — Třetí osoba, jež je orgánem veřejné správy, vykonávající částečnou kontrolu nad veřejným zadavatelem a kontrolu nad subjektem, jemuž je veřejná zakázka zadána, kterou lze kvalifikovat jako ‚obdobnou‘ — ‚Horizontální interní plnění‘“

7

2014/C 202/09

Věc C-35/13: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 8. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Krafts Foods Italia SpA v. Associazioni fra produttori per la tutela del „Salame Felino“ a další „Zemědělství — Zemědělské produkty a potraviny — Nařízení (EHS) č. 2081/92 — Článek 2 — Ochrana zeměpisných označení a označení původu — Věcná působnost — Ochrana na území státu — Absence zápisu na úrovni Společenství — Důsledky — Ochrana názvů souvisejících s produkty, u nichž není dána zvláštní souvislost mezi jejich vlastnostmi a zeměpisným původem — Podmínky“

8

2014/C 202/10

Věc C-161/13: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 8. května 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Itálie) – Idrodinamica Spurgo Velox a další v. Acquedotto Pugliese SpA „Veřejné zakázky — Odvětví vodního hospodářství — Směrnice 92/13/EHS — Účinná a rychlá přezkumná řízení — Lhůty pro podání žaloby — Den, od kterého tyto lhůty začínají běžet“

9

2014/C 202/11

Věc C-162/14: Žaloba podaná dne 4. května 2014 – Evropská komise v. Polská republika

10

2014/C 202/12

Věc C-179/14: Žaloba podaná dne 10. dubna 2014 – Komise v. Maďarsko

10

2014/C 202/13

Věc C-187/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 16. dubna 2014 – Skatteministeriet v. DSV Road A/S

12

2014/C 202/14

Věc C-189/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Kypr) dne 16. dubna 2014 – Bogdan Chain v. Atlanco LTD

12

2014/C 202/15

Věc C-198/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Helsingin hovioikeus (Finsko) dne 22. dubna 2014 – Valev Visnapuu v. Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio – Tullihallitus

13

2014/C 202/16

Věc C-202/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour administrative d'appel de Nantes (Francie) dne 13. února 2014 – Adiamix v. Direction départementale des finances publiques – Pôle Gestion fiscale

14

2014/C 202/17

Věc C-207/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 25. dubna 2014 – Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. v. Slovinská republika – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

15

2014/C 202/18

Věc C-209/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) dne 25. dubna 2014 – NLB Leasing d.o.o. v. Slovinská republika – Ministerstvo financí

15

2014/C 202/19

Věc C-633/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Najwyższy – Polsko) – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji v. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, za přítomnosti: P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

16

 

Tribunál

2014/C 202/20

Věc T-406/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. května 2014 – Donau Chemie v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh karbidu vápníku a hořčíku pro ocelářský a plynárenský průmysl v EHP, s výjimkou Irska, Španělska, Portugalska a Spojeného království — Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhů — Pokuty — Článek 23 nařízení (ES) č. 1/2003 — Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006 — Polehčující okolnosti — Spolupráce během správního řízení — Povinnost uvést odůvodnění — Rovné zacházení — Proporcionalita — Platební schopnost“

17

2014/C 202/21

Věc T-30/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. května 2014 – Reagens v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh cínových tepelných stabilisátorů — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP — Stanovení cen, rozdělení trhů a výměna citlivých obchodních informací — Doba trvání porušení — Pokuty — Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006 — Základní částka — Polehčující okolnosti — Platební schopnost — Rovné zacházení — Proporcionalita — Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci — Přiměřenost výše pokuty“

17

2014/C 202/22

Spojené věci T-458/10 až T-467/10 a T-471/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. května 2014 – Mc Bride a další v. Komise „Rybolov — Opatření pro zachování rybolovných zdrojů — Restrukturalizace odvětví — Žádosti o zvýšení cílů víceletého orientačního programu za účelem zlepšení bezpečnosti na palubě — Žádost Irska týkající se několika plavidel — Rozhodnutí přijaté po zrušení původního rozhodnutí týkajícího se téhož řízení Tribunálem — Nové zamítavé rozhodnutí — Nedostatek pravomoci Komise“

18

2014/C 202/23

Věc T-160/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. května 2014 – Adler Modemärkte v. OHIM – Blufin (MARINE BLEU) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství MARINE BLEU — Starší slovní ochranná známka Společenství BLUMARINE — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b), nařízení (ES) č. 207/2009“

19

2014/C 202/24

Věc T-198/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. května 2014 – Německo v. Komise „Sbližování právních předpisů — Směrnice 2009/48/ES — Bezpečnost hraček — Limitní hodnoty pro nitrosaminy, nitrosovatelné látky, olovo, baryum, arsen, antimon a rtuť v hračkách — Rozhodnutí Komise neschválit v plném rozsahu zachování odchylných vnitrostátních ustanovení — Časově omezené schválení — Důkaz o vyšší úrovni ochrany pro lidské zdraví zajištěné vnitrostátními ustanoveními“

20

2014/C 202/25

Věc T-247/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. května 2014 – Argo Group International Holdings v. OHIM – Arisa Assurances (ARIS) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství ARIS — Starší obrazová ochranná známka Společenství ARISA ASSURANCES S. A. — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Koexistence starších ochranných známek na trhu — Zásada amerického práva zvaná ‚Morehouse defense‘ — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

20

2014/C 202/26

Věc T-366/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. května 2014 – Katjes Fassin v. OHIM (Yoghurt-Gums) „Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Yoghurt-Gums — Absolutní důvody pro zamítnutí — Rozlišovací způsobilost — Popisný charakter — Článek 7 odstavec 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009“

21

2014/C 202/27

Věc T-200/13 P P: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. května 2014 – De Luca v. Komise „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Jmenování — Zařazení do platové třídy — Jmenování na pracovní místo ve vyšší funkční skupině na základě otevřeného výběrového řízení — Zamítnutí žaloby v řízení v prvním stupni po vrácení věci Tribunálem — Vstup nového služebního řádu v platnost — Přechodná ustanovení — Článek 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu“

22

2014/C 202/28

Věc T-419/13: Usnesení Tribunálu ze dne 6. května 2014 – Unión de Almacenistas de Hierros de España v. Komise „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se dvou španělských vnitrostátních řízení v oblasti hospodářské soutěže — Implicitní zamítnutí přístupu — Výslovné rozhodnutí přijaté po podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

22

2014/C 202/29

Věc T-103/14 R: Usnesení Tribunálu ze dne 6. května 2014 – Frucona Košice v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Líh a lihoviny — Odepsání daňového dluhu v rámci řízení o kolektivní platební neschopnosti — Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou se společným trhem a nařizující její vrácení — Návrh na vydání předběžného opatření — Nedostatek naléhavosti — Nedostatek fumus boni juris“

23

2014/C 202/30

Věc T-200/14: Žaloba podaná dne 27. března 2014 – Ben Ali v. Rada

23

2014/C 202/31

Věc T-207/14: Žaloba podaná dne 28. března 2014 – Aluwerk Hettstedt v. ECHA

24

2014/C 202/32

Věc T-208/14: Žaloba podaná dne 28. března 2014 – Richard Anton v. ECHA

25

2014/C 202/33

Věc T-217/14: Žaloba podaná dne 9. května 2014 – Gmina Kosakowo v. Komise

26

2014/C 202/34

Věc T-231/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 15. dubna 2014 Evropskou agenturou pro léčivé přípravky proti rozsudku vydanému dne 5. února 2014 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-29/13, Drakeford v. EMA

27


CS

 

Top