EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:202:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 202, 30. juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 202

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
30. juni 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 202/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 202/02

Sag C-43/12: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. maj 2014 — Europa-Kommissionen mod Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — direktiv 2011/82/EU — grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser — valg af retsgrundlag — artikel 87, stk. 2, litra a), TEUF — artikel 91 TEUF — opretholdelse af direktivets virkninger i tilfælde af annullation)

2

2014/C 202/03

Sag C-347/12: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 8. maj 2014 — Caisse nationale des prestations familiales mod Ulrike Wiering og Markus Wiering (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) (Præjudiciel forelæggelse — social sikring — forordning (EØF) nr. 1408/71 — forordning (EØF) nr. 574/72 — familieydelser — børnetilskud — børnepasningsydelse — »Elterngeld« — »Kindergeld« — beregning af det forskelsbetingede supplement)

3

2014/C 202/04

Sag C-414/12 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 8. maj 2014 — Bolloré mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — markedet for karbonfrit papir — moderselskabet pålagt ansvaret for overtrædelse begået af dets datterselskab — moderselskabets direkte deltagelse i overtrædelsen — ligebehandling — varigheden af den administrative og retslige procedure — rimelig frist — ret til forsvar)

4

2014/C 202/05

Sag C-483/12: Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. maj 2014 — Pelckmans Turnhout NV mod Walter Van Gastel Balen NV m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Grondwettelijk Hof — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — princippet om ligebehandling og om forbud mod forskelsbehandling — gennemførelse af EU-retten — EU-rettens anvendelsesområde — foreligger ikke — Domstolen ikke kompetent)

4

2014/C 202/06

Sag C-591/12 P: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 8. maj 2014 — Bimbo, SA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Panrico, SA (Appel — EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af ordmærket BIMBO DOUGHNUTS — det ældre spanske varemærke DOGHNUTS — relative registreringshindringer — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b) — helhedsvurdering af risikoen for forveksling — en bestanddel i et sammensat ordmærke med en selvstændig adskillelsesevne)

5

2014/C 202/07

Sag C-604/12: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 8. maj 2014 — H.N. mod Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland og Attorney General (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court — Irland) (Direktiv 2004/83/EF — minimumsstandarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus — direktiv 2005/85/EF — minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne — national procedureregel, der gør behandlingen af en ansøgning om subsidiær beskyttelse betinget af et forudgående afslag på en ansøgning om tildeling af flygtningestatus — lovlig — medlemsstaternes procesautonomi — effektivitetsprincippet — ret til god forvaltning — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 41 — uvildig og hurtig procedure)

6

2014/C 202/08

Sag C-15/13: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 8. maj 2014 — Technische Universität Hamburg-Harburg og Hochschul-Informations-System GmbH mod Datenlotsen Informationssysteme GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Tyskland) (Offentlige indkøb — direktiv 2004/18/EF — tildeling af kontrakten uden indledning af en offentlig udbudsprocedure — såkaldt »in house«-tildeling — ordremodtageren juridisk forskellig fra den ordregivende myndighed — betingelse om »tilsvarende kontrol« — den ordregivende myndighed og ordremodtageren ikke i et indbyrdes kontrolforhold — ekstern offentlig myndighed, som udøver en delvis kontrol med den ordregivende myndighed og med ordremodtageren, som vil kunne kvalificeres som »tilsvarende« — »horisontal in house-tildeling«)

7

2014/C 202/09

Sag C-35/13: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 8. maj 2014 — Assica — Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi og Kraft Foods Italia SpA. mod Associazioni fra produttori per la tutela del »Salame Felino« m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Landbrug — landbrugsprodukter og levnedsmidler — forordning nr. 2081/92 (EØF) — artikel 2 — beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser — materielt anvendelsesområde — beskyttelse på det nationale område — manglende fællesskabsregistrering — følger — beskyttelse af betegnelser for produkter for hvilke der ikke er nogen særlig sammenhæng mellem deres kendetegn og deres geografiske oprindelse — betingelser)

8

2014/C 202/10

Sag C-161/13: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 8. maj 2014 — Idrodinamica Spurgo Velox m.fl. mod Acquedotto Pugliese SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italien) (Offentlige kontrakter — vandsektoren — direktiv 92/13/EØF — effektive og hurtige klageprocedurer — klagefrister — tidspunktet, fra hvilket disse frister begynder at løbe)

9

2014/C 202/11

Sag C-162/14: Sag anlagt den 4. april 2014 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

10

2014/C 202/12

Sag C-179/14: Sag anlagt den 10. april 2014 — Kommissionen mod Ungarn

10

2014/C 202/13

Sag C-187/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 16. april 2014, Skatteministeriet mod DSV Road A/S

12

2014/C 202/14

Sag C-189/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af dall’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cypern) den 16. april 2014 — Bogdan Chain mod Atlanco LTD

12

2014/C 202/15

Sag C-198/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Helsingin hovioikeus (Finland) den 22. april 2014 — Valev Visnapuu mod Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki) og Suomen valtio — Tullihallitus

13

2014/C 202/16

Sag C-202/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour administrative d’appel de Nantes (Frankrig) den 13. februar 2014 — Adiamix mod Direction départementale des finances publiques — Pôle Gestion fiscale

14

2014/C 202/17

Sag C-207/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 25. april 2014 — Hotel Sava Rogaška, Gostinstvo og turizem in storitve, d.o.o. mod Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

15

2014/C 202/18

Sag C-209/14: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 25. april 2014 — NLB Leasing d.o.o. mod Repubblica di Slovenia — Ministrstvo za finance

