EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:468:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 468, 15 декември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 468

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
15 декември 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2013—2014
Заседания от 9 до 12 декември 2013 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 89 E, 28.3.2014 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

1


 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 10 декември 2013 r.

2016/C 468/01

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г., съдържаща препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада (2013/2133(INI))

2

2016/C 468/02

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно рамката за възстановяване и оздравяване на небанковите институции (2013/2047(INI))

5

2016/C 468/03

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно индустриалната политика на ЕС за космическия сектор — разгръщането на потенциала за икономически растеж в космическия сектор (2013/2092(INI))

12

2016/C 468/04

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа (2013/2063(INI))

19

2016/C 468/05

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно становището относно доклада за оценка във връзка с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Службата (2013/2053(INI))

30

2016/C 468/06

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно проекта на регламент на Съвета за установяване на критерии за случаите, когато оползотворената хартия престава да бъде отпадък съгласно член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (D021155/01 — 2012/2742(RPS))

33

2016/C 468/07

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно аспектите, свързани с равенството между половете, на европейската рамка за националните стратегии за интеграция на ромите (2013/2066(INI))

36

2016/C 468/08

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно усилията на международната общност в областта на развитието и изграждането на държавните структури в Южен Судан (2013/2090(INI))

45

2016/C 468/09

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа (2013/2062(INI))

57

2016/C 468/10

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно сексуалното и репродуктивното здраве и права (2013/2040(INI))

66

2016/C 468/11

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно доброволчеството и доброволческата дейност в Европа (2013/2064(INI))

67

 

Сряда, 11 декември 2013 r.

2016/C 468/12

Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. съдържаща препоръки към Комисията относно координацията на донорите от ЕС в областта на помощта за развитие (2013/2057(INL))

73

2016/C 468/13

Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно годишния доклад за 2012 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС по въпроса (2013/2152(INI))

80

2016/C 468/14

Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно годишния доклад за политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2013/2075(INI))

100

2016/C 468/15

Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно поддържането на производството на мляко в планинските региони, необлагодетелстваните региони и най-отдалечените региони след изтичането на срока на млечните квоти (2013/2097(INI))

114

2016/C 468/16

Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно подхода на ЕС за устойчивост и намаляване на риска от бедствия в развиващите се държави: извличане на поуки от кризите в областта на продоволствената сигурност (2013/2110(INI))

120

2016/C 468/17

Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно жените с увреждания (2013/2065(INI))

128

2016/C 468/18

Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно Европейски план за действие в областта на търговията на дребно в полза на всички участници (2013/2093(INI))

140

 

Четвъртък, 12 декември 2013 r.

2016/C 468/19

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно eкоиновациите — разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда (2012/2294(INI))

146

2016/C 468/20

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно призива за измерим и обвързващ ангажимент за борба срещу укриването и избягването на данъци в ЕС (2013/2963(RSP))

155

2016/C 468/21

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно напредъка при прилагането на националните стратегии за интеграция на ромското население (2013/2924(RSP))

157

2016/C 468/22

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно резултатите от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна (2013/2983(RSP))

163

2016/C 468/23

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно доклада за напредъка на Албания от 2013 г. (2013/2879(RSP))

167

2016/C 468/24

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (19—20 декември 2013 г.) (2013/2626(RSP))

173

2016/C 468/25

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно конституционните проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз (2012/2078(INI))

176

2016/C 468/26

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно отношенията на Европейския парламент с институциите, представляващи националните правителства (2012/2034(INI))

187

2016/C 468/27

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно екологосъобразната инфраструктура — увеличаване на природния капитал на Европа (2013/2663(RSP))

190

2016/C 468/28

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно годишния доклад за 2012 г. на Европейската централна банка (2013/2076(INI))

195

2016/C 468/29

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно положението в Централноафриканската република (2013/2980(RSP))

202

2016/C 468/30

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно отнемането на органи в Китай (2013/2981(RSP))

208

2016/C 468/31

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно положението в Шри Ланка (2013/2982(RSP))

210


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 10 декември 2013 r.

