Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:202:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 202, 2014. gada 30. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 202

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 30. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 202/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 202/02

Lieta C-43/12: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 6. maija spriedums – Eiropas Komisija/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Direktīva 2011/82/ES — Pārrobežu informācijas apmaiņa par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem — Juridiskā pamata izvēle — LESD 87. panta 2. punkta a) apakšpunkts — LESD 91. pants — Direktīvas seku atstāšana spēkā tās atcelšanas gadījumā

2

2014/C 202/03

Lieta C-347/12: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 8. maija spriedums (Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburga) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Caisse nationale des prestations familiales/Ulrike Wiering, Markus Wiering Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — Regula (EEK) Nr. 574/72 — Ģimenes pabalsti — Regulārie ģimenes pabalsti — Bērna kopšanas pabalsts — “Elterngeld” — “Kindergeld” — Starpības piemaksas aprēķins

3

2014/C 202/04

Lieta C-414/12 P: Tiesas (desmitā palāta) 2014. gada 8. maija spriedums – Bolloré/Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Paškopējošā papīra tirgus — Mātesuzņēmuma vainošana pārkāpumā, ko izdarījis tās meitasuzņēmums — Mātesuzņēmuma tieša piedalīšanās pārkāpumā — Vienlīdzīga attieksme — Administratīvā procesa un tiesvedības ilgums — Saprātīgs termiņš — Tiesības uz aizstāvību

4

2014/C 202/05

Lieta C-483/12: Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 8. maija spriedums (Grondwettelijk Hof (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi — Savienības tiesību īstenošana — Savienības tiesību piemērojamība — Neesamība — Tiesas kompetences neesamība

4

2014/C 202/06

Lieta C-591/12 P: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 8. maija spriedums – Bimbo, SA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Panrico, SA Apelācija — Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Vārdiskas preču zīmes “BIMBO DOUGHNUTS” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Spānijas vārdiska preču zīme “DOGHNUTS” — Relatīvi atteikuma pamati — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Sajaukšanas iespējas visaptverošs vērtējums — Saliktas vārdiskas preču zīmes elementa autonoma un atšķirīga vieta

5

2014/C 202/07

Lieta C-604/12: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 8. maija spriedums (Supreme Court (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – H.N./Minister for Justice, Equality and Law Reform, Īrija, Attorney General Direktīva 2004/83/EK — Bēgļa statusa vai alternatīvā aizsardzības statusa piešķiršanas nosacījumu obligātie standarti — Direktīva 2005/85/EK — Minimālie standarti saistībā ar procedūru bēgļa statusa piešķiršanai vai atņemšanai dalībvalstīs — Valsts procesuālā tiesību norma, atbilstoši kurai alternatīvās aizsardzības statusa pieteikumus izskata tikai tad, ja iepriekš ticis noraidīts pieteikums bēgļa statusa piešķiršanai — Pieļaujamība — Dalībvalstu procesuālā autonomija — Efektivitātes princips — Tiesības uz labu pārvaldību — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 41. pants — Izskatīšanas procedūras objektivitāte un ātrums

6

2014/C 202/08

Lieta C-15/13: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 8. maija spriedums (Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH/Datenlotsen Informationssysteme GmbH Piegāžu publiskā iepirkuma līgumi — Direktīva 2004/18/EK — Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, neuzsākot uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūru — Tā sauktā “in house” piešķiršana — Līgumslēdzējs, kas ir juridiski nošķirts no līgumslēdzējas iestādes — “Līdzīgas kontroles” nosacījums — Līgumslēdzēja iestāde un līgumslēdzējs, kuru starpā nav kontroles saiknes — Trešā persona – valsts iestāde, kas pār līgumslēdzēju iestādi īsteno daļēju kontroli un pār līgumslēdzēju īsteno kontroli, kuru varētu atzīt par “līdzīgu” — “Horizontāls iekšējs darījums”

7

2014/C 202/09

Lieta C-35/13: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 8. maija spriedums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del “Salame Felino” u.c. Lauksaimniecība — Lauksaimniecības produkti un pārtikas produkti — Regula (EEK) Nr. 2081/92 — 2. pants — Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzība — Materiālā piemērošanas joma — Aizsardzība valsts teritorijā — Reģistrācijas Kopienā neesamība — Sekas — Tādu nosaukumu aizsardzība, kas ir saistīti ar precēm bez īpašas saiknes starp to īpašībām un ģeogrāfisko izcelsmi — Nosacījumi

8

2014/C 202/10

Lieta C-161/13: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 8. maija spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Idrodinamica Spurgo Velox u.c./Acquedotto Pugliese SpA Publiskie iepirkumi — Ūdens nozare — Direktīva 92/13/EEK — Efektīvas un ātras pārsūdzības procedūras — Termiņi prasību celšanai — Datums, kurā sāk skaitīt šos termiņus

9

2014/C 202/11

Lieta C-162/14: Prasība, kas celta 2014. gada 4. aprīlī – Eiropas Komisija/Polijas Republika

10

2014/C 202/12

Lieta C-179/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. aprīlī – Eiropas Komisija/Ungārija

10

2014/C 202/13

Lieta C-187/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 16. aprīlī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – Skatteministeriet/DSV Road A/S

12

2014/C 202/14

Lieta C-189/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 16. aprīlī iesniedza Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Kipra) – Bogdan Chain/Atlanco LTD

12

2014/C 202/15

Lieta C-198/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 22. aprīlī iesniedza Helsingin hovioikeus (Somija) – Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio – Tullihallitus

13

2014/C 202/16

Lieta C-202/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 13. februārī iesniedza Cour administrative d'appel de Nantes (Francija) – Adiamix/Direction départementale des finances publiquesPôle Gestion fiscale

