EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AP0542

Euroopa Parlamendi 10. detsembril 2013. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Bangladeshist pärit riisi impordi kohta (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))

ELT C 468, 15.12.2016, p. 266–271 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 468/266


P7_TA(2013)0542

Bangladeshist pärit riisi import ***I

Euroopa Parlamendi 10. detsembril 2013. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Bangladeshist pärit riisi impordi kohta (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD)) (1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

(2016/C 468/51)

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Bangladeshist pärit riisi impordi kohta

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Bangladeshist pärit riisi impordi kohta , millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3491/90

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)

Selleks et tagada impordi sooduskorra usaldusväärsus ja tõhusus, tuleks komisjonile anda õigus võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud korras vastu õigusakte, et kehtestada eeskirjad, mille alusel sooduskorrast osavõtu tingimuseks on tagatise esitamine. Eriti oluline on, et komisjon peaks ettevalmistustöö käigus vajalikke konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(3)

Selleks et tagada impordi sooduskorra usaldusväärsus ja tõhusus, tuleks komisjonile anda õigus võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud korras vastu õigusakte, et kehtestada eeskirjad, mille alusel sooduskorrast osavõtu tingimuseks on tagatise esitamine vastavalt komisjoni 22. detsembri 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1964/2006 (milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad Bangladeshist pärit riisi impordikvootide avamiseks ja haldamiseks vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 3491/90)  (2). Eriti oluline on, et komisjon peaks ettevalmistustöö käigus vajalikke konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)

Selleks et tagada ühetaolised tingimused käesoleva määruse rakendamiseks, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, tuleks neid volitusi teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes. Kui impordi sooduskorda on siiski vaja peatada, peaks komisjonil olema lubatud vastu võtta rakendusakte ilma määrust (EL) nr 182/2011 kohaldamata.

(4)

Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks teatavate meetmete vastuvõtmise ühetaolised tingimused , tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, tuleks neid volitusi teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes. Kui impordi sooduskorda on siiski vaja peatada, peaks komisjon võtma vastu rakendusakti ilma määrust (EL) nr 182/2011 kohaldamata.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)

Selle tagamiseks, et impordi sooduskorra eelised on piiratud üksnes Bangladeshist pärit riisiga, tuleks välja anda päritolusertifikaat ning ekspordiriik peaks kehtestama impordi tollimaksu vähendamisele vastava summa ulatuses ekspordimaksu,

(7)

Selle tagamiseks, et impordi sooduskorra eelised on piiratud üksnes Bangladeshist pärit riisiga, tuleks välja anda päritolusertifikaat.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7a)

Käesolev määrus on osa liidu ühisest kaubanduspoliitikast, mis peab olema kooskõlas aluslepingu artiklis 208 sätestatud arengukoostöö valdkonda hõlmava liidu poliitika eesmärkidega, eelkõige vaesuse kaotamise ning säästva arengu ja hea valitsemistava edendamise põhimõttega arengumaades. Seega peab see ka olema vastavuses Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) nõuetega, eriti üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) raames 1979. aastal vastu võetud otsuses arengumaade diferentseeritud ja soodsama režiimi, vastastikuse ja täielikuma osalemise kohta (volitusklausel), mille kohaselt WTO liikmed võivad arengumaadele pakkuda diferentseeritud ja sooduskohtlemist.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7b)

Käesolev määrus põhineb ka selle tunnustamisel, et väikepõllumajandustootjatel ja põllumajandustöölistel on õigus inimväärsele sissetulekule ning ohutule ja tervislikule töökeskkonnale, ning et see on väga tähtis seoses üldeesmärkide saavutamisega, mis on seotud arenguriikidele ja eriti vähim arenenud riikidele kaubandussoodustuste andmisega. Liidu eesmärk on määratleda ja viia ellu ühist poliitikat ja ühistegevusi, mis toetavad arengumaade säästvat majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonna-alast arengut, pidades esmaseks eesmärgiks vaesuse kaotamist. Seetõttu on väga tähtis ratifitseerida ja tulemuslikult rakendada inim- ja tööõigusi, keskkonnakaitset ning head valitsemistava käsitlevad põhilised rahvusvahelised konventsioonid, mida näitab stimuleeriv erikord, mille raames pakutakse täiendavaid soodustusi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrusele (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta  (3) .

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7c)

Et tagada määruse kooskõla Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 208 üldsätetega peaks käesoleva määruse kohaldamisalasse jääma vaid riis, mida toodetakse, koristatakse ja töödeldakse vastavalt määruse (EL) nr 978/2012 VIII lisas loetletud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonidele sunniviisilise töö (nr 29), ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse (nr 87), organiseerumisõiguse ja kollektiivse läbirääkimisõiguse kaitse (nr 98), sunniviisilise töö kaotamise (nr 105), diskrimineerimise (töö saamise ja kutsealale pääsemise valdkonnas) (nr 111) ja lapstööjõu kasutamise halvimate vormide (nr 182) kohta;

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a.     Käesolevas määruses tunnistatakse väikepõllumajandustootjate ja põllumajandustööliste õigust inimväärsele sissetulekule ja ohutule ning tervislikule töökeskkonnale ning peetakse selle õiguse austamist väga tähtsaks seoses üldeesmärkide saavutamisega, mis on seotud arenguriikidele ja eriti vähim arenenud riikidele kaubandussoodustuste andmisega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.    Määruse (EL) nr XXXX/XXXX artikli 323 lõikes 1 osutatud komitee abita vastuvõetud rakendusaktiga peatab komisjon lõikes 1 sätestatud impordi sooduskorra kohaldamise, kui ta teeb kindlaks, et jooksval aastal on kõnealuse sooduskorra kohaselt imporditud lõikes 2 osutatud kogus.

3.   Komisjon võtab vastu rakendusakti, mis peatab lõikes 1 sätestatud impordi sooduskorra kohaldamise, kui ta teeb kindlaks, et jooksval aastal on kõnealuse sooduskorra kohaselt imporditud käesoleva artikli lõikes 2 osutatud kogus. Kõnealune rakendusakt võetakse vastu artikli 5 a lõikes 2 osutatud menetlust kohaldamata.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)

on esitatud tõend selle kohta, et Bangladesh on kehtestanud lõikes 1 osutatud vähendamisele vastava summa ulatuses ekspordimaksu,

välja jäetud

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.   Artiklis 3 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õigus antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumise päevast .

2.   Artiklis 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates  (*1). Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.   Kooskõlas artikliga 3 vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne nimetatud tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

5.   Kooskõlas artikliga 3 vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne nimetatud tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega nelja kuu võrra.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 5a

 

Komiteemenetlus

 

1.     Komisjoni abistab põllumajandusturgude ühise korralduse komitee, mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu ..… määruse (EL) nr [xxxx/yyyy], millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus)  (4) artikli [323 lõikega 1]. Kõnealusest komiteest saab komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

2.     Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

 

3.     Kui komitee arvamust tuleb küsida kirjaliku menetluse teel, lõpetatakse kõnealune menetlus tulemuseta, kui arvamuse esitamise tähtaja jooksul teeb komitee eesistuja vastavasisulise otsuse või enamus komitee liikmeid seda nõuab.


(1)  Seejärel saadeti asi vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A7-0304/2013).

(2)   ELT L 408, 30.12.2006, lk 19.

(3)   ELT L 303, 31.10.2012, lk 1.

(*1)   Käesoleva määruse jõustumiskuupäev.

(4)   COD 2010/0385


Top