2016/C 468/32

Решение на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно доклади за констативни посещения за извършването на проверки по петиции (тълкуване на член 202, параграф 5 от Правилника) (2013/2258(REG))

213


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Вторник, 10 декември 2013 r.

2016/C 468/33

P7_TA(2013)0519
Програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година (COM(2011)0759 — C7-0439/2011 — 2011/0369(COD))
P7_TC1-COD(2011)0369
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ за периода 2014—2020 година

214

2016/C 468/34

P7_TA(2013)0520
Програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г. ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и гражданство“ за периода 2014—2020 година (COM(2011)0758 — C7-0438/2011 — 2011/0344(COD))
P7_TC1-COD(2011)0344
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година

216

2016/C 468/35

P7_TA(2013)0521
Автономни търговски преференции за Молдова ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова (COM(2013)0678 — C7-0305/2013 — 2013/0325(COD))
P7_TC1-COD(2013)0325
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 10 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова

217

2016/C 468/36

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (14165/2013 — C7-0415/2013 — 2013/0315(NLE))

218

2016/C 468/37

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно проекта на решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенцията относно безопасността при използването на химикали на работното място от 1990 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 170) (11463/2013 — C7-0236/2013 — 2012/0320(NLE))

219

2016/C 468/38

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност (12324/2013 — C7-0379/2013 — 2013/0083(NLE))

220

2016/C 468/39

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз (16112/2012 — C7-0285/2013 — 2012/0304(NLE))

221

2016/C 468/40

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на преработен Меморандум за разбирателство със Съединените американски щати относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (14374/2013 — C7-0377/2013 — 2013/0324(NLE))

222

2016/C 468/41

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансово участие, предвидени в споразумението между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар (2013—2018 г.) (08701/2013 — C7-0216/2013 — 2013/0102(NLE))

223

2016/C 468/42

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Съвета за откриване и определяне на начина на администриране на автономни тарифни квоти на Съюза при внос на някои рибни продукти в Канарските острови от 2014 до 2020 г. (COM(2013)0552 — C7-0262/2013 — 2013/0266(CNS))

224

2016/C 468/43

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/001 FI/Nokia от Финландия) (COM(2013)0707 — C7-0359/2013 — 2013/2264(BUD))

225

2016/C 468/44

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/003 DE/First Solar, подадено от Германия) (COM(2013)0706 — C7-0358/2013 — 2013/2263(BUD))

228

2016/C 468/45

Резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/011 DK/Vestas от Дания) (COM(2013)0703 — C7-0357/2013 — 2013/2262(BUD))

231

2016/C 468/46

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (EО) № 1954/2003 и (EО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (EО) № 2371/2002 и (EО) № 639/2004 на Съвета и Решение (EО) № 2004/585 на Съвета (12007/3/2013 — C7-0375/2013 — 2011/0195(COD))

235

2016/C 468/47

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (12005/2/2013 — C7-0376/2013 — 2011/0194(COD))

237

2016/C 468/48

P7_TA(2013)0539
Североизточна част на Атлантическия океан: риболов на дълбоководни запаси и риболов в международни води ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (EО) № 2347/2002 (COM(2012)0371 — C7-0196/2012 — 2012/0179(COD))
P7_TC1-COD(2012)0179
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 декември 2013 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕО) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета

239

2016/C 468/49

P7_TA(2013)0540
Механизъм за гражданска защита ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2011)0934 — C7-0519/2011 — 2011/0461(COD))
P7_TC1-COD(2011)0461
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 декември 2013 г. с оглед на приемането на Решение …/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

263

2016/C 468/50

P7_TA(2013)0541
Договорите за кредити за жилищни имоти ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни имоти (COM(2011)0142 — C7-0085/2011 — 2011/0062(COD))
P7_TC1-COD(2011)0062
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 декември 2013 г. с оглед на приемането на Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на Директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/EС и Регламент (EС) № 1093/2010

265

2016/C 468/51

Изменения, приети от Европейския парламент на 10 декември 2013 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на ориз с произход от Бангладеш (COM(2012)0172 — C7-0102/2012 — 2012/0085(COD))

266

2016/C 468/52

P7_TA(2013)0543
График на търговете за квоти за емисии на парникови газове ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове (COM(2012)0416 — C7-0203/2012 — 2012/0202(COD))
P7_TC1-COD(2012)0202
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 декември 2013 г. с оглед на приемането на Решение …/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед уточняване на разпоредбите относно графика на търговете за квоти за емисии на парникови газове

272

 

Сряда, 11 декември 2013 r.