14

2014/C 202/17

Lieta C-207/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 25. aprīlī iesniedza Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) – Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o./Slovēnijas Republika - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

15

2014/C 202/18

Lieta C-209/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 25. aprīlī iesniedza Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) – NLB Leasing d.o.o./Slovēnijas Republika - Ministrstvo za finance

15

2014/C 202/19

Lieta C-633/13: Tiesas 2014. gada 13. marta rīkojums (Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, piedaloties P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

16

 

Vispārējā tiesa

2014/C 202/20

Lieta T-406/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. maija spriedums – Donau Chemie/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Tēraudrūpniecībā un gāzes ieguves rūpniecībā izmantojamā kalcija karbīda un magnija tirgi EEZ, izņemot Īriju, Spāniju, Portugāli un Apvienoto Karalisti — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Cenu noteikšana un tirgus sadale — Naudas sodi — Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. pants — 2006. gada pamatnostādnes naudas sodu noteikšanai — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Sadarbība administratīvajā procesā — Pienākums norādīt pamatojumu — Vienlīdzīga attieksme — Samērīgums — Maksātspēja

17

2014/C 202/21

Lieta T-30/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. maija spriedums – Reagens/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Alvas savienojumu Eiropas tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Cenu noteikšanas, tirgus sadale un apmaiņa ar sensitīvu komercinformāciju — Pārkāpuma ilgums — Naudas sodi — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — Pamatsumma — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Maksātspēja — Vienlīdzīga attieksme — Samērīgums — Neierobežota kompetence — Atbilstošs naudas soda apmērs

17

2014/C 202/22

Apvienotās lietas no T-458/10 līdz T-467/10 un T-471/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 13. maija spriedums – McBride u.c./Komisija Zivsaimniecība — Zivju resursu saglabāšanas pasākumi — Nozares restrukturizācija — Lūgumi par daudzgadu vadības programmas mērķu palielināšanu, lai uzlabotu drošību uz klāja — Īrijas lūgums attiecībā uz dažādiem kuģiem — Lēmums, kas pieņemts pēc Vispārējās tiesas veiktas sākotnējā nolēmuma, kas attiecās uz šo pašu procedūru, atcelšanas — Lēmuma jauns noraidījums — Komisijas kompetences neesamība

18

2014/C 202/23

Lieta T-160/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. maija spriedums – Adler Modemärkte/ITSB – Blufin (“MARINE BLEU”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “MARINE BLEU” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “BLUMARINE” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

19

2014/C 202/24

Lieta T-198/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. maija spriedums – Vācija/Komisija Tiesību aktu tuvināšana — Direktīva 2009/48/EK — Rotaļlietu drošums — Nitrozamīnu, nitrozējamo vielu, svina, bārija, arsēna, antimona un dzīvsudraba robežvērtības rotaļlietās — Komisijas lēmums neapstiprināt pilnībā valsts noteikumu, kuros ir atkāpes no tām, atstāšanu spēkā — Apstiprinājums ar ierobežojumu laikā — Pierādījums par valsts noteikumu sniegto augstāka līmeņa cilvēka veselības aizsardzību

20

2014/C 202/25

Lieta T-247/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 20. maija spriedums – Argo Group International/ITSB – Arisa Assurances (“ARIS”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “ARIS” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “ARISA ASSURANCES S. A.” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Agrāko preču zīmju līdzāspastāvēšana tirgū — ASV tiesību princips, saukts “Morehouse defense” — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

20

2014/C 202/26

Lieta T-366/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 15. maija spriedums – Katjes Fassin/ITSB (“Yoghurt-Gums”) Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes “Yoghurt-Gums” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Atšķirtspēja — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts

21

2014/C 202/27

Lieta T-200/13 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 20. maija spriedums – De Luca/Komisija Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amatā — Klasificēšana pakāpē — Iecelšana amatā augstākā funkciju grupā pēc atklāta konkursa — Prasības noraidīšana pirmajā instancē pēc tam, kad Vispārējā tiesa bija lietu nodevusi atpakaļ — Jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā — Pārejas noteikumi — Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkts

22

2014/C 202/28

Lieta T-419/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 6. maija rīkojums – Unión de Almacenistas de Hierros de España/Komisija Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti attiecībā uz diviem Spānijas procesiem konkurences jomā — Netieši izteikts piekļuves atteikums — Tiešs lēmums, kas pieņemts pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

22

2014/C 202/29

Lieta T-103/14 R: Vispārējās tiesas 2014. gada 6. maija rīkojums – Frucona Košice/Komisija Pagaidu noregulējums — Valsts atbalsts — Alkohols un spirtotie dzērieni — Nodokļu parāda norakstīšana saistībā ar kolektīvās maksātnespējas procedūru — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots atgūt atbalstu — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība — Fumus boni juris neesamība

23

2014/C 202/30

Lieta T-200/14: Prasība, kas celta 2014. gada 27. martā – Ben Ali/Padome

23

2014/C 202/31

Lieta T-207/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. martā – Aluwerk Hettstedt/ECHA

24

2014/C 202/32

Lieta T-208/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. martā – Richard Anton/ECHA

25

2014/C 202/33

Lieta T-217/14: Prasība, kas celta 2014. gada 9. aprīlī – Gmina Kosakowo/Komisija

26

2014/C 202/34

Lieta T-231/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2014. gada 5. februāra spriedumu lietā F-29/13 Drakeford/EZA 2014. gada 15. aprīlī iesniedza Eiropas Zāļu aģentūra

27


LV

 

Top