15

2014/C 202/19

Sag C-633/13: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 13. marts 2014 — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji mod Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, med deltagelse af P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen)

16

 

Retten

2014/C 202/20

Sag T-406/09: Rettens dom af 14. maj 2014 — Donau Chemie mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for calciumcarbid og magnesium til brug i stål- og gassektoren i EØF, med undtagelse af Irland, Spanien, Portugal og Det Forenede Kongerige — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF — prisfastsættelse og markedsopdeling — bøder — artikel 23 i forordning (EF) nr. 1/2003 — retningslinjerne for beregning af bøder af 2006 — formildende omstændigheder — samarbejde under den administrative procedure — begrundelsespligt — ligebehandling — proportionalitet — betalingsevne)

17

2014/C 202/21

Sag T-30/10: Rettens dom af 14. maj 1014 — Reagens mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — det europæiske marked for tinvarmestabilisatorer — beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 — prisfastsættelse, opdeling af markedet og udveksling af kommercielt følsomme oplysninger — overtrædelsens varighed — bøder — retningslinjerne for beregning af bøder af 2006 — grundbeløbet — formildende omstændigheder — betalingsevne — ligebehandling — proportionalitet — fuld prøvelsesret — passende bødestørrelse)

17

2014/C 202/22

Forenede sager T-458/10 — T-467/10 og T-471/10: Rettens dom af 13. maj 2014 — McBride m.fl. mod Kommissionen (Fiskeri — foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne — omstrukturering af sektoren — anmodninger om forøgelse af målene for det flerårige udviklingsprogram af hensyn til forbedringer vedrørende sikkerheden om bord — anmodning indgivet af Irland vedrørende forskellige fartøjer — afgørelse truffet efter Rettens annullation af den oprindelige afgørelse vedrørende den samme procedure — ny afgørelse om afslag — Kommissionens manglede kompetence)

18

2014/C 202/23

Sag T-160/12: Rettens dom af 14. maj 2014 — Adler Modemärkte mod KHIM — Blufin (MARINE BLEU) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket MARINE BLEU — det ældre EF-ordmærke BLUMARINE — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

19

2014/C 202/24

Sag T-198/12: Rettens dom af 14. maj 2014 — Tyskland mod Kommissionen (Tilnærmelse af lovgivningerne — direktiv 2009/48/EF — sikkerhedskrav til legetøj — grænseværdierne for nitrosaminer, nitroserbare stoffer, bly, barium, arsen, antimon og kviksølv i legetøj — Kommissionens afgørelse om ikke fuldstændigt at godkende opretholdelsen af de nationale bestemmelser, der fraviger herfra — tidsbegrænset godkendelse — bevis for et højere beskyttelsesniveau for menneskers sundhed i de nationale bestemmelser)

20

2014/C 202/25

Sag T-247/12: Rettens dom af 20. maj 2014 — Argo Group International Holdings mod KHIM — Arisa Assurances (ARIS) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket ARIS — det ældre EF-figurmærke ARISA ASSURANCES S.A. — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — tegnenes lighed — ældre varemærkers sameksistens på markedet — princippet i amerikansk ret »Morehouse defense« — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

20

2014/C 202/26

Sag T-366/12: Rettens dom af 15. maj 2014 — Katjes Fassin mod KHIM (Yoghurt-Gums) (EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket Yoghurt-Gums — absolutte hindringer for registrering — fornødent særpræg — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr 207/2009)

21

2014/C 202/27

Sag T-200/13 P: Rettens dom af 20. maj 2014 — De Luca mod Kommissionen (Appel — personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — indplacering i lønklasse — udnævnelse i en stilling i en højere ansættelsesgruppe efter en almindelig udvælgelsesprøve — frifindelse i første instans efter Rettens hjemvisning — ikrafttræden af den nye vedtægt — overgangsbestemmelser — artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten)

22

2014/C 202/28

Sag T-419/13: Rettens kendelse af 6. maj 2014 — Unión de Almacenistas de Hierros de España mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende to spanske sager på konkurrenceområdet — stiltiende afslag på aktindsigt — udtrykkelig afgørelse vedtaget efter sagsanlæggelse — ufornødent at træffe afgørelse)

22

2014/C 202/29

Sag T-103/14 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 6. maj 2014 — Frucona Košice mod Kommissionen (Foreløbige forholdsregler — statsstøtte — alkohol og spiritus — afskrivning af en skattegæld i forbindelse med en kollektiv insolvensbehandling — afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked og pålægges tilbagesøgt — begæring om udsættelse af gennemførelse — manglende uopsættelighed — manglende fumus boni juris)

23

2014/C 202/30

Sag T-200/14: Sag anlagt den 27. marts 2014 — Ben Ali mod Rådet

23

2014/C 202/31

Sag T-207/14: Sag anlagt den 28. marts 2014 — Aluwerk Hettstedt mod ECHA

24

2014/C 202/32

Sag T-208/14: Sag anlagt den 28. marts 2014 — Richard Anton mod ECHA

25

2014/C 202/33

Sag T-217/14: Sag anlagt den 9. april 2014 — Gmina Kosakowo mod Kommissionen

26

2014/C 202/34

Sag T-231/14 P: Appel iværksat den 15. april 2014 af Det Europæiske Lægemiddelagentur til prøvelse af Personalerettens dom af 5. februar 2014 i sag F-29/13, Drakeford mod EMEA

27


DA

 

Top