2016/C 468/53

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 30 октомври 2013 г. относно условията за предоставяне на разположение на уебсайт на декларация за експлоатационни показатели относно строителни продукти (C(2013)7086 — 2013/2928(DEA))

273

2016/C 468/54

P7_TA(2013)0552
Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) (COM(2011)0913 — C7-0510/2011 — 2011/0449(COD))
P7_TC1-COD(2011)0449
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) и за отмяна на Решения 2001/923/EО, 2001/924/EО, 2006/75/EО, 2006/76/EО, 2006/849/EО и 2006/850/ЕО на Съвета

274

2016/C 468/55

P7_TA(2013)0553
Изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. (COM(2013)0525 — C7-0224/2013 — 2013/0249(COD))
P7_TC1-COD(2013)0249
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г.

275

2016/C 468/56

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно проекторешението на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Конвенция № 189 относно достойния труд на домашните работници от 2011 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 189) (11462/2013 — C7-0234/2013 — 2013/0085(NLE))

276

2016/C 468/57

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Армения за общите принципи на участие на Република Армения в програми на Съюза (16469/2012 — C7-0009/2013 — 2012/0247(NLE))

277

2016/C 468/58

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз и Френската република за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане на доходи от спестявания и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (COM(2013)0555 — C7-0360/2013 — 2013/0269(NLE))

278

2016/C 468/59

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2002/546/ЕО относно удължаване на период на неговото прилагане (COM(2013)0781 — C7-0420/2013 — 2013/0387(CNS))

279

2016/C 468/60

Решение на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за назначаване на Фил Уин Оуен за член на Сметната палата (C7-0313/2013 — 2013/0811(NLE))

280

2016/C 468/61

Решение на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложение за назначаване на Алекс Бренинкмейер за член на Сметната палата (C7-0312/2013 — 2013/0810(NLE))

281

2016/C 468/62

Решение на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложение за назначаване на Анри Гретен за член на Сметната палата (C7-0309/2013 — 2013/0807(NLE))

282

2016/C 468/63

Решение на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложение за назначаване на Николаос Милионис за член на Сметната палата (C7-0310/2013 — 2013/0808(NLE))

283

2016/C 468/64

Решение на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложение за назначаване на Даниел Ламарк за член на Сметната палата (C7-0311/2013 — 2013/0809(NLE))

284

2016/C 468/65

Решение на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението на Европейската централна банка за назначаването на председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (N7-0103/2013 — C7-0424/2013 — 2013/0901(NLE))

285

2016/C 468/66

P7_TA(2013)0565
Общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за външна дейност (COM(2011)0842 — C7-0494/2011 — 2011/0415(COD))
P7_TC1-COD(2011)0415
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за финансиране на външната дейност

286

2016/C 468/67

P7_TA(2013)0566
Инструмент за стабилност ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за стабилност (COM(2011)0845 — C7-0497/2011 — 2011/0413(COD))
P7_TC1-COD(2011)0413
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира

288

2016/C 468/68

P7_TA(2013)0567
Европейски инструмент за съседство ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски инструмент за съседство (COM(2011)0839 — C7-0492/2011 — 2011/0405(COD))
P7_TC1-COD(2011)0405
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски инструмент за съседство

290

2016/C 468/69

P7_TA(2013)0568
Инструмент за предприсъединителна помощ ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) (COM(2011)0838 — C7-0491/2011 — 2011/0404(COD))
P7_TC1-COD(2011)0404
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)

293

2016/C 468/70

P7_TA(2013)0569
Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави (COM(2011)0843 — C7-0495/2011 — 2011/0411(COD))
P7_TC1-COD(2011)0411
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави

296

2016/C 468/71

P7_TA(2013)0570
Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (COM(2011)0844 — C7-0496/2011 — 2011/0412(COD))
P7_TC1-COD(2011)0412
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съветаза създаване на финансов инструмент за демокрация и права на човека по света

298

2016/C 468/72

P7_TA(2013)0571
Създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие (COM(2011)0840 — C7-0493/2011 — 2011/0406(COD))
P7_TC1-COD(2011)0406
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие

300

2016/C 468/73

P7_TA(2013)0572
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) (COM(2011)0608 — C7-0319/2011 — 2011/0269(COD))
P7_TC1-COD(2011)0269
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006

303

2016/C 468/74

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (COM(2013)0348 — C7-0200/2013 — 2013/0188(CNS))

305

2016/C 468/75

P7_TA(2013)0574
Система за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Съвета за установяване на система на Общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали (COM(2012)0561 — C7-0320/2012 — 2011/0225(COD))
P7_TC1-COD(2011)0225
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 11 декември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на система на Общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали [Изм. 1]

316

 

Четвъртък, 12 декември 2013 r.

2016/C 468/76

Изменения, приети от Европейския парламент от 12 декември 2013 г. към предложението за регламентна Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз чрез увеличаване на броя на съдиите в Общия съд (02074/2011 — C7-0126/2012 — 2011/0901B(COD))

330

2016/C 468/77

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на най-отдалечените френски региони, и по-специално Майот (COM(2013)0577 — C7-0268/2013 — 2013/0280(CNS))

333

2016/C 468/78

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно проекта на директива на Съвета за изменение на Директива 2010/18/ЕС на Съвета поради промяната на статута на Майот (14220/2013 — C7-0355/2013 — 2013/0189(NLE))

334

2016/C 468/79

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки (13283/1/2013 — C7-0411/2013 — 2011/0039(COD))

337

2016/C 468/80

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки (13284/1/2013 — C7-0408/2013 — 2011/0153(COD))

340

2016/C 468/81

Изменения, приети от Европейския парламент на 12 декември 2013 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (COM(2013)0266 — C7-0125/2013 — 2013/0139(COD))

342

2016/C 468/82

Изменения, приети от Европейския парламент на 12 декември 2013 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление (COM(2013)0133 — C7-0065/2013 — 2013/0074(COD))

368

2016/C 468/83

P7_TA(2013)0589
Изменение на някои директиви в областта на околната среда, селското стопанство, социалната политика и здравеопазването във връзка с промяна на статута на Майот ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои директиви в областта на околната среда, селското стопанство, социалната политика и здравеопазването във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза (COM(2013)0418 — C7-0176/2013 — 2013/0192(COD))
P7_TC1-COD(2013)0192
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 декември 2013 г. с оглед приемането на Директива 2013/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои директиви в областта на околната среда, селското стопанство, социалната политика и здравеопазването във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза

397

2016/C 468/84

P7_TA(2013)0590
Действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за установяване на действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. (COM(2012)0407 — C7-0198/2012 — 2012/0199(COD))
P7_TC1-COD(2012)0199
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 декември 2013 г. с оглед приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. и за отмяна на Решение № 1622/2006/ЕО
[Изменение 84]

404

2016/C 468/85

P7_TA(2013)0591
Изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза (COM(2013)0417 — C7-0175/2013 — 2013/0191(COD))
P7_TC1-COD(2013)0191
Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 декември 2013 г.с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза

417

2016/C 468/86

Решение на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. да не се представят възражения срещу делегиран регламент на Комисията от 30 октомври 2013 г. за изменение на приложения I, II и IV към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C(2013)07167 — 2013/2929(DEA))

423


Легенда на използваните знаци

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II

Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III

Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения, внесени от Парламента:

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

BG

 